305/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
305/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova "a směrnice Rady (EU) 2015/2376" nahrazují slovy " , směrnice Rady (EU) 2015/2376 a směrnice Rady (EU) 2016/881".
2. V § 1 odst. 5 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".
3. V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V § 2 odst. 1 písm. a) se čárka zrušuje.
5. V § 6 odst. 3 se slova "na svých internetových stránkách" nahrazují slovy "způsobem umožňujícím dálkový přístup".
6. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Správcem daně je Specializovaný finanční úřad, jde-li o automatickou výměnu informací oznamovaných
a) finančními institucemi, nebo
b) nadnárodními skupinami podniků.".
7. V § 12b odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) oznamované nadnárodními skupinami podniků.".
8. V § 13b odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "ve Finančním zpravodaji".
9. V § 13d odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "uplatňujícím společný standard pro oznamování".
10. V § 13e odst. 3 písm. c) se slova " , na jejímž základě lze vyměňovat informace oznamované finančními institucemi," nahrazují slovy "použitelnou pro automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi".
11. V § 13e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Zúčastněným státem uplatňujícím společný standard pro oznamování se rozumí
a) jiný členský stát,
b) smluvní stát, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, na jejímž základě lze s tímto státem automaticky vyměňovat informace oznamované finančními institucemi alespoň v takovém rozsahu, v jakém je povinen poskytovat takové informace jiný členský stát, pokud
1. k provedení této mezinárodní smlouvy podepsal příslušný orgán České republiky stejně jako příslušný orgán tohoto smluvního státu dokument týkající se automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi a je pravděpodobné, že budou splněny podmínky, které tento dokument pro výměnu mezi Českou republikou a tímto státem uvádí, nebo
2. k automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi na základě této mezinárodní smlouvy není podepsání dokumentu podle bodu 1 zapotřebí, nebo
c) smluvní stát, se kterým Evropská unie uzavřela mezinárodní smlouvu použitelnou pro automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi alespoň v takovém rozsahu, v jakém je povinen poskytovat takové informace jiný členský stát, a který je uveden na seznamu zveřejněném Evropskou komisí.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
12. V § 13e odst. 7 se číslo "3" nahrazuje číslem "4" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a zveřejní ho ve Finančním zpravodaji; ve Finančním zpravodaji se pro jednotlivý smluvní stát uvede také den, od kterého je tento stát zúčastněným státem uplatňujícím společný standard pro oznamování".
13. V nadpisu § 13f se slova "Procesní postavení" nahrazují slovem "Postavení".
14. V § 13f se slovo "procesní" zrušuje.
15. V § 13g odst. 5 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "ve Finančním zpravodaji".
16. V § 13k odst. 1 písm. e) se slova "nebo pokud" nahrazují slovy "nebo, pokud" a za slovo "zrušení" se vkládají slova "a, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, zůstatek na něm nebo jeho hodnotu bezprostředně před jeho zrušením".
17. V § 13m odst. 2 se slova "správce daně" nahrazují slovy "ústřední kontaktní orgán".
18. V § 13p odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "ve Finančním zpravodaji".
19. Za § 13t se vkládá nový § 13ta, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 13ta
Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem
Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji sdělení o volbě, kterou učinil příslušný orgán České republiky v souladu s mezinárodní smlouvou.".
20. V části první hlavě III dílu 2 se za oddíl 4 vkládá nový oddíl 5, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl 5
Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků
 
§ 13za
Úvodní ustanovení
Při automatické výměně informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků se poskytují zprávy podle zemí obsahující některé souhrnné informace o nadnárodní skupině podniků a informace o jednotlivých členských entitách této skupiny, které správci daně poskytly české členské entity této skupiny.
 
§ 13zb
Stát vyměňující zprávy podle zemí
(1) Státem vyměňujícím zprávy podle zemí se rozumí
a) jiný členský stát nebo
b) smluvní stát, jehož příslušný orgán podepsal stejně jako příslušný orgán České republiky dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků, pokud je zajištěno splnění podmínek, které tento dokument pro výměnu mezi Českou republikou a tímto státem uvádí.
(2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji seznam států podle odstavce 1 písm. b).
 
§ 13zc
Skupina podniků, její konsolidovaná účetní závěrka a vykazované účetní období
(1) Skupinu podniků tvoří právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, za které
a) je povinně sestavována konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků, nebo
b) by se konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků povinně sestavovala, pokud by byly akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl v některé z těchto právnických osob nebo jednotek bez právní osobnosti obchodovány na regulovaném trhu včetně obdobného trhu v zahraničí.
(2) Konsolidovanou účetní závěrkou skupiny podniků se rozumí konsolidovaná účetní závěrka sestavená podle účetních předpisů nebo zásad obecně uplatňovaných ve státě nebo jurisdikci, ve kterých podléhá zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení nejvyšší mateřská entita této skupiny.
(3) Vykazovaným účetním obdobím se rozumí účetní období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků podle odstavce 2, nebo za které by se podle odstavce 1 písm. b) povinně sestavovala.
 
§ 13zd
Nadnárodní skupina podniků
(1) Nadnárodní skupinou podniků se rozumí skupina podniků zahrnující
a) právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které podléhají zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení v různých státech nebo jurisdikcích, nebo
b) právnickou osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které vedle zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení podléhají zdanění také ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny v odlišném státě nebo jurisdikci.
(2) Skupina podniků není ve vykazovaném účetním období nadnárodní skupinou podniků podle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolidované výnosy uvedené v konsolidované účetní závěrce této skupiny za vykazované účetní období bezprostředně předcházející tomuto vykazovanému účetnímu období nižší než 750 000 000 EUR nebo odpovídající částka v měně, ve které je sestavena tato závěrka, přepočtená podle průměru směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou za leden 2015.
 
§ 13ze
Členská entita
(1) Členskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí samostatná účetní jednotka, která je
a) zahrnutá v konsolidované účetní závěrce této skupiny, nebo by v ní byla zahrnuta, pokud by akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl v této jednotce byly obchodovány na regulovaném trhu včetně obdobného trhu v zahraničí, nebo
b) z důvodu své velikosti nebo významnosti z konsolidované účetní závěrky této skupiny vyloučena.
(2) Členskou entitou nadnárodní skupiny podniků ze státu nebo jurisdikce se rozumí členská entita této skupiny, která podléhá v tomto státě nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení.
(3) Evropskou členskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí členská entita této skupiny z členského státu Evropské unie.
(4) Českou členskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí členská entita této skupiny z České republiky.
 
§ 13zf
Postavení české členské entity
Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků má pro účely tohoto zákona postavení daňového subjektu.
 
§ 13zg
Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita
(1) Nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí členská entita této skupiny, pokud
a) se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech jiné členské entity dané skupiny v míře dostačující k tomu, že
1. je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku skupiny, nebo
2. by ji musela sestavit, pokud by byly její akcie nebo obdobné cenné papíry obchodovány na regulovaném trhu, včetně obdobného trhu v zahraničí, v jejím státě nebo jurisdikci, a
b) žádná jiná členská entita této skupiny se přímo ani nepřímo nepodílí na kapitálu nebo hlasovacích právech této entity v takové míře jako podle písmene a).
(2) Zastupující mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí členská entita této skupiny, kterou jakákoli členská entita této skupiny ohlásila jako jediného zástupce nejvyšší mateřské entity této skupiny, který v souladu s rozhodnutím této skupiny podá za tuto skupinu zprávu podle zemí.
(3) Zastupující evropskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí evropská členská entita této skupiny, kterou jakákoli evropská členská entita této skupiny ohlásila jako evropskou členskou entitu této skupiny, která jako jediná v souladu s rozhodnutím této skupiny podá zprávu podle zemí za tuto skupinu za všechny evropské členské entity této skupiny.
(4) Zastupující entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí zastupující mateřská entita této skupiny a zastupující evropská entita této skupiny.
 
§ 13zh
Systémové selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí
(1) Systémovým selháním státu vyměňujícího zprávy podle zemí se rozumí stav, kdy
a) tento stát pozastavil automatickou výměnu informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků z jiných důvodů, než které uvádí dokument provádějící mezinárodní smlouvu, který se týká automatické výměny informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků, podepsaný příslušnými orgány, nebo
b) tento stát jiným způsobem trvale neplní závazek automaticky poskytovat zprávy podle zemí za nadnárodní skupiny podniků, do kterých patří české členské entity.
(2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji, že došlo k systémovému selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí nebo že tento stav pominul.
 
§ 13zi
Zpráva podle zemí
(1) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu podniků obsahuje
a) souhrnné informace o této skupině ve vztahu ke každému státu nebo jurisdikci v tomto rozsahu:
1. výnosy s výjimkou plateb mezi členskými subjekty skupiny, které jsou považovány za dividendy ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je členská entita poskytující platbu,
2. výsledek hospodaření před zdaněním příjmů,
3. zaplacená daň z příjmů,
4. splatná daň z příjmů,
5. základní kapitál,
6. kumulovaný výsledek hospodaření,
7. počet zaměstnanců,
8. hodnota jiných hmotných aktiv než peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů,
b) informace o jednotlivých členských entitách této skupiny v tomto rozsahu:
1. název entity,
2. stát nebo jurisdikce, ze kterých je entita,
3. stát nebo jurisdikce, podle jejichž práva byla entita založena, pokud se liší od státu nebo jurisdikce podle bodu 2, a
4. povaha hlavního podnikání nebo jiné hlavní činnosti entity,
c) zdroj údajů podle písmene a).
(2) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu podniků se sestavuje za vykazované účetní období, člení se podle jednotlivých států nebo jurisdikcí a obsahuje označení měny, ve které jsou vyjádřeny částky uvedené ve zprávě; všechny částky se uvádějí ve stejné měně.
(3) Při sestavování zprávy podle zemí musí být použity údaje ze stejného zdroje. Použití odchylného zdroje údajů než v předcházejícím vykazovaném účetním období musí být ve zprávě odůvodněno.
(4) Pro účely sestavování zprávy podle zemí se za členskou entitu nadnárodní skupiny podniků považuje také část členské entity této skupiny, prostřednictvím které tato entita vykonává činnost ve stálé provozovně na území státu nebo jurisdikce, ve kterých tato entita nepodléhá zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení, pokud tato entita sestavuje pro tuto svoji část samostatný finanční výkaz pro účely účetního výkaznictví, regulační účely, účely daňového výkaznictví nebo pro účely vnitřního řízení a kontroly.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.
 
§ 13zj
Žádost o součinnost určená nejvyšší mateřské entitě
Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která podává oznámení a není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, je povinna požádat tuto nejvyšší mateřskou entitu o poskytnutí všech informací nutných pro splnění povinnosti oznámit zprávu podle zemí za tuto skupinu.
 
§ 13zk
Uchovávání dokladů
Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků je povinna po dobu 10 let od konce vykazovaného účetního období uchovávat doklady
a) použité při sestavování zprávy podle zemí za tuto skupinu,
b) týkající se plnění povinnosti součinnosti s nejvyšší mateřskou entitou této skupiny.
 
§ 13zl
Oznámení
(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu.
(2) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu, pokud nejvyšší mateřská entita této skupiny
a) není z členského státu Evropské unie a je splněna jedna z těchto podmínek:
1. tato nejvyšší mateřská entita nemá povinnost podávat ve svém státě nebo jurisdikci zprávu podle zemí, nebo
2. pro vykazované účetní období není stát nebo jurisdikce nejvyšší mateřské entity této skupiny státem vyměňujícím zprávy podle zemí, nebo
b) je ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto systémové selhání zveřejnilo.
(3) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků nemá povinnost podat oznámení podle odstavce 2, pokud tato skupina podala zprávu podle zemí prostřednictvím zastupující entity této skupiny a
a) zastupující entita je z členského státu Evropské unie, nebo
b) jsou splněny tyto podmínky:
1. pro vykazované účetní období je zastupující entita této skupiny ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí,
2. zastupující entita má v tomto státě povinnost podat zprávu podle zemí,
3. tento stát nesdělil České republice systémové selhání,
4. zastupující entita ohlásila nejpozději v poslední den vykazovaného účetního období svému státu, že je zastupující entitou této skupiny, a
5. česká členská entita uvedla v ohlášení, že zprávu podle zemí podá za skupinu tato zastupující entita.
(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud je zastupující entita nadnárodní skupiny podniků ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto systémové selhání zveřejnilo.
 
§ 13zm
Lhůta pro podání oznámení
(1) Oznámení se podává do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny podniků.
(2) V případě systémového selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí, ze kterého je nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků nebo zastupující entita této skupiny, neskončí lhůta podle odstavce 1 dříve než 3 měsíce ode dne, kdy ministerstvo toto systémové selhání zveřejnilo.
 
§ 13zn
Ohlášení
(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá správci daně ohlášení, ve kterém uvede
a) údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování, pokud je tato entita povinna podat správci daně oznámení,
b) nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a její stát nebo jurisdikci,
c) v případě, kdy tato česká členská entita není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, údaj o tom, zda je zastupující mateřskou entitou této skupiny, nebo zastupující evropskou entitou této skupiny, nebo
d) v případě, kdy tato česká členská entita není členskou entitou podle písmen b) ani c), údaj o tom,
1. která členská entita této skupiny podá zprávu podle zemí za tuto skupinu a její stát nebo jurisdikci, nebo
2. že sama podá zprávu podle zemí za tuto skupinu.
(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává nejpozději do konce prvního vykazovaného účetního období.
(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. a) a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1, je česká členská entita nadnárodní skupiny podniků povinna ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
§ 13zo
Způsob podání oznámení a ohlášení
(1) Oznámení a ohlášení se podávají na tiskopise vydaném ministerstvem a činí se datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní ústřední kontaktní orgán způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 13zp
Pokuty
(1) Správce daně může české členské entitě nadnárodní skupiny podniků uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší povinnost
a) uchovávat doklady,
b) požádat nejvyšší mateřskou entitu této skupiny o součinnost.
(2) Správce daně může české členské entitě nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, uložit pořádkovou pokutu do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.
(3) Správce daně může české členské entitě nadnárodní skupiny podniků, která je zastupující entitou této skupiny, uložit pořádkovou pokutu do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.
(4) Správce daně může české členské entitě nadnárodní skupiny podniků uložit pořádkovou pokutu do 600 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.
(5) Pořádkovou pokutu podle odstavce 4 nelze uložit české členské entitě nadnárodní skupiny podniků, která
a) prokáže, že od nejvyšší mateřské entity této skupiny neobdržela ani nezískala informace nutné pro splnění povinnosti oznámit zprávu podle zemí za tuto skupinu, o jejichž poskytnutí ji požádala,
b) uvede ve zprávě podle zemí za tuto skupinu veškeré informace, které jsou jí dostupné a které obdržela nebo získala, a
c) uvede v oznámení, že jí nejvyšší mateřská entita této skupiny odmítla poskytnout součinnost.
 
§ 13zq
Postup ústředního kontaktního orgánu
(1) Ústřední kontaktní orgán předá zprávu podle zemí za nadnárodní skupinu podniků kontaktnímu místu státu nebo jurisdikce, ze kterých je členská entita této skupiny uvedená v této zprávě a které byly pro dané vykazované účetní období státem vyměňujícím zprávy podle zemí. Zprávu podle zemí za nadnárodní skupinu podniků předá také kontaktnímu místu státu nebo jurisdikce, na jejichž území vykonává ve stálé provozovně činnost část členské entity této skupiny uvedená ve zprávě, pokud tento stát nebo jurisdikce byly pro dané vykazované účetní období státem vyměňujícím zprávy podle zemí.
(2) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu podniků se předá do 15 měsíců od konce vykazovaného účetního období této skupiny. V případě, že lhůta pro podání oznámení skončí později, předá ústřední kontaktní orgán zprávu podle zemí za tuto skupinu bezodkladně.
(3) Ústřední kontaktní orgán předá kontaktním místům všech jiných členských států informaci o tom, že nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků odmítla poskytnout součinnost české členské entitě této skupiny.".
21. V příloze č. 2 se v oddílu V čl. C slovo "jedním" nahrazuje slovem "jednou".
22. V příloze č. 2 se v oddílu V čl. D bodě 2 a v oddílu VI bodě 2 na konci textu písmene a) doplňují slova "uplatňujícího společný standard pro oznamování".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Oznámení podle § 13zl odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodává česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, za vykazované účetní období začínající před 1. lednem 2016.
2. Oznámení podle § 13zl odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodává česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, za vykazované účetní období začínající před
a) 1. lednem 2016 v případě, že jde o zastupující mateřskou entitu této skupiny,
b) 1. lednem 2017 v ostatních případech.
3. Ohlášení podle § 13zn zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za vykazované účetní období podle bodu 1 nebo 2, které skončí do 31. října 2017, se podává do 31. října 2017.
4. Ústřední kontaktní orgán předá zprávu podle zemí za nadnárodní skupinu podniků za vykazované účetní období začínající v roce 2016 do 18 měsíců od konce tohoto období.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 9. 2017 do 19. 9. 2017