301/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
301/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se částka "400 Kč" nahrazuje částkou "550 Kč".
2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 a odst. 7 se slova "schodišťové plošiny," nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,".
3. V § 9 odst. 7 se na konci odstavce doplňuje věta "Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu.".
4. V § 9 odst. 10 větě třetí se slova "schodišťové plošiny" nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny" a ve větě čtvrté se slova "schodišťové plošiny," nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,".
5. V § 9 odst. 11 se číslo "120" nahrazuje číslem "84".
6. V § 10 odst. 1 větách první a druhé a v odstavci 3 větě první se částka "24 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 Kč".
7. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova "schodišťové plošiny," nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny,".
8. V § 10 odst. 4 větě první se slova "a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům" a věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.
9. V § 10 odstavec 5 zní:
"(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,
c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,
d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,
e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,
f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).".
10. V § 10 odst. 6 větě první se slova "schodišťové plošiny" nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny".
11. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku na žádost rozhodnout, že osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o životním a existenčním minimu9) se neposuzují jako osoby společně posuzované, jestliže spolu nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí.".
12. V § 12 odst. 1 písm. c) a d) a v § 12 odst. 2 písm. a) se číslo "120" nahrazuje číslem "84".
13. V § 20 odst. 2 se za slovo "nebo" vkládají slova "pěstoun anebo".
14. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o dávce tato fyzická osoba. Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do osobní péče pěstouna, zastupuje ji v řízení o dávce pěstoun.".
15. V § 23 se na konci textu písmene b) doplňují slova "v případech uvedených v § 10 odst. 1, 4 a 5".
16. V § 23 písm. h) se za slovo "nemovitosti" vkládají slova "nebo rozhodnutí soudu" a slova "schodišťové plošiny," se nahrazují slovy "svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky příspěvku na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku na mobilitu se učiní záznam do spisu.
2. Příspěvek na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za leden 2018.
3. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu zašle nejpozději do dne výplaty příspěvku na mobilitu za leden 2018 písemné sdělení o změně výše příspěvku na mobilitu. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
4. Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, činí 84 kalendářních měsíců podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, též tehdy, pokud byl příspěvek pravomocně přiznán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě uvedeném ve větě první počíná lhůta běžet od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o tomto příspěvku. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona již uplynula lhůta 84 kalendářních měsíců podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zároveň neuplynula lhůta 120 kalendářních měsíců, podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v takových případech rovněž pokládají za proběhlé navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 9. 2017 do 19. 9. 2017