300/2002 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
300/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. června 2002
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:
 
§ 1
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 30. listopadu 2000 mezi Odborovým svazem KOVO a Odvětvovým svazem hutnictví železa1) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. prosince 20012) je závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedeného v příloze.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.
 
Příl.
Poř.  Zaměstnavatel    IČO    Ulice      PSČ   Obec
číslo
 1   POLDI Hutte s.r.o. 25649787 Průmyslová 1343 272 61 Kladno
1) Oznámeno v částce 28/2001 Sb.
2) Oznámeno v částce 45/2002 Sb.

Související dokumenty