306/2015 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Schválený:
306/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2015
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Změna: 306/2015 Sb. (část)
Změna: 383/2016 Sb.
Změna: 383/2016 Sb. (část)
Změna: 387/2017 Sb.
Změna: 387/2017 Sb. (část)
Změna: 258/2018 Sb.
Změna: 258/2018 Sb. (část)
Změna: 307/2019 Sb.
Změna: 307/2019 Sb. (část)
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
b) vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.
 
§ 2
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Dvoudílný kupón je obdélník o rozměrech 63 x 102 mm. Oba díly kupónu jsou odděleny potištěným pruhem širokým 3 mm.
(3) První díly kupónů mají tvar čtverce o délce strany 63 mm. Druhé díly kupónů mají tvar obdélníku o rozměrech 63 x 36 mm.
(4) Na ročním kupónu je vyobrazen tvar kruhu, na měsíčním tvar čtverce a na desetidenním tvar trojúhelníku.
(5) První díl kupónu se nalepuje přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.
(6) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, první díl kupónu se nalepuje přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.
 
§ 3
Prvky kupónů a jejich barevné provedení
(1) Na přední straně viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla prvních dílů kupónů jsou tyto prvky
a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,
b) číslo označující rok platnosti,
c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,
d) na horní a obou bočních částech kupónů s platností na jeden měsíc a na deset dnů čísla 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a na spodní části římská čísla I až XII pro vyznačení příslušného měsíce,
e) symbol dopravní značky „dálnice“,
f) celoplošný ochranný násek,
g) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
h) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
i) holografický stříbrný prvek s opakujícím se nápisem a logem SFDI a číslem 2020 a prvek vytištěný kombinací dvou zrakově proměnlivých barev.
(2) Na přední straně prvních dílů kupónů je dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis státní poznávací značky silničního motorového vozidla (dále jen „registrační značka“) s písmeny „RZ“, text „1. DÍL“, „MĚSÍC“ a „DEN“.
(3) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou tyto prvky
a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,
b) číslo označující rok platnosti,
c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,
d) nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ÚHRADU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE“,
e) symbol dopravní značky „dálnice“,
f) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
g) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
h) holografický stříbrný prvek s opakujícím se nápisem a logem SFDI a číslem 2020 u ročních kupónů a prvek vytištěný kombinací dvou zrakově proměnlivých barev u všech kupónů,
i) dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis registrační značky s písmeny „RZ“ a text „2. DÍL“.
(4) Na zadní straně druhého dílu je vytištěn EAN kód, QR kód, logo SFDI, piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla, nápis „2. DÍL“ a vysvětlující texty k používání druhého dílu kupónu ve třech jazykových verzích. V horní části je údaj o době platnosti a hmotnostní kategorii.
(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných na
a) jeden rok barva červená,
b) jeden měsíc barva fialová,
c) deset dnů barva žlutá.
 
§ 4
Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti
(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou dílech kupónu v místech k tomu určených. Údaj se vyplní čitelně a tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.
(2) Případná změna registrační značky vozidla nemá vliv na platnost kupónu.
(3) Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. d)].
 
§ 5
Způsob evidence kupónů
Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.
 
§ 6
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2015 vydaných podle vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb. a vyhlášky č. 241/2014 Sb., není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2016 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2016.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.
2. Vyhláška č. 374/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
 
§ 9
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015, s výjimkou přílohy č. 2, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
(2) Příloha č. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
 
Příloha 1
Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku
1. Kupón s platností na jeden rok


2. Kupón s platností na jeden měsíc


3. Kupón s platností na deset dnů


 
Příloha 2
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I Označení I             Úsek              I Délka I
I     I                             I (km) I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D0  I Modletice - Slivenec (exity 76-16)           I  23 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Chodov - Kývalka (exity 2-182)             I 180 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Holubice - Kroměříž-západ (exity 210-258)        I  48 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Kroměříž-východ - Říkovice (exity 260-272)       I  12 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Předmostí - Rudná (exity 282-354)            I  72 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D2  I Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61)       I  58 I
I     I (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)       I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Mezno - Čekanice (km 62 až exit 76)           I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Měšice - Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79-104)    I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Veselí nad Lužnicí-jih - Úsilné (exity 107-131)     I  24 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D4  I Jíloviště - Háje (exity 9-45)              I  36 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Třebonice - Beroun-východ (exity 1-14)         I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Beroun-západ - Ejpovice (exity 22-67)          I  45 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Sulkov - státní hranice (exit 89 až km 151)       I  62 I
I     I (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)       I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D6  I Jeneč - Nové Strašecí (exity 7-32)           I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D7  I Kněževes - Knovíz (exity 3-18)             I  15 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D8  I Zdiby - Řehlovice (exity 1-64)             I  64 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D8  I Knínice - státní hranice (exit 80 až km 92)       I  12 I
I     I (v opačném směru bez poplatku)             I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D10  I Stará Boleslav - Bezděčín (exity 14-39)         I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D10  I Kosmonosy - Ohrazenice (exity 46-71)          I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D11  I Jirny - Sedlice (exity 8-84)              I  76 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D35  I Mohelnice-jih - Křelov (exity 235-261)         I  26 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D35  I Holice - Lipník nad Bečvou (exity 276-296)       I  20 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D46  I Vyškov-východ - Prostějov-jih (exity 1-21)       I  21 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D46  I Držovice - Hněvotín (exity 26-37)            I  11 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D48  I Bělotín - Bělotín-východ (exity 1-3)          I  4 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D48  I Dobrá - Žukov (km 50 až exit 70)            I  19 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D52  I Rajhrad - Pohořelice-sever (exity 10-23)        I  13 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D55  I Hulín - Otrokovice-sever (exity 16-30)         I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D56  I Hrabová-průmyslová zóna - Frýdek-Místek-sever (exity  I  12 I
I     I 40-52)                         I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I

 
Příloha 3
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 383/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2016 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb. není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2017 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2017.
Čl. II vyhlášky č. 386/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2017 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2018 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2018.
Čl.II vyhlášky č. 258/2018 Sb.
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2018 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2019 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2019.
Čl.II vyhlášky č. 307/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2019 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2020 a u kupónů s platností na jeden měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2020.