32/2020 Sb.m.s. o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Schválený:
32/2020 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2016 byla v Paříži přijata Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Paříži dne 7. června 2017.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, depozitáře Úmluvy, dne 13. května 2020.
Při ratifikaci Úmluvy byly učiněny následující výhrady České republiky:
Článek 3 - Transparentní entity
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 3 odstavce 5 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 3 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 4 - Entity s dvojím rezidentstvím
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 4 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 4 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 5 - Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 5 odstavce 8 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 5 v rámci všech svých pokrytých smluv.
Článek 8 - Transakce týkající se výplaty dividend
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 8 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 8 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 9 - Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 9 odstavce 6 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat článek 9 odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 10 - Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 10 odstavce 5 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 10 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 11 - Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 11 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 11 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 12 - Umělé vyhýbání se situaci existence stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 12 odstavce 4 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 12 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 13 - Umělé vyhýbání se situaci existence stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 13 odstavce 6 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 13 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 14 - Rozdělování kontraktů na části
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 14 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 14 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 15 - Definice osoby úzce spojené s podnikem
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 15 odstavce 2 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 15 v rámci pokryté smlouvy, na kterou se vztahují výhrady uvedené v článku 12 odstavci 4, článku 13 odstavci 6 písmenu a) nebo c) a článku 14 odstavci 3 písmenu a).
Článek 17 - Následné úpravy zisků
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 17 odstavce 3 písmene b) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 17 v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že v případě absence ustanovení uvedeného v článku 17 odstavci 2 ve své pokryté smlouvě:
(i) učiní přiměřenou úpravu uvedenou v článku 17 odstavci 1; nebo
(ii) se bude její příslušný úřad snažit vyřešit případ podle ustanovení pokryté smlouvy, která se vztahují k řešení případu dohodou.
Při ratifikaci Úmluvy byla současně učiněna následující oznámení České republiky:
K článku 2:
Oznámení- Seznam smluv pokrytých Úmluvou
Česká republika si přeje podle článku 2 odstavce 1 písmene a) bodu (ii) Úmluvy pokrýt Úmluvou následující smlouvy:
 
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I Číslo I       Název       I Druhá smluvní I Originál/ I  Datum  I Datum vstupu I
I    I                I  jurisdikce  I Protokol I podpisu  I v platnost I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  1  I Smlouva mezi Českou republikou I   Arménie   I Originál I 06-07-2008 I 15-07-2009 I
I    I a Arménskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  2  I Smlouva mezi Českou republikou I  Austrálie  I Originál I 28-03-1995 I 27-11-1995 I
I    I a Austrálií o zamezení dvojího I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  3  I Smlouva mezi Českou republikou I  Rakousko   I Originál I 08-06-2006 I 22-03-2007 I
I    I a Rakouskou republikou o    I         I-----------I------------I--------------I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I Protokol I 09-03-2012 I 26-11-2012 I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  4  I Smlouva mezi Českou republikou I   Belgie   I Originál I 16-12-1996 I 24-07-2000 I
I    I a Belgickým královstvím o   I         I-----------I------------I--------------I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I Protokol I 15-03-2010 I 13-01-2015 I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  5  I Smlouva mezi Českou republikou I  Bulharsko  I Originál I 09-04-1998 I 02-07-1999 I
I    I a Bulharskou republikou o   I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
    I  6  I Smlouva mezi Českou republikou I   Kanada   I Originál I 25-05-2001 I 28-05-2002 I
I    I a Kanadou o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  7  I Smlouva mezi Českou republikou I   Chile   I Originál I 02-12-2015 I 21-12-2016 I
I    I a Chilskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  8  I Smlouva mezi vládou České   I   Čína    I Originál I 28-08-2009 I 04-05-2011 I
I    I republiky a vládou Čínské   I         I      I      I       I
I    I lidové republiky o zamezení  I         I      I      I       I
I    I dvojímu zdanění a zabránění  I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu             I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I  9  I Smlouva mezi Českou republikou I  Kolumbie   I Originál I 22-03-2012 I 06-05-2015 I
I    I a Kolumbijskou republikou o  I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 10  I Smlouva mezi Českou republikou I  Chorvatsko  I Originál I 22-01-1999 I 28-12-1999 I
I    I a Chorvatskou republikou o   I         I-----------I------------I--------------I
I    I zamezení dvojího zdanění v   I         I Protokol I 04-10-2011 I 30-07-2012 I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 11  I Smlouva mezi Českou republikou I   Kypr    I Originál I 28-04-2009 I 26-11-2009 I
I    I a Kyperskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 12  I Smlouva mezi Českou republikou I   Dánsko   I Originál I 25-08-2011 I 17-12-2012 I
I    I a Dánským královstvím o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 13  I Smlouva mezi Českou republikou I   Egypt   I Originál I 19-01-1995 I 04-10-1995 I
I    I a Egyptskou arabskou      I         I      I      I       I
I    I republikou o zamezení dvojího I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 14  I Smlouva mezi Českou republikou I   Finsko   I Originál I 02-12-1994 I 12-12-1995 I
I    I a Finskou republikou o     I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňového úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 15  I Smlouva mezi vládou České   I   Francie   I Originál I 28-04-2003 I 01-07-2005 I
I    I republiky a vládou Francouzské I         I      I      I       I
I    I republiky o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 16  I Smlouva mezi vládou České   I   Gruzie   I Originál I 23-05-2006 I 04-05-2007 I
I    I republiky a orgánem výkonné  I         I      I      I       I
I    I moci Gruzie o zamezení dvojímu I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 17  I Smlouva mezi Československou  I   Německo   I Originál I 19-12-1980 I 17-11-1983 I
I    I socialistickou republikou a  I         I      I      I       I
I    I Spolkovou republikou Německa o I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 18  I Smlouva mezi vládou      I   Řecko   I Originál I 23-10-1986 I 23-05-1989 I
I    I Československé socialistické  I         I      I      I       I
I    I republiky a vládou Řecké    I         I      I      I       I
I    I republiky o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 19  I Smlouva mezi vládou České   I  Hongkong   I Originál I 06-06-2011 I 24-01-2012 I
I    I republiky a vládou Hongkongu  I         I      I      I       I
I    I zvláštní administrativní    I         I      I      I       I
I    I oblasti Čínské lidové     I         I      I      I       I
I    I republiky o zamezení dvojímu  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 20  I Smlouva mezi Českou republikou I  Maďarsko   I Originál I 14-01-1993 I 27-12-1994 I
I    I a Maďarskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 21  I Smlouva mezi Českou republikou I   Island   I Originál I 18-01-2000 I 28-12-2000 I
I    I a Islandskou republikou o   I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a       I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 22  I Smlouva mezi vládou České   I   Indie   I Originál I 01-10-1998 I 27-09-1999 I
I    I republiky a vládou Indické   I         I      I      I       I
I    I republiky o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 23  I Smlouva mezi Českou republikou I   Irsko   I Originál I 14-11-1995 I 21-04-1996 I
I    I a Irskem o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 24  I Smlouva mezi Českou republikou I   Izrael   I Originál I 12-12-1993 I 23-12-1994 I
I    I a Státem Izrael o zamezení   I         I      I      I       I
I    I dvojího zdanění a zabránění  I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmů             I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 25  I Smlouva mezi Československou  I   Itálie   I Originál I 05-05-1981 I 26-06-1984 I
I    I socialistickou republikou a  I         I      I      I       I
I    I Italskou republikou o zamezení I         I      I      I       I
I    I dvojího zdanění v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku             I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 26  I Smlouva mezi Československou  I  Japonsko   I Originál I 11-10-1977 I 25-11-1978 I
I    I socialistickou republikou a  I         I      I      I       I
I    I Japonskem o zamezení dvojího  I         I      I      I       I
I    I zdanění v oboru daní z příjmu I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 27  I Smlouva mezi Českou republikou I   Kuvajt   I Originál I 05-06-2001 I 03-03-2004 I
I    I a Státem Kuvajt o zamezení   I         I      I      I       I
I    I dvojího zdanění a zabránění  I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a z majetku       I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 28  I Smlouva mezi Českou republikou I  Lotyšsko   I Originál I 25-10-1994 I 22-05-1995 I
I    I a Lotyšskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 29  I Smlouva mezi Českou republikou I Lichtenštejnsko I Originál I 25-09-2014 I 22-12-2015 I
I    I a Lichtenštejnským knížectvím I         I      I      I       I
I    I o zamezení dvojímu zdanění a  I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 30  I Smlouva mezi Českou republikou I   Litva   I Originál I 27-10-1994 I 08-08-1995 I
I    I a Litevskou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění           I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a z majetku       I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 31  I Smlouva mezi Českou republikou I  Lucembursko  I Originál I 05-03-2013 I 31-07-2014 I
I    I a Lucemburským velkovévodstvím I         I      I      I       I
I    I o zamezení dvojímu zdanění a  I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 32  I Smlouva mezi Českou      I   Malta   I Originál I 21-06-1996 I 06-06-1997 I
I    I republikou a Maltou o zamezení I         I      I      I       I
I    I dvojího zdanění a zabránění  I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a z majetku       I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 33  I Smlouva mezi Českou republikou I   Mexiko   I Originál I 04-04-2002 I 27-12-2002 I
I    I a Spojenými státy mexickými o I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 34  I Smlouva mezi Československou  I  Nizozemí   I Originál I 04-03-1974 I 05-11-1974 I
I    I socialistickou republikou a  I         I-----------I------------I--------------I
I    I Nizozemským královstvím o   I         I Protokol I 26-06-1996 I 11-04-1997 I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I  (a)  I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I-----------I------------I--------------I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I Protokol I 15-10-2012 I 31-05-2013 I
I    I majetku            I         I  (b)  I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 35  I Smlouva mezi Českou republikou I  Nový Zéland  I Originál I 26-10-2007 I 29-08-2008 I
I    I a Novým Zélandem o zamezení  I         I      I      I       I
I    I dvojímu zdanění a zabránění  I         I      I      I       I
I    I daňovému úniku v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu             I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 36  I Smlouva mezi vládou      I   Nigérie   I Originál I 31-08-1989 I 02-12-1990 I
I    I Československé socialistické  I         I      I      I       I
I    I republiky a vládou Nigérijské I         I      I      I       I
I    I federativní republiky o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I          I       I
I    I oboru daní z příjmu a zisků z I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 37  I Smlouva mezi vládou České   I   Norsko   I Originál I 19-10-2004 I 09-09-2005 I
I    I republiky a vládou Norského  I         I      I      I       I
I    I království o zamezení dvojímu I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 38  I Smlouva mezi Českou republikou I  Pákistán   I Originál I 02-05-2014 I 30-10-2015 I
I    I a Pákistánskou islámskou    I         I      I      I       I
I    I republikou o zamezení dvojímu I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 39  I Smlouva mezi Českou republikou I   Polsko   I Originál I 13-09-2011 I 11-06-2012 I
I    I a Polskou republikou o     I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 40  I Smlouva mezi Českou republikou I  Portugalsko  I Originál I 24-05-1994 I 01-10-1997 I
I    I a Portugalskou republikou o  I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 41  I Smlouva mezi vládou České   I  Rumunsko   I Originál I 08-11-1993 I 10-08-1994 I
I    I republiky a vládou Rumunska o I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 42  I Smlouva mezi vládou České   I   Rusko   I Originál I 17-11-1995 I 18-07-1997 I
I    I republiky a vládou Ruské    I         I-----------I------------I--------------I
I    I federace o zamezení dvojího  I         I Protokol I 27-04-2007 I 17-04-2009 I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 43  I Smlouva mezi vládou České   I   Srbsko   I Originál I 11-11-2004 I 27-06-2005 I
I    I republiky a radou ministrů   I         I-----------I------------I--------------I
I    I Srbska a Černé Hory o zamezení I         I Protokol I 08-09-2009 I 28-02-2011 I
I    I dvojímu zdanění v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a z majetku       I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 44  I Smlouva mezi vládou České   I  Singapur   I Originál I 21-11-1997 I 21-08-1998 I
I    I republiky a vládou Singapurské I         I-----------I------------I--------------I
I    I republiky o zamezení dvojího  I         I Protokol I 26-06-2013 I 12-09-2014 I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu  I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 45  I Smlouva mezi Českou republikou I  Slovensko  I Originál I 26-03-2002 I 14-07-2003 I
I    I a Slovenskou republikou o   I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojímu zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 46  I Smlouva mezi Českou republikou I  Slovinsko  I Originál I 13-06-1997 I 28-04-1998 I
I    I a Slovinskou republikou o   I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 47  I Smlouva mezi Českou republikou I Jižní Afrika  I Originál I 11-11-1996 I 03-12-1997 I
I    I a Jihoafrickou republikou o  I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu      I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 48  I Smlouva mezí Československou  I  Španělsko  I Originál I 08-05-1980 I 05-06-1981 I
I    I socialistickou republikou a  I         I      I      I       I
I    I Španělskem o zamezení dvojího I         I      I      I       I
I    I zdanění a zabránění daňovému  I         I      I      I       I
I    I úniku v oboru daní z příjmu a I         I      I      I       I
I    I z majetku           I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 49  I Smlouva mezi Československou  I   Švédsko   I Originál I 16-02-1979 I 08-10-1980 I
I    I socialistickou republikou a  I         I      I      I       I
I    I Švédským královstvím o     I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění v   I         I      I      I       I
I    I oboru daní z příjmu a z    I         I      I      I       I
I    I majetku            I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 50  I Smlouva mezi vládou České   I  Švýcarsko  I Originál I 04-12-1995 I 23-10-1996 I
I    I republiky a Švýcarskou     I         I-----------I------------I--------------I
I    I spolkovou radou o zamezení   I         I Protokol I 11-09-2012 I 11-10-2013 I
I    I dvojího zdanění v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a z majetku       I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 51  I Smlouva mezi Českou republikou I   Turecko   I Originál I 12-11-1999 I 16-12-2003 I
I    I a Tureckou republikou o    I         I      I      I       I
I    I zamezení dvojího zdanění a   I         I      I      I       I
I    I zabránění daňovému úniku    I         I      I      I       I
I    I v oboru daní z příjmu     I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
I 52  I Smlouva mezi vládou České a  I   Spojené   I Originál I 05-11-1990 I 20-12-1991 I
I    I Slovenské Federativní     I  království  I      I      I       I
I        I Republiky a vládou Spojeného  I         I      I      I       I
I    I království Velké Británie a  I         I      I      I       I
I    I Severního Irska o zamezení   I         I      I      I       I
I    I dvojího zdanění v oboru daní z I         I      I      I       I
I    I příjmu a zisků z majetku    I         I      I      I       I
I-------I--------------------------------I-----------------I-----------I------------I--------------I
K článku 6:
Oznámení existujících textů preambulí smluv uvedených v seznamu
Česká republika má za to, že podle článku 6 odstavce 5 Úmluvy jsou následující smlouvy mimo rozsah výhrady podle článku 6 odstavce 4 a obsahují text preambule uvedený v článku 6 odstavci 2. Text příslušného odstavce preambule je uveden níže.
 
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I  Číslo  I Druhá smluvní I        Text preambule         I
I smlouvy na I jurisdikce  I                        I
I seznamu  I        I                        I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   1   I  Arménie  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   2   I  Austrálie  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňového úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   3   I  Rakousko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   4   I  Belgie   I přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   5   I  Bulharsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   6   I  Kanada   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   7   I   Chile   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   8   I   Čína   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   9   I  Kolumbie  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   10   I Chorvatsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,  I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   11   I   Kypr   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   12   I  Dánsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   13   I   Egypt   I přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a majetku            I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   14   I  Finsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I 
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   15   I  Francie  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   16   I  Gruzie   I <přejíce si podpořit a posílit        I
I      I        I hospodářské, kulturní a vědecké vztahy mezi  I
I      I        I oběma státy> prostřednictvím uzavření     I
I      I        I smlouvy o                   I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I      I        I zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému I
I      I        I úniku v oboru daní z příjmu a z        I
I      I        I majetku<,>                  I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   17   I  Německo  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku   I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   18   I   Řecko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   19   I  Hongkong  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu                 I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   20   I  Maďarsko  I přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   21   I  Island   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   22   I   Indie   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku <s cílem      I
I      I        I podpořit ekonomickou spolupráci mezi oběma  I
I      I        I zeměmi,>                   I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   23   I   Irsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňového úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a majetku,           I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   24   I  Izrael   I přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu <a napomáhat dalšímu rozvoji  I
I      I        I vzájemných vztahů,>              I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   25   I  Itálie   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění   I
I      I        I daňovému úniku,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   26   I  Japonsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu,        I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   27   I  Kuvajt   I přejíce si podporovat jejich vzájemné         I
I      I        I ekonomické vztahy prostřednictvím uzavření  I
I      I        I Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a     I
I      I        I zabránění daňovému úniku v oboru daní z    I
I      I        I příjmu a z majetku.              I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   28   I  Lotyšsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   29   I Lichtenštejn- I <přejíce si dále rozvíjet jejich       I
I      I   sko   I hospodářské vztahy a posílit jejich      I
I      I        I spolupráci v daňových záležitostech>     I
I      I        I prostřednictvím uzavření smlouvy o zamezení  I
I      I        I dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v I
I      I        I oboru daní z příjmu a z majetku, a to aniž by I
I      I        I byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo I
I      I        I ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či  I
I      I        I prostřednictvím vyhýbaní se daňové      I
I      I        I povinnosti<,>                 I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   30   I   Litva   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a majetku,           I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   31   I Lucembursko I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   32   I   Malta   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   33   I  Mexiko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   34   I  Nizozemí  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   35   I Nový Zéland I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   36   I  Nigérie  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a zisků z majetku,       I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   37   I  Norsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   38   I  Pákistán  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu <a podpořit a upevnit vztahy  I
I      I        I mezi oběmi zeměmi,>              I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   39   I  Polsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   40   I Portugalsko I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   41   I  Rumunsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   42   I   Rusko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   43   I  Srbsko   I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,  I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   44   I  Singapur  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   45   I  Slovensko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   46   I  Slovinsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu a z majetku,          I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   48   I  Španělsko  I <vědomy si potřeby usnadňovat obchod a    I
I      I        I podporovat hospodářskou spolupráci v souladu I
I      I        I se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti I
I      I        I a spolupráci v Evropě,> se rozhodly      I
I      I        I uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a I
I      I        I zabránění daňovému úniku v oboru daní z    I
I      I        I příjmu a z majetku,              I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   49   I  Švédsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,  I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   50   I  Švýcarsko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,  I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   51   I  Turecko  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I        I zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru  I
I      I        I daní z příjmu,                I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I   52   I  Spojené  I přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího I
I      I království  I zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z    I
I      I        I majetku;                   I
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
K článku 7:
Oznámení výběru volitelných ustanovení
Česká republika si podle článku 7 odstavce 17 písmene b) Úmluvy tímto volí uplatňovat článek 7 odstavec 4.
Oznámení existujících ustanovení ve smlouvách uvedených na seznamu
Česká republika má za to, že podle článku 7 odstavce 17 písmene a) Úmluvy nepodléhají následující smlouvy výhradě podle článku 7 odstavce 15 písmene b) a obsahují ustanovení uvedené v článku 7 odstavci 2. Číslo článku a odstavce každého takového ustanovení je uvedeno níže.
 
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I Číslo smlouvy I Druhá smluvní jurisdikce I     Ustanovení     I
I  na seznamu  I              I               I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    1    I     Arménie      I   Článek 27(1) a (3)   I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    7    I      Chile      I    Článek 28(4)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    8    I      Čína      I   Článek 21(1)     a (3)   I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    9    I     Kolumbie     I   Článek 25(1) a (3)   I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    11    I      Kypr      I    Protokol (2)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    24    I      Izrael      I     Článek 25     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    27    I      Kuvajt      I    Článek 27(4)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    29    I   Lichtenštejnsko    I     Článek 28     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    31    I    Lucembursko     I     Článek 27     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    38    I     Pákistán     I    Článek 27(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    44    I     Singapur     I dodatkový Protokol ll(b)  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    50    I     Švýcarsko     I dodatkový Protokol Xl(8)  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
K článku 16:
Oznámení existujících ustanovení ve smlouvách uvedených na seznamu
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene a) Úmluvy následující smlouvy obsahují ustanovení uvedené v článku 16 odstavci 4 písmenu a) bodu (i). Číslo článku a odstavce každého takového ustanovení je uvedeno níže.
 
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I Číslo smlouvy I Druhá smluvní jurisdikce I     Ustanovení     I
I  na seznamu  I              I               I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    1    I     Arménie      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    2    I     Austrálie     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    3    I     Rakousko     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    4    I      Belgie      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    5    I     Bulharsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    6    I      Kanada      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    7    I      Chile      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    8    I      Čína      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    9    I     Kolumbie     I Článek 23(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    10    I     Chorvatsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    11    I      Kypr      I Článek 23(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    12    I      Dánsko      I Článek 23(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    13    I      Egypt      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    14    I      Finsko      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    15    I     Francie      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    16    I      Gruzie      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    17    I     Německo      I    Článek 25(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    18    I      Řecko      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    19    I     Hongkong     I Článek 23(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    20    I     Maďarsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    21    I      Island      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    22    I      Indie      I Článek 26(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    23    I      Irsko      I Článek 26(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    24    I      Izrael      I Článek 26(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    25    I      Itálie      I Článek 25(1), první věta  I
I         I              I       a       I
I         I              I     Protokol(b)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    26    I     Japonsko     I    Článek 25(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    27    I      Kuvajt      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    28    I     Lotyšsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    29    I   Lichtenštejnsko    I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    30    I      Litva      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    31    I    Lucembursko     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    32    I      Malta      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    33    I      Mexiko      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    34    I     Nizozemí     I    Článek 27(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    35    I    Nový Zéland     I Článek 22(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    36    I     Nigérie      I    Článek 24(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    37    I      Norsko      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    38    I     Pákistán     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    39    I      Polsko      I Článek 23(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    40    I    Portugalsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    41    I     Rumunsko     I Článek 26(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    42    I      Rusko      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    43    I      Srbsko      I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    44    I     Singapur     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    45    I     Slovensko     I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    46    I     Slovinsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    47    I    Jižní Afrika    I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    48    I     Španělsko     I    Článek 25(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    49    I     Švédsko      I    Článek 25(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
    I    50    I     Švýcarsko     I Článek 25(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    51    I     Turecko      I Článek 24(1), první věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    52    I   Spojené království   I    Článek 24(1)     I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene b) bodu (i) Úmluvy následující smlouvy obsahují ustanovení, které stanovuje, že případ uvedený v první větě článku 16 odstavci 1 musí být předložen v rámci určitého časového období, které je kratší než tři roky od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy. Číslo článku a odstavce každého takového ustanovení je uvedeno níže.
 
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I Číslo smlouvy I Druhá smluvní jurisdikce I     Ustanovení     I
I  na seznamu  I              I               I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    6    I      Kanada      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    25    I      Itálie      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene b) bodu (ii) Úmluvy následující smlouvy obsahují ustanovení, které stanovuje, že případ uvedený v první větě článku 16 odstavci 1 musí být předložen v rámci určitého časového období, které představuje alespoň tři roky od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy. Číslo článku a odstavce každého takového ustanovení je uvedeno níže.
 
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I Číslo smlouvy I Druhá smluvní jurisdikce I     Ustanovení     I
I  na seznamu  I              I               I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    1    I     Arménie      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    2    I     Austrálie     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    3    I     Rakousko     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    4    I      Belgie      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    5    I     Bulharsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    7    I      Chile      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    8    I      Čína      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    9    I     Kolumbie     I Článek 23(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    10    I     Chorvatsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    11    I      Kypr      I Článek 23(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    12    I      Dánsko      I Článek 23(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    13    I      Egypt      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    14    I      Finsko      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    15    I     Francie      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    16    I      Gruzie      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    18    I      Řecko      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    19    I     Hongkong     I Článek 23(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    20    I     Maďarsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    21    I      Island      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    22    I      Indie      I Článek 26(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    23    I      Irsko      I Článek 26(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    24    I      Izrael      I Článek 26(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    27    I      Kuvajt      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    28    I     Lotyšsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    29    I   Lichtenštejnsko    I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    30    I      Litva      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    31    I    Lucembursko     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    32    I      Malta      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    33    I      Mexiko      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    35    I    Nový Zéland     I Článek 22(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    37    I      Norsko      I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    38    I     Pákistán     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    39    I      Polsko      I Článek 23(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    40    I    Portugalsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    41    I     Rumunsko     I Článek 26(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    42    I      Rusko      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    43    I      Srbsko      I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    44    I     Singapur     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    45    I     Slovensko     I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    46    I     Slovinsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    47    I    Jižní Afrika    I Článek 24(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
I    50    I     Švýcarsko     I Článek 25(1), druhá věta  I
I-----------------I----------------------------I-----------------------------I
Oznámení smluv uvedených na seznamu, které neobsahují existující ustanovení
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene c) bodu (i) Úmluvy následující smlouva neobsahuje ustanovení uvedené v článku 16 odstavci 4) písmenu b) bodu (i).
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   Číslo smlouvy na seznamu    I    Druhá smluvní jurisdikce    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         33         I        Mexiko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene c) bodu (ii) Úmluvy následující smlouvy neobsahují ustanovení uvedené v článku 16 odstavci 4) písmenu b) bodu (ii).
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   Číslo smlouvy na seznamu    I    Druhá smluvní Jurisdikce    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         4         I        Belgie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         6         I        Kanada        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         7         I        Chile         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         13         I        Egypt         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         17         I        Německo        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         18         I        Řecko         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         25         I        Itálie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         26         I        Japonsko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         33         I        Mexiko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         34         I        Nizozemí        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         36         I        Nigérie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         41         I        Rumunsko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         45         I       Slovensko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         48         I       Španělsko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         49         I        Švédsko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         50         I       Švýcarsko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         51         I        Turecko        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         52         I     Spojené království     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene d) bodu (i) Úmluvy následující smlouva neobsahuje ustanovení uvedené v článku 16 odstavci 4) písmenu c) bodu (i).
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   Číslo smlouvy na seznamu    I    Druhá smluvní jurisdikce    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         25         I        Itálie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Česká republika má za to, že podle článku 16 odstavce 6 písmene d) bodu (ii) Úmluvy následující smlouvy neobsahují ustanovení uvedené v článku 16 odstavci 4) písmenu c) bodu (ii).
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I                   I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I   Číslo smlouvy na seznamu    I    Druhá smluvní jurisdikce    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         2         I       Austrálie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         4         I        Belgie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         7         I        Chile         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         23         I        Irsko         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         25         I        Itálie        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         35         I       Nový Zéland       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         40         I       Portugalsko       I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I         52         I     Spojené království     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 34 odst. 1 dne 1. července 2018. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. září 2020.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Smluvní strany této úmluvy,
uznávajíce, že vlády ztrácejí podstatnou část výnosů z daně z příjmů právnických osob, a to z důvodu agresivního mezinárodního daňového plánování, které vede k umělému přesouvání zisků do míst, kde nejsou zdaněny nebo podléhají sníženému zdanění;
vědomy si faktu, že snižování daňového základu a přesouvání zisků (dále jen „BEPS") je naléhavým problémem nejen pro vyspělé země, ale rovněž pro rozvíjející se ekonomiky a rozvojové země;
uznávajíce, že je důležité zajistit, aby byly zisky zdaněny tam, kde byly vykonávány podstatné ekonomické činnosti generující tyto zisky a kde je vytvářena hodnota;
vítajíce balíček opatření vytvořený v rámci OECD/G20 projektu BEPS (dále jen „OECD/G20 BEPS balíček");
berouce do úvahy, že OECD/G20 BEPS balíček zahrnuje opatření vztahující se k daňovým smlouvám, zaměřená na určité hybridní nesoulady, zabraňování zneužívání smluv, umělé vyhýbání se vzniku stálé provozovny a zlepšení řešení sporů;
vědomy si potřeby zajistit rychlou, koordinovanou a konzistentní implementaci opatření projektu BEPS vztahujících se k daňovým smlouvám v mnohostranném kontextu;
berouce do úvahy potřebu zajistit, že existující smlouvy o zamezení dvojímu zdanění příjmů jsou vykládány tak, že vylučují dvojí zdanění v oboru daní, které jsou předmětem těchto smluv, aniž by byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbaní se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají „treaty-shopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených těmito smlouvami, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí);
uznávajíce potřebu efektivního mechanismu ke koordinované a účinné implementaci dohodnutých změn v rámci sítě existujících smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů bez potřeby dvoustraně přejednávat takové smlouvy;
se dohodly takto:
 
ČÁST I.
ROZSAH A VÝKLAD VÝRAZŮ
Článek 1
Rozsah Úmluvy
Tato úmluva mění všechny daňové smlouvy, na které se vztahuje (dále jen „pokryté smlouvy") tak, jak jsou definovány v článku 2 (Výklad výrazů) odstavci 1 písmenu a).
Článek 2
Výklad výrazů
1. Pro účely této úmluvy se používají následující definice:
a) Výraz „pokrytá smlouva" označuje smlouvu o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu (ať jí jsou, nebo nejsou pokryty i další daně):
(i) která je v platnosti mezi dvěma nebo více:
A) smluvními stranami; a/nebo
B) jurisdikcemi nebo územími, které jsou stranami výše uvedené smlouvy a za jejichž mezinárodní vztahy zodpovídá smluvní strana; a
(ii) kterou každá taková smluvní strana oznámila depozitáři v rámci seznamu smluv, jakož i jakýkoliv upravující nebo doprovodný dokument k ní (identifikovaný názvem, jménem stran, datem podpisu a, pokud to lze použít v době oznámení, datem vstupu v platnost), na které si přeje, aby se tato úmluva vztahovala.
b) Výraz „smluvní strana" označuje:
(i) stát, pro který je tato úmluva v platnosti na základě článku 34 (Vstup v platnost); nebo
(ii) jurisdikci, která podepsala tuto úmluvu na základě článku 27 (Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení) odstavce 1 písmene b) nebo c) a pro kterou je tato úmluva v platnosti na základě článku 34 (Vstup v platnost).
c) Výraz „smluvní jurisdikce" označuje stranu pokryté smlouvy.
d) Výraz „signatář" označuje stát nebo jurisdikci, které podepsaly tuto úmluvu, avšak pro které ještě Úmluva není v platnosti.
2. Pokud jde o provádění této úmluvy smluvní stranou v jakémkoliv čase, jakýkoliv výraz, který v ní není definován, bude mít, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, který mu náleží v tomto čase podle příslušné pokryté smlouvy.
 
ČÁST II.
HYBRIDNÍ NESOULADY
Článek 3
Transparentní entity
1. Příjem pobíraný entitou nebo uspořádáním, které jsou považovány za zcela nebo částečně daňově transparentní podle daňových zákonů jedné nebo obou smluvních jurisdikcí, nebo pobíraný jejich prostřednictvím, se pro účely pokryté smlouvy považuje za příjem rezidenta smluvní jurisdikce, avšak pouze do té míry, v jaké je příjem považován za příjem rezidenta této smluvní jurisdikce pro účely zdaňování touto smluvní jurisdikcí.
2. Ustanovení pokryté smlouvy, která požadují po smluvní jurisdikci vyjmout z daně z příjmů příjem pobíraný rezidentem této smluvní jurisdikce, který může být zdaněn ve druhé smluvní jurisdikci v souladu s ustaveními pokryté smlouvy, nebo poskytnout odpočet nebo zápočet rovnající se dani z příjmů zaplacené z příjmu pobíraného rezidentem této smluvní jurisdikce, který může být zdaněn ve druhé smluvní jurisdikci v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, se nepoužijí do té míry, v jaké taková ustanovení umožňují zdaňování touto druhou smluvní jurisdikcí pouze z toho důvodu, že příjem je rovněž příjmem pobíraným rezidentem této druhé smluvní jurisdikce.
3. Pokud jde o pokryté smlouvy, vůči kterým jedna smluvní strana nebo více smluvních stran učinily výhradu popsanou v článku 11 (Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty) odstavci 3 písmenu a), doplňuje se na konec odstavce 1 následující věta: „Ustanovení tohoto odstavce nebudou v žádném případě vykládána tak, že se dotýkají práva smluvní jurisdikce zdaňovat rezidenty této smluvní jurisdikce."
4. Odstavec 1 (i tak, jak může být pozměněn odstavcem 3) se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě nebo místo ustanovení pokryté smlouvy do té míry, v jaké upravují otázku, zda je příjem pobíraný entitou nebo uspořádáním, které jsou považovány za daňově transparentní podle daňových zákonů jedné nebo obou smluvních jurisdikcí, nebo jejich prostřednictvím (ať obecným pravidlem nebo detailní identifikací zacházení se specifickými vzory a typy entit nebo uspořádání), považován za příjem rezidenta smluvní jurisdikce.
5. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení popsané v odstavci 4;
c) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení popsané v odstavci 4, které odpírá výhody plynoucí ze smlouvy v případě příjmu pobíraného entitou nebo uspořádáním, které jsou založeny ve třetí jurisdikci, nebo jejich prostřednictvím;
d) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení popsané v odstavci 4, které detailně upravuje zacházení se specifickými vzory a typy entit nebo uspořádání;
e) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení popsané v odstavci 4, které detailně upravuje zacházení se specifickými vzory a typy entit nebo uspořádání a odpírá výhody plynoucí ze smlouvy v případě příjmu pobíraného entitou nebo uspořádáním, které jsou založeny ve třetí jurisdikci, nebo jejich prostřednictvím;
f) neuplatňovat odstavec 2 v rámci svých pokrytých smluv;
g) uplatňovat odstavec 1 pouze v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení popsané v odstavci 4, které detailně upravuje zacházení se specifickými vzory a typy entit nebo uspořádání.
6. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu popsanou v odstavci 5 písmenu a) nebo b) oznámí depozitáři, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení popsané v odstavci 4, které není podrobeno výhradě podle odstavce 5 písmen c) až e), a jeli tomu tak, číslo článku a odstavce každého takového ustanovení. V případě smluvní strany, která učinila výhradu popsanou v odstavci 5 písmenu g), bude oznámení podle předchozí věty omezeno na pokryté smlouvy, které jsou podrobeny této výhradě. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1 (i tak, jak může být pozměněn odstavcem 3) v takovém rozsahu, v jakém je stanoveno v odstavci 4. V ostatních případech odstavec 1 (i tak, jak může být pozměněn odstavcem 3) nahradí ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1 (i tak, jak může být pozměněn odstavcem 3).
Článek 4
Entity s dvojím rezidentstvím
1. Jestliže osoba, jiná než osoba fyzická, je podle ustanovení pokryté smlouvy rezidentem více než jedné smluvní jurisdikce, příslušné úřady smluvních jurisdikcí se budou snažit určit vzájemnou dohodou smluvní jurisdikci, u níž se bude mít za to, že je tato osoba pro účely pokryté smlouvy jejím rezidentem, berouce do úvahy místo jejího hlavního vedení, místo, kde byla právně ustavena či jinak vytvořena, a jakékoliv další významné faktory. Pokud taková dohoda nebude nalezena, tato osoba nebude oprávněna k jakékoliv daňové úlevě nebo daňovému osvobození, která je poskytnuta nebo které je poskytnuto pokrytou smlouvou, a to až na výjimky, které mohou být dohodnuty co do rozsahu a způsobu příslušnými úřady smluvních jurisdikcí.
2. Odstavec 1 se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě nebo místo ustanovení pokryté smlouvy, která stanovují pravidla pro určení toho, zda osoba, jiná než osoba fyzická, je považována za rezidenta jedné ze smluvních jurisdikcí v případech, kdy by tato osoba byla jinak považována za rezidenta více než jedné smluvní jurisdikce. Odstavec 1 se však nepoužije na ustanovení pokryté smlouvy, která jsou specificky zaměřena na rezidentství společností účastnících se tzv. uspořádání „dual-listed company".
3. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již řeší případy, kdy je osoba, jiná než osoba fyzická, rezidentem více než jedné smluvní jurisdikce tak, že požaduje po příslušných úřadech smluvních jurisdikcí, aby se snažily dosáhnout vzájemné dohody na jediné smluvní jurisdikci rezidentství;
c) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již řeší případy, kdy je osoba, jiná než osoba fyzická, rezidentem více než jedné smluvní jurisdikce tak, že odpírá výhody plynoucí ze smlouvy, a to aniž by požadovala po příslušných úřadech smluvních jurisdikcí, aby se snažily dosáhnout vzájemné dohody na jediné smluvní jurisdikci rezidentství;
d) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již řeší případy, kdy je osoba, jiná než osoba fyzická, rezidentem více než jedné smluvní jurisdikce tak, že požaduje po příslušných úřadech smluvních jurisdikcí, aby se snažily dosáhnout vzájemné dohody na jediné smluvní jurisdikci rezidentství, a která stanoví zacházení s takovou osobou podle pokryté smlouvy, pokud taková dohoda nemůže být dosažena;
e) pro účely svých pokrytých smluv nahradit poslední větu odstavce 1 následujícím textem: „Pokud taková dohoda nebude nalezena, tato osoba nebude oprávněna k jakékoliv daňové úlevě nebo daňovému osvobození, která je poskytnuta nebo které je poskytnuto pokrytou smlouvou.";
f) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv se smluvními stranami, které učinily výhradu popsanou v písmenu e).
4. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu popsanou v odstavci 3 písmenu a), oznámí depozitáři, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení popsané v odstavci 2, které není podrobeno výhradě podle odstavce 3 písmen b) až d), a jeli tomu tak, číslo článku a odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1. V ostatních případech odstavec 1 nahradí ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1.
Článek 5
Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění
1. Smluvní strana si může zvolit aplikaci odstavce 2 a 3 (Možnost A), odstavce 4 a 5 (Možnost B) nebo odstavce 6 a 7 (Možnost C), nebo si může zvolit neaplikovat žádnou z možností. Jestliže si každá smluvní jurisdikce pokryté smlouvy zvolí jinou možnost (nebo pokud si jedna smluvní jurisdikce zvolí aplikaci nějaké možnosti a druhá si zvolí neaplikovat žádnou z možností), možnost zvolená každou smluvní jurisdikcí se bude aplikovat ve vztahu k jejím vlastním rezidentům.
Možnost A
2. Ustanovení pokryté smlouvy, která by za účelem vyloučení dvojího zdanění jinak vyjímala příjem pobíraný nebo majetek vlastněný rezidentem jedné smluvní jurisdikce ze zdanění v této smluvní jurisdikci, se neuplatní, jestliže druhá smluvní jurisdikce provádí ustanovení pokryté smlouvy tak, že vyjímá takový příjem nebo majetek ze zdanění nebo omezuje sazbu, kterou může být takový příjem nebo majetek zdaněn. V tomto druhém případě prvně zmíněná smluvní jurisdikce povolí snížit daň z příjmu nebo z majetku tohoto rezidenta o částku rovnající se dani zaplacené v této druhé smluvní jurisdikci. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část daně vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na takové části příjmu nebo majetku, které mohou být zdaněny v této druhé smluvní jurisdikci.
3. Odstavec 2 se vztahuje na pokrytou smlouvu, která by jinak požadovala po smluvní jurisdikci vyjmout příjem nebo majetek popsaný v tomto odstavci.
Možnost B
4. Ustanovení pokryté smlouvy, která by za účelem vyloučení dvojího zdanění jinak vyjímala příjem pobíraný rezidentem jedné smluvní jurisdikce ze zdanění v této smluvní jurisdikci, protože tato smluvní jurisdikce zachází s takovým příjmem jako s dividendou, se neuplatní, jestliže takový příjem dává vzniknout odpočtu za účelem stanovení zdanitelných zisků rezidenta druhé smluvní jurisdikce podle právních předpisů této druhé smluvní jurisdikce. Prvně zmíněná smluvní jurisdikce v takovém případě povolí snížit daň z příjmu tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů zaplacené v této druhé smluvní jurisdikci. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část daně z příjmů vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na takový příjem, který může být zdaněn v této druhé smluvní jurisdikci.
5. Odstavec 4 se vztahuje na pokrytou smlouvu, která by jinak požadovala po smluvní jurisdikci vyjmout příjem popsaný v tomto odstavci.
Možnost C
6. a) Jestliže rezident jedné smluvní jurisdikce pobírá příjem nebo vlastní majetek, který může být v souladu s ustaveními pokryté smlouvy zdaněn ve druhé smluvní jurisdikci (s výjimkou případů, kdy tato ustanovení umožňují zdaňování touto druhou smluvní jurisdikcí pouze z toho důvodu, že příjem je rovněž příjmem pobíraným rezidentem této druhé smluvní jurisdikce), prvně zmíněná smluvní jurisdikce povolí:
(i) snížit daň z příjmů tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů zaplacené v této druhé smluvní jurisdikci;
(ii) snížit daň z majetku tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z majetku zaplacené v této druhé smluvní jurisdikci.
Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část daně z příjmů nebo daně z majetku vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjem nebo majetek, který může být zdaněn v této druhé smluvní jurisdikci.
b) Jestliže je v souladu s jakýmkoliv ustanovením pokryté smlouvy příjem pobíraný nebo majetek vlastněný rezidentem jedné smluvní jurisdikce vyňat ze zdanění v této smluvní jurisdikci, tato smluvní jurisdikce může přesto, při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů nebo zbývajícího majetku tohoto rezidenta, vzít v úvahu vyňatý příjem nebo majetek.
7. Odstavec 6 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která požadují po smluvní jurisdikci, aby, za účelem vyloučení dvojího zdanění, vyňala ze zdanění v této smluvní jurisdikci příjem pobíraný nebo majetek vlastněný rezidentem této smluvní jurisdikce, který může být v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy zdaněn ve druhé smluvní jurisdikci.
8. Smluvní strana, která si nezvolí aplikovat některou z možností podle odstavce 1, si může vyhradit právo neuplatňovat celý tento článek s ohledem na jednu nebo více vybraných pokrytých smluv (nebo s ohledem na všechny své pokryté smlouvy).
9. Smluvní strana, která si nezvolí aplikovat Možnost C, si může vyhradit právo, s ohledem na jednu nebo více vybraných pokrytých smluv (nebo s ohledem na všechny své pokryté smlouvy), neumožnit druhé smluvní jurisdikci nebo jurisdikcím aplikovat Možnost C.
10. Každá smluvní strana, která si zvolí aplikovat nějakou z možností podle odstavce 1, oznámí depozitáři zvolenou možnost. Toto oznámení rovněž zahrnuje:
a) v případě smluvní strany, která si zvolí aplikovat Možnost A, seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení popsané v odstavci 3, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení;
b) v případě smluvní strany, která si zvolí aplikovat Možnost B, seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení popsané v odstavci 5, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení;
c) v případě smluvní strany, která si zvolí aplikovat Možnost C, seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení popsané v odstavci 7, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení.
Jakákoliv možnost se bude aplikovat s ohledem na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, pokud smluvní strana, která si zvolila aplikovat tuto možnost, učinila takové oznámení s ohledem na toto ustanovení.
 
ČÁST III.
ZNEUŽITÍ SMLOUVY
Článek 6
Cíl pokryté smlouvy
1. Pokrytá smlouva se mění tak, že zahrnuje následující text preambule:
„zamýšlejíce vylučovat dvojí zdanění s ohledem na daně, na které se tato smlouva vztahuje, a to aniž by byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbaní se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají „treaty-shopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených v této smlouvě, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí),".
2. Text uvedený v odstavci 1 se zahrne do pokryté smlouvy místo textu v preambuli pokryté smlouvy nebo v případě absence textu v preambuli pokryté smlouvy, který se odvolává na úmysl vylučovat dvojí zdanění, a to bez ohledu na to, zda se tento text rovněž odvolává na úmysl nevytvářet příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění.
3. Smluvní strana si může rovněž zvolit, že zahrne následující text preambule do svých pokrytých smluv, které neobsahují text preambule, který se odvolává na přání rozvíjet hospodářské vztahy nebo posílit spolupráci v daňových záležitostech:
„přejíce si dále rozvíjet hospodářské vztahy a posílit spolupráci v daňových záležitostech,".
4. Smluvní strana si může vyhradit právo neaplikovat odstavec 1 ve svých pokrytých smlouvách, které již obsahují text preambule popisující úmysl smluvních jurisdikcí vylučovat dvojí zdanění, a to aniž by docházelo k příležitostem k nezdanění nebo ke sníženému zdanění, ať je tento text omezen na případy daňových úniků, nebo na případy situací vyhýbání se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají „treaty-shopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených v této smlouvě, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí), nebo se uplatňuje šířeji.
5. Každá smluvní strana oznámí depozitáři, zda každá z jejích pokrytých smluv jiných než těch, které jsou pokryty výhradou podle odstavce 4, obsahuje text preambule uvedený v odstavci 2, a pokud ano, text příslušného odstavce preambule. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k tomuto textu preambule, takový text preambule bude nahrazen textem uvedeným v odstavci 1. V ostatních případech bude text uvedený v odstavci 1 zahrnut do existujícího textu preambule.
6. Každá smluvní strana, která si zvolí aplikovat odstavec 3, oznámí depozitáři tuto volbu. Takové oznámení bude rovněž zahrnovat seznam jejích pokrytých smluv, které neobsahují text preambule, který se odvolává na přání rozvíjet hospodářské vztahy nebo posílit spolupráci v daňových záležitostech. Text uvedený v odstavci 3 bude zahrnut do pokryté smlouvy pouze v tom případě, pokud si všechny smluvní jurisdikce zvolily aplikovat tento odstavec a učinily takové oznámení ve vztahu k pokryté smlouvě.
Článek 7
Zabránění zneužití smlouvy
1. Jestliže se dá usuzovat s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, že získání výhody plynoucí z pokryté smlouvy bylo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce přímo nebo nepřímo vedoucích k této výhodě, tato výhoda, bez ohledu na jiná ustanovení pokryté smlouvy, nebude poskytnuta ve vztahu k části příjmu nebo majetku, pokud není prokázáno, že poskytnutí této výhody v dané situaci by bylo v souladu s účelem a cílem příslušných ustanovení pokryté smlouvy.
2. Odstavec 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která odpírají všechny výhody nebo část výhod, které by jinak byly poskytnuty podle pokryté smlouvy, nebo v případě absence takového ustanovení v pokryté smlouvě, jestliže hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce nebo jakékoliv osoby, která je dotčena opatřením nebo transakcí, bylo získat tyto výhody.
3. Smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 15 písmenu a), si může rovněž zvolit aplikovat ve vztahu ke svým pokrytým smlouvám odstavec 4.
4. Jestliže výhoda plynoucí z pokryté smlouvy je osobě odepřena podle ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněna touto úmluvou), která odpírají všechny výhody nebo část výhod, které by jinak byly poskytnuty podle pokryté smlouvy, jestliže hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce nebo jakékoliv osoby, která je dotčena opatřením nebo transakcí, bylo získat tyto výhody, příslušný úřad smluvní jurisdikce, který by jinak poskytl tuto výhodu, bude nicméně považovat tuto osobu za osobu, která je oprávněna k této výhodě nebo k různým výhodám s ohledem na specifickou Část příjmu nebo majetku, jestliže takový příslušný úřad na základě žádosti od této osoby a po zvážení relevantních skutečností a okolností dojde k závěru, že takové výhody by byly poskytnuty této osobě v případě neexistence takové transakce nebo opatření. Příslušný úřad smluvní jurisdikce, kterému byla žádost podána podle tohoto odstavce rezidentem druhé smluvní jurisdikce, se poradí s příslušným úřadem této druhé smluvní jurisdikce před tím, než tuto žádost zamítne.
5. Odstavec 4 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněna touto úmluvou), která odpírají všechny výhody nebo část výhod, které by jinak byly poskytnuty podle pokryté smlouvy, jestliže hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce nebo jakékoliv osoby, která je dotčena opatřením nebo transakcí, bylo získat tyto výhody.
6. Smluvní strana si může rovněž zvolit aplikovat ustanovení obsažená v odstavcích 8 až 13 (dále jen „zjednodušené ustanovení o omezení výhod") ve svých pokrytých smlouvách tím, že učiní oznámení uvedené v odstavci 17 písmenu c). Zjednodušené ustanovení o omezení výhod se bude aplikovat s ohledem na pokrytou smlouvu pouze tehdy, jestliže si všechny smluvní jurisdikce zvolily jeho aplikaci.
7. V případech, kdy si zvolí pouze některé smluvní jurisdikce pokryté smlouvy aplikovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, potom se bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce bude zjednodušené ustanovení o omezení výhod aplikovat ve vztahu k poskytování výhod plynoucích z pokryté smlouvy:
a) všemi smluvními jurisdikcemi, jestliže se všechny ze smluvních jurisdikcí, které si nezvolily aplikovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, dohodnou na takové aplikaci tak, že si zvolí aplikovat toto písmeno, a následně tuto skutečnost oznámí depozitáři; nebo
b) pouze smluvními jurisdikcemi, které si zvolí aplikovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod, jestliže všechny ze smluvních jurisdikcí, které si nezvolily aplikovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, se dohodnou na takové aplikaci tak, že si zvolí aplikovat toto písmeno, a následně tuto skutečnost oznámí depozitáři.
Zjednodušené ustanovení o omezení výhod
8. S výhradou textu zjednodušeného ustanovení o omezení výhod, rezident smluvní jurisdikce pokryté smlouvy nebude oprávněn k výhodě, která by jinak byla udělena pokrytou smlouvou, jiné než výhodě podle ustanovení pokryté smlouvy:
a) která stanoví rezidentství jiné osoby než osoby fyzické, která je rezidentem více než jedné smluvní jurisdikce podle ustanovení pokryté smlouvy, která definují rezidenta smluvní jurisdikce;
b) která stanoví, že smluvní jurisdikce poskytne podniku této smluvní jurisdikce následnou úpravu zisků, navazující na původní úpravu učiněnou druhou smluvní jurisdikcí, v souladu s pokrytou smlouvou ve vztahu k částce daně uložené v prvně zmíněné smluvní jurisdikci ze zisků sdruženého podniku; nebo
c) která umožňují rezidentům smluvní jurisdikce požadovat, aby příslušný úřad této smluvní jurisdikce posoudil případy zdanění, které nejsou v souladu s pokrytou smlouvou,
pokud takový rezident není „kvalifikovaná osoba" tak, jak je definována v odstavci 9, v okamžiku, kdy by taková výhoda byla udělena.
9. Rezident smluvní jurisdikce pokryté smlouvy bude kvalifikovanou osobou v okamžiku, kdy by výhoda jinak byla udělena pokrytou smlouvou, jestliže je v tomto okamžiku rezident:
a) fyzickou osobou;
b) touto smluvní jurisdikcí nebo nižším správním útvarem nebo místním úřadem této smluvní jurisdikce, agenturou nebo zastoupením jakékoliv takové smluvní jurisdikce, nižšího správního útvaru nebo místního úřadu;
c) společností nebo jinou entitou, jestliže hlavní druh jejích akcií je pravidelně obchodován na jedné nebo více uznávaných burzách;
d) jinou osobou než osobou fyzickou, která:
(i) je neziskovou organizací typu, který je odsouhlasen smluvními jurisdikcemi prostřednictvím výměny diplomatických nót; nebo
(ii) entitou nebo subjektem založenou nebo založeným v této smluvní jurisdikci, se kterou nebo se kterým se zachází jako se samostatnou osobou podle daňových zákonů této smluvní jurisdikce a:
A) která je založena a provozována nebo který je založen a provozován výlučně nebo téměř výlučně za účelem správy nebo poskytování důchodových dávek a přidružených nebo doprovodných dávek fyzickým osobám a která je jako taková regulována nebo který je jako takový regulován touto smluvní jurisdikcí nebo jedním z jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů; nebo
B) která je založena a provozována nebo který je založen a provozován výlučně nebo téměř výlučně za účelem investování prostředků ve prospěch entit nebo subjektů uvedených v pododstavci A);
e) jinou osobou než osobou fyzickou, jestliže po dobu alespoň poloviny dnů dvanáctiměsíčního období, které zahrnuje dobu, kdy by výhoda byla jinak poskytnuta, vlastní osoby, které jsou rezidenty této smluvní jurisdikce a které jsou oprávněny k výhodám vyplývajícím z pokryté smlouvy podle písmen a) až d), přímo nebo nepřímo alespoň 50 procent akcií osoby.
10. a) Rezident smluvní jurisdikce pokryté smlouvy bude oprávněn k výhodám vyplývajícím z pokryté smlouvy s ohledem na část příjmů pobíranou z druhé smluvní jurisdikce bez ohledu na to, zda rezident je kvalifikovanou osobou, jestliže rezident aktivně vykonává činnosti v prvně zmíněné smluvní jurisdikci a příjem pobíraný z druhé smluvní jurisdikce vyplývá z této činnosti nebo je ve vztahu k ní vedlejší. Výraz „aktivní výkon činnosti" nezahrnuje pro účely zjednodušeného ustanovení o omezení výhod následující činnosti nebo jakoukoliv jejich kombinaci:
(i) činnosti holdingové společnosti;
(ii) poskytování celkového dozoru nebo celkové správy skupiny společností;
(iii) poskytování skupinového financování (včetně „cash pooling"); nebo
(iv) investování nebo řízení investic, pokud tyto činnosti nejsou vykonávány bankou nebo pojišťovnou nebo registrovaným obchodníkem s cennými papíry v rámci jejich řádné činnosti.
b) Jestliže rezident jedné smluvní jurisdikce pokryté smlouvy pobírá část příjmů z činnosti vykonávané tímto rezidentem ve druhé smluvní jurisdikci nebo pobírá část příjmu mající zdroj ve druhé smluvní jurisdikci od spojené osoby, podmínky uvedené v písmenu a) budou považovány za naplněné s ohledem na takovou část pouze tehdy, jestliže činnost vykonávaná rezidentem v prvně zmíněné jurisdikci, se kterou část souvisí, je podstatná ve vztahu ke stejné činnosti nebo doplňkové činnosti vykonávané rezidentem nebo takovou spojenou osobou ve druhé smluvní jurisdikci. Zda je činnost podstatná pro účely tohoto písmene, bude stanoveno na základě všech skutečností a okolností.
c) Pro účely provádění tohoto odstavce se má za to, že činnosti vykonávané spojenými osobami ve vztahu k rezidentovi smluvní jurisdikce pokryté smlouvy jsou vykonávány tímto rezidentem.
11. Rezident smluvní jurisdikce pokryté smlouvy, který není kvalifikovanou osobou, bude rovněž oprávněn k výhodě, která by jinak byla s ohledem na část příjmů poskytnuta pokrytou smlouvou, jestliže po dobu alespoň poloviny dnů jakéhokoliv dvanáctiměsíčního období, které zahrnuje dobu, kdy by výhoda byla jinak poskytnuta, vlastní osoby, které jsou rovnocennými příjemci, přímo nebo nepřímo alespoň 75 % podílů na rezidentovi.
12. Jestliže rezident smluvní jurisdikce pokryté smlouvy není ani kvalifikovanou osobou podle ustanovení odstavce 9, ani není oprávněn k výhodám podle odstavce 10 nebo 11, příslušný úřad druhé smluvní jurisdikce nicméně může poskytnout výhody vyplývající z pokryté smlouvy nebo výhody s ohledem na určitou část příjmu s přihlédnutím k účelu a cíli pokryté smlouvy, avšak pouze pokud takový rezident prokáže takovému příslušnému úřadu, že ani jeho založení, získání nebo udržování, ani výkon jeho činností neměly jako jeden z hlavních cílů získání výhod plynoucích z pokryté smlouvy. Před tím, než bude žádost učiněná podle tohoto odstavce rezidentem jedné smluvní jurisdikce buď přijata, nebo zamítnuta, příslušný úřad druhé smluvní jurisdikce, která byla požádána, se poradí s příslušným úřadem prvně zmíněné smluvní jurisdikce.
13. Pro účely zjednodušeného ustanovení o omezení výhod:
a) výraz „uznávaná burza“ označuje:
(i) jakoukoliv burzu založenou a jako takovou regulovanou podle právních předpisů jakékoliv smluvní jurisdikce; a
(ii) jakoukoliv jinou burzu, na které se dohodnou příslušné úřady smluvních jurisdikcí;
b) výraz „hlavní druh akcií" označuje druh nebo druhy akcií společnosti, které představují většinu celkových hlasovacích práv a hodnoty společnosti, nebo druh nebo druhy podílů na entitě, které představují v úhrnu většinu celkových hlasovacích práv a hodnoty entity;
c) výraz „rovnocenný příjemce" označuje jakoukoliv osobu, která by byla oprávněna k výhodám s ohledem na část příjmu poskytnutým smluvní jurisdikcí pokryté smlouvy podle vnitrostátních právních předpisů této smluvní jurisdikce, pokryté smlouvy nebo jakéhokoliv jiného mezinárodního nástroje, které jsou rovnocenné nebo příznivější než výhody, které mají být poskytnuty této části příjmu podle pokryté smlouvy; pro účely stanovení toho, zda osoba je rovnocenným příjemcem ve vztahu k dividendám, se má za to, že osoba drží stejný majetek společnosti vyplácející dividendy jako majetek, který drží společnost, která si činí nárok na výhodu s ohledem na dividendy;
d) výraz „akcie" označuje s ohledem na entity, které nejsou společnostmi, podíly srovnatelné s akciemi;
e) budou dvě osoby „spojenými osobami", jestliže jedna přímo nebo nepřímo vlastní alespoň 50 procent podílů na druhé (nebo, v případě společnosti, alespoň 50 procent celkových hlasovacích práv a hodnoty akcií společnosti) nebo jiná osoba přímo nebo nepřímo vlastní alespoň 50 procent podílů (nebo, v případě společnosti, alespoň 50 procent celkových hlasovacích práv a hodnoty akcií společnosti) na každé osobě; osoba bude v každém případě spojená s jinou, jestliže na základě všech relevantních skutečností a okolností ovládá druhou nebo obě jsou ovládány toutéž osobou nebo týmiž osobami.
14. Zjednodušené ustanovení o omezení výhod se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, nebo v případě absence takového ustanovení v pokryté smlouvě, které omezuje nebo které by omezilo výhody vyplývající z pokryté smlouvy (nebo které omezuje nebo by omezilo jiné výhody než výhodu podle ustanovení pokryté smlouvy vztahujících se k rezidentství, sdruženým podnikům nebo nediskriminaci, nebo výhodu, která není omezena pouze na rezidenty smluvní jurisdikce) pouze na rezidenta, který se kvalifikuje pro takové výhody splněním jednoho nebo více rozhodných testů.
15. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že zamýšlí přijmout kombinaci detailního ustanovení o omezení výhod a buď pravidel k řešení tzv. průtočných finančních struktur, nebo testu hlavního cíle, a tímto naplnit minimální standard k zabránění zneužití smlouvy podle OECD/G20 BEPS balíčku; v takovém případě se smluvní jurisdikce budou snažit dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, které naplňuje minimální standard;
b) neuplatňovat odstavec 1 (a odstavec 4, a to v případě smluvní strany, která si zvolí používat tento odstavec) v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení, která odpírají všechny z výhod, které by jinak byly poskytnuty podle pokryté smlouvy, jestliže hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce nebo jakékoliv osoby, která je dotčena opatřením nebo transakcí, bylo získat tyto výhody;
c) neuplatňovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedené v odstavci 14.
16. Pokud se nebude uplatňovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod s ohledem na poskytování výhod podle pokryté smlouvy jednou smluvní stranou nebo více smluvními stranami podle odstavce 7, smluvní strana, která si zvolí uplatňovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, si může vyhradit právo neuplatňovat celý tento článek ve vztahu ke svým pokrytým smlouvám, u kterých si jedna, druhá smluvní jurisdikce nebo více druhých smluvních jurisdikcí nezvolila nebo nezvolily uplatňování zjednodušeného ustanovení o omezení výhod. V takových případech se smluvní jurisdikce budou snažit dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, které naplňuje minimální standard k zabránění zneužití smlouvy podle OECD/G20 BEPS balíčku.
17. a) Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 15 písmenu a), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv, které nejsou předmětem výhrady uvedené v odstavci 15 písmenu b), obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 2, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení s ohledem na ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1 (a pokud je to použitelné, odstavce 4). V ostatních případech nahradí odstavec 1 (a pokud je to použitelné, odstavec 4) ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1 (a pokud je to použitelné, odstavcem 4). Smluvní strana, která oznamuje podle tohoto písmene, může rovněž prohlásit, že zatímco přijímá aplikaci samotného odstavce 1 jako dočasné opatření, má v úmyslu, pokud to bude možné, přijmout ustanovení o omezení výhod vedle nebo místo odstavce 1, a to prostřednictvím dvoustranných jednání.
b) Každá smluvní strana, která si zvolí uplatňovat odstavec 4, oznámí depozitáři svou volbu. Odstavec 4 se vztahuje na pokrytou smlouvu pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení.
c) Každá smluvní strana, která si zvolí uplatňovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, oznámí depozitáři svou volbu. Pokud taková smluvní strana neučinila výhradu uvedenou v odstavci 15 písmenu c), toto oznámení bude rovněž zahrnovat seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení uvedené v odstavci 14, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení.
d) Každá smluvní strana, která si nezvolí uplatňovat zjednodušené ustanovení o omezení výhod podle odstavce 6, nýbrž si zvolí uplatňovat písmeno a) nebo b) odstavce 7, oznámí depozitáři svou volbu písmene. Pokud taková smluvní strana neučinila výhradu uvedenou v odstavci 15 písmenu c), toto oznámení bude rovněž zahrnovat seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení uvedené v odstavci 14, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení.
e) Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení podle písmene c) nebo d) ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno zjednodušeným ustanovením o omezení výhod. V ostatních případech nahradí zjednodušené ustanovení o omezení výhod ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná se zjednodušeným ustanovením o omezení výhod.
Článek 8
Transakce týkající se výplaty dividend
1. Ustanovení pokryté smlouvy, která vyjímají dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jedné smluvní jurisdikce, ze zdanění nebo která omezují sazbu, kterou mohou být takové dividendy zdaněny, za předpokladu, že skutečným vlastníkem nebo příjemcem je společnost, která je rezidentem druhé smluvní jurisdikce a která vlastní, drží nebo kontroluje více než určitou částku kapitálu, akcií, cenných papírů, hlasovacích práv nebo obdobných vlastnických podílů na společnosti vyplácející dividendy, se použijí pouze tehdy, jestliže podmínky vlastnictví uvedené v těchto ustanoveních jsou splněny po celou dobu období 365 dnů, které zahrnuje den výplaty dividend (pro účely počítání tohoto období se nepřihlíží ke změnám vlastnictví, které by vyplývaly přímo z reorganizace společnosti, jako je např. fúze nebo rozdělení společnosti, která drží akcie nebo která vyplácí dividendy).
2. Minimální období držby stanovené v odstavci 1 se použije místo minimálního období držby nebo v případě absence minimálního období držby v ustanoveních pokryté smlouvy uvedených v odstavci 1.
3. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv do té míry, v jaké ustanovení uvedená v odstavci 1 již zahrnují:
(i) minimální období držby;
(ii) minimální období držby kratší než období 365 dnů; nebo
(iii) minimální období držby delší než období 365 dnů.
4. Každá smluvní strana, která neučiní výhradu uvedenou v odstavci 3 písmenu a), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 1, které není předmětem výhrady uvedené v odstavci 3 písmenu b), a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Odstavec 1 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení s ohledem na toto ustanovení.
Článek 9
Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku
1. Ustanovení pokryté smlouvy stanovující, že zisky pobírané rezidentem jedné smluvní jurisdikce ze zcizení akcií nebo jiných účastnických práv na entitě mohou být zdaněny ve druhé smluvní jurisdikci za předpokladu, že se hodnota těchto akcií nebo práv odvíjí více než z určité části z nemovitého majetku umístěného v této druhé smluvní jurisdikci (nebo za předpokladu, že více než určitá část majetku entity je tvořena takovým nemovitým majetkem):
a) se použijí, jestliže je příslušný práh hodnoty splněn v jakémkoliv čase v průběhu 365 dnů předcházejících zcizení; a
b) se vedle jakýchkoliv akcií nebo práv již pokrytých ustanoveními použijí na akcie nebo srovnatelné podíly, jako jsou podíly na osobní společnosti nebo trustu (do té míry, že takové akcie nebo podíly již nejsou pokryty).
2. Období stanovené v odstavci 1 písmenu a) se použije místo časového období určujícího, zda příslušný práh hodnoty v ustanoveních pokryté smlouvy popsaný v odstavci 1 byl splněn, nebo v případě absence takového časového období v pokryté smlouvě.
3. Smluvní strana si může rovněž zvolit uplatňovat odstavec 4 ve svých pokrytých smlouvách.
4. Pro účely pokryté smlouvy mohou být zisky pobírané rezidentem jedné smluvní jurisdikce ze zcizení akcií nebo srovnatelných podílů, jako jsou podíly na osobní společnosti nebo trustu, zdaněny ve druhé smluvní jurisdikci, jestliže v jakémkoliv čase v průběhu 365 dnů předcházejících zcizení se hodnota těchto akcií nebo srovnatelných podílů odvozovala více než z 50 procent, přímo nebo nepřímo, z nemovitého majetku umístěného v této druhé smluvní jurisdikci.
5. Odstavec 4 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která stanovují, že zisky pobírané rezidentem jedné smluvní jurisdikce ze zcizení akcií nebo jiných účastnických práv na entitě mohou být zdaněny ve druhé smluvní jurisdikci za předpokladu, že se hodnota těchto akcií nebo práv odvíjí více než z určité části z nemovitého majetku umístěného v této druhé smluvní jurisdikci, nebo za předpokladu, že více než určitá část majetku entity je tvořena takovým nemovitým majetkem, nebo v případě absence takových ustanovení.
6. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat odstavec 1 písmeno a) v rámci svých pokrytých smluv;
c) neuplatňovat odstavec 1 písmeno b) v rámci svých pokrytých smluv;
d) neuplatňovat odstavec 1 písmeno a) v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení typu uvedeného v odstavci 1, které zahrnuje období určující, zda příslušný práh hodnoty byl splněn;
e) neuplatňovat odstavec 1 písmeno b) v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení typu uvedeného v odstavci 1, které se vztahuje na zcizení jiných podílů než akcií;
f) neuplatňovat odstavec 4 v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedené v odstavci 5.
7. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 6 písmenu a), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 1, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Odstavec 1 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení s ohledem na toto ustanovení.
8. Každá smluvní strana, která si zvolí aplikovat odstavec 4, oznámí depozitáři tuto volbu. Odstavec 4 se vztahuje na pokrytou smlouvu pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení. Odstavec 1 se v takovém případě nepoužije ve vztahu k této pokryté smlouvě. V případě smluvní strany, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 6 písmenu f) a která učinila výhradu uvedenou v odstavci 6 písmenu a), bude takové oznámení rovněž zahrnovat seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení uvedené v odstavci 5, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy podle tohoto odstavce nebo odstavce 7, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 4. V ostatních případech nahradí odstavec 4 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 4.
Článek 10
Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích
1. Jestliže:
a) podnik jedné smluvní jurisdikce pokryté smlouvy pobírá příjem z druhé smluvní jurisdikce a prvně zmíněná smluvní jurisdikce považuje takový příjem za přičitatelný stálé provozovně podniku umístěné ve třetí jurisdikci; a
b) zisky přičitatelné této stálé provozovně jsou vyjímány ze zdanění v prvně zmíněné smluvní jurisdikci, výhody plynoucí z pokryté smlouvy se neuplatní na jakoukoliv část příjmu, ze které je daň ve třetí jurisdikci nižší než 60 procent daně, která by byla uložena v prvně zmíněné smluvní jurisdikci z této části příjmu, kdyby byla tato stálá provozovna umístěna v prvně zmíněné smluvní jurisdikci. Každý příjem, na který se vztahují ustanovení tohoto odstavce, bude v takovém případě bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pokryté smlouvy zdaněn v souladu s vnitrostátními právními předpisy druhé smluvní jurisdikce.
2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže příjem pobíraný z druhé smluvní jurisdikce uvedené v odstavci 1 je pobírán v souvislosti s aktivním výkonem činnosti vykonávané prostřednictvím stálé provozovny (jiné než činnosti spočívající v provádění, řízení nebo jen držbě investic na vlastní účet podniku, pokud tyto činnosti nejsou činnostmi bankovními, pojišťovacími nebo nesouvisí s obchodováním s cennými papíry, které jsou vykonávány bankou, pojišťovnou nebo registrovaným obchodníkem s cennými papíry podle toho, o jaký případ jde), nebo jestliže je tento příjem ve vztahu k tomuto aktivnímu výkonu činnosti vedlejší.
3. Jestliže jsou podle odstavce 1 výhody plynoucí z pokryté smlouvy odepřeny s ohledem na část příjmu, který je pobírán rezidentem jedné smluvní jurisdikce, příslušný úřad druhé smluvní jurisdikce může přesto udělit tyto výhody s ohledem na tuto část příjmu, jestliže tento příslušný úřad v odpovědi na žádost tohoto rezidenta stanoví, že poskytnutí takových výhod je oprávněné ve světle důvodů, kvůli kterým tento rezident neuspokojil požadavky odstavců 1 a 2. Příslušný úřad smluvní jurisdikce, kterému byla žádost rezidentem druhé smluvní jurisdikce předložena podle předchozí věty, se poradí s příslušným úřadem této druhé smluvní jurisdikce před tím, než žádosti vyhoví nebo jí zamítne.
4. Odstavce 1 až 3 se použijí místo ustanovení pokryté smlouvy, která odpírají nebo omezují výhody, které by jinak byly poskytnuty podniku jedné smluvní jurisdikce, který pobírá příjem z druhé smluvní jurisdikce, který je přičitatelný stálé provozovně podniku umístěné ve třetí jurisdikci, nebo v případě absence takových ustanovení.
5. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedená v odstavci 4;
c) uplatňovat tento článek pouze v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedená v odstavci 4.
6. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 5 písmenu a) nebo b), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 4, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavců 1 až 3. V ostatních případech nahradí odstavce 1 až 3 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s těmito odstavci.
Článek 11
Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty
1. Pokrytá smlouva se nedotýká zdaňování rezidentů smluvní jurisdikce touto jurisdikcí, vyjma případů výhod poskytovaných podle ustanovení pokryté smlouvy, která:
a) požadují po této smluvní jurisdikci poskytnout podniku této smluvní jurisdikce následnou úpravu zisků navazující na počáteční úpravu, která byla učiněna druhou smluvní jurisdikcí v souladu s pokrytou smlouvou, ve vztahu k částce daně uložené v prvně zmíněné smluvní jurisdikci ze zisků stálé provozovny podniku nebo ze zisků sdruženého podniku;
b) mohou ovlivnit způsob, jakým tato smluvní jurisdikce zdaňuje fyzickou osobu, která je rezidentem této smluvní jurisdikce, jestliže tato fyzická osoba pobírá příjem za služby poskytované druhé smluvní jurisdikci nebo nižšímu správnímu útvaru nebo místnímu úřadu nebo jinému srovnatelnému orgánu této jurisdikce;
c) mohou ovlivnit způsob, jakým tato smluvní jurisdikce zdaňuje fyzickou osobu, která je rezidentem této smluvní jurisdikce, jestliže tato fyzická osoba je rovněž studentem, žákem nebo učitelem, profesorem, přednášejícím, instruktorem, výzkumným nebo vědeckým pracovníkem, který splňuje podmínky pokryté smlouvy;
d) požadují po této smluvní jurisdikci poskytnout rezidentům této smluvní jurisdikce daňový zápočet nebo daňové vynětí ve vztahu k příjmu, který druhá smluvní jurisdikce může v souladu s pokrytou smlouvu zdaňovat (včetně zisků, které jsou v souladu s pokrytou smlouvou přičitatelné stálé provozovně umístěné v této druhé smluvní jurisdikci);
e) chrání rezidenty této smluvní jurisdikce před možnými diskriminačními daňovými postupy této smluvní jurisdikce;
f) umožňují rezidentům této smluvní jurisdikce požadovat, aby příslušný úřad této nebo jakékoliv smluvní jurisdikce posoudil případy zdaňování, které není v souladu s pokrytou smlouvou;
g) mohou ovlivnit způsob, jakým tato smluvní jurisdikce zdaňuje fyzickou osobu, která je rezidentem této smluvní jurisdikce, jestliže tato fyzická osoba je členem diplomatické mise, vládní mise nebo konzulárního úřadu druhé smluvní jurisdikce;
h) stanovují, že penze nebo jiné platby prováděné na základě legislativy o sociálním zabezpečení druhé smluvní jurisdikce podléhají zdanění jen v této druhé smluvní jurisdikci;
i) stanovují, že penze a podobné platy, anuity, alimenty nebo jiné platby výživného mající zdroj ve druhé smluvní jurisdikci podléhají zdanění jen v této druhé smluvní jurisdikci; nebo
j) jinak výslovně omezují právo smluvní jurisdikce zdaňovat své vlastní rezidenty nebo výslovně stanovují, že smluvní jurisdikce, ve které má Část příjmu zdroj, má výlučné právo zdaňovat tuto část příjmu.
2. Odstavec 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, ve kterých je uvedeno, že se pokrytá smlouva nedotýká zdaňování smluvní jurisdikcí jejích rezidentů, nebo v případě absence takových ustanovení.
3. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedená v odstavci 2.
4. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 3 písmenu a) nebo b), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 2, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1. V ostatních případech nahradí odstavec 1 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1.
 
ČÁST IV.
VYHÝBÁNÍ SE EXISTENCI STÁLÉ PROVOZOVNY
Článek 12
Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií
1. Jestliže, bez ohledu na ustanovení pokryté smlouvy, která definují výraz „stálá provozovna", ale s výhradou odstavce 2, osoba jedná v jedné smluvní jurisdikci pokryté smlouvy na účet podniku a při tom obvykle uzavírá smlouvy nebo obvykle sehrává hlavní úlohu vedoucí k uzavření smluv, které jsou rutinně uzavírány podnikem, a to aniž by došlo k jejich závažné změně, a tyto smlouvy jsou:
a) ve jménu podniku; nebo
b) o převodu vlastnictví majetku nebo o poskytnutí práva používat majetek, který je vlastněn tímto podnikem nebo který má podnik právo používat; nebo
c) o poskytnutí služeb tímto podnikem,
má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v této smluvní jurisdikci ve vztahu ke všem činnostem, které tato osoba provádí pro podnik, pokud by tyto činnosti, kdyby byly vykonávány podnikem prostřednictvím trvalého místa k výkonu činnosti tohoto podniku umístěného v této smluvní jurisdikci, nezpůsobily, že toto trvalé místo k výkonu činnosti by bylo považováno za místo, které nevytváří stálou provozovnu podle definice stálé provozovny obsažené v pokryté smlouvě (i tak, jak může být pozměněna touto úmluvou).
2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže osoba jednající v jedné smluvní jurisdikci pokryté smlouvy na účet podniku druhé smluvní jurisdikce vykonává činnost v prvně zmíněné smluvní jurisdikci jako nezávislý zástupce a pro podnik jedná v rámci své řádné činnosti. Jestliže však osoba jedná výlučně nebo téměř výlučně na účet jednoho podniku nebo více podniků, se kterým nebo se kterými je úzce spojena, tato osoba nebude považována za nezávislého zástupce ve smyslu tohoto odstavce, a to ve vztahu k jakémukoliv takovému podniku.
3. a) Odstavec 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která popisují podmínky, za kterých se má za to, že podnik má stálou provozovnu ve smluvní jurisdikci (nebo za kterých se má za to, že osoba je stálou provozovnou ve smluvní jurisdikci) ve vztahu k činnosti, kterou jiná osoba než nezávislý zástupce provádí pro podnik, avšak pouze do té míry, že tato ustanovení pojednávají o situaci, ve které taková osoba má a obvykle vykonává v této smluvní jurisdikci oprávnění uzavírat smlouvy ve jménu podniku.
b) Odstavec 2 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která stanovují, že se nemá za to, že podnik má stálou provozovnu ve smluvní jurisdikci ve vztahu k činnosti, kterou pro podnik provádí nezávislý zástupce.
4. Smluvní strana si může vyhradit právo neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv.
5. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 4, oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 3 písmenu a), jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Odstavec 1 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení ve vztahu k tomuto ustanovení.
6. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 4, oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 3 písmenu b), jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Odstavec 2 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení ve vztahu k tomuto ustanovení.
Článek 13
Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností
1. Smluvní strana si může zvolit aplikaci odstavce 2 (Možnost A) nebo odstavce 3 (Možnost B), nebo si může zvolit neaplikovat žádnou z možností.
Možnost A
2. Má se za to, bez ohledu na ustanovení pokryté smlouvy, která definují výraz „stálá provozovna", že výraz „stálá provozovna" nezahrnuje:
a) činnosti speciálně uvedené v pokryté smlouvě (před její změnou touto úmluvou) v seznamu činností, u nichž se má za to, že nevedou ke vzniku stálé provozovny, a to bez ohledu na to, zda tato výjimka z existence stálé provozovny je, či není podmíněna tím, zda je činnost přípravného nebo pomocného charakteru;
b) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem vykonávání jakékoliv činnosti pro podnik, která není uvedena v písmenu a);
c) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání jakéhokoliv spojení činností uvedených v písmenech a) a b), pokud taková činnost nebo, v případě písmene c), celková činnost trvalého místa k výkonu činnosti je přípravného nebo pomocného charakteru.
Možnost B
3. Má se za to, bez ohledu na ustanovení pokryté smlouvy, která definují výraz „stálá provozovna", že výraz „stálá provozovna"
nezahrnuje:
a) činnosti speciálně uvedené v pokryté smlouvě (před její změnou touto úmluvou) v seznamu činností, u nichž se má za to, že nevedou ke vzniku stálé provozovny, a to bez ohledu na to, zda tato výjimka z existence stálé provozovny je, či není podmíněna tím, zda je činnost přípravného nebo pomocného charakteru, vyjma případů, kdy příslušné ustanovení pokryté smlouvy jednoznačně stanovuje předpoklad, že konkrétní činnost nevede ke vzniku stálé provozovny, pokud je přípravného nebo pomocného charakteru;
b) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem vykonávání jakékoliv činnosti pro podnik, která není uvedena v písmenu a), za předpokladu, že tato činnost je přípravného nebo pomocného charakteru;
c) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání jakéhokoliv spojení činností uvedených v písmenech a) a b), za předpokladu, že celková činnost trvalého místa k výkonu činnosti vyplývající z tohoto spojení je přípravného nebo pomocného charakteru.
4. Ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněno odstavcem 2 nebo 3), které uvádí konkrétní činnosti, u nichž se má za to, že nevedou ke vzniku stálé provozovny, se nepoužije na trvalé místo k výkonu činnosti, které je využíváno nebo udržováno podnikem, jestliže stejný podnik nebo podnik úzce spojený vykonává činnosti na stejném místě nebo na jiném místě ve stejné smluvní jurisdikci a:
a) toto místo nebo jiné místo vytváří stálou provozovnu pro podnik nebo úzce spojený podnik podle ustanovení pokryté smlouvy, která definují stálou provozovnu; nebo
b) celková činnost vyplývající ze spojení činností vykonávaných těmito dvěma podniky na stejném místě, nebo stejným podnikem nebo úzce spojenými podniky na dvou místech, není přípravného nebo pomocného charakteru,
za předpokladu, že činnosti vykonávané těmito dvěma podniky na stejném místě, nebo stejným podnikem nebo úzce spojenými podniky na dvou místech, tvoří doplňující funkce, které jsou částí uceleného souboru činností podniku.
5. a) Odstavec 2 nebo 3 se použije místo příslušných částí ustanovení pokryté smlouvy, která uvádějí konkrétní činnosti, u nichž se má za to, že nevedou ke vzniku stálé provozovny, i když je činnost vykonávána prostřednictvím trvalého místa k výkonu činnosti (nebo ustanovení pokryté smlouvy, která mají srovnatelný efekt).
b) Odstavec 4 se vztahuje na ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak mohou být pozměněna odstavcem 2 nebo 3), která uvádějí konkrétní činnosti, u nichž se má za to, že nevedou ke vzniku stálé provozovny, i když je činnost vykonávána prostřednictvím trvalého místa k výkonu činnosti (nebo ustanovení pokryté smlouvy, která mají srovnatelný efekt).
6. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat odstavec 2 v rámci svých pokrytých smluv, které jednoznačně uvádějí, že se má za to, že seznam konkrétních činností nevede ke vzniku stálé provozovny pouze tehdy, jestliže každá z činností je přípravného nebo pomocného charakteru;
c) neuplatňovat odstavec 4 v rámci svých pokrytých smluv.
7. Každá smluvní strana, která si zvolí aplikovat některou z možností podle odstavce 1, oznámí depozitáři volbu možnosti. Takové oznámení bude rovněž zahrnovat seznam jejích pokrytých smluv, které obsahují ustanovení uvedené v odstavci 5 písmenu a), jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Možnost se bude uplatňovat s ohledem na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže si všechny smluvní jurisdikce zvolily aplikovat tutéž možnost a učinily takové oznámení ve vztahu k tomuto ustanovení.
8. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 6 písmenu a) nebo c) a nezvolila si aplikovat některou z možností podle odstavce 1, oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 5 písmenu b), jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Odstavec 4 se bude uplatňovat s ohledem na ustanovení pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily oznámení ve vztahu k tomuto ustanovení podle tohoto odstavce nebo odstavce 7.
Článek 14
Rozdělování kontraktů na části
1. Za výhradním účelem stanovení toho, zda bylo překročeno období (nebo více období) uvedené v ustanovení pokryté smlouvy, které stanovuje časové období (nebo více časových období), po kterém konkrétní projekty nebo činnosti vedou ke vzniku stálé provozovny:
a) jestliže podnik jedné smluvní jurisdikce vykonává činnosti ve druhé smluvní jurisdikci na místě, které vytváří staveniště, stavební projekt, instalační projekt nebo jiný konkrétní projekt uvedený v příslušném ustanovení pokryté smlouvy, nebo vykonává dozor nebo konzultační činnosti v souvislosti s takovým místem, a to v případě ustanovení pokryté smlouvy, které se odvolává na takovéto činnosti, a tyto činnosti jsou vykonávány v průběhu jednoho nebo více časových období, které v úhrnu přesahuje nebo která v úhrnu přesahují 30 dní, avšak nepřesahuje nebo nepřesahují období nebo více období uvedené nebo uvedená v příslušném ustanovení pokryté smlouvy; a
b) jestliže jsou související činnosti vykonávány v této druhé smluvní jurisdikci na stejném staveništi, stavebním nebo instalačním projektu nebo jiném místě uvedeném v příslušném ustanovení pokryté smlouvy (nebo, jestliže se příslušné ustanovení pokryté smlouvy vztahuje na dozor nebo konzultační činnosti, v souvislosti s takovým místem) v průběhu různých časových období, z nichž každé přesahuje 30 dní, jedním nebo více podniky úzce spojenými s prvně zmíněným podnikem, budou tato různá časová období přičtena k celkovému časovému období, v průběhu kterého prvně zmíněný podnik vykonával činnosti na tomto staveništi, stavebním nebo instalačním projektu nebo jiném místě uvedeném v příslušném ustanovení pokryté smlouvy.
2. Odstavec 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy do té míry, že taková ustanovení řeší dělení kontraktů na více částí za účelem vyhnutí se aplikaci časového období nebo časových období ve vztahu k existenci stálé provozovny u konkrétních projektů nebo činností uvedených v odstavci 1, nebo v případě absence takových ustanovení.
3. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv;
b) neuplatňovat celý tento článek s ohledem na ustanovení svých pokrytých smluv, která se vztahují k průzkumu nebo těžbě přírodních zdrojů.
4. Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 3 písmenu a), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 2, které není podrobeno výhradě podle odstavce 3 písmene b), a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1 v tom rozsahu, jak je stanoveno v odstavci 2. V ostatních případech nahradí odstavec 1 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1.
Článek 15
Definice osoby úzce spojené s podnikem
1. Pro účely ustanovení pokryté smlouvy, která jsou pozměněna článkem 12 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií) odstavcem 2, článkem 13 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností) odstavcem 4 nebo článkem 14 (Rozdělování kontraktů na části) odstavcem 1, je osoba úzce spojená s podnikem, jestliže na základě všech relevantních skutečností a okolností jeden subjekt ovládá druhý nebo oba jsou ovládány stejnými osobami nebo podniky. V každém případě se má za to, že osoba je úzce spojená s podnikem, jestliže jeden subjekt drží přímo nebo nepřímo více než 50 procent podílů na druhém (nebo, v případě společnosti, více než 50 procent celkových hlasovacích práv a hodnoty akcií společnosti nebo vlastnického podílu na majetku společnosti), nebo jestliže jiná osoba drží přímo nebo nepřímo více než 50 procent podílů (nebo, v případě společnosti, více než 50 procent celkových hlasovacích práv a hodnoty akcií společnosti nebo vlastnického podílu na majetku společnosti) na osobě a podniku.
2. Smluvní strana, která učinila výhrady uvedené v článku 12 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií) odstavci 4, článku 13 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností) odstavci 6 písmenu a) nebo c) a článku 14 (Rozdělování kontraktů na části) odstavci 3 písmenu a), si může vyhradit právo neuplatňovat celý tento článek v rámci pokrytých smluv, na které se vztahují tyto výhrady.
 
ČÁST V.
ZKVALITNĚNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Článek 16
Řešení případů dohodou
1. Jestliže se osoba domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních jurisdikcí vedou nebo povedou u ní ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují vnitrostátní právní předpisy těchto smluvních jurisdikcí, předložit případ příslušnému úřadu kterékoliv smluvní jurisdikce. Případ musí být předložen do tří let od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy.
2. Jestliže bude příslušný úřad považovat námitku za oprávněnou a nebude-li sám schopen najít uspokojivé řešení, bude se snažit případ vyřešit vzájemnou dohodou s příslušným úřadem druhé smluvní jurisdikce tak, aby se zamezilo zdanění, které není v souladu s pokrytou smlouvou. Jakákoliv dosažená dohoda bude uskutečněna bez ohledu na jakékoliv časové lhůty ve vnitrostátních právních předpisech smluvních jurisdikcí.
3. Příslušné úřady smluvních jurisdikcí se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou jakékoliv obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění pokryté smlouvy. Mohou rovněž spolu konzultovat za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech neupravených v pokryté smlouvě.
4. a) (i) První věta odstavce 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy (nebo jejich částí), která stanovují, že osoba, pokud se domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních jurisdikcí u ní vedou nebo povedou ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují vnitrostátní právní předpisy těchto smluvních jurisdikcí, předložit případ příslušnému úřadu smluvní jurisdikce, které je tato osoba rezidentem, včetně ustanovení, na základě kterých, pokud případ předložený touto osobou spadá pod ustanovení pokryté smlouvy vztahující se k nediskriminaci na základě státní příslušnosti, může být případ předložen příslušnému úřadu smluvní jurisdikce, jejíž je osoba státním příslušníkem, nebo v případě absence takových ustanovení v pokryté smlouvě (nebo jejich částí).
(ii) Druhá věta odstavce 1 se použije místo ustanovení pokryté smlouvy, která stanovují, že případ uvedený v první větě odstavce 1 musí být předložen v určité lhůtě, která je kratší než tři roky od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, nebo v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě stanovujícího lhůtu, ve které musí být takový případ předložen.
b) (i) První věta odstavce 2 se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě, která stanovují, že se příslušný úřad, kterému osoba uvedená v odstavci 1 předloží případ, bude snažit, bude-li považovat námitku za oprávněnou a nebude-li sám schopen najít uspokojivé řešení, případ vyřešit vzájemnou dohodou s příslušným úřadem druhé smluvní jurisdikce tak, aby se zamezilo zdanění, které není v souladu s pokrytou smlouvou.
(ii) Druhá věta odstavce 2 se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě, která stanovují, že jakákoliv dosažená dohoda bude uskutečněna bez ohledu na jakékoliv časové lhůty ve vnitrostátních právních předpisech smluvních jurisdikcí.
c) (i) První věta odstavce 3 se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě, která stanovují, že příslušné úřady smluvních jurisdikcí se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou jakékoliv obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění pokryté smlouvy.
(ii) Druhá věta odstavce 3 se použije v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě, která stanovují, že příslušné úřady smluvních jurisdikcí mohou rovněž spolu konzultovat za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech neupravených v pokryté smlouvě.
5. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat první větu odstavce 1 v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že zamýšlí naplnit minimální standard směřující ke zkvalitnění řešení sporů podle OECD/G20 BEPS balíčku zajištěním, že podle každé z jejích pokrytých smluv (jiné než pokryté smlouvy, která umožňuje osobě předložit případ příslušnému úřadu kterékoliv smluvní jurisdikce) pro případy, kdy se osoba domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních jurisdikcí u ní vedou nebo povedou ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují vnitrostátní právní předpisy těchto smluvních jurisdikcí, předložit případ příslušnému úřadu smluvní jurisdikce, jejíž je rezidentem, nebo jestliže případ předložený touto osobou spadá pod ustanovení pokryté smlouvy vztahující se k nediskriminaci na základě státní příslušnosti, příslušnému úřadu smluvní jurisdikce, jejíž je tato osoba státním příslušníkem; a příslušný úřad této smluvní jurisdikce uskuteční dvoustranný oznamovací nebo konzultační proces s příslušným úřadem druhé smluvní jurisdikce pro případy, ve kterých příslušný úřad, kterému byl předložen případ k řešení dohodou, nepovažuje námitku daňového poplatníka za oprávněnou;
b) neuplatňovat druhou větu odstavce 1 v rámci svých pokrytých smluv, které nestanovují, že případ uvedený v první větě odstavce 1 musí být předložen v rámci určitého časového období, na základě skutečnosti, že zamýšlí naplnit minimální standard směřující ke zkvalitnění řešení sporů podle OECD/G20 BEPS balíčku zajištěním, že pro účely všech takových pokrytých smluv je daňovému poplatníkovi uvedenému v odstavci 1 umožněno předložit případ v rámci období alespoň 3 let od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy;
c) neuplatňovat druhou větu odstavce 2 v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že pro účely všech jejích pokrytých smluv:
(i) bude jakákoliv dohoda dosažená v rámci řešení případu dohodou uskutečněna bez ohledu na jakékoliv časové lhůty ve vnitrostátních právních předpisech smluvních jurisdikcí; nebo
(ii) zamýšlí naplnit minimální standard směřující ke zkvalitnění řešení sporů podle OECD/G20 BEPS balíčku přijetím, v rámci dvoustranných jednání o smlouvě, ustanovení smlouvy stanovující, že:
A) smluvní jurisdikce neučiní žádnou úpravu zisků, které jsou přičitatelné stálé provozovně podniku jedné ze smluvních jurisdikcí, po uplynutí období, které je vzájemně odsouhlaseno oběma smluvními jurisdikcemi, od konce daňového roku, ve kterém by byly zisky přičitatelné stálé provozovně (toto ustanovení se neuplatní v případě podvodu, hrubé nedbalosti nebo vědomého zanedbání); a
B) smluvní jurisdikce nezahrnou do zisků podniku a následně nezdaní zisky, které by byly docíleny podnikem, ale které vzhledem k podmínkám uvedeným v ustanovení pokryté smlouvy, které se vztahuje ke sdruženým podnikům, docíleny nebyly, po uplynutí období, které je vzájemně odsouhlaseno oběma smluvními jurisdikcemi, od konce daňového roku, ve kterém by zisky byly docíleny podnikem (toto ustanovení se neuplatní v případě podvodu, hrubé nedbalosti nebo vědomého zanedbání).
6. a) Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 5 písmenu a), oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 4 písmenu a) bodu (i), a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno první větou odstavce 1. V ostatních případech nahradí první věta odstavce 1 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s touto větou.
b) Každá smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 5 písmenu b), oznámí depozitáři:
(i) seznam svých pokrytých smluv, které obsahují ustanovení, které stanovuje, že případ uvedený v první větě odstavce 1 musí být předložen v rámci určitého časového období, které je kratší než tři roky od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení; ustanovení pokryté smlouvy bude nahrazeno druhou větou odstavce 1, jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k tomuto ustanovení; v ostatních případech, s výhradou bodu (ii), nahradí druhá věta odstavce 1 ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s druhou větou odstavce 1;
(ii) seznam svých pokrytých smluv, které obsahují ustanovení, které stanovuje, že případ uvedený v první větě odstavce 1 musí být předložen v rámci určitého časového období, které je alespoň tři roky od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy, jakož i číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení; druhá věta odstavce 1 se nevztahuje na pokrytou smlouvu, jestliže jakákoliv smluvní jurisdikce učinila takové oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě.
c) Každá smluvní strana oznámí depozitáři:
(i) seznam svých pokrytých smluv, které neobsahují ustanovení uvedené v odstavci 4 písmenu b) bodu (i); první věta odstavce 2 se vztahuje na pokrytou smlouvu, pouze pokud všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě;
(ii) v případě smluvní strany, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 5 písmenu c), seznam svých pokrytých smluv, které neobsahují ustanovení uvedené v odstavci 4 písmenu b) bodu (ii); druhá věta odstavce 2 se vztahuje na pokrytou smlouvu, pouze pokud všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě.
d) Každá smluvní strana oznámí depozitáři:
(i) seznam svých pokrytých smluv, které neobsahují ustanovení uvedené v odstavci 4 písmenu c) bodu (i); první věta odstavce 3 se vztahuje na pokrytou smlouvu, pouze pokud všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě;
(ii) seznam svých pokrytých smluv, které neobsahují ustanovení uvedené v odstavci 4 písmenu c) bodu (ii); druhá věta odstavce 3 se vztahuje na pokrytou smlouvu, pouze pokud všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě.
Článek 17
Následné úpravy zisků
1. Jestliže jedna smluvní jurisdikce zahrne do zisků podniku této smluvní jurisdikce - a následně zdaní - zisky, které podniku druhé smluvní jurisdikce byly zdaněny v této druhé smluvní jurisdikci, a zisky takto zahrnuté jsou zisky, které by byly docíleny podnikem prvně zmíněné smluvní jurisdikce, kdyby podmínky sjednané mezi oběma podniky byly takové, jaké by byly sjednány mezi nezávislými podniky, upraví tato druhá smluvní jurisdikce přiměřeně částku daně tam uložené z těchto zisků. Při stanovení této úpravy se přihlédne k ostatním ustanovením pokryté smlouvy a, bude-li to nutné, příslušné úřady smluvních jurisdikcí se za tím účelem vzájemně poradí.
2. Odstavec 1 se použije místo ustanovení nebo v případě absence ustanovení, které požaduje po smluvní jurisdikci, aby učinila přiměřenou úpravu částky daně tam uložené ze zisků podniku této smluvní jurisdikce, jestliže druhá smluvní jurisdikce zahrne takové zisky do zisků podniku této druhé smluvní jurisdikce a následně tyto zisky zdaní, a zisky takto zahrnuté jsou zisky, které by byly docíleny podnikem této druhé smluvní jurisdikce, kdyby podmínky sjednané mezi oběma podniky byly takové, jaké by byly sjednány mezi nezávislými podniky.
3. Smluvní strana si může vyhradit právo:
a) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv, které již obsahují ustanovení uvedené v odstavci 2;
b) neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že v případě absence ustanovení uvedeného v odstavci 2 v její pokryté smlouvě:
(i) učiní přiměřenou úpravu uvedenou v odstavci 1; nebo
(ii) se bude její příslušný úřad snažit vyřešit případ podle ustanovení pokryté smlouvy, která se vztahují k řešení případu dohodou;
c) v případě smluvní strany, která učinila výhradu podle článku 16 (Řešení případu dohodou) odstavce 5 písmene c) bodu (ii), neuplatňovat celý tento článek v rámci svých pokrytých smluv na základě skutečnosti, že v jejích dvoustranných jednáních o smlouvě bude akceptovat smluvní ustanovení typu obsaženého v odstavci 1, za předpokladu, že smluvní jurisdikce byly schopny dosáhnout dohody o tomto ustanovení a o ustanoveních uvedených v článku 16 (Řešení případu dohodou) odstavci 5 písmenu c) bodu (ii).
4. Každá smluvní strana, která neučiní výhradu uvedenou v odstavci 3, oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv obsahuje ustanovení uvedené v odstavci 2, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže všechny smluvní jurisdikce učinily takové oznámení s ohledem na ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními odstavce 1. V ostatních případech odstavec 1 nahradí ustanovení pokryté smlouvy pouze do té míry, v jaké jsou tato ustanovení neslučitelná s odstavcem 1.
 
ČÁST VI.
ARBITRÁŽ
Článek 18
Volba aplikace části VI
Smluvní strana si může zvolit aplikovat tuto část ve vztahu ke svým pokrytým smlouvám a následně tuto volbu oznámí depozitáři. Tato část se aplikuje ve vztahu k dvěma smluvním jurisdikcím s ohledem na pokrytou smlouvu pouze tehdy, jestliže obě smluvní jurisdikce učinily takové oznámení.
Článek 19
Povinná závazná arbitráž
1. Jestliže:
a) osoba předložila podle ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněno článkem 16 /Řešení případů dohodou/ odstavcem 1), které stanovuje, že osoba může předložit případ příslušnému úřadu smluvní jurisdikce, jestliže se domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních jurisdikcí u ní vedou nebo povedou ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněna Úmluvou), případ příslušnému úřadu smluvní jurisdikce na základě skutečnosti, že opatření jedné nebo obou smluvních jurisdikcí u ní vedlo ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněna Úmluvou); a
b) příslušné úřady nejsou s to dosáhnout dohody za účelem vyřešení tohoto případu podle ustanovení pokryté smlouvy (i tak, jak může být pozměněno článkem 16 /Řešení případů dohodou/ odstavcem 2), které stanovuje, že příslušný úřad se bude snažit vyřešit případ vzájemnou dohodou s příslušným úřadem druhé smluvní jurisdikce do období dvou let, které začíná datem zahájení uvedeným v odstavci 8 nebo 9 podle toho, o jaký případ jde (pokud před uplynutím tohoto období se příslušné úřady smluvních jurisdikcí nedohodly na odlišném časovém období, pokud jde o tento případ, a oznámily tuto dohodu osobě, která případ předložila), budou jakékoliv nevyřešené problémy vyplývající z případu předloženy arbitráži, pokud o to osoba písemně požádá, způsobem uvedeným v této části, a to v souladu s pravidly nebo postupy, na kterých se dohodnou příslušné úřady smluvních jurisdikcí podle ustanovení odstavce 10.
2. Jestliže příslušný úřad pozastavil proces řešení případu dohodou, který je uveden v odstavci 1, protože případ s ohledem na jeden nebo více stejných problémů je řešen soudem nebo správním tribunálem, přerušuje se běh období stanoveného v odstavci 1 písmenu b) do doby, než je vydáno konečné rozhodnutí soudu nebo správního tribunálu, nebo do doby, kdy byl případ odložen nebo stažen. Navíc, jestliže se osoba, která předložila případ, dohodne s příslušným úřadem na pozastavení procesu řešení případu dohodou, přerušuje se běh období stanoveného v odstavci 1 písmenu b) do doby, než je pozastavení zrušeno.
3. Jestliže oba příslušné úřady souhlasí, že osoba případem přímo dotčená neposkytla včas jakékoliv dodatečné podstatné informace požadované jakýmkoliv příslušným úřadem po zahájení období stanoveného v odstavci 1 písmenu b), bude období stanovené v odstavci 1 písmenu b) prodlouženo o čas odpovídající období začínajícímu datem, kdy byly informace požadovány, a končícímu datem, kdy tyto informace byly poskytnuty.
4. a) Rozhodnutí arbitráže s ohledem na problémy jí předložené bude uskutečněno prostřednictvím vzájemné dohody týkající se případu uvedeného v odstavci 1. Rozhodnutí arbitráže je konečné.
b) Rozhodnutí arbitráže je závazné pro obě smluvní jurisdikce vyjma následujících případů:
(i) jestliže osoba případem přímo dotčená neakceptuje vzájemnou dohodu, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje rozhodnutí arbitráže. V takovém případě nebude případ způsobilý pro jakékoliv další řešení na úrovni příslušných úřadů. Vzájemná dohoda, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje rozhodnutí arbitráže o případu, bude považována za neakceptovanou osobou přímo dotčenou případem, jestliže jakákoliv případem přímo dotčená osoba do šedesáti dnů po datu, kdy jí bylo zasláno oznámení o vzájemné dohodě, nestáhne všechny problémy vyřešené ve vzájemné dohodě, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje rozhodnutí arbitráže, z řešení jakýmkoliv soudem nebo správním tribunálem, nebo jinak neukončí jakékoliv probíhající soudní nebo správní řízení s ohledem na takové problémy způsobem, který je v souladu s touto vzájemnou dohodou.
(ii) jestliže konečné rozhodnutí soudů jedné ze smluvních jurisdikcí stanovuje, že rozhodnutí arbitráže je neplatné. V takovém případě se žádost o arbitráž podle odstavce 1 považuje za neučiněnou a arbitrážní řízení se považuje za neuskutečněné (vyjma pro účely článků 21 /Důvěrnost arbitrážních řízení/ a 25 /Náklady arbitrážních řízení/). V takovém případě může být učiněna nová žádost o arbitráž, pokud se příslušné úřady nedohodnou, že taková nová žádost není umožněna.
(iii) jestliže osoba případem přímo dotčená vede soudní spor ohledně problémů, které byly vyřešeny ve vzájemné dohodě, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje rozhodnutí arbitráže, u jakéhokoliv soudu nebo správního tribunálu.
5. Příslušný úřad, který obdržel prvotní žádost o řešení případu dohodou, jak je uvedeno v odstavci 1 písmenu a), do dvou kalendářních měsíců po přijetí žádosti:
a) zašle osobě, která předložila případ, oznámení o obdržení žádosti; a
b) zašle oznámení této žádosti, spolu s kopií žádosti, příslušnému úřadu druhé smluvní jurisdikce.
6. Do tří kalendářních měsíců poté, co příslušný úřad obdrží žádost o řešení případu dohodou (nebo její kopii od příslušného úřadu druhé smluvní jurisdikce), příslušný úřad buď:
a) oznámí osobě, která předložila případ, a druhému příslušnému úřadu, že obdržel nezbytné informace, aby mohl přikročit k zásadnímu posouzení případu; nebo
b) požádá tuto osobu o dodatečné informace za tímto účelem.
7. Jestliže podle odstavce 6 písmene b) jeden nebo oba příslušné úřady požádaly osobu, která předložila případ, o dodatečné informace nezbytné k zásadnímu posouzení případu, oznámí příslušný úřad, který požádal o dodatečné informace, do tří kalendářních měsíců po obdržení dodatečných informací od této osoby, této osobě a druhému příslušnému úřadu buď:
a) že obdržel požadované informace; nebo
b) že některá z požadovaných informací stále chybí.
8. Jestliže žádný příslušný úřad nepožadoval dodatečné informace podle odstavce 6 písmene b), je datem zahájení uvedeným v odstavci 1 dřívější z těchto dat:
a) datum, kdy oba příslušné úřady oznámily osobě, která předložila případ, podle odstavce 6 písmene a) ; a
b) datum, které je tři kalendářní měsíce po oznámení příslušnému úřadu druhé smluvní jurisdikce podle odstavce 5 písmene b).
9. Jestliže byly požadovány dodatečné informace podle odstavce 6 písmene b), je datem zahájení uvedeným v odstavci 1 dřívější z těchto dat:
a) poslední datum, kterým příslušné úřady, které požadovaly dodatečné informace, oznámily osobě, která případ předložila, a druhému příslušnému úřadu podle odstavce 7 písmene a); a
b) datum, které je tři kalendářní měsíce poté, kdy oba příslušné úřady obdržely všechny informace požadované jakýmkoliv příslušným úřadem od osoby, která případ předložila.
Jestliže však jeden nebo oba příslušné úřady zašlou oznámení uvedené v odstavci 7 písmenu b), považuje se toto oznámení za žádost o dodatečné informace podle odstavce 6 písmene b).
10. Příslušné úřady smluvních jurisdikcí vzájemnou dohodou (podle článku příslušné pokryté smlouvy týkajícího se řešení případu dohodou) stanoví způsob aplikace ustanovení obsažených v této části, včetně minima informací nezbytného k učinění zásadního posouzení případu každým příslušným úřadem. Taková dohoda bude uzavřena před datem, kdy se nevyřešené problémy případu poprvé stávají způsobilé k předložení arbitráži, a následně může být čas od času měněna.
11. Smluvní strana si může vyhradit právo, pro účely provádění tohoto článku v rámci svých pokrytých smluv, nahradit dvouleté období stanovené v odstavci 1 písmenu b) obdobím tříletým.
12. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku si smluvní strana může vyhradit právo aplikovat následující pravidla ve vztahu ke svým pokrytým smlouvám:
a) jakýkoliv nevyřešený problém vyplývající z řešení případu dohodou, který je jinak pokryt arbitrážním procesem stanoveným touto úmluvou, nebude předložen arbitráži, jestliže rozhodnutí o tomto problému již bylo vydáno soudem nebo správním tribunálem jakékoliv smluvní jurisdikce;
b) arbitrážní proces se ukončí, jestliže kdykoliv poté, co byla učiněna žádost o arbitráž, a před tím, než arbitrážní porota doručila své rozhodnutí příslušným úřadům smluvních jurisdikcí, vydá soud nebo správní tribunál jedné ze smluvních jurisdikcí rozhodnutí týkající se problému.
Článek 20
Jmenování arbitrů
1. Vyjma případů, kdy se příslušné úřady smluvních jurisdikcí vzájemně dohodnou na odlišných pravidlech, se odstavce 2 až 4 použijí pro účely této části.
2. Jmenování členů arbitrážní poroty se řídí následujícími pravidly:
a) Arbitrážní porota bude tvořena třemi členy s odborností nebo zkušeností v mezinárodních daňových záležitostech.
b) Každý příslušný úřad jmenuje jednoho člena poroty do šedesáti dnů od data žádosti o arbitráž podle článku 19 (Povinná závazná arbitráž) odstavce 1. Takto jmenovaní dva členové poroty do šedesáti dnů od jmenování druhého z nich jmenují třetího člena, který bude předsedou arbitrážní poroty. Předseda nebude státním příslušníkem nebo rezidentem kterékoliv smluvní jurisdikce.
c) Každý jmenovaný člen arbitrážní poroty musí být nestranný a nezávislý ve vztahu k příslušným úřadům, daňovým správám a ministerstvům financí smluvních jurisdikcí a ke všem osobám, které jsou přímo dotčeny případem (jakož i jejich poradcům) v okamžiku přijetí jmenování, udržovat svou nestrannost a nezávislost v průběhu celého řízení a následně se zdržet jakéhokoliv jednání po přiměřeně dlouhé časové období, které může narušit nestrannost a nezávislost arbitrů s ohledem na řízení.
3. V případě, že příslušný úřad smluvní jurisdikce nejmenuje člena arbitrážní poroty způsobem a v rámci časových období stanovených v odstavci 2 nebo pokud se příslušné úřady smluvních jurisdikcí dohodnou, bude člen jmenován jménem tohoto příslušného úřadu nejvyšším úředníkem Centra pro daňovou politiku a správu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, který není státním příslušníkem jakékoliv smluvní jurisdikce.
4. Jestliže dva původní členové arbitrážní poroty nejmenují předsedu způsobem a v rámci časových období stanovených v odstavci 2 nebo pokud se příslušné úřady smluvních jurisdikcí dohodnou, bude předseda jmenován nejvyšším úředníkem Centra pro daňovou politiku a správu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, který není státním příslušníkem jakékoliv smluvní jurisdikce.
Článek 21
Důvěrnost arbitrážních řízení
1. Členové arbitrážní poroty a maximálně tři pracovníci na každého člena (a budoucí arbitři pouze do míry nezbytné k ověření jejich schopnosti naplnit požadavky arbitrů) budou pouze pro účely aplikace ustanovení této části a ustanovení příslušné pokryté smlouvy a vnitrostátních právních předpisů smluvních jurisdikcí, která se vztahují k výměně informací, důvěrnosti a správní pomoci, považováni za osoby nebo úřady, kterým mohou být informace zpřístupněny. Informace obdržené arbitrážní porotou nebo budoucími arbitry a informace, které příslušné úřady obdrží od arbitrážní poroty, budou považovány za informace, které jsou vyměněny podle ustanovení pokryté smlouvy, která se vztahují k výměně informací a správní pomoci.
2. Příslušné úřady smluvních jurisdikcí zajistí, aby členové arbitrážní poroty a jejich pracovníci se před tím, než budou jednat v arbitrážním řízení, písemně zavázali, že budou zacházet s jakoukoliv informací, která se vztahuje k arbitrážnímu řízení, v souladu se závazkem zachování důvěrnosti a nezveřejňování informací, který je uveden v ustanoveních pokryté smlouvy vztahujících se k výměně informací a správní pomoci, a rovněž tak v souladu s právními předpisy smluvních jurisdikcí.
Článek 22
Vyřešení případu před uzavřením arbitráže
Pro účely této části a ustanovení příslušné pokryté smlouvy, která stanoví vyřešení případu pomocí vzájemné dohody, se proces řešení případu dohodou, jakož i arbitrážní řízení s ohledem na případ ukončí, jestliže kdykoliv poté, kdy byla učiněna žádost o arbitráž, a před tím, než arbitrážní porota doručila své rozhodnutí příslušným úřadům smluvních jurisdikcí:
a) příslušné úřady smluvních jurisdikcí dosáhnou vzájemné dohody za účelem vyřešení případu; nebo
b) osoba, která předložila případ, stáhne žádost o arbitráž nebo žádost o řešení případu dohodou.
Článek 23
Vzor arbitrážního procesu
1. Vyjma případů, kdy se příslušné úřady smluvních jurisdikcí vzájemně dohodnou na odlišných pravidlech, se ve vztahu k arbitrážnímu řízení podle této části uplatní následující pravidla:
a) Poté, co je případ předložen arbitráži, předloží příslušný úřad každé smluvní jurisdikce arbitrážní porotě do data určeného dohodou navrhované řešení dotýkající se všech nevyřešených problémů případu (s přihlédnutím ke všem již dosaženým dohodám mezi příslušnými úřady smluvních jurisdikcí vztahujícím se k tomuto případu). Navrhované řešení bude omezeno na uvedení specifických peněžních částek (např. příjmů nebo výdajů), nebo, je-li to vhodné, na uvedení maximální sazby daně ukládané podle pokryté smlouvy, a to ve vztahu ke každé úpravě nebo podobnému problému v případu. V případě, u kterého příslušné úřady smluvních jurisdikcí nebyly s to dosáhnout dohody o problému, který se dotýká podmínek pro provádění ustanovení příslušné pokryté smlouvy (dále jen „zásadní otázka"), jako například, zda fyzická osoba je rezidentem nebo zda existuje stálá provozovna, mohou příslušné úřady předložit alternativní navrhovaná řešení ve vztahu k problémům, rozhodnutí, o nichž je závislé na vyřešení takových zásadních otázek.
b) Příslušný úřad každé smluvní jurisdikce může rovněž předložit podpůrný poziční dokument ke zvážení arbitrážní porotou. Každý příslušný úřad, který předloží navrhované řešení nebo podpůrný poziční dokument, poskytne kopii druhému příslušnému úřadu nejpozději do data, kdy navrhované řešení a podpůrný poziční dokument musely být předloženy. Každý příslušný úřad může rovněž předložit arbitrážní porotě do data určeného dohodou odpověď na navrhované řešení a podpůrný poziční dokument, které byly předloženy druhým příslušným úřadem. Kopie jakékoliv odpovědi bude poskytnuta druhému příslušnému úřadu nejpozději do data, kdy musela být odpověď poskytnuta.
c) Arbitrážní porota vybere jako své rozhodnutí jedno z navrhovaných řešení případu předložených příslušnými úřady ve vztahu ke každému problému a jakýmkoliv zásadním otázkám a neuvede zdůvodnění nebo jakékoliv jiné vysvětlení rozhodnutí. Arbitrážní rozhodnutí bude přijato prostou většinou členů poroty. Arbitrážní porota vydá své rozhodnutí písemně příslušným úřadům smluvních jurisdikcí. Arbitrážní rozhodnutí nemá žádnou precedenční hodnotu.
2. Smluvní strana si může pro účely provádění tohoto článku v rámci svých pokrytých smluv vyhradit právo neuplatňovat odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv. V takovém případě, vyjma případů, kdy se příslušné úřady smluvních jurisdikcí vzájemně dohodnou na odlišných pravidlech, se ve vztahu k arbitrážnímu řízení uplatní následující pravidla:
a) Poté, co je případ předložen arbitráži, příslušný úřad každé smluvní jurisdikce poskytne jakoukoliv informaci, která může být nezbytná pro arbitrážní rozhodnutí, všem členům poroty, a to bez prodlevy. Pokud se příslušné úřady smluvních jurisdikcí nedohodnou jinak, každá informace, která nebyla dostupná oběma příslušným úřadům před tím, než byla obdržena žádost o arbitráž oběma z nich, nebude brána do úvahy pro účely rozhodnutí.
b) Arbitrážní porota rozhodne o problému předloženém arbitráži v souladu s používanými ustanoveními pokryté smlouvy a, s výhradou těchto ustanovení, v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů smluvních jurisdikcí. Členové poroty budou rovněž brát do úvahy jakékoliv jiné zdroje, které příslušné úřady smluvních jurisdikcí mohou vzájemnou dohodou výslovně určit.
c) Arbitrážní rozhodnutí bude písemně vydáno příslušným úřadům smluvních jurisdikcí a bude obsahovat zdroje práva, ze kterých bylo vycházeno, a odůvodnění vedoucí k výsledku. Arbitrážní rozhodnutí bude přijato prostou většinou členů poroty. Arbitrážní rozhodnutí nemá žádnou precedenční hodnotu.
3. Smluvní strana, která neučinila výhradu uvedenou v odstavci 2, si může vyhradit právo neuplatňovat předchozí odstavce tohoto článku v rámci svých pokrytých smluv se smluvními stranami, které učinily takovou výhradu. V takovém případě se budou příslušné úřady smluvních jurisdikcí každé takové pokryté smlouvy snažit dosáhnout dohody na vzoru arbitrážního procesu, který se bude uplatňovat ve vztahu k této pokryté smlouvě. Do té doby, než se takové dohody dosáhne, se článek 19 (Povinná závazná arbitráž) nebude provádět ve vztahu k takové pokryté smlouvě.
4. Smluvní strana si rovněž může zvolit aplikaci odstavce 5 v rámci svých pokrytých smluv a následně tuto volbu oznámí depozitáři. Odstavec 5 se bude provádět ve vztahu ke dvěma smluvním jurisdikcím v rámci pokryté smlouvy, jestliže jakákoliv smluvní jurisdikce učinila takové oznámení.
5. Před zahájením arbitrážních řízení příslušné úřady smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy zajistí, aby každá osoba, která předložila případ, a jejich poradci, písemně odsouhlasili, že neposkytnou jakoukoliv informaci obdrženou v průběhu arbitrážních řízení od jakéhokoliv příslušného úřadu nebo arbitrážní poroty jakékoliv jiné osobě. Proces řešení případu dohodou podle pokryté smlouvy, jakož i arbitrážní řízení podle této části se ve vztahu k případu ukončí, jestliže kdykoliv poté, co byla učiněna žádost o arbitráž, a před tím, než arbitrážní porota vydala své rozhodnutí příslušným úřadům smluvních jurisdikcí, osoba, která předložila případ, nebo jeden z jejích poradců výrazným způsobem poruší tuto dohodu.
6. Smluvní strana, která si nezvolí aplikaci odstavce 5, si může bez ohledu na odstavec 4 vyhradit právo neuplatňovat odstavec 5 v rámci jedné nebo více určených pokrytých smluv nebo v rámci všech svých pokrytých smluv.
7. Smluvní strana, která si zvolí aplikaci odstavce 5, si může vyhradit právo neuplatňovat tuto část v rámci všech pokrytých smluv, u kterých druhá smluvní jurisdikce učiní výhradu podle odstavce 6.
Článek 24
Dohoda na odlišném řešení
1. Smluvní strana si může pro účely provádění této části v rámci svých pokrytých smluv zvolit aplikaci odstavce 2 a následně tuto volbu oznámí depozitáři. Odstavec 2 se bude provádět ve vztahu ke dvěma smluvním jurisdikcím v rámci pokryté smlouvy pouze tehdy, jestliže obě smluvní jurisdikce učinily takové oznámení.
2. Arbitrážní rozhodnutí podle této části nebude závazné pro smluvní jurisdikce pokryté smlouvy a nebude uskutečněno, jestliže se příslušné úřady smluvních jurisdikcí dohodnou na odlišném řešení všech nevyřešených problémů do tří kalendářních měsíců poté, co jim bylo vydáno arbitrážní rozhodnutí, a to bez ohledu na článek 19 (Povinná závazná arbitráž) odstavec 4.
3. Smluvní strana, která si zvolí aplikaci odstavce 2, si může vyhradit právo uplatňovat odstavec 2 pouze v rámci svých pokrytých smluv, u kterých se uplatňuje článek 23 (Vzor arbitrážního procesu) odstavec 2.
Článek 25
Náklady arbitrážních řízení
V arbitrážním řízení podle této části nesou odměny a náklady členů arbitrážní poroty, jakož i jakékoliv náklady vynaložené smluvními jurisdikcemi v souvislosti s arbitrážními řízeními, smluvní jurisdikce způsobem stanoveným vzájemnou dohodou mezi příslušnými úřady smluvních jurisdikcí. V případě neexistence takové dohody ponese každá smluvní jurisdikce své vlastní náklady a ty, které souvisejí s členem poroty, kterého jmenovala. Náklady předsedy arbitrážní poroty a jiné náklady související s průběhem arbitrážních řízení ponesou smluvní jurisdikce rovným dílem.
Článek 26
Slučitelnost
1. Ustanovení této části se s výhradou článku 18 (Volba aplikace části VI) použijí v případě absence ustanovení v pokryté smlouvě nebo místo ustanovení pokryté smlouvy, která stanovují arbitráž nevyřešených problémů vyplývajících z řešení případu dohodou. Každá smluvní strana, která si zvolí aplikaci této části, oznámí depozitáři skutečnost, zda každá z jejích pokrytých smluv, jiných než těch, které jsou pokryty výhradou podle odstavce 4, obsahuje takové ustanovení, a pokud ano, číslo článku a číslo odstavce každého takového ustanovení. Jestliže dvě smluvní jurisdikce učinily oznámení ve vztahu k ustanovení pokryté smlouvy, toto ustanovení bude nahrazeno ustanoveními této části ve vztahu mezi těmito smluvními jurisdikcemi.
2. Jakýkoliv nevyřešený problém vyplývající z řešení případu dohodou, který je jinak pokryt arbitrážním procesem stanoveným v této části, nebude předložen arbitráži, jestliže problém spadá do oblasti případu, vůči kterému byla v minulosti zřízena arbitrážní porota nebo podobný institut v souladu s některou dvoustrannou nebo mnohostrannou smlouvou, která stanovuje povinnou závaznou arbitráž nevyřešených problémů vyplývajících z řešení případu dohodou.
3. S výhradou odstavce 1 se nic v této části nedotýká plnění širších povinností s ohledem na arbitráž nevyřešených problémů vznikajících v kontextu řešení případu dohodou, které vyplývají z jiných smluv, jichž jsou smluvní jurisdikce smluvními stranami nebo jichž se stanou smluvními stranami.
4. Smluvní strana si může vyhradit právo neuplatňovat tuto část v rámci jedné nebo více určených pokrytých smluv (nebo v rámci všech svých pokrytých smluv), které již stanovují povinnou závaznou arbitráž nevyřešených problémů vyplývajících z řešení případu dohodou.
 
ČÁST VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 27
Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení
1. Tato úmluva je otevřena k podpisu od 31. prosince 2016:
a) všemi státy;
b) Guernsey (Spojené království Velké Británie a Severního Irska); Ostrovem Man (Spojené království Velké Británie a Severního Irska); Jersey (Spojené království Velké Británie a Severního Irska); a
c) jakoukoliv jinou jurisdikcí, u které bude prostřednictvím konsensuálního rozhodnutí smluvních stran a signatářů odsouhlaseno, že se stává smluvní stranou.
2. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.
Článek 28
Výhrady
1. S výhradou odstavce 2 nemohou být učiněny žádné výhrady k této úmluvě vyjma těch, které jsou výslovně umožněny:
a) článkem 3 (Transparentní entity) odstavcem 5;
b) článkem 4 (Entity s dvojím rezidenstvím) odstavcem 3;
c) článkem 5 (Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění) odstavci 8 a 9;
d) článkem 6 (Cíl pokryté smlouvy) odstavcem 4;
e) článkem 7 (Zabránění zneužití smlouvy) odstavci 15 a 16;
f) článkem 8 (Transakce týkající se výplaty dividend) odstavcem 3;
g) článkem 9 (Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku) odstavcem 6;
h) článkem 10 (Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích) odstavcem 5;
i) článkem 11 (Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty) odstavcem 3;
j) článkem 12 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií) odstavcem 4;
k) článkem 13 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností) odstavcem 6;
l) článkem 14 (Rozdělování kontraktů na části) odstavcem 3;
m) článkem 15 (Definice osoby úzce spojené s podnikem) odstavcem 2;
n) článkem 16 (Řešení případů dohodou) odstavcem 5;
o) článkem 17 (Následné úpravy zisků) odstavcem 3;
p) článkem 19 (Povinná závazná arbitráž) odstavci 11 a 12;
q) článkem 23 (Vzor arbitrážního procesu) odstavci 2, 3, 6 a 7;
r) článkem 24 (Dohoda na odlišném řešení) odstavcem 3;
s) článkem 26 (Slučitelnost) odstavcem 4;
t) článkem 35 (Provádění) odstavci 6 a 7; a
u) článkem 36 (Provádění části VI) odstavcem 2.
2. a) Smluvní strana, která si zvolí podle článku 18 (Volba aplikace části VI) provádět část VI (Arbitráž), může bez ohledu na odstavec 1 vyjádřit jednu nebo více výhrad s ohledem na rozsah případů, které budou způsobilé pro arbitráž podle ustanovení části VI (Arbitráž). Pro smluvní stranu, která si zvolí podle článku 18 (Volba aplikace části VI) provádět část VI (Arbitráž) poté, co se stala smluvní stranou této úmluvy, budou výhrady podle tohoto písmene učiněny ve stejném okamžiku, kdy je učiněno oznámení této smluvní strany depozitáři podle článku 18 (Volba aplikace části VI).
b) Výhrady učiněné podle písmene a) podléhají přijetí. Výhrada učiněná podle písmene a) bude považována za přijatou smluvní stranou, jestliže tato smluvní strana neoznámí depozitáři, že nesouhlasí s výhradou, a to do konce období dvanácti kalendářních měsíců začínajícího datem oznámení výhrady depozitářem nebo datem, kterým smluvní strana ukládá svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí či schválení, podle toho, co nastane později. Pro smluvní stranu, která si zvolí podle článku 18 (Volba aplikace části VI) provádět část VI (Arbitráž) poté, co se stala smluvní stranou této úmluvy, mohou být nesouhlasy s dřívějšími výhradami učiněnými jinými smluvními stranami podle písmene a) vyjádřeny v okamžiku oznámení prvně zmíněné smluvní strany depozitáři podle článku 18 (Volba aplikace části VI). Jestliže smluvní strana vyjadřuje nesouhlas s výhradou učiněnou podle písmene a), celá část VI (Arbitráž) se neprovádí mezi smluvní stranou, která nesouhlasí, a smluvní stranou, která učinila výhradu.
3. Pokud není explicitně stanoveno jinak v příslušných ustanoveních této úmluvy, výhrada učiněná v souladu s odstavcem 1 nebo 2:
a) mění pro smluvní stranu, která činí výhradu, v jejích vztazích s jinou smluvní stranou ustanovení této úmluvy, na která se výhrada vztahuje, a to v rozsahu této výhrady; a
b) mění tato ustanovení ve stejném rozsahu pro druhou smluvní stranu v jejích vztazích se smluvní stranou, která výhradu učinila.
4. Výhrady použitelné ve vztahu k pokrytým smlouvám uzavřeným jurisdikcí nebo územím nebo jménem jurisdikce nebo území, za jejichž mezinárodní vztahy zodpovídá smluvní strana, pokud tato jurisdikce nebo území není smluvní stranou Úmluvy podle článku 27 (Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení) odstavce 1, písmene b) nebo c), budou učiněny zodpovědnou smluvní stranou a mohou se lišit od výhrad učiněných touto smluvní stranou ve vztahu ke svým vlastním pokrytým smlouvám.
5. Výhrady budou učiněny v okamžiku podpisu nebo v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení, a to s výhradou ustanovení odstavců 2, 6 a 9 tohoto článku a článku 29 (Oznámení) odstavce 5. Pro smluvní stranu, která si zvolí podle článku 18 (Volba aplikace části VI) provádět část VI (Arbitráž) poté, co se stala smluvní stranou této úmluvy, budou však výhrady uvedené v písmenech p), q), r) a s) odstavce 1 tohoto článku učiněny ve stejném okamžiku, kdy je učiněno oznámení této smluvní strany depozitáři podle článku 18 (Volba aplikace části VI).
6. Jestliže jsou výhrady učiněny v okamžiku podpisu, budou potvrzeny v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení, pokud dokument obsahující výhrady explicitně nestanovuje, že má být považován za definitivní, a to s výhradou ustanovení odstavců 2, 5 a 9 tohoto článku a článku 29 (Oznámení) odstavce 5.
7. Jestliže výhrady nejsou učiněny v okamžiku podpisu, bude depozitáři v tomto okamžiku předložen předběžný seznam očekávaných výhrad.
8. Ve vztahu k výhradám učiněným podle každého z následujících ustanovení musí být poskytnut seznam smluv oznámený podle článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii), které jsou pokryty výhradou, jak je definováno v příslušném ustanovení (a, v případě výhrady podle jakéhokoliv z následujících ustanovení, jiných než těch, které jsou zmíněny v písmenech c), d) a n), číslo článku a číslo odstavce každého příslušného ustanovení), a to v okamžiku, kdy jsou tedy takové výhrady učiněny podle:
a) článku 3 (Transparentní entity) odstavce 5 písmen b), c), d), e) a g);
b) článku 4 (Entity s dvojím rezidentstvím) odstavce 3 písmen b), c) a d);
c) článku 5 (Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění) odstavců 8 a 9;
d) článku 6 (Cíl pokryté smlouvy) odstavce 4;
e) článku 7 (Zabránění zneužití smlouvy) odstavce 15 písmen b) a c);
f) článku 8 (Transakce týkající se výplaty dividend) odstavce 3 písmene b) bodů (i), (ii) a (iii);
g) článku 9 (Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku) odstavce 6 písmen d), e) a f);
h) článku 10 (Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích) odstavce 5 písmen b) a c);
i) článku 11 (Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty) odstavce 3 písmene b);
j) článku 13 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností) odstavce 6 písmene b);
k) článku 14 (Rozdělování kontraktů na části) odstavce 3 písmene b);
l) článku 16 (Řešení případů dohodou) odstavce 5 písmene b);
m) článku 17 (Následné úpravy zisků) odstavce 3 písmene a);
n) článku 23 (Vzor arbitrážního procesu) odstavce 6; a
o) článku 26 (Slučitelnost) odstavce 4.
Výhrady uvedené v písmenech a) až o) se nevztahují na jakoukoliv pokrytou smlouvu, která není zahrnuta do seznamu uvedeného v tomto odstavci.
9. Každá smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 1 nebo 2, ji může kdykoliv stáhnout nebo nahradit omezenější výhradou prostřednictvím oznámení zaslaného depozitáři. Taková smluvní strana učiní jakákoliv dodatečná oznámení podle článku 29 (Oznámení) odstavce 6, které mohou být požadovány v návaznosti na stažení nebo nahrazení výhrady. Stažení nebo nahrazení nabyde účinnosti, s výhradou článku 35 (Provádění) odstavce 7:
a) pokud jde o pokrytou smlouvu pouze se státy nebo jurisdikcemi, které jsou smluvními stranami Úmluvy, kdy oznámení stažení nebo nahrazení výhrady je obdrženo depozitářem:
(i) pro výhrady ve vztahu k ustanovením vztahujícím se k daním vybíraným srážkou u zdroje, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k 1. lednu roku následujícího po uplynutí období šesti kalendářních měsíců začínajícího datem, kdy depozitář oznámí oznámení stažení nebo nahrazení výhrady, nebo později; a
(ii) pro výhrady ve vztahu ke všem ostatním ustanovením, na daně ukládané ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím k 1. lednu roku následujícího po uplynutí období šesti kalendářních měsíců začínajícího datem, kdy depozitář oznámí oznámení stažení nebo nahrazení výhrady, nebo později; a
b) pokud jde o pokrytou smlouvu, u které se jedna nebo více smluvních jurisdikcí stane smluvní stranou této úmluvy po datu přijetí depozitářem oznámení stažení nebo nahrazení: posledním z dat, kterým Úmluva vstoupí v platnost pro tyto smluvní jurisdikce.
Článek 29
Oznámení
1. Oznámení podle následujících ustanovení budou učiněna v okamžiku podpisu nebo v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení, a to s výhradou odstavců 5 a 6 tohoto článku a článku 35 (Provádění) odstavce 7:
a) článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii);
b) článku 3 (Transparentní entity) odstavce 6;
c) článku 4 (Entity s dvojím rezidenstvím) odstavce 4;
d) článku 5 (Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění) odstavce 10;
e) článku 6 (Cíl pokryté smlouvy) odstavců 5 a 6;
f) článku 7 (Zabránění zneužití smlouvy) odstavce 17;
g) článku 8 (Transakce týkající se výplaty dividend) odstavce 4;
h) článku 9 (Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku) odstavců 7 a 8;
i) článku 10 (Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích) odstavce 6;
j) článku 11 (Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty) odstavce 4;
k) článku 12 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií) odstavců 5 a 6;
l) článku 13 (Umělé vyhýbání se existenci stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností) odstavců 7 a 8;
m) článku 14 (Rozdělování kontraktů na části) odstavce 4;
n) článku 16 (Řešení případů dohodou) odstavce 6;
o) článku 17 (Následné úpravy zisků) odstavce 4;
p) článku 18 (Volba aplikace části VI);
q) článku 23 (Vzor arbitrážního procesu) odstavce 4;
r) článku 24 (Dohoda na odlišném řešení) odstavce 1;
s) článku 26 (Slučitelnost) odstavce 1; a
t) článku 35 (Provádění) odstavců 1, 2, 3, 5 a 7.
2. Oznámení ve vztahu k pokrytým smlouvám uzavřeným jurisdikcí nebo územím nebo jménem jurisdikce nebo území, za jejichž mezinárodní vztahy zodpovídá smluvní strana, pokud tato jurisdikce nebo území není smluvní stranou Úmluvy podle článku 27 (Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení) odstavce 1 písmene b) nebo c), budou učiněna zodpovědnou smluvní stranou a mohou se lišit od oznámení učiněných touto smluvní stranou ve vztahu ke svým vlastním pokrytým smlouvám.
3. Jestliže jsou oznámení učiněna v okamžiku podpisu, budou potvrzena v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení, pokud dokument obsahující oznámení explicitně nestanovuje, že má být považován za definitivní, a to s výhradou ustanovení odstavců 5 a 6 tohoto článku a článku 35 (Provádění) odstavce 7.
4. Jestliže oznámení nejsou učiněna v okamžiku podpisu, bude v tomto okamžiku předložen předběžný seznam očekávaných oznámení.
5. Smluvní strana může kdykoliv rozšířit seznam smluv oznámený podle článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii) prostřednictvím oznámení zaslaného depozitáři. Smluvní strana v tomto oznámení určí, zda je smlouva pokryta jakoukoliv z výhrad učiněných smluvní stranou, které jsou uvedeny v článku 28 (Výhrady) odstavci 8. Smluvní strana může rovněž učinit novou výhradu uvedenou v článku 28 (Výhrady) odstavci 8, jestliže dodatečná smlouva by byla první, která by byla takovou výhradou pokryta. Smluvní strana rovněž určí jakákoliv dodatečná oznámení, která mohou být požadována podle odstavce 1 písmen b) až s), aby se zohlednilo zahrnutí dodatečných smluv. Jestliže rozšíření vede poprvé k zahrnutí daňové smlouvy uzavřené jurisdikcí nebo územím nebo jménem jurisdikce nebo území, za jejichž mezinárodní vztahy zodpovídá smluvní strana, smluvní strana navíc určí jakékoliv výhrady (podle článku 28 /Výhrady/ odstavce 4) nebo oznámení (podle odstavce 2 tohoto článku) použitelné na pokryté smlouvy uzavřené touto jurisdikcí nebo tímto územím nebo jménem této jurisdikce nebo tohoto území. Datem, kterým se dodatečná smlouva nebo dodatečné smlouvy oznámená nebo oznámené podle článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii) stala pokrytou smlouvou nebo se staly pokrytými smlouvami, bude datum, kterým se změny v pokryté smlouvě začnou provádět, upraveno ustanoveními článku 35 (Provádění).
6. Smluvní strana může učinit dodatečná oznámení podle odstavce 1 písmen b) až s) prostřednictvím oznámení zaslaného depozitáři. Tato oznámení nabydou účinnosti:
a) pokud jde o pokryté smlouvy pouze se státy nebo jurisdikcemi, které jsou smluvními stranami Úmluvy, kdy dodatečné oznámení je obdrženo depozitářem:
(i) pro oznámení ve vztahu k ustanovením vztahujícím se k daním vybíraným srážkou u zdroje, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k 1. lednu roku následujícího po uplynutí období šesti kalendářních měsíců začínajícího datem, kdy depozitář oznámí dodatečné oznámení, nebo později; a
(ii) pro oznámení ve vztahu ke všem ostatním ustanovením, na daně ukládané ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím k 1. lednu roku následujícího po uplynutí období šesti kalendářních měsíců začínajícího datem, kdy depozitář oznámí dodatečné oznámení, nebo později; a
b) pokud jde o pokrytou smlouvu, u které se jedna nebo více smluvních jurisdikcí stane smluvní stranou této úmluvy po datu přijetí depozitářem dodatečného oznámení: posledním z dát, kterým Úmluva vstoupí v platnost pro tyto smluvní jurisdikce.
Článek 30
Následné změny pokrytých smluv
Ustanovení této úmluvy nemají dopad na následné změny pokryté smlouvy, které mohou být odsouhlaseny smluvními jurisdikcemi pokryté smlouvy.
Článek 31
Konference smluvních stran
1. Smluvní strany mohou svolat konferenci smluvních stran za účelem přijetí jakýchkoliv rozhodnutí nebo posouzení jakýchkoliv funkcí, jak může být vyžadováno, nebo jak odpovídá ustanovením této úmluvy.
2. Konference smluvních stran je organizována depozitářem.
3. Každá smluvní strana může podáním žádosti depozitáři požadovat konferenci smluvních stran. Depozitář informuje všechny smluvní strany o každé žádosti. Následně depozitář svolá konferenci smluvních stran, a to za předpokladu, že žádost je podpořena jednou třetinou smluvních stran v rámci šesti kalendářních měsíců poté, co depozitář oznámí žádost.
Článek 32
Výklad a implementace
1. Jakákoliv otázka vznikající při výkladu nebo implementaci ustanovení pokryté smlouvy modifikovaných touto úmluvou bude řešena v souladu s ustanovením či ustanoveními pokryté smlouvy, které se vztahuje nebo která se vztahují k řešení otázek výkladu nebo provádění pokryté smlouvy (i tak, jak mohou být tato ustanovení pozměněna touto úmluvou) vzájemnou dohodou.
2. Jakákoliv otázka vznikající při výkladu nebo implementaci této úmluvy může být řešena konferencí smluvních stran svolanou v souladu s článkem 31 (Konference smluvních stran) odstavcem 3.
Článek 33
Úprava
1. Každá smluvní strana může navrhnout úpravu v této úmluvě, a to tak, že navrženou úpravu předloží depozitáři.
2. Konference smluvních stran může být svolána, aby posoudila navrženou úpravu, v souladu s článkem 31 (Konference smluvních stran) odstavcem 3.
Článek 34
Vstup v platnost
1. Tato úmluva vstoupí v platnost prvním dnem měsíce, který následuje po uplynutí období tří kalendářních měsíců začínajícího datem uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.
2. Pro každého signatáře, který bude ratifikovat, přijme nebo schválí tuto úmluvu po uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení, vstoupí Úmluva v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří kalendářních měsíců začínajícího datem uložení signatářem jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.
Článek 35
Provádění
1. Ustanovení této úmluvy se budou v každé smluvní jurisdikci ve vztahu k pokryté smlouvě provádět:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných nerezidentům, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k prvnímu dni nebo po prvním dni následujícího kalendářního roku, který začíná k poslednímu z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy, nebo později; a
b) pokud jde o všechny ostatní daně ukládané touto smluvní jurisdikcí, na daně ukládané za zdaňovací období začínající v okamžiku uplynutí nebo po uplynutí období šesti kalendářních měsíců (nebo kratšího období, jestliže všechny smluvní jurisdikce oznámí depozitáři, že zamýšlejí uplatňovat takové kratší období) od posledního z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy.
2. Smluvní strana si může zvolit, a to pouze pro účely svého vlastního provádění odstavce 1 písmene a) a odstavce 5 písmene a), že nahrazuje „kalendářní rok" „zdaňovacím obdobím", a následně oznámí depozitáři tuto skutečnost.
3. Smluvní strana si může zvolit, a to pouze pro účely svého vlastního provádění odstavce 1 písmene b) a odstavce 5 písmene b), že nahrazuje odkaz na „zdaňovací období začínající v okamžiku uplynutí nebo po uplynutí období" odkazem na „zdaňovací období začínající 1. ledna nebo po 1. lednu následujícího roku začínajícího v okamžiku uplynutí nebo po uplynutí období", a následně oznámí depozitáři tuto skutečnost.
4. Článek 16 (Řešení případů dohodou) se bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku provádí ve vztahu k pokryté smlouvě na případ předložený příslušnému úřadu smluvní jurisdikce k poslednímu z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy, nebo později, s výjimkou případů, které nebyly způsobilé k předložení k tomuto datu podle pokryté smlouvy před tím, než byla modifikována Úmluvou, a to bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se případ vztahuje.
5. Na nově pokrytou smlouvu, jako následek rozšíření seznamu smluv, který je oznámen podle článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii), učiněného na základě článku 29 (Oznámení) odstavce 5, se budou ustanovení této úmluvy v každé smluvní jurisdikci provádět:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných nerezidentům, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k prvnímu dni nebo po prvním dni následujícího kalendářního roku, který začíná 30 dní po datu, kdy depozitář oznámí oznámení rozšíření seznamu smluv, nebo později; a
b) pokud jde o všechny ostatní daně ukládané touto smluvní jurisdikcí, na daně ukládané za zdaňovací období začínající v okamžiku uplynutí nebo po uplynutí období devíti kalendářních měsíců (nebo kratšího období, jestliže všechny smluvní jurisdikce oznámí depozitáři, že zamýšlejí uplatňovat takové kratší období) od data, kdy depozitář oznámí oznámení rozšíření seznamu smluv.
6. Smluvní strana si může vyhradit právo neuplatňovat odstavec 4 v rámci svých pokrytých smluv.
7. a) Smluvní strana si může vyhradit právo nahradit:
(i) odkazy v odstavcích 1 a 4 na „poslední z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy"; a
(ii) odkazy v odstavci 5 na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení rozšíření seznamu smluv"; odkazy na „30 dní po datu přijetí depozitářem posledního oznámení každé smluvní jurisdikce, která učinila výhradu popsanou v článku 35 (Provádění) odstavci 7 a která ukončila své vnitrostátní postupy nutné pro provádění ustanovení této úmluvy ve vztahu k této konkrétní pokryté smlouvě";
(iii) odkazy v článku 28 (Výhrady) odstavci 9 písmenu a) na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení stažení nebo nahrazení výhrady"; a
(iv) odkaz v článku 28 (Výhrady) odstavci 9 písmenu b) na „poslední zdát, kterým Úmluva vstoupí v platnost pro tyto smluvní jurisdikce"; odkazy na „30 dní po datu přijetí depozitářem posledního oznámení každé smluvní jurisdikce, která učinila výhradu popsanou v článku 35 (Provádění) odstavci 7 a která ukončila své vnitrostátní postupy nutné pro nabytí účinnosti stažení nebo nahrazení výhrady ve vztahu k této konkrétní pokryté smlouvě";
(v) odkazy v článku 29 (Oznámení) odstavci 6 písmenu a) na „datum, kdy depozitář oznámí dodatečné oznámení"; a
(vi) odkaz v článku 29 (Oznámení) odstavci 6 písmenu b) na „poslední zdát, kterým Úmluva vstoupí v platnost pro tyto smluvní jurisdikce"; odkazy na „30 dní po datu přijetí depozitářem posledního oznámení každé smluvní jurisdikce, která učinila výhradu popsanou v článku 35 (Provádění) odstavci 7 a která ukončila své vnitrostátní postupy nutné pro nabytí účinnosti dodatečného oznámení ve vztahu k této konkrétní pokryté smlouvě";
(vii) odkazy v článku 36 (Provádění části VI) odstavcích 1 a 2 na „pozdější z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy";
odkazy na „30 dní po datu přijetí depozitářem posledního oznámení každé smluvní jurisdikce, která učinila výhradu popsanou v článku 35 (Provádění) odstavci 7 a která ukončila své vnitrostátní postupy nutné pro provádění ustanovení této úmluvy ve vztahu k této konkrétní pokryté smlouvě"; a
(viii) odkaz v článku 36 (Provádění části VI) odstavci 3 na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení rozšíření seznamu smluv";
(ix) odkazy v článku 36 (Provádění části VI) odstavci 4 na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení stažení výhrady", „datum, kdy depozitář oznámí oznámení nahrazení výhrady" a „datum, kdy depozitář oznámí oznámení stažení nesouhlasu s výhradou"; a
(x) odkaz v článku 36 (Provádění části VI) odstavci 5 na „datum, kdy depozitář oznámí dodatečné oznámení";
odkazy na „30 dní po datu přijetí depozitářem posledního oznámení každé smluvní jurisdikce, která učinila výhradu popsanou v článku 35 (Provádění) odstavci 7 a která ukončila své vnitrostátní postupy nutné pro provádění ustanovení části VI (Arbitráž) ve vztahu k této konkrétní pokryté smlouvě".
b) Smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s písmenem a), oznámí současně depozitáři a další smluvní jurisdikci či dalším smluvním jurisdikcím potvrzení ukončení svých vnitrostátních postupů.
c) Jestliže jedna smluvní jurisdikce nebo více smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy učinila nebo učinily výhradu podle tohoto odstavce, bude datum zahájení provádění ustanovení Úmluvy, datum nabytí účinnosti stažení nebo nahrazení výhrady, dodatečného oznámení ve vztahu k této pokryté smlouvě, nebo datum zahájení provádění části VI (Arbitráž) určeno tímto odstavcem pro všechny smluvní jurisdikce pokryté smlouvy.
Článek 36
Provádění části VI
1. Ustanovení části VI (Arbitráž) se budou bez ohledu na článek 28 (Výhrady) odstavec 9, článek 29 (Oznámení) odstavec 6 a článek 35 (Provádění) odstavce 1 až 6, s ohledem na dvě smluvní jurisdikce pokryté smlouvy, provádět:
a) pokud jde o případy předložené příslušnému úřadu smluvní jurisdikce (jak je popsáno v článku 19 /Povinná závazná arbitráž/ odstavci 1 písmenu a)) k pozdějšímu z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy, nebo později; a
b) pokud jde o případy předložené příslušnému úřadu smluvní jurisdikce před pozdějším z dát, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy, datem, kdy obě smluvní jurisdikce oznámily depozitáři, že dosáhly vzájemné dohody podle článku 19 (Povinná závazná arbitráž) odstavce 10, spolu s informací týkající se data nebo dat, kterým nebo kterými budou takové případy v souladu s podmínkami této vzájemné dohody považovány za předložené příslušnému úřadu smluvní jurisdikce (jak je popsáno v článku 19 /Povinná závazná arbitráž/ odstavci 1 písmenu a)).
2. Smluvní strana si může vyhradit právo používat část VI (Arbitráž) na případ předložený příslušnému úřadu smluvní jurisdikce před pozdějším z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy pouze tehdy, kdy příslušné úřady obou smluvních jurisdikcí souhlasí, že se tato část bude vztahovat na takový konkrétní případ.
3. V případě nově pokryté smlouvy, jako následek rozšíření seznamu smluv, který je oznámen podle článku 2 (Výklad výrazů) odstavce 1 písmene a) bodu (ii), učiněného na základě článku 29 (Oznámení) odstavce 5, budou odkazy v odstavcích 1 a 2 tohoto článku na „pozdější z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy" nahrazeny odkazy na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení rozšíření seznamu smluv".
4. Stažení nebo nahrazení výhrady učiněné podle článku 26 (Slučitelnost) odstavce 4, které je v souladu s článkem 28 (Výhrady) odstavcem 9, nebo stažení nesouhlasu s výhradou učiněnou podle článku 28 (Výhrady) odstavce 2, které vyústí v aplikaci části VI (Arbitráž) mezi dvěma smluvními jurisdikcemi pokryté smlouvy, nabude účinnosti v souladu s písmeny a) a b) odstavce 1 tohoto článku vyjma toho, že odkazy na „pozdější z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy" budou nahrazeny odkazy na „datum, kdy depozitář oznámí oznámení stažení výhrady", „datum, kdy depozitář oznámí oznámení nahrazení výhrady" nebo „datum, kdy depozitář oznámí oznámení stažení nesouhlasu s výhradou" podle toho, o jaký případ jde.
5. Dodatečné oznámení učiněné podle článku 29 (Oznámení) odstavce 1 písmeno p) nabude účinnosti v souladu s odstavcem 1 písmeny a) a b) vyjma toho, že odkazy v odstavcích 1 a 2 tohoto článku na „pozdější z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokryté smlouvy" budou nahrazeny odkazy na „datum, kdy depozitář oznámí dodatečné oznámení".
Článek 37
Odstoupení
1. Každá smluvní strana může kdykoliv od této úmluvy odstoupit prostřednictvím oznámení zaslaného depozitáři.
2. Odstoupení podle odstavce 1 se stane účinné datem přijetí oznámení depozitářem. V případech, kdy tato úmluva vstoupila v platnost ve vztahu ke všem smluvním jurisdikcím pokryté smlouvy před datem, kterým se odstoupení smluvní strany stává účinným, tato pokrytá smlouva zůstane v té podobě, v jaké byla pozměněna touto úmluvou.
Článek 38
Vztah k protokolům
1. Tato úmluva může být doplněna jedním nebo více protokoly.
2. Aby se stát stal nebo jurisdikce stala smluvní stranou protokolu, musí být rovněž smluvní stranou této úmluvy.
3. Smluvní strana této úmluvy není vázána protokolem, pokud se nestane smluvní stranou protokolu v souladu s jeho ustanoveními.
Článek 39
Depozitář
1. Generální tajemník Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je depozitářem této úmluvy a každého protokolu podle článku 38 (Vztah k protokolům).
2. Depozitář oznamuje smluvním stranám a signatářům do jednoho kalendářního měsíce:
a) každý podpis podle článku 27 (Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení);
b) uložení každé ratifikační listiny nebo každé listiny o přijetí či schválení podle článku 27 (Podpis a ratifikace, přijetí nebo schválení);
c) každou výhradu nebo stažení nebo nahrazení výhrady podle článku 28 (Výhrady);
d) každé oznámení nebo dodatečné oznámení podle článku 29 (Oznámení);
e) každou navrženou úpravu této úmluvy podle článku 33 (Úprava);
f) každé odstoupení od této úmluvy podle článku 37 (Odstoupení); a
g) každou další zprávu vztahující se k této úmluvě.
3. Depozitář udržuje veřejně dostupný seznam:
a) pokrytých smluv;
b) výhrad učiněných smluvními stranami; a
c) oznámení učiněných smluvními stranami.
Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto úmluvu.
Dáno v Paříži dne 24. listopadu 2016 v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archívech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž oba texty jsou autentické.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020