30/1942 Sb. o věcech požární ochrany

Schválený:
30/1942 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 18. prosince 1941
o věcech požární ochrany.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věst. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
 
Část první.
Ustanovení všeobecná.
 
§ 1
Určení pojmu.
Věci požární ochrany zahrnují opatření sloužící požární ochraně včetně pohotovosti osobních a věcných prostředků k zamezování a zdolávání požárů a jiných veřejných stavů nouze.
 
§ 2
Úkol obcí.
(1) Zřízení a udržování spořádané požární ochrany jest úkolem obcí.
(2) Ke spořádané požární ochraně náleží opatřování a udržování nářadí a výstroje, potřebných pro hasičstva k zamezování a zdolávání požárů, nebezpečí povodní a jiných veřejných stavů nouze, stavba a udržování hasičských zařízení poplachových, hasičských zbrojnic, požárních strážnic a jiných potřebných místností, jakož i zařízení k opatřování vody. Podle toho jest obec vlastnicí věcných prostředků požární ochrany.
 
§ 3
Místní předpisy.
(1) Obec může vydávati v oboru požární ochrany v rámci vydaných směrnic místní předpisy. Podléhají schválení dohlédacího úřadu.
(2) Přestupky podle těchto předpisů může obec trestati pokutou do 200 K a v případě nedobytnosti vězením do 3 dnů.
 
§ 4
Úkol hasičstev.
(1) Úkolem hasičstev jest zamezování a zdolávání požárů a jiných veřejných stavů nouze, pokud nejsou tím pověřeny jiné organisace na podkladě zákonných předpisů.
(2) Hasičstvům náležejí při zásahu ke zdolání požárů a jiných veřejných stavů nouze k tomu potřebná policejní oprávnění.
Odborný dohlédací úřad.
 
§ 5
Hlavní požární ředitel.
(1) Odborný (technický) dohled v oboru věcí požární ochrany, zvláště nad obcemi, hasičstvy a jejich svazy, vykonává ministr vnitra. Může vydávati v tomto oboru pokyny. Zvláště určuje, ve kterých městech jest udržovati hasičstvo z povolání a ve kterých obcích hasičstva dobrovolná nebo povinná nebo tato hasičstva vedle sebe a v jakém počtu.
(2) Ministr vnitra používá při tom hlavního požárního ředitele, který jest protektorátním zaměstnancem. Jest podřízen ministru vnitra.
(3) Všeobecný dohled nad obcemi, který mají politické úřady a ministr vnitra, zůstává nedotčen. Dohlédacím úřadem v tomto vztahu se rozumí politický úřad obci bezprostředně nadřízený.
 
§ 6
Krajští požární ředitelé.
(1) Hlavnímu požárnímu řediteli jsou dáni k ruce krajští požární ředitelé, kteří v rozsahu určeném ministrem vnitra vykonávají odborný dohled v oboru věcí požární ochrany. Jsou podřízeni ministrovi vnitra a přijímají od něho pokyny. Jsou protektorátními zaměstnanci.
(2) Ministr vnitra může u krajských požárních ředitelů zříditi hasičské opěrné body na náklad Protektorátu Čechy a Morava.
 
Část druhá.
Hasičstva.
 
§ 7
Druhy hasičstev.
(1) Hasičstvo jest:
a) z povolání,
b) dobrovolné,
c) povinné,
d) závodní.
Pro všechna hasičstva platí společná ustanovení §§ 8 až 10.
(2) Velitelé hasičstev z povolání, dobrovolných a povinných jsou odpovědni obci za pohotovost hasičstva.
 
§ 8
Členství v hasičstvu.
(1) Nejnižší věk pro vstup do hasičstva jest 18 roků. Aktivní služba hasičská se končí dovršením 60. roku věku. U dobrovolného hasičstva mohou členové po dosažení věkové hranice býti přiděleni hasičské záloze.
(2) Aktivními příslušníky hasičstva mohou býti pouze tělesně schopní mužové, proti jejichž osobě není námitek. K hasičstvu nemohou náležeti osoby:
a) zbavené svéprávnosti,
b) trestané žalářem nebo káznicí,
c) bez čestných práv občanských,
d) které se jeví pro své osobní vlastnosti neschopnými.
(3) Členství jest možné pouze v jednom hasičstvu.
(4) Židé nemohou býti příslušníky hasičstev. Židovští míšenci nemohou se státi představenými.
 
§ 9
Vedení hasičstev.
(1) Technické vedení na místech zásahu má:
a) při společném zásahu hasičstev z povolání a jiných hasičstev služebně nejstarší velitel hasičstva z povolání,
b) jinak velitel dobrovolného hasičstva místa požáru, nebo jeho zástupce, není-li takového, velitel hasičstva dobrovolného, které se nejdříve na místo požáru dostaví, a není-li ani takového, velitel povinného hasičstva místa požáru.
(2) Technické vedení zásahů v závodech se závodními hasičstvy má za přítomnosti hasičstva z povolání jeho velitel, jinak velitel závodního hasičstva. Velitel hasičstva z povolání přenese vedení na velitele závodního hasičstva, má-li tento jen sám znalosti provozního postupu potřebné pro tuto práci.
(3) Technické vedení zásahů při lesních požárech přísluší lesnímu zaměstnanci, v jeho nepřítomnosti veliteli zúčastněných hasičstev podle ustanovení předchozích odstavců.
(4) Jsou-li v obci dvě dobrovolná hasičstva, má krajský požární ředitel v dohodě s obcí ustanoviti společného velitele. Je-li v obci hasičstvo dobrovolné a hasičstvo povinné, má velitel dobrovolného hasičstva vždy vedení.
 
§ 10
Vzájemná hasičská pomoc hasičstev.
(1) Hasičstva mají zajistiti ve své obci ochranu požární, jakož i ochranu před jinými veřejnými stavy nouze a nehodami. Mají sousedním obcím do vzdálenosti 15 km poskytnouti bezplatnou pomoc, pokud se tím podstatně neohrožuje požární bezpečnost vlastní obce. Bližší pokyny v tomto směru vydá odborný dohlédací úřad. Dále mají vyhověti příkazům odborného dohlédacího úřadu k zásahu.
(2) Závodní hasičstvo má v prvé řadě zajistiti požární ochranu závodu. Obec může přibrati závodní hasičstva své obce k poskytnutí pomoci, nejsou-li odborným dohlédacím úřadem všeobecně osvobozena od uvedené povinnosti. Tomuto dožádání má závodní hasičstvo vyhověti, pokud není podstatně ohrožena požární ochrana vlastního závodu.
 
§ 11
Všeobecná povinnost pomocná.
(1) Každý, kdo zpozoruje vypuknutí ohně, který nemůže sám ihned uhasiti, jest povinen sděliti to bezodkladně nejbližšímu místu, kde se oheň hlásí, nebo obci nebo policii.
(2) Každý jest povinen pomáhati osobně při zásahu hasičstva a na příkaz obce dáti k volnému použití prostředky, kterými nakládá (na př. tažná zvířata a vozidla). Totéž platí při cvičeních hasičstva.
(3) Poskytne-li kdo na příkaz (odstavec 2) pomoci, má po dobu této pomoci táž práva a povinnosti jako příslušníci hasičstva.
(4) Za skutečné škody, které vzniknou na prostředcích daných k volnému použití podle odstavce 2, ručí obec.
 
§ 12
Zvláštní ustanovení pro hasičstva z povolání.
(1) Zřízení a udržování hasičstev z povolání jest úkolem obcí. Hasičstvo z povolání jest zařízením obce.
(2) Ve městech s více než 50.000 obyvateli jest zásadně zříditi hasičstvo z povolání.
(3) Velitel hasičstva z povolání jest ustanoven obcí. Je třeba, aby byl potvrzen ministrem vnitra.
(4) Jsou-li v obci vedle hasičstva z povolání ještě hasičstva dobrovolná nebo povinná, tvoří bez újmy své správní samostatnosti jednotu, kterou vede velitel hasičstva z povolání.
 
§ 13
Zvláštní ustanovení pro hasičstva dobrovolná.
(1) V každé obci, není-li dostačujícího hasičstva z povolání, jest zříditi dobrovolné hasičstvo výkonu schopné a místním poměrům přiměřené. Zřízení a doplnění dobrovolného hasičstva se děje provoláním obce k obyvatelům obce. Ke zřízení dojde přijetím předepsaných stanov a jejich schválením.
(2) Nejmenší povinný počet dobrovolného hasičstva jest 18 mužů, ve výjimečných případech může býti snížen v dohodě s krajským požárním ředitelem na 14 mužů. Nedosáhne-li se nejmenšího povinného počtu přes pohotovost všech mužských obyvatelů, může dohlédací úřad spojiti více obcí k tomuto účelu.
(3) Dobrovolná hasičstva jest rozpustiti, nařídí-li to ministr vnitra.
(4) Stanovy dobrovolných hasičstev určují práva a povinnosti jejich členů a způsob, jakým se ustanovuje velitel. Stanoví-li stanovy ukládání pokut, mohou se pravoplatná opatření o uložení prohlásiti obcemi za vykonatelná a při neplacení vymáhati politickou exekucí.
 
§ 14
Zvláštní ustanovení pro hasičstva povinná.
(1) Povinné hasičstvo jest zříditi, není-li v obci dobrovolného hasičstva a není-li možno je zříditi, nebo nestačí-li utvořené dobrovolné hasičstvo k udržení spořádané požární ochrany. Zřízení povinného hasičstva jest úkolem obce a děje se povolávacím výměrem obce. Povinné hasičstvo jest zařízením obce.
(2) Velitel povinného hasičstva jest ustanoven obcí. Je třeba, aby byl potvrzen krajským požárním ředitelem.
(3) Mužské osoby ve věku od 18 do 60 let musí kdykoli vyhověti výzvě k vykonávání služby v povinném hasičstvu. Od služby v povinném hasičstvu jsou osvobozeny pouze osoby, které jsou pro svůj zdravotní stav neschopné nebo jichž povolání ke službě není slučitelno s jinými veřejnými zájmy.
(4) Nejmenší povinný počet povinného hasičstva jest 18 mužů, ve výjimečných případech může býti snížen v dohodě s krajským požárním ředitelem na 14 mužů. Nedosáhne-li se nejmenšího povinného počtu, má dohlédací úřad spojiti více obcí k tomuto účelu.
 
§ 15
Zvláštní ustanovení pro hasičstva závodní.
(1) Zřízení závodních hasičstev jest úkolem dotčeného závodu. Dohlédací úřad určí, které závody mají zříditi závodní hasičstvo.
(2) Nejmenší povinný počet závodního hasičstva jest 18 mužů.
(3) Velitel závodního hasičstva jest určen majitelem závodu. Je třeba, aby byl potvrzen krajským požárním ředitelem.
 
Část třetí.
Opatření prostředků.
 
§ 16
Plnění povinností obce.
(1) Potřebné náklady na zřízení a udržování spořádané požární ochrany (§ 2) má nésti obec v mezích rozpočtu. Náklady na zřízení a udržování požární ochrany závodu nese dotčený závod.
(2) Příslušníkům dobrovolných a povinných hasičstev jest nahraditi ztrátu na výdělku následkem zásahu při zdolávání požáru nebo katastrof, pokud nelze podle slušnosti usouditi na bezplatné poskytnutí pomoci. Náklady nesou při poskytování pomoci podle § 10 obce pro svá hasičstva, při dále jdoucím poskytnutí pomoci obec, ve které hasičstva zakročují. Děje-li se zakročení k nařízení odborného dohlédacího orgánu, připadají náklady k tíži Protektorátu Čechy a Morava. Obec nese také náklady, které vzniknou zásahem závodního hasičstva vně závodu. Dále má obec opatřiti prostředky pro návštěvu škol a účely výcviku. Bližší předpisy vydá ministr vnitra.
 
§ 17
Daň z požární ochrany.
(1) K podpoře věcí požární ochrany vybírá se od požárních pojišťoven a pojistníků daň z požární ochrany.
(2) Daň se zavádí zvláštním vládním nařízením.
 
§ 18
Zásahy do soukromého majetku.
(1) Vlastníci a držitelé požárem nebo jinými stavy nouze postižených pozemků, budov a částí budov jsou povinni dovoliti hasičstvu přístup na své pozemky a do svých budov a jich použití k podniknutí nařízených zdolávacích prací, dáti na požádání k volnému použití pro hasičskou službu svá nářadí upotřebitelná pro zdolávací práce, jakož i zásoby vody, které jsou v jejich držbě nebo mohou býti získány na jejich pozemcích. Mají dále trpěti opatření, velitelem hasičstev v zájmu úspěšného zdolávání uznaná za potřebná a nařízená, jako vyklizení pozemků nebo odstranění budov a jejich částí, ohrad a rostlin.
(2) Stejné povinnosti mají také vlastníci a držitelé sousedních pozemků, postižených požárem nebo stavem nouze.
 
Část čtvrtá.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
 
§ 19
Přechod vlastnictví.
(1) Účelům věcí požární ochrany sloužící nemovitosti s příslušenstvím, jakož i nářadí a předměty výstroje dobrovolných hasičstev obce přecházejí do vlastnictví této obce. Tvoří účelové jmění sloužící účelům požární ochrany.
(2) S majetkem přecházejí také závazky hasičstva nebo třetích osob, podstoupené k opatření jmenovaných majetkových předmětů.
(3) Pokud nemovitosti s příslušenstvím, nářadí a předměty výstroje byly opatřeny z vlastních prostředků hasičstva, poskytne obec odškodné příslušnému hlavnímu svazu hasičstev.
(4) O sporech mezi dobrovolnými hasičstvy a obcemi, které vyplynou z provádění předpisů odstavců 1 a 2, rozhodují politické úřady s vyloučením pořadu práva. Stejné platí o odškodnění, které jest poskytovati podle odstavce 3 příslušnému hlavnímu svazu.
(5) Ostatní jmění dobrovolného hasičstva zůstává nedotčeno.
 
§ 20
Opravné prostředky.
Ze všech rozhodnutí nebo opatření obce podle tohoto nařízení přísluší postiženému odvolání k dohlédacímu úřadu, které jest podati u obce ve lhůtě 14 dnů po doručení. Odvolání má odkladný účinek, nestanoví-li rozhodnutí (opatření) jinak. Proti vyloučení odkladného účinku není opravného prostředku.
 
§ 21
Zmocnění k vydání bližších předpisů.
Ministr vnitra může vydati podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení. Zejména může upraviti organisaci hasičstev, práva a povinnosti jejich příslušníků.
 
§ 22
Ustanovení trestní.
Kdo jedná proti tomuto nařízení nebo ustanovením neb opatřením vydaným k jeho provedení, nebo kdo brání nebo podnikne něco, aby bránil v plnění povinností, náležejících podle nich jinému, nebo vybízí nebo podněcuje k přestoupení předpisů, trestá se - pokud nejde o čin trestný soudně - okresním úřadem pokutou do 5000 K nebo vězením do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty jest zároveň uložiti náhradní trest vězení do 6 měsíců podle míry zavinění.
 
§ 23
Doložka účinnostní a zrušovací.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1942.
(2) Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti tomuto nařízení odporující předpisy:
zákona ze dne 25. května 1876, č. 45 čes. z. z., kterýmž se vydává řád policie v příčině ohně pro Čechy,
zákona ze dne 5. dubna 1873, č. 35 mor. z. z., kterýmž vydává se řád policie požárové a řád hasicí pro Moravu,
zákona ze dne 2. února 1873, č. 20 slez. z. z., kterým se vydává řád policie požárové pro Slezsko, ve znění zákona ze dne 25. března 1898, č. 21 slez. z. z., a ze dne 4. května 1913, č. 50 slez. z. z.
(3) Nařízení provede ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Ježek v. r.
Dr. Kamenický v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.
Bubna v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Klumpar v. r.