311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Schválený:
311/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Změna: 70/2011 Sb.
Změna: 397/2013 Sb.
Změna: 191/2017 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich.
 
ČÁST DRUHÁ
JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
 
§ 2
(1) Insolvenční soud vyznačí na insolvenčním návrhu údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.
(2) Vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, vydává insolvenční soud v elektronické formě.
 
§ 3
Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.
 
§ 3a
Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem
(1) Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona obsahuje
a) označení „Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona“,
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) datum a čas přijetí nebo podání informace,
d) jméno a příjmení zaměstnance, který záznam vyhotovil,
e) stručné, jasné a výstižné vylíčení přijímané nebo podávané informace,
f) seznam příloh, kterými jsou informace dokládány, se kterými jsou přijímány nebo podávány,
g) údaje o osobě, která informaci přijímá nebo podává, a v případě, že je u soudu přítomna, její podpis.
(2) Pro označení osoby podle odstavce 1 písm. g) se použije obdobně § 21 odst. 2; je-li tato osoba subjektem insolvenčního řízení, označuje se jménem a příjmením nebo názvem a označením procesního postavení.
 
§ 4
(1) Předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro insolvenční řízení opatřením.
(2) Předseda insolvenčního soudu přikazuje projednání incidenčního sporu v souladu s rozvrhem práce jinému soudci insolvenčního soudu opatřením.
(3) Opatření nemá povahu rozhodnutí. Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu.
 
§ 5
(1) Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí.
(2) Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu došel.
(3) Má se za to, že rozhodnutí vydal ten, kdo byl v daném insolvenčním řízení pověřen rozhodováním o návrzích podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona; nebyl-li nikdo pověřen, má se za to, že rozhodnutí vydal soudce. Případná nepřítomnost nemá na určení osoby, u které se má za to, že rozhodnutí vydala, vliv.
(4) Protokol sepisovaný podle § 18 odst. 3 insolvenčního zákona obsahuje kromě obecných náležitostí rovněž i označení věřitele a nabyvatele pohledávky, společné prohlášení, kdy a jaká skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z věřitele na nabyvatele pohledávky, nastala, bližší informace o této skutečnosti a jejich podpis. Věřitel a nabyvatel pohledávky mohou odkázat na listinu, kterou přiloží k protokolu.
 
§ 6
(1) Věřitelé hlasují na schůzi věřitelů zdvižením ruky, hlasovacím zařízením nebo jiným způsobem stanoveným insolvenčním soudem.
(2) Protokol o jednání schůze věřitelů obsahuje kromě obecných náležitostí vymezení předmětu jednání schůze věřitelů, výsledek hlasování schůze věřitelů, a je-li toho pro další řízení třeba, rovněž i informaci o hlasování jednotlivých věřitelů; namísto informace o hlasování jednotlivých věřitelů lze k tomuto protokolu připojit listiny obsahující údaje o tom, jak který věřitel hlasoval.
(3) Podá-li věřitel během schůze věřitelů odvolání, uvede do protokolu také odvolací důvod a odvolací návrh a protokol nebo přílohu protokolu podepíše.
 
§ 7
(1) Přijímá-li věřitelský výbor rozhodnutí korespondenční formou, insolvenční správce, předseda věřitelského výboru nebo insolvenční soud předkládá členům věřitelského výboru návrh usnesení věřitelského výboru.
(2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů věřitelského výboru. Nevyjádří-li se člen věřitelského výboru ve stanovené lhůtě, platí, že hlasoval proti.
 
§ 8
Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek
Výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem před rozhodnutím o úpadku obsahuje tyto náležitosti
a) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,
b) označení dlužníka,
c) výzvu věřitelům, kteří chtějí své pohledávky za dlužníkem uplatnit v zahájeném insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky,
d) poučení, že přihláška se podává na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e) poučení, že k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, a že vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou,
f) poučení, že přihlášky včetně příloh se podávají dvojmo,
g) poučení, že přihlášky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku,
h) den vydání,
i) jméno a příjmení osoby, která výzvu vydala
.
 
§ 9
Přílohy přihlášky pohledávky se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují.
 
§ 10
Manipulace s přihláškami pohledávek
(1) Insolvenční správce poté, co mu je insolvenčním soudem doručen stejnopis přihlášky pohledávky včetně jejích příloh, založí na každou přihlášku pohledávky samostatný spis. Tento spis tvoří kromě přihlášky a jejích příloh zejména veškerá podání, písemná vyhotovení rozhodnutí a dalších písemností, které se k přihlášené pohledávce vztahují, doklady o doručení a záznamy o úkonech, které insolvenční správce ve vztahu k přihlášené pohledávce provedl.
(2) Insolvenční správce po uplynutí pěti měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, skartuje kopie listin a vyzve ty, jimž náležejí originály listin, aby si je u něj vyzvedli ve lhůtě 30 dnů s poučením, že po marném uplynutí této lhůty listiny skartuje. Bylo-li podáno dovolání nebo žaloba pro zmatečnost, provede insolvenční správce úkony podle věty prvé až po skončení příslušného řízení a jen tehdy, nebude-li napadené usnesení zrušeno.
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek
(1) Insolvenční správce poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek, oznámí insolvenčnímu soudu, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.
(2) Nahlížení probíhá pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby.
(3) O nahlédnutí pořídí insolvenční správce nebo jím pověřená osoba záznam, v němž uvede zejména, kdo do seznamu přihlášených pohledávek nebo do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, nahlédl, a zároveň i časový údaj o délce nahlížení; záznam opatří datem a svým podpisem. Záznam podepíše též ten, kdo nahlédl. Tento záznam uloží insolvenční správce do spisu, který ve věci vede.
 
§ 13
Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem
(1) Písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identifikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena.
(2) Vyrozumění dále obsahuje poučení, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.
 
§ 13a
Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
(1) Písemné vyrozumění o zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty obsahuje
a) označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,
b) označení dlužníka a označení osoby, které je vyrozumění určeno,
c) údaje umožňující identifikaci věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty zahrnuté do soupisu majetkové podstaty,
d) odůvodnění zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty,
e) datum a podpis insolvenčního správce.
(2) Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty dále obsahuje poučení o možnosti podat vylučovací žalobu s uvedením lhůty k jejímu podání a o následcích zmeškání této lhůty.
(3) Pro označení dlužníka a osoby, které je vyrozumění určeno, se použije obdobně § 21 odst. 2.
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
(1) Pokud nebude insolvenční správce proplácet částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení ve svém sídle, uvede místo plnění v návrhu rozvrhového usnesení.
(2) Peněžní částky podle § 307 odst. 3 insolvenčního zákona skládá insolvenční správce do úschovy u okresního soudu, v jehož obvodu je místo plnění.
 
§ 16
Je-li pro zveřejnění nebo doručení písemnosti rozhodný den nebo okamžik jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyznačí insolvenční soud na tuto písemnost doložku obsahující údaj o datu, hodině a minutě zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
 
§ 17
Uloží-li insolvenční soud insolvenčnímu správci, aby předložil insolvenčnímu soudu své písemné podání či písemnou přílohu podání také v elektronické podobě, učiní tak insolvenční správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů.
 
§ 18
Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, nestanoví-li tato vyhláška jinak nebo není-li tento postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 21
zrušen
 
§ 21a
zrušen
 
§ 22
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 22a
zrušen
 
§ 22b
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 24a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 26
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
 
Příloha
zrušena
1) § 24 až 28 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.