309/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Schválený:
309/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Změna: 79/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:
Čl.I
V § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia podle § 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky podanou občanem Běloruské republiky,".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
Čl.II
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 7. 10. 2022 do 31. 10. 2022