322/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
322/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb. a nařízení vlády č. 192/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
---------------------------------------------------
Vojín            ve výši minimální mzdy
Svobodník               26 850
Desátník               28 290
Četař                 29 870
Rotný                 34 580
Rotmistr               36 940
Nadrotmistr              39 320
Praporčík               41 940
Nadpraporčík             44 800
Štábní praporčík           57 920
Poručík                39 560
Nadporučík              44 800
Kapitán                51 370
Major                 57 920
Podplukovník             64 490
Plukovník               77 610
Brigádní generál           90 730
Generálmajor             103 830
Generálporučík            116 960
Armádní generál           130 070".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost
a) vojín ve výši minimální mzdy,
b) svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,
c) desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,
d) četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,
e) rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,
f) rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,
g) nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.
Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.