324/2012 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013

Schválený:
324/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2012
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:
 
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 25 093 Kč.
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 1,0315.
 
§ 2
Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2013 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 389 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 30 026 Kč,
c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 103 536 Kč.
 
§ 3
Výše základní výměry důchodu
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2013 činí 2 330 Kč.
 
§ 4
Zvýšení důchodů v roce 2013
(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2013 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2012 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,9 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty