313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Schválený:
313/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Změna: 488/2012 Sb.
Změna: 398/2013 Sb.
Změna: 133/2019 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):
 
§ 1
Odměna insolvenčního správce při konkursu
(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.
(2) Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna
 
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 0 - 1 mil. Kč          | 9 %                |
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč     | 90 000 Kč + 4 %          |
|                  | z částky přesahující 1 mil. Kč   |
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč    | 450 000 Kč + 3 %          |
|                  | z částky přesahující 10 mil. Kč  |
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč    | 1 650 000 Kč + 2 %         |
|                  | z částky přesahující 50 mil. Kč  |
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 500 mil. Kč           | 10 650 000 Kč + 1 %        |
|                  | z částky přesahující 500 mil. Kč. |
+------------------------------------+------------------------------------+
Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot.
(3) Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku
 
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 0 do 500 tis. Kč        | 25 %                |
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč    | 125 000 Kč + 20 %         |    
|                  | z částky přesahující 500 tis. Kč  |    
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 1 mil. do 5 mil. Kč       | 225 000 Kč + 15 %         |    
|                  | z částky přesahující 1 mil. Kč   |    
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 5 mil. do 10 mil. Kč      | 825 000 Kč + 13 %         |    
|                  | z částky přesahující 5 mil. Kč   |    
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 10 mil. do 50 mil. Kč      | 1 475 000 Kč + 10 %        |    
|                  | z částky přesahující 10 mil. Kč  |    
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 50 mil. do 100 mil. Kč     | 5 475 000 Kč + 5 %         |    
|                  | z částky přesahující 50 mil. Kč  |  
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 100 mil. do 250 mil. Kč     | 7 975 000 Kč + 1 %         |    
|                  | z částky přesahující 100 mil. Kč  |  
+------------------------------------+------------------------------------+
| od 250 mil. Kč           | 9 475 000 Kč + 0,5 %        |    
|                  | z částky přesahující 250 mil. Kč. |  
+------------------------------------+------------------------------------+
(4) Pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.
(5) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč.
 
§ 2
Odměna insolvenčního správce při reorganizaci
Odměna insolvenčního správce při reorganizaci Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace a neschválí-li schůze věřitelů se souhlasem insolvenčního správce jinou výši odměny, náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc
a) v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, a
b) v následujících letech trvání reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za účetní období předchozího roku trvání reorganizace:
při obratu
 
+------------------------------------+----------------+
| od 0 do 100 mil. Kč        | 33 000 Kč   |
+------------------------------------+----------------+
| od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč   | 83 000 Kč   |
+------------------------------------+----------------+
| od 250 mil. Kč do 500 mil. Kč   | 166 000 Kč   |
+------------------------------------+----------------+
| od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč   | 249 000 Kč   |
+------------------------------------+----------------+
| od 750 mil. Kč do 1 mld. Kč    | 332 000 Kč   |
+------------------------------------+----------------+
| nad 1 mld. Kč           | 415 000 Kč.  |
+------------------------------------+----------------+
 
§ 2a
Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč.
 
§ 3
Odměna insolvenčního správce při oddlužení
(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč.
(2) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce
a) 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,
b) z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce,
 
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 0 do 500 tis. Kč      I 15 %                        I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč  I 75 000 Kč + 9 % z částky přesahující 500 tis. Kč  I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč   I 120 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč   I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč  I 280 000 Kč + 3 % z částky přesahující 5 mil. Kč   I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč  I 430 000 Kč + 2 % z částky přesahující 10 mil. Kč  I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 50 mil. Kč         I 1 230 000 Kč + 1 % z částky přesahující 50 mil. Kč, I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
c) 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, a
d) při zpeněžení majetku sloužícího k zajištění částku určenou podle § 1 odst. 1 a 2.
(3) Měsíční částka odměny insolvenčního správce určená podle odstavce 2 písm. a) se
a) zvýší o 50 %, jestliže jde o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů,
b) sníží o 70 % po dobu přerušení průběhu oddlužení.
(4) Odměna insolvenčního správce podle odstavce 2 písm. b) činí nejméně 20 000 Kč; jestliže však bylo dosaženo výtěžku nižšího než 20 000 Kč, činí odměna insolvenčního správce dosažený výtěžek snížený o hotové výdaje insolvenčního správce.
 
§ 4
(1) Pokud dojde k přeměně reorganizace v konkurs, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však částku určenou podle § 2. Ustanovení § 2a tím není dotčeno.
(2) Pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však částku určenou podle § 3.
 
§ 5
Nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
 
§ 6
(1) Bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.
(2) Zařadilo-li přihlášky pohledávek do seznamu přihlášených pohledávek více insolvenčních správců, pak náleží každému z nich
a) odměna podle § 2a, nejvýše však podíl z částky 1 000 000 Kč odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek, nebo
b) podíl z odměny podle § 2a věty poslední odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek.
 
§ 7
Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce
(1) Výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy.
(2) Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.
(3) Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.
(4) Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.
(5) Věřitelský výbor se může s insolvenčním správcem dohodnout na náhradě některých hotových výdajů v paušální výši i u ostatních způsobů řešení úpadku.
 
§ 8
Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem
(1) Nelze-li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč.
(2) Nelze-li náhradu hotových výdajů insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč.
(3) V případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud.
 
§ 9
Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů
(1) Odměnu členů a náhradníků věřitelského výboru určí insolvenční soud zejména s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti tak, aby celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru byla nejvýše 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštními právními předpisy.
(3) Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce.
(4) Ostatní nutné výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto nutných výdajů.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 488/2012 Sb.
Přechodné ustanovení
Podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
Čl. II vyhlášky č. 398/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
2. V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nedošlo k přezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčním správcem podle insolvenčního zákona.
Čl.II vyhlášky č. 133/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky pouze při určování odměny insolvenčního správce za zpeněžení, které bylo provedeno nejdříve v den nabytí účinnosti této vyhlášky; oddlužení plněním splátkového kalendáře se při tom považuje za oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019