3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Schválený:
3/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2008,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška)
Změna: 456/2008 Sb.
Změna: 460/2009 Sb.
Změna: 364/2010 Sb.
Změna: 387/2011 Sb.
Změna: 450/2012 Sb.
Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) stanoví:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m
3
, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m
2
,
b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m
2
; vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,
c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu2), do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,
d) stavbou pro rodinnou rekreaci
1. rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m
3
a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m
2
, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
2. zahrádkářská chata s obestavěným prostorem nejvýše 110 m
3
a zastavěnou plochou nejvýše 25 m
2
, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
3. rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m
2
, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží,
4. rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci,
e) funkčním celkem soubor nemovitostí tvořený nemovitou stavbou, pozemkem zastavěným touto stavbou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývá-li jejich funkční spojení z vydaného územního rozhodnutí3), stavebního povolení3) nebo kolaudačního rozhodnutí3). Ve funkčním celku může být i více zastavěných pozemků,
f) pozemkem vodní plochy pozemek s vodním dílem4), kromě pozemku rybníku a malé vodní nádrže, a dále pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku vodní plocha5), na němž je koryto vodního toku, předtím neuvedená vodní nádrž a zamokřená plocha,
g) rybníkem uměle vytvořená vodní nádrž, určená především k chovu ryb, s přírodním dnem a technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny,
h) malou vodní nádrží uměle vytvořená nádrž s objemem do 2 milionů m
3
po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno a stoletým průtokem v profilu hráze do 60 m
3
/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče,
i) počtem obyvatel obce ke dni ocenění počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce aktuálního ke dni ocenění,
j) lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin v nezastavěném území31), které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
k) lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
k) nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.
 
ČÁST DRUHÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ
 
HLAVA I
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
 
§ 3
Budova a hala
(1) Jako budova a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 4 až 11.
(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m
3
stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.
(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 až K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
    ZCU = ZC x K 1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K
i
x Kp , kde ZCU ............ základní cena upravená, ZC ............ základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3, K1 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4, K2 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce 6,60 K2 = 0,92 + ---------, PZP kde 0,92 a 6,60 jsou konstanty, PZP ........ průměrná zastavěná plocha v m2, K3 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce 2,10 K3 = --------- + 0,30 pro budovy, v 2,80 K3 = --------- + 0,30 pro haly, ne však méně v než 0,60, kde v .............. průměrná výška podlaží v metrech, 2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n), kde 1 a 0,54 jsou konstanty, n................ součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. a) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením;
K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,
Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 17.
 
§ 4
Inženýrská a speciální pozemní stavba
Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní nádrže oceňované podle § 14 odst. 1, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky, kterou je m3, m
2
, m, kus nebo hektar, základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
 
§ 5
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
(1) Cena rodinného domu6), rekreační chalupy nebo rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m
3
nebo které patří k původní zemědělské usedlosti anebo jejichž indexovaná průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
     ZCU = ZC x K4 x K5 x K
i
x Kp, kde ZCU ............ základní cena upravená, ZC ............ základní cena podle přílohy č. 6, K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n), kde 1 a 0,54 jsou konstanty, n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.
 
K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3.
(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.
(5) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.
 
§ 6
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž indexované průměrné ceny nejsou uvedeny v příloze č. 20, a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4, K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
     ZCU = ZC x K4 x K5 x K
i
x Kp, kde ZCU ........... základní cena upravená, ZC ............ základní cena podle přílohy č. 7, K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n) , kde 1 a 0,54 jsou konstanty, n ............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 7, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.
 
K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
 
§ 7
Vedlejší stavba
(1) Cena vedlejší stavby, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K4, K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
     ZCU = ZC x K4 x K5 x K
i
x Kp, kde ZCU ....... základní cena upravená, ZC .......... základní cena podle přílohy č. 8, K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n) , kde 1 a 0,54 jsou konstanty, n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.
 
K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
 
§ 8
Garáž
(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící příslušenství1) jiné stavby neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K 4, K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
     ZCU = ZC x K4 x K5 x K
i
x Kp, kde ZCU .......... základní cena upravená, ZC .......... základní cena podle přílohy č. 9, K4 .......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n) , kde 1 a 0,54 jsou konstanty, n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 9, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.
 
K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m
2
nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
 
§ 9
Studna
(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 14, K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.
(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.
(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.
 
§ 10
Venkovní úprava
(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle § 5, jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství, se zjistí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných cen staveb oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím.
(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 39.
 
§ 11
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z přílohy č. 14, K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
 
§ 12
Kulturní památka
Cena stavby, která je kulturní památkou7), se zjistí podle § 3 až 11, § 14 a 17.
 
§ 13
Byt a nebytový prostor
(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2 pod typem J, K, nebo rozestavěného bytu a cena nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8), jeho vybavení a příslušenství1), včetně podílu na společných částech domu9) a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:
a) u rodinného domu vynásobením počtu m
2
podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m
2
stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 2,
b) v ostatních případech vynásobením počtu m
2
podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m
2
stanovenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K1, K4, K5, K
i
a Kp podle vzorce
 
     ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x K
i
x Kp, kde ZCU ........... základní cena upravená, ZC ............ základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6, K1 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 1,000, K4 ............ koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce K4 = 1 + (0,54 x n) , kde 1 a 0,54 jsou konstanty,
n ............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení
        uvedených v příloze č. 15 v tabulkách č. 1 až 3,
        s nadstandardním vybavením, snížený o součet
        objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním
        vybavením zjištěných z uvedených
        tabulek.        
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. c) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 2, 3 a 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;
 
K5 ............. koeficient polohový podle přílohy č. 14,
K
i
............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, Kp ............. koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
(3) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
 
§ 14
Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo
(1) Cena stavby rybníku10) a malé vodní nádrže se zjistí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění. Tyto náklady se vynásobí koeficienty KR1 až KR8, K
i
a Kp podle vzorců uvedených pod písmeny a) a b). Způsob výpočtu ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8 jsou uvedeny v příloze č. 13, koeficient K
i
v příloze č. 38 a koeficient Kp v příloze č. 39:
a) pro rybník s intenzivním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen "chovný rybník")
 
     CSChR = CS x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x K
i
x Kp, kde CSChR ........ cena stavby chovného rybníku,
CS .......... součet základních cen jednotlivých stavebních
        částí chovného rybníku,
KR1 .......... koeficient opotřebení,
KR2 .......... koeficient vodohospodářského významu,
KR3 .......... koeficient zásobení vodou,
KR4 .......... koeficient produkčního objemu,
KR5 .......... koeficient začlenění do soustav,
KR6 .......... koeficienet přístupnosti,
KR7 .......... koeficient zabahnění,
KR8 .......... koeficient kontaminace,
K
i
.......... koeficient změn cen staveb, Kp .......... koeficient prodejnosti,
b) pro ostatní rybníky a malou vodní nádrž
 
     CSOR = CS x KR1 x KR2 x K
i
x Kp, CSMVN = CS x KR1 x KR2 x K
i
x Kp, kde CSOR ...... cena stavby ostatního rybníku, CSMVN ..... cena stavby malé vodní nádrže.
(2) Cena stavby vodního díla4) neuvedeného v odstavci 1 se zjistí podle § 4.
 
§ 15
Rozestavěná stavba
(1) Cena rozestavěné stavby se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 15. Pro stavby neuvedené v příloze č. 15 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.
(2) Byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě10a), se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.
 
§ 16
Stavba určená k odstranění
(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění11), případně povoleno odstranění12) z důvodu špatného technického stavu, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.
(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu13), se zjistí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.
(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.
 
§ 17
Jiná stavba
Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění, a upraví se koeficientem Kp. Použije-li se ke zjištění ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39 podle skutečného účelu užití oceňované stavby.
 
§ 18
Stavba bez základů
Stavba, která není spojena se zemí pevným základem14), se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena u staveb oceňovaných podle § 3, 5 až 8 nebo § 17 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.
 
§ 19
Stavba z více konstrukčních systémů
Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.
 
§ 20
Stavba s víceúčelovým užitím
Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž K
i
je vázán na použitou základní cenu. Při rozdílných Kp se použije pro úpravu výsledné ceny Kp nejnižší. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.
 
§ 21
Opotřebení stavby
(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 15. této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti K
p
stavby.
(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 17 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.
(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 15 se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.
(4) V případě výskytu radonu15) ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné prokázat.
 
HLAVA II
OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
 
§ 22
(1) Je-li pronajata celá stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí nákladovým způsobem podle § 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(2) Je-li stavba, popřípadě její převažující část, stavbou, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 nebo typu C, I, J podle přílohy č. 3 a je částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajataa její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle hlavy I.
(3) Zahrnuje-li nájemní smlouva více staveb, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, bez rozlišení nájemného, oceňují se jednotlivé stavby, jako by nebyly pronajaty nákladovým způsobem nebo podle odstavce 2, jsou-li stavbou vyjmenovaného typu. Nájemné se v těchto případech zjistí ve výši obvyklého nájemného.
(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavců 1, 2 a 3 pronajato i její příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.
(5) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.
(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(7) Cena stavby podle odstavců 1 až 3 se zjistí z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.
 
§ 23
(1) Cena nemovitostí uvedených v § 22 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce
 
         N
     CV = ------- x 100,
         p
kde
CV ............ cena zjištěná výnosovým způsobem,
N ............ roční nájemné upravené podle následujících odstavců,
p ............ míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16; u staveb s víceúčelovým užitím se použije
        míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití;
        jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace
        rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.
        
(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona. Výše obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav havárie neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor.
(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.
(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 a § 28a. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.
(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí, popřípadě trvalé porosty podle části páté.
 
HLAVA III
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
 
§ 24
Garáž
(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:
 

 
        CU = IPC x I,
kde
CU....... cena upravená za m
3
obestavěného prostoru, IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1, I ...... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = IT x IP x IV
 
kde
IT.......... index trhu se stanoví podle vzorce:
       3
IT = 1 + Suma Ti ,
      i=1
 
kde
Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;
Ip .......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       5
IP = 1 + Suma Pi ,
       i=1
       
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 2.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;
Iv .......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce
 
        5
IV = (1 + Suma Vi) x V6 ,
       i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.
(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m
2
nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.
 
§ 25
Byt ve vícebytovém domě
(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu9), se zjistí vynásobením počtu m
2
podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2.
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:
 
  CU = IPC x I,

kde
CU....... cena upravená za m
2
podlahové plochy bytu,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = IT x IP x IV

kde
IT ......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
IT = 1 + Suma Ti ,
       i=1
kde
Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
Ip .......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 

       n
IP = 1 + Suma Pi ,
       i=1
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.
n ........... celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;
IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        9
IV = (1 + Suma Vi) x V10 ,
       i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.
(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.
(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.
 
§ 26
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 7.
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:
 
CU = IPC x I,
 
kde
CU....... cena upravená za m
3
obestavěného prostoru,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = IT x IP x IV
 
kde
IT ......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
IT = 1 + Suma Ti ,
      i=1
 
kde
Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
IP ......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       11
IP = 1 + Suma Pi ,
       i=1
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3;
IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        9
IV = (1 + Suma Vi) x V10 ,
       i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 20 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li indexovaná průměrná cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.
(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m
2
.
(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m
2
, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.
 
§ 26a
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m
3
, se zjistí vynásobením počtu m
3
obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6.
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:
 
 CU = IPC x I,

kde
ZCU....... cena upravená za m
3
obestavěného prostoru,
IPC ......indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,
I............ index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
 
I = IT x IP x IV
 
kde
IT ......... index trhu se stanoví podle vzorce:
 
       3
IT = 1 + Suma Ti ,
       i=1
 
kde
Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;
IP ......... index polohy se stanoví podle vzorce:
 
       n
IP = 1 + Suma Pi ,
       i=1
kde
Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek nachází;
n ........... celkový počet znaků v příslušné tabulce;
IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
 
        12
IV = (1 + Suma Vi) x V13 ,
       i=1
kde
Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li indexovaná průměrná cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.
(4) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m
2
.
(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.
 
ČÁST TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
 
§ 27
Cenová mapa stavebních pozemků
(1) Cenová mapa stavebních pozemků obce obsahuje textovou a grafickou část.
(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje
a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje, zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,
b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,
c) komentář ke zdrojům cen, použitým pro vypracování grafické části, a výsledky jejich rozboru,
d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.
(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje
a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku 1 : 5000 nebo větším,
b) popisné údaje, kterými jsou zejména názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků,
c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.
(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku podle § 9 zákona a podle cenové mapy, stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy, popřípadě geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části, vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebyl vydán regulační plán16), územní rozhodnutí17) ani územní souhlas18), nebylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu19), nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva20), nebyl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranění stavby12) ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby11), a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.
(5) Pozemek, který v cenové mapě není ve skupině parcel s vyznačenou cenou, jakož i pozemek, jehož části jsou ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, se ocení podle příslušného odstavce § 28 a § 28a nebo podle § 32 odst. 2.
(6) Nejsou-li v cenové mapě oceněny všechny pozemky tvořící funkční celek včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou, ocení se podle příslušného odstavce § 28 a § 28a nebo podle § 32 odst. 2, s výjimkou cenových map v měřítku větším než 1 : 1000 včetně, se samostatným, odděleným oceněním pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.
(7) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28 a § 28a.
(8) Pokud od účinnosti vydání nebo poslední aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce obecně závaznou vyhláškou obce uplynulo více než 2 roky, nelze ji pro zjištění cen pozemků použít a cena pozemků se zjistí podle následujících ustanovení této vyhlášky.
 
§ 28
Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků
(1) Základní cena za m
2
stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:
a) 2 250 Kč v hlavním městě Praze,
b) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy, částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 5,00,

kde
Cp ............ cena pozemku v Kč/m
2
, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, vypočtená podle vzorce Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414, v němž a .............. počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a 3 1000; je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a = 1000,
c) 1 100 Kč v Brně, Ostravě,
d) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 3,50,
 
e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,
f) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem e), kromě Jablonce nad Nisou a Chebu, částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 3,00,
 
g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,
h) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem g), kromě Nymburku, částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 2,50,
 
i) 400 Kč ve městech Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,
j) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 2,00,
 
k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j), kromě Litomyšle, částku vypočtenou podle vzorce
 
     ZC = Cp x 1,00, 
     
s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,
l) u obce, která má více katastrálních území a její některá katastrální území jsou odloučena tak, že nesousedí s ostatními katastrálními územími téže obce, se u územně odloučených katastrálních území upraví základní cena podle písmen a) až k) koeficientem 0,65.
(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(3) Cenou v Kč/m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) a veřejnoprávní smlouvou20), kromě pozemků uvedených v odstavci 6, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), se zdůvodněním upravená podle přílohy č. 21 a vynásobená koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Přitom platí, že
a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem
2
3) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,
b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.
(4) Cenou v Kč/m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území24) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště a rekreační plochu nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví se zdůvodněním podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(5) Cenou v Kč/m
2
pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle odstavce 2, je cena stanovená podle odstavce 2 vynásobená koeficientem 0,40.
(6) Cenou v Kč/m
2
pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace24a), včetně jejich součástí24b) a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace (dále jen „komunikace“), jakož i pozemku, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby22) nebo regulačním plánem16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že
a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a KP z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,
b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště užívané s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(7) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,15 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty K
i
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v odstavcích 1 až 7 a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5.
(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m
2
.
 
§ 28a
Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků
(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří jednotný funkční celek.
(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2.
(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.
 
§ 29
Zemědělský pozemek
(1) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 22.
(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle přílohy č. 23 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.
(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován, ocení se průměrnou základní cenou v Kč/m
2
zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou ve zvláštním právním předpisu26). Tato cena se upraví se zdůvodněním podle přílohy č. 23 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.
(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 38 v nezastavěném území31), starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.
(5) Cena zjištěná podle odstavců 2 až 4 činí nejméně 1 Kč/m
2
.
 
§ 30
Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem
(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek"), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč/m
2
pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 24.
(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví se zdůvodněním srážkami podle přílohy č. 25 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.
(3) Cena zjištěná podle odstavce 2 činí nejméně 1 Kč/m
2
.
 
§ 31
Pozemek vodní plochy
(1) Cena pozemku zastavěného hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl, oceňovaných podle § 4, kromě rybníků a malých vodních nádrží, se zjistí podle § 28 odst. 1, upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
(2) Cena nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vodním dílem podle regulačního plánu16), rozhodnutí o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20), kromě rybníků a malé vodní nádrže, se zjistí podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.
Přitom platí, že
a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,20; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,
b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,60.
(3) Cena pozemku nezastavěné plochy funkčně související se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficientem Ki z přílohy č. 38, koeficientem Kp z přílohy č. 39 a koeficientem 0,20.
(4) Cena pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí jako součin jeho výměry evidované v katastru nemovitostí v m
2
, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu K
i
z přílohy č. 38, koeficientu K
p
z přílohy č. 39 a
a) koeficientu 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo
b) koeficientu 0,05 v nezastavěném území.
(5) Cena pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i cena přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku se zjistí jako součin jejich výměry v m
2
, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu 0,07 a koeficientu K
p
z přílohy č. 39.
(6) Zjištěná cena pozemků vodních ploch podle odstavce 1 je nejméně 20 Kč/m
2
a podle odstavců 2 až 5 je nejméně 10 Kč/m
2
.
od="1.1.2010"(7) Cena pozemku zamokřené plochy27) močálu, mokřadu a bažiny se zjistí jako součin jeho výměry v m
2
, koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území26), upravené podle položky č. 1 přílohy č. 23 a koeficientu K
p
z přílohy č. 39. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč/m
2
.
 
§ 32
Jiné pozemky
(1) Pozemky a jejich části, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona prokazatelně nejsou pozemky stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu28),3) nebo platného regulačního plánu3) jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na nichž je přípustná stavba, se ocení cenou podle § 28 odst. 2 nebo 6 a vynásobí se koeficientem 0,30. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m
2
.
(2) Cenou v Kč/m
2
pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle § 28 odst. 2, je cena zjištěná podle § 28 odst. 2 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m
2
.
(3) Cena pozemku prokazatelně hospodářsky nevyužitelného se zjistí jako součin jeho výměry v m
2
, průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území26), upravené podle položky č. 1 přílohy č. 23 a koeficientu K
p
z přílohy č. 39 a koeficientu 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč/m
2
.
(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 a pozemku, který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, se zjistí jako součin ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), jeho výměry v m
2
, koeficientu K
p
z přílohy č. 39 a koeficientu 0,06, jde-li o pozemek v nezastavěném území31).
(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %, avšak cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 činí nejméně 10 Kč/m
2
.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
 
§ 35
Lesní porost na lesním pozemku
(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 26 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.
(2) Základní cena v Kč/m
2
jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce
H
a
= [(A
u
- c)* f
a
+ c]* B
a
kde Ha ............ základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění, Au ............ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň, c ............. náklady na zajištěnou kulturu, fa ............ věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, Ba ............ zakmenění ve věku ke dni ocenění,
(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy32) a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27.
(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 28; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 26, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.
(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 28, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 28, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.
(6) Náklady na m
2
zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu33) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.
(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 30.
(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 26, se základnícena za m
2
skupiny dřevin vypočte podle vzorce
 

                1
     H
a
= [(A
u
- c) x f
a
x __ + c] x B
a
f
uv
kde Ha ........... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění, Au ........... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň, c ............ náklady na zajištěnou kulturu, Ba ........... zakmenění ve věku ke dni ocenění, fa ........... se převezme z přílohy č. 30 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí, 1 ............ je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná __ hodnota f se převezme z přílohy č. 30 pro věk fuv odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa,
(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 30, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m
2
skupiny dřevin se vypočte podle vzorce
 
    H
a
= A
u
* B
a
kde Au ........... základní cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň, Ba ........... zakmenění ve věku ke dni ocenění,
(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 28, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m
2
skupiny dřevin se vypočte podle vzorce
 
     H
a
= A
a
* B
a
kde Aa ........... základní cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a tj. skutečný věk skupiny dřevin pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 28, Ba ........... zakmenění ve věku ke dni ocenění,
 
§ 36
(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.
(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 29.
(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 29 upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců34), nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.
(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 40 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.
(5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.
 
§ 37
Cenová přirážka, srážky a koeficienty
(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 35 a 36 se upraví přirážkami a srážkami podle tabulek č. 1 až 3 přílohy č. 31 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 39.
(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok (dále jen "věkový koeficient lesního porostu K
v
= 1 - (u - a) x 0,005").
(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %.
 
§ 38
Lesní porost na nelesním pozemku
Má-li trvalý porost na nelesním pozemku prokazatelně charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 35 až 37.
 
§ 39
Nelesní porost
(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem podle přílohy č. 32.
(2) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 32 tabulkách č. 2 a 3.
(3) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 26.
(4) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle přílohy č. 37 a zjistí podle vzorce C
SD
= V
NP
* P
SD
* C
NP
* SSB
SD
* K
5
* K
vp
* K
sv
* K
z
* K
p
,
kde
C
SD
........ cena skupiny dřevin,
V
NP
........ výměra nelesního porostu v m
2
,
P
SD
......... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,
C
NP
......... cena nelesního porostu v Kč/m
2
pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č.3 přílohy č. 32,
SSB
SD
..... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č.1 přílohy č. 32,
K
5
........... polohový koeficient obce z přílohy č. 14,
K
vp
......... koeficient vegetační pokryvnosti z přílohy č. 37 tabulky č. 28,
K
sv
.......... koeficient sadovnického významu z přílohy č. 37 tabulky č. 29,
K
z
........... koeficient typu zeleně z přílohy č. 37 tabulky č. 30,
K
p
........... koeficient prodejnosti z přílohy č. 39.“.
 
§ 40
Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem
(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro účely určené zvláštním právním předpisem, se cena lesního porostu zjistí zjednodušeným postupem.
(2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.
(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce
 
     ZCSD = VSD x CSD x Ba x Kp ,
v němž
ZCSD ........ zjištěná cena skupiny dřevin v Kč,
VSD ......... výměra zastoupené skupiny dřevin v m
2
, CSD ......... cena v Kč/m
2
pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 z tabulek č. 1 až 6 v příloze č. 33, Ba .......... zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění, Kp .......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.
(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27.
 
§ 41
Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny
(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy jsou uvedeny:
a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34, rozdělené na část 1 - intenzivní výsadba v Kč/m
2
a část 2 - extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč/ks,
b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 35, pro část 1 - komerční vinice v Kč/m
2
, část 2 - podnožové vinice v Kč/m
2
, část 3 - nekomerční vinice v Kč/m
2
a část 4 - ostatní výsadba vinné révy v Kč/keř,
c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 36, pro část 1 - chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 - chmelnice s ozdravenými rostlinami.
(2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m
2
včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14 a Kz z tabulky č. 30 přílohy č. 37.
(3) Cena podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39.
(4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.
 
§ 42
Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem
(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro účely určené zvláštním právním předpisem, se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích ve funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 5, 6, 13, 25, 26 a 26a, zjistí způsobem podle odstavců 3 až 5.
(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích ve funkčním celku může být nejvýše 1500 m
2
včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m
2
, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.
(3) Cena ovocných dřevin podle části 2 přílohy č. 34 a ostatní vinné révy podle části 4 přílohy č. 35 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.
(4) Cena okrasných rostlin podle přílohy č. 37 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.
(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin podle odstavce 4 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,065.
 
ČÁST ŠESTÁ
OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
 
§ 43
Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků tj. know-how, (dále jen "majetkové právo"), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce
 
           n       z
j
C
v
= Suma ------------------- , j=1 p ( 1 + p ---- )j 100 kde C
v
............ cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem, z
j
............ roční čistý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona, p ............. míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16, j ............. pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno, n ............. počet let, po která bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.
 
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 44
Používání koeficientů prodejnosti
(1) Pro stavby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, popřípadě byty nebo nebytové prostory, které byly převedeny nebo přešly do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8), oceňované
a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použije koeficient prodejnosti Kp podle druhu a typu stavby uvedený v příloze č. 39,
b) podle § 13 se z přílohy č. 39 použije Kp podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází,
c) podle § 7, 9 a 10, popřípadě 11 se použije Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39.
(2) Pro stavby, které tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným
a) podle § 3, 4, 5 a 6, se použijí Kp těchto staveb z přílohy č. 39,
b) podle § 24, se použije Kp ze sloupce 10 přílohy č. 39,
c) podle § 25, se použije Kp ze sloupce 7 přílohy č. 39,
d) podle § 26, se použije Kp ze sloupce 12 přílohy č. 39,
e) podle § 26a se použije KP ze sloupce 11 přílohy č. 39,
f) podle § 13, se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází.
(3) Jestliže stavby tvoří příslušenství k více stavbám oceňovaným podle § 3, 4, 5, 6, 24, 26, 26a bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb, stanovený podle odstavce 2.
(4) Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 24, 26 a 26a, postupuje se při stanovení Kp obdobně jako v odstavci 3.
(5) Pro pozemek, s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31, se použije K
p
stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné. Je-li pozemek zastavěný pouze stavbou tvořící příslušenství stavby jiné, použije se koeficient této stavby.
(6) Jsou-li na pozemku stavby více druhů oceňovaných pouze podle § 3, 4, 5, 6, 24, 25 a 26, 26a nebo i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11, které jsou k určenému účelu využívány, použije se pro ocenění pozemku nejnižší Kp příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 24,25, 26, které netvoří příslušenství jiných staveb. Jsou-li na pozemku, s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31, stavby oceňované podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se pro ocenění pozemku Kp stavby oceňované podle § 4, pokud neplní funkci venkovních úprav nebo netvoří-li příslušenství stavby jiné. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku Kp ze sloupce 11 přílohy č. 39, pokud není dále uvedeno jinak.
(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
(8) Není-li na pozemku žádná stavba nebo jsou-li na pozemku jen stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11 a je určen k zastavění regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20), použije se Kp budoucí stavby; pokud na něj bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území24), použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 přílohy č. 39.
(9) Nelze-li pozemku, na kterém není žádná stavba nebo jsou na něm pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11, přiřadit Kp podle odstavce 8 a je-li podle platného územního nebo regulačního plánu určen k zastavění, použije se Kp podle předpokládaného funkčního využití plochy. Není-li určen k zastavění, použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39.
(10) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru, oceňovanému podle § 13 nebo § 25 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází.
(11) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné podle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a § 32 odst. 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 30 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály. „Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit. Důvodem úpravy musí být odchylka od běžných podmínek v oceňovaném území v členění dle přílohy č. 39, a to konkrétně v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu, mimořádných klimatických podmínkách, popřípadě v jiných obecně závažných důvodech ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit lze i morální zastarání stavby. Příslušný K
p
uvedený v příloze č. 39, včetně řádného zdůvodnění způsobu úpravy koeficientu prodejnosti, je nedílnou součástí ocenění.
 
§ 45
Zjištěná cena nemovitosti se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího zjištěnou podle § 18 zákona, nejvýše však o 80 % zjištěné ceny nemovitosti.
 
§ 46
Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.
 
§ 47
Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.
 
§ 48
Zrušuje se:
1. vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
2. vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
3. vyhláška č. 640/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.,
4. vyhláška č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
5. vyhláška č. 76/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 49
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
 
Příloha 1
Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
1. Délky
(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.
(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.
(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:
a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,
b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,
c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.
(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.
2. Zastavěná plocha stavby (ZP)
(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
3. Měření podlaží
(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená
a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,
b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,
c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,
d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.
(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.
(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.
(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).
(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).
(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.
3.1. Výšky podlaží
(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.
(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.
(3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.
(4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.
(5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.
(6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.
3.2. Zastavěná plocha podlaží
(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.
(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.
4. Podlahová plocha
(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.
(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:
a) arkýřů a lodžií,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m
2
a jsou alespoň 2 m vysoké,
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.
(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.
(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.
5. Obestavěný prostor stavby (OP)
(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.
(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,
b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,
c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.
(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějšími plochami staveb,
b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,
c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.
(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.
(5) Neodečítají se
a) otvory a výklenky v obvodových zdech,
b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,
c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m
2
půdorysné plochy.
(6) Neuvažují se
a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,
b) římsy, pilastry, půlsloupy,
c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m
2
včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.
(7) Připočítají se
balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.
6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů
(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen
a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,
b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,
c) nahoře
1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m
2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,
3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.
(2) Ploty se měří v m
2
pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.
(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.
 
Příloha 2
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------
                                        Kč/m
3
Kč/m
2
Typ Číslo SKP Kód CZ-CC Účel užití budovy obestavěného podlahové prostoru plochy ----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 ----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ A 46.21.18.1..1 1264 budovy pro zdravotnictví 2 740,- B 46.21.14.6..1 1272 budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2 830,- 46.21.19.9..1 1274 budovy nebytové ostatní C 46.21.17.1..1 1263 školy, university a budovy pro výzkum 2 538,- D 46.21.16.3..1 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 611,- E 46.21.63.1..1 1265 budovy pro sport 2 579,- F 46.21.14.3..1 122 budovy pro administrativu 2 807,- G 46.21.19.1..1 121 budovy hotelů 2 710,- 113012 budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. H 46.21.14.2..1 123 budovy pro obchod a služby 2 669,- I 46.21.18.2..1113011 budovy bytové ostatní (sociální péče) 2 239,- J 46.21.12.1..1 112 domy vícebytové (typové) 1 950,- K 46.21.12.2..1 112 domy vícebytové (netypové) 2 150,- L 46.21.13.1..1125111 budovy pro průmysl 2 786,- M 46.21.51.2.1 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby 3 076,- elektráren, díla energetická výrobní) N 46.21.13.3.1 125113 vodní hospodářství 3 247,- O 46.21.15.2.1 12711 budovy pro zemědělství rostlinná produkce 2 695,- 12713 budovy pro zemědělství živočišná produkce P 46.21.14.4.1 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály 2 560,- a budovy k nim příslušející R 46.21.14.5.1 1242 garáže 2 460,- 46.21.14.2.1 123 (oprava, údržba) S 46.21.13.2.1 1252 skladování a manipulace 2 231,- Z 46.21.15.3.1 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava 2 115,- zemědělských produktů) J byty v domech vícebytových typových 8 020,- K byty v domech vícebytových netypových 9 630,- - byty v budovách, kromě budov typu J, K - (cena dle druhu budovy, sl. 5 × koef. 3,56) - nebytové prostory ve všech typech budov - (cena dle druhu budovy, sl. 5 x koef. 3,4) J nebytové prostory v domech vícebytových 4210,- typových - garážová stání* K nebytové prostory v domech vícebytových 5050,- netypových - garážová stání* ----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------
* v hromadných garážích
1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu
3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).
4. Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostorua cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby.
Standardní vybavení budov
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Číslo  Typ      Konstrukce a           Popis standardu
položky budovy     vybavení
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 1   Všechny typy  Základy včetně          Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu,
            zemních prací           železobetonu,
                             s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených
                             objektů i svislé)
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 2   A,B,C,D,E,   Svislé konstrukce vč.       - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z
    F,G,H,I,J,K,L  obvodového pláště         cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách
            (bez úprav panelů)        odpovídajících z hlediska tepelně technických
                             parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
                             - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou
                             izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé
                             odpovídající technickým parametrům zdi z plných
                             cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické
                             samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými
                             prvky, montované, monolitické
                             - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou,
                             min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým
                             parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné
                             plísni a vyhovující hygienickým normám
    M,O,P,R     Svislé konstrukce vč.       - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm
            obvodového pláště         - Betonové, železobetonové - montované,
                             monolitické, min. tl.
                             29 cm s tepelně izolační vložkou
                             - Sendvičové v různých skladbách vrstev a
                             materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy
                             a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované,
                             monolitické
                             - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
    S, Z      Svislé konstrukce vč.       Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové
            obvodového pláště         monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný
                             plášť vyzdívaný tl. min.
                             12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené,
                             trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně
                             opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva,
                             jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým
                             pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami,
                             deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
    N        Svislé konstrukce vč.       Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu;
            obvodového pláště         železobetonové
                             monolitické i montované (tyčové a plošné),
                             kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo
                             montovaný železobetonový
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 3   A,B,C,D,E,   Stropy (podhledy -        Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým,
    F,G,H,I,J,K,L  mimo  akustické  a  tepelně  nespalné a
            izolační, zavěšené apod.)     polospalné
    M,N,O,P,R, S, Z Stropy (podhledy -        Jakékoliv běžného provedení
            mimo  akustické  a  tepelně
            izolační, zavěšené apod.)
    Všechny typy  Krov, střecha           - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 4                            šroubovaný a svařovaný; železobetonový
                             nepředpjatý monolitický, montovaný
                             - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá;
                             sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné
                             výšky hřebene, pultová
    A,B,C,D,E,   Krytiny střech          Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 5   F,G,H,I,J,                    rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky
    K,L,M,N,P,R,                   novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech,
                             osinkocementové šablony, asfaltové šindele,
                             živičná svařovaná vícevrstvá
    O,S,Z      Krytiny střech           Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové
                             desky a běžná živičná svařovaná
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 6   A,B,C,D,E,   Klempířské konstrukce       Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a
    F,G,H,I,J,K,                   svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
    L
    M,N,O,P,R,S,Z  Klempířské konstrukce       Žlaby a svody z pozinkovaného plechu
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  7  A,B,C,E,F,G,  Úprava vnitřních povrchů     Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní
    H,I,J,K, L   (mimo hygienická zařízení)    obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu
                             neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou
                             funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.),
                             novodobé nástřiky
    D        Úprava vnitřních povrchů     Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní
            (mimo hygienická zařízení)    podhledy a obklady stěn včetně akustických,
                             tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na
                             bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
    M,N,O,P,R,   Úprava vnitřních povrchů     Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé
            (mimo hygienická zařízení)    omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující
                             omítky
    S,Z       Úprava vnitřních povrchů     Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé
            (mimo hygienická zařízení)    omítky, nástřiky nebo nátěry
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  8  A, B, C, D, E, Úprava vnějších povrchů      Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané
    F, G, H,                     či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi
    I, J, K                      umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné,
                             spárované zdivo
    L,M,N,O,P,R   Úprava vnějších povrchů      Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé,
                             břízolitové;
                                 nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady
                             dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované
                             zdivo
    S,Z       Úprava vnějších povrchů      Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky,
                             stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  9  A,B,C,D,E,F,G,H,Vnitřní obklady keramické     Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen,
    I, J, K, L   (hygienická zařízení)       kuchyní, prádelen apod.
    M,N,O,P,R,S,Z  Vnitřní obklady keramické     Neuvažují se
            (hygienická zařízení)       
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  10  A,B,C,D,E,F,G,H,Schody              Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem
    I, J, K                      stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC,
                             textilním
    L,M,N,O,P,R,S,Z Schody              Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem
                             stupňů
                             z cementového potěru, teracem, běžné keramické
                             dlažby, PVC
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  11  A,B,C,D,E,   Dveře               Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení,
    F,G,H,I,J, K                   dýhované, náplňové
    L,M,N,O,P, R,  Dveře               Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné
    S,Z                        provedení, náplňové
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  12  A,B,C,D,E,F,G, Vrata               Neuvažují se
    H,I, J, K                     
    L,M,N,O,P,R,S,Z Vrata               Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  13  A,B,C,D,E,F,G,H,Okna               Zdvojená, dvojitá špaletová
    I, J, K, L                    
    M,N,O,P,R,S,Z  Okna               Jednoduchá nebo kovová
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  14  A,B,C,D,E,F,G,H,Povrchy podlah          PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba,
    I, J, K, L                    textilní krytiny vpichované
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  14  M,N,O,P,R,S,Z  Povrchy podlah          Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř.
                             špalíková dlažba
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  15  A,B,C,D,E,F,G,H,Vytápění             Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo
    I, J, K, L                    plynovými kamny
    M,P,R      Vytápění             Temperování lokálními topidly
    N,O,S,Z     Vytápění             Bez temperování
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  16  A,B,C,D,E,F,G,H,Elektroinstalace         Světelná a třífázová
    I,J,K,L,M,N,O,                  
    P,R S,Z     Elektroinstalace         Světelná
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  17  Všechny typy  Bleskosvod            Ano
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  18  A,B,C,D,E,F,  Vnitřní vodovod          Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé
    G,H,I,J,K,L                    vody
    M,N,O,P,R,   Vnitřní vodovod          Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
    S,Z       Vnitřní vodovod          Bez rozvodu vody
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  19  A,B,C,D,E,F,  Vnitřní kanalizace        Svislé litinové nebo plastické potrubí,
    G,H,I,J,K,L                    odpady ze všech hygienických zařízení,
                             koupelen, kuchyní, vpustí
    M,N,O,P,R,   Vnitřní kanalizace        Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
    S,Z       Vnitřní kanalizace        Bez kanalizace
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  20  A,B,C,D,E,F,G,H,Vnitřní plynovod         Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
    I,J,K                       
    L,M,N,O,P,R,S,Z Vnitřní plynovod         Neuvažuje se
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  21  A,B,C,D,E,F,G,H,Ohřev vody            Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače
    I,J,K,L                      (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
    M,N,O,P,R    Ohřev vody            Malé elektrické ohřívače, popř. bojler
    S,Z       Ohřev vody            Neuvažuje se
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  22  A,C,G,H,I,   Vybavení kuchyní         Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní -
                             elektrické a plynové
    J,K       Vybavení kuchyní         Kuchyňská linka s dřezem
                             a vestavěnou troubou a varnou deskou
                             nebo samostatným
                             sporákem elektrickým, plynovým nebo kombinovaným
                             v celkové délce do 240 cm
    B,D,E,F,L,M,N,O,Vybavení kuchyní         Neuvažuje se
    P,R,S,Z                      
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------                             
  23  A,B,C,D,E,F,G,H,Vnitřní hygienická vybavení    Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného
    I,J,K                       provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky,
                             bez umývátek běžného provedení
    L,M,N,O,P,R   Vnitřní hygienická vybavení    Umyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry
                             v malém rozsahu
    S,Z       Vnitřní hygienická vybavení    Neuvažuje se
                             
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------                             
  24  A,B,C,D,E,F,G,H,Výtahy              Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím
    I,J,K,L                      počtem stanic
    M,N,O,P,R,S,Z  Výtahy              Neuvažují se
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  25  A,B,C,D,E,F,G,H,Ostatní (individuální)      Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí
    I,J,K      - příklady            telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání
                             prostor malými jednotlivými ventilátory, požární
                             hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách,
                             okenice, mříže
    L,M,N,O,P,R,S,Z Ostatní (individuální)      Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání
            - příklady            prostor jednotlivými malými ventilátory, požární
                             hydranty, okenice, mříže
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  26  J        Instalační prefabrikovaná     Instalační šachty, koupelna, WC
            jádra
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 
Příloha 3
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
Typ  Číslo SKP  Kód       Účel užití haly          Kč/m
3
Kč/m
2
CZ -CC obestavěného podlahové plochy prostoru ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- A 46.21.16.3..2 1261 budovy pro společenské a kulturní 2 055,- účely B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- C 46.21.14.2..2 123 budovy pro obchod 1 996,- (společné stravování) D 46.21.19.9..2 1273 ostatní jinde neuvedené 2 379,- 1274 (kulturní. nebo historické památky, ostatní občanská výstavba) E 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl bez jeřábových 1 620,- drah F 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl s jeřábovými 1 731,- drahami G 46.21.51.2..2 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby 2 311,- elektráren, díla energetická výrobní) H 46.21.14.4..2 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, 2 348,- terminály a budovy k nim příslušející I 46.21.14.5..2 1242 garáže 2 124,- 46.21.14.2.2 123 (oprava, údržba) J 46.21.13.2..2 1252 skladování a manipulace 1 599,- K 46.21.15.3..2 12712 budovy pro zemědělství (skladování a 1 468,- úprava zemědělských produktů) L 46.21.15.2..2 12713 budovy pro zemědělství (živočišná 1 930,- produkce) M 46.21.13.3..2 125113 vodní hospodářství 2 424,- (čistírenské a úpravy vod) - byty a nebytové prostory ve všech - cena ze typech hal sl. 5 × 3,8 ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
Standardní vybavení hal
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Číslo Typ Konstrukce a vybavení Popis standardu položky haly ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 1 Všechny typy Základy včetně zemních Běžné betonové, železobetonové popř. z prací prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé) ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 2 A, B, C, D Svislé nosné konstrukce Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), vč. obvodového pláště železobetonové monolitické a montované (tyčové i (bez úprav povrchů) plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm E, F, G, H, Svislé nosné konstrukce Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické I, L vč. obvodového pláště a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, (bez úprav povrchů) lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací J, K Svislé nosné konstrukce Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické vč. obvodového pláště a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný (bez úprav povrchů) nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot M Svislé nosné konstrukce Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, vč. obvodového pláště železobetonové monolitické a montované (tyčové (bez úprav povrchů) a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 3 A, B, C, D Stropy (podhledy - mimo Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, akustické a tepelně kromě spalných izolační, zavěšené apod.) E, F, G, H, Stropy (podhledy - mimo Jakékoliv běžného provedení I, J, akustické a tepelně K, L, M izolační, zavěšené apod.) ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 4 Všechny typy Krov, střecha Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.) ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 5 A, B, C, D, Krytiny střech Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a E, F, rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky G, H, I, M novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá J, K, L Krytiny střech Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 6 A, B, C, D Klempířské konstrukce Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou E, F, G, H, Klempířské konstrukce Žlaby a svody z pozinkovaného plechu I, J, K, L, M ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 7 A Úprava vnitřních Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní povrchů podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky B, C, D Úprava vnitřních Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní povrchů obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky E, F, G, H, Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, I, L, M povrchů běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky J, K Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé povrchů omítky, nástřiky nebo nátěry ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 8 A, B, C, D Úprava vnějších povrchů Vápenné dvouvrstvé omítky, břizolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo E, F, G, H, Úprava vnějších povrchů Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. I, L, M dvouvrstvé, břizolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo J, K Úprava vnějších povrchů Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na bázi umělých hmot ------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  9   A, B, C, D  Vnitřní obklady       Běžný keramický obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a
           (hygienická         kuchyní
           zařízení)         
     E,     F, G, H, Vnitřní obklady       Neuvažují se
     I, J, K,   (hygienická   
     L, M     zařízení)  
            

------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  10  A, B, C, D  Schody           Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem
                         stupňů z
                         tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC,
                         textilním
     E, F, G, H, Schody           Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem
     I, J, K,                 stupňů z
     L, M,                  cementového potěru, teraco, běžná keramická
                         dlažba, PVC
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  11  A, B, C, D  Dveře            Hladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované,
                         náplňové
     E, F, G, H, Dveře            Hladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
     I, J, K,                
     L, M                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  12  A, B, C, D  Vrata            Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
     E, F, G, H, Vrata            Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
     I, J, K,                
     L, M                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  13  A, B, C, D  Okna            Zdvojená, dvojitá špaletová
     E, F, G, H, Okna            Jednoduchá nebo ocelová
     I, J, K,                
     L, M                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  14  A, B, C, D  Povrchy podlah       PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba,
                         textilní
                         krytiny vpichované
     E, F, G, H, Povrchy podlah       Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC,
     I, J, K,                 popř.
     L, M                   špalíková dlažba
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  15  A, B, C, D  Vytápění          Jakékoliv ústřední nebo dálkové;
                         akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická
                         přímotopná tělesa
     E, F, G, H, Vytápění          Temperování lokálními topidly
     I                    
     J, K, L, M  Vytápění          Bez temperování
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  16  A, B, C, D, Elektroinstalace      Světelná a třífázová
     E, F,                  
     G, H, I, L,               
     M                    
     J, K     Elektroinstalace      Světelná
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  17  Všechny   Bleskosvod         Ano
     typy                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  18  A, B, C, D  Vnitřní vodovod       Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé
                         vody
     E, F, G, H, Vnitřní vodovod       Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené
     I, L, M                 vody
     J, K     Vnitřní vodovod       Bez rozvodu vody
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  19  A, B, C, D  Vnitřní kanalizace     Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z
                         celého
                         příslušenství
     E, F, G, H, Vnitřní kanalizace     Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a
     I, L, M                 podlahových
                         vpustí
     J, K     Vnitřní kanalizace     Bez kanalizace
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  20  A, B, C, D  Vnitřní plynovod      Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
     E, F, G, H, Vnitřní plynovod      Neuvažuje se
     I, J, K,                
     L, M                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  21  A, B, C, D  Ohřev vody         Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače,
                         bojlery, kombinovaný s ÚT
     E, F, G, H, Ohřev vody         Malé průtokové ohřívače, popř. bojler
     I, L, M                 
     J, K     Ohřev vody         Neuvažuje se
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  22  A, B     Vybavení kuchyní      Neuvažuje se
     C      Vybavení kuchyní      Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní
                         plynové nebo
                         elektrické
     E, F, G, H, Vybavení kuchyní      Neuvažuje se
     I, J, K,                
     L, M                  
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  23  A, B, C, D  Vnitřní hygienická     Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC
           vybavení          splachovací
                         běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
     E, F, G, H, Vnitřní hygienická     Umyvadla, WC splachovací bez umývátek,
     I, L, M   vybavení          pisoáry v malém rozsahu
     J, K     Vnitřní hygienická     Neuvažuje se
           vybavení          
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  24  A, B, C, D  Výtahy           Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s
           (u vícepodlažních hal)   odpovídajícím počtem
                         stanic
     E, F, G, H, Výtahy           Neuvažují se
     I, J, K,   (u vícepodlažních hal)
     L, M
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  25  A, B, C, D  Ostatní (individuální) -  Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon,
           příklady          rozvod
                         veřejného telefonu, odvětrání některých prostor
                         malými jednotlivými ventilátory, požární
                         hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách,
                         okenice, mříže
     E, F, G, H, Ostatní (individuální) -  Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání
     I, J, K,   příklady          některých prostor jednotlivými malými
     L, M                   ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

 
Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby.
 
Příloha 4
Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

+-----------+------------------------------+---------------------+
|Číslo   |     Konstrukce     | Koeficient K1 pro |
|položky  |               |           |
|      |               +-----------+---------+
|      |               | budovy  |  haly |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  1    |zděné             |  0,939  | 1,075 |
|      |               |      |     |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  2    |monolitické betonové tyčové  |  1,158  | 1,040 |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  3    |monolitické betonové plošné  |  1,132  | 1,132 |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  4    |montované z dílců betonových |  0,993  | 0,998 |
|      |tyčových           |      |         |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  5    |montované z dílců betonových |  1,037  | 1,003 |
|      |plošných           |      |     |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  6    |montované z prostorových   |  1,241  | 0,728 |
|      |buněk             |      |     |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  7    |kovové            |  1,032  | 0,948 |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+
|  8    |dřevěné na bázi dřevní hmoty |  1,029  | 0,936 |
+-----------+------------------------------+-----------+---------+


 
Příloha 5
Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

             1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 

Cena Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru --------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 --------------------------------------------- --------------------------------------------------------
1.1   230..   46.21.51.3   Věže chladicí a odplynovače   -    -    3 467  3 150  6 141
1.2   230..   46.21.52.5   Zásobníky věžové (sila)     1 410  1 428  3 243  2 177  - 
1.3   230..   46.25.61.1   Komíny vysoké a kouřové kanály 1 670  -    4 142  -    - 
--------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)
1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků 2 monolitická betonová tyčová 3 monolitická betonová plošná 4 kovová 5 z jiných materiálů 2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy Cena Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru ------------------------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------- ----------------------------- Číslo Kód položky CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------------------
2.1  221232  46.21.64.1   Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod     8198  2640  3359  -    1619  7554  -    1640
2.2  125232  46.21.64.1   Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod        7328  2149  2600  1895  2489  7300  -    - 
    222232 
2.3  125221  46.21.64.2   Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)       3955  2063  3137  -    1107  3509  -    - 
2.4  125221  46.21.64.2   Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství        3698  2042  1894  -    986   3045  1702  - 

------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------
Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1 zděná z cihel, tvárnic, bloků 2 monolitická betonová tyčová 3 monolitická betonová plošná 4 montovaná z dílců betonových tyčových 5 montovaná z dílců betonových plošných 6 kovová 7 dřevěná na bází dřevní hmoty 8 z jiných materiálů 3. Opěrné zdi Cena za 1 m
3
obestavěného prostoru ------------------------------- --------------- -------------------------------------------------------- ------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- --------------------
3.1  242052  46.21.64.5    Opěrné zdi   2930  2350  3225  -    3750  -    - 
------------------------------- ----- ------------------------------------------------------------------ -------------------
Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)
1 zděná z cihel nebo z bloků 2 zděná z kamene 3 monolitická betonová tyčová 4 monolitická betonová plošná 5 montovaná z dílců betonových tyčových 6 montovaná z dílců betonových plošných 7 z jiných materiálů. 4. Mosty Cena Kč za 1 m
2
plochy mostovky ----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
4.1   21411  46.21.21.1   Mosty pozemních komunikací       14 657 18 561 16 788 17 545 22 277
4.2       46.21.21.2   Mosty drážních komunikací        12 693 16 429 14 256 15 497 12 008
4.3       46.21.21.4   Mosty průmyslové, lávky pro chodce   10 527 14 310 12 571 8 837  9 074 
----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1 monolitická betonová nepředpjatá 2 monolitická betonová předpjatá 3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých 4 montovaná z dílců betonových předpjatých 5 kovová 5. Komunikace pozemní Cena Kč za 1 m
2
plochy komunikace ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
5.1  211112   46.23.11.2   Komunikace pozemní (silnice)      1 299  1 945  1 161  1 079  1 401  313 
   211211
5.2  211123  46.23.11.4   Plochy charakteru pozemních komunikací 
   211223          (např. parkoviště)            1 075  1 092   875   796  1 081  289 
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1 dlážděný 2 monolitický betonový 3 montovaný betonový 4 z kameniva prolévaný živicí 5 z kameniva obalovaného živicí 6 bez krytu 6. Letiště Cena Kč za 1 m
2
plochy letiště ------------------------------- ----------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 ------------------------------- ----------------------------------------------------- 6.1 213 46.23. 14 Letištní plochy 1 990 1 500 1 450 1 360 ------------------------------- -----------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika
1. TEVYCED tl.14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska) štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot 2 Prostá cementobetonová deska štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce 3 Prostá cementobetonová deska geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot 4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel) štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot 7. Plochy a úpravy území Cena Kč za 1 m
2
plochy upravené, zastavěné ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 242 46.39.99 Úprava území a samostatné zemní práce 176 265 626 415 478 316 391 - 162 7.2 241 46.23.21 Plochy pro tělovýchovu nekryté 200 286 824 628 - 408 - 262 - 7.3 1241 46.21.64.3 Nástupiště a rampy (cena za 1 m
2
zastavěné plochy) - - 4 876 3 950 4 210 2 860 3 097 - - ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1 vegetační 2 z kameniva 3 dlážděný 4 monolitický 5 montovaný betonový 6 z kameniva - prolévaného živicí 7 z kameniva - obalovaného živicí 8 z jiných materiálů - např. antuka 9 bez krytu 8. Dráhy kolejové Cena Kč za 1 m délky trasy ------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 8.1 212 46.23.13.1 Spodek drah kolejových 7 286 7 976 8 250 - - 2 976 - 8.2 46.23.13.2 Svršek železničních kolejí na drahách celostátních 5 510 7 733 4 389 6 326 - - - 8.3 46.23.13.2 Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních 9 028 12 671 7 192 - - - - 8.4 46.23.13.5 Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek) 13 958 15 120 7 215 5 201 8 657 - - 8.5 46.23.13.5 Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné 8 339 11 705 6 643 7 797 10 056 - - 8.6 46.23.13.9 Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných - - - - - - 2 380 8.7 46.23.13.9 Dtto - nezadlážděných - - - - - - 1 500 ------------------------------ ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)
1 pražce dřevěné 2 pražce ocelové 3 pražce betonové 4 desky podélné a prahy betonové monolitické 5 desky a podélné prahy montované betonové 6 vrstva kameniva zhutněná 7 ostatní 9. Výhybky Cena Kč za 1 kus ------------------------------ --------------------------------------------------------------- ----------- Číslo Kód položky CZ - CC SKP Objekt Cena Kč za 1 kus ------------------------------ --------------------------------------------------------------- ----------- 9.1 212 46.23.13.4 Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích 504 000 9.2 46.23.13.4 Dtto - na staničních kolejích 430 000 9.3 46.23.13.4 Výhybky na železničních vlečkách 310 000 9.4 46.23.13.4 Dtto - na kolejích úzkorozchodných 285 000 9.5 46.23.13.4 Výhybky na kolejích tramvajových 460 000 ------------------------------ --------------------------------------------------------------- ----------- 10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté Cena Kč za 1 m délky ------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 ------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------- 10.1 2214 46.21.34.9 Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů 593 1 323 - 267 - 10.2 46.21.33.1 Vedení trolejová celostátních drah - 875 900 - - 10.3 2224 46.21.33.2 Vedení trolejová městských drah - - 1 042 - - 10.4 2214 46.21.35.1 Vedení silnoproudá podzemní kabelová 802 1 428 - - - 10.5 46.21.35.9 Vedení slaboproudá podzemní kabelová 1 924 - - - - 10.6 212 46.23.13.6 Dráhy visuté - - - 43 898 - ------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------
Konstrukční charakteristika (umístění vedení)
1 v zemní rýze na upravený podklad 2 v zemní rýze do tvárnicové tratě 3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech 4 nad zemí na rámové konstrukci 5 nad zemí na jiných podporách 11. Objekty podzemní mimo důlní Cena Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru ------------------------------ ------------------------------- ----------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 ------------------------------ ------------------------------- ----------------------------------------- 11.1 2142 46.21.22.1 Tunely 4 114 - - - - 11.2 46.21.22.2 Štoly 6 942 8 414 5 376 6 116 - 11.3 46.21.22.3 Objekty podzemní halové 5 839 - - - - 11.4 46.21.22.4 Objekty plošné podzemní 4 482 - - - - 11.5 46.21.22.5 Šachty svislé, úklonné - - - 4 318 - 11.6 46.21.22.6 Vrty - - - - 10 362 11.7 2222 46.25.22.1 Studny vodárenské 2 523 - - - - 11.8 2142 46.21.22.7 Tunely stanic 1 781 - - - - ------------------------------ ------------------------------- -----------------------------------------
Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)
1 hloubení z povrchu území 2 ruční ražení 3 ražení nemechanizovaným štítem 4 ražení mechanizovaným štítem 5 vrtání 12. Vodovody trubní Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m
CZ-CC     2212 - dálková vedení, 
2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1
--------------------------------------------------------------
Číslo 
položky     Profil potrubí 
        DN v mm     Konstrukční charakteristika 
                1    2    3    4 
--------------------------------------------------------------
12.1      80 mm      1 640  1 344  1 840  - 
12.2      100 mm     2 063  1 344  2 238  2 176 
12.3      200 mm     2 877  2 166  2 939  2 859 
12.4      300 mm     4 440  3 045  4 330  4 034 
12.5      400 mm     -    4 084  4 756  5 316 
12.6      600 mm     -    5 492  7 776  8 903 
12.7      800 mm     -    9 978  12 226 - 
12.8      1000 mm     -    13 821 15 920 - 
12.9      1200 mm     -    18 091 20 231 - 
--------------------------------------------------------------
Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena 
vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, 
a to za každých i započatých 0,5 m. 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot 2 z trub ocelových 3 z trub litinových 4 z trub osinkocementových 13. Kanalizace trubní Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m CZ - CC 2223 SKP 46.21.41.4 -------------------------------------------------------------- Číslo položky Profil potrubí DN v mm Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------- 13.1 300 mm 2 163 1 785 2 082 1 981 13.2 400 mm 2 650 1 955 2 278 2 831 13.3 500 mm - 2 346 2 822 2 856 13.4 600 mm - 3 043 3 655 3 757 13.5 800 mm - 3 800 4 378 4 488 13.6 1000 mm - - 5 355 - 13.7 1200 mm - - 6 273 - 13.8 1400 mm - - 10 839 - 13.9 1600 mm - - 14 009 - 13.0 2200 mm - - 21 052 - -------------------------------------------------------------- Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot 2 z trub betonových 3 z trub železobetonových 4 z trub kameninových 14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části) Cena Kč za 1 m délky
CZ - CC 222214 SKP 46.21.42.1 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------
Číslo 
položky     Objekt a způsob vedení (místní)           Jmenovitá světlost potrubí DN 
                                80/40  100/50 125/65 150/80 200/100 250/125 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------                                
14.1      A/a:Podzemní vedení Dvojitý kanál žl + žl    8 996  10 177 10 725 11 404 14 394 15 225 
14.2      A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový        6 833  8 970  9 448 10 031 12 346 13 486 
14.3      A/c:Společný kanál příklopový          7 564  8 870  9 738 10 207 12 778 13 739 
14.4      B: Pozemní vedení                1 746  2 106  2 290  2 477  3 170  3 618 
14.5      C: Nadzemní vedení               5 902  5 658  5 758  5 598  5 798  6 084 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------

Cena Kč za 1 m délky 
CZ - CC 221214 SKP 46.21.32.4 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------
Číslo 
položky     Objekt a způsob vedení (dálková)            Jmenovitá světlost potrubí DN 
                                300/125 350/150 400/150 500/200 600/250 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------
14.6      A/a:Podzemní vedení Dvojitý kanál žl+žl     16 787 19 248 21 220 25 967 30 395 
14.7      A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový        14 950 16 909 19 197 23 002 - 
14.8      A/c:Společný kanál příklopový          16 233 19 096 21 373 25 714 - 
14.9      B: Pozemní vedení                4 287  5 210  5 470  8 329 10 511 
14.0      C: Nadzemní vedení                6 633  7 742  7 860 11 886 14 446 
--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------
Způsob vedení: 
A : Podzemní vedení 
  A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby 
  A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový 
  A/c : Společný kanál příklopový 
B : Pozemní vedení 
C : Nadzemní vedení 

             15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části) 

Cena Kč za 1 m délky 

CZ - CC 2222 SKP 46.21.42.2 
------------------------------------- -------------------------------------------------
Číslo 
položky     Objekt 
a způsob vedení (místní)            Jmenovitá světlost potrubí DN 
                    2x100  2x150  2x200  2x300  2x400  2x500 
------------------------------------- -------------------------------------------------
        A: Podzemní vedení 
15.1      A/a:Příklopový kanál  7 442  9 428 11 814 15 148 20 043 23 761 
15.2      A/b:Žlabový systém   8 910  10 482 12 843 16 706 22 286 25 956 
15.3      B: Pozemní vedení    2 343  2 871  3 855  6 115  8 354 10 577 
15.4      C: Nadzemní vedení   5 614  5 604  6 246  8 978 11 607 14 994 
------------------------------------- -------------------------------------------------

Cena Kč za 1 m délky 

CZ - CC 2212 SKP 46.21.32.5 
--------------- -----------------------------------------------------------------
Číslo 
položky     Objekt 
a způsob vedení               Jmenovitá světlost potrubí DN 
(dálková)                2x600  2x800  2x1000 2x1200 2x1400 
------------------------------------- -------------------------------------------
        A: Podzemní vedení 
15.5      A/a:Příklopový kanál  27 059 37 169 45 208 50 542 57 890 
15.6      A/b:Žlabový systém   29 949 40 489 49 662 57 827 62 619 
15.7      B: Pozemní vedení    12 920 19 485 24 969 29 112 33 746 
15.8      C: Nadzemní vedení   17 286 26 106 37 771 -    - 
------------------------------------- -------------------------------------------
Způsob vedení:
A : Podzemní vedení
A/a : Příklopový kanál A/b : Žlabový systém
B : Pozemní vedení
C : Nadzemní vedení
16. Vedení elektrické a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN) Cena Kč za 1 m délky CZ - CC 2214 SKP 46.21.34.1 -------------------------------------------------------------------------- Číslo položky Objekt ve volném terénu | v zastavěném prostoru počet kabelů 1 2 1 2 -------------------------------------------------------------------------- Kabelové vedení 10 kV 16.1 3 x 50 až 90 347 572 428 713 16.2 3 x 120 až 150 407 713 510 816 16.3 3 x 185 až 240 490 897 591 1 041 Kabelové vedení 22 kV 16.4 3 x 95 až 150 775 1 047 876 1 591 16.5 3 x 185 847 1 632 897 1 835 Kabelové vedení 35 kV 16.6 3 x 95 až 150 787 1 692 890 1 896 16.7 3 x 185 až 240 1 060 1 977 1 161 2 141 -------------------------------------------------------------------------- b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel Cena v Kč CZ - CC 2224 SKP 46.21.43.2 -------------------------- -------------------------------------------------------- Číslo Objekt za 1 m délky vedení za 1 kus sloupu položky (včetně podílu ceny sloupů) (včetně podílu ceny kabelů) -------------------------- -------------------------------------------------------- Sítě kabelové se sloupy 16.8 parkovými do 4 m 380 12 000 16.9 uličními do 8 m 580 22 000 16.0 uličními přes 8 m 1 030 30 000 -------------------------- -------------------------------------------------------- 17. Hydromeliorace Cena Kč za 1 m délky CZ - CC 2153 SKP 46.24.12.6 ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- Číslo položky Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 17.1 Drenáže odvodňovací 55 - - - 115 - 17.2 Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté - 1 283 - - - 2 055 17.3 Odvodnění ostatní - - 1 356 - - - 17.4 Rozvody závlahové podzemním potrubím 1 533 - - 872 - - 17.5 Rozvody závlahové zakrytými kanály - - 5 611 - - - ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- Cena Kč za 1 ha -------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------- Číslo položky Objekt Konstrukční charakteristika 1 4 5 6 -------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------- 17.6 Drenáže odvodňovací 54 206 - 65 701 - 17.7 Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté - - - 67 179 17.8 Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím - 73 709 - - -------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------
Konstrukční charakteristika (potrubí)
1 z trub z plastické hmoty 2 z trub betonových 3 z trub kameninových 4 z trub osinkocementových 5 z trub z pálené hlíny 6 bez potrubí 18. Hráze a objekty na tocích Cena Kč za 1 m
3
objemu hráze ------------------------------ -------------------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objektů Konstrukční charakteristika 1 2 ------------------------------ -------------------------------------------------------------- 18.1 2152 46.24.12.3 Hráze, jezy, stupně 376 209 18.2 46.24.12.3 Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené 333 209 18.3 46.24.12.3 Hráze ochranné 152 - 18.4 46.24.12.3 Hráze hospodářských nádrží 1 167 - 18.5 46.24.12.3 Ostatní 189 - ------------------------------ --------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)
1 ze zemin 2 z kamene, kameniva 19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály Cena Kč za 1 m
2
upravené plochy *) Cena Kč za 1 m délky **) ------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------- Číslo položky Kód CZ - CC SKP Objekt Konstrukční charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------- 19.1 2152 46.24.12.8 Nádrže na tocích *) 1 738 481 - - 5 405 - - 19.2 46.24.12.9 Úpravy vodních toků **) - 6 679 9 168 6 366 - 3 651 3 476 19.3 2151 46.24.12.1 Kanály (mimo odvodnění a závlahy) **) 5 125 10 237 - 10 157 - 1 310 - ------------------------------- -------------------------------------- -----------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)
1 ze zemin a kameniva stabil. 2 z kamene, kameniva 3 monolitické betonové 4 montované betonové 5 vegetací 6 bez opevnění 7 z jiných materiálů 20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu
CZ - CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m 
--------------------------------------------------------------
Číslo 
položky     Profil potrubí 
        DN v mm     Konstrukční charakteristika 
                 1     2 
--------------------------------------------------------------
20.1      50 mm       585   - 
20.2      63 mm      -     340 
20.3      65 mm       670   - 
20.4      80 mm       740   - 
20.5      90 mm      -     435 
20.6      100 mm      875   - 
20.7      110 mm     -     510 
20.8      125 mm     1 020   - 
20.9      150 mm     1 410   - 
20.10      160 mm     -     760 
20.11      200 mm     1 780   - 
20.12      225 mm     -    1 210 
20.13      250 mm     2 395   - 
20.14      300 mm     2 680   - 
--------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových 2 z trub plastových 21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
CZ - CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m 
--------------------------------------------------------------
Číslo 
položky     Profil potrubí 
        DN v mm   Konstrukční charakteristika 
                1    2 
--------------------------------------------------------------
21.1      50 mm      1 215  - 
21.2      63 mm      -     970 
21.3      65 mm      1 300  - 
21.4      80 mm      1 370  - 
21.5      90 mm      -    1 275 
21.6      100 mm     1 715  - 
21.7      110 mm     -    1 350 
21.8      125 mm     1 660  - 
21.9      150 mm     2 250  - 
21.10      160 mm     -    1 605 
21.11      200 mm     2 620  - 
21.12      225 mm     -    2 050 
21.13      250 mm     3 445  - 
21.14      300 mm     3 730  - 
--------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových 2 z trub plastových 22. Plynovody vysokotlaké volný terén
CZ - CC 222112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m 
--------------------------------------------------------------
Číslo 
položky     Profil potrubí 
DN v mm             Konstrukční charakteristika 
                1     2 
--------------------------------------------------------------
22.1      50 mm       640   - 
22.2      63 mm      -     - 
22.3      65 mm       735   - 
22.4      80 mm       810   - 
22.5      90 mm      -     - 
22.6      100 mm      960   - 
22.7      110 mm     -     - 
22.8      125 mm     1 120   - 
22.9      150 mm     1 520   - 
22.10      160 mm     -     - 
22.11      200 mm     1 900   - 
22.12      225 mm     -     - 
22.13      250 mm     2 530   - 
22.14      300 mm     2 825   - 
--------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových 2 z trub plastových 23. Plynovody vysokotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
CZ - CC 222112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m 
--------------------------------------------------------------
Číslo  Profil potrubí Konstrukční charakteristika 
položky DN v mm         1    2 
--------------------------------------------------------------
23.1  50 mm          1 265  - 
23.2  63 mm          -    - 
23.3  65 mm          1 368  - 
23.4  80 mm          1 440  - 
23.5  90 mm          -    - 
23.6  100 mm         1 802  - 
23.7  110 mm         -    - 
23.8  125 mm         1 960  - 
23.9  150 mm         2 358  - 
23.10  160 mm         -    - 
23.11  200 mm         2 740  - 
23.12  225 mm         -    - 
23.13  250 mm         3 576  - 
23.14  300 mm         3 872  - 
--------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí) 
1 z trub ocelových 2 z trub plastových 

                24. Regulační stanice plynu (označení RS) 

CZ - CC 222129 SKP 46.21.51.9 
------------------------------ -------------------------------------------------------------
Číslo položky  Označení    Výkon při minimálním Počet     Počet        Cena Kč/ks 
                 vstupním tlaku   redukčních   regulačních 
                 (m
3
/h) stupňů řad ------------------------------ ------------------------------------------------------------- STL - NTL 24.1 RS 400 400 1 1 405 000 24.2 RS 1200 1200 2 1 735 000 24.3 RS 2000 2000 2 1 790 000 24.4 RS 3000 3000 2 1 1 010 000 ------------------------------ ------------------------------------------------------------- VTL - STL (bez meziodběru) 24.5 RS 200 200 1 1 488 000 24.6 RS 200 200 2 1 570 000 24.7 RS 500 500 1 1 510 000 24.8 RS 1200 1200 1 2 625 000 24.9 RS 1200 1200 2 1 790 000 24.10 RS 1200 1200 2 2 960 000 24.11 RS 2000 2000 2 1 933 000 24.12 RS 2000 2000 2 2 971 000 24.13 RS 3000 3000 2 1 977 000 24.14 RS 3000 3000 2 2 1 059 000 ------------------------------ ------------------------------------------------------------- Poznámka: NTL - nízkotlak do 5 kPa STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit cenami obvyklými Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.
-------------------- --------------------------------------------------
            25. Trafostanice
-------------------- --------------------------------------------------
CZ - CC 221441       SKP 46.21.51.9
-------------------- --------------------------------------------------
 Číslo                     Výkon
položky     Popis ------------------------------------------------
               100 kVA  160 kVA  250 kVA  400 kVA
-------------------- --------------------------------------------------
             Stožárová (v Kč/ks)
-------------------- --------------------------------------------------
25.1 Trafostanice VN/NN   150 000  170 000    -     -
   jednosloupová
   Betonový sloup EPV
-------------------- --------------------------------------------------
25.2 Trafostanice VN/NN   300 000  320 000    -     -
   dvousloupová
   Betonový sloup EPV
-------------------- --------------------------------------------------
             Kobková (v Kč/ks)
-------------------- --------------------------------------------------
25.3 Transformátor olejový 295 000 310 000 340 000   370 000
-------------------- --------------------------------------------------
 
Příloha 6
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m
2
podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
 I. Základní cena v Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru:
I. Základní cena v Kč za 1 m
3
CZ - CC 111 a 112 obestavěného prostoru: SKP 46.21.11
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
Rodinný dům   Nepodsklepený nebo podsklepený
 Rekreační    do poloviny zastavěné plochy          Podsklepený
 chalupa      1. nadzemního podlaží
 Rekreační
 domek
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
se šikmou nebo  s jedním *)     se dvěma *)   s jedním *)      se dvěma *)
strmou střechou nadzemním      nadzemními   nadzemním podlažím   nadzemními podlažími
         podlažím       podlažími
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
Konstrukce    Typ   Cena    Typ  Cena    Typ   Cena     Typ   Cena
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
zděná        A   2 290,-    B  1 975,-    C   2 130,-    D  1 900,-
železobetonová   E   2 495,-    F  2 140,-    G   2 340,-    H  2 065,-
- monolitická
 železobetonová  CH   2 390,-    I  2 050,-    J   2 235,-    K  1 975,-
- montovaná
 dřevěná      L   2 080,-    M  1 780,-    N   1 925,-    O  1 705,-
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
 *) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví


 Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

------------------------------------------------------ ------------------------------------------
Stavba                          s jedním nadzemním  se dvěma nadzem.
                              podlažím      podlažími
------------------------------------------------------ ------------------------------------------
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního        1,05         1,04
  podlaží

b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. 
  nadzemního podlaží                        1,09        1,075

c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního       1,12        1,100
  podlaží
------------------------------------------------------ ------------------------------------------

--------------- --------------------------------------- ----------------------------------------
Rodinný dům   nepodsklepený nebo podsklepený do   
 Rekreační     poloviny zastavěné plochy              podsklepený
 chalupa      1. nadzemního podlaží
 Rekreační
 domek
--------------- --------------------------------------- ----------------------------------------
         s jedním      se dvěma      s jedním        se dvěma
 s plochou    nadzemním     nadzemními     nadzemním       nadzemními
 střechou     podlažím      podlažími     podlažím        podlažími
--------------- --------------------------------------- ----------------------------------------
Konstrukce    Typ  Cena     Typ   Cena     Typ   Cena    Typ     Cena

zděná       A  2 495,-    B  2 150,-     C   2 320,-    D    2 070,-
železobetonová                                         
monolitická    E  2 720,-    F  2 330,-     G   2 550,-    H    2 250,-
železobetonová                                         
montovaná     CH  2 605,-    I  2 235,-     J   2 435,-    K    2 150,-
dřevěná      L  2 280,-    M  2 000,-     N   2 125,-    O    1 905,-
--------------- --------------------------------------- ----------------------------------------
Základní cena za 1 m
2
podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě se stanoví jako násobek ZC za m
3
obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6.
Typ A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený“.

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků 

------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 Číslo  Typy domů,       Konstrukce
 položky chalup a domků     a vybavení      Popis standardu
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 1    všechny         základy        běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů
                            i svislé)
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 2    A,B,C,D,E,F,      zdivo         zdivo s tepelnou izolační schopností klasického
     G,H                      cihelného zdiva
                            z plných cihel tl. 45 cm, monolitický
                            železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv
                            výplňové zdivo
     CH,I,J,K        zdivo         montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací,
                            jakékoliv
                            výplňové zdivo
     L,M,N,O         zdivo         montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou
                            izolací
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 3    všechny         stropy        jakékoliv s rovným podhledem
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 4    všechny         střecha        jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá
                            střecha
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 5    všechny         krytina        pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony,
                            živičná
                            svařovaná
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 6    všechny         klempířské      úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
                 konstrukce
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 7    všechny kromě      vnitřní omítky    vápenné štukové
     L,M,N,O
     L,M,N,O         vnitřní omítky    malby, tapety
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 8    všechny kromě      fasádní omítky    vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
     L,M,N,O
     L,M,N,O         fasádní omítky    nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 9    všechny         vnější obklady    pouze sokl z kabřince apod.
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 10   všechny         vnitřní obklady    koupelny, vany, WC, kuchyně
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 11   všechny         schody        s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 12   všechny kromě      dveře         hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
     L,M,N,O
     L,M,N,O         dveře         hladké plné nebo prosklené
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 13   všechny kromě      okna         dvojitá špaletová nebo zdvojená
     L,M,N,O
     L,M,N,O         okna         zdvojená
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 14   všechny         podlahy obytných   PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
                 místností
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 15   všechny kromě      podlahy ostatních   keramické dlažby, PVC, teraco
     L,M,N,O         místností
     L,M,N,O         podlahy ostatních   keramické dlažby, PVC
                 místností
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 16   všechny         vytápění       ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo
                            elektrickou energii
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 17   všechny         elektroinstalace   světelný i motorový proud, pojistkové automaty
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 18   všechny         bleskosvod      ano
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 19   všechny         rozvod vody      studená a teplá
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 20   všechny         zdroj teplé vody   bojler, karma
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 21   všechny         instalace plynu    zemní plyn nebo PB
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 22   všechny         kanalizace      odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 23   všechny         vybavení kuchyně   plynový sporák
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 24   všechny         vnitřní vybavení   vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 25   všechny         záchod        standardní splachovací
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 26   všechny         ostatní        krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a
                            veřejného
                            telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory,
                            rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
 
Příloha 7
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení


 I. Základní cena v Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru: CZ - CC 111 SKP 46.21.11. 4. ---------------------------------- --------------------------------------------------------- Nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy Podsklepené Svislá nosná konstrukce chat 1. nadzemního podlaží ---------------------------------- --------------------------------------------------------- Typ I Cena Typ II Cena ---------------------------------- --------------------------------------------------------- zděná v tl. nad 15 cm A,B 1 750,- A,B 1 650,- dřevěná srubová C,D 1 360,- C,D 1 260,- dřevěná oboustranně obíjená, E,F 1 280,- E,F 1 310,- zdivo tl. do 15 cm montovaná na bázi dřevní hmoty G,H 1 400,- G,H 1 440,- dřevěná jednostranně obíjená I 850,- I 930,- ---------------------------------- --------------------------------------------------------- Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: ----------------------------------------------------------------- --------------------- a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05 b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09 c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12 ----------------------------------------------------------------- ---------------------
Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D: Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
I: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
 Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Čís.  Konstrukce                        Typy
pol.  a vybavení
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
                  A       B          C            D
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 1  Základy             izolované               neizolované
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 2  Podezdívka jen u typu I       jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 3  Obvodové stěny       zděné v tl. 25-30 cm     dřevěné - srubové tl. 16 cm
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 4  Stropy           jakékoli spalné,              dřevěné, spalné
                polospalné, nespalné
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 5  Zastřešení      jakékoliv    bez krovu   jakékoliv umožňující    bez krovu neumož.
              umožňující   neumož.    podkroví          podkroví
              podkroví    podkroví
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 6  Krytina           plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 7  Klempířské konstrukce    úplné z pozink. plechu   žlaby a svody z pozinkovaného plechu
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 8  Úprava povrchů    omítky vnitřní štukové       nátěry nebo impregnace
              vnější štukové, břizolit
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 9  Schodiště              jakékoli kromě žebříkového
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 10  Dveře           dřevěné plné nebo             jakékoli dřevěné
                 náplňové
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 11  Okna               zdvojená                jednoduchá
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 12  Podlahy             PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 13  Vytápění                       jakékoliv lokální
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 14  Elektroinstalace                   světelná a motorová
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 15  Rozvod vody           studené i               neuvažuje se
                     teplé
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 16  Zdroj teplé vody         bojler                neuvažuje se
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 17  Rozvod propan-butanu        ano                 neuvažuje se
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 18  Kanalizace       z kuchyně, WC, umyvadla,            neuvažuje se
                 příp. sprchy
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 19  Záchod             splachovací        splachovací i suchý
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 20  Okenice                           ano
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 21  Vnitřní vybavení       umyvadlo, sprcha               umyvadlo
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 22  Ostatní        krb, mříže, vestavěné skříně,  krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák
              kuchyňský sporák
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Čís.  Konstrukce                        Typy
 pol.  a vybavení
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
                E       F        G      H         I
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 1  Základy            neizolované         izolované     neizolované
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 2  Podezdívka             jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 3  Obvodové stěny      oboustranně obité,       montované na bázi   jednostranně
                zdivo do tl. 15 cm        dřevní hmoty      obité
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 4  Stropy           dřevěné, spalné       na bázi dřevní hmoty  dřevěné spalné
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 5  Zastřešení       jakékoliv     bez krovu   jakékoliv   bez krovu bez krovu 
               umožňující     neumož.   umožňující  neumož.   neumož.
               podkroví      podkroví   podkroví   podkroví  podkroví
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 6  Krytina            plechová pozinkovaná, osinkocementová,      plechová,
                      asfaltové svařované pásy         asfaltové pásy
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 7  Klempířské konstrukce     žlaby a svody                   žlaby
                z pozinkovaného plechu     úplné z pozink.     a svody
                               plechu         z poz. plechu
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
     8  Úprava povrchů      nátěry, impregnace      nátěry, nástřiky nebo  nátěry,
                nebo jakákoli omítka      omítka na pletivo   impregnace
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 9  Schodiště          jakékoli kromě žebříkového              není
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 10  Dveře                         jakékoliv dřevěné
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 11  Okna              jednoduchá          zdvojená     jednoduchá
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 12  Podlahy             PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 13  Vytápění                       jakékoliv lokální
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 14  Elektroinstalace            světelná a motorová           světelná
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 15  Rozvod vody          neuvažuje se          studené     neuvažuje se
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 16  Zdroj teplé vody                    neuvažuje se
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 17  Rozvod propan-butanu      neuvažuje se           ano      neuvažuje se
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 18  Kanalizace           neuvažuje se     z kuchyně,   z     neuvažuje se
                               WC,    kuchyně
                              umyvadlo
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 19  Záchod                 splachovací i suchý               suchý
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 20  Okenice                           ano
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 21  Vnitřní vybavení                     umyvadlo
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 22  Ostatní              krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák
-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 8
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

 I. Základní cena v Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru: CZ - CC 1274 SKP 46.21.19.9 ------------------------- --------------------------------------------------------- Nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny Svislá nosná zastavěné plochy Podsklepené konstrukce 1. nadzemního podlaží vedlejších staveb ------------------------- --------------------------------------------------------- Typ I Cena Typ II Cena ------------------------- --------------------------------------------------------- zděná v tl. nad 15 cm A,B 1 250,- A,B 1 140,- dřevěná oboustranně C,D 1 055,- C,D 1 015,- obíjená, zdivo tl. do 15 cm dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová E,F 970,- E,F 950,- přístřešky G 750,- G 780,- ------------------------- --------------------------------------------------------- Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: ------------------------- --------------------------------------------------------- a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05 b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09 c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12 ------------------------- ---------------------------------------------------------
Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

 II. Standardní vybavení vedlejších staveb

------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Číslo  Konstrukce                     Typy
položky a vybavení
                A       B        C           D
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  1   Základy                   základové pásy a patky
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  2   Obvodové stěny  zděné,     zděné,       oboustranně obíjené,
             betonové    betonové       zdivo tl. do 15 cm
             tl. 15-30 cm  tl. 15-30 cm
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  3   Stropy           jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  4   Krov        jakýkoliv   bez krovu    jakýkoliv   bez krovu
              umožňující  neumožňující  umožňující   neumožňující podkroví
              podkroví    podkroví    podkroví
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  5   Krytina                   jakákoliv kromě měděné
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  6   Klempířské          žlaby, svody z pozinkovaného plechu
     konstrukce
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  7   Úprava povrchů     jakékoliv omítky     nátěry, impregnace, popř. omítka
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  8   Schodiště      dřevěné   neuvažuje se   dřevěné    neuvažuje se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  9   Dveře        dřevěné nebo kovové kromě    dřevěné nebo kovové
                  svlakových
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  10  Okna              zdvojená, popř. jednoduchá
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  11  Podlahy                     betonové, dlažby
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  12  Elektroinstalace   světelná a motorová     světelná, popř. motorová
------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Číslo   Konstrukce                     Typy
 položky a vybavení
------------------------- ----------------------------------------------------------------------     
                 E           F               G
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  1   Základy         základové pásy a patky         základové patky
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  2   Obvodové stěny      jednostranně obíjené         pilířky z jakéhokoli
                                       materiálu
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  3   Stropy          dřevěné, popř. kovové          neuvažují se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  4   Krov       jakýkoliv      bez krovu         jakýkoliv
              umožňující    neumožňující podkroví     bez podkroví
              podkroví
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  5   Krytina                   jakákoliv kromě měděné
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  6   Klempířské          žlaby, svody z pozinkovaného plechu
     konstrukce
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  7   Úprava povrchů      nátěry, impregnace           nátěr, popř.
                                     omítka pilířků
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  8   Schodiště       dřevěné    neuvažuje se        neuvažuje se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  9   Dveře           dřevěné nebo kovové          neuvažují se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  10  Okna                jednoduchá          neuvažují se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  11  Podlahy             betonové, dlažby         neuvažují se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
  12  Elektroinstalace          světelná           neuvažuje se
------------------------- ----------------------------------------------------------------------

 
Příloha 9
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m
3
obestavěného prostoru: CZ - CC 1274SKP 46.21.19.9 ----------------------------- ---------------------------------------------------- Garáže nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy Garáže podsklepené Svislá nosná konstrukce 1. nadzemního podlaží garáží ----------------------------- ---------------------------------------------------- Typ Cena Typ Cena ----------------------------- ---------------------------------------------------- zděná v tl. nad 15 cm, A,B 1 375,- A,B 1 235,- montovaná kovová, plechová C 1 045,- C 990,- ----------------------------- ---------------------------------------------------- Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: ----------------------------------------------------------------- -------------- a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05 b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09 c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12 ----------------------------------------------------------------- --------------
Typ A: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
II. Standardní vybavení garáží

---------------------- ---------------------------------------------------------------
Čís.  Konstrukce                    Typy
 pol. a vybavení
---------------------- ---------------------------------------------------------------
                A          B             C
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 1  Základy                základové pásy a patky
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 2  Obvodové stěny  zděné, betonové   zděné, betonové   kovová kostra
             tl. 15 - 20 cm   tl. 15 - 30 cm  opláštěná plechem
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 3  Stropy      jakékoliv, bez rozlišení druhu a    neuvažuje se
            materiálu               (funkci plní krov)
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 4  Krov       jakýkoliv       bez krovu    jakýkoliv kovový
            umožňující                bez podkroví
            zřízení podkroví
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 5  Krytina       plechová pozinkovaná, asfalt. pásy   plechová
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 6  Klempířské         žlaby a svody z pozinkovaného plechu
   konstrukce
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 7  Úpravy povrchů   jakékoliv omítky, spárované zdivo        nátěry
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 8  Dveře        jakékoliv dřevěné nebo kovové          kovové
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 9  Okna                      jednoduchá
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 10  Vrata         jakákoliv standardní, roleta     plechová
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 11  Podlahy          betonové, dlažba         betonové
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 12  Elektroinstalace    světelná, popř. motorová     neuvažuje se
---------------------- ---------------------------------------------------------------
 
Příloha 10
Ceny studní
 I. Ceny kopaných studní

 CZ - CC 2222SKP 46.25.22.2
----------------------------------------- -------------------------------------------------
 Číslo     Při hloubce                 Kč za 1 kus čerpadla
 položky   při průměru (vnitřním)            (podle celkové hloubky studny)
        do 150 cm včetně     Kč/m       --------------------------------
                                ruční     elektrické
----------------------------------------- -------------------------------------------------
   1    od 0 m do 5 m        1 950,-      1 210,-     9 480,-
   2    od dalších 5 m do 10 m    3 810,-      2 054,-     10 780,-
   3    od dalších 10 m       5 200,-      2 772,-     11 990,-
----------------------------------------- -------------------------------------------------

 
   II. Ceny vrtaných studní
   
 CZ - CC  2222       SKP 46.25.22.1
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  
Číslo Průměr         Hloubka studny*     Kč/m **    Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové
pol. (vnitřní)                          hloubky studny)
  
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
                                  ruční        elektrické
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
1   do 150 mm       od 0 do 10 m        975,-    2 140,-       9 660,-
2              nad 10 m do 25 m     1 210,-    2 410,-       12 720,-
3              nad 25 m         1 640,-    2 820,-       12 840,-
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
4   nad 150 mm       od 0 do 10 m       1 455,-    2 140,-       9 660,-
5   do 300 mm       nad 10 m do 20 m     1 790,-    2 410,-       12 720,-
6              nad 20 m        2 380,-    2 770,-       12 840,-
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
7   nad 300 mm       od 0 do 10 m       2 355,-    2 140,-       9 660,-
8   do 500 mm       nad 10 m do 20m     2 890,-    2 410,-       12 720,-
9              nad 20 m         3 490,-    2 770,-       12 840,-
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.
** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.
 
Příloha 11
Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

---------- --------------------------------------------- --------------------------------
Číslo              Popis           Jednotka  Kč  Předpokl.
položky                                   životnost
---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 
 1     Vodovody       CZ - CC  2222
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
1.1    vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1   Přípojka vody DN 25 mm               m    340  40 - 60
1.1.2   Přípojka vody DN 40 mm               m    360  40 - 60
1.1.3   Přípojka vody DN 50 mm               m    420  40 - 60
1.1.4   Zahradní vodovod DN 25 povrchový          m    150  25 - 50
1.1.5   Zahradní vodovod DN 25 podzemní           m    185  40 - 60
1.1.6   Vodovodní přípojky - potrubí plastové                
1.1.6.1  Přípojka vody DN 25 mm               m    355  45 - 55
1.1.6.2  Přípojka vody DN 40 mm               m    385  45 - 55
1.1.6.3  Přípojka vody DN 50 mm               m    465  45 - 55
1.2    Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým     m
3
OP 3 500 40 - 60 poklopem 1.3 Domácí vodárna - Darling kus 12 000 10 - 30 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 2     Kanalizace CZ - CC 2223
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
2.1    Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1   Přípojka kanalizace DN 150 mm            m    1 180 80 - 100
2.1.2   Přípojka kanalizace DN 200 mm            m    1 450 80 - 100
2.1.3   Přípojka kanalizace DN 250 mm            m    1 810 80 - 100
2.1.4   Kanalizační přípojky - potrubí plastové               
2.1.4.1  Přípojka kanalizace DN 150 mm            m    1 240 80 - 100
2.1.4.2  Přípojka kanalizace DN 200 mm            m    1 555 80 - 100
2.1.4.3  Přípojka kanalizace DN 250 mm            m    1 990 80 - 100

2.2    Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1   Kanalizační šachta skružená z prefa dílců     kus   7 500 80 - 100
               - hloubka 2,00 m
2.2.2   dtto       - hloubka 3,00 m         kus   9 450 80 - 100
2.2.3   dtto       - hloubka 4,00 m         kus   12 500 80 - 100
2.2.4   Kanalizační šachta zděná cihelná          kus   10 000 80 - 100
        - hloubka 2,00 m
2.2.5   dtto- hloubka 3,00 m                kus   13 000 80 - 100
2.2.6   dtto- hloubka 4,00 m                kus   14 800 80 - 100
2.2.7   Kanalizační šachta vodotěsná betonová       kus   8 900 80 - 100
        - hloubka 2,00 m
2.2.8   dtto- hloubka 3,00 m                kus   12 000 80 - 100
2.2.9   dtto- hloubka 4,00 m                kus   16 600 80 - 100

2.3    Žumpy                                
2.3.1   Žumpa z monolitického i montovaného betonu   m
3
OP 2 300 80 - 100 2.3.2 Žumpa zděná z cihel m
3
OP 2 150 30 - 90 2.3.3 Žumpa celoplastová osazená na beton. desku m
3
OP s obetonováním 3 620 70 - 90 2.4 Septiky z monolitického i montovaného betonu 2.4.1 do 15 m
3
OP m
3
OP 3 500 80 - 100 2.4.2 nad 15 m
3
OP m
3
OP 2 800 80 - 100 2.4.3 Septiky celoplastové osazené na betonovou desku s obetonováním do 15 m
3
OP m
3
OP 3 380 90 - 110 2.4.4 dtto nad 15 m
3
OP m
3
OP 3 560 90 - 110 2.5 Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s obetonováním včetně technologického vybavení 2.5.1 Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stavební část kus 23 500 50 - 70 dtto - technologie kus 15 700 20 - 30 2.5.2 Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 29 530 50 - 70 část kus 18 870 20 - 30 dtto - technologie 2.5.3 Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 31 190 50 - 70 část kus 19 110 20 - 30 dtto - technologie 2.5.4 Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 66 940 50 - 70 část kus 28 690 20 - 30 dtto - technologie 2.5.5 Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 106 740 50 - 70 část kus 43 600 20 - 30 dtto - technologie 2.5.6 Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 127 220 50 - 70 část kus 49 480 20 - 30 dtto - technologie 2.5.7 Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 192 770 50 - 70 část kus 54 380 20 - 30 dtto - technologie 2.5.8 Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 246 240 50 - 70 část kus 65 460 20 - 30 dtto - technologie 2.5.9 Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 388 540 50 - 70 část kus 97 100 20 - 30 dtto - technologie 2.5.10 Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 392 200 50 - 70 část kus 98 100 20 - 30 dtto - technologie 2.5.11 Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 483 960 50 - 70 část kus 120 990 20 - 30 dtto - technologie 2.5.12 Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 547 230 50 - 70 část kus 136 800 20 - 30 dtto - technologie 2.5.13 Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 648 570 50 - 70 část kus 162 150 20 - 30 dtto - technologie 2.5.14 Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 751 280 50 - 70 část kus 187 820 20 - 30 dtto - technologie 2.5.15 Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 824 440 50 - 70 část kus 206 110 20 - 30 dtto - technologie 2.5.16 Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební kus 843 980 50 - 70 část kus 212 250 20 - 30 dtto - technologie 2.6 Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované 2.6.1 Odkalovací nádrž do 2 m
3
OP m
3
OP 7 940 60 - 80 2.6.2 Odkalovací nádrž přes 2 m
3
OP m
3
OP 4 420 60 - 80 2.6.3 Lapač tuku do 2 m
3
OP m
3
OP 9 875 60 - 80 2.6.4 Lapač tuku přes 2 m
3
OP m
3
OP 5 430 60 - 80 2.7 Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku 2.7.1 Odlučovač do 2 m
3
OP m
3
OP 15 029 60 - 80 2.7.2 Odlučovač přes 2 m
3
OP do 5 m
3
OP m
3
OP 9 390 60 - 80 2.7.3 Odlučovač přes 5 m
3
OP m
3
OP 4 425 60 - 80 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 3  Elektrická síť     CZ - CC  2224
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
3.1   Přípojky elektro
3.1.1  3fázová, příp. NN pro rodinné domy                   
     kabel AL 16 mm
2
v zemi m 140 40 - 60 3.1.2 kabel AL 4 x 16 mm
2
závěs. kabelem m 125 40 - 60 3.1.3 kabel AL 16 mm
2
vzdušné vedení m 240 20 - 40 3.1.4 kabel AL 16 mm
2
vzdušná vedení střešníková m 280 20 - 40 3.1.5 kabel AL 25 mm
2
vzdušná vedení střešníková m 450 20 - 40 3.1.6 kabel AL 25 mm
2
zemní kabel m 195 40 - 60 3.1.7 kabel AlL50 mm
2
zemní kabel m 215 40 - 60
3.3   Pilíře pro elektroměry                         
3.3.1  Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných    m
3
2 810 60 - 80 cihel 3.3.2 Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových nebo šamotových cihel m
3
5 470 60 - 80 3.3.3 Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3x400/230 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3 kus 5 120 30 - 50 3.3.4 dtto SP 4 kus 5 420 30 - 50 3.3.5 dtto SP 5 kus 5 830 30 - 50 3.4 Skříně pro rozvody 3.4.1 Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3x400/230 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, včetně skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 x 300 mm kus 6 900 30 - 50 3.4.2 dtto 950 x 300 mm kus 9 330 30 - 50 3.4.3 dtto 1150 x 300 mm kus 10 920 30 - 50 3.4.4 dtto 1440 x 300 mm kus 12 700 30 - 50 3.4.5 dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 x 300 mm kus 12 900 30 - 50 3.4.6 dtto1150 x 300 mm kus 15 940 30 - 50 3.4.7 dtto1440 x 3000 mm kus 18 380 30 - 50 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 4  Plynovody       CZ - CC 2221
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
4.1   Plynová přípojka do DN 40               m    305  30 - 50

4.2   Domácí regulátor                  kus     3 000 20 - 40
4.3.1  Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných  m
3
2 010 60 - 80 cihel 4.3.2 dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových m
3
4 100 60 - 80 cihel 4.3.3 dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m
2
m
3
3 780 60 - 80 4.3.4 dtto pohledový díl přes 1 m
2
m
3
4 270 60 - 80 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 5  Drenáže CZ - CC 215342 SKP 46.24.12.6
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
5.1.1  Drenáž z pálených trubek 65 mm             m    55  30 - 50
5.1.2  dtto           80 mm             m    142  30 - 50
5.1.3  dtto          100 mm             m    160  30 - 50
5.1.4  dtto          130 mm             m    175  30 - 50
5.2.1  Drenáže z trubek PVC   65 mm             m    40  40 - 60
5.2.2  dtto           90 mm             m    65  40 - 60
5.2.3  dtto          110 mm             m    75  40 - 60
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 6  Topné kanály         CZ - CC 2222
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
6.1.1  Betonový monolitický  45/45 - 60/75 cm        m    2 015 40 - 60
6.1.2  dtto          60/75 - 90/90 cm        m    2 500 40 - 60
6.1.3  dtto          90/90 - 105/120 cm       m    3 300 40 - 60
6.2.1  Betonový prefa     70/50 cm            m    2 010 40 - 60
6.2.2  dtto          95/55 cm            m    2 200 40 - 60
6.2.3  dtto          100/70 cm            m    2 700 40 - 60
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 7  Potrubí tepelné izolované   CZ - CC 2222
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
7.1   DN 40                         m     120  20 - 40

7.2   DN 50                         m     140  20 - 40

7.3   DN 70                         m     165  20 - 40

7.4   DN 80                         m     190  20 - 40

7.5   DN 100                        m     235  20 - 40

7.6   DN 150                        m     370  20 - 40
---------- ---------------------------------------------     --------------------------------
 8  Zpevněné plochy mimo silnice a letiště CZ - CC 211  SKP 46.23.11.5
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
8.1   Plochy s povrchem prašným
8.1.1  Škvárové tl. do 150 mm                m
2
45 10 - 20 8.1.2 Štěrkové tl. do 250 mm m
2
95 10 - 20 8.2. Plochy s povrchem betonovým monolitickým 8.2.1 tl. 10 cm m
2
235 40 - 60 8.2.2 tl. 15 cm m
2
290 40 - 60 8.3 Plochy s povrchem dlážděným 8.3.1 z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva m
2
210 40 - 60 8.3.2 dtto do lože z MC m
2
260 40 - 60 8.3.3 z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z m
2
220 40 - 60 kameniva 8.3.4 dtto, lože z MC m
2
270 40 - 60 8.3.5 z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kameniva m
2
205 40 - 60 8.3.6 dtto, lože z MC m
2
255 40 - 60 8.3.7 dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z m
2
150 40 - 60 písku 8.3.8 dtto do lože z MC m
2
180 40 - 60 8.3.9 dtto do lože z MC a podkl. betonu m
2
285 40 - 60 8.3.10 z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože m
2
295 40 - 60 kamenivo 8.3.11 dtto, lože z MC m
2
370 40 - 60 8.3.12 z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového m
2
220 40 - 60 lože 8.3.13 dtto, do MC, s výplní spár z MC m
2
350 40 - 60 8.3.14 z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, m
2
1 270 40 - 60 spárování MC 8.3.15 z lomového kamene s mezerami, podklad m
2
65 20 - 40 štěrkopísek 8.3.16 dtto, bez mezer na MC m
2
370 40 - 60 8.3.17 dlažba z lomového kamene na MC m
2
295 20 - 30 8.3.18 zatravňovací tvárnice polovegetační m
2
340 20 - 30 8.3.19 panely silniční tl. 150 mm m
2
1 180 40 - 60 8.3.20 dlažby z cihel naplocho, pískové lože m
2
175 40 - 60 8.3.21 dtto, lože MVC nebo MC m
2
260 40 - 60 8.3.22 dtto, nastojato, pískové lože m
2
330 40 - 60 8.3.23 dtto, lože MVC nebo MC m
2
385 40 - 60 8.3.24 dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového m
2
510 40 - 60 lože 8.3.25 dtto, špalíky dubové m
2
470 40 - 60 8.3.26 pražce impregnované do štěrkopískového lože m
2
510 40 - 60 8.3.27 Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mm m
2
515 40 - 60 8.3.28 Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm m
2
560 40 - 60 8.3.29 Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm m
2
480 40 - 60 8.3.30 Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm m
2
525 40 - 60 8.4 Plochy s povrchem asfaltovým 8.4.1 litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek m
2
270 40 - 60 8.4.2 dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfalt m
2
400 40 - 60 8.4.3 z penetračního makadamu tl.100 mm m
2
220 40 - 60 8.4.4 z betonu asfaltového tl. 40 mm m
2
360 40 - 60 8.4.5 dtto tl. 50 mm m
2
475 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 9 Obrubníky a krajníky CZ - CC 211 SKP 46.23.11.5 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 9.1 Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do m 185 40 - 60 betonového lože 9.2 dtto z drobných 120 mm do betonového lože m 70 40 - 60 9.3 z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z m 150 40 - 60 kameniva 9.4 kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože m 500 40 - 60 9.5 monolitický do průřezu 0,01 m
2
m 160 40 - 60 9.6 dtto do 0,015 m
2
m 240 40 - 60 9.7 dtto do 0,05 m
2
m 350 40 - 60 9.8 betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového m 80 40 - 60 lože 9.9 krajník silniční z lomového kamene, lože m 100 40 - 60 kamenivo 9.10 obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, stojatý, m 570 40 - 60 lože z betonu 9.11 dtto, ležatý 30 x 20 m 670 40 - 60 9.12 Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,015 m
2
, lože z betonu m 265 40 - 60 9.13 Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,05 m
2
, lože z betonu m 370 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 10 Rigoly CZ - CC 211SKP 46.23.11. ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 10.1 Rigoly z lomového kamene do lože z kameniva m 165 40 - 60 10.2 dtto do MC nebo betonového lože m 230 40 - 60 10.3 z betonových desek, lože z kameniva m 150 40 - 60 10.4 dtto, lože z betonu m 225 40 - 60 10.5 ze žlabovek TMB, lože z kameniva m 120 40 - 60 10.6 z monolitického betonu m 240 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 11  Opěrné zdi      CZ - CC  242052  SKP 46.21.64.5
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
11.1   opěrné zdi s kůly v. 60 cm              m     240 10 - 30

11.2   z kamenné rovnaniny               m
3
OP 1 150 30 - 50 11.3 z lomového kamene m
3
OP 1 850 30 - 50 11.4 monolitické z prostého betonu m
3
OP 2 100 40 - 60 11.5 monolitické ze železového betonu m
3
OP 2 400 40 - 60 11.6 montované z prefa dílců m
3
OP 2 850 40 - 60 11.7 cihelné m
3
OP 2 330 40 - 60 11.8 z betonových váz o průměru do 400 mm - šedé m
2
810 40 - 60 11.9 z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné m
2
920 40 - 60 11.10 z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedé m
2
890 40 - 60 11.11 z betonových váz o průměru přes 400 mm - m
2
1 035 40 - 60 barevné ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
12  Schody venkovní a předložené  CZ - CC 242089 SKP 46.21.64.5
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
12.1   Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové,       m      185 10 - 30
     dlaždice apod.

12.2   z betonových dlaždic, podstupnice z         m      200 10 - 30
     obrubníku

12.3   cihelné na terén                   m      215 30 - 50

12.4   betonové                       m      225 40 - 60

12.5   betonové s teracem na terén             m      295 40 - 60

12.6   žulové stupně, lože z písku             m     1 000 40 - 60

12.7   z lomového kamene do písku              m      190 40 - 60

12.8   Schodiště na železobetonové desce,          m      710 40 - 60
     schody betonované
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
13   Ploty CZ - CC 242091*) SKP 46.21.64.4
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
13.1  Plot ze strojového pletiva na ocelové                    
    sloupky do betonových patek, nátěr      m
2
pohl. pl. 240 10 - 30 13.1.1 Plot ze strojového pletiva potaženého m
2
pohl. pl. 290 20 - 40 plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěrem 13.2 Plot z ocelových plotových rámů s pletivem m
2
pohl. pl. 450 20 - 30 nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr 13.3 Plot z ocelových plotových rámů s pletivem m
2
pohl. pl. 720 20 - 30 nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka 13.3.1 Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové m
2
pohl. pl. 840 30 - 40 sloupky 13.3.2 Plot z kovových profilů - kovářské m
2
pohl. pl. 1 650 40 - 50 provedení, zděné nebo kovové sloupky 13.4 Plot z prefabrikovaných desek, sloupky m
2
pohl. pl. 600 40 - 60 rovněž prefa do betonových patek 13.5 Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky m
2
pohl. pl. 780 40 - 60 zděné do betonových patek 13.6 Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové m
2
pohl. pl. 435 20 - 30 sloupky, nátěr nebo impregnace 13.6.1 Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na m
2
pohl. pl. 337 20 - 30 dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace 13.6.2 dtto s lištováním m
2
pohl. pl. 380 20 - 30 13.6.3 dtto z prken hoblovaných na sraz m
2
pohl. pl. 452 20 - 30 13.6.4 dtto s lištováním m
2
pohl. pl. 540 20 - 30 13.7 Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, m
2
pohl. pl. 790 40 - 60 omítka nebo spárování 13.8 dtto, tl. 20 - 30 cm m
2
pohl. pl. 1 135 40 - 60 13.9 dtto, tl. nad 30 cm m
3
OP 3 750 40 - 60 nadzem. části 13.9.1 Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, m
2
1 250 40 - 60 tl. do 20 cm, beton. základ 13.10 Plot z monolitického betonu se základy, m
3
OP 3 500 40 - 60 popř. úpravou povrchu bez ohledu na nadzem. tloušťku části 13.11 Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky m
2
pohl. pl. 645 20 - 30 do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr 13.12 Plot z vlnitých osinkocementových desek na m
2
pohl. pl. 555 20 - 30 ocelové sloupky do patek 13.13 Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část m 150 20 - 30 výška do 20 cm 13.14 Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cm m 1 200 40 - 60 13.15 Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 m 950 40 - 60 cm 13.16 Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování m 1 300 40 - 60 13.17 Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá m 780 40 - 60 13.18 Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevná m 845 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 14  Plotová vrátka     CZ - CC 242091*)  SKP 46.21.64.4
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
14.1  Vrátka dřevěná včetně sloupků             kus    1 270 20 - 30

14.2  Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva               
    včetně                        kus    1 450 10 - 30
    sloupků

14.3  Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně              
    sloupků                        kus    1 600 20 - 30
14.3.1 Vrátka ocelová s dřevěnou výplní                    
                               kus    1 500 20 - 30
14.3.2 Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedení             
                               kus    3 200 30 - 40

14.4  Vrata dřevěná včetně sloupků             kus    3 300 20 - 30

14.5  Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva               
    včetně                        kus    3 420 10 - 30
    sloupků

14.6  Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně     kus    3 700 20 - 30
    sloupků
14.6.1 Vrata ocelová s dřevěnou výplní                     
                               kus    3 600 20 - 30
14.6.2 Vrata z ocelových profilů - kovářské provedení             
                               kus    6 900 30 - 40

14.7  Elektrický pohon u vrátek a vrat           kus    5 800 10 - 30
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 15  Zemní sklep      CZ - CC  242  SKP 46.39.99
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
15.1  Zemní sklep zděný nebo betonový          m
3
OP 1 800 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 16 Hnojiště CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 16.1 Hnojiště cihelné, bez omítky m
3
OP 1 300 40 - 60 16.2 Hnojiště cihelné, omítnuté m
3
OP 1 420 40 - 60 16.3 Hnojiště betonové m
3
OP 1 100 40 - 60 16.4 Hnojiště z lomového kamene m
3
OP 950 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 17 Pískoviště CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 17.1 Pískoviště s dřevěným rámem m
2
ZP 700 10 - 30 17.2 Pískoviště s betonovým nebo zděným rámem m
2
ZP 1 100 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 18 Pařeniště CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 18.1 Pařeniště s dřevěným rámem a okny m
2
ZP 825 10 - 30 18.2 Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a okny m
2
ZP 1 375 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
 19  Skleníky a fóliovníky CZ - CC  127113 SKP 46.39.99
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
19.1  Skleník z ocelových profilů se zasklením a    m
2
ZP 2 050 10 - 30 základy 19.2 Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN) m
2
ZP 2 090 10 - 30 19.3 Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny m
2
ZP 2 570 10 - 30 cihelné 19.4 Fóliovníky skružové m
2
ZP 910 5 - 10 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 20 Zahradní květinové jezírko CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 20.1 Jezírko betonové se svislými stěnami, m
2
ZP 2 100 40 - 60 hloubka min. 50 cm 20.2 Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 m
2
ZP 1 200 40 - 60 cm ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 21 Bazén venkovní CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 21.1 Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny m
3
OP 1 825 40 - 60 obložené nebo nátěr, izolace ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 22 Venkovní záchod CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 22.1 Záchod dřevěný bez žumpy kus 1 800 30 - 50 22.2 Záchod zděný bez žumpy kus 5 500 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
23   Altán zahradní CZ - CC 242051 SKP 46.39.99
---------- --------------------------------------------- --------------------------------
23.1  Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká      m
2
ZP 3 250 40 - 60 výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecha ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 24 Udírna CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 24.1 Udírna zděná z pálených nebo betonových m
3
OP 2 010 40 - 60 cihel, omítka nebo spárování, dvířka 24.2 dtto, ale z cihel šamotových m
3
OP 4 100 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 25 Komíny samostatné CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 25.1 Komín zděný z pálených nebo betonových m
3
OP 1 940 40 - 60 cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárování 25.2 dtto, ale z cihel šamotových m
3
OP 3 830 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 26 Lávka CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 26.1 Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou m
2
ZP 1 300 20 - 50 a zábradlím 26.2 Lávka z ocelových válcovaných profilů, m
2
ZP 2 100 40 - 60 základy, podlaha, zábradlí, nátěr ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 27 Věšák na prádlo CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 27.1 Ocelový tvaru písmene T včetně betonových kus 590 10 - 30 patek a nátěrů 27.2 Ocelový tvaru obráceného písmene U včetně kus 870 10 - 30 betonových patek a nátěrů 27.3 Ocelový kruhový s centrálním sloupkem kus 1 050 10 - 30 včetně betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mm 27.4 dtto, ale průměru kus 1 350 10 - 30 od 2500 mm do 4000 mm ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 28 Klepadlo na koberce CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 28.1 Klepadlo na koberce ocelové včetně kus 900 10 - 30 betonových patek a nátěru ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 29 Lavice zahradní CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 29.1 Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované kus 750 10 - 30 fošny, nátěr, osazení do zeminy 29.2 dtto, ale osazení do betonových patek kus 980 10 - 30 29.3 Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo kus 1 050 10 - 30 z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patek ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 30 Stůl zahradní CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 30.1 Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha kus 2 300 10 - 30 stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 31 Kuželna CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 31.1 Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných kus 1 950 10 - 30 hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 32 Pergola CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 32.1 Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, m
2
ZP 1 450 10 - 30 sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněná 32.2. dtto, ale tvaru písmene T m
2
ZP 1 250 10 - 30 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 33 Rampy CZ - CC 242; 1241SKP 46.21.64.3 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 33.1 Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného m 3 250 30 - 50 terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypem 33.2 dtto na dvou zdech m 4 480 30 - 50 33.3 Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného m 4 040 40 - 60 terénu, šířka od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypem 33.4 dtto na dvou zdech m 5 410 40 - 60 33.5 dtto na jedné řadě pilířů bez zásypu m 4 590 40 - 60 33.6 dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu m 5 970 40 - 60 33.7 Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného m 2 890 30 - 50 terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypu 33.8 dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu m 3 760 30 - 50 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 34 Terasy venkovní CZ - CC 242 SKP 46.39.99 ---------- --------------------------------------------- -------------------------------- 34.1 Dřevěná terasa, výška do 0,5 m m
2
970 10 - 30 nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků 34.2 dtto výška do 1 m m
2
1 100 10 - 30 nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků 34.3 Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na m
2
2 320 20 - 40 jedné řadě zděných sloupků 34.4 dtto na 2 řadách zděných sloupků m
2
2 680 20 - 40 34.5 Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén m
2
2 630 20 - 40 na jedné řadě zděných sloupků 34.6 dtto na 2 řadách zděných sloupků m
2
3 190 30 - 50 34.7 Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m m
2
3 160 30 - 50 nad urovnaný terén na 2 zdech 34.8 dtto na 3 zdech m
2
4 010 40 - 60 34.9 dtto na 4 zdech m
2
4 490 40 - 60 ---------- --------------------------------------------- --------------------------------
Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 3
m = běžný metr
m
3
OP = krychlový metr obestavěného prostoru m
2
pohl.pl.
= čtverečný metr pohledové plochy
m
2
ZP = čtverečný metr zastavěné plochy
*) Kód CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.
 
Příloha 12
Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

CC - CZ 242 SKP 46.21.64.6
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
                              Materiál
Číslo 
položky  Objekty      Měrná jednotka     ------------------------------------------------------------------
                            mramory      žuly  syenity  žuly švédské  umělý kámen
                            travertiny        andezity labradory gabra  
                            
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
1 Rámy: 25/25 hrobové         m        1 019       1 320  1 610   4 115      360 
     15/15 urnové          m         580        670   820   2 318      280
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
2 Desky: krycí, předložní,
     nápisové
 - do 0,90 m
2
m
2
2 080 4 745 5 824 14 391 800 - nad 0,90 m
2
m
2
2 860 6 180 7 571 18 708 1 600 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 3 Zařízení: - urny kus 955 1 200 1 508 5 820 - vázy, mísy (výška do 40 cm) kus 585 732 875 2 600 - sloupky, kostky (průměr cca 25 cm) kus 140 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 4 Hrobky bez ohledu na použitý materiál m
3
OP 1 800 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.
 
Příloha 13
Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných
nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (Co) a stok
(Cs) podle vztahu
            CS = CH + Co + Cs    
 
(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S)
v m
3
sypané hráze včetně zpevnění proti erozi ( c) podle vztahu CH = S x c Hráz - při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1: 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů: a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka) S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V), c) pro hráze boční S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V), c) pro hráze zahloubených rybníků S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V). V uvedených vztazích je L - délka hráze v koruně v m, Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m), V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa: V = h + h1. Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m. Cena ( c) 1 m
3
hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu c = 300 + 100 x V, přičemž minimální hodnota c činí 500,- Kč/m
3
a maximální hodnota c činí 1 200,- Kč/m
3
. (3) Cena rybničních objektů (Co) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze. Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2): do 2 m 60 000,- Kč za každý další metr nad 2 m do 5 m 30 000,- Kč za každý další metr nad 5 m 60 000,- Kč. 92 Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu): 0,6 až 1,6 m 80 000,- Kč za každý další metr šířky nad 1,6 m 40 000,- Kč (4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky. Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200,- Kč/m. Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu CS = 5 x D. ------------ Vysvětlivky: *) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže. Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka 1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0 Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu KR1 = 1 - 0,02 × A. Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20. Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně: Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o: hráz - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 % 0,08 - návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 % 0,04 - zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou 0,04 - štěrkovou vozovkou 0,02 - upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze 0,03 - sjezd pro nákladní automobily k lovišti 0,02 - upravené loviště pro mechanizaci 0,02 - přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu 0,02 - zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m) 0,01 přeliv - betonový, železobetonový - opraven 0,02 - rekonstruován 0,05 výpusť - dřevěný kbel nový 0,01 - betonový kbel 0,02 - výpustní potrubí (beton, železobeton) 0,03 elektropřípojka 0,01 obtoková stoka 0,02 V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o: hráz - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním 0,05 - značně narušená koruna hráze 0,02 - značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05 - měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení 0,02 přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03 - nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů 0,02 výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu 0,02 - porušené výpustní potrubí 0,03. Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami. 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0 - rybník s intenzivním chovem ryb 1,0 - rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně) 0,9 - rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční) 0,8 - rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní) 0,7 - ostatní rybníky a malé vodní nádrže 0,5 - všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce 0,5 - bez zohlednění úbytku produkce 0,2 3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4 Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty: -------------------------------------------------------------------- zásobení vodou rybník rybník Z1/Ov nebo nuceně průtočný s regulovaným průtokem Z2/Ov -------------------------------------------------------------------- méně než 2 0,6 0,6 2 - 5 1,0 1,0 5 - 15 1,1 1,3 15 - 50 0,9 1,4 více než 50 0,3 1,4 -------------------------------------------------------------------- Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m
3
se vypočítá podle vztahu: Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz, kde h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m) KP - katastrální plocha rybníka (ha) Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami úroveň zazemnění K
z
-------------------- běžné zazemnění 0,75 0,25 až 0,5 KP 0,5 0,5 až 0,75 KP 0,25 nad 0,75 KP 0,1. Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km
2
] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1: 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m
3
/km
2
/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu Z1 = W x OO --------------------------------------------------- nadmořská výška průměrný specifický odtok (OO) povodí rybníka [tis. m
3
/km
2
/rok] --------------------------------------------------- 200 m 50 300 m 60 400 m 110 500 m 160 600 m 220 nad 600 m 220 + 60 za každých 100 m --------------------------------------------------- Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). 4) koeficient produkčního objemu rybníka KR4 0,02 až 1,5 Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) podle vztahu KR4 = 0,4 x h x KZ 5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2 Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5: součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků 1,2 umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník) 0,8 ostatní případy 1,0 6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2 Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6: přístupný pro všechny dopravní prostředky 1,2 přístupný pouze pro terénní vozidla 1,0 ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace 0,8 7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0 Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty: vrstva bahna méně než 20 cm 1,0 20 až 40 cm 0,9 více než 40 cm 0,7 Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné. 8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0 Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8: neovlivňující kvalitu tržních ryb 1,0 zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů 0,3 Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.
----------------------------
Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k
dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před
hodnotami  zjištěným zjednodušeným postupem  podle  textu
vyhlášky.
 
Příloha 14
Koeficient polohový - K5

                     
                                          Tabulka č. 1
------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Číslo                                    
položky     Název, resp. skupiny měst a obcí             Koeficient K5
------------------------------------------------------------------------- ----------------------
  1   Praha, Brno, Ostrava                        1,20 až 1,25
     Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst   

  2   typu A uvedená v tabulce č. 2                    1,10 až 1,15

  3   Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů    
     a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2      1,05

  4   Ostatní města                                1,00

  5   Ostatní obce                                0,85
------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu
                                   Tabulka č. 2
-------------------------------------------- -------------------------------------------
Pořadové  Název          Typ   Název          Číslo
  číslo  lázeňského        lázeň. katastrálního      katastrálního
      místa          místa  území          území
-------------------------------------------- -------------------------------------------
   1   Bechyně           B  Bechyně          601543
   2   Běloves           B  Běloves          701301
   3   Bílina           B  Bílina          604208
   4   Bludov           B  Bludov          605816
   5   Darkov           A  Darkov          664014
   6   Dubí u Teplic        B  Dubí u Teplic       633381
   7   Františkovy Lázně      A  Františkovy Lázně     634646
   8   Jáchymov          A  Jáchymov         656437
   9   Jánské Lázně        B  Jánské Lázně       657239
  10   Jeseník           A  Jeseník          658723
  11   Karlova Studánka      B  Karlova Studánka     663301
  12   Karlovy Vary        A  Karlovy Vary       663433
  13   Klimkovice         B  Klimkovice        666319
  14   Konstantinovy Lázně     B  Konstantinovy Lázně    669199
  15   Kostelec u Zlína      A  Kostelec u Zlína     670138
  16   Lázně Bělohrad       B  Lázně Bělohrad      679330
  17   Lázně Bohdaneč       B  Lázně Bohdaneč      606171
  18   Lázně Kunratice       B  Lázně Kunratice      712779
  19   Lázně Kynžvart       B  Lázně Kynžvart      679372
  20   Lázně Libverda       B  Lázně Libverda      679381
  21   Lázně Toušeň        B  Lázně Toušeň       767859
  22   Lipová - lázně       B  Dolní Lipová       684660
  23a   Luhačovice         A  Luhačovice        688576
  23b   Luhačovice         A  Pozlovice         726885
  24a   Mariánské Lázně       A  Mariánské Lázně      691585
  24b   Mariánské Lázně       A  Úšovice          691607
  25   Mšené - lázně        B  Mšené - lázně       700258
  26   Ostrožská Nová Ves     B  Ostrožská Nová Ves    716201
  27   Poděbrady          A  Poděbrady         723495
  28   Slatinice          B  Slatinice         749818
  29   Teplice nad Bečvou     B  Teplice nad Bečvou    766283
  30   Teplice           A  Teplice          766003
  31   Třeboň           A  Třeboň          770230
  32   Velichovky         B  Velichovky        777951
  33   Velké Losiny        B  Velké Losiny       779083
  34   Vráž u Písku        B  Vráž u Písku       785733
-------------------------------------------- -------------------------------------------
 
Příloha 15
Opotřebení staveb
1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.
2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85%.
3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.
Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně
b) rekreačních a zahrádkářských chat
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 50 let,
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,
d) vedlejších staveb a garáží
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 30-40let
e) studní
- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let
- ostatních 50 let
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.
4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,
c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,
d) oceňována kulturní památka,
e) provedena nástavba, přístavba, vestavba,
f) stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).
5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce
       
             +--     --+
           n  | B
i
| suma | ----- x 100A
i
| i=1 | C
i
| +-- --+
kde
n - počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,
A
i
- objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K
4
; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,
B
i
- skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,
C
i
- předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah B
i
=< C
i
(v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).
Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr B
i
/ C
i
.
6. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.
7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.
8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
a) pro budovy a haly (§ 3, přílohy č. 2 a 3):

           CK
     --------------------------- ,
     OP x ZC x K
1
x K
2
x K
3
x K
i
kde
CK -.. výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP -.. obestavěný prostor budovy nebo haly (m
3
),
ZC -.. základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m
3
),
K
1
, K2, K
3
, K
5
, K
i
- koeficienty uvedené v odstavci 3 § 3 této vyhlášky,
b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5, příloha č. 6), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 6, příloha č. 7), vedlejší stavby (§ 7, příloha č. 8) a garáže (§ 8, příloha č. 9):
 
 
           CK
     --------------------------- ,
       OP x ZCK x K
5
x K
i
kde
CK -.. výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP -.. obestavěný prostor výše uvedených staveb (m
3
),
ZCK- základní cena (Kč/m
3
) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:
- oceňované podle § 5 podle přílohy č. 6 nebo
- oceňované podle § 6 podle přílohy č. 7 nebo
- oceňované podle § 7 podle přílohy č. 8 nebo
- oceňované podle § 8 podle přílohy č. 9
K
i
- koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 38,
K5 - koeficient polohový pole přílohy č. 14,
c) pro byt nebo nebytový prostor nebo společnou část domu (§ 13, přílohy č. 2, 3, a 6):

         CK
  ----------------------------- ,
  PPK x ZC x K
1
x K
5
x K
i
kde
CK -.. výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
PPK -. podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m
2
), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m
2
), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,
ZC-.. základní cena (Kč/m
2
) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě
- oceňované podle § 3 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 2 nebo
- oceňované podle § 3 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 3 nebo
- oceňované podle § 5 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 6,
K
1
, K
5
, K
i
-.. koeficienty uvedené v odstavci 2 § 13.
                                              Tabulka č. 1
           Budovy typ A až I
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Čís.   Konstrukce                      TYP BUDOVY
pol.   a vybavení     A    B    C    D     E     F     G    H     I
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 1  Základy včetně   0,059  0,072  0,073  0,063   0,074   0,082   0,063  0,061   0,062
   zemních prací
 2  Svislé konstrukce  0,163  0,218  0,192  0,172   0,184   0,174   0,150  0,153   0,154
 3  Stropy       0,082  0,119  0,111  0,082   0,097   0,093   0,082  0,081   0,082
 4  Zastřešení mimo   0,064  0,054  0,062  0,059   0,090   0,073   0,061  0,062   0,062
   krytinu
 5  Krytiny střech   0,022  0,020  0,021  0,028   0,029   0,021   0,027  0,029   0,030
 6  Klempířské     0,006  0,006  0,006  0,006   0,006   0,006   0,006  0,006   0,007
   konstrukce
 7  Úpravy vnitřních  0,068  0,058  0,069  0,070   0,061   0,069   0,071  0,073   0,071
   povrchů
 8  Úpravy vnějších   0,032  0,031  0,031  0,036   0,034   0,033   0,032  0,033   0,034
   povrchů
 9  Vnitřní obklady   0,028  0,028  0,018  0,021   0,019   0,018   0,031  0,032   0,030
   keramické
 10  Schody       0,030  0,023  0,031  0,033   0,027   0,029   0,028  0,027   0,028
 11  Dveře        0,041  0,033  0,032  0,039   0,031   0,031   0,038  0,037   0,036
 12  Vrata         -    -    -    -     -     -     -    -     -
 13  Okna        0,062  0,053  0,052  0,057   0,054   0,052   0,059  0,058   0,051
 14  Povrch podlah    0,031  0,023  0,022  0,032   0,031   0,032   0,033  0,033   0,031
 15  Vytápění      0,052  0,043  0,041  0,052   0,043   0,042   0,049  0,048   0,049
 16  Elektroinstalace  0,059  0,052  0,050  0,059   0,052   0,057   0,058  0,059   0,056
 17  Bleskosvod     0,003  0,003  0,003  0,003   0,003   0,003   0,003  0,003   0,003
 18  Vnitřní vodovod   0,032  0,031  0,022  0,032   0,022   0,032   0,033  0,032   0,031
 19  Vnitřní kanalizace 0,031  0,029  0,021  0,031   0,020   0,031   0,032  0,031   0,030
 20  Vnitřní plynovod  0,004  0,003  0,003  0,004   0,003   0,002   0,003  0,004   0,003
 21  Ohřev teplé vody  0,018  0,016  0,016  0,019   0,019   0,017   0,022  0,020   0,021
 22  Vybavení kuchyní  0,017   -   0,018   -     -     -    0,018  0,019   0,017
 23  Vnitřní hygienická 0,039  0,038  0,034  0,034   0,033   0,030   0,043  0,042   0,043
   zařízení včetně WC
 24  Výtahy       0,014  0,013  0,010  0,014   0,005   0,014   0,014  0,013   0,014
 25  Ostatní       0,043  0,034  0,062  0,054   0,063   0,059   0,044  0,044   0,055
 26  Instalační      -    -    -    -     -     -     -    -     -
   prefabrikovaná
   jádra
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
                                               Tabulka č. 1
                           
           Budovy typ J až Z
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Čís.   Konstrukce                      TYP BUDOVY
pol.   a vybavení     J   K    L    M    N    O    P    R    S    Z
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 1  Základy včetně   0,054 0,060  0,083  0,104 0,103   0,108  0,104  0,109  0,132  0,131
   zemních prací
 2  Svislé konstrukce  0,182 0,188  0,214  0,233  0,239  0,256  0,253  0,258  0,304  0,304
 3  Stropy       0,084 0,082  0,113  0,123  0,131  0,117  0,118  0,120  0,138  0,138
 4  Zastřešení mimo   0,049 0,053  0,062  0,063  0,061  0,069  0,062  0,063  0,070  0,070
   krytinu
 5  Krytiny střech   0,023 0,024  0,022  0,023  0,022  0,028  0,023  0,023  0,029  0,029
 6  Klempířské     0,007 0,007  0,006  0,006  0,006  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007
   konstrukce
 7  Úpravy vnitřních  0,057 0,069  0,058  0,054  0,053  0,044  0,047  0,043  0,042  0,039
   povrchů
 8  Úpravy vnějších   0,029 0,031  0,032  0,032  0,032  0,031  0,030  0,030  0,029  0,027
   povrchů
 9  Vnitřní obklady   0,013 0,021  0,008   -    -    -    -    -    -    -
   keramické
 10  Schody       0,029 0,030  0,031  0,030  0,023  0,023  0,027  0,022  0,018  0,018
 11  Dveře        0,033 0,032  0,032  0,031  0,032  0,024  0,029  0,023  0,024  0,024
 12  Vrata         -   -   0,003  0,003  0,003  0,018  0,018  0,027  0,030  0,030
 13  Okna        0,053 0,054  0,052  0,043  0,042  0,043  0,042  0,033  0,034  0,034
 14  Povrch podlah    0,030 0,031  0,029  0,030  0,031  0,032  0,032  0,031  0,029  0,030
 15  Vytápění      0,048 0,047  0,038  0,017   -    -   0,011  0,012   -    -
 16  Elektroinstalace  0,051 0,052  0,064  0,073  0,071  0,070  0,071  0,072  0,058  0,061
 17  Bleskosvod     0,004 0,004  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,004  0,004
 18  Vnitřní vodovod   0,032 0,033  0,022  0,019  0,033  0,024  0,023  0,022   -    -
 19  Vnitřní kanalizace 0,031 0,032  0,020  0,017  0,031  0,023  0,021  0,019   -    -
 20  Vnitřní plynovod  0,004 0,004   -    -    -    -    -    -    -    -
 21  Ohřev teplé vody  0,022 0,021  0,017  0,004  0,004  0,004  0,005  0,005   -    -
 22  Vybavení kuchyní  0,019 0,018   -    -    -    -    -    -    -    -
 23  Vnitřní hygienická 0,039 0,038  0,029  0,028  0,027  0,023  0,021  0,020   -    -
   zařízení včetně WC
 24  Výtahy       0,013 0,013  0,010   -    -    -    -    -    -    -
 25  Ostatní       0,057 0,056  0,052  0,064  0,053  0,053  0,053  0,058  0,052  0,054
 26  Instalační     0,037  -    -    -    -    -    -    -    -    -
   prefabrikovaná
   jádra
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

                                               Tabulka č. 2

      HALY typ A až F
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Čís.    Konstrukce                     TYP HALY
pol.    a vybavení        A       B     C      D      E      F
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 1  Základy a vybavení       0,073     0,081   0,072    0,082    0,094    0,103
 2  Svislé konstrukce       0,174     0,227   0,171    0,192    0,203    0,213
 3  Stropy             0,073     0,072   0,064    0,063    0,082    0,084
 4  Zastřeš. mimo krytinu     0,082     0,083   0,080    0,083    0,102    0,101
 5  Krytiny střech         0,023     0,027   0,028    0,024    0,029    0,028
 6  Klempířské konstrukce     0,006     0,006   0,006    0,006    0,007    0,007
 7  Úpravy vnitř. povrchů     0,071     0,064   0,072    0,071    0,069    0,068
 8  Úpravy vněj. povrchů      0,033     0,032   0,033    0,032    0,039    0,038
 9  Vnitřní obklady keramické   0,028     0,023   0,031    0,024     -      -
 10 Schody             0,010     0,008   0,010    0,009    0,008    0,008
 11 Dveře             0,038     0,032   0,039    0,038    0,032    0,032
 12 Vrata              -       -     -      -         0,023    0,023
 13 Okna              0,057     0,054   0,059    0,058    0,052    0,051
 14 Povrchy podlah         0,040     0,041   0,042    0,041    0,048    0,047
 15 Vytápění            0,048     0,042   0,050    0,048    0,013    0,013
 16 Elektroinstalace        0,063     0,060   0,054    0,059    0,083    0,083
 17 Bleskosvod           0,003     0,003   0,003    0,003    0,004    0,004
 18 Vnitřní vodovod        0,033     0,023   0,032    0,024    0,009    0,009
 19 Vnitřní kanalizace       0,031     0,021   0,030    0,022    0,008    0,008
 20 Vnitřní plynovod        0,003     0,002   0,003    0,003     -      -
 21 Ohřev teplé vody        0,018     0,017   0,018    0,019    0,004    0,004
 22 Vybavení kuchyní         -       -    0,016    0,005     -      -
 23 Vnitřní hygienická       0,042     0,034   0,043    0,034    0,022    0,022
   zařízení včetně WC
 24 Výtahy             0,010     0,009   0,010    0,009     -      -
 25 Ostatní            0,041     0,039   0,034    0,051    0,069    0,054
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
                                               Tabulka č. 2
     HALY typ G až M
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------   
Čís.     Konstrukce                     TYP HALY
pol.     a vybavení       G    H    I    J      K      L      M
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 1  Základy a vybavení      0,112  0,111  0,113  0,122    0,123    0,113    0,122
 2  Svislé konstrukce      0,223  0,229  0,239  0,293    0,298    0,262    0,241
 3  Stropy            0,092  0,090  0,092  0,089    0,091    0,089    0,091
 4  Zastřeš. mimo krytinu    0,093  0,099  0,101  0,110    0,112    0,103    0,104
 5  Krytiny střech        0,029  0,028  0,029  0,029    0,028    0,029    0,030
 6  Klempířské konstrukce    0,006  0,006  0,006  0,007    0,007    0,007    0,006
 7  Úpravy vnitř. povrchů    0,063  0,063  0,063  0,061    0,060    0,059    0,053
 8  Úpravy vněj. povrchů     0,034  0,033  0,032  0,033    0,032    0,031    0,032
 9  Vnitřní obklady keramické   -    -    -    -      -      -      -
 10 Schody            0,008  0,008  0,008  0,007    0,007    0,007    0,008
 11 Dveře            0,031  0,032  0,031  0,022    0,021    0,020    0,031
 12 Vrata            0,022  0,023  0,024  0,023    0,024    0,024    0,021
 13 Okna             0,052  0,053  0,051  0,043    0,044    0,043    0,042
 14 Povrchy podlah        0,048  0,050  0,049  0,048    0,049    0,047    0,050
 15 Vytápění           0,011  0,012  0,011   -      -      -      -
 16 Elektroinstalace       0,084  0,073  0,063  0,047    0,048    0,059    0,061
 17 Bleskosvod          0,003  0,003  0,003  0,004    0,004    0,004    0,003
 18 Vnitřní vodovod       0,007  0,011  0,010   -      -     0,014    0,012
 19 Vnitřní kanalizace      0,006  0,010  0,009   -      -     0,013    0,011
 20 Vnitřní plynovod        -    -    -    -      -      -      -
 21 Ohřev teplé vody       0,003  0,004  0,004   -      -     0,005    0,004
 22 Vybavení kuchyní        -    -    -    -      -      -      -
 23 Vnitřní hygienická      0,021  0,023  0,022   -      -     0,020    0,022
   zařízení včetně WC
 24 Výtahy             -    -    -    -      -      -      -
 25 Ostatní           0,052  0,039  0,040  0,062    0,052    0,051    0,056
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
                                               Tabulka č. 3
                           
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 Číslo        Konstrukce                Typ domu, chalupy nebo domku
položky        a vybavení          A,E,CH,L    B,F,I,M    C,G,J,N    D,H,K,O
---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
  1  Základy včetně zemních prací         0,082     0,071     0,054     0,043
  2  Svislé konstrukce               0,212     0,223     0,234     0,243
  3  Stropy                    0,079     0,084     0,091     0,093
  4  Zastřešení mimo krytinu            0,073     0,052     0,054     0,042
  5  Krytiny střech                0,034     0,032     0,033     0,030
  6  Klempířské konstrukce             0,009     0,008     0,008     0,007
  7  Vnitřní omítky                0,058     0,062     0,061     0,064
  8  Fasádní omítky                0,028     0,031     0,028     0,033
  9  Vnější obklady                0,005     0,004     0,005     0,004
 10  Vnitřní obklady                0,023     0,023     0,022     0,024
 11  Schody                    0,010     0,024     0,023     0,039
 12  Dveře                     0,032     0,033     0,032     0,034
 13  Okna                     0,052     0,052     0,051     0,053
 14  Podlahy obytných místností          0,022     0,022     0,021     0,023
 15  Podlahy ostatních místností          0,010     0,011     0,013     0,014
 16  Vytápění                   0,052     0,044     0,053     0,042
 17  Elektroinstalace               0,043     0,041     0,042     0,040
 18  Bleskosvod                  0,006     0,006     0,006     0,005
 19  Rozvod vody                  0,032     0,030     0,029     0,028
 20  Zdroj teplé vody               0,019     0,018     0,017     0,016
 21  Instalace plynu                0,005     0,005     0,005     0,005
 22  Kanalizace                  0,031     0,028     0,027     0,029
 23  Vybavení kuchyní               0,005     0,005     0,005     0,005
 24  Vnitřní hygienické vybavení          0,041     0,051     0,043     0,050
 25  Záchod                    0,003     0,004     0,003     0,004
 26  Ostatní                    0,034     0,036     0,040     0,030
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
                                                       Tabulka č. 4
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------                           
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Číslo   Konstrukce                          TYP CHAT
položky    a          A         B        C         D            E
      vybavení      I     II    I    II    I    II    I    II      I      II
 
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
 1  Základy včetně     0,056   0,063  0,073  0,082  0,067  0,074   0,076  0,083    0,066    0,074
   zemních prací
 2  Podezdívka       0,036    -   0,038   -   0,037   -    0,039   -     0,038     -
 3  Svislé konstrukce   0,253   0,274  0,273  0,294  0,253  0,271   0,272  0,293    0,254    0,273
 4  Stropy         0,094   0,102  0,101  0,113  0,102  0,113   0,102  0,121    0,103    0,112
 5  Zastřešení mimo    0,092   0,091  0,062  0,061  0,092  0,091   0,071  0,070    0,092    0,091
   krytinu
 6  Krytiny střech     0,041   0,040  0,041  0,040  0,051  0,050   0,051  0,049    0,051    0,049
 7  Klempířské       0,008   0,007  0,008  0,007  0,008  0,007   0,008  0,007    0,008    0,008
   konstrukce
 8  Úprava povrchů     0,092   0,081  0,092      0,080  0,101  0,092   0,102  0,093    0,103    0,093
 9  Schodiště       0,021   0,041  0,012  0,020  0,022  0,042   0,011  0,022    0,021    0,041
 10  Dveře         0,031   0,030  0,031  0,031  0,031  0,030   0,031  0,030    0,031    0,030
 11  Okna          0,052   0,051  0,052  0,051  0,052  0,051   0,052  0,051    0,052    0,051
 12  Podlahy        0,041   0,040  0,041  0,040  0,042  0,041   0,042  0,041    0,040    0,039
 13  Vytápění        0,032   0,031  0,031  0,030  0,033  0,032   0,033  0,032    0,032    0,031
 14  Elektroinstalace    0,031   0,030  0,030  0,031  0,032  0,031   0,032  0,031    0,030    0,029
 15  Rozvod vody      0,022   0,021  0,021  0,021   -    -     -    -      -      -
 16  Zdroj teplé vody    0,009   0,010  0,009  0,010   -    -     -    -      -      -
 17  Rozvod propan -    0,002   0,002  0,002  0,002   -    -     -    -      -      -
   butanu
 18  Kanalizace       0,021   0,020  0,020  0,020   -    -     -    -      -      -
 19  Záchod         0,004   0,004  0,004  0,004  0,004  0,004   0,005  0,005    0,005    0,005
 20  Okenice        0,019   0,018  0,019  0,018  0,019  0,018   0,019  0,018    0,019    0,018
 21  Vnitřní hygienické   0,023   0,022  0,022  0,022  0,028  0,026   0,028  0,026    0,028    0,026
   vybavení
 22  Ostatní        0,020   0,022  0,018  0,023  0,026  0,027   0,026  0,028    0,027    0,030
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Číslo      Konstrukce                           TYP CHAT
položky       a              F           G       H            I
         vybavení         I      II    I    II     I     II     I     II
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
 1  Základy včetně zemních prací   0,077    0,084   0,058  0,064   0,084   0,093   0,082   0,092
 2  Podezdívka            0,040     -    0,037   -    0,039    -    0,040    -
 3  Svislé konstrukce         0,274    0,292   0,254  0,273   0,284   0,304   0,280   0,303
 4  Stropy              0,102    0,120   0,093  0,104   0,102   0,114   0,101   0,123
 5  Zastřešení mimo krytinu      0,070    0,069   0,092  0,090   0,063   0,062   0,072   0,070
 6  Krytiny střech          0,050    0,049   0,042  0,041   0,041   0,042   0,050   0,049
 7  Klempířské konstrukce       0,008    0,008   0,008  0,008   0,008   0,008   0,008   0,008
 8  Úprava povrchů          0,101    0,094   0,093  0,084   0,092   0,084   0,101   0,093
 9  Schodiště             0,012    0,023   0,021  0,043    -     -     -     -
 10  Dveře               0,032    0,031   0,032  0,031   0,031   0,030   0,032   0,031
 11  Okna               0,051    0,050   0,052  0,051   0,051   0,050   0,051   0,050
 12  Podlahy              0,040    0,039   0,040  0,039   0,040   0,039   0,041   0,040
 13  Vytápění             0,033    0,032   0,033  0,032   0,032   0,031   0,032   0,031
 14  Elektroinstalace         0,032    0,031   0,031  0,030   0,031   0,030   0,030   0,029
 15  Rozvod vody             -      -    0,018  0,017   0,018   0,017    -     -
 16  Zdroj teplé vody          -      -     -    -     -     -     -     -
 17  Rozvod propan - butanu       -      -    0,003  0,003   0,003   0,003    -     -
 18  Kanalizace             -      -    0,017  0,016   0,017   0,016    -     -
 19  Záchod              0,004    0,004   0,004  0,004   0,004   0,004   0,003   0,003
 20  Okenice              0,019    0,018   0,019  0,018   0,019   0,018   0,020   0,019
 21  Vnitřní hygienické vybavení    0,028    0,026   0,023  0,022   0,023   0,022   0,029   0,027
 22  Ostatní              0,027    0,030   0,030  0,030   0,018   0,033   0,028   0,032
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Chaty podsklepené

                                                        Tabulka č. 5
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
 OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
 Číslo     Konstrukce                       TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
 položky      a             A             B             C          D
        vybavení        I      II      I       II        I     II    I    II
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
  1  Základy           0,062    0,071    0,071     0,083      0,064    0,074  0,08  0,092
  2  Obvodové stěny        0,304    0,322    0,318     0,336      0,303    0,321  0,313  0,332
  3  Stropy            0,193    0,206    0,198     0,22      0,194    0,211  0,218  0,239
  4  Krov (podhled x)       0,108    0,093   0,073x)    0,062x)      0,098    0,085   -    -
  5  Krytina           0,069    0,057    0,081     0,071      0,068    0,056  0,112  0,09
  6  Klempířské konstrukce    0,019    0,016    0,017     0,015      0,018    0,016  0,016  0,015
  7  Úpravy povrchů        0,049    0,057    0,061     0,07      0,049    0,058  0,063  0,072
  8  Schodiště          0,038    0,046     -       -       0,037    0,043   -    -
  9  Dveře            0,031    0,023     0,03     0,021      0,029    0,02  0,038  0,026
 10  Okna             0,01    0,012    0,011     0,013      0,012    0,014  0,013  0,014
 11  Podlahy           0,068    0,063    0,082     0,07      0,08    0,068  0,097  0,085
 12  Elektroinstalace       0,049    0,034    0,058     0,039      0,048    0,034  0,05  0,035
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Číslo     Konstrukce                   TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
položky     a              E            F             G
       vybavení        I      II      I     II       I       II
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
 1  Základy            0,077    0,088    0,083    0,094     0,122     0,137
 2  Obvodové stěny         0,274    0,290    0,319    0,339     0,31     0,329
 3  Stropy             0,202    0,22    0,212    0,234      -       -
 4  Krov (podhled x)        0,109    0,090     -      -      0,335     0,33
 5  Krytina            0,068    0,055    0,111    0,086     0,128     0,105
 6  Klempířské konstrukce     0,018    0,016    0,016    0,015     0,042     0,032
 7  Úpravy povrchů         0,052    0,064    0,06    0,07     0,063     0,067
 8  Schodiště           0,036    0,042     -      -       -       -
 9  Dveře             0,03     0,022    0,037    0,025      -       -
 10  Okna              0,013    0,014    0,014    0,014      -       -
 11  Podlahy            0,082    0,071    0,108    0,092      -       -
 12  Elektroinstalace        0,039    0,028    0,04    0,031      -       -

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Vedlejší stavby podsklepené

                                                Tabulka č. 6
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
              OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------              
Číslo   Konstrukce                      Typ garáže
položky     a         A              B               C
       vybavení  nepodsklepené podsklepené nepodsklepené podsklepené  nepodsklepené   podsklepené
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------       
 1   Základy      0,060   0,071     0,062      0,078     0,082        0,093
 2   Obvodové stěny   0,289   0,297     0,301      0,327     0,338        0,342
 3   Stropy       0,191   0,215     0,262      0,276      -          -
 4   Krov        0,100   0,092      -        -      0,162        0,169
 5   Krytina      0,068   0,053     0,057      0,043     0,082        0,092
 6   Klempířské     0,019   0,017     0,029      0,026     0,019        0,017
    konstrukce
 7   Úpravy povrchů   0,051   0,058     0,048      0,054     0,063        0,068
 8   Dveře       0,023   0,018     0,027      0,014     0,036        0,029
 9   Okna        0,013   0,011     0,014      0,012     0,016        0,013
 10  Vrata       0,060   0,052     0,068      0,044     0,062        0,049
 11  Podlahy      0,068   0,073     0,072      0,080     0,140        0,128
 12  Elektroinstalace  0,058   0,043     0,060      0,046      -          -
--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

                                                Tabulka č. 7
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------
PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------     
 Číslo                 Název                    Předpokládaná životnost
 položky                                          v letech
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------
  1     Základy včetně zemních prací                         150 - 200
  2     Svislé konstrukce                               80 - 200
  3     Stropy                                     80 - 200
  4     Zastřešení mimo krytinu                            70 - 150
  5     Krytiny, střecha                                40 - 80
  6     Klempířské konstrukce                             30 - 80
  7     Úpravy vnitřních povrchů                            50 - 80
  8     Úpravy vnějších povrchů                            30 - 60
  9     Vnitřní obklady keramické                           30 - 50
  10    Schody                                     80 - 200
  11    Dveře                                     50 - 80
  12    Vrata                                     30 - 50
  13    Okna                                      50 - 80
  14    Povrchy podlah                                 15 - 80
  15    Vytápění                                    20 - 50
  16    Elektroinstalace                                25 - 50
  17    Bleskosvod                                   30 - 50
  18    Vnitřní vodovod                                20 - 50
  19    Vnitřní kanalizace                               30 - 60
  20    Vnitřní plynovod                                20 - 50
  21    Ohřev teplé vody                                20 - 40
  22    Vybavení kuchyní                                15 - 30
  23    Vnitřní hygienická zařízení včetně WC                     30 - 60
  24    Výtahy                                     30 - 50
  25    Ostatní                                     - -
  26    Instalační prefabrikáty (jádra)                        15 - 25
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------
 
Příloha 16
Míry kapitalizace pro oceňování nemovitosti a majetkových práv výnosovým způsobem
---------------------- ---------------------------------------------------------
Číslo   Typ stavby        Název položky          Míra
polož.                              kapitalizace
                                  v % pro
    -------------- ---------------------------------------- ----------------
    Budovy Haly                      Budovy Haly
---------------------- ---------------------------------------------------------
  1   L  E,F,G   Nemovitosti pro výrobu          7,5  9,5
  2   R    I   Nemovitosti pro garážování        11   10
  3   H, F   C   Nemovitosti pro obchod           7   8
  4   F    D   Nemovitosti pro administrativu        6,5
  5   I, G   D   Nemovitosti pro hromadné ubytování a    7,5
            stravování  (např. hotely),  ostatní
            ubytování
  6   P    H   Nemovitosti pro dopravu, spoje         7
  7   C    A   Nemovitosti pro školství            8
  8   D    A   Nemovitosti pro kulturu            7
  9   A    D   Nemovitosti pro zdravotnictví         8
 10   Z, O  K, L  Nemovitosti pro zemědělství        6   7,5
 11   S    J   Nemovitosti pro skladování         6   6,5
 12   E    B   Nemovitosti pro sport           7    7
 13   J    -   Bytové domy typové            5,5   -
 14   K    -   Bytové domy netypové           4,5   -
 15      -    Ostatní nemovitosti neuvedené         8
 16      -    Majetková práva                12
---------------------- ---------------------------------------------------------
U staveb oceňovaných podle § 22 odst. 2 se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.
U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části, zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5%.
Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5%.
 
Příloha 17
Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

------------------------------------------------------------------------
                  CHARAKTERISTIKA SKUPIN
 Označ.              DLE ANALÝZY ROZVOJE
 skupiny              NEMOVITOSTI:
   ------------------------------------------------------------------ 
     Změny okolí a      
     podmínek s dopadem    Rozvojové možnosti nemovitosti
     na výnosnost nemovitosti
     nebo na její poptávku
------------------------------------------------------------------------
  A                       ano
    s pozitivním dopadem           -----------------------
  B                       ne
------------------------------------------------------------------------
  C                       ano
   bez zásadních změn - stabilizovaná oblast -----------------------
  D                       ne
------------------------------------------------------------------------
  E                       ano
    s negativním dopadem           -----------------------
  F                       ne
------------------------------------------------------------------------

 Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu
                          Tabulka č. 2

VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
-------------------------------------- -----------------------------------
Kód
skupiny:       CV =< CN            CV> CN
        --------------------- -----------------------------------  
                      Pro budovy  Pro ostatní
        Pro budovy a haly      typu J a K  budovy a haly
-------------------------------------- -----------------------------------
  A        CV + 0,40 R       CV x 1,15   CV x 1,15
 B, C       CV + 0,20 R       CV x 1,05   CV x 1,10
 D, E       CV + 0,10 R         CV     CV x 1,05
  F          CV         CV x 0,85     CV
-------------------------------------- -----------------------------------    
    
Kde R = |CV - CN |,
CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,
CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp.
V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.
* Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace a jiné.
* Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.
* Nemovitosti, u nichž je růst nájemného zaručen polohou nemovitosti (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny kódu A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.
* Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.
 
Příloha 18
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
   
              Tabulka č. 1
------------------------------------------------------
 Kraj/(obec)                    
  (oblast        Indexovaná průměrná         
 katastrálních        cena (Kč/ m
3
) území) počet obyvatel ------------------------------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
------------------------------------------------------ PRAHA 1* 13 538 PRAHA 2* 6 714 PRAHA 3* 5 743 PRAHA 4* 3 749 PRAHA 5* 5 395 PRAHA 6* 8 357 PRAHA 7* 4 517 PRAHA 8* 4 710 PRAHA 9* 4 817 PRAHA 10* 4 838 PRAHA 11* 4 352 PRAHA 12* 4 598 PRAHA 13* 3 816 PRAHA 14* 3 076 PRAHA 15* 2 478 PRAHA 16* 4 035 PRAHA 17* 2 488 PRAHA 18* 3 710 PRAHA 19* 2 877 PRAHA 20* 4 842 PRAHA 21* 4 935 ------------------------------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 498 10 001 - 50 000 2 708 2 001 - 10 000 2 716 do 2 000 obyvatel 3 173 ------------------------------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 752 10 001 - 50 000 2 506 2 001 - 10 000 2 049 do 2 000 obyvatel 1 677 ------------------------------------------------------
PLZENSKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 560 10 001 - 50 000 2 387 2 001 - 10 000 1 994 do 2 000 obyvatel 1 855 ------------------------------------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 732 10 001 - 50 000 1 790 2 001 - 10 000 1 469 do 2 000 obyvatel 1 785 ------------------------------------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 1 950 10 001 - 50 000 1 899 2 001 - 10 000 1 881 do 2 000 obyvatel 1 484 ------------------------------------------------------
LIBERECKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 454 10 001 - 50 000 2 577 2 001 - 10 000 1 830 do 2 000 obyvatel 1 963 ------------------------------------------------------
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 650 10 001 - 50 000 2 150 2 001 - 10 000 1 869 do 2 000 obyvatel 2 050 ------------------------------------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 011 10 001 - 50 000 2 097 2 001 - 10 000 2 153 do 2 000 obyvatel 1 961 ------------------------------------------------------
KRAJ VYSOČINA
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 291 10 001 - 50 000 2 315 2 001 - 10 000 1 957 do 2 000 obyvatel 1 633 ------------------------------------------------------
BRNO
------------------------------------------------------ BRNO 1* 4 180 BRNO 2* 4 774 BRNO 3* 5 071 BRNO 4* 4 299 BRNO 5* 4 222 BRNO 6* 3 473 BRNO 7* 4 063 BRNO 8* 3 593 BRNO 9* 3 060 ------------------------------------------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
------------------------------------------------------ nad 10 000 obyvatel 2 617 2 001 - 10 000 2 229 do 2 000 obyvatel 1 947 ------------------------------------------------------
OLOMOUCKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 3 286 10 001 - 50 000 2 729 2 001 - 10 000 2 062 do 2 000 obyvatel 1 587 ------------------------------------------------------
ZLÍNSKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 3 330 10 001 - 50 000 2 672 2 001 - 10 000 2 234 do 2 000 obyvatel 1 962 ------------------------------------------------------
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
------------------------------------------------------ nad 50 000 obyvatel 2 128 10 001 - 50 000 2 192 2 001 - 10 000 1 806 do 2 000 obyvatel 1 839 ------------------------------------------------------
* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.
         Konstrukce a vybavení garáží
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
              hodnoty
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------
                         Tabulka č. 2
                          
     Znak                   Kvalitativní pásma
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------     
     
 Číslo  Název znaku   Číslo       Popis pásma             Hodnota
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------                                          Vi
 0               I.      Svislé konstrukce zděné nebo       A
     Typ stavby             železobetonové se střechou - krovem
                       umožňující zřízení podkroví

                II.      Svislé konstrukce zděné nebo       B
                       železobetonové s plochou střechou nebo
                       krovem neumožňující zřízení podkroví
 
               III.      Svislé konstrukce kovové - plechové,   C
                       s plochou střechou nebo krovem
                       neumožňující zřízení podkroví
  1               I.     Řadová                -0,01
     Druh stavby
                 II.     Samostatně stojící          0

  2   Konstrukce       I.     Kovová konstrukce opláštěná     -0,10
                       nebo
                       Obvod. stěny tl. do 15 cm
                 II.     Obvod. zdivo nebo stěny tl.      0
                       15-30 cm
                 III.    Obvod. zdivo nebo stěny       0,10
                       tl. nad 30 cm

  3               I.     Bez vybavení             -0,05
     Technické
     vybavení
                 II.     Jen el. proud 230 V         -0,02
                 III.    El.proud 230V/400 V nebo       0
                       vrata s elektr. pohonem
                 IV.     El. proud 230V/400 V,        0,03
                       voda,nebo vytápění, vrata
                       s elektr. pohonem
                 V.     El. proud 230V/400 V, voda,     0,10
                       vytápění, kanalizace el.
                       vrata s dál. ovlád.

  4   Příslušenství -     I.     Snižující hodnotu          -0,02
     venk. úpravy
                 II.     Bez příslušenství          -0,01
                 III.    Bez výrazného vlivu na        0
                       cenu
                 IV.     Zvyšující cenu            0,02
                 V.     výrazně ovlivňující cenu       0,05

  5   Kriterium jinde     I.     Významně snižující cenu       -0,1
     neuvedené
                 II.     Mírně snižující cenu         -0,05
                 III.    Bez vlivu na cenu           0
                 IV.     Mírně zvyšující cenu         0,05
                 V.     Významně zvyšující cenu        0,1

  6   Stavebně-        I.     stavba ve výborném stavu       1,25*
     technický stav
                 II.     Stavba v dobrém stavu s       1,05*
                       pravidelnou údržbou
                 III.    Stavba se zanedbanou         0,85*
                       údržbou - (předpoklad
                       provedení menších
                       stavebních úprav)
                 IV.     Stavba ve špatném stavu -      0,65*
                       (předpoklad provedení
                       rozsáhlejších stavebních
                       úprav)
                 V.     Stavba ve špatném stavu -      0,40*
                       (nutná rekonstrukce i
                       konstrukcí dlouhodobé
                       životnosti)
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------


  
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:
- A - pro stavby stáří do 20 let včetně 1
- B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
- C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně 0,8
- D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně 0,7
- E - pro stavby starší než 80 let 0,6
Přičemž platí, že je-li stavba:
- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.
- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.
Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
 
Příloha 18a
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
TRH S NEMOVITOSTMI
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
              
                          Tabulka č. 1
---------------------------------------------------------------------- --------------
     Znak                Kvalitativní pásma
---------------------------------------------------------------------- --------------
Číslo Název znaku     Číslo Popis pásma               Hodnota T
i
---------------------------------------------------------------------- -------------- Situace na dílčím I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 1 (segmentu) trhu II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 s nemovitostmi III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 V. Poptávka je výrazně vyšší než 0,10 nabídka ---------------------------------------------------------------------- -------------- 2 Vlastnictví I. Stavba na cizím pozemku -0,05 nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) ---------------------------------------------------------------------- -------------- Vliv právních I.* Negativní -0,01 až -0,05 3 vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prodejnost (např. III.* Pozitivní 0,01 až 0,05 prodej podílu, pronájem) ---------------------------------------------------------------------- -------------- 3 Index trhu: I
r
= 1 + suma T
i
i=1 ---------------------------------------------------------------------- -------------- * Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
POLOHA NEMOVITOSTI
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
I. Pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám
                          Tabulka č. 2
-------------------------- ------------------------------------------------------------
   Znak                Kvalitativní pásma
-------------------------- ------------------------------------------------------------
Číslo Název znaku Číslo   Popis pásma                Hodnota P
i
-------------------------- ------------------------------------------------------------ 1 Poloha I. Mimo souvisle zastavěné území obce -0,10 v obci II. Na okraji souvisle zastav. území obce -0,05 III. V souvisle zastavěné části obce 0 IV. V souvisle zastavěné části obce 0,10 poblíž centra obce V. Centrum obce 0,20 -------------------------- ------------------------------------------------------------ Dopravní I. Nejbližší zastávka hromadné dopravy -0,03 2 dostupnost ve vzdálenosti nad 300 m II Nejbližší zastávka hromadné dopravy 0 do 300 m včetně -------------------------- ------------------------------------------------------------ Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny obyvatel -0,01až -0,20 3 v okolí II. Bezproblémové okolí 0 -------------------------- ------------------------------------------------------------ 4 Změny I.* Výrazně negativní změny trvalého -0,11až -0,20 v okolí charakteru s vlivem na II.* Negativní změny -0,01až -0,10 cenu III. Bez vlivu 0 nemovitosti IV.* Pozitivní změny 0,01až 0,10 V.* Výrazně pozitivní změny trvalého 0,11až 0,20 charakteru -------------------------- ------------------------------------------------------------ 5 Vlivy I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 -------------------------- ------------------------------------------------------------ Index polohy pro garáže: 5 I
p
= 1 + suma T
i
i=1 -------------------------- ------------------------------------------------------------
*
Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
II. Pro stavby určené pro rodinnou rekreaci
 
                         Tabulka č. 3
---------------------------------------------------------------------- --------------
    Znak                Kvalitativní pásma
---------------------------------------------------------------------- --------------
Číslo Název znaku  Číslo  Popis pásma                Hodnota P
i
---------------------------------------------------------------------- -------------- 1 Životní I. Nevhodná k rekreaci - v okolí zdroje -0,10 prostředí a vysoké hlučnosti, prašností atraktivita II. Méně vhodná k rekreaci - v okolí zdroj -0,05 oblasti hlučnosti nebo prašnosti III. Vhodná k rekreaci 0 IV. Oblíbené rekreační oblasti 0,15 V. Nemovitost v městech uvedených 0,20 v příloze č. 39 a městech nad 50.000 obyvatel nebo ve vzdálenosti do 20 km od nich, kromě okresů Praha-západ a Praha-východ VI. Vyhledávané rekreační oblasti 0,25 (např.horská střediska a lázeňská místa typ A dle tab. 2 přílohy č. 14), okres Praha-západ a Praha-východ ---------------------------------------------------------------------- -------------- 2 Přírodní I. Les i vodní plocha je ve vzdálenosti -0,10 lokalita nad 2000 m II. Les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti -0,05 do 2000 m včetně III. Les nebo vodní plocha je v místě 0 (docházková vzdálenost) IV. Les i vodní plocha v místě 0,05 V. Význačná přírodní lokalita, nebo horská 0,15 oblast ---------------------------------------------------------------------- -------------- I. Nevýhodná poloha, negativní prvky -0,02 3 Poloha v okolí v zástavbě II. Bez vlivu, samoty 0 III. Výhodná poloha 0,02 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Dopravní I. Bez možnosti příjezdu dvoustopých -0,03 4 dostupnost vozidel k hranici pozemku (více jak 300 m) nebo pouze přívoz II. Problematický příjezd k hranici pozemku -0,01 III. Bezproblémový příjezd k hranici pozemku 0 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 5 Hromadná I. Špatná dostupnost -0,02 doprava II. Dobrá dostupnost 0 III. Výborná dostupnost (v dosahu MHD aj.) 0,02 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 6 Parkovací I. Špatné -0,02 možnosti II. Dobré 0 III. Garáž, přístřešek 0,02 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 7 Obchod a I. Žádné -0,05 služby v II. Obchod nebo služby 0 okolí III.* Obchody a služby (lékař) 0,01 až 0,10 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 8 Sportoviště I. Žádné 0 II.* V místě - přístupné veřejnosti až 0,10 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 9 Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny -0,01až -0,20 v okolí II. Bezproblémové okolí 0 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 10 Změny v okolí I.* Výrazně negativní změny trvalého -0,11až -0,15 s vlivem na charakteru cenu II.* Negativní změny -0,01až -0,10 nemovitosti III. bez vlivu 0 IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,10 V.* Výrazně pozitivní změny trvalého 0,11 až 0,15 charakteru ---------------------------------------------------------------------- -------------- 11 Vlivy I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Index polohy pro stavby pro rodinnou rekreaci: 11 I
p
= 1 + suma T
i
i=1 ----------------------------------- --------------------------------------------
*
Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
III. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do 2 000 obyvatel včetně, kromě obcí v okresu Praha-východ a Praha-západ.
 
                          Tabulka č. 4
---------------------------------------------------------------------- --------------
    Znak                Kvalitativní pásma
---------------------------------------------------------------------- --------------
Číslo Název znaku  Číslo  Popis pásma                Hodnota P
i
---------------------------------------------------------------------- -------------- 1 Význam obce I. Bez většího významu 0 z hlediska II. Vyhledávané (např. lázeňská místa typ 0,01 až 0,05 zeměpisného, B, předměstí měst) kulturního III. Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, 0,06 až 0,10 nebo vyhledávaná horská střediska, předměstí hospodářského velkých měst) ---------------------------------------------------------------------- -------------- 2 Poloha I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území -0,01 nemovitosti obce (odlehlá poloha) v obci II. Okrajová území obce 0 III. Centrální území obce 0,01 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 3 Okolní I. S negativními vlivy na okolí, ( např. -0,05 zástavba a výrobní objekty, sousedství dálnic, životní železnic, skládek, lomů, objektů prostředí zeměděl. výroby) v okolí II. Objekty pro bydlení 0 nemovitosti III. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, 0,05 význačné přírodní lokality ---------------------------------------------------------------------- -------------- 4 Obchod, I. Žádný obchod -0,03 služby, II. Pouze obchod se základním sortimentem 0 kultura III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a 0,03 v obci** kulturní zařízení ---------------------------------------------------------------------- -------------- 5 Školství a I. Žádná základní škola -0,03 sport II. Základní škola 0 v obci** III. Základní škola a sportovní zařízení 0,03 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 6 Zdravotní I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03 zařízení II. Pouze ordinace praktického lékaře 0 v obci** III. Ordinace praktického a odborného lékaře 0, 03 a další zařízení ---------------------------------------------------------------------- -------------- 7 Veřejná I. Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve -0,04 doprava vzdálenosti více jak 1000 m II. Omezené dopravní spojení 0 III. Dobré dopravní spojení (v dosahu 0,04 příměstských linek vel. měst) ---------------------------------------------------------------------- -------------- 8 I.* Konfliktní skupiny v okolních bytech -0,01až -0,40 Obyvatelstvo nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí II. Bezproblémové okolí 0 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 9 Nezaměstnanost I. Vyšší než je průměr v kraji -0,06 v obci a II. Průměrná nezaměstnanost 0 okolí III. Nižší než je průměr v kraji 0,06 ---------------------------------------------------------------------- -------------- 10 Změny I.* Výrazně negativní změny trvalého -0,06 až - v okolí charakteru 0,10 s vlivem na II.* Negativní změny -0,01 až - cenu 0,05 nemovitosti III. Bez vlivu 0 IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,05 V.* Výrazně pozitivní změny trvalého 0,06 až 0,10 charakteru ---------------------------------------------------------------------- -------------- 11 Vlivy I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až - 0,10 neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 11 I
p
= 1 + suma T
i
i=1 ----------------------------------- --------------------------------------------
*
Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
**
Nachází-li se nemovitost v části obce, jejíž souvislé zastavěné území je odděleno od ostatních souvislých zastavěných území obce, a je-li nejkratší dopravní vzdálenost od jeho hranice k hranici souvislých území ostatních částí obce větší než 1500 m, pak se začlenění do kvalitativního pásma znaku provede podle charakteristik této části obce.
IV. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce s více jak 2 000 obyvateli, kromě všech obcí v okresech Praha-východ, Praha-západ a kromě vyjmenovaných měst v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a
                          Tabulka č. 5
   
     Znak                   Kvalitativní pásma
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Číslo Název znaku   Číslo   Popis pásma                      Hodnota P
i
-------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 1 Význam obce I. Bez většího významu 0 z hlediska II. Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, 0,01 až 0,03 zeměpisného, předměstí měst, aj.) kulturního nebo III. Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhled. 0,03 až 0,06 hospodářského horská střediska, předměstí velkých měst, aj.) -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 2 I. Obecní úřad 0 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním 0,02 úřadem, banka nebo policie nebo pošta III Kompletní soustava úřadů včetně finančního a 0,04 katastrálního, pošta banka, policie, soud, pojišťovna, apod. -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 3 Poloha I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce -0,03 nemovitosti (odlehlá poloha) V obci II. Okrajová území obce -0,01 III. Vnitřní území obce 0 IV. Centrum obce 0,02 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 4 Okolní zástavba I. Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na -0,07 a životní okolí, ( např. sousedství dálnic,železnic, prostředí skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby) v okolí II. Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně -0,03 nemovitosti škodlivých vlivů na okolí, sousedství silnic s vysokým provozem III. Převažující objekty pro bydlení 0 IV. Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně 0,03 V. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné 0,05 přírodní lokality -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 5 Obchod, služby, I. Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami -0,03 kultura v okolí II. Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a 0 nemovitosti popřípadě kulturní zařízení III. Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a 0,05 kulturní zařízení -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 6 Školství a I. Žádná základní škola ani sportovní zařízení -0,04 sport v okolí II. Základní škola nebo sportovní zařízení, přírodní 0 nemovitosti sportoviště III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 7 Zdravotnické I. Žádné zdravotnické zařízení -0,05 zařízení II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0 v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 nemovitosti -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 8 Veřejná dopr ava I. Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve -0,05 vzdálenosti nad 1000 m. II. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m -0,03 s maximálně čtyřmi pravidelnými denními spoji III. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 0 s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m 0,03 V. Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, 0,05 příměstské linky měst) -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 9 Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo v okolí -0,01až -0,40 nemovitosti II. Bezproblémové okolí 0 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 10 Nezaměstnanost I. Vyšší než je průměr v kraji -0,04 v obci a okolí II. Odpovídá průměru v kraji 0 III. Nižší než je průměr v kraji 0,04 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 11 Změny v okolí I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10 s vlivem na II.* Negativní změny -0,01 až - 0,05 cenu III. Bez vlivu 0 nemovitosti IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,05 V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 12 Vlivy neuvedené I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 II. Bez dalších vlivů 0 III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 -------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 12 I
p
= 1 + suma T
i
i=1 ----------------------------------- --------------------------------------------
*
Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
V. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ
                          Tabulka č. 6
----------------------------------- --------------------------------------------
     Znak               Kvalitativní pásma
----------------------------------- --------------------------------------------
Číslo Název znaku    Číslo    Popis pásma           Hodnota P
i
----------------------------------- -------------------------------------------- 1 Poloha I. Samoty, mimo souvisle zast. -0,06 nemovitosti území obce (odlehlá poloha) v obci II. Okrajová území obce - -0,03 oddělené části obce III. Souvisle zastavěném území 0 obce ----------------------------------- -------------------------------------------- 2 Význam lokality I.* Nepreferovaná až -0,08 v obci, oblasti, II. Bez vlivu 0 okresua) III.* Preferovaná až 0,10 ----------------------------------- -------------------------------------------- 3 Okolní zástavba I. Průmyslové výrobní objekty -0,07 a životní s negativními vlivy na okolí, prostředí sousedství dálnic, silnic v okolí s kamionovou a nákladní nemovitosti dopravou železnic, letiště, skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. II. Výrobní objekty, sklady a -0,03 distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na okolí, frekventované silnice III. Převažující objekty pro 0 bydlení IV. Objekty pro bydlení bez 0,03 zázemí parků V. Objekty pro bydlení a 0,05 rekreaci, parky, význačné přírodní lokality ----------------------------------- -------------------------------------------- 4 Dopravní I. Špatná dostupnost centra -0,02 spojeníb) obce, špatné dopravní spojení II. Dobrá dostupnost centra obce, 0 dobré dopravní spojení III. Výborná dostupnost do centra 0,02 obce, centrum obce, výborné dopravní spojení ----------------------------------- -------------------------------------------- 5 Parkovací I. Špatné -0,02 možnosti v okolí II. Omezené 0 nemovitosti III. Výborné, privátní parkování 0,02 ----------------------------------- -------------------------------------------- 6 I.* Konfliktní skupiny v okolních -0,01 až-0,40 Obyvatelstvo bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí II. Bezproblémové okolí 0 ----------------------------------- -------------------------------------------- 7 Změny v okolí I.* Výrazně negativní změny -0,06 až-0,10 s vlivem na cenu trvalého charakteru nemovitosti II.* Negativní změny -0,01 až-0,05 III. Bez vlivu 0 IV.* Pozitivní změny 0,01 až0,05 V.* Výrazně pozitivní změny 0,06 až 0,10 trvalého charakteru ----------------------------------- -------------------------------------------- 8 Vlivy neuvedené I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 II. Bez dalších vlivů 0 III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 ----------------------------------- -------------------------------------------- Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 8 I
p
= 1 + suma T
i
i=1 ----------------------------------- --------------------------------------------
a) Posuzuje se ve vztahu k uvedené základní ceně.
b) Pro obce v okresu Praha-východ a Praha-západ se hodnotí dopravní dostupnost Prahy
*
Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.
Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
 
Příloha 19
Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu
Indexované průměrné ceny za m
2
podlahové plochy bytu Tabulka č.1 ---------------------------------- Kraj v členění na vyjmenované Index. prům. obce a cena velikostní kategorie obcí (Kč/m
2
) podle počtu obyvatel a oblastí ----------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
---------------------------------- Praha 1* 100 212 Praha 2* 70 529 Praha 3* 57 989 Praha 4* 48 092 Praha 5* 47 419 Praha 6* 63 764 Praha 7* 43 374 Praha 8* 47 772 Praha 9* 49 314 Praha 10* 48 954 Praha 11* 48 748 Praha 12* 42 844 Praha 13* 41 203 Praha 14* 24 584 Praha 15* 31 959 Praha 16* 37 916 Praha 17* 40 535 Praha 18* 41 442 Praha 19* 35 373 Praha 20* 53 001 Praha 21* 54 502 ----------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ
---------------------------------- Benešov 26 507 Beroun 35 858 Kladno 33 270 Kolín 25 436 Kutná Hora 22 612 Mělník 23 501 Mladá Boleslav 27 970 Nymburk 26 404 Poděbrady 27 088 Praha - východ** 31 020 Praha - západ** 36 390 Příbram 23 832 Rakovník 26 508 10 001 - 50 000 24 253 2 001 - 10 000 23 414 do 2 000 obyvatel 17 801 ----------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ
---------------------------------- České Budějovice 27 930 Český Krumlov 20 103 Jindřichův Hradec 18 318 Písek 22 107 Prachatice 17 038 Strakonice 19 307 Tábor 20 907 2 001 - 10 000 15 052 do 2 000 obyvatel 14 011 ----------------------------------
PLZEŇSKÝ KRAJ
---------------------------------- Plzeň 1* 28 759 Plzeň 2* 27 463 Plzeň 3* 24 479 Domažlice 18 385 Klatovy 19 930 Rokycany 22 880 Tachov 16 801 10 001 - 50 000 18 644 2 001 - 10 000 18 457 do 2 000 obyvatel 14 263 ----------------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ
---------------------------------- Karlovy Vary 1* 39 211 Karlovy Vary 2* 28 037 Karlovy Vary 3* 26 955 Karlovy Vary 4* 27 503 Cheb 15 781 Františkovy Lázně 16 387 Mariánské Lázně 25 374 Sokolov 16 099 10 001 - 50 000 16 824 2 001 - 10 000 13 158 do 2 000 obyvatel 12 539 ----------------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ
---------------------------------- Děčín 15 848 Chomutov 9 133 Litoměřice 20 455 Louny 16 710 Most 11 559 Teplice 16 076 Ústí nad Labem 14 939 10 001 - 50 000 11 024 2 001 - 10 000 14 485 do 2 000 obyvatel 10 708 ----------------------------------
LIBERECKÝ KRAJ
---------------------------------- Česká Lípa 16 405 Jablonec nad Nisou 20 082 Liberec 25 014 Semily 13 804 10 001 - 50 000 18 760 2 001 - 10 000 20 950 do 2 000 obyvatel 24 271 ----------------------------------
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
---------------------------------- Hradec Králové 31 097 Jičín 25 836 Náchod 20 003 Rychnov nad Kn 22 113 Trutnov 20 563 10 001 - 50 000 22 545 2 001 - 10 000 17 122 do 2 000 obyvatel 22 435 ----------------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ
---------------------------------- Chrudim 25 087 Pardubice 29 519 Svitavy 18 052 Ústí nad Orlicí 16 875 10 001 - 50 000 18 369 2 001 - 10 000 19 474 do 2 000 obyvatel 16 305 ----------------------------------
KRAJ VYSOČINA
---------------------------------- Havlíčkův Brod 21 818 Jihlava 23 634 Pelhřimov 21 480 Třebíč 16 460 Žďár nad Sázavou 22 185 10 001 - 50 000 17 247 2 001 - 10 000 14 967 do 2 000 obyvatel 11 034 ----------------------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
---------------------------------- Brno 1* 44 766 Brno 2* 41 270 Brno 3* 39 401 Brno 4* 37 798 Brno 5* 40 429 Brno 6* 35 576 Brno 7* 35 460 Brno 8* 35 530 Brno 9* 32 909 Blansko 24 065 Břeclav 19 698 Hodonín 19 405 Vyškov 21 912 Znojmo 21 975 10 001 - 50 000 21 162 2 001 - 10 000 21 620 do 2 000 obyvatel 16 700 ----------------------------------
OLOMOUCKÝ KRAJ
---------------------------------- Jeseník 17 019 Olomouc 28 905 Prostějov 20 931 Přerov 20 016 Šumperk 20 588 10 001 - 50 000 18 942 2 001 - 10 000 16 014 do 2 000 obyvatel 10 586 ----------------------------------
ZLÍNSKÝ KRAJ
---------------------------------- Kroměříž 22 008 Luhačovice 25 517 Uherské Hradiště 22 584 Vsetín 21 132 Zlín 29 940 10 001 - 50 000 22 148 2 001 - 10 000 19 963 do 2 000 obyvatel 15 921 ----------------------------------
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
---------------------------------- Ostrava 1* 21 789 Ostrava 2* 24 066 Ostrava 3* 20 644 Ostrava 4* 17 090 Ostrava 5* 23 073 Ostrava 6* 21 346 Ostrava 7* 19 881 Ostrava 8* 21 427 Ostrava 9* 21 870 Ostrava 10* 21 022 Ostrava 11* 17 010 Ostrava 12* 14 653 Bruntál 22 146 Frýdek-Místek 21 040 Havířov 17 636 Karviná 18 824 Nový Jičín 22 071 Opava 21 870 10 001 - 50 000 17 264 2 001 - 10 000 15 520 Do 2 000 obyvatel 13 848 ----------------------------------
* Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.
** Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.
Konstrukce a vybavení bytů Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 

                         Tabulka č. 2
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
     Znak                       Kvalitativní pásma
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
    Název znaku  Číslo                                    Hodnota V
i
--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Číslo Popis pásma --------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 1 Typ stavby I. Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty -0,10 II. Budova - panelová, nezateplená -0,05 III. Budova - panelová, zateplená 0 IV. Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná 0,10 2 Společné části I. Žádné z dále uvedených -0,01 domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 0 III. Komerční plochy, sauna nebo fitnes 0,02 IV. Garážové stání 0,10 V. Bazén 0,15 3 Příslušenství I. Příslušenství snižující cenu bytu -0,05 domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0 III. Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní parkovací 0,10 stání,..) 4 Umístění bytu I. 1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu -0,05 v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0 III. 2.- 4. NP s výtahem 0,05 5 Orientace I. Okna jen na sever nebo bez výhledu -0,01 obyt. místností ke světovým stranám II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0 III. Ostatní světové strany - s výhledem 0,03 6 Základní I. Bez vlastního příslušenství -0,15 příslušenství bytua) II. Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové -0,10 bytové jádro III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0 IV. Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo 0,05 standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem V. Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, 0,10 masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství 7 Další vybavení I. Standardní vybavení, bez dalších prostor -0,03 bytu a prostory užívané spolu s bytem II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo -0,01 sklepní kóje III. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo 0 sklepní kóje (sklep) IV. Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo 0,04 zimní zahrada V. Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač, 0,05 až 0,10 elektr. zabezpeč. zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada 8 Vytápění bytu I. Lokální na tuhá paliva -0,10 II. Lokální na elektřinu nebo plyn -0,02 III. Dálkové, ústřední, etážové 0 IV. Podlahové topení obytných místností 0,07 V. Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod. 0,10 9 Kriterium I. Významně snižující cenu -0,10 jinde neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,10 10 Stavebně- I. Byt ve výborném stavu 1,25* technický stav II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05* III. Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších 0,85* stavebních úprav) IV. Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších 0,65* stavebních úprav) V. Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce) 0,40* --------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Index konstrukce a vybavení: 9 I
v
= 1 + suma V
i
x V
10
i=1 --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod.
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:
A - pro stavby stáří do 20 let včetně
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně 0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně 0,7
E - pro stavby starší než 80 let 0,6
Přičemž platí, že jde-li o stavbu , popřípadě byt:
- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.
- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.
** Stavebně technický stav se hodnotí obdobně jako v případě koeficientu K
4
v ustanovení § 13 odst. 2
Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
 
Příloha 20
Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Indexované průměrné ceny za m
3
obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty Tabulka č. 1 -------------------------- ---------------------------- Kraj/(obec) (oblast katastrálních Indexovaná průměrná území) cena (Kč/m
3
) počet obyvatel -------------------------- ----------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
-------------------------- ---------------------------- PRAHA 1* - PRAHA 2* - PRAHA 3* - PRAHA 4* 5 140 PRAHA 5* 4 096 PRAHA 6* 6 041 PRAHA 7* 3 860 PRAHA 8* 3 935 PRAHA 9* 3 425 PRAHA 10* 3 650 PRAHA 11* 3 940 PRAHA 12* 6 950 PRAHA 13* 7 858 PRAHA 14* 3 472 PRAHA 15* 7 563 PRAHA 16* 4 539 PRAHA 17* 7 279 PRAHA 18* 5 133 PRAHA 19* 3 644 PRAHA 20* 4 763 PRAHA 21* 5 401 -------------------------- ----------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 3 167 10 001 - 50 000 2 884 2 001 - 10 000 5 919 do 2 000 obyvatel 6 195 -------------------------- ----------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 559 10 001 - 50 000 2 291 2 001 - 10 000 3 569 do 2 000 obyvatel 4 074 -------------------------- ----------------------------
PLZENSKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 796 10 001 - 50 000 2 412 2 001 - 10 000 3 325 do 2 000 obyvatel 3 605 -------------------------- ----------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 189 10 001 - 50 000 2 668 2 001 - 10 000 2 222 do 2 000 obyvatel 2 978 -------------------------- ----------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 069 10 001 - 50 000 2 227 2 001 - 10 000 2 429 do 2 000 obyvatel 3 274 -------------------------- ----------------------------
LIBERECKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 895 10 001 - 50 000 3 711 2 001 - 10 000 2 140 do 2 000 obyvatel 4 703 -------------------------- ----------------------------
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 831 10 001 - 50 000 2 453 2 001 - 10 000 2 997 do 2 000 obyvatel 4 262 -------------------------- ----------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 165 10 001 - 50 000 1 992 2 001 - 10 000 2 699 do 2 000 obyvatel 3 221 -------------------------- ----------------------------
KRAJ VYSOČINA
-------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 1 629 10 001 - 50 000 1 944 2 001 - 10 000 2 182 do 2 000 obyvatel 3 178 -------------------------- ---------------------------- BRNO -------------------------- ---------------------------- BRNO 1* - BRNO 2* 2 664 BRNO 3* 3 782 BRNO 4* 3 714 BRNO 5* 2 827 BRNO 6* 3 116 BRNO 7* 3 012 BRNO 8* 4 883 BRNO 9* 3 800 -------------------------- ---------------------------- JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) -------------------------- ---------------------------- nad 10 000 obyvatel 1 961 2 001 - 10 000 3 041 do 2 000 obyvatel 3 498 -------------------------- ---------------------------- OLOMOUCKÝ KRAJ -------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 925 10 001 - 50 000 2 414 2 001 - 10 000 2 605 do 2 000 obyvatel 3 054 -------------------------- ---------------------------- ZLÍNSKÝ KRAJ -------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 946 10 001 - 50 000 2 202 2 001 - 10 000 2 451 do 2 000 obyvatel 2 973 -------------------------- ---------------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ -------------------------- ---------------------------- nad 50 000 obyvatel 2 490 10 001 - 50 000 2 682 2 001 - 10 000 3 014 do 2 000 obyvatel 3 146 -------------------------- ----------------------------
* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.
  Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
              hodnoty
                
                         Tabulka č. 2
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
    Znak                  Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku Číslo  Popis pásma                     Hodnota Vi
-------------------------- --------------------------------------------     ----------------------
 1    2     3             4                 5
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 0  Typ stavbya)  I.  Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny   A;B;C;D;E;F;G;H;I
              zastavěné plochy 1. NP  -
              - Bez podkroví nebo do ˝ zastavěné plochy
              1.NP
           II.  Dtto - s podkrovím nad ˝ zastavěné plochy   A;B;C;D;E;F;G;H;I
              1. NP včetně
          III.  Podsklepený                   A;B;C;D;E;F;G;H;I
              - bez podkroví nebo do ˝ zastavěné plochy
              1. NP
           IV.  Dtto - s podkrovím nad ˝ zastavěné plochy 1.  A;B;C;D;E;F;G;H;I
              NP včetně
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 1  Druh stavby  I.  Zahrádkářská chata                   0,02
           II.  Rekreační chata                     0
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 2  Svislé     I.  Dřevěné jednostranně obíjené             -0,05
   konstrukceb)  II.  Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30     -0,03
              cm včetně
          III.  Montované na bázi dřevní hmoty             0
           IV.  Dřevěné srubové                    0,02
           V.  Zděné tl. více jak 30 cm                0,05
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 3  Střešní    I.  Krov neumožňující zřízení podkroví          -0,01
   konstrukce
           II.  Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení       0
              podkroví (nevyužito)
          III.  Podkroví více jak z poloviny zastavěné         0,03
              plochy stavby
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 4  Napojení    I.  Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el.      -0,06
   stavby na      energie
   sítě     II.  Elektr. proud, voda , žumpa (septik)          0
          III.  Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod      0,06
              a kanalizaci nebo domovní čistírna
              odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 5  Vybavení    I.  Bez zákl. příslušenství                -0,10
           II.  Pouze WC suché nebo i mino stavbu           -0,06
          III.  WC ve stavbě                      0
           IV.  WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout       0,10
           V.  WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další      0,15
              vybavení (např. zimní zahrady, vnitřní bazén
              atd.),
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 6  Vytápění    I.  Bez vytápění                     -0,06
   stavby
           II.  Lokální vytápění                    0
          III.  ústřední (centrální) vytápění na pevná         0,05
              paliva
           IV.  Ostatní druhy vytápění                 0,10
-------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
 7  Příslušenství I.  Snižující hodnotu stavby               -0,08
   stavby     II.  Bez příslušenství                   -0,04    
   (venkovní   III.  Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu        0     
   úpravy a       chaty                               
   vedlejší    IV.  Příslušenství zvyšující cenu chaty (např.       0,04    
   stavby do      venkovní gril, pergoly apod.)                   
   celkové ZP   V.  Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby     0,08až0,20  
   25 m
2
(např. sauna) včetně) I. Pouze zastavěný stavbou -0,05 -------------------------- -------------------------------------------- ---------------------- 8 Výměra pozemků užívané se stavbou II. Do 400 m
2
0 III. Nad 400 m 0,03 -------------------------- -------------------------------------------- ---------------------- 9 Kriterium I. Významně snižující cenu -0,06 až -0,15 jinde neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,15 -------------------------- -------------------------------------------- ---------------------- 10 Stavebně- I. Stavba ve výborném stavu 1,25* technický II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05* stav III. Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad 0,85* provedení menších stavebních úprav) VI. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65* provedení rozsáhlejších stavebních úprav) V. Stavba ve špatném stavu - (nutná 0,40* rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) -------------------------- -------------------------------------------- ---------------------- 9 Index konstrukce a vybavení: I
v
= (1 + suma V
i
) x V
10
i= 1 -------------------------- -------------------------------------------- ----------------------
a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 4 odpovídajícího typu dle přílohy č. 7
b) Začlenění se provede podle převažujícího provedení svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji určit, pak se začlení do vyššího kvalitativního pásma.
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro
kategorii:
 A - pro stavby stáří do 20 let včetně          1
 B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně      0,9
 C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně      0,8
 D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně      0,7
 E - pro stavby starší než 80 let             0,6
Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.
Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.
Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
 
Příloha 20a
Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
    
              Tabulka č. 1
------------------------------------------     
 Kraj v členění na           
 vyjmenované obce a  Index. prům.   
velikostní kategorie    cena     
 obcí podle počtu           
 obyvatel a oblastí    (Kč/m
3
) ------------------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
------------------------------------------ Praha 1* - Praha 2* - Praha 3* 12 660 Praha 4* 9 897 Praha 5* 9 387 Praha 6* 16 703 Praha 7* 6 851 Praha 8* 8 144 Praha 9* 5 984 Praha 10* 8 310 Praha 11* 7 719 Praha 12* 7 937 Praha 13* 6 615 Praha 14* 6 480 Praha 15* 6 903 Praha 16* 5 773 Praha 17* 6 473 Praha 18* 7 449 Praha 19* 5 392 Praha 20* 9 178 Praha 21* 11 156 ------------------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ
------------------------------------------ Benešov 3 798 Beroun 6 539 Kladno 4 350 Kolín 3 470 Kutná Hora 4 645 Mělník 4 116 Mladá Boleslav 4 361 Nymburk 3 699 Poděbrady 4 334 Praha - východ** 7 035 Praha - západ** 8 675 Příbram 3 995 Rakovník 4 308 10 001 - 50 000 4 441 2 001 - 10 000 5 016 do 2 000 obyvatel 5 006 ------------------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ
------------------------------------------ České Budějovice 4 568 Český Krumlov 4 707 Jindřichův Hradec 3 892 Písek 3 424 Prachatice 3 423 Strakonice 3 205 Tábor 3 394 2 001 - 10 000 3 698 do 2 000 obyvatel 3 663 ------------------------------------------
PLZEŇSKÝ KRAJ
------------------------------------------ Plzeň 1* 4 789 Plzeň 2* 4 392 Plzeň 3* 4 833 Domažlice 3 344 Klatovy 3 184 Rokycany 3 432 Tachov 2 611 10 001 - 50 000 3 814 2 001 - 10 000 3 848 do 2 000 obyvatel 3 516 ------------------------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ
------------------------------------------ Karlovy Vary 1* 6 233 Karlovy Vary 2* 5 178 Karlovy Vary 3* 4 980 Karlovy Vary 4* 4 464 Cheb 2 981 Františkovy Lázně 3 420 Mariánské Lázně 2 947 Sokolov 3 855 10 001 - 50 000 3 035 2 001 - 10 000 3 192 do 2 000 obyvatel 3 458 ------------------------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ
------------------------------------------ Děčín 3 144 Chomutov 3 130 Litoměřice 3 868 Louny 2 929 Most 3 961 Teplice 3 716 Ústí nad Labem 3 280 10 001 - 50 000 3 059 2 001 - 10 000 3 369 do 2 000 obyvatel 3 287 ------------------------------------------
LIBERECKÝ KRAJ
------------------------------------------ Česká Lípa 3 224 Jablonec nad Nisou 3 936 Liberec 4 092 Semily 3 314 10 001 - 50 000 4 176 2 001 - 10 000 4 075 do 2 000 obyvatel 4 477 ------------------------------------------
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
------------------------------------------ Hradec Králové 4 875 Jičín 3 775 Náchod 2 985 Rychnov nad Kn. 2 513 Trutnov 3 142 10 001 - 50 000 3 427 2 001 - 10 000 3 338 do 2 000 obyvatel 3 828 ------------------------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ
------------------------------------------ Chrudim 3 672 Pardubice 3 855 Svitavy 3 008 Ústí nad Orlicí 2 633 10 001 - 50 000 3 151 2 001 - 10 000 3 259 do 2 000 obyvatel 3 114 ------------------------------------------
KRAJ VYSOČINA
------------------------------------------ Havlíčkův Brod 3 770 Jihlava 3 309 Pelhřimov 2 411 Třebíč 2 831 Žďár nad Sázavou 3 444 10 001 - 50 000 2 816 2 001 - 10 000 2 703 do 2 000 obyvatel 2 426 ------------------------------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
------------------------------------------ Brno 1* 7 944 Brno 2* 7 288 Brno 3* 6 610 Brno 4* 7 665 Brno 5* 6 713 Brno 6* 5 735 Brno 7* 6 259 Brno 8* 5 895 Brno 9* 3 779 Blansko 7 944 Břeclav 3 341 Hodonín 3 309 Vyškov 2 875 Znojmo 3 470 10 001 - 50 000 3 432 2 001 - 10 000 3 459 do 2 000 obyvatel 3 286 ------------------------------------------
OLOMOUCKÝ KRAJ
------------------------------------------ Jeseník 2 461 Olomouc 4 379 Prostějov 3 653 Přerov 3 373 Šumperk 3 257 10 001 - 50 000 3 314 2 001 - 10 000 3 115 do 2 000 obyvatel 2 876 ------------------------------------------
ZLÍNSKÝ KRAJ
------------------------------------------ Kroměříž 3 708 Luhačovice 4 254 Uherské Hradiště 3 169 Vsetín 3 277 Zlín 5 098 10 001 - 50 000 3 512 2 001 - 10 000 2 944 do 2 000 obyvatel 2 797 ------------------------------------------
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
------------------------------------------ Ostrava 1* - Ostrava 2* 3 138 Ostrava 3* 3 074 Ostrava 4* 3 002 Ostrava 5* 4 027 Ostrava 6* 3 472 Ostrava 7* 3 243 Ostrava 8* 4 090 Ostrava 9* 3 269 Ostrava 10* 3 241 Ostrava 11* 3 867 Ostrava 12* 3 723 Bruntál 2 373 Frýdek-Místek 3 462 Havířov 3 298 Karviná 3 049 Nový Jičín 2 764 Opava 2 926 10 001 - 50 000 2 788 2 001 - 10 000 3 273 do 2 000 obyvatel 3 410 ------------------------------------------
* Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.
** Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.


 Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a
               domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich
              hodnoty
                         Tabulka č. 2
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
     Znak                       Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku   Číslo      Popis pásma                       Hodnota Vi
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 1     2        3               4                  5
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 0  Typ stavbya)      I.    Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny     A;B;E;F;CH;I;L; M
                   zastavěné plochy 1.NP
                       - se šikmou nebo strmou střechou
               II.   Dtto  - s plochou střechou            A;B;E;F;CH;I;L; M
              III.   Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou    C;D;G;H;J;K;N;O
               IV.   Dtto     - s plochou střechou           C;D;G;H;J;K;N;O
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 1  Druh stavby      I.    Rekreační chalupa a rekreační domek            -0,02
               II.   Dvojdomek, dům řadový                   -0,01
              III.   Samostatný rodinný dům                   0
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 2  Provedení       I.    Na bázi dřevní hmoty - nezateplené; zdivo         -0,08
   obvodových           smíšené nebo kamenné
   stěnb)         II.   Železobetonová konstrukce - nezateplená         -0,01
              III.   Zdivo cihelné nebo tvárnicové                0
               IV.   Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené       0,04
               V    Ekologické stavby, nízkoenergetické a           0,10
                   pasivní domy atd.
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 3  Tloušťka obvod.    I.    méně jak 45 cm                      -0,02
   stěn          II.   45 cm                            0
              III.   více jak 45 cm                      0,03
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 4  Podlažnostc)      I.    Hodnota větší než 2                    0
               II.   Hodnota více jak 1 do 2 včetně              0,01
              III.   Hodnota 1                         0,02
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 5  Napojení na      I.    Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie        -0,10
   sítě (přípojky)    II.   Přípojka elektro, vl. studna na pozemku         -0,05
              III.   Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD         0
                   do žumpy nebo septiku
               IV.   Přípojka elektro voda, napoj. na veřej.          0,04
                   kanal. nebo domovní čistírna
               V.    Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn        0,08
                   nebo propan butan
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 6             I.    Lokální na tuhá paliva                  -0,08
       Způsob vytápění
      stavby      II.   Lokální vytápění el. nebo plynem,             -0,04
              III.   Ústřední , etážové , dálkové                0
               IV.   V převažující části vytápění podlahové,         0,05
                   teplovzdušné vytápění
               V.    Ostatní druhy vytápění (např.solární,         0,06 až 0,10
                   tepelná čerpadla, stěn. vytápění)
----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------- 
 7  Zákl.         I.    Bez základního příslušenství nebo pouze          -0,10
   příslušenství          suchý záchod,chemické WC
   v RDd)         II.   Pouze částečné ve stavbě nebo úplné            -0,05
                   podstand. nebo mimo stavbu RD
              III.   Úplné - standardní provedení                0
               IV.   Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl.         0,05
                   standard. proved., popřípadě prádelna
               V.    Více základních příslušenství             0,06 až 0,10
                   nadstandardního provedení
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 8  Ostatní        I.    Bez dalšího vybavení                    0
   vybavení v RD     II.    Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad.,     0,01 až 0,25
                   vířivé vany, vnitřní bazén
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 9  Venkovní úpravy    I.    Zanedbatelného rozsahu                  -0,05
               II.   Minimálního rozsahu                    -0,03
              III.   Standardního rozsahu a provedení              0
               IV.   Většího rozsahu nebo nadstand. provedení         0,04
               V.    Nadstandardní provedení a rozsah             0,05
----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
 10  Vedlejší stavby    I.    Snižující hodnotu RD                 -0,01 až -0,03
   tvořící
   příslušenství k
   RD           II.   Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové         0
                   zastavěné ploše nad 25 m
2
III. Standardní příslušenství - vedlejší stavby 0,05 až 0,10 celkem do 25 m
2
----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------- 11 Pozemky ve I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo -0,01 funkčním celku do 300 m
2
se stavbou II. Od 300 m
2
do 800 m
2
celkem 0 III. Nad 800 m
2
celkem 0,01 ----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------- 12 Kriterium jinde I. Významně snižující cenu -0,06 až -0,10 neuvedené II. Mírně snižující cenu -0,01 až -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 IV. Mírně zvyšující cenu 0,01až 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,10 ----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------- 13 Stavebně- I. Stavba ve výborném stavu 1,25* technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05* III. Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad 0,85* provedení menších stavebních úprav) IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65* provedení rozsáhlejších stavebních úprav) V. Stavba ve špatném stavu - (nutná 0,40* rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) ----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------- 12 Index konstrukce a vybavení: I
v
= (1 + suma V
i
) x V
13
i= 1 ----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------
a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 6.
b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji pří více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.
c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP - nutno doložit výpočtem.
d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:
  A - pro stavby stáří do 20 let včetně          1
  B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně      0,9
  C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně      0,8
  D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně      0,7
  E - pro stavby starší než 80 let            0,6
Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.
Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.
Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
 
Příloha 21
Úprava základních cen stavebních, popř. jiných pozemků
                                         Tabulka č. 1
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
   Číslo             Důvod úpravy            Srážka   Přirážka
  položky      ceny stavebního, popř. jiného pozemku       %      %
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
1.1       pozemek v obci uvedené v § 28 odstavci 1 písmeno            
         b), d), f), h), j) se zřetelem na její významnost           
         z hlediska zeměpisného, kulturního a hospodářského   do 20    do 80
                                            
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
1.2       výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska           
         účelu užití stavby na něm zřízené, popřípadě
         k jejímu zřízení určeného
      1.2.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)       do 60    do 250
      1.2.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)    do 50    do 200
      1.2.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)    do 40    do 165
      1.2.4 - v ostatních obcích                  do 30    do 125
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
1.3       pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností           
         nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami           
         administrativními, hotely, restauracemi,         -     do 150
         prodejnami, obchodními domy, domy služeb,
             parkovišti apod.
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
1. 4       pozemek v obci, jehož cena zjištěná dle § 28 odst.          
         1  písm.  a) až l), upravená dle příslušného
         odstavce § 28, popř. § 32 odst. 1 nebo 2,  mimo
         úpravy položkou 1.4, nedosahuje výši sjednaných
         cen srovnatelných stavebních pozemků, popřípadě
         jiných pozemků, z důvodu
   1.4.1    - polohy v okolí města podle § 28 odstavce 1       -    do 300
          písmeno a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní
          sjednaných cen
   1.4.2    - polohy v turisticky významné obci se zvýšenou     -    do 400
          úrovní sjednaných cen
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                         
                                        Tabulka č. 2
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
   Číslo             Důvod úpravy            Srážka   Přirážka
  položky      ceny stavebního, popř. jiného pozemku       %      %
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.1       přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná               
         komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový     do 10     -
         povrch)
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
2.2       není-li v místě možnost napojení na veřejný       do 5     -
         vodovod
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.3       není-li v místě možnost napojení na veřejnou      do 7     -
         kanalizaci
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.4       není-li v místě možnost napojení na rozvod               
         elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu elektrické     do 8     -
         energie je větší než 200 m
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.5       nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce           
         veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5    do 5     -
         km
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.6       negativní účinky okolí                      
         (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon     do 10     -
         aj.)
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
2.7       svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ        do 4     -
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
2.8       ztížené základové podmínky                       
    2.8.1  - svažitost terénu nad 15 % v převažující části     do 4     -
          pozemku
    2.8.2  - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní      do 5     -
          výchozího terénu
    2.8.3  - únosnost základové půdy při odvozeném normovaném           
          namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa           
          při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni       do 5     -
          základové spáry
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                   
2.9       omezení užívání pozemku                        
    2.9.1  - ochranné pásmo 4)                   do 5     -
    2.9.2  - chráněná krajinná oblast 5)              do 3     -
    2.9.3  - národní park 6)                    do 3     -
    2.9.4  - stavba pod povrchem pozemku              do 5     -
    2.9.5  - záplavové území obce stanovené            do 25     -
          vodohospodářským úřadem
    2.9.6  - stavební uzávěra                   do 5     -
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                          
2.10       nezastavěný pozemek s neupraveným povrchem              -
         přírodního sportoviště mimo funkční celek       do 25
         s tímto sportovištěm
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
2.11       pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod    -     do 10
         plynu
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                               
                                         Tabulka č. 3
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
   Číslo             Důvod úpravy            Srážka ( %) v území
  položky     ceny pozemku oceňovaného podle § 28 odst. 6
             (stavebního, popř. jiného pozemku)    --------------------------------
                                   zastavěném nezastavěném
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
                 - Podle obce a polohy v ní
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
3.1       v katastrálním území (dále jen k.ú.) sídelní části          
         obce *
   3.1.1    - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)        -      20
   3.1.2    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)     -      20
   3.1.3    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)     -      20
   3.1.4    - v ostatních obcích                   -      20
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
3.2       v k.ú. mimo sídelní část obce*, ale stavebně a          
         dopravně na ni navazující (tj. s centrální částí
         obce k.ú. stavebně srostlá - sousední, popř. i
         další)
   3.2.1    - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)        15      35
   3.2.2    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)     10      30
   3.2.3    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)    5      25
   3.2.4    - v ostatních obcích                   -      20
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
3.3       v k.ú. mimo sídelní část obce*, avšak stavebně a          
         dopravně na ni nenavazující (s prolukou vzdušnou
         čarou 200 m a více)
   3.3.1    - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)        30      50
   3.3.2    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)     20      40
   3.3.3    - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)     10      30
   3.3.4    - v ostatních obcích                   -      20
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
                    - Podle povrchu
----------------------------------------------------------------- --------------------------------                                            
3.4       se zpevněným a prašným povrchem**           do 45    do 45
                                            
3.5       s nezpevněným a prašným povrchem***          do 55    do 55
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
*  Sídelní částí obce se rozumí k. ú., v němž je magistrát nebo úřad města (u měst
  vyjmenovaných v příloze č. 39 , u města Most oblast č. 2 oblast č. 1), s výjimkou města Frýdek-Místek, 
  v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.
** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši
  45% a v nezastavěném území maximálně ve výši 65%.
*** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši
  55% a v nezastavěném území maximálně ve výši 75%. 1.  Pozemku v zastavěném území k.ú. sídelní části města podle § 28 odstavce 1 písm. a),
    c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 , u města Most oblast 
    č. 2 jejich oblast č. 1]
    náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č.     1. V městech
    s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku zpravidla plná výše polohové přirážky,
    v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel zpravidla nejméně její polovina a
    v ostatních vyjmenovaných městech zpravidla nejméně její čtvrtina. V ostatních
    oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka
    přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.
    V  případě odchylky od běžných podmínek v oceňovaném území, důkazně podložené
    příslušnými podklady, se postupuje současně dle poznámky č. 3.
    
 2.  Upravuje-li se základní cena stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1,
    1.2, 1.3 a 1.4, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze
    základní ceny podle odstavce 1).
    
 3.  Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky
    č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem,
    zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popřípadě jinak, než jako
    nejvýhodnější nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle § 28 odstavce 1
    písm. a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen nebo o pozemek v turisticky
    významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen. Okolím města podle § 28 odstavce 1
    písm. a) nebo c) se rozumí území bezprostředně sousedících okresů, okolím města podle
    § 28 odstavce 1 písm. e) se rozumí území bezprostředně sousedících obcí. Bez řádného
    zdůvodnění nelze přirážku podle položky č. 1.4 tabulky č. 1 použít.
    
4.   Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9 právním předpisem
    nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:
     a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,
     b) ochranná pásma vodních zdrojů,
     c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,
     d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,
     e) ochranná pásma drážní a silniční,
     f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací,ploch letišť a
       nerostných zdrojů.
    
5.   Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:
    Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras,
    Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské
    pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava,
    Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.
    
6.   Vyhlášené národní parky:
    České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.
 
Příloha 22
Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

---------------    --------------     ---------------     ---------------     ---------------
BPEJ  Kč/m2      BPEJ  Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 00100 14,62 02253 3,78 04099 1,02 10600 10,11 12143 1,93 00110 13,02 02310 5,37 04167 1,02 10602 8,48 12152 2,30 00112 11,23 02312 4,62 04168 1,02 10610 8,66 12153 2,06 00300 15,78 02313 4,34 04177 1,03 10612 7,23 12210 4,33 00401 6,38 02411 6,67 04178 1,02 10640 6,91 12212 3,38 00411 5,61 02414 3,57 04189 1,01 10650 7,38 12213 3,00 00501 8,00 02441 4,09 04199 1,02 10700 8,90 12242 2,42 00511 6,54 02444 1,99 05500 7,32 10710 7,84 12243 2,22 00600 11,15 02451 5,15 05600 13,03 10740 5,97 12252 2,74 00602 9,92 02454 2,47 05700 12,05 10750 6,36 12253 2,37 00610 10,23 02901 7,13 05800 10,71 10800 9,82 12310 4,40 00612 8,44 02904 4,41 05900 8,48 10810 8,44 12312 3,55 00640 7,76 02911 6,20 06000 15,14 10840 6,36 12313 3,21 00650 8,57 02914 3,49 06100 13,13 10850 6,84 12501 8,33 00700 12,29 02941 3,83 06200 11,97 11000 12,84 12504 5,31 00710 10,94 02944 1,91 06300 4,14 11010 11,70 12511 6,88 00740 8,25 02951 4,58 06401 4,93 11100 11,06 12514 4,38 00750 9,04 02954 2,28 06411 4,42 11110 9,67 12541 5,44 00800 11,85 03201 5,63 06501 2,42 11112 8,22 12544 2,95 00810 10,29 03204 2,70 06511 2,34 11300 9,54 12551 5,88 00840 7,34 03221 3,97 06601 1,29 11310 8,51 12554 3,21 00850 8,79 03224 1,99 06701 1,29 11313 6,00 12601 6,58 01811 7,51 03231 4,65 06811 1,28 11400 11,22 12604 3,91 01901 9,52 03234 2,13 06841 1,22 11410 10,45 12611 5,60 01904 6,45 03241 2,46 06901 1,53 11440 8,50 12614 3,00 01911 8,67 03244 1,45 07001 4,35 11450 8,99 12641 4,06 01914 5,67 03251 3,27 07101 3,60 11811 7,09 12644 2,01 01941 6,07 03254 1,71 07201 1,56 11814 4,79 12651 4,53 01944 3,48 03715 1,65 07311 1,13 11841 5,73 12654 2,20 01951 7,38 03716 1,36 07313 1,12 11844 3,41 12801 7,85 01954 4,41 03745 1,23 07341 1,10 11851 6,20 12804 4,85 02001 7,12 03746 1,05 07343 1,09 11854 3,68 12811 6,43 02004 5,02 03755 1,44 07411 1,13 11901 8,59 12814 3,96 02011 6,40 03756 1,15 07413 1,12 11904 5,57 12841 4,81 02014 4,13 03815 1,76 07441 1,10 11911 7,66 12844 2,39 02041 4,77 03816 1,46 07443 1,09 11914 4,55 12851 5,31 02044 2,49 03845 1,32 07541 1,22 11941 5,48 12854 2,73 02051 5,46 03846 1,09 07543 1,21 11944 2,88 12901 6,58 02054 3,18 03855 1,53 07641 1,22 11951 6,05 12904 3,98 02110 4,72 03856 1,22 07643 1,21 11954 3,34 12911 5,72 02112 4,12 03909 1,03 07769 1,01 12001 6,21 12914 3,12 02113 3,71 03919 1,03 07789 1,00 12004 3,91 12941 4,11 02142 2,83 03929 1,02 07869 1,01 12011 5,35 12944 2,05 02143 2,34 03939 1,03 07889 1,00 12014 2,99 12951 4,56 02152 3,44 03949 1,02 10100 12,70 12041 3,98 12954 2,23 02153 3,03 03959 1,02 10110 11,73 12044 2,09 13001 7,35 02210 5,69 03969 1,01 10112 9,62 12051 4,47 13004 4,66 02212 5,07 04067 1,02 10300 13,14 12054 2,29 13011 6,31 02213 4,48 04068 1,02 10401 5,26 12110 3,51 13014 3,94 02242 3,57 04077 1,03 10411 4,51 12112 2,79 13041 4,76 02243 3,23 04078 1,02 10501 6,82 12113 2,41 13044 2,36 02252 4,12 04089 1,01 10511 5,33 12142 2,08 13051 5,32 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 13054 2,52 14089 1,01 17769 1,01 21552 8,05 22601 7,91 13101 4,73 14099 1,02 17789 1,00 21553 7,16 22604 5,15 13104 3,32 14167 1,03 17869 1,01 21602 6,99 22611 6,70 13111 4,20 14168 1,02 17889 1,00 21700 5,98 22614 4,27 13114 2,74 14177 1,03 20100 15,01 21710 5,38 22641 5,26 13121 4,05 14178 1,02 20110 13,45 21720 5,23 22644 2,74 13124 2,51 14189 1,01 20112 11,92 21730 5,38 22651 5,64 13131 4,20 14199 1,02 20200 14,95 21811 7,27 22654 3,06 13134 2,74 15001 6,30 20210 13,52 21814 4,89 22801 9,88 13141 3,22 15004 3,94 20212 12,07 21841 5,88 22804 6,92 13144 2,00 15011 5,44 20300 15,61 21844 3,36 22811 8,59 13151 3,37 15014 3,02 20401 6,90 21851 6,21 22814 5,58 13154 2,21 15041 4,00 20411 6,20 21854 3,96 22841 7,00 13201 4,02 15044 2,30 20501 8,80 21901 9,87 22844 4,17 13204 2,50 15051 4,47 20511 7,61 21904 6,45 22851 7,24 13221 3,19 15054 2,46 20600 12,00 21911 8,56 22854 4,62 13224 2,16 15111 4,24 20602 10,52 21914 5,63 22901 8,35 13231 3,43 15113 2,96 20610 10,77 21941 7,06 22904 5,58 13234 2,22 15411 3,60 20612 9,09 21944 4,09 22911 7,13 13241 2,46 15441 2,36 20640 8,87 21951 7,36 22914 4,71 13244 1,71 15451 2,56 20650 9,63 21954 4,41 22941 5,68 13251 2,64 15500 6,55 20700 11,32 22001 6,98 22944 3,23 13254 1,82 15600 11,43 20710 10,46 22004 4,95 22951 6,08 13301 7,44 15700 9,59 20740 8,41 22011 6,33 22954 3,59 13304 4,72 15800 8,76 20750 8,90 22014 4,26 23001 8,70 13311 6,22 15900 6,81 20800 11,56 22041 5,03 23004 6,06 13314 3,72 16000 13,12 20810 10,27 22044 2,92 23011 7,60 13341 4,71 16100 12,09 20840 8,23 22051 5,32 23014 5,03 13344 2,66 16200 9,06 20850 8,80 22054 3,18 23041 6,15 13351 5,04 16300 4,13 20900 15,05 22110 4,19 23044 3,59 13354 2,83 16401 4,26 20910 13,59 22112 3,43 23051 6,40 13715 1,53 16411 3,90 21000 13,79 22113 2,97 23054 4,17 13716 1,18 16501 2,32 21010 12,76 22142 2,46 23101 5,91 13745 1,20 16511 2,24 21100 12,96 22143 2,23 23104 4,39 13746 1,05 16601 2,57 21110 11,90 22152 2,60 23111 5,27 13755 1,32 16701 1,26 21200 12,62 22153 2,38 23114 3,67 13756 1,09 16811 1,25 21210 11,34 22210 4,82 23121 5,12 13815 1,61 16841 1,21 21212 9,71 22212 3,90 23124 3,63 13816 1,31 16901 1,48 21213 9,02 22213 3,64 23131 5,27 13845 1,33 17001 3,63 21300 10,61 22242 3,06 23134 3,67 13846 1,07 17101 2,87 21310 9,50 22243 2,64 23141 4,33 13855 1,38 17201 1,52 21313 6,82 22252 3,30 23144 2,85 13856 1,14 17311 1,12 21400 12,53 22253 2,97 23151 4,63 13909 1,03 17313 1,10 21410 11,23 22310 5,02 23154 3,12 13919 1,02 17341 1,09 21440 9,31 22312 4,35 23201 5,18 13929 1,02 17343 1,09 21450 9,73 22313 3,93 23204 3,75 13939 1,02 17411 1,12 21500 12,16 22501 9,49 23221 4,46 13949 1,02 17413 1,10 21510 10,76 22504 6,35 23224 3,15 13959 1,02 17441 1,09 21512 9,19 22511 8,50 23231 4,71 13969 1,01 17443 1,09 21513 8,27 22514 5,48 23234 3,23 14067 1,03 17541 1,21 21540 8,81 22541 6,40 23241 3,68 14068 1,02 17543 1,20 21542 7,46 22544 3,66 23244 2,37 14077 1,03 17641 1,21 21543 6,35 22551 7,27 23251 3,86 14078 1,02 17643 1,20 21550 9,21 22554 4,29 23254 2,61 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 23301 9,11 24753 3,15 27313 1,23 31410 12,50 32313 5,10 23304 5,62 24811 6,78 27341 1,21 31440 10,95 32411 7,66 23311 7,87 24814 4,31 27343 1,18 31450 10,95 32414 5,40 23314 4,67 24841 5,33 27411 1,25 31500 13,42 32441 6,68 23341 6,18 24844 2,83 27413 1,23 31510 12,36 32444 4,62 23344 3,09 24851 5,76 27441 1,21 31512 10,67 32451 6,68 23351 6,54 24854 3,14 27443 1,18 31513 9,87 32454 4,62 23354 3,37 25001 6,71 27541 1,21 31540 10,60 32501 9,64 23715 1,81 25004 4,14 27543 1,18 31542 9,25 32504 6,82 23716 1,39 25011 5,76 27641 1,21 31543 8,43 32511 8,80 23745 1,52 25014 3,27 27643 1,18 31550 10,60 32514 5,84 23746 1,18 25041 4,21 27769 1,00 31552 9,25 32541 7,04 23755 1,56 25044 2,15 27789 1,00 31553 8,43 32544 4,85 23756 1,30 25051 4,69 27869 1,00 31602 8,85 32551 7,04 23815 1,93 25054 2,36 27889 1,00 31700 7,81 32554 4,85 23816 1,59 25111 5,04 30100 16,68 31710 7,02 32601 8,81 23845 1,62 25113 3,67 30110 15,37 31811 7,55 32604 6,20 23846 1,33 25141 3,70 30112 13,68 31814 5,26 32611 7,57 23855 1,77 25151 3,95 30200 16,58 31841 6,52 32614 5,31 23856 1,38 25201 5,98 30210 15,18 31844 4,24 32641 6,55 23909 1,06 25211 5,23 30212 13,56 31851 6,52 32644 4,46 23919 1,05 25241 3,86 30300 17,25 31854 4,24 32651 6,55 23929 1,05 25251 4,10 30401 8,40 31901 10,43 32654 4,46 23939 1,05 25301 5,73 30411 6,98 31904 7,61 32701 6,52 23949 1,03 25303 4,40 30501 10,33 31911 9,35 32704 4,91 23959 1,05 25311 5,02 30511 9,28 31914 6,44 32711 5,77 23969 1,02 25313 3,60 30600 13,64 31941 8,12 32714 4,41 24067 1,10 25341 3,59 30602 11,83 31944 5,23 32741 4,99 24068 1,09 25351 4,16 30610 12,50 31951 8,12 32744 3,62 24077 1,12 25411 4,28 30612 10,56 31954 5,23 32751 4,99 24078 1,10 25441 3,05 30640 8,50 32001 8,14 32754 3,62 24089 1,06 25451 3,40 30650 8,50 32004 5,86 32801 10,32 24099 1,08 25500 7,98 30700 12,89 32011 7,28 32804 7,52 24167 1,10 25600 12,22 30710 11,79 32014 5,14 32811 9,17 24168 1,09 25700 10,05 30740 7,84 32041 6,35 32814 6,24 24177 1,12 25800 9,06 30750 7,84 32044 4,36 32841 7,99 24178 1,10 25900 7,42 30800 12,74 32051 6,35 32844 5,04 24189 1,06 26000 14,85 30810 11,23 32054 4,36 32851 7,99 24199 1,08 26100 12,75 30840 8,43 32110 4,97 32854 5,04 24200 11,24 26200 8,90 30850 8,43 32112 4,42 32901 8,93 24210 9,81 26300 4,34 30900 15,76 32113 3,88 32904 6,07 24600 9,44 26401 4,94 30910 14,59 32142 3,60 32911 7,62 24602 7,95 26411 4,43 31000 15,62 32143 3,19 32914 5,16 24610 8,18 26501 2,90 31010 14,40 32152 3,60 32941 6,48 24612 6,81 26511 2,72 31100 12,85 32153 3,19 32944 4,34 24613 5,60 26601 1,26 31110 11,60 32210 5,79 32951 6,48 24700 6,67 26701 1,26 31200 13,86 32212 5,03 32954 4,34 24702 5,49 26811 1,25 31210 12,74 32213 4,71 33001 9,70 24710 5,91 26841 1,21 31212 11,20 32242 4,47 33004 6,86 24712 4,77 26901 1,47 31213 10,45 32243 3,89 33011 8,96 24713 3,70 27001 3,58 31300 12,69 32252 4,47 33014 6,15 24742 3,32 27101 2,85 31310 11,40 32253 3,89 33041 7,39 24743 2,74 27201 1,52 31313 9,04 32310 6,45 33044 4,94 24752 3,83 27311 1,25 31400 13,60 32312 5,49 33051 7,39 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 33054 4,94 34089 1,06 35251 5,12 40800 9,16 42044 1,98 33101 6,47 34099 1,06 35301 6,97 40810 8,18 42051 4,10 33104 5,16 34167 1,09 35303 5,25 40812 6,73 42054 2,13 33111 5,94 34168 1,08 35311 5,82 40840 6,51 42110 3,47 33114 4,55 34177 1,09 35313 4,41 40842 5,47 42112 2,53 33121 5,94 34178 1,08 35341 5,01 40850 6,94 42113 2,32 33124 4,55 34189 1,06 35351 5,01 40852 5,75 42142 2,08 33131 5,94 34199 1,06 35411 4,81 40900 11,79 42143 1,88 33134 4,55 34200 12,24 35441 3,96 40910 10,38 42152 2,19 33141 5,23 34210 11,16 35451 3,96 41000 11,34 42153 2,01 33144 3,97 34300 11,79 35500 8,64 41010 10,27 42210 4,23 33151 5,23 34310 10,84 35600 13,75 41100 11,00 42212 3,48 33154 3,97 34400 10,87 35700 11,29 41110 9,42 42213 3,15 33201 5,76 34410 9,67 35800 11,59 41200 9,93 42242 2,42 33204 4,41 34501 10,10 35900 8,79 41210 8,68 42243 2,24 33221 5,26 34511 8,78 36000 16,36 41212 7,30 42252 2,66 33224 3,93 34600 10,45 36100 13,52 41213 6,41 42253 2,34 33231 5,26 34602 8,59 36200 10,55 41300 8,71 42310 4,82 33234 3,93 34610 9,34 36300 5,26 41310 7,53 42312 4,13 33241 4,72 34612 7,55 36401 5,54 41313 5,67 42313 3,73 33244 3,41 34613 6,66 36411 5,01 41400 10,16 42501 7,29 33251 4,72 34700 8,21 36501 4,49 41410 9,12 42504 4,20 33254 3,41 34702 6,90 36511 4,26 41440 7,23 42511 6,30 33301 10,23 34710 7,17 36601 1,25 41450 7,75 42514 3,45 33304 7,08 34712 6,25 36701 1,25 41500 9,92 42541 4,25 33311 9,17 34713 5,57 36811 1,24 41510 8,76 42544 2,21 33314 5,54 34742 5,20 36841 1,21 41512 7,17 42551 4,76 33341 7,59 34743 4,50 36901 1,46 41513 6,31 42554 2,37 33344 4,43 34752 5,20 37001 3,78 41540 6,92 42601 6,50 33351 7,59 34753 4,50 37101 3,10 41542 5,15 42604 4,08 33354 4,43 34811 6,88 37201 1,50 41543 4,55 42611 5,45 33715 2,09 34814 4,51 37311 1,24 41550 7,29 42614 3,17 33716 1,69 34841 5,83 37313 1,22 41552 6,01 42641 3,78 33745 1,79 34844 3,66 37341 1,21 41553 4,88 42644 1,93 33746 1,47 34851 5,83 37343 1,20 41602 5,08 42651 4,10 33755 1,79 34854 3,66 37411 1,24 41811 5,42 42654 2,29 33756 1,47 34911 6,74 37413 1,22 41814 2,98 42701 4,85 33815 2,32 34941 5,61 37441 1,21 41841 3,91 42704 3,26 33816 1,79 34951 5,61 37443 1,20 41844 1,96 42711 4,23 33845 1,98 35001 8,10 37541 1,21 41851 4,34 42714 2,60 33846 1,54 35004 5,19 37543 1,20 41854 2,23 42741 3,26 33855 1,98 35011 6,90 37641 1,21 41901 7,53 42744 2,04 33856 1,54 35014 4,34 37643 1,20 41904 4,46 42751 3,45 33909 1,10 35041 5,71 37769 1,01 41911 6,55 42754 2,19 33919 1,09 35044 3,47 37789 1,00 41914 3,65 42801 7,47 33929 1,09 35051 5,71 37869 1,01 41941 4,57 42804 4,65 33939 1,09 35054 3,47 37889 1,00 41944 2,28 42811 6,54 33949 1,08 35111 5,65 40100 11,34 41951 5,06 42814 3,51 33959 1,08 35113 4,24 40110 10,12 41954 2,43 42841 4,57 33969 1,07 35141 4,71 40112 8,02 42001 5,79 42844 2,24 34067 1,09 35151 4,71 40200 11,61 42004 3,74 42851 4,89 34068 1,08 35201 6,99 40210 10,60 42011 5,02 42854 2,61 34077 1,09 35211 6,03 40212 8,28 42014 2,89 42901 5,63 34078 1,08 35241 5,12 40300 12,36 42041 3,72 42904 3,37 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- ---------------
42911  4,94      43949  1,03      45141  2,70      50812  7,19      52041  4,71 
42914  2,61      43959  1,03      45151  2,89      50840  7,28      52044  2,75 
42941  3,58      43969  1,02      45201  4,23      50842  5,69      52051  4,71 
42944  1,93      44067  1,05      45211  3,44      50850  7,28      52054  2,75 
42951  3,82      44068  1,03      45241  2,31      50852  5,69      52110  3,67 
42954  2,04      44077  1,05      45251  2,45      50900  12,20      52112  2,67 
43001  6,05      44078  1,03      45301  4,77      50910  11,36      52113  2,18 
43004  3,74      44089  1,02      45303  3,42      51000  12,38      52142  1,93 
43011  5,18      44099  1,02      45311  4,05      51010  11,31      52143  1,63 
43014  3,00      44167  1,05      45313  2,66      51100  11,69      52152  1,93 
43041  3,78      44168  1,03      45341  2,66      51110  10,78      52153  1,63 
43044  1,97      44177  1,05      45351  3,15      51200  11,31      52210  5,34 
43051  4,27      44178  1,05      45411  3,50      51210  9,89      52212  4,43 
43054  2,09      44189  1,02          45441  2,26      51212  8,57      52213  3,81 
43101  5,14      44199  1,03      45451  2,56      51213  7,68      52242  3,14 
43104  3,76      44200  8,74      45500  5,29      51300  9,97      52243  2,59 
43111  4,55      44210  7,36      45600  9,16      51310  9,21      52252  3,14 
43114  3,07      44300  8,86      45700  7,13      51313  6,76      52253  2,59 
43141  3,71      44310  7,45      45800  6,67      51400  11,13      52310  5,63 
43144  2,27      44501  6,67      45900  6,28      51410  9,50      52312  4,57 
43151  3,88      44511  5,83      46000  11,43      51440  8,49      52313  4,28 
43154  2,46      44600  6,38      46100  9,03      51450  8,49      52501  8,21 
43201  4,67      44602  4,72      46200  7,91      51500  10,25      52504  5,41 
43204  3,32      44610  5,44      46300  4,36      51502  8,88      52511  7,07 
43211  4,13      44612  3,82      46401  4,80      51510  8,93      52514  4,18 
43214  2,56      44613  3,02      46411  4,31      51512  7,55      52541  5,77 
43241  3,23      44700  5,73      46501  3,68      51513  6,71      52544  3,06 
43244  2,01      44702  4,72      46511  3,45      51540  7,64      52551  5,77 
43251  3,43      44710  4,91      46601  1,23      51542  6,38      52554  3,06 
43254  2,14      44712  3,96      46701  1,23      51543  5,63      52601  7,22 
43301  7,62      44713  3,34      46811  1,22      51550  7,64      52604  4,44 
43304  5,94      44742  2,61      46841  1,18      51552  6,38      52611  6,33 
43311  6,82      44743  2,16      46901  1,41      51553  5,63      52614  3,83 
43314  5,22      44752  2,90      47001  2,88      51602  6,81      52641  4,97 
43341  5,48      44753  2,29      47101  2,37      51700  6,01      52644  2,80 
43344  3,95      44811  3,95      47201  1,45      51710  5,41      52651  4,97 
43351  5,94      44814  2,47      47311  1,22      51811  6,71      52654  2,80 
43354  4,23      44841  3,22      47313  1,20      51814  4,04      52701  5,75 
43715  1,41      44844  1,75      47341  1,18      51841  5,33      52704  3,98 
43716  1,18      44851  3,79      47343  1,16      51844  2,96      52711  5,09 
43745  1,20      44854  1,93      47411  1,22      51851  5,33      52714  3,45 
43746  1,06      44911  3,68      47413  1,20      51854  2,96      52741  4,28 
43755  1,23      44941  2,37      47441  1,18      51901  7,57      52744  2,84 
43756  1,07      44951  2,85      47443  1,16      51904  4,64      52751  4,28 
43815  1,63      45001  4,87      47541  1,18      51911  6,69      52754  2,84 
43816  1,33      45004  3,33      47543  1,16      51914  3,76      52801  8,04 
43845  1,35      45011  4,31      47641  1,18      51941  5,58      52804  5,19 
43846  1,09      45014  2,66      47643  1,16      51944  2,88      52811  6,89 
43855  1,38      45041  3,20      47769  1,00      51951  5,58      52814  4,10 
43856  1,16      45044  2,13      47789  1,00      51954  2,88      52841  5,71 
43909  1,05      45051  3,70      47869  1,00      52001  6,37      52844  2,94 
43919  1,05      45054  2,27      47889  1,00      52004  4,24      52851  5,71 
43929  1,03      45111  3,37      50800  9,39      52011  5,46      52854  2,94 
43939  1,05      45113  2,60      50810  8,17      52014  3,56      52901  7,85 
---------------    --------------     ---------------     ---------------     ---------------
BPEJ  Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 52904 5,31 53939 1,05 55054 3,15 57889 1,00 62651 4,63 52911 6,79 53949 1,05 55111 4,23 61200 11,10 62654 2,49 52914 4,36 53959 1,05 55113 3,55 61210 9,84 62701 6,17 52941 5,64 53969 1,03 55141 3,63 61212 8,61 62704 4,47 52944 3,22 54067 1,06 55151 3,63 61213 7,72 62711 5,56 52951 5,64 54068 1,05 55201 5,80 61300 9,59 62714 3,98 52954 3,22 54077 1,06 55211 5,23 61310 8,64 62741 4,57 53001 7,37 54078 1,05 55241 4,50 61313 6,33 62744 3,20 53004 4,42 54089 1,03 55251 4,50 61400 10,47 62751 4,57 53011 6,43 54099 1,03 55301 5,48 61410 9,61 62754 3,20 53014 3,73 54167 1,08 55303 4,76 61440 8,35 62801 7,90 53041 4,96 54168 1,07 55311 4,95 61450 8,35 62804 5,42 53044 2,81 54177 1,08 55313 4,27 61602 6,39 62811 6,62 53051 4,96 54178 1,07 55341 4,39 61700 5,97 62814 4,49 53054 2,81 54189 1,05 55351 4,39 61710 5,23 62841 5,72 53101 5,32 54199 1,05 55411 3,75 62001 6,10 62844 3,75 53104 4,08 54200 9,47 55441 2,89 62004 4,17 62851 5,72 53111 4,81 54210 7,85 55451 2,89 62021 5,40 62854 3,75 53114 3,48 54300 8,89 55500 6,28 62024 3,53 62901 6,86 53141 4,20 54310 7,30 55600 9,33 62031 5,40 62904 4,24 53144 2,97 54400 8,72 55700 7,59 62034 3,53 62911 5,55 53151 4,20 54410 7,45 55800 6,86 62041 4,63 62914 3,50 53154 2,97 54501 7,89 55900 6,16 62044 2,59 62941 4,69 53201 5,76 54511 6,81 56000 11,11 62051 4,63 62944 2,56 53204 3,90 54600 7,79 56100 8,93 62054 2,59 62951 4,69 53211 5,01 54602 6,07 56200 8,28 62110 3,96 62954 2,56 53214 3,40 54610 6,32 56300 4,70 62112 3,13 63101 6,16 53241 4,03 54612 5,01 56401 5,12 62113 2,72 63104 4,55 53244 2,82 54613 3,93 56411 4,55 62142 2,24 63111 5,35 53251 4,03 54700 6,14 56501 4,70 62143 2,05 63114 4,08 53254 2,82 54702 5,04 56511 4,47 62152 2,24 63141 4,74 53301 7,67 54710 5,19 56601 1,21 62153 2,05 63144 3,45 53304 4,65 54712 4,31 56701 1,21 62210 5,24 63151 4,74 53311 6,35 54713 3,74 56811 1,20 62212 4,58 63154 3,45 53314 3,42 54742 3,34 56841 1,17 62213 3,87 63201 5,80 53341 5,19 54743 2,92 56901 1,38 62242 3,43 63204 4,20 53344 2,37 54752 3,34 57001 2,39 62243 2,76 63211 5,07 53351 5,19 54753 2,92 57101 2,12 62252 3,43 63214 3,75 53354 2,37 54811 4,74 57201 1,41 62253 2,76 63241 4,32 53715 1,78 54814 2,74 57311 1,15 62310 4,81 63244 3,18 53716 1,43 54841 3,70 57313 1,14 62312 4,14 63251 4,32 53745 1,50 54844 2,09 57341 1,14 62313 3,73 63254 3,18 53746 1,25 54851 3,70 57343 1,13 62411 6,24 63715 1,33 53755 1,50 54854 2,09 57411 1,15 62414 4,24 63716 1,06 53756 1,25 54911 3,96 57413 1,14 62441 5,47 63745 1,12 53815 1,97 54941 3,10 57441 1,14 62444 3,52 63746 1,00 53816 1,53 54951 3,10 57443 1,13 62451 5,47 63755 1,12 53845 1,73 55001 6,21 57541 1,14 62454 3,52 63756 1,00 53846 1,32 55004 4,67 57543 1,13 62601 6,90 63815 1,53 53855 1,73 55011 5,53 57641 1,14 62604 4,31 63816 1,10 53856 1,32 55014 3,91 57643 1,13 62611 5,56 63845 1,25 53909 1,06 55041 4,66 57769 1,00 62614 3,25 63846 1,02 53919 1,05 55044 3,15 57789 1,00 62641 4,63 63855 1,25 53929 1,05 55051 4,66 57869 1,00 62644 2,49 63856 1,02 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 63909 1,08 65014 2,53 71212 5,75 72253 2,09 73001 6,56 63919 1,07 65041 3,70 71213 5,03 72310 3,81 73004 4,21 63929 1,07 65044 1,98 71300 8,27 72312 3,40 73011 5,46 63939 1,07 65051 3,70 71310 7,24 72313 3,13 73014 3,36 63949 1,06 65054 1,98 71313 5,35 72411 5,15 73041 4,21 63959 1,06 65111 3,70 71400 7,72 72414 4,04 73044 2,45 63969 1,05 65113 2,83 71410 6,60 72441 4,43 73051 4,02 64067 1,10 65141 3,05 71440 5,44 72444 3,30 73054 2,23 64068 1,09 65151 3,05 71450 4,99 72451 4,19 73101 4,97 64077 1,10 65201 4,95 71500 7,72 72454 3,07 73104 3,58 64078 1,09 65211 4,25 71502 6,23 72464 2,49 73111 4,23 64089 1,07 65241 3,35 71510 6,35 72474 2,27 73114 2,77 64099 1,07 65251 3,35 71512 5,56 72484 1,82 73141 3,42 64167 1,15 65500 7,09 71513 4,87 72494 1,63 73144 2,07 64168 1,13 65600 9,01 71540 5,33 72501 6,85 73151 3,10 64177 1,15 65700 6,97 71542 4,34 72504 4,54 73154 1,82 64178 1,13 65800 6,83 71543 3,64 72511 5,90 73201 5,53 64189 1,10 65900 5,79 71550 4,89 72514 3,62 73204 3,29 64199 1,10 66000 9,85 71552 3,95 72541 4,55 73211 4,48 64200 9,20 66100 9,19 71553 3,38 72544 2,37 73214 2,49 64210 8,46 66200 7,62 71600 6,23 72551 4,23 73241 3,55 64300 8,74 66300 4,67 71602 5,17 72554 2,22 73244 2,00 64310 7,67 66401 5,25 71610 5,11 72601 6,10 73251 2,97 64340 6,25 66411 4,72 71700 4,67 72604 3,85 73254 1,86 64400 7,81 66501 1,63 71710 3,58 72611 5,17 73301 6,38 64410 7,01 66511 1,59 71811 4,26 72614 2,85 73304 3,71 64501 7,49 66601 1,28 71814 2,41 72641 4,02 73311 5,07 64511 6,22 66701 1,22 71841 3,49 72644 2,19 73314 2,73 64600 7,15 66811 1,21 71844 1,96 72651 3,51 73341 3,78 64602 5,64 66841 1,18 71851 3,06 72654 2,01 73344 2,05 64610 6,17 66901 1,40 71854 1,86 72701 5,33 73351 3,40 64612 4,50 67001 3,09 72001 4,47 72704 3,10 73354 1,89 64613 3,56 67101 2,46 72004 2,46 72711 4,20 73715 1,22 64700 6,18 67201 1,44 72021 3,73 72714 2,31 73716 1,18 64702 5,12 67311 1,14 72024 2,15 72741 3,03 73745 1,20 64710 5,38 67313 1,13 72031 3,58 72744 1,73 73746 1,17 64712 4,46 67341 1,13 72034 2,14 72751 2,72 73755 1,18 64713 3,88 67343 1,12 72041 2,89 72754 1,61 73756 1,16 64742 3,43 67411 1,14 72044 1,82 72801 6,73 73815 1,35 64743 2,76 67413 1,13 72051 2,47 72804 4,06 73816 1,29 64752 3,43 67441 1,13 72054 1,60 72811 5,39 73845 1,31 64753 2,76 67443 1,12 72110 3,23 72814 2,95 73846 1,26 64811 4,33 67541 1,13 72112 2,41 72841 4,27 73855 1,29 64814 2,51 67543 1,12 72113 2,05 72844 2,18 73856 1,24 64841 3,28 67641 1,13 72142 1,81 72851 3,70 73909 1,08 64844 2,13 67643 1,12 72143 1,52 72854 2,04 73919 1,08 64851 3,28 67769 1,00 72152 1,59 72901 7,04 73929 1,08 64854 2,13 67789 1,00 72153 1,40 72904 4,62 73939 1,08 64911 3,97 67869 1,00 72210 4,77 72911 6,14 73949 1,07 64941 3,20 67889 1,00 72212 3,73 72914 3,68 73959 1,06
64951  3,20      71100  8,60      72213  3,17      72941  4,88      73969  1,06 
65001  5,50      71110  7,87      72242  2,61      72944  2,44      74067  1,09 
65004  3,22      71200  7,95      72243  2,27      72951  4,42      74068  1,08 
65011  4,73      71210  6,77      72252  2,36      72954  2,22      74077  1,08 
---------------    --------------     ---------------     ---------------     ---------------
BPEJ  Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
BPEJ Kč/m
2
--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- 74078 1,07 75303 3,07 82044 1,31 83959 1,01 86701 1,14 74089 1,06 75311 3,30 82051 1,59 83969 1,01 86811 1,14 74099 1,06 75313 2,67 82054 1,24 84067 1,06 86841 1,12 74167 1,12 75341 2,85 82110 2,03 84068 1,05 86901 1,14 74168 1,09 75351 2,57 82112 1,62 84077 1,06 87001 1,78 74177 1,10 75411 2,62 82113 1,32 84078 1,05 87101 1,59 74178 1,08 75441 2,13 82142 1,20 84089 1,03 87201 1,29 74189 1,07 75451 2,00 82143 1,05 84099 1,02 87311 1,07 74199 1,06 75500 5,12 82152 1,03 84167 1,08 87313 1,07 74300 6,77 75600 6,79 82153 1,01 84168 1,06 87341 1,06 74310 5,73 75700 5,25 82210 2,90 84177 1,06 87343 1,06 74400 5,82 75800 4,61 82212 2,22 84178 1,06 87411 1,07 74410 4,86 75900 3,58 82213 1,94 84189 1,05 87413 1,07 74600 5,94 76401 4,01 82242 1,73 84199 1,03 87441 1,06 74602 4,95 76411 3,48 82243 1,41 84400 4,31 87443 1,06 74610 5,00 76501 2,41 82252 1,38 84410 3,37 87541 1,06 74612 3,87 76511 2,30 82253 1,16 84811 2,09 87543 1,06 74613 3,37 76601 1,17 83401 4,43 84814 1,52 87641 1,06 74700 5,26 76701 1,17 83404 2,59 84841 1,75 87643 1,06 74702 4,12 76811 1,16 83421 3,56 84844 1,37 87769 1,00 74710 4,14 76841 1,14 83424 2,11 84851 1,60 87789 1,00 74712 3,00 76901 1,17 83431 2,95 84854 1,23 87869 1,00 74713 2,50 77001 2,05 83434 1,92 84911 2,05 87889 1,00 74742 2,11 77101 1,84 83441 2,60 84941 1,83 91811 1,97 74743 1,85 77201 1,35 83444 1,58 84951 1,61 91814 1,29 74752 1,97 77311 1,16 83451 2,20 85001 2,82 91841 1,58 74753 1,75 77313 1,15 83454 1,32 85004 1,68 91844 1,15 74811 3,75 77341 1,14 83501 4,65 85011 2,13 91851 1,30 74814 1,97 77343 1,13 83504 2,56 85014 1,32 91854 1,10 74841 2,69 77411 1,25 83521 3,80 85041 1,70 93601 3,43 74844 1,60 77413 1,23 83524 2,14 85044 1,07 93604 1,96 74851 2,29 77441 1,22 83531 3,06 85051 1,45 93621 2,53 74854 1,50 77443 1,21 83534 1,89 85054 1,01 93624 1,66 74911 3,00 77541 1,22 83541 2,49 85201 2,75 93631 1,99 74941 2,45 77543 1,21 83544 1,70 85211 2,44 93634 1,39 74951 2,29 77641 1,14 83551 2,16 85241 2,21 93641 1,93 74954 1,77 77643 1,13 83554 1,40 85251 1,98 93644 1,36 75001 4,66 77769 1,00 83715 1,16 85301 2,67 93651 1,56 75004 2,20 77789 1,00 83716 1,14 85303 2,37 93654 1,12 75011 3,52 77869 1,00 83745 1,14 85311 2,47 93715 1,12 75014 1,82 77889 1,00 83746 1,12 85313 2,11 93716 1,09 75041 2,43 81811 2,62 83755 1,13 85341 2,14 93745 1,10 75044 1,45 81814 1,78 83756 1,10 85351 1,98 93746 1,08 75051 2,11 81841 2,12 83815 1,25 85411 2,26 93755 1,08 75054 1,35 81844 1,48 83816 1,22 85441 2,13 93756 1,07 75111 3,22 81851 1,88 83845 1,23 85451 2,03 93909 1,01 75113 2,04 81854 1,33 83846 1,20 85500 3,75 93919 1,01 75141 2,07 82001 2,83 83855 1,21 85600 4,57 93929 1,01 75151 1,96 82004 1,81 83856 1,17 85800 4,11 93939 1,01 75201 4,46 82021 2,38 83909 1,02 86401 4,00 93949 1,01 75211 3,86 82024 1,52 83919 1,02 86411 3,55 93959 1,00 75241 3,12 82031 2,13 83929 1,02 86501 2,84 93969 1,00 75251 2,91 82034 1,40 83939 1,02 86511 2,65 94067 1,01 75301 3,78 82041 1,91 83949 1,02 86601 1,14 94068 1,01 94077 1,01 95001 2,59 95800 3,29 97001 1,52 97443 1,03 94078 1,01 95004 1,59 96401 3,05 97101 1,39 97541 1,03 94089 1,00 95011 2,04 96411 2,65 97201 1,23 97543 1,03 94099 1,00 95014 1,33 96501 2,13 97311 1,05 97641 1,03 94167 1,02 95041 1,66 96511 2,05 97313 1,05 97643 1,03 94168 1,01 95044 1,13 96601 1,12 97341 1,03 97769 1,00 94177 1,01 95051 1,30 96701 1,12 97343 1,03 97789 1,00 94178 1,01 95054 1,03 96811 1,10 97411 1,05 97869 1,00 94189 1,01 95500 2,80 96841 1,09 97413 1,05 97889 1,00 94199 1,00 95600 3,38 96901 1,12 97441 1,03 --------------- --------------- -------------- --------------- ---------------
Vymezení pojmů
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.1)
První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
_____________
1) § 8 odstavec 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 
Příloha 23
Úprava základních cen zemědělských pozemků
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
   Číslo      Důvod úpravy základní ceny zemědělského pozemku       Srážka v %  Přirážka v %
  položky                                             
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
  1.   Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech
      katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od
      nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
  1.1   Hlavní město Praha
  1.1.1  - území hlavního města                       -           560
  1.1.2  - území sousedních obcí                      -           280
  1.1.3  - katastrální území v okolí do 7 km                -           140

  1.2   Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
  1.2.1  - území obce                            -           320
  1.2.2  - území sousedních obcí                      -           160
  1.2.3  - katastrální území v okolí do 5 km                -            80

  1.3.  Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
  1.3.1  - území obce                            -           240
  1.3.2  - území sousedních obcí                      -           120
  1.3.3  - katastrální území v okolí do 4 km                -            60

  1.4.  Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
  1.4.1  - území obce                            -           200
  1.4.2  - území sousedních obcí                      -           100
  1.4.3  - katastrální území v okolí do 3 km                -            50

  1.5   Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
  1.5.1  - území obce                            -           160
  1.5.2  - území sousedních obcí                      -            80

  1.6   Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel
  1.6.1  - území obce                            -           120
  1.6.2  - území sousedních obcí                      -            60

  1.7.  Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel
  1.7.1  - území obce                            -            80
  1.7.2  - sousední katastrální území                    -            40

  1.8   Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
  1.8.1  - území obce                            -            40
  1.8.2  - sousední katastrální území                    -            20
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
  2.   Jde-li o pozemky,
      jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
  2.1   2-3 km                                   3            -

  2.2   3-4 km                               6            -

  2.3   4-5 km                              10            -

  2.4   nad 5 km                             15            -

  3.   Jde-li o pozemky,
      jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:

  3.1   - zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny až o 15          -
      nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami
      (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále
      uvedených
2)
3.2 - zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (4 a více až o 25 - sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.) 3.3 - potřebou odvodnění
4)
až o 35 - 3.4 - lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou až o 30 - životního prostředí
5)
3.5 - vlivem imisního zatížení
6)
při středním znečištění až o 15 - při silném znečištění až o 20 - ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).
2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.
3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.
4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).
5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.
6. Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.
Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto:
pro střední zatížení 100 až 250 mikrog/m
3
/rok,
pro silné zatížení nad 250 mikrog/m
3
/rok.
7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.
8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.
9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).
10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.
11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.
 
Příloha 24
Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)


------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------
                      Vegetační lesní stupeň
            --------------------------------------------------- ---------------------------------------- -------
            borový dubový bukodubový dubobukový bukový jedlobukový smrkobukový bukosmrkový smrkový klečový 
Edafická        --------------------------------------------------- ---------------------------------------- -------
kategorie         0   1    2     3     4    5     6      7      8    9
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------
X    xerotermní   1,08  1,16  1,68    3,36   2,79  -     -      -     -      -
Z    zakrslá     1,54  1,00  1,18    1,86   2,00  3,60   2,53     2,03   1,94    1,09
Y    skeletová    2,43  -    1,53    3,88   2,64  2,64   3,02     2,54   1,94    1,52
M    chudá      1,57  2,39  1,58    2,09   2,64  2,42   1,98     2,45   1,94    -
K    normální    2,13  1,38  2,25    2,32   4,06  4,24   4,39     3,00   1,94    1,67
N    kamenitá    2,81  1,50  2,06    2,11   4,32  3,91   4,39     2,57   1,94    -
I    uléhavá -    2,72  2,78  3,70    4,77   5,69  5,79   -      -     -     
S    středně bohatá -    2,90  2,98    5,23   5,55  5,85   5,85     4,44   2,45    -
F    svahová -    -    -    6,26    5,69   5,83  5,83   4,53     2,95   -     
C        vysýchavá    1,98  2,00  2,15    2,80   3,45  4,42   -      -     -      -
W    bázická     -    1,76  5,49    5,00   5,12  5,15   -      -     -      -
B    bohatá     -    3,47  4,05    6,11   6,59  7,67   6,89     6,81   -      -
H    hlinitá     -    3,17  4,19    5,87   5,61  7,51   5,98     -     -      -
D    hlinitá     -    4,16  6,39    6,22   7,63  8,86   7,36     -     -      -
A    kamenitá    -    2,72  2,66    4,93   6,39  5,63   5,62     -     2,93    -
J    suťová     -    3,00  -     4,71   -    5,87   -      -     -      -
L    lužní      -    6,24  5,54    1,70   -    1,40   2,63     -     -      -
U    údolní     -    4,79  -     4,87   -    5,66   -      -     -      -
V    vlhká      -    5,90  5,65    4,99   7,27  6,45   6,40     4,71   2,93    -
O    středně bohatá 2,78  5,87  6,14    3,90   4,73  6,17   5,79     5,72   2,98    -
P    kyselá     2,63  3,87  3,49    3,39   3,50  4,78   5,07     4,29   2,45    -
Q    chudá      1,50  2,44  2,51    2,20   3,44  2,81   3,67     2,76   1,94    -
T    chudá      1,65  1,40  2,32    2,51   -    2,70   2,53     2,40   1,94    -
G    středně bohatá 3,14  1,74  5,68    4,78   5,21  5,58   5,65     4,29   2,45    -
R    chudá      1,76  -    -     1,89   4,95  3,44   5,53     2,45   1,94    1,09
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------
Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.
SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.
SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.
 
Příloha 25
Úprava základních cen lesních pozemků
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
    Číslo          Kategorie lesů a další vlivy               Srážky
    položky                                      až do %
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     1   Lesy imisní
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     1.1   - pásmo ohrožení A                             -60
     1.2   - pásmo ohrožení B                             -40
     1.3   - pásmo ohrožení C                             -20
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     2   Lesy zvláštního určení
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     2.1   - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st.             -30
     2.2   - v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody     -30
     2.3   - v 1. zóně národním parku                         -40
     2.4   - v 2. zóně národním parku                         -20
     2.5   - ve zvláště chráněném území                        -20
     2.6   - v systému ekologické stability krajiny                  -30
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     3   Tvar lesních pozemků                            -20
         (např. v závislosti na šíři extrémně
         protáhlých nebo malých pozemků)
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     4   Omezené hospodaření na lesních pozemcích                  -50
         Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním
         rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných
         zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     5   Lesní pozemek na antropogenní půdě
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     5.1   - v pískovně, hliníku                           -20
     5.2   - na haldě, výsypce apod.                         -50
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     6   Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     6.1   - edafické kategorie O, P, Q                        -20
          ve všech vegetačních stupních
     6.2   - edafické kategorie G, R, T, V                      -50
          ve všech vegetačních stupních
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
     7   Lesní pozemky s terénními překážkami (rokle, důlní propadliny       -40
         atd.)
         - edafické kategorie B, K, M, S, W
          ve všech vegetačních stupních označených u lesního typu na
          třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 
Příloha 26
Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
 Číslo   Skupina     Počet   Rozpětí       
položky   dřevin     bonitních  obmýtí           Dřeviny ve skupině
              stupňů   (let)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika,
  1    smrk        9   80 - 120      Engelmanův, smrky ostatní (resp. všechny druhy
                             smrků)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská,
  2    jedle       9   80 - 120      vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             borovice lesní, černá, banksovka,vejmutovka, limba,
  3    borovice      9   80 - 120      Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy
                             borovic)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             modřín evropský, modříny ostatní (resp.všechny
  4    modřín       9   80 - 120      druhy modřínů)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
  5    douglaska     5   80 - 120      douglaska tisolistá
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka,
  6    buk        9   100 - 140      jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá,
                             velkolistá, plstnatá, jírovec maďál     (tzn. vedle
                             buku,
                             habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)
                             dub letní, slavonský, zimní,červený, pýřitý, bahenní,
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz,
  7    dub        9   120 - 160      ořešák královský, černý, platan javorolistý, třešeň
                             ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní,
                             ostatní listnaté tvrdé (tzn. ostatní tvrdé listnáče
                             kromě pajasanu, jasanů a akátů)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan
  8    jasan       3   80 - 120      žlaznatý (kromě pajasanu všechny druhy jasanů)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý
  9    olše        5   60 - 80      (tzn. kromě kaštanovníku všechny druhy olší)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
  10    osika       3   60 - 80      osika (resp. topol osika)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
  11    akát        9   60 - 80      akát trnovník
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné,
  12    topol       9   40 - 50      topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké
                             listnáče (tzn. všechny druhy topolů, vrb
                             a ostatních měkkých listnáčů)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                             bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí,
  13    bříza       3   60 - 80      břek, muk (resp. všechny druhy bříz a jeřábů)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

 
Příloha 27
Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
(z absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP od r. 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v LHP do r. 1990 včetně)
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 Skupiny   Věk          Absolutní výškové bonity    |
 dřevin       
            10  12  14 16  18  20  22  24  26  28   30   32   34   36   38   40
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------           
                     Relativní výškové bonity      
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Smrk    do 60  -  -  9  7  7  6   5  4   3   3   2    1    1    1    1    -
        61-80  -  -  9  8  7  6   5  5   4   3   2    1    1    1    1    -
       nad 80  -  -  9  8  8  7   6  5   4   3   2    1    1    1    1    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Borovice  do 60  -  9  8  7  6  5   4  3   2   1   1    1    1    -    -    -
        61-80  -  9  8  7  7  6   5  3   2   1   1    1    1    -    -    -
       nad 80  -  9  8  8  7  6   5  4   3   1   1    1    1    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Jedle    do 50  -  -  -  -  7  5   4  3   2   1   1    1    1    1    1    1
       nad 50  -  -  -  -  8  6   5  4   3   2   1    1    1    1    1    1
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Modřín   do 50  -  9  8  7  6  6   5  4   2   1   1    1    1    -    -    -
       nad 50  -  9  8  7  6  5   4  3   2   1   1    1    1    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Douglaska celý věk  -  -  -  -  -  -   -  -   5   5   5    5    5    5    4    3
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Buk     do 80  -  -  -  8  7  6   5  4   3   2   1    1    1    1    1    -
       nad 80  -  -  -  8  7  6   6  5   4   3   2    1    1    1    1    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Dub     do 60  -  8  7  7  6  5   4  3   2   1   1    1    1    -    -    -
        61-80  -  9  8  7  6  5   5  4   2   1   1    1    1    -    -    -
       nad 80  -  9  8  7  7  6   5  4   2   1   1    1    1    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Jasan   celý věk  -  -  -  -  3  3   3  3   2   2   1    1    1    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Olše   celý věk  -  -  -  -  5  5   4  3   2   2   1    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Bříza   celý věk  -  3  3  3  3  3   2  1   1   1   -    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Osika   celý věk  -  3  3  3  3  3   2  1   1   1   -    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Akát    do 50   9  9  9  8  7  7   6  5   -   -   -    -    -    -    -    -
       nad 50  9  8  8  7  6  6   5  4   -   -   -    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Topol   celý věk  -  -  -  9  9  9   9  9   8   7   6    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Habr    do 50   9  9  8  7  6  4   2  -   -   -   -    -    -    -    -    -
       nad 50  9  9  8  6  5  3   2  -   -   -   -    -    -    -    -    -
 ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------


V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.
 
Příloha 28
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
1. skupina dřevin: SMRK 
---------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 

u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
---------------------------------------------- -------------------------------
80   66,37  59,05  52,68  45,79  39,06  34,86  29,60  25,68  22,18 
100   80,75  71,89  63,80  54,97  46,43  40,90  34,34  29,23  24,57 
120   91,60  82,26  73,17  62,80  52,99  45,43  37,87  32,08  26,44 
---------------------------------------------- -------------------------------
2. skupina     dřevin: JEDLE 
---------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
---------------------------------------------- -------------------------------
80   78,51  69,73  61,20  54,14  47,23  41,29  34,72  28,79  22,44 
100   94,91  83,40  72,31  63,12  54,34  46,95  38,86  31,19  24,11 
120   110,11 96,30  83,09  71,53  60,29  51,33  41,69  32,70  26,54 
---------------------------------------------- -------------------------------
3. skupina dřevin: BOROVICE 
---------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
---------------------------------------------- -------------------------------
80   39,15  35,99  32,18  29,80  25,44  22,63  18,34  16,94  16,94 
100   39,86  36,55  32,77  29,99  26,03  22,82  18,81  16,94  16,94 
120   41,05  37,51  33,90  30,49  26,59  23,56  19,59  16,94  16,94 
---------------------------------------------- -------------------------------
4. skupina dřevin: MODŘÍN 
---------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
80   50,99  46,32  41,32  36,88  30,35  26,44  22,95  19,31  15,49 
100   56,57  50,92  45,03  39,91  33,65  28,77  24,46  19,83  15,49 
120   62,26  55,76  49,17  43,09  36,76  30,85  25,66  20,02  15,49 
---------------------------------------------- -------------------------------
5. skupina dřevin: DOUGLASKA 
---------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5 
----------------------------------------------
80   85,61  77,59  69,66  62,92  56,86 
100   94,37  84,72  75,00  66,59  58,87 
120   102,31 92,19  81,46  71,71  62,28 
---------------------------------------------- 
6. skupina dřevin: BUK 
--------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
--------------------------------------------- -------------------------------
100   83,55  76,51  69,96  63,59  55,76  49,53  44,22  39,03  33,44 
120   95,70  86,81  78,19  70,08  62,48  55,10  48,71  42,28  35,41 
140   105,66 95,34  85,88  75,42  67,41  59,56  52,37  45,20  37,35 
--------------------------------------------- -------------------------------
7. skupina dřevin: DUB 
--------------------------------------------- -------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
--------------------------------------------- -------------------------------
120   90,22  80,57  71,32  63,66  57,02  51,54  45,67  28,12  26,76 
140   99,89  90,51  80,92  72,11  64,31  57,28  49,92  28,34  26,76 
160   106,18 99,06  90,81  81,45  72,12  63,21  54,14  28,65  26,76 
--------------------------------------------- -------------------------------
8. skupina dřevin: JASAN 
------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3 
------------------------------
80   44,03  37,51  29,80 
100   48,54  41,08  32,00 
120   53,43  44,75  33,99 
------------------------------
9. skupina dřevin: OLŠE 
---------------------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5 
---------------------------------------------
60   14,61  13,16  10,84  8,83  6,40 
80   18,53  15,75  12,73  10,11  7,34 
---------------------------------------------
10. skupina dřevin: OSIKA 
-----------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3 
-----------------------------
60   7,19  5,75  4,22 
80   8,31  6,40  4,40 
-----------------------------
11. skupina dřevin: AKÁT 
-------------------------------------------- --------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
-------------------------------------------- --------------------------------
60   21,61  18,81  15,98  13,47  10,37  7,28  5,00  3,06  3,06 
80   25,37  22,21  18,82  15,79  12,73  8,34  5,12  3,06  3,06 
-------------------------------------------- --------------------------------
12. skupina dřevin: TOPOL 
-------------------------------------------- --------------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
-------------------------------------------- --------------------------------
40   30,11  26,62  22,77  19,73  16,51  13,74  11,07  8,39  5,60 
50   32,95  29,77  25,43  22,02  18,51  15,47  12,89  9,90  6,47 
-------------------------------------------- --------------------------------
13. skupina dřevin: BŘÍZA 
-----------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) 
u    1    2    3 
-----------------------------
60   8,70  6,92  4,90 
80   9,77  7,49  4,98 
-----------------------------
Zakmenění =  poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných 
       a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách. 
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba. 
Obmýtí =   doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku 
       jeho mýtní zralosti. 

 
Příloha 29
Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
----------------------------------------------------------------- -----------------
          Skupina dřevin                  Náklady
                                  na zajištěnou 
                                  kulturu c
          1.rok   2.rok  3.rok   4.rok    5.rok
----------------------------------------------------------------- -----------------          
     Smrk   8,56   10,26   11,02   11,76    12,46   12,46
     Jedle   15,93  17,58   18,40   20,24    21,23   21,23
    Borovice  11,44  14,17   15,68   16,77    16,94   16,94
     Modřín  11,64  13,12   14,74   15,27    15,49   15,49
    Douglaska  24,01  25,57   27,02   27,90    28,65   28,65
     Buk   16,23  19,54   20,65   22,32    23,39   23,39
     Dub   18,03  21,24   22,64   24,70    26,76   26,76
     Jasan   11,10  14,66   16,26   17,86    17,96   17,96
     Olše   2,90   3,37   3,49    3,57    3,60   3,60
     Osika   2,70   2,94   3,06    3,16    3,20   3,20
     Akát   2,40   2,76   2,98    3,03    3,06   3,06
     Topol   1,70   1,76   2,00    2,10    2,18   2,18
     Bříza   3,00   3,26   3,44    3,61    3,77   3,77
----------------------------------------------------------------- -----------------


 
Příloha 30
Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,088  0,086  0,085  0,072  0,064  0,060  0,053  0,073  0,082
11 - 20     0,148  0,148  0,151  0,144  0,142  0,124  0,114  0,142  0,160
21 - 30     0,244  0,245  0,252  0,249  0,252  0,226  0,214  0,246  0,270
31 - 40     0,360  0,362  0,369  0,369  0,374  0,347  0,335  0,365  0,393
41 - 50     0,492  0,492  0,498  0,500  0,505  0,482  0,471  0,498  0,523
51 - 60     0,633  0,633  0,637  0,639  0,643  0,627  0,618  0,638  0,659
61 - 70     0,780  0,779  0,781  0,783  0,785  0,777  0,771  0,783  0,797
71 - 79     0,928  0,927  0,927  0,928  0,928  0,927  0,925  0,928  0,933
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,069  0,067  0,066  0,057  0,050  0,047  0,042  0,057  0,066
11 - 20     0,116  0,116  0,118  0,113  0,111  0,098  0,090  0,112  0,128
21 - 30     0,193  0,192  0,197  0,195  0,197  0,178  0,168  0,194  0,217
31 - 40     0,285  0,283  0,289  0,289  0,293  0,273  0,262  0,288  0,315
41 - 50     0,388  0,386  0,390  0,392  0,395  0,380  0,369  0,392  0,420
51 - 60     0,500  0,496  0,499  0,501  0,503  0,494  0,484  0,503  0,529
61 - 70     0,616  0,611  0,612  0,614  0,615  0,612  0,604  0,617  0,640
71 - 80     0,732  0,727  0,727  0,727  0,727  0,730  0,724  0,732  0,749
81 - 90     0,845  0,840  0,839  0,840  0,839  0,844  0,841  0,844  0,855
91 - 99     0,951  0,949  0,948      0,948  0,947  0,951  0,950  0,950  0,954
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,060  0,057  0,056  0,048  0,042  0,041  0,036  0,049  0,057
11 - 20     0,101  0,099  0,100  0,095  0,093  0,084  0,077  0,095  0,111
21 - 30     0,166  0,164  0,167  0,165  0,165  0,154  0,144  0,165  0,188
31 - 40     0,246  0,241  0,244  0,244  0,245  0,236  0,226  0,246  0,273
41 - 50     0,335  0,328  0,330  0,331  0,331  0,328  0,318  0,335  0,364
51 - 60     0,431  0,422  0,422  0,423  0,422  0,426  0,417  0,430  0,458
61 - 70     0,531  0,520  0,518  0,518  0,515  0,528  0,520  0,528  0,554
71 - 80     0,632  0,619  0,614  0,614  0,609  0,630  0,624  0,626  0,649
81 - 90     0,729  0,716  0,710  0,709  0,703  0,728  0,724  0,721  0,740
91 - 100    0,821  0,808  0,802  0,801  0,794  0,820  0,818  0,812  0,826
101 - 110    0,902  0,893  0,888  0,887  0,881  0,902  0,901  0,895  0,904
111 - 119    0,971  0,967  0,965  0,965  0,962  0,971  0,971  0,968  0,971
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- ----------------------------------------------------------------------- 
2. skupina dřevin: JEDLE    Obmýtí: 80
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,072  0,071  0,057  0,053  0,050  0,051  0,053  0,034  0,001
11 - 20     0,148  0,152  0,147  0,141  0,126  0,113  0,086  0,056  0,001
21 - 30     0,255  0,263  0,266  0,260  0,236  0,213  0,165  0,129  0,001
31 - 40     0,375  0,384  0,391  0,386  0,360  0,334  0,278  0,242  0,001
41 - 50     0,504  0,513  0,521  0,517  0,494  0,470  0,417  0,386  0,001
51 - 60     0,641  0,648  0,655  0,653  0,636  0,617  0,575  0,551  0,034
61 - 70     0,783  0,787  0,792  0,791  0,782  0,770  0,744  0,730  0,326
71 - 79     0,927  0,929  0,930  0,930  0,928  0,924  0,915  0,911  0,742
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- -----------------------------------------------------------------------
2. skupina dřevin: JEDLE    Obmýtí: 100
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,056  0,056  0,045  0,042  0,039  0,040  0,041  0,026  0,001
11 - 20     0,115  0,119  0,115  0,111  0,099  0,088  0,066  0,043  0,001
21 - 30     0,198  0,205  0,208  0,204  0,185  0,167  0,126  0,098  0,001
31 - 40     0,291  0,300  0,306  0,303  0,283  0,261  0,213  0,183  0,001
41 - 50     0,392  0,400  0,408  0,406  0,388  0,367  0,319  0,293  0,001
51 - 60     0,498  0,506  0,512  0,513  0,499  0,481  0,440  0,418  0,014
61 - 70     0,608  0,614  0,620  0,622  0,614  0,601  0,569  0,554  0,137
71 - 80     0,721  0,725  0,728  0,731  0,729  0,721  0,700  0,691  0,311
81 - 90     0,834  0,836  0,837  0,840  0,841  0,838  0,828  0,824  0,542
91 - 99     0,945  0,946  0,946  0,947  0,949  0,948  0,946  0,946  0,832
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- -----------------------------------------------------------------------
2. skupina dřevin: JEDLE    Obmýtí: 120
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,046  0,046  0,037  0,035  0,033  0,034  0,035  0,022  0,001
11 - 20     0,095  0,098  0,095  0,093  0,084  0,076  0,057  0,037  0,001
21 - 30     0,164  0,170  0,172  0,170  0,157  0,142  0,109  0,085  0,001
31 - 40     0,241  0,248  0,253  0,252  0,240  0,223  0,183  0,159  0,001
41 - 50     0,325  0,331  0,337  0,338  0,329  0,313  0,275  0,254  0,001
51 - 60     0,413  0,419  0,423  0,427  0,423  0,411  0,379  0,363  0,008
61 - 70     0,504  0,509  0,512  0,518  0,520  0,513  0,490  0,480  0,074
71 - 80     0,598  0,600  0,601  0,609  0,618  0,616  0,603  0,600  0,169
81 - 90     0,691  0,692  0,691  0,700  0,713  0,716  0,713  0,716  0,294
91 - 100    0,784  0,783  0,781  0,789  0,804  0,810  0,815  0,821  0,452
101- 110    0,873  0,872  0,870  0,876  0,889  0,896  0,904  0,910  0,643
111- 119    0,959  0,958  0,957  0,960  0,966  0,969  0,974  0,977  0,872
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- ----------------------------------------------------------------------- 
3. skupina dřevin:  BOROVICE Obmýtí: 80
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -    -
6 - 10     0,190  0,194  0,218  0,210  0,186  0,231  0,412  -    -
11 - 20     0,383  0,387  0,407  0,407  0,348  0,451  0,492  -    -
21 - 30     0,576  0,580  0,595  0,602  0,519  0,659  0,572  -    -
31 - 40     0,724  0,727  0,737  0,749  0,658  0,805  0,638  -    -
41 - 50     0,832  0,835  0,840  0,854  0,769  0,900  0,699  -    -
51 - 60     0,907  0,910  0,912  0,925  0,857  0,956  0,763  -    -
61 - 70     0,957  0,959  0,959  0,969  0,925  0,984  0,840  -    -
71 - 79     0,989  0,990  0,989  0,993  0,978  0,996  0,939  -    -
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -    -
-------------- -----------------------------------------------------------------------
3. skupina dřevin:  BOROVICE Obmýtí: 100
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -    -
6 - 10     0,184  0,189  0,210  0,207  0,174  0,224  0,307  -    -
11 - 20     0,371  0,376  0,392  0,401  0,326  0,437  0,367  -    -
21 - 30     0,559  0,564  0,573  0,593  0,485  0,639  0,426  -    -
31 - 40     0,701  0,707  0,710  0,738  0,615  0,780  0,476  -    -
41 - 50     0,806  0,811  0,809  0,841  0,719  0,872  0,521  -    -
51 - 60     0,879  0,884  0,878  0,911  0,801  0,926  0,569  -    -
61 - 70     0,928  0,932  0,923  0,954  0,865  0,954  0,626  -    -
71 - 80     0,959  0,962  0,952  0,978  0,914  0,965  0,700  -    -
81 - 90     0,978  0,980  0,972  0,990  0,953  0,973  0,797  -    -
91 - 99     0,992  0,993  0,990  0,996  0,985  0,987  0,923  -    -
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -    -
-------------- -----------------------------------------------------------------------
3. skupina dřevin:  BOROVICE Obmýtí: 120
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -    -
6 - 10     0,175  0,180  0,196  0,200  0,164  0,199  0,217  -    -
11 - 20     0,353  0,358  0,366  0,386  0,307  0,388  0,259  -    -
21 - 30     0,531  0,537  0,535  0,571  0,457  0,567  0,302  -    -
31 - 40     0,667  0,674  0,663  0,711  0,580  0,693  0,336  -    -
41 - 50     0,766  0,773  0,756  0,810  0,678  0,774  0,368  -    -
51 - 60     0,836  0,843  0,820  0,878  0,755  0,822  0,402  -    -
61 - 70     0,882  0,888  0,862  0,919  0,815  0,847  0,443  -    -
71 - 80     0,911  0,917  0,889  0,942  0,862  0,857  0,495  -    -
81 - 90     0,929  0,934  0,908  0,954  0,898  0,864  0,564  -    -
91-100     0,943  0,947  0,924  0,960  0,929  0,876  0,653  -    -
101 -110    0,959  0,961  0,945  0,968  0,956  0,905  0,768  -    -
111- 119    0,983  0,984      0,978  0,986  0,984  0,960  0,914  -    -
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -    -
-------------- ----------------------------------------------------------------------- 
4. skupina dřevin: MODŘÍN    Obmýtí: 80
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,131  0,120  0,119  0,110  0,100  0,094  0,094  0,146  -
11 - 20     0,267  0,266  0,272  0,261  0,204  0,199  0,196  0,247  -
21 - 30     0,419  0,425  0,436  0,425  0,332  0,329  0,325  0,375  -
31 - 40     0,553  0,563  0,576  0,566  0,459  0,458  0,454  0,502  -
41 - 50     0,671  0,682  0,695  0,687  0,583  0,584  0,582  0,627  -
51 - 60     0,777  0,786  0,796  0,791  0,706  0,707  0,707  0,746  -
61 - 70     0,872  0,878  0,884  0,882  0,825  0,827  0,829  0,857  -
71 - 79     0,959  0,961  0,963  0,962  0,942  0,944  0,944  0,956  -
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
-------------- -----------------------------------------------------------------------
4. skupina dřevin: MODŘÍN    Obmýtí: 100
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,113  0,105  0,104  0,096  0,082  0,077  0,079  0,129  -
11 - 20     0,231  0,231  0,237  0,229  0,167  0,164  0,163  0,217  -
21 - 30     0,362  0,370  0,382  0,373  0,272  0,271  0,271  0,330  -
31 - 40     0,478  0,490  0,504  0,496  0,375  0,377  0,378  0,443  -
41 - 50     0,580  0,594  0,608  0,602  0,477  0,481  0,484  0,553  -
51 - 60     0,671  0,684  0,696  0,693  0,577  0,583  0,588  0,658  -
61 - 70     0,753  0,764  0,773  0,772  0,675  0,682  0,689  0,755  -
71 - 80     0,828  0,836  0,842  0,843  0,771  0,778  0,786  0,842  -
81 - 90     0,899  0,903  0,906  0,908  0,864  0,870  0,877  0,917  -
91 - 99     0,966  0,968  0,968  0,969  0,955  0,958  0,961  0,977  -
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
-------------- -----------------------------------------------------------------------
4. skupina dřevin: MODŘÍN    Obmýtí: 120
-------------- -----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
-------------- -----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,099  0,092  0,091  0,085  0,070  0,067  0,069  0,123  -
11 - 20     0,203  0,203  0,208  0,202  0,143  0,142  0,144  0,208  -
21 - 30     0,318  0,325  0,335  0,330  0,232  0,235  0,239  0,316  -
31 - 40     0,420  0,431  0,442  0,439  0,321  0,326  0,333  0,424  -
41 - 50     0,510  0,522  0,533  0,533  0,408  0,416  0,427  0,530  -
51 - 60     0,590  0,602  0,611  0,613  0,493  0,504  0,519  0,630  -
61 - 70     0,662  0,672  0,678  0,683  0,577  0,590  0,608  0,723  -
71 - 80     0,728  0,736  0,739  0,746  0,658  0,672  0,693  0,807  -
81 - 90     0,790  0,795  0,795  0,803  0,738  0,752  0,773  0,879  -
91 - 100    0,849  0,852  0,849  0,858  0,816  0,828  0,847  0,936  -
101-110     0,908  0,909  0,906  0,912  0,891  0,900  0,914  0,976  -
111-119     0,969  0,968  0,967  0,970  0,964  0,968  0,974  0,997  -
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
-------------- ----------------------------------------------------------------------- 
5. skupina dřevin: DOUGLASKA  Obmýtí: 80
-------------- ------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5
-------------- ------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,142  0,144  0,143  0,136  0,136
11 - 20     0,269  0,285  0,302  0,315  0,336
21 - 30     0,414  0,439  0,470  0,498  0,536
31 - 40     0,545  0,573  0,608  0,644  0,689
41 - 50     0,664  0,690  0,722  0,758  0,802
51 - 60     0,771  0,791  0,817  0,846  0,883
61 - 70     0,869  0,881  0,897  0,916  0,941
71 - 79     0,958  0,962  0,967  0,974  0,982
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- ------------------------------------------
5. skupina dřevin: DOUGLASKA  Obmýtí: 100
-------------- ------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5
-------------- ------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,123  0,126  0,127  0,123  0,127
11 - 20     0,233  0,249  0,267  0,284  0,313
21 - 30     0,359  0,384  0,415  0,450  0,501
31 - 40     0,472  0,500  0,538  0,581  0,643
41 - 50     0,575  0,602  0,639  0,684  0,749
51 - 60     0,668  0,690  0,723  0,764  0,825
61 - 70     0,753  0,769  0,794  0,827  0,878
71 - 80     0,830  0,839  0,856  0,879  0,917
81 - 90     0,902  0,905  0,913  0,926  0,949
91 - 99     0,968  0,968  0,970  0,974  0,981
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- ------------------------------------------
5. skupina dřevin: DOUGLASKA  Obmýtí: 120
-------------- ------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5
-------------- ------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,110  0,111  0,111  0,108  0,114
11 - 20     0,208  0,219  0,234  0,250  0,282
21 - 30     0,320  0,338  0,365  0,397  0,450
31 - 40     0,421  0,442  0,472  0,512  0,578
41 - 50     0,513  0,531  0,561  0,603  0,673
51 - 60     0,596  0,609  0,635  0,673  0,741
61 - 70     0,672  0,678  0,697  0,729  0,789
71 - 80     0,741  0,741  0,751  0,775  0,824
81 - 90     0,804  0,799  0,801  0,816  0,853
91-100     0,864  0,855  0,851  0,858  0,882
101-110     0,920  0,911  0,905  0,906  0,918
111-119     0,974  0,969  0,966  0,965  0,968
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
-------------- ------------------------------------------ 
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,085  0,092  0,094  0,097  0,078  0,078  0,079  0,080  0,089
11 - 20     0,137  0,149  0,174  0,173  0,116  0,121  0,123  0,139  0,166
21 - 30     0,213  0,229  0,274  0,271  0,181  0,190  0,192  0,221  0,263
31 - 40     0,301  0,319  0,374  0,370  0,264  0,274  0,276  0,312  0,360
41 - 50     0,398  0,416  0,473  0,471  0,361  0,370  0,373  0,409  0,458
51 - 60     0,502  0,519  0,572  0,572  0,468  0,476  0,478  0,512  0,557
61 - 70     0,611  0,625  0,670  0,672  0,584  0,589  0,590  0,618  0,655
71 - 80     0,723  0,734  0,766  0,770  0,704  0,706  0,707  0,727  0,754
81 - 90     0,835  0,842  0,861  0,865  0,824  0,825  0,825  0,837  0,852
91 - 99     0,946  0,948  0,954  0,956  0,943  0,943  0,942  0,946  0,951
100 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- ----------------------------------------------------------------------
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,071  0,077  0,080  0,083  0,065  0,064  0,065  0,066  0,074
11 - 20     0,114  0,125  0,148  0,149  0,096  0,099  0,101  0,115  0,139
21 - 30     0,177  0,192  0,233  0,233  0,150  0,156  0,158  0,183  0,220
31 - 40     0,250  0,267  0,318  0,319  0,219  0,226  0,228  0,258  0,301
41 - 50     0,331  0,349  0,402  0,406  0,299  0,305  0,307  0,339  0,383
51 - 60     0,417  0,435  0,486  0,492  0,388  0,393  0,393  0,424  0,466
61 - 70     0,508  0,524  0,569  0,578  0,484  0,486  0,486  0,512  0,548
71 - 80     0,601  0,614  0,651  0,663  0,583  0,582  0,582  0,602  0,631
81 - 90     0,695  0,705  0,732  0,744  0,683  0,680  0,679  0,693  0,713
91 - 100    0,787  0,794  0,811  0,823  0,781  0,777  0,776  0,783  0,795
101-110     0,876  0,880  0,888  0,898  0,874  0,871  0,869  0,872  0,877
111-119     0,960  0,962  0,963  0,967  0,960  0,959  0,958  0,958  0,959
120 a     více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- ----------------------------------------------------------------------
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,062  0,068  0,070  0,075  0,058  0,056  0,057  0,057  0,064
11 - 20     0,100  0,110  0,130  0,133  0,085  0,087  0,088  0,100  0,119
21 - 30     0,156  0,169  0,204  0,209  0,133  0,137  0,138  0,159  0,189
31 - 40     0,220  0,236  0,279  0,286  0,194  0,198  0,199  0,224  0,260
41 - 50     0,291  0,307  0,353  0,364  0,265  0,268  0,268  0,294  0,330
51 - 60     0,367  0,383  0,426  0,442  0,345  0,344  0,344  0,367  0,401
61 - 70     0,447  0,462  0,499  0,519  0,429  0,426  0,424  0,443  0,472
71 - 80     0,528  0,541  0,571  0,595  0,517  0,510  0,508  0,521  0,543
81 - 90     0,611  0,621  0,642  0,668  0,606  0,596  0,593  0,600  0,614
91 - 100    0,692  0,700  0,711  0,739  0,693  0,681  0,677  0,678  0,685
101-110     0,770  0,776  0,779  0,805  0,776  0,763  0,759  0,755  0,755
111-120     0,844  0,847  0,845  0,868  0,853  0,841  0,837  0,830  0,826
121-130     0,912  0,914  0,909  0,925  0,920  0,911  0,908  0,902  0,896
131-139     0,973  0,973  0,970  0,977  0,977  0,973  0,972  0,968  0,965
140 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- ---------------------------------------------------------------------- 
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,078  0,075  0,065  0,051  0,028  0,025  0,023  0,245  -
11 - 20     0,104  0,106  0,108  0,104  0,073  0,067  0,062  0,335  -
21 - 30     0,152  0,157  0,168  0,172  0,134  0,126  0,119  0,433  -
31 - 40     0,214  0,220  0,235  0,243  0,201  0,193  0,185  0,515  -
41 - 50     0,289  0,292  0,307  0,317  0,274  0,268  0,259  0,586  -
51 - 60     0,374  0,373  0,385  0,395  0,353  0,348  0,341  0,647  -
61 - 70     0,467  0,461  0,468  0,476  0,438  0,435  0,430  0,701  -
71 - 80     0,564  0,555  0,556  0,561  0,529  0,528  0,524  0,752  -
81 - 90     0,664  0,652  0,649  0,650  0,624  0,625  0,624  0,801  -
91-100     0,765  0,752  0,745  0,744  0,726  0,727  0,728  0,851  -
101-110     0,863  0,852  0,845  0,843  0,832  0,834  0,835  0,905  -
111-119     0,956  0,951  0,948  0,946  0,943  0,944  0,944  0,966  -
120 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
--------------- ----------------------------------------------------------------------
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,068  0,064  0,054  0,042  0,023  0,020  0,019  0,211  -
11 - 20     0,090  0,090  0,089  0,085  0,058  0,054  0,050  0,288  -
21 - 30     0,132  0,133  0,138  0,140  0,108  0,103  0,097  0,371  -
31 - 40     0,186  0,185  0,193  0,198  0,162  0,157  0,151  0,442  -
41 - 50     0,251  0,247  0,253  0,258  0,221  0,217  0,212  0,503  -
51 - 60     0,325  0,315  0,317  0,321  0,285  0,283  0,279  0,555  -
61 - 70     0,405  0,390  0,385  0,387  0,353  0,353  0,351  0,602  -
71 - 80     0,490  0,468  0,458  0,456  0,426  0,428  0,428  0,646  -
81 - 90     0,576  0,551  0,534  0,529  0,503  0,508  0,509  0,688  -
91 - 100    0,663  0,635  0,613  0,605  0,585  0,591  0,594  0,731  -
101 - 110    0,749  0,719  0,695  0,686  0,670  0,677  0,682  0,778  -
111 - 120    0,829  0,803  0,780  0,770  0,760  0,766  0,771  0,830  -
121 - 130    0,904  0,884  0,866  0,858  0,853  0,858  0,862  0,890  -
131 - 139    0,971  0,963  0,955  0,952  0,950  0,952  0,954  0,960  -
140 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
--------------- ----------------------------------------------------------------------
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -
6 - 10     0,062  0,056  0,045  0,035  0,019  0,017  0,016  0,176  -
11 - 20     0,083  0,079  0,075  0,070  0,048  0,045  0,043  0,241  -
21 - 30     0,121  0,117  0,117  0,116  0,089  0,086  0,082  0,311  -
31 - 40     0,171  0,163  0,163  0,164  0,134  0,131  0,128  0,370  -
41 - 50     0,231  0,217  0,214  0,214  0,183  0,182  0,179  0,421  -
51 - 60     0,299  0,278  0,268  0,266  0,236  0,237  0,236  0,465  -
61 - 70     0,373  0,343  0,326  0,321  0,292  0,296  0,297  0,504  -
71 - 80     0,451  0,413  0,387  0,379  0,353  0,359  0,362  0,540  -
81 - 90     0,531  0,485  0,451  0,439  0,417  0,425  0,431  0,575  -
91 - 100    0,611  0,560  0,518  0,502  0,484  0,494  0,502  0,611  -
101-110     0,689  0,634  0,588  0,569  0,555  0,567  0,576  0,650  -
111-120     0,764  0,708  0,659  0,638  0,629  0,641  0,652  0,694  -
121-130     0,833  0,780  0,733  0,712  0,706  0,718  0,729  0,744  -
131-140     0,894  0,849  0,808  0,789  0,786  0,797  0,807  0,803  -
141-149     0,945  0,914  0,884  0,870  0,870  0,877  0,885  0,872  -
151-159     0,985  0,973  0,961  0,956  0,956  0,959  0,962  0,954  -
160 a více   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -
--------------- ---------------------------------------------------------------------- 
8. skupina dřevin: JASAN    Obmýtí: 80
--------------- ----------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------- ----------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,097  0,094  0,069
11 - 20     0,240  0,228  0,195
21 - 30     0,397  0,380  0,344
31 - 40     0,536  0,517  0,482
41 - 50     0,658  0,640  0,611
51 - 60     0,766  0,752  0,732
61 - 70     0,865  0,856  0,844
71 - 79     0,956  0,953  0,950
80 a více    1,000  1,000  1,000
--------------- ----------------------------
8. skupina dřevin: JASAN    Obmýtí: 100
--------------- ----------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------- ----------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,083  0,079  0,058
11 - 20     0,204  0,193  0,165
21 - 30     0,339  0,321  0,290
31 - 40     0,457  0,437  0,406
41 - 50     0,560  0,541  0,515
51 - 60     0,653  0,636  0,617
61 - 70     0,737  0,724  0,712
71 - 80     0,815  0,806  0,800
81 - 90     0,889  0,885  0,884
91 - 99     0,963  0,962  0,962
100 a více   1,000  1,000  1,000
--------------- ----------------------------
8. skupina dřevin: JASAN    Obmýtí: 120
--------------- ----------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------- ----------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,072  0,068  0,051
11 - 20     0,176  0,166  0,144
21 - 30     0,292  0,277  0,254
31 - 40     0,394  0,377  0,356
41 - 50     0,483  0,467  0,451
51 - 60     0,563  0,549  0,540
61 - 70     0,636  0,625  0,623
71 - 80     0,703  0,696  0,701
81 - 90     0,767  0,764  0,774
91 - 100    0,830  0,830  0,843
101-110     0,895  0,896  0,908
111-119     0,964  0,965  0,970
120 a více   1,000  1,000  1,000
--------------- ---------------------------- 
9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60
--------------- -------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5
--------------- -------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,076  0,076  0,072  0,065  0,037
11 - 20     0,139  0,161  0,161  0,156  0,141
21 - 30     0,276  0,314  0,317  0,316  0,305
31 - 40     0,460  0,502  0,506  0,508  0,495
41 - 50     0,672  0,706  0,710  0,712  0,698
51 - 59     0,892  0,907  0,908  0,910  0,902
60 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- -------------------------------------
9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80
--------------- -------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5
--------------- -------------------------------------
    1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,056  0,060  0,057  0,052  0,028
11 - 20     0,103  0,127  0,128  0,125  0,106
21 - 30     0,203  0,247  0,251  0,254  0,229
31 - 40     0,339  0,395  0,401  0,408  0,371
41 - 50     0,496  0,556  0,563  0,573  0,523
51 - 60     0,658  0,714  0,720  0,732  0,676
61 - 70     0,813  0,854  0,859  0,869  0,820
71 - 79     0,946  0,963  0,965  0,969  0,946
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- -------------------------------------
10. skupina dřevin: OSIKA    Obmýtí: 60
--------------- ------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------- ------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,052  0,086  0,190
11 - 20     0,111  0,163  0,325
21 - 30     0,254  0,312  0,493
31 - 40     0,451  0,500  0,655
41 - 50     0,674  0,706  0,805
51 - 59     0,897  0,907  0,940
60 a více    1,000  1,000  1,000
--------------- ------------------------
10. skupina dřevin: OSIKA    Obmýtí: 80
--------------- ------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------- ------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,041  0,069  0,161
11 - 20     0,086  0,130  0,276
21 - 30     0,198  0,249  0,419
31 - 40     0,352  0,399  0,556
41 - 50     0,526  0,563  0,684
51 - 60     0,700  0,724  0,798
61 - 70     0,853  0,864  0,896
71 - 79     0,966  0,968  0,971
80 a více    1,000  1,000  1,000
--------------- ------------------------
11. skupina dřevin: AKÁT    Obmýtí: 60
--------------- --------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- --------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -    -
6 - 10     0,042  0,048  0,054  0,056  0,043  0,045  0,054  -    -
11 - 20     0,174  0,182  0,201  0,222  0,180  0,243  0,400  -    -
21 - 30     0,359  0,366  0,391  0,420  0,360  0,456  0,696  -    -
31 - 40     0,555  0,559  0,580  0,606  0,545  0,638  0,871  -    -
41 - 50     0,747  0,748  0,761  0,777  0,730  0,795  0,958  -    -
51 - 59     0,922  0,922  0,926  0,930  0,912  0,935  0,992  -    -
60 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -    -
--------------- --------------------------------------------------------------------
11. skupina dřevin: AKÁT    Obmýtí: 80
--------------- --------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- --------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -    -
6 - 10     0,035  0,039  0,044  0,046  0,032  0,036  0,050  -    -
11 - 20     0,145  0,149  0,165  0,181  0,136  0,194  0,375  -    -
21 - 30     0,299  0,301  0,320  0,343  0,272  0,364  0,653  -    -
31 - 40     0,461  0,459  0,475  0,495  0,412  0,509  0,817  -    -
41 - 50     0,621  0,615  0,624  0,635  0,552  0,635  0,899  -    -
51 - 60     0,767  0,758  0,759  0,760  0,690  0,747  0,931  -    -
61 - 70     0,888  0,880  0,875  0,870  0,821  0,850  0,945  -    -
71 - 79     0,974  0,970  0,966  0,962  0,943  0,950  0,972  -    -
80 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  -    -
--------------- --------------------------------------------------------------------
12. skupina dřevin: TOPOL    Obmýtí: 40
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,118  0,125  0,132  0,130  0,126  0,120  0,106  0,101  0,126
11 - 20     0,354  0,355  0,360  0,348  0,337  0,322  0,284  0,254  0,277
21 - 30     0,650  0,644  0,647  0,636  0,625  0,610  0,568  0,534  0,546
31 - 39     0,904  0,898  0,899  0,895  0,891  0,885  0,865  0,850  0,851
40 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- ----------------------------------------------------------------------
12. skupina dřevin: TOPOL    Obmýtí: 50
--------------- ----------------------------------------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------- ----------------------------------------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,108  0,111  0,117  0,115  0,110  0,105  0,088  0,081  0,100
11 - 20     0,321  0,314  0,319  0,308  0,296  0,280  0,236  0,204  0,220
21 - 30     0,590  0,570  0,573  0,562  0,548  0,531  0,471  0,429  0,435
31 - 40     0,820  0,796  0,796  0,792  0,782  0,770  0,718  0,684  0,679
41 - 49     0,969  0,956  0,955  0,956  0,952  0,948  0,926  0,912  0,906
50 a více    1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000
--------------- ---------------------------------------------------------------------- 
13. skupina dřevin: BŘÍZA   Obmýtí: 60
--------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,133  0,187  0,514
11 - 20     0,198  0,249  0,635
21 - 30     0,337  0,382  0,757
31 - 40     0,518  0,554  0,852
41 - 50     0,718  0,741  0,924
51 - 59     0,912  0,921  0,978
60 a více    1,000  1,000  1,000
--------------------------------------
13. skupina dřevin: BŘÍZA   Obmýtí: 80
--------------------------------------
Věk
(roky)     Bonitní stupeň (RVB)
        1    2    3
--------------------------------------
1 - 5      0,000  0,000  0,000
6 - 10     0,110  0,159  0,482
11 - 20     0,162  0,211  0,595
21 - 30     0,276  0,324  0,709
31 - 40     0,425  0,470  0,798
41 - 50     0,590  0,628  0,866
51 - 60     0,749  0,781  0,917
61 - 70     0,885  0,906  0,955
71 - 79     0,977  0,985  0,986
80 a více    1,000  1,000  1,000
--------------------------------------

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.
Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.
V případě, kdy je cena mýtní výtěže A
u
nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor f
a
nahrazen znakem "-".
 
Příloha 31
Úprava základních cen lesních porostů


Tabulka č. 1 
-----------------------------------------------------------------
Číslo  Kategorie lesů a další vlivy  Srážky, přirážky v % 
položky
-----------------------------------------------------------------
1    Lesy imisní 
1.1   - stupeň poškození I           do -20 
1.2   - stupeň poškození II           do -30 
1.3   - stupeň poškození IIIa          do -40 
1.4   - stupeň poškození IIIb          do -60 
1.5   - stupeň poškození IVa          do -75 
-----------------------------------------------------------------
2    Lesy ochranné 
2.1   - na mimořádně nepříznivých stanovištích do -75 
2.2   - vysokohorské pod hranicí vegetace    do -75 
2.3   - v klečovém lesním vegetačním stupni   do -75 
-----------------------------------------------------------------
3    Lesy zvláštního určení 
3.1   - v pásmu hygienické ochrany 
     vodního zdroje I. st.          do -20 
3.2   - v ochranném pásmu zdroje 
     přírodní léčivé a stolní 
     minerální vody             do -20 
3.3   - v 1. zóně národním parku        do -40 
3.4   - v 2. zóně národním parku        do -20 
3.5   - ve zvláště chráněném území       do -20 
3.6   - geneticky cenný lesní porost 
     - zdroj selektovaného reprodukčního 
     materiálu (§ 14)1)           do +100 
3.7   - geneticky velmi cenný lesní porost 
     - zdroj kvalifikovaného reprodukčního 
     materiálu (§ 15)1)           do +200 
-----------------------------------------------------------------
    1) § 14 a § 15 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
  reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných 
  druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a 
  k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 
  (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), 
  ve znění pozdějších předpisů. 
                        Tabulka č. 2
                               
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    Číslo   Kvalitativní        Maximální srážky (-) a přirážky (+)
    položky  znaky
                          Bonitní stupně (RVB)
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
                1    2    3    4   5   6   7   8   9
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    4     Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
                -15  -15   -16   -17  -18  -20  -22  -24  -25
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    5     Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
      5.1    2 m   -11   -12   -13   -14  -15  -17  -19  -22  -26
      5.2    3 m   -14   -14   -15   -17  -19  -21  -23  -26  -30
      5.3    4 m   -19   -20   -21   -23  -24  -27  -30  -34  -38
      5.4    5 m   -28   -29   -31   -33  -35  -39  -43  -47  -52
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    6     Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní
         části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m
               -22   -24   -27  -30  -32  -33  -34  -35  -36
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    7     Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty
      7.1  Porosty s výřezy 1. jakostní třídy           + 40
      7.2  Porosty s mimořádně vysokým produkčním         + 20
         potenciálem (porosty s bonitou +1)
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    8     Les nízký                        -60
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    9     Výskyt souší v porostu mimo imisní les         -30
-------------------------------------- --------------------------------------------------------   
   10     Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením
         sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin,
         ve které jsou zařazeny 
      10.1 Habr obecný                       -60
      10.2 Javor babyka, střemcha pozdní, olše           -40
         zelená,
         jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďál
      10.3 Borovice černá, dub cer                 -50
      10.4 Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100          -50
         let 
      10.5 Porosty všech dřevin s velkou              -30
         sukovitostí
         nebo křivostí kmenů
      10.6 Porosty borovice kleče                  -75
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
   11     Ostatní vlivy, např. škody způsobené           -50
         střelbou, poddolování lesa, prosychání
         korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní
         části koruny listnáčů
-------------------------------------- --------------------------------------------------------
                            Tabulka č. 3 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
Číslo 
položky     Vliv polohy 
        (ztěžující 
        podmínky přibližování)          Maximální srážky (-) v % 
                            ---------------------------------
                                 Skupiny dřevin 
                           ---------------------------------
                            Jehličnaté    Listnaté 
                                    tvrdé  měkké 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
12   Prodloužení přibližovací vzdálenosti 
    o každých dalších 100 m nad průměrnou 
    přibližovací vzdálenost               -2     -3   -3 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
13   Přibližování na svahu 
13.1     od 21 do 33 %                  -2     -3   -7 
13.2     od 34 do 50 %                  -6     -10   -14 
13.3     od 51 do 70 %                 -10     -17   -22 
13.4     nad 70 %                    -26     -49   -57 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
14   Přibližování na trvale neúnosném podloží       -9     -16   -21 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
15   Přibližování na podmíněně neúnosném podloží     -5     -8   -11 
---------------------------------------------------- ---------------------------------                                   
16   Přibližování v terénu s význačnými překážkami    -3         -6   -6 
---------------------------------------------------- ---------------------------------
17   Přibližování v porostech do 60 let 
    na svazích nad 70 %                 -43    -72   -75 
---------------------------------------------------- ---------------------------------

1. Srážky podle položek č. 13.1 až 13.4 a srážku podle položky č.17 
  lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich). 
2. Srážky podle položek č. 14 a 15 lze použít pouze alternativně. 
3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti. 
4. Listnatými měkkými se rozumí dřeviny: lípa, olše, topol, osika, vrba a jírovec. 
5. Listnatými tvrdými se rozumí ostatní listnáče kromě uvedených v bodu 4. 

Přibližovací vzdálenost
- je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti). Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.
Průměrná přibližovací vzdálenost
- je v podmínkách ČR 600 m.
 
Příloha 32
Ocenění nelesních porostů podle § 39
Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin nelesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách č. 2 a 3 přílohy č. 32 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin nelesních porostů jehličnatých a listnatých.
Tabulka č. 1
                          
------------------- -----------------------------------------------
                             Součinitel
  Číslo Srovnávací                  srovnávací 
  položky bonita 01 02 03 04 05 06  07  08 09 bonity1)
------------------- -----------------------------------------------
Skupiny dřevin nelesních porostů 
JEHLIČNATÝCH
------------------- ----------------------------------------------- 1 Smrk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,00 2 Jedle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,30 3 Borovice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,50 4 Modřín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,15 5 Douglaska 1 2 3 4 5 - - - - 1,30 ------------------- ----------------------------------------------- Skupiny dřevin nelesních porostů
LISTNATÝCH
------------------- ----------------------------------------------- 6 Buk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,20 7 Dub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,25 8 Jasan 1 - 2 - 3 - - - - 0,90 9 Olše 1 - 2 - 3 - 4 5 - 0,60 10 Osika 1 - 2 - 3 - - - - 0,20 11 Akát 1 - 2 3 4 - 5 6 7,8,9 0,70 12 Topol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,15 13 Bříza 1 - - 2 - - 3 - - 0,25 ------------------- -----------------------------------------------
1) Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin dřevin jehličnatých a listnatých nelesních porostů.
Ceny nelesních porostů 
JEHLIČNATÝCH
                          Tabulka č. 2
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------                          
  Věk         Ceny v Kč/m
2
porostu podle skupin srovnávací bonity porostu --------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 --------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 1 - 10 9,90 9,90 9,90 9,85 9,85 9,85 9,80 9,80 9,80 11 - 20 13,25 11,80 10,40 10,30 10,00 9,95 9,95 9,90 9,85 21 - 30 19,25 17,05 14,80 12,95 10,10 10,05 10,00 9,95 9,90 31 - 40 26,35 22,20 19,20 16,75 12,65 10,50 10,10 10,05 9,95 41 - 50 30,75 27,25 23,55 19,55 15,85 13,05 10,40 10,15 10,00 51 - 60 36,20 32,20 27,85 24,25 19,00 15,65 12,45 10,60 10,05 61 - 70 41,55 36,90 32,05 27,85 22,20 18,30 14,60 11,80 10,15 71 - 80 46,80 41,55 36,20 31,45 25,60 21,15 16,85 12,85 10,30 81 - 90 51,70 46,05 40,30 35,05 29,00 24,05 19,10 15,20 10,50 91 - 100 56,55 50,60 44,20 38,45 32,50 26,95 21,50 16,95 12,05 101 - 110 60,45 54,10 47,70 41,55 35,55 30,00 24,15 18,70 13,20 nad 110 61,60 55,20 48,95 42,85 36,70 31,15 25,30 19,75 14,00 --------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Ceny nelesních porostů 
LISTNATÝCH
                          Tabulka č. 3 
                          
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------
  Věk         Ceny v Kč/m
2
porostu podle skupin srovnávací bonity porostu --------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 --------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 01 - 10 14,00 14,00 14,00 13,95 13,95 13,95 13,90 13,90 13,90 11 - 20 14,30 14,25 14,20 14,10 14,05 13,95 13,95 13,90 13,90 21 - 30 15,00 14,60 14,50 14,20 14,15 14,10 13,95 13,95 13,90 31 - 40 16,35 15,20 15,00 14,40 14,30 14,20 14,10 13,95 13,95 41 - 50 18,20 17,15 15,95 15,00 14,40 14,30 14,20 14,10 13,95 51 - 60 23,40 20,80 17,70 15,35 14,50 14,40 14,30 14,20 14,05 61 - 70 28,95 25,80 22,05 19,20 14,60 14,50 14,40 14,30 14,10 71 - 80 34,80 31,05 26,80 23,25 18,10 16,35 15,75 14,40 14,10 81 - 90 40,90 36,75 31,90 27,80 21,95 19,20 17,45 14,50 14,15 91 - 100 47,30 42,75 37,45 32,60 26,30 23,65 20,80 14,90 14,20 101 - 110 54,00 49,05 43,25 37,75 30,90 27,65 24,35 17,45 14,30 111 - 120 60,20 54,65 48,45 42,25 35,35 30,90 26,90 19,30 14,40 121 - 130 66,60 60,85 54,40 47,70 40,50 35,45 30,85 21,95 14,50 131 - 140 69,15 63,75 57,70 50,75 43,35 38,00 33,60 23,95 14,90 141 - 150 72,60 67,20 61,20 54,75 47,95 42,65 37,05 25,90 15,85 nad 150 73,70 68,55 62,75 56,55 49,65 44,70 39,10 27,65 17,15 --------------------------------------------------------------------------- -------------------------
 
Příloha 33
Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 40
  1. Skupiny dřevin: SMRK, JEDLE, DOUGLASKA                             Tabulka č. 1
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   Věková                      Bonitní stupeň (RVB)
   třída
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------   
         1    2    3     4     5      6      7     8      9
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   1 - 20   8,90   7,20   5,80    3,90   2,40    1,40    0,30    0,20     0,10
   21 - 40  12,50  12,50   8,40    6,00   4,00    2,80    1,30    1,10     0,50
   41 - 60  21,50  18,40   15,30   12,30   9,30    7,30    4,90    3,90     2,30
   61 - 80  32,00  28,10   24,30   20,20   16,20    13,30    10,20    8,30     6,00
   81 - 100  46,30  41,20   36,30   30,70   25,50    21,50    17,30   14,40    11,30
  101 - 120  55,70  49,80   44,10   37,60   31,40    26,70    21,80   18,30    14,70
   nad 120  67,30  60,40   53,60   45,90   38,60    33,00    27,40   23,10    18,90
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění 
použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.
  2. Skupiny dřevin: BOROVICE, MODŘÍN                                Tabulka č. 2
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   Věková                      Bonitní stupeň (RVB)
   třída
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
       1     2      3     4     5      6      7     8       9
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   1 - 20   6,30   5,10   3,90    2,90    1,00    0,30    0,20    0,20     0,10
   21 - 40  8,20   6,90   5,40    4,20    2,00    1,20    0,40    0,30     0,20
   41 - 60  12,70  10,90   9,00    7,40    4,60    3,40    2,30    1,40     1,30
   61 - 80  17,80  15,70  13,40   11,50    8,20    6,60    5,10    3,90     3,80
  81 - 100  24,60  22,10  19,40   17,10   13,50    11,20    9,20    7,60     7,50
  101 - 120  29,00  26,20  23,30   20,70   17,00    14,30    12,00   10,20     10,10
   nad 120  34,40  31,30  28,10   25,10   21,30    18,20    15,40   13,40     13,20
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
  3. Skupiny dřevin: BUK bez dřeviny habr, JAVOR                           Tabulka č. 3
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   Věková                      Bonitní stupeň (RVB)
   třída
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
         1    2     3     4     5     6      7      8       9
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------         
   1 - 20   7,50   6,10   4,80    3,60    2,20    1,50    0,70    0,50     0,10
   21 - 40  10,20  8,50   6,80    5,40    3,70    2,80    1,90    1,00     0,60
   41 - 60  17,60  15,20  12,70   10,40    7,90    6,50    5,10    3,70     2,40
   61 - 80  27,70  24,40  20,90   17,70   14,10    11,90    9,80    7,90     5,80
  81 - 100  41,00  36,40  31,90   27,50   22,80    19,80    16,70   14,00     11,00
  101 - 120  59,60  53,30  47,40   41,20   35,60    31,20    27,00   22,90     18,60
  121 - 140  72,00  64,70  57,80   50,50   44,20    38,90    33,80   28,90     23,60
   nad 140  87,20  78,50  70,50   61,70   54,70    48,20    42,20   36,30     29,80
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
  4. Skupiny dřevin: DUB, JASAN                                   Tabulka č. 4
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   Věková                      Bonitní stupeň (RVB)
   třída
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
         1     2     3     4     5     6     7     8       9
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   1 - 20   4,80   3,80    2,60    1,60    0,30   0,30   0,20    0,20      0,10
   21 - 40  6,90   5,70    4,30    3,00    1,40   0,60   0,40    0,30      0,20
   41 - 60  12,50   10,80    8,80    6,90    4,50   3,20   2,10    0,50      0,40
   61 - 80  19,30   17,40   14,80   12,30    9,00   7,10   5,40    0,90      0,60
  81 - 100  28,20   25,80   22,70   19,50   15,30   12,80   10,30   3,60      3,10
  101 - 120 40,80   37,70   33,70   29,50   24,50   20,90   17,40   7,70      7,00
  121 - 140 59,60   55,30   50,10   44,50   38,20   33,10   28,00   13,70     12,70
  141 - 160 72,20   67,10   61,10   54,40   47,40   41,20   35,00   17,70     16,50
   nad 160  87,50   81,50   74,50   66,60   58,50   51,10   43,60   22,70     21,10
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění
použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně     1, 5 a 9.
  5. Skupiny dřevin: TOPOL, AKÁT a dřevina habr    Tabulka č. 5
------------------------------------------------------------------------
   Věková       Bonitní stupeň (RVB)
   třída
------------------------------------------------------------------------
          1, 2   3, 4    5, 6     7, 8     9
------------------------------------------------------------------------          
   1 - 20    1,40   0,50    0,40     0,20     0,10
   21 - 40   3,20   2,20    1,10     0,40     0,20
   41 - 60   6,50   5,10    3,60     2,30     0,90
   61 - 80   8,40   6,80    5,10     3,60     1,90
   nad 80   10,50   8,70    6,70     5,00     3,20
------------------------------------------------------------------------
  6. Skupiny dřevin: OLŠE, OSIKA, BŘÍZA               
------------------------------------------------------------------------
                              Tabulka č. 6
------------------------------------------------------------------------
   Věková               Bonitní stupeň (RVB)
   třída
------------------------------------------------------------------------
          1     2      3     4     5
------------------------------------------------------------------------
   1 - 20    1,40   0,50    0,40   0,20    0,10
   21 - 40   3,20   2,20    1,10   0,40    0,20
   41 - 60   6,50   5,10    3,60   2,30    0,90
   61 - 80   8,40   6,80    5,10   3,60    1,90
   nad 80   10,50   8,70    6,70   5,00    3,20
------------------------------------------------------------------------
U dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se
pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně
1, 3 a 5.
V případě, že dřevina má pouze 3 bonitní stupně (např. osika,
bříza), pro ocenění se vezmou jednotkové ceny pro bonitní
stupně 1, 3 a 5.


 
Příloha 34
Ceny ovocných dřevin
Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou částí. V první části jsou ceny v Kč/m
2
pro výsadby intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhé části jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.
Část 1. - Intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby: 

Tabulka č. 1 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
Číslo 
položky Druh 
    ovocných         Pěstitelský systém             Hustota 
    dřevin                                výsadby 
                                       ks/ha*)
            charakteristika             značka 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
1    jabloň, hrušeň vysokokmen, polokmen          JH-Vk      200 

2            čtvrtkmen na silně vzrůstné podnoži   JH-Čk      500 

3            nízkokmen na středně vzrůstné podnoži  JH-Nk      750 

4            zákrsek na slabě vzrůstné podnoži    JH-Zk     1 250 

5            palmeta nebo vřeteno          JH-P      2 000 

6            vřeteno                 JH-V      2 750 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
7    třešeň     vysokokmen, polokmen          T-Vk       200 

8            čtvrtkmen na ptáčnici          T-pt       500 

9            čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnoži  T-sl       850 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
10   višeň      všechny pěstitelské systémy       V-vt       500 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
11   slivoň     čtvrtkmen na generativní podnoži    S-Čk       350 

12           nízkokmen na vegetativní podnoži    S-Nk       850 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
13   meruňka     všechny pěstitelské tvary        Me-vt      450 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
14   broskvoň    všechny pěstitelské tvary        B-vt       550 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
15   ořešák vlašský semenáč                 OV-s       100 

16           štěpovanec               OV-š       200 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
17   angrešt     všechny pěstitelské tvary        A-vt      3 000 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
18   rybíz      pásová výsadba keřů pro ruční sklizeň  R-r      1 500 

19           pás. výsadba keřů pro          R-m      4 100 
            mechanizovanou sklizeň  
---------------------- ---------------------------------------------------------------
20   maliník     všechny pěstitelské systémy       Ma-vt     6 600 
---------------------- ---------------------------------------------------------------
*) orientační hodnoty, které se v závislosti na konkrétní podnoži 
  a odrůdě ovocné dřeviny mohou částečně odlišovat 

Část 2. - Extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby: 

Tabulka č. 2 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
Číslo  Druh 
položky ovocných dřevin    
                          Pěstitelský systém 
             charakteristika                  značka 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
21   jabloň      vysokokmen, polokmen                JHKM-VK 
22   hrušeň      čtvrtkmen, nízkokmen na silně vzrůstné podnoži   JHKM-Čk 
23   kdouloň      nízkokmen na středně vzrůstné podnoži       JHKM-Nk 
24   mišpule      zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnoži   JHKM-Zk 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
25   třešeň      vysokokmen, polokmen                T-Vk 
26            nízkokmen                     T-Nk 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
27   višeň       všechny pěstitelské tvary             V-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
28   švestka 
    pološvestka    všechny pěstitelské tvary             ŠP-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
29   slíva 
    mirabelka 
    renkloda     všechny pěstitelské tvary             SMR-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
30   meruňka      všechny pěstitelské tvary             Me-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
31   broskvoň                               
    mandloň      všechny pěstitelské tvary             BM-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
32   ořešák vlašský  všechny pěstitelské tvary             OV-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
33   angrešt      všechny pěstitelské tvary             A-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
34   rybíz bílý                              
    rybíz červený   všechny pěstitelské tvary             Rbč-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
35   rybíz černý                             
    josta       všechny pěstitelské tvary             RJ-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
36   maliník                               
    ostružiník    všechny pěstitelské tvary             MO-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
37   jeřáb sladkoplodý všechny pěstitelské tvary             JS-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
38   jeřáb černý    všechny pěstitelské tvary                 JČ-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
39   líska       všechny pěstitelské tvary             L-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
40   rakytník                               
    morušovník                              
    dřín       všechny pěstitelské tvary             RMD-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
41   bez černý     všechny pěstitelské tvary             ČB-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
42   růže dužnoplodá  všechny pěstitelské tvary             DR-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
43   borůvka velkoplodá všechny pěstitelské tvary             VB-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------
44   ostatní                               
    ovocné druhy    všechny pěstitelské tvary             OOD-vt 
--------------------------------------------------------------------------- --------------

             Ad část 1. - základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m
2
Tabulka č. 3 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 1 JH-Vk 1-10 10,61 13,27 14,33 15,39 16,97 18,56 20,69 20,54 20,24 19,74 11-20 19,08 18,42 17,76 17,10 16,44 15,78 15,12 14,46 13,80 13,14 21-30 12,48 11,82 11,16 10,50 9,84 9,18 8,52 7,86 7,20 6,54 31-40 5,88 5,22 4,56 3,90 3,24 2,58 1,92 1,44 1,15 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 4 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 2 JH-Čk 1-10 16,73 21,42 24,16 29,51 31,65 32,25 31,61 30,60 28,85 27,10 11-20 25,35 23,60 21,85 20,10 18,35 16,60 14,85 13,10 11,35 9,60 21-30 7,85 6,10 4,35 2,60 1,64 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 5 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 3 JH-Nk 1-10 22,04 25,98 32,94 34,80 35,26 34,55 33,50 31,45 29,40 27,35 11-20 25,30 23,25 21,20 19,15 17,10 15,05 13,00 10,95 8,90 6,85 21-30 4,80 2,75 1,71 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 6 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 4 JH-Zk 1-10 32,60 37,28 41,84 43,78 42,90 41,15 38,47 35,79 33,11 30,43 11-20 27,75 25,07 22,39 19,71 17,03 14,35 11,67 8,99 6,31 3,63 21-30 1,88 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 7 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 5 JH-P 1-10 45,14 55,72 59,92 58,12 55,16 51,36 47,55 43,76 39,97 36,16 11-20 32,35 28,56 24,77 20,96 17,15 13,36 9,57 5,76 2,80 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 8 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 6 JH-V 1-10 62,07 76,62 82,39 79,92 75,82 70,57 65,32 60,07 54,82 49,57 11-20 44,32 39,07 33,82 28,57 23,32 18,07 12,82 7,57 3,47 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 9 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 7 T-Vk 1-10 11,45 13,85 15,14 17,54 20,06 23,09 25,66 25,49 25,14 24,53 11-20 23,70 22,87 22,04 21,21 20,38 19,55 18,72 17,89 17,06 16,23 21-30 15,40 14,57 13,74 12,91 12,08 11,25 10,42 9,59 8,76 7,93 31-40 7,10 6,27 5,44 4,61 3,78 2,95 2,12 1,52 1,17 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 8 T-pt 1-10 16,66 18,80 21,42 23,56 26,18 25,79 25,03 24,15 23,27 22,39 11-20 21,51 20,63 19,75 18,87 17,99 17,11 16,23 15,35 14,47 13,59 21-30 12,71 11,83 10,95 10,07 9,19 8,31 7,43 6,55 5,67 4,79 31-40 3,91 3,03 2,15 1,39 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 11 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 9 T-sl 1-10 26,29 28,58 30,89 30,47 29,20 27,16 25,12 23,08 21,04 19,00 11-20 16,96 14,92 12,88 10,84 8,80 6,76 4,72 2,68 1,42 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 12 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 10 V-vt 1-10 14,26 15,99 17,66 17,40 16,80 15,97 15,14 14,31 13,48 12,65 11-20 11,82 10,99 10,16 9,33 8,50 7,67 6,84 6,01 5,18 4,35 21-30 3,52 2,69 1,86 1,26 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 13 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 11 S-Čk 1-10 15,61 18,58 20,80 22,69 22,24 21,37 20,25 19,13 18,01 16,89 11-20 15,77 14,65 13,53 12,41 11,29 10,17 9,05 7,93 6,81 5,69 21-30 4,57 3,45 2,33 1,45 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 14 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 12 S-Nk 1-10 31,52 35,12 37,02 36,28 34,85 33,09 31,33 29,57 27,81 26,05 11-20 24,29 22,53 20,77 19,01 17,25 15,49 13,73 11,97 10,21 8,45 21-30 6,69 4,93 3,17 1,74 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 15 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 13 Me-vt 1-10 20,30 22,76 25,36 28,08 27,40 26,12 24,19 22,26 20,33 18,40 11-20 16,47 14,54 12,61 10,68 8,75 6,82 4,89 2,96 1,68 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 16 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 14 B-vt 1-10 24,86 27,35 30,13 29,41 28,11 26,18 24,25 22,32 20,39 18,46 11-20 16,53 14,60 12,67 10,74 8,81 6,88 4,95 3,02 1,72 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 17 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 15 OV-s 1-10 7,47 9,34 10,09 10,84 11,86 12,95 14,19 15,68 17,17 19,04 11-20 18,85 18,48 18,01 17,54 17,07 16,60 16,13 15,66 15,19 14,72 21-30 14,25 13,78 13,31 12,84 12,37 11,90 11,43 10,96 10,49 10,02 31-40 9,55 9,08 8,61 8,14 7,67 7,20 6,73 6,26 5,79 5,32 41-50 4,85 4,38 3,91 3,44 2,97 2,50 2,03 1,56 1,19 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 18 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 16 OV-š 1-10 13,70 17,13 18,50 20,55 23,30 26,73 26,37 25,67 24,49 23,31 11-20 22,13 20,95 19,77 18,59 17,41 16,23 15,05 13,87 12,69 11,51 21-30 10,33 9,15 7,97 6,79 5,61 4,43 3,25 2,07 1,36 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 19 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 17 A-vt 1-10 27,24 31,32 30,39 28,50 24,38 20,26 16,14 12,02 7,90 3,78 11-20 1,93 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 20 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 18 R-r 1-10 10,13 11,65 13,78 13,37 12,67 11,71 10,75 9,79 8,83 7,87 11-20 6,91 5,95 4,99 4,03 3,07 2,11 1,41 1,00*) 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 21 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 19 R-m 1-10 16,44 18,90 22,18 21,63 20,51 18,28 16,05 13,82 11,59 9,36 11-20 7,13 4,90 2,67 1,55 1,00*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 22 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 20 Ma-vt 1-10 24,91 29,89 28,85 26,77 21,11 15,45 9,79 4,13 2,04 1,00*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Ad část 2. - základní ceny extenzivních ovocných výsadeb v Kč/ks (výjimečně v Kč/m
2
): Tabulka č. 23 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 21 JHKM-Vk 1-10 426 543 720 934 1172 1411 1652 1848 1997 2117 11-20 2191 2249 2273 2285 2285 2261 2222 2159 2096 2033 21-30 1969 1906 1843 1780 1717 1654 1591 1528 1465 1402 31-40 1339 1276 1213 1150 1086 1023 960 897 834 771 41-50 708 645 582 519 456 393 330 267 203 140*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 24 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 22 JHKM-Čk 1-10 342 407 521 661 817 972 1085 1170 1230 1274 11-20 1289 1304 1304 1285 1256 1209 1161 1114 1066 1018 21-30 971 923 876 828 781 733 686 638 590 543 31-40 492 448 400 353 305 258 210 162 115 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 25 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 23 JHKM-Nk 1-10 238 285 381 491 559 602 621 630 618 602 11-20 573 545 516 488 459 431 402 373 344 316 21-30 287 259 230 202 173 146 117 89 60 35*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 26 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 24 JHKM-Zk 1-10 238 276 351 394 412 419 410 398 376 355 11-20 333 312 290 269 247 226 205 183 162 140 21-30 119 97 76 54 35*) 35 35 35 35 35 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 27 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 25 T-Vk 1-10 444 545 747 953 1201 1458 1745 1952 2111 2229 11-20 2309 2368 2397 2417 2417 2394 2350 2284 2217 2150 21-30 2083 2016 1949 1883 1816 1749 1683 1615 1548 1482 31-40 1415 1348 1280 1214 1147 1081 1013 946 879 813 41-50 745 678 612 545 478 411 344 277 211 140*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 28 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 T-Nk 1-10 372 445 575 730 906 1024 1107 1153 1179 1191 11-20 1176 1153 1114 1075 1036 998 959 920 881 842 21-30 804 765 726 687 649 610 571 532 494 455 31-40 416 377 339 300 261 222 184 145 106 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 29 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 27 V-vt 1-10 241 407 523 662 821 927 1002 1044 1067 1079 11-20 1065 1037 995 953 911 869 827 785 743 702 21-30 659 618 575 534 491 450 407 366 323 282 31-40 239 198 155 114 70*) 70 70 70 70 70 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 30 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 28 ŠP-vt 1-10 341 399 500 624 763 900 1005 1079 1136 1166 11-20 1183 1196 1196 1180 1153 1110 1067 1023 980 937 21-30 893 850 807 763 720 677 633 590 546 503 31-40 461 418 374 331 288 244 201 158 114 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 31 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 29 SMR-vt 1-10 353 398 485 585 699 813 899 960 1007 1031 11-20 1045 1057 1057 1041 1018 980 943 905 867 829 21-30 791 753 716 677 639 602 564 525 488 450 31-40 412 375 336 299 261 223 184 147 109 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 32 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 30 Me-vt 1-10 335 392 528 759 1003 1276 1480 1589 1658 1685 11-20 1653 1601 1516 1430 1346 1261 1175 1089 1005 920 21-30 834 749 664 579 493 408 322 237 152 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 33 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 31 BM-vt 1-10 359 440 637 927 1217 1375 1472 1507 1477 1418 11-20 1327 1238 1147 1060 967 877 788 697 608 517 21-30 428 338 248 158 70*) 70 70 70 70 70 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 34 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 32 OV-vt 1-10 466 525 614 703 804 933 1060 1214 1392 1558 11-20 1736 1928 2110 2291 2473 2654 2836 3017 3199 3380 21-30 3380 3380 3380 3361 3322 3264 3207 3149 3092 3033 31-40 2976 2918 2861 2802 2745 2687 2630 2572 2514 2456 41-50 2399 2341 2284 2225 2168 2110 2053 1994 1937 1879 51-60 1822 1764 1706 1648 1591 1533 1476 1417 1360 1302 61-70 1245 1186 1129 1071 1014 956 898 840 783 725 71-80 668 609 552 494 437 378 321 263 206 140*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 35 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 33 A-vt 1-10 67 73 90 106 113 109 104 97 84 73 11-20 63 53 43 33 25*) 25 25 25 25 25 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 36 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 34 Rbč-vt 1-10 61 72 96 120 130 127 123 115 107 99 11-20 92 84 76 68 60 52 44 36 29 25*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 37 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 35 RJ-vt 1-10 61 82 123 163 182 179 172 160 149 138 11-20 127 115 104 93 81 70 59 47 36 25*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 38 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 36 MO-vt 1-10 37 40 50 54 52 49 43 36 29 23 11-20 17 15*) 15 15 15 Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m
2
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 39 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 37 JS-vt 1-10 350 437 546 656 753 828 869 913 926 943 11-20 938 928 897 866 835 804 773 742 711 679 21-30 647 616 585 554 523 483 461 430 399 367 31-40 336 305 274 243 212 181 150 118 87 70*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 40 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 38 JČ-vt 1-10 336 419 523 628 722 795 835 829 817 779 11-20 741 703 665 627 589 551 512 474 436 398 21-30 360 321 283 245 207 169 131 92 54 35*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 41 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 39 L-vt 1-10 264 329 412 495 569 654 720 792 831 873 11-20 867 856 820 785 750 715 680 645 610 575 21-30 539 505 469 435 399 365 329 294 259 224 31-40 189 154 118 84 70*) 70 70 70 70 70 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 42 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 40 RMD-vt 1-10 244 301 376 451 519 597 657 722 758 796 11-20 796 790 779 746 713 679 646 613 580 547 21-30 514 481 448 415 382 349 316 283 250 217 31-40 184 150 117 84 70*) 70 70 70 70 70 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 43 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 41 ČB-vt 1-10 234 276 331 381 419 461 485 478 464 424 11-20 383 341 301 260 218 177 137 95 54 35*) ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 44 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 42 DR-vt 1-10 223 273 328 360 379 372 357 314 271 228 11-20 185 142 99 57 35*) 35 35 35 35 35 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 45 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 43 VB-vt 1-10 515 582 669 736 809 850 931 792 676 559 11-20 443 327 210 94 35*) 35 35 35 35 35 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší Tabulka č. 46 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 44 OOD-vt 1-10 251 303 372 441 519 585 655 718 770 802 11-20 799 793 763 725 693 661 629 598 566 533 21-30 502 470 438 407 374 342 311 279 249 217 31-40 185 154 121 90 70*) 70 70 70 70 70 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro porosty starší.
1. Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1 000 m
2
, resp. 0,1 ha.
2. V základních cenách ovocných dřevin jsou zahrnuty i náklady na běžné způsoby opěr proti vyvracení (kůly, drátěnky apod.).
3. Nejnižší základní cenu každé ovocné dřeviny již nelze snižovat žádnými dalšími cenovými úpravami.
4. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním zvýšit až o 25 % v případech, kdy její výsadba byla provedena z prokazatelně zdravých, bezvirozních výpěstků (§ 6 vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu) nejkvalitnějších odrůd a ke dni ocenění je ve výborném, popř. velmi dobrém pěstebním stavu.
5. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním snížit až o 80 % v případech zřejmých důsledků nedostatečné pěstební péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození. Upravená cena nesmí být nižší, než nejnižší základní cena oceňované ovocné dřeviny.
 
Příloha 35
Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru rozděleny do čtyř částí.

 1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m
2
: Tabulka č. 1 ------------------------------------------------------ ------------------------------ p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ ------------------------------ 1 1-10 76 80 86 93 95 96 96 95 94 90 11-20 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 21-30 35 30 25 20 15 11 8 5 2 1)* ------------------------------------------------------ ------------------------------ *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty 2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m
2
: Tabulka č. 2 ------------------------------------------------------ ------------------------------ p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ ------------------------------ 2 1-10 90 100 110 120 130 130 130 120 110 100 11-20 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 21-30 35 30 25 20 15 10 7 3 2 1)* ------------------------------------------------------ ------------------------------ *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty 3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m
2
) v Kč/m
2
: Tabulka č. 3 ------------------------------------------------------ ------------------------------ p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ ------------------------------ 3 1-10 120 133 145 155 160 160 160 160 160 155 11-20 150 145 140 130 120 110 100 90 80 70 21-30 60 50 40 30 20 15 10 5 4 3)* ------------------------------------------------------ ------------------------------ *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty 4. Základní ceny ostatní vinné révy (v pergolách, u zdi apod.) v Kč/keř: Tabulka č. 4 ------------------------------------------------------ ------------------------------ p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ ------------------------------ 4 1-10 300 340 380 420 460 460 460 460 460 460 11-20 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 21-30 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60)* ------------------------------------------------------ ------------------------------ *) stejná cena je i pro starší keře vinné révy
5. Komerční vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození nebo v případě nadměrného počtu chybějících keřů.
7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní cenu vinice snížit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých zcela chybějících 100 ks.
8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál1) lze zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů2) lze zvýšit o 20 %.
9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků z pozinkované oceli lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících drátů z nerezové oceli. Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl snížit na 18 %, obdobně u plastových a impregnovaných dřevěných sloupků na 16 %.
10. Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici a naopak snížit až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční trať se sníží rovněž o 20 %.
11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10. Umožňuje-li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze její základní cenu zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li sloupky její opěrné konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli.
12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha. Při úpravě sponu, např. na 2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její cenu lze dále upravit podle odstavců 6, 9 a 10.
13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné konstrukce zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze základní cenu této vinné révy snížit až o 30 %.
14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší cena v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4).
1) § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.
2) § 5 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 332/2006 Sb.
 
Příloha 36
Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic
Základní ceny chmelových rostlin, vč. zařízení chmelnic, jsou rozděleny do dvou skupin podle kvality rozmnožovacího materiálu, který byl použit k výsadbě - tradiční, neozdravené kořenáče a kořenáče ozdravené, tzv. viruprosté (§ 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb. o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu).
1. Základní ceny chmelnic s neozdravenými rostlinami v Kč/m
2
: Tabulka č. 1 ------------------------------------------------------ --------------------------------------- p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ --------------------------------------- 1. 1-10 56,40 53,58 50,76 47,94 45,12 42,30 39,48 36,66 33,84 31,02 11-20 28,20 25,38 22,56 19,74 16,92 14,10 11,28 8,46 5,64 2,82*) ------------------------------------------------------ --------------------------------------- *) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty 2. Základní ceny chmelnic s ozdravenými rostlinami v Kč/m
2
: Tabulka č. 2 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ 2. 1-10 62,40 59,28 56,16 53,04 49,92 46,80 43,68 40,56 37,44 34,32 11-20 31,20 28,08 24,96 21,84 18,72 15,60 12,48 9,36 6,24 3,12*) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty
3. Základní cenu chmelnice lze s odůvodněním snížit až o 30 % v případě zjevných důsledků nedostatečné péče a vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození nebo v případě vysokého počtu chybějících rostlin.
4. Základní cenu chmelnice se závlahovým detailem instalovaným na její konstrukci lze zvýšit o 10 %, avšak pouze v průběhu předpokládané životnosti závlahového detailu, která je 10 let.
5. Nejnižší základní cenu chmelnice*) již nelze snížit žádnými dalšími cenovými úpravami.
 
Příloha 37
Ceny okrasných rostlin
Základní ceny okrasných rostlin jsou podle svého charakteru rozděleny do pěti skupin specifikovaných v jednotlivých tabulkách pro stromy (1), keře a liány (2), trvalky (3), neprodukční trávníky (4) a živé plůtky, ploty a stěny (5).
1. Základní ceny okrasných rostlin:
1.1. Základní ceny stromů:
 
1.1.1. Vymezení skupin stromů: Tabulka č. 1

------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
 číslo  skupiny stromů              charakteristika              značka
položky
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  1   listnaté stromy kmenné tvary běžných základních druhů, vč. pyramidálních a      Ls I
        I    barevných kultivarů rodu topol
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  2   listnaté stromy kmenné tvary běžných i vzácnějších základních druhů, vč.       Ls II
        II    barevných a tvarových kultivarů javorovce jasanolistého (javoru
             jasanolistého), olší a vrby bílé
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  3   listnaté stromy kmenné tvary vzácnějších a cennějších základních druhů listnáčů,   Ls III
        III    vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů 
             trnovníků a rodu bříza ze skupiny II

------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  4    jehličnaté  běžné základní druhy; u rodů zerav a cypříšek rovněž sloupovité a  Js I
      stromy I   pyramidální tvary
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  5    jehličnaté  vzácnější a cennější základní druhy, vč. barevných a tvarových    Js II
      stromy II  kultivarů a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého,
             douglasky tisolisté a cypříšku nutky
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
  6    jehličnaté  vzácné a cenné základní druhy, vč. barevných a tvarových       Js III
      stromy III  kultivarů stromového vzrůstu
------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
    
1.1.2. Základní ceny ve vymezených skupinách stromů (Kč/ks):

Tabulka č. 2

------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------
číslo  značka            věkové kategorie (rok)
položky skupiny =< 5 6-10  11-20   21-40    41-60    61-80   81-100   101-120   121-140   >140
    stromů                                        
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------
1    Ls I  620 3 010 10 080   19 650   32 410   43 820   51 420   51 420   51 420    51 420

2    Ls II  660 3 280 11 280   21 780   35 280   48 280   57 280   66 280   75 280    84 280

3    Ls III 720 3 660 13 160   25 160   40 160   54 660   66 160   77 660   89 160   100 660

4    Js I  470 2 150  7 620   15 840   25 760   33 360   40 970   48 570   56 180    63 780

5    Js II  530 2 610  9 110   18 610   29 610   38 610   47 610   56 610   65 610    74 610

6    Js III 730 2 940 10 440   21 440   34 440   45 440   56 440   67 440   78 440    89 440
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------

1.2. Základní ceny keřů a lián (Kč/ks): Tabulka č. 3

----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
     číslo položky       skupiny keřů a           věkové kategorie (rok)
                  lián a jejich
                  charakteristiky
                  
                      =< 5       6-10      11-20     21-40    >40
                      
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
7 listnaté keře opadavé a          190        520      1 090      1 660    1 660
  stálezelené I - běžné základní
  druhy , vč. jejich kultivarů,
  popř. kmenných tvarů keřů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
8 listnaté keře opadavé a          310        730      1 330      1 930    2 530
  stálezelené II - vzácnější
  základní druhy, vč. jejich
  kultivarů a kmenných tvarů keřů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
9 listnaté keře opadavé a          480       1 480     2 880      4 280    5 680
  stálezelené III - vzácnější
  základní druhy, vč. jejich
  kultivarů a kmen. tvarů keřů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
10 jehličnaté keře I - základní       190        530      1 090      1 660    2 220
  druhy a jejich sloupovité,
  plazivé, poléhavé kultivary,
  vč. barevných a podobné
  kultivary od uvedených
  stromových druhů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
11 jehličnaté keře II -           260        680      1 280      1 880    2 480
  kuželovité, kulovité,
  kompaktní, převislé kultivary,
  vč. barevných od uvedených
  druhů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
12 jehličnaté keře III - zakrslé,      440       1 270     2 320      3 370    4 420
  kompaktní, převislé kultivary,
  vč. barevných od uvedených
  druhů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
13 vřesovištní dřeviny I -    Kč/ks    80        110      130       0       0
  pokryvné druhy, vč. kultivarů 
  /(20 ks/m
2
) Kč/m
2
1 920 2 450 2 660 0 0 ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 14 vřesovištní dřeviny II - nízce 380 890 1 680 1 840 0 rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 15 vřesovištní dřeviny III - 760 1 430 3 050 5 730 7 120 vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů, vč. kultivarů ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 16 pnoucí dřeviny I - pnoucí a Kč/ks 70 100 130 150 0 pokryv. druhy, vč. kultivarů /(9 ks/m
2
) Kč/m
2
590 750 800 830 0 ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 17 pnoucí dřeviny II - pnoucí a 240 410 600 790 0 pokryvné druhy, vč. kultivarů ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 18 pnoucí dřeviny III - pnoucí a 320 520 820 1 430 0 pokryvné druhy, vč. kultivarů ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 19 růže I - keřové záhonové, 160 380 420 0 0 zakrslé, pokryvné - kultivary ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 20 růže II - pnoucí a sadové, vč. 200 490 550 0 0 kultivarů ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 21 růže III - stromkové - 330 680 800 0 0 kultivary ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Základní ceny trvalek*) (Kč/ks): Tabulka č. 4 ----------------------------------------------------------------------------------- číslo skupiny trvalek a jejich věkové kategorie (rok) položky charakteristiky =< 5 > 5 ----------------------------------------------------------------------------------- 22 trvalky, léčivky, aromatické a 60 60 kořeninové byliny, okrasné trávy I - základní druhy a kultivary ----------------------------------------------------------------------------------- 23 trvalky a okrasné trávy II - základní 80 80 druhy a kultivary ----------------------------------------------------------------------------------- 24 trvalky, kapradiny, vodní rostliny a 110 110 okrasné trávy III - základní druhy a kultivary ----------------------------------------------------------------------------------- *) Trvalky nemají charakter součásti věci ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) podle způsobu založení (Kč/m
2
): Tabulka č. 5 ---------------------------- --------------------------------------------- číslo kategorie trávníků věk (rok) trávníku založeného položky --------------------------------------------- výsevem předpěstovanými díly ---------------------------- --------------------------------------------- 1 2 > 3 1 2 > 3 ---------------------------- --------------------------------------------- 25 trávník okrasný 50 130 210 230 305 380 (parterový) ---------------------------- --------------------------------------------- 26 trávník rekreační 40 90 130 190 235 280 (parkový) ---------------------------- --------------------------------------------- 27 trávník zátěžový 40 90 130 230 305 380 (sportovní) ---------------------------- --------------------------------------------- 28 trávník extenzivní 20 30 40 - - - (krajinný) ---------------------------- --------------------------------------------- *) Trávníky v této tabulce nemají charakter součásti věci ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je nelze ztotožňovat s druhem pozemku trvalý travní porost, uvedeným pod kódem 7 v tabulce č. 1 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb.
1.5. Základní ceny jednořadých, stříhaných, živých plůtků*), plotů*) a stěn (Kč/m): Tabulka č. 6

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
číslo       skupiny živých plotů a                    věk živých plotů (rok)
položky      jejich charakteristiky

                                     =< 5    6- 10      11-20  21-40        > 40
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------                                     
29 živé plůtky do výšky 0,5 m - z velmi nízkých dřevin, např.       540    1 120      1 980  3 640        3 640
  zimostráz vždyzelený cv. Suffruticosa, dřišťál Thunbergův
  cv. Atropurpurea Nana (5-6 ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
30 živé ploty nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin - např.        710    1 350      3 330  4 720        4 720
  javor babyka, dřišťál Thunbergův, dřišťál Juliin, habr
  obecný, dřín obecný, hloh - druhy, ptačí zob obecný, mochna
  křovitá, hlohyně šarlatová, meruzalka alpinská, buk lesní,
  tavolník - druhy, pámelník bílý (2-2,5 ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
31 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin         790    1 500      4 600  10 650        10 650
  stálezelených - např. zimostráz vždyzelený, cesmína - druhy
  (2-2,5 ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
32 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin -       250     860      1 750  5 040        5 040
  smrk ztepilý, douglaska tisolistá ( 2-2,5 ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
33 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a       560    1 240      4 310  8 910        8 910
  jejich kultivarů - zerav - druhy, cypříšek - druhy, smrk
  omorika ( 2-2,5 ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
34 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a       890    1 580      4 640  9 240        9 240
  jejich kultivarů - tis - druhy, jedlovec - druhy (2-2,5
  ks/m)
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------
*) Jde-li o dvojřadé či víceřadé plůtky a ploty, ocení se každá řada samostatně.

2. Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin:

2.1. Listnaté stromy I
[kmenné tvary běžných základních druhů a pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol] Tabulka č. 7 číslo mezinárodní název český název 001 Ailanthus altissima pajasan žlaznatý 002 Alnus glutinosa olše lepkavá 003 Alnus incana olše šedá 004 Betula pendula bříza bělokorá 005 Betula pubescens bříza pýřitá 006 Negundo aceroides (Acer javorovec jasanolistý negundo) (javor jasanolistý) 007 Populus × berolinensis topol berlínský 008 Populus × canadensis topol kanadský 009 Populus × canescens topol šedavý 010 Populus alba topol bílý 011 Populus balsamifera topol balzámový 012 Populus nigra topol černý 013 Populus simonii topol Simonův 014 Populus tremula topol osika 015 Populus trichocarpa topol chlupatoplodý 016 Robinia pseudoacacia trnovník akát 017 Salix alba vrba bílá 018 Salix fragilis vrba křehká
2.2. Listnaté stromy II
[kmenné tvary běžných a vzácnějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů jasanovce javorolistého (javoru jasanolistého), olší a vrby bílé] Tabulka č. 8 číslo mezinárodní název český název 019 Acer platanoides javor mléč 020 Acer pseudoplatanus javor klen 021 Acer saccharinum javor stříbrný 022 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 023 Betula ermanii bříza Ermanova 024 Betula jacquemontii bříza Jacquemontova 025 Betula lenta bříza tuhá 026 Betula papyrifera bříza papírovitá 027 Castanea sativa kaštanovník jedlý 028 Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá 029 Celtis occidentalis břestovec západní 030 Cerasus (Prunus) avium třešeň ptačí 031 Cerasus (Prunus) mahaleb mahalebka obecná (tvar stromu) 032 Cerasus (Prunus) sargentii třešeň Sargentova 033 Cercidophyllum japonicum zmarličník japonský 034 Crataegus sp. hloh - všechny druhy 035 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 036 Fraxinus ornus jasan zimnář 037 Gymnocladus dioicus nahovětvec dvoudomý 038 Juglans cinerea ořešák popelavý 039 Juglans nigra ořešák černý 040 Juglans regia ořešák královský 041 Magnolia tripetala magnolie (šácholán) trojplátečná 042 Magnolia acuminata magnolie (šácholán) přišpičatělá 043 Magnolia denudata magnolie (šácholán) obnažená 044 Magnolia kobus magnolie (šácholán) kobus 045 Malus sp. jabloň - botanické a okrasné druhy 046 Morus alba morušovník bílý 047 Morus nigra morušovník černý 048 Morus rubra morušovník červený 049 Padus avium (Prunus padus) střemcha obecná 050 Paulownia tomentosa paulovnie plstnatá 051 Prunus cerasifera slivoň myrabolán 052 Pterocarya fraxinifolia pterokarye jasanolistá 053 Pyrus sp. hrušeň - botanické a okrasné druhy 054 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 055 Sorbus intermedia jeřáb prostřední 056 Ulmus glabra jilm horský 057 Ulmus laevis jilm vaz 058 Ulmus minor jilm habrolistý
2.3. Listnaté stromy III
[kmenné tvary běžných a vzácnějších a cennějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů a kultivarů listnatých stromů skupiny II rodů bříza a trnovník] Tabulka č. 9 číslo mezinárodní název český název 059 Acer campestre (tvar javor babyka stromu) 060 Acer rubrum javor červený 061 Aesculus × carnea jírovec pleťový 062 Carpinus betulus habr obecný 063 Carya ovata ořechovec vejčitý 067 Cerasus (Prunus) fruticosa třešeň křovitá 065 Cerasus (Prunus) serrulata třešeň sakura 066 Cerasus (Prunus) třešeň (višeň) chloupkatá subhirtella 067 Corylus colurna líska turecká 068 Fagus sylvatica buk lesní 069 Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný 070 Koelreuteria paniculata svitel latnatý 071 Liquidambar styraciflua ambroň západní 072 Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý 073 Phellodendron amurense korkovník amurský 074 Platanus × acerifolia platan javorolistý (hispanica) 075 Quercus cerris dub cer 076 Quercus coccinea dub šarlatový 077 Quercus frainetto dub uherský 078 Quercus macranthera dub velkokvětý 079 Quercus palustris dub bahenní 080 Quercus petraea dub zimní 081 Quercus pubescens dub pýřitý 082 Quercus robur dub letní 083 Quercus rubra dub červený 084 Sophora japonica jerlín japonský 085 Sorbus aria jeřáb muk 086 Sorbus domestica jeřáb oskeruše 087 Sorbus torminalis jeřáb břek 088 Tilia americana lípa americká 089 Tilia cordata lípa srdčitá 090 Tilia euchlora lípa krymská 091 Tilia petiolaris lípa řapíkatá 092 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 093 Tilia tomentosa lípa plstnatá 094 Tilia vulgaris (× lípa obecná europaea) 095 Ulmus × hollandica jilm holandský 096 Zelkova carpinifolia zelkova habrolistá
2.4. Jehličnaté stromy I
[běžné základní druhy, u rodů zerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální kultivary] Tabulka č. 10 číslo mezinárodní název český název 097 Abies alba jedle bělokorá 098 Abies grandis jedle obrovská 099 Chamaecyparis lawsoniana cypříšek Lawsonův 100 Chamaecyparis nootkatensis cypříšek nutka 101 Chamaecyparis pisifera cypříšek hrachonosný 102 Larix decidua modřín opadavý 103 Picea abies smrk ztepilý 104 Pinus sylvestris borovice lesní 105 Pinus uncinata borovice pyrenejská 106 Platycladus (Thuja) zeravec východní orientalis 107 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 108 Thuja occidentalis zerav západní 109 Thuja plicata zerav obrovský
2.5. Jehličnaté stromy II
[vzácnější a cennější základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, dougalsky tisolisté a cypříšku nutky] Tabulka č. 11 číslo mezinárodní název český název 110 Abies balsamea jedle balzámová 111 Abies cephalonica jedle řecká 112 Abies concolor jedle ojíněná 113 Abies homolepis jedle nikko 114 Abies koreana jedle korejská 115 Abies nordmanniana jedle kavkazská 116 Abies numidica jedle numidská 117 Abies sibirica jedle sibiřská 118 Abies veitchii jedle Veitchova 119 Calocedrus decurens pazerav cedrový 120 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 121 Ginkgo biloba jinan dvojlaločný 122 Chamaecyparis obtusa cypříšek tupolistý 123 Chamaecyparis thyoides cypříšek zeravovitý 124 Juniperus chinensis jalovec čínský 125 Juniperus scopulorum jalovec skalní 126 Juniperus virginiana jalovec viržinský 127 Larix kaempferi modřín japonský 128 Larix laricina modřín americký 129 Metasequoia metasekvoje tisovcovitá glyptostroboides 130 Picea engelmannii smrk Engelmannův 131 Picea glauca smrk sivý 132 Picea jezoensis smrk ajanský 133 Picea mariana smrk černý 134 Picea omorika smrk omorika 135 Picea orientalis smrk východní 136 Picea pungens smrk pichlavý 137 Picea sitchensis smrk sitka 138 Pinus banksiana borovice Banksova 139 Pinus contorta borovice pokroucená 140 Pinus flexilis borovice ohebná 141 Pinus heldreichii borovice Heldreichova 142 Pinus jeffreyi borovice Jeffreyova 143 Pinus koraiensis borovice korejská 144 Pinus nigra borovice černá 145 Pinus parviflora borovice drobnokvětá 146 Pinus peuce borovice rumelská 147 Pinus ponderosa borovice žlutá 148 Pinus pungens borovice pichlavá 149 Pinus resinosa borovice smolná 150 Pinus rigida borovice tuhá 151 Pinus rotundata borovice blatka 152 Pinus strobus borovice vejmutovka 153 Pinus wallichiana borovice himalájská 154 Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský 155 Thuja standishii zerav japonský 156 Thujopsis dolabrata zeravinec japonský 157 Tsuga mertensiana jedlovec Mertensův 158 Tsuga canadensis jedlovec kanadský 159 Tsuga heterophylla jedlovec západoamerický
2.6. Jehličnaté stromy III
[vzácné a cenné základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu] Tabulka č. 12 číslo mezinárodní název český název 160 Abies amabilis jedle líbezná 161 Abies lasiocarpa jedle subalpinská 162 Abies magnifica jedle nádherná 163 Abies pinsapo jedle španělská 164 Abies procera jedle vznešená 165 Cedrus atlantica cedr atlantský 166 Cedrus deodara cedr himalájský 167 Cedrus libani cedr libanonský 168 Picea breweriana smrk Brewerův 169 Pinus aristata borovice osinatá 170 Pinus armandii borovice Armandova 171 Pinus cembra borovice limba 172 Pinus densiflora borovice hustokvětá 173 Pinus monticola borovice pohorská 174 Pseudolarix amabilis pamodřín líbezný 175 Taxodium distichum tisovec dvouřadý 176 Taxus baccata tis červený 177 Taxus cuspidata tis japonský 178 Tsuga caroliniana jedlovec karolínský 179 Tsuga diversifolia jedlovec různolistý
2.7. Listnaté keře opadavé a stálezelené I
[běžné základní druhy včetně kultivarů, příp. kmenných tvarů keřů] Tabulka č. 13 číslo mezinárodní název český název 180 Acer campestre (tvar keře) javor babyka 181 Acer ginnala javor ginnala 182 Acer tataricum javor tatarský 183 Amorpha fruticosa netvařec křovitý 184 Berberis × stenophylla dříšťál úzkolistý 185 Berberis buxifolia dříšťál zimostrázový 186 Berberis candidula dříšťál bělolistý 187 Berberis gagnepainii dříšťál Gagnepainův 188 Berberis julianae dříšťál Juliin 189 Berberis thunbergii dříšťál Thunbergův 190 Berberis verruculosa dříšťál bradavčitý 191 Berberis vulgaris dříšťál obecný 192 Berberis wilsoniae dříšťál Wilsonové 193 Buddleja alternifolia komule střídavolistá 194 Caragana arborescens čimišník stromovitý 195 Caragana frutex čimišník křovitý 196 Caragana pygmaea čimišník trpasličí 197 Caryopteris × clandonensis ořechkřídlec klandonský 198 Ceanothus × delilianus ceanotus křížený 199 Cerasus (Prunus) fruticosa třešeň křovitá 200 Cerasus (Prunus) mahaleb mahalebka obecná (tvar keře) 201 Cerasus (Prunus) tomentosa třešeň plstnatá 202 Colutea arborescens žanovec měchýřník 203 Cotoneaster × watereri skalník Watererův 204 Cotoneaster acutifolius skalník špičatolistý 205 Cotoneaster adpressus skalník přitisklý 206 Cotoneaster bullatus skalník puchýřnatý 207 Cotoneaster congestus skalník stěsnaný 208 Cotoneaster dielsianus skalník Dielsův 209 Cotoneaster divaricatus skalník rozkladitý 210 Cotoneaster franchetii skalník Franchetův 211 Cotoneaster horizontalis skalník vodorovný 212 Cotoneaster integerrimus skalník obecný 213 Cotoneaster lucidus skalník lesklý 214 Cotoneaster microphyllus skalník drobnolistý 215 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 216 Cotoneaster praecox skalník časný 217 Cotoneaster salicifolius skalník vrbolistý 218 Cotoneaster zabelii skalník Zabelův 219 Crataegus crus-galli hloh kuří noha 220 Crataegus laevigata hloh obecný 221 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 222 Cytisus × kewensis čilimník kewský 223 Cytisus × praecox čilimník časný 224 Cytisus decumbens čilimník rozložený 225 Cytisus procumbens čilimník položený 226 Deutzia × magnifica trojpuk skvělý 227 Deutzia × rosea trojpuk růžový 228 Deutzia gracilis trojpuk něžný 229 Deutzia scabra trojpuk drsný 230 Diervilla sessilifolia zanice bezřapíkatá 231 Duschekia viridis olšička zelená 232 Elaeagnus angustifolia hlošina úzkolistá 233 Elaeagnus commutata hlošina stříbrná 234 Euonymus europaeus brslen evropský 235 Euonymus latifolius brslen širolistý 236 Euonymus nanus brslen nízký 237 Euonymus verrucosus brslen bradavičnatý 238 Forsythia × intermedia zlatice prostřední 239 Forsythia ovata zlatice vejčitá 240 Forsythia suspensa zlatice převislá 241 Frangula alnus krušinka olšová 242 Genista germanica kručinka německá 243 Genista tinctoria kručinka barvířská 244 Genistella (Genista) kručinka křídlatá sagittalis 245 Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 246 Hypericum × moserianum třezalka Moserova 247 Hypericum calycinum třezalka kališkatá 248 Hypericum patulum třezalka rozkladitá 249 Chaenomeles × superba kdoulovec nádherný 250 Chaenomeles japonica kdoulovec japonský 251 Chaenomeles speciosa kdoulovec lahvicovitý 252 Chamaecytisus (Cytisus) čilimník nachový purpureus 253 Kerria japonica zákula japonská 254 Laburnum alpinum štědřenec alpský 255 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý 256 Laurocerasus officinalis vavřínovec (bobkovišeň) (Prunus laurocerasus) lékařský 257 Ligustrum obtusifolium ptačí zob tupolistý 258 Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý 259 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 260 Lonicera × purpusii zimolez Purpusův 261 Lonicera alpigena zimolez horský 262 Lonicera coerulea zimolez modrý 263 Lonicera floribunda zimolez bohatokvětý 264 Lonicera fragrantissima zimolez vonný 265 Lonicera chrysantha zimolez zlatokvětý 266 Lonicera korolkowii zimolez Korolkovův 267 Lonicera maackii zimolez Maackův 268 Lonicera nitida zimolez lesklý 269 Lonicera pileata zimolez fialový 270 Lonicera tatarica zimolez tatarský 271 Lonicera xylosteum zimolez obecný 272 Lycium halimifolium kustovnice obecná 273 Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá 274 Mahonia repens mahónie plazivá 275 Pachysandra terminalis pachysandra klasnatá 276 Perovskia × hybrida perovskie křížená 277 Philadelphus × lemoinei pustoryl (pajasmín) Lemoinův 278 Philadelphus × virginalis pustoryl (pajasmín) panenský 279 Philadelphus coronarius pustoryl (pajasmín) věncový 280 Philadelphus inodorus pustoryl (pajasmín) nevonný 281 Philadelphus pubescens pustoryl (pajasmín) pýřitý 282 Photinia villosa fotinie chlupatá 283 Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 284 Potentilla fruticosa mochna křovitá 285 Prunus spinosa trnka obecná 286 Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 287 Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 288 Ribes alpinum meruzalka alpinská 289 Ribes aureum meruzalka zlatá 290 Ribes sanguineum meruzalka krvavá 291 Rosa × centifolia růže stolistá 292 Rosa arvensis růže plazivá 293 Rosa canina růže šípková 294 Rosa foetida růže páchnoucí (žlutá) 295 Rosa gallica růže keltská 296 Rosa hugonis růže Hugova 297 Rosa multiflora růže mnohokvětá 298 Rosa nitida růže lesklá 299 Rosa omeiensis růže omejská 300 Rosa pendulina růže převislá 301 Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 302 Rosa rubiginosa růže vinná 303 Rosa rugosa růže svraskalá 304 Rubus odoratus ostružník vonný 305 Salix sp. vrba - botanické a okrasné druhy 306 Sambucus nigra bez černý 307 Sambucus racemosa bez hroznatý 308 Sarothamnus scoparius janovec metlatý 309 Sorbaria sorbifolia sorbarie jeřábolistá 310 Spiraea × arguta tavolník význačný 311 Spiraea × cinerea tavolník popelavý 312 Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 313 Spiraea betulifolia tavolník březolistý 314 Spiraea douglasii tavolník Douglasův 315 Spiraea japonica tavolník japonský 316 Spiraea menziesii tavolník Menziesův 317 Spiraea nipponica tavolník niponský 318 Spiraea prunifolia tavolník třešňolistý (slivoňolistý) 319 Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 320 Spiraea thunbergii tavolník Thunbergův 321 Stephanandra incisa korunatka dělenolistá 322 Stephanandra tanakae korunatka Tanakova 323 Swida (Cornus) alba svída bílá 324 Swida (Cornus) sanguinea svída krvavá 325 Swida sericea (Cornus svída výběžkatá stolonifera) 326 Symphoricarpos × pámelník Chenaultův chenaultii 327 Symphoricarpos albus pámelník bílý 328 Symphoricarpos orbiculatus pámelník okrouhlolistý 329 Tamarix parviflora tamaryšek malokvětý 330 Tamarix pentadra tamaryšek pětimužný 331 Tamarix tetrandra tamaryšek čtyřmužný 332 Viburnum lantana kalina tušalaj 333 Viburnum opulus kalina obecná 334 Weigela florida vajgela květnatá
2.8. Listnaté keře opadavé a stálezelené II
[vzácnější základní druhy včetně kultivarů a kmenných tvarů keřů] Tabulka č. 14 číslo mezinárodní název český název 335 Acer grosseri javor Grosserův 336 Amelanchier ovalis muchovník vejčitý 337 Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý 338 Amelanchier laevis muchovník hladký 339 Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 340 Aralia elata aralie štíhlá 341 Aronia melanocarpa temnoplodec (aronie) černoplodý 342 Betula nana bříza trpasličí 343 Buddleja davidii komule Davidova 344 Buxus microphylla zimostráz malolistý 345 Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený 346 Calycanthus floridus sazaník květnatý 347 Calycanthus occidentalis sazaník západní 348 Corylus avellana líska obecná 349 Corylus maxima líska největší 350 Cornus mas dřín obecný 351 Cotinus coggygria ruj vlasatá 352 Cydonia oblonga kdoule obecná 353 Daphne mezereum lýkovec jedovatý 354 Euonymus alatus brslen křídlatý 355 Euonymus planipes brslen zploštělý 356 Euonymus sachalinensis brslen sachalinský 357 Exochorda giraldii hroznovec (exochorda) Giraldův 358 Exochorda racemosa hroznovec (exochorda) hroznatý 359 Hibiscus syriacus ibišek syrský 360 Holodiscus discolor celoterčník (holodiskus) různobarvý 361 Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 362 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistá 363 Hydrangea paniculata hortenzie latnatá 364 Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá 365 Hydrangea sargentiana hortenzie Sargentova 366 Hydrangea serrata hortenzie pilovitá 367 Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 368 Ilex crenata cesmína vroubkovaná 369 Ilex pernyi cesmína Pernyova 370 Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná 371 Laburnum × watereri štědřenec Watererův 372 Mahonia bealei mahónie Bealeova 373 Mespilus germanica mišpule německá 374 Cerasus (Prunus) třešeň žlaznatá glandulosa 375 Prunus × cistena myrabolán cistena 376 Ptelea trifoliata křídlatec trojlistý 377 Rhus glabra škumpa lysá 378 Stranvaesia davidiana stranvésie Davidova 379 Syringa meyeri šeřík Meyerův 380 Syringa microphylla šeřík malolistý 381 Syringa × chinensis šeřík čínský 382 Syringa × prestoniae šeřík Prestonové 383 Syringa reflexa šeřík přepadavý 384 Viburnum farreri kalina vonná 385 Viburnum × pragense kalina pražská 386 Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá
2.9. Listnaté keře opadavé a stálezelené III
[vzácnější základní druhy, vč. kultivarů a kmenných tvarů keřů] Tabulka č. 15 číslo mezinárodní název český název 387 Acer capillipes javor vlasonohý 388 Acer carpinifolium javor habrolistý 389 Acer circinatum javor okrouhlolistý 390 Acer griseum javor šedý 391 Acer japonicum javor japonský 392 Acer nikoense javor nikoský 393 Acer palmatum javor dlanitolistý 394 Acer pensylvanicum javor pensylvanský 395 Acer rufinerve javor rezavožilný 396 Acer sieboldianum javor Sieboldův 397 Amygdalus nana (Prunus mandloň nízká tenella) 398 Cercis siliquastrum zmarlika Jidášova 399 Cornus florida dřínovec (dřín) květnatý 400 Cornus kousa dřínovka (dřín) japonský 401 Cornus nuttallii dřín Nuttallův 402 Corylopsis pauciflora lískovníček chudokvětý 403 Corylopsis spicata lískovníček klasnatý 404 Daphne cneorum lýkovec vonný 405 Davidia involucrata davidie listenová 406 Fothergilla gardenii fotergilla Gardenova 407 Fothergilla major fotergilla větší 408 Halesia carolina halezie karolinská 409 Halimodendron halodendron halimidendron (slaník) stříbrný 410 Hamamelis × intermedia vilín prostřední 411 Hamamelis japonica vilín japonský 412 Hamamelis mollis vilín měkký 413 Hamamelis vernalis vilín jarní 414 Hamamelis virginiana vilín viržinský 415 Chionanthus virginicus chionantus (bělas) viržinský 416 Magnolia × loebneri magnolie (šácholán) Loebnerova 417 Magnolia × soulangiana magnolie (šácholán) Soulangeova 418 Magnolia liliiflora magnolie (šácholán) liliokvětá 419 Magnolia sieboldii magnolie (šácholán) Sieboldova 420 Magnolia stellata magnolie (šácholán) hvězdokvětá 421 Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 422 Parrotia persica parocie perská 423 Parrotiopsis jaquemontiana parociovka Jaquemontova 424 Prunus (Amygdalus) triloba mandloň trojlaločná 425 Rhamnus imeretinus řešetlák kavkazský 426 Staphylea colchica klokoč kavkazský 427 Staphylea pinnata klokoč zpeřený 428 Stewartia pseudocamellia stewarcie kameliovitá 429 Styrax japonica styrax (sturač) japonský 430 Syringa vulgaris šeřík obecný 431 Viburnum × burkwoodii kalina Burkwoodova 432 Viburnum × carlcephalum kalina kulovitá 433 Viburnum × juddii kalina Judova 434 Viburnum carlesii kalina Carlesiova 435 Viburnum plicatum kalina řasnatá
2.10. Jehličnaté keře I
[základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů] Tabulka č. 16 číslo mezinárodní název český název 436 Juniperus × media jalovec prostřední 437 Juniperus communis jalovec obecný 438 Juniperus conferta jalovec pobřežní 439 Juniperus horizontalis jalovec plazivý 440 Juniperus chinensis jalovec čínský 441 Juniperus procumbens jalovec poléhavý 442 Juniperus sabina jalovec chvojka 443 Juniperus scopulorum jalovec skalní 444 Juniperus squamata jalovec šupinatý 445 Juniperus virginiana jalovec viržinský 446 Microbiota decussata mikrobiota křižmolistá 447 Thuja occidentalis zerav západní 448 Thuja plicata zerav obrovský
2.11. Jehličnaté keře II
[kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů] Tabulka č. 17 číslo mezinárodní název český název 449 Abies amabilis jedle líbezná 450 Abies concolor jedle ojíněná 451 Abies procera jedle španělská 452 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 453 Chamaecyparis lawsoniana cypříšek Lawsonův 454 Chamaecyparis nootkatensis cypříšek nutka 455 Chamaecyparis obtusa cypříšek tupolistý 456 Chamaecyparis pisifera cypříšek hrachonosný 457 Chamaecyparis thyoides cypříšek zeravovitý 458 Larix decidua modřín opadavý 459 Picea abies smrk ztepilý 460 Picea glauca smrk sivý 461 Picea lutzii smrk Lutzův 462 Picea mariana smrk černý 463 Picea omorika smrk omorika 464 Pinus cembra borovice limba 465 Pinus densiflora borovice hustokvětá 466 Pinus nigra borovice černá 467 Pinus pumila borovice zakrslá 468 Pinus rotundata borovice blatka 469 Pinus strobus borovice vejmutovka 470 Pinus sylvestris borovice lesní 471 Pinus uncinata borovice pyrenejská 472 Platycladus (Thuja) zeravec východní orientalis 473 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 474 Taxus × media tis prostřední 475 Taxus baccata tis červený 476 Taxus cuspidata tis japonský 477 Thuja occidentalis zerav západní 478 Thuja plicata zerav obrovský 479 Thujopsis dolabrata zeravinec japonský 480 Tsuga canadensis jedlovec kanadský
2.12. Jehličnaté keře III
[zakrslé, kompaktní, převislé kultivary včetně barevných od uvedených druhů] Tabulka č. 18 číslo mezinárodní název český název 481 Abies balsamea jedle balzámová 482 Abies lasiocarpa jedle subalpínská 483 Picea omorika smrk omorika 484 Picea pungens smrk pichlavý 485 Pinus heldreichii borovice Heldreichova 486 Pinus mugo borovice kleč 487 Pinus nigra borovice černá 488 Pinus strobus borovice vejmutovka 489 Pinus sylvestris borovice lesní 490 Pinus uncinata borovice pyrenejská
2.13. Vřesovištní dřeviny I
[pokryvné druhy včetně kultivarů] Tabulka č. 19 číslo mezinárodní název český název 491 Andromeda glaucophylla kyhanka americká 492 Andromeda polifolia kyhanka sivolistá 493 Calluna vulgaris vřes obecný 494 Cassiope lycopodioides kasiope plavuňovitá 495 Cassiope tetragona kasiope čtyřhranná 496 Daboecia cantabrica dabécie kantabrijská 497 Empetrum atropurpureum šicha tmavočervená 498 Erica carnea vřesovec pleťový 499 Erica cinerea vřesovec popelavý 500 Erica tetralix vřesovec čtyřřadý 501 Erica vagans vřesovec těkavý 502 Gaultheria procumbens gaulteria (libavka) poléhavá 503 Hebe sp. rozrazilec (hebe) v druzích 504 Chamaedaphne calyculata lýkoveček kalíškatý 505 Pachystima canbyi pachystima Canbyova 506 Vaccinium (Rhodococcum) brusinka obecná vitis-idea 507 Vaccinium uliginosum vlochyně bahenní
2.14. Vřesovištní dřeviny II
[nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů] Tabulka č. 20 číslo mezinárodní název český název 508 Kalmia angustifolia kalmie úzkolistá 509 Kalmia latifolia kalmie širokolistá 510 Kalmia polifolia kalmie sivolistá 511 Ledum groenlandicum rojovník gronský 512 Ledum palustre rojovník bahenní 513 Leucothoe axillaris leukotoe úžlabní (catesbaei) 514 Pernettya mucronata pernetye špičatá 515 Pieris floribunda pieris květnatý 516 Pieris japonica pieris japonský 517 Rhododendron ferrugineum rododendron (pěnišník) rezavý 518 Rhododendron hirsutum rododendron (pěnišník) chlupatý 519 Rhododendron impeditum rododendron (pěnišník) obtížný 520 Rhododendron japonicum rododendron (azalka) japonský 521 Rhododendron obtusum rododendron (pěnišník) tupý 522 Rhododendron poukhanense rododendron (pěnišník) korejský 523 Rhododendron repens rododendron (pěnišník) plazivý 524 Vaccinium corymbosum borůvka chocholičnatá (kanadská)
2.15. Vřesovištní dřeviny III
[vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů včetně kultivarů] Tabulka č. 21 číslo mezinárodní název český název 525 Enkianthus campanulatus enkiantus zvonkovitý 526 Rhododendron × hybridum rododendron křížený, vč. velkokvětých azalek 527 Rhododendron brachycarpum rododendron (pěnišník) krátkoplodý 528 Rhododendron catawbiense rododendron (pěnišník) americký 529 Rhododendron caucasicum rododendron (pěnišník) kavkazský 530 Rhododendron luteum rododendron (azalka) žlutý 531 Rhododendron molle rododendron (azalka) měkký 532 Rhododendron mucronatum rododendron (pěnišník) špičatý 533 Rhododendron ponticum rododendron (pěnišník) černomořský 534 Rhododendron rododendron (pěnišník) schlippenbachii Schlippenbachův 535 Rhododendron smirnowii rododendron (pěnišník) Smirnovův 536 Rhododendron yakushimanum rododendron (pěnišník) jakušimský
2.16. Pnoucí dřeviny I
[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] Tabulka č. 22 číslo mezinárodní název český název 537 Clematis vitalba plamének plotní 538 Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 539 Euonymus fortunei brslen Fortuneův 540 Fallopia (Polygonum) opletka (rdesno) aubertii Aubertova 541 Fallopia (Polygonum) opletka (rdesno) baldschuanicum baldšuánská 542 Hedera helix břečťan popínavý
2.17. Pnoucí dřeviny II
[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] Tabulka č. 23 číslo mezinárodní název český název 543 Actinidia arguta aktinidie význačná 544 Ampelopsis aconitifolia révovník omějolistý 545 Ampelopsis megalophylla révovník velkolistý 546 Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 547 Lonicera × brownii zimolez Brownův 548 Lonicera × heckrottii zimolez Heckrotův 549 Lonicera × tellmanniana zimolez Tellmannův 550 Lonicera caprifolium zimolez kozí list 551 Lonicera henryi zimolez Henryův 552 Lonicera japonica zimolez japonský 553 Lonicera periclymenum zimolez německý 554 Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý 555 Parthenocissus tricuspidata loubinec trojlaločný 556 Rubus henryi ostružník Henryův 557 Vitis coignetiae réva Coignetové 558 Vitis cordifolia réva zimní 559 Vitis riparia réva pobřežní
2.18. Pnoucí dřeviny III
[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] Tabulka č. 24 číslo mezinárodní název český název 560 Actinidia chinensis aktinidie čínská 561 Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta 562 Akebia quinata akebie pětičetná 563 Aristolochia macrophylla podražec (aristolochie) velkolistý 564 Campsis × tagliabuana trubač křížený 565 Campsis radicans trubač kořenující 566 Celastrus orbiculata celastrus okrouhlolistý 567 Celastrus scandens celastrus popínavý 568 Clematis × jackmanii plamének Jackmanův 569 Clematis alpina plamének alpský 570 Clematis lanuginosa plamének vlnatý 571 Clematis macropetala plamének velkokorunný 572 Clematis montana plamének horský 573 Clematis tangutica plamének tangutský 574 Clematis viticella plamének vlašský 575 Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá 576 Schizophragma hydrangeoides schizofragma hortenziovitá 577 Wisteria floribunda visterie květnatá 578 Wisteria sinensis visterie čínská
2.19. Trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I
[základní druhy a kultivary rodů] Tabulka č. 25 číslo mezinárodní název český název 579 Acaena acena (plazilka, osténkatka) 580 Achillea řebříček 581 Ajuga zběhovec 582 Alchemilla kontryhel 583 Alyssum tařice 584 Antennaria kociánek 585 Anthemis rmen 586 Aquilegia orlíček 587 Arabis huseník 588 Arenaria písečnice 589 Armeria trávnička 590 Aruncus udatna 591 Aster hvězdnice 592 Aubrieta tařička 593 Briza třeslice 594 Campanula zvonek 595 Carex ostřice 596 Centaurea chrpa 597 Cerastium rožec 598 Coreopsis krásnoočko 599 Delphinium ostrožka 600 Deschapsia metlice 601 Dianthus hvozdík 602 Doronicum kamzičník 603 Draba osívka 604 Dryas dryádka 605 Echinacea třepatka 606 Echinops bělotrn 607 Erigeron turan 608 Eupatorium sadec (konopáč) 609 Festuca kostřava 610 Filipendula tužebník 611 Fragaria jahodník 612 Gailardia kokarda 613 Geum kuklík 614 Gypsophylla šáter 615 Helenium záplevák 616 Helianthus slunečnice 617 Heliathemum devaterník 618 Helictotrichon ovsíř 619 Heliopsis janeba 620 Hepatica jaterník 621 Heuchera dlužicha 622 Hieracium jestřábník 623 Hypericum třezalka 624 Hyssopus yzop 625 Chrysanthemum kopretina 626 Iberis štěničník (iberka) 627 Incarvillea dvojostice 628 Inula oman 629 Kniphophia mnohokvět (knifofie) 630 Koeleria smělek 631 Liatris šuškarda 632 Limonium statice 633 Linum len 634 Lupinus vlčí bob 635 Luzula bika 636 Lychnis kohoutek 637 Lysimachia vrbina 638 Lythrum kyprej 639 Mellisa meduňka 640 Mentha máta 641 Monarda zavinutka 642 Nepeta šanta 643 Oenothera pupalka 644 Origanum dobromysl 645 Panicum proso 646 Papaver mák 647 Phlox subbulata plaménka šídlolistá 648 Physalis mochyně 649 Platycodon zvonkovec 650 Polemonium jirnice 651 Polygonum rdesno 652 Potentilla mochna 643 Prunella černohlávek 654 Pulmonaria plicník 655 Pulsatilla koniklec 656 Ranunculus pryskyřník 657 Rudbeckia třapatka 658 Ruta routa 659 Santolina svatolína 660 Saponaria mydlice 661 Satureja saturejka 662 Saxifraga lomikámen 663 Scabiosa hlaváč 664 Sedum rozchodník 665 Sesleria pěchava 666 Silene silenka 667 Solidago zlatobýl 668 Stachys čistec 669 Teucrium ožanka 670 Thalictrum žluťucha 671 Thymus mateřídouška 672 Tradescantia podeňka 673 Valeriana kozlík 674 Verbascum divizna 675 Veronica rozrazil 676 Vinca barvínek 677 Viola violka 678 Waldsteinia mochnička
2.20. Trvalky a okrasné trávy II
[základní druhy a kultivary] Tabulka č. 26 číslo mezinárodní název český název 679 Aconitum oměj 680 Anemone sasanka 681 Anchusa pilát 682 Artemisia pelyněk 683 Cimicifuga ploštičník 684 Convallaria konvalinka 685 Corydalis dymnivka 686 Crambe katrán 687 Dicentra srdcovka 688 Elymus ječmenka 689 Eremurus lichochvostec 690 Euphorbia pryšec 691 Geranium kakost 692 Iris kosatec 693 Lamium hluchavka 694 Levandula levandule 695 Ligularia popelivka 696 Macleaya okecek 697 Molinia bezkolenec 698 Omphalodes pupkovec 699 Penstemon dračík 700 Phlox paniculata plaménka latnatá 701 Polygonatum kokořík 702 Primula prvosenka (petrklíč) 703 Salvia šalvěj 704 Sempervivum rozchodník 705 Trollius úpolín
2.21. Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III
[základní druhy a kultivary] Tabulka č. 27 číslo mezinárodní název český název 706 Acanthus paznechtník 707 Acorus puškvorec 708 Adonis hlaváček 709 Astilbe čechrava 710 Athyrium papratka 711 Bergenia bergénie 712 Brunnera pomněnkovec 713 Caltha blatouch 714 Cortaderia pampová tráva 715 Dictamnus třemdava 716 Dryopteris kapraď 717 Epimedium škornice 718 Gentiana hořec 719 Helleborus čemeřice 725 Hemerocallis denivka 721 Hosta bohyška (funkie) 722 Juncus sítina 723 Lewisia levisie 724 Miscanthus ozdobnice 725 Osmunda podezřeň 726 Paeonia pivoňka 727 Phyllitis jelení jazyk 728 Polypodium osladič 729 Polystichum kapradina 730 Rheum reveň 731 Rodgersia rodgerzie 732 Yucca juka
3. Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami:
3.1. Základní ceny v tabulkách č. 2 až 6 platí pro okrasné rostliny soliterní, optimálně vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek a neprodukční trávníky.
3.2. Základní ceny solitérně tvarovaných (stříhaných) dřevin (např. do geometrických tvarů, figur atd.) se oceňují individuálně na základě věcného odůvodnění.
3.3. Základní ceny okrasných rostlin, vč. trávníků a živých plotů, jejichž stav se při ocenění odlišuje od optimálního vzhledu, vývoje a zdravotního stavu, lze na základě konkrétního, věcného a průkazného zdůvodnění {např. uvedením rozměrů (výšky a průměru) kmene, výšky a šířky koruny, klasifikací zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty, popř. jejich doložením fotodokumentací} upravit přirážkami a srážkami:
a) přirážkou do 200 % u listnatých stromů v tabulce č. 1 položky č. 1-3, avšak výhradně u věkových kategorií 5-10 let a 11-20 let a za předpokladu, že jsou záměrně vysázeny do zpevněných ploch (např. na ulicích a náměstích, s podzemním kotvícím systémem, provzdušňovacím systémem, ochranou kořenové mísy mřížemi, ochranou kmene kovovým chráničem apod. a kmenu kovovými chráničkami) nebo v nádobách, na střechách a jiných konstrukcích,
b) srážkou do 50 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v částečném zápoji, u stromů soliterních s částečným odvětvením, poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmene a kořenů, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových a jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných,
c) srážkou do 99 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v plném zápoji s výrazně deformovaným habitem, u stromů soliterních s výrazně poškozenou korunou, kmenem a kořeny, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou zhoubnou chorobou, pěstebně značně zanedbaných,
d) srážkou do 50 % u keřů (tabulka č. 3) a vřesovištních rostlin (tabulka č. 4) v zapojených, dobře udržovaných skupinových výsadbách a volně rostoucích živých plotech či mírně až středně poškozených soliterních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, stříhaných živých plotů, u slabě až středně zaplevelených trvalek a trávníků,
e) srážkou do 99 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, pnoucích rostlin, u živých plotů neudržovaných či silně poškozených, řídkých nebo nezapojených, u neudržovaných, silně zaplevelených trvalkových záhonů a trávníků,
f) srážkou do 50 % u solitérních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných, popř. s malými vzhledovými vadami a zdravotním poškozením, stanovištně perspektivních,
g) srážkou do 80 % u solitérních dřevin nebo dřevin (všechny skupiny) v zápoji vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků, aj.), středně zdravotně a esteticky narušených, ale na svém stanovišti funkčně i biologicky perspektivních,
h) srážkou do 99 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky, aj.), rostoucích solitérně i v zápoji, vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti nefunkční a neperspektivní.
4. Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami pro
oceňování nelesních porostů podle § 39:

Tabulka č. 28
         ------------------------------------------
          číslo    pokryvnost   hodnoty
          položky    pozemku     K
vp
dřevinami v % ------------------------------------------ 1 91 - 100 1,0 2 81 - 90 0,9 3 71 - 80 0,8 4 61 - 70 0,7 5 51- 60 0,6 6 =< 50 0,5 ------------------------------------------ Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin.
5.  Koeficient sadovnického významu pro oceňování nelesních
trvalých porostů podle § 39:

                           Tabulka č. 29
                           


  ----------- -------------------------------------------------------------- ----------------
   číslo   charakteristika sadovnického významu nelesního         hodnoty K
sv
položky trvalého porostu*) ----------- -------------------------------------------------------------- ---------------- 1 monokulturní (stejného druhu), stejného věku, výškově 1,0 vyrovnaný, hustě zapojený, bez podrostu keřů a bylin ----------- -------------------------------------------------------------- ---------------- 2 převážně monokulturní (pouze s vtroušenými stromy jiného 2,0 druhu), stejnověký, výškově +/- (téměř) vyrovnaný, ale rozvolněný porost s částečným podrostem keřů a bylin ----------- -------------------------------------------------------------- ---------------- 3 druhově smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2- 3,0 3 hlavních druhů a 2-10 vedlejších a vtroušených druhů, věkově a výškově téměř vyrovnaný, zapojený nebo také rozvolněný, bez podrostu nebo jen s částečným podílem podrostu keřů a bylin ----------- -------------------------------------------------------------- ---------------- 4 smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 4,0 hlavních druhů, věkově a výškově rozrůzněný, zapojený až rozvolněný, bez podrostu nebo s podrostem ----------- -------------------------------------------------------------- ---------------- 5 smíšený stromový porost, druhově, věkově a výškově výrazně 5,0 rozrůzněný, převážně rozvolněný, vždy s podrostem keřů a bylin ----------- -------------------------------------------------------------- ----------------
*) § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
*) Poznámka:
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice (ČNI 1999):
* Zapojený porost - stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra porostu vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají.
*Rozvolněný porost - stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra vzájemně nedotýkají.
6. Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz):

Tabulka č. 30
----------- --------------------------------------------------------------- ------------------
  číslo           charakteristika typu zeleně           hodnoty K
z
položky ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 1 historicky významné zahrady a parky, dřeviny u významných 2,50 památkově chráněných objektů, lázeňských domů a v centrálních lázeňských územích, památné stromy ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 2 botanické a dendrologické zahrady, arboreta, stromořadí a ostatní 2,00 zeleň ve zpevněných plochách veřejných prostranství ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 3 parky v nezpevněných plochách veřejných prostranství 1,50 ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 4 parčíky a ostatní typy plošné a liniové zeleně, včetně solitér 1,00 dřevin v nezpevněných plochách veřejných prostranství, zeleň u objektů občanské vybavenosti (např. u vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení), administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 5 zeleň u bytových a rodinných domů, rekreačních domků a chalup, 0,75 rekreačních a zahrádkářských chat ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 6 zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na 0,60 hřbitovech a v urnových hájích a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 7 zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských 0,45 areálech ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 8 stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží 0,25 v nezastavěném území a doprovodná zeleň pozemních komunikací v nezastavěném území ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ 9 pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin 0,15 v nezastavěném území ----------- --------------------------------------------------------------- ------------------ *) § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
7. Postup ocenění okrasných rostlin:
7.1. Provedení místního šetření na pozemcích, které jsou předmětem ocenění za účelem botanické identifikace okrasných rostlin [z tabulek č. 7 až 27; pro nespecifický účel ocenění, kdy trvalý porost okrasných rostlin není hlavním předmětem ocenění nebo v případě, kdy to nepožaduje žádný z uživatelů ocenění, je dostačující určení rodu oceňované okrasné rostliny (tzn. z mezinárodního i českého názvu zpravidla první slovo zleva), ovšem s nejnižší možnou tabulkovou cenou pro daný rod], zjištění jejich aktuálního fyzického (vč. zdravotního) stavu ke dni ocenění pro věcný popis a zdůvodnění případné úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami [odst. 3.3. písm. a) až h)], určení věkové kategorie oceňovaných okrasných rostlin pro stanovení příslušné základní ceny (z tabulek č. 2 až 6), popis stanoviště okrasných rostlin pro zdůvodnění zvolené hodnoty koeficientu typu zeleně (z tabulky č. 30), popř. pořízení průkazné důkazní fotodokumentace. Je-li znám údaj o věku rostliny (např. z projektové dokumentace, z pracovních záznamů, fotodokumentace apod.), lze základní cenu okrasné rostliny upravit interpolací z cen pro obě sousední věkové kategorie.
7.2. Věk oceňované okrasné rostliny se určuje ve věkových kategoriích, uvedených v tabulkách této přílohy. Věkem oceňované okrasné rostliny se rozumí její stáří od počátku reprodukce (roku výsevu a řízkování ve školce). z přílohy č. 39. Trvalý porost oceňovaný podle § 39 se navíc vynásobí koeficientem Ksv z tabulky č. 29.
7.3. Dřeviny na nelesních pozemcích, které vznikly přirozeným způsobem (tzv. náletem), se za trvalý porost považují od čtvrtého roku po svém vzniku (tzn. pátý rok věku).
 
Příloha 38
Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
Kód cz-cc    Kód SKP               Název položky               Hodnota Ki
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
  1          2                    3                   4
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
                         SEKCE 1 - BUDOVY
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
11   BUDOVY BYTOVÉ
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
111   Budovy jednobytové
     46.21.11.1           Budovy jednobytové                      2,146
     46.21.11.3-4          Budovy pro rodinnou rekreaci            
112   Budovy dvou a vícebytové
  1121 46.21.11.2           Budovy dvoubytové                       2,150
  1122 46.21.11.2           Budovy tří a vícebytové                    2,131
    46.21.12..
113   Budovy bytové ostatní
     46.21.18.2           Budovy se službami sociální péče               2,057
     46.21.19.1           Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.  
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
12   BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
121   Hotely a obdobné budovy
     46.21.19.1           Budovy hotelů                         2,061
     46.21.19.2           Budovy restauračních zařízení            
122   Budovy administrativní
     46.21.14.3..          Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná      2,120
                    správa, pošta-)
123   Budovy pro obchod
     46.21.14.2..          Budovy pro obchod, prodejny                  2,141
     46.21.14.3..          Budovy pro služby                     
124   Budovy pro dopravu a telekomunikace
  1241 46.21.14.4..          Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a        2,118
                    budovy k nim příslušející
     46.21.64.3                                    
  1242 46.21.14.5..          Garáže                            2,134
125   Budovy pro průmysl a skladování
  1251 46.21.13.1..          Budovy pro průmysl                      2,113
    46.21.51.2..
     46.21.13.3..          Budovy pro vodní hospodářství           
  1252 46.21.13.2..          Budovy skladů, nádrže a sila                 2,095
    46.21.64.1 a 2                                          
126   Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
  1261 46.21.16            Budovy pro společenské a kulturní účely            2,093
  1262 46.21.17.2           Budovy muzeí a knihoven                    2,076
  1263 46.21.17..1 a 3        Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum          2,076
  1264 46.21.18.1           Budovy pro zdravotnictví                   2,078
  1265 46.21.61..           Budovy pro sport                       2,090
    46.21.63..           tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
127   Budovy nebytové ostatní     
  1271 46.21.15.2..          Budovy pro zemědělství                    2,165
    46.21.15.3..          tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro
                    skladování a úpravu zemědělských produktů
  1272 46.21.14.6..1         Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity          2,063
  1273 46.21.19.9..          Historické nebo kulturní památky          
  1274 46.21.19.9..          Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené           2,093
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
                       SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
21   DOPRAVNÍ DÍLA
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
211   Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace

     46.23.11..          Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace         2,256
                   včetně ploch obdobného charakteru
212   Dráhy kolejové

     46.23.13..          Dráhy železniční a visuté                   2,140
213   Plochy letišť

     46.23.14  Dráhy letištní a ostatní plochy                         2,275
214   Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
  2141 46.21.21..          Mosty a visuté dálnice                     2,035
  2142 46.21.22..          Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty         2,058
                   (kromě důlních)
215   Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
  2151 46.24.12.1          Přístavy a plavební kanály                   2,091
    46.24.11
  2152 46.24.12.3          Hráze, jezy a stupně na tocích                 2,127
     46.24.12.4          Objekty budované v souvislosti s hrázemi      
     46.24.12.8          Přehrady a nádrže na tocích             
     46.24.12.9          Úpravy vodních toků (regulace)           
  2153 46.24.12.6-7         Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění  
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
22   VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
221   Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
  2211 46.21.31..          Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů       2,319
                   dálková trubní
     46.21.32.7                                    
  2212 46.21.32..          Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní,       2,339
                   horkovodní a kanalizační dálková trubní (vč.
                   souvisejících objektů)
    46.21.64.1          Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod           
  2213 46.21.36-37..         Vedení dálkové telekomunikační                 2,289
     46.21.52.5          Stavby telekomunikační (např. věže, stožáry)    
  2214 46.21.33..          Vedení elektrická trakční                   2,244
     46.21.34..          Vedení dálková elektrická (vč.pomocných zařízení)  
    46.21.35..
222   Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
  2221 46.21.42.3          Vedení plynu místní trubní                   2,295
  2222 46.21.41.1,2,9        Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní        2,313
    46.21.42.1,2         místní trubní (vč. souvisejících objektů)
    46.21.64.1
     46.25.22.1          Vrty čerpací (studny vrtané)            
     46.25.22.2          Studny jinde neuvedené a jímání vody        
  2223 46.21.41.4,9         Vedení kanalizace místní trubní                2,314
     46.21.64.1          Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod    
  2224 46.21.43..          Vedení místní elektrické a telekomunikační           2,234
                   (vč.pomocných zařízení)
     46.21.43.9          Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené  
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
23   SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
  2301 46.21.52..          Stavby důlní a pro těžbu                    2,285
  2302 46.21.51..          Stavby elektráren                  
    46.25.61
  2303 46.25.61           Stavby pro chemický průmysl             
  2304                Stavby průmyslové jinde neuvedené          
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
24   OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------
241   Stavby pro sport a rekreaci
  2411 46.23.22.9          Sportovní hřiště                        2,288
  2412 46.23.21..         Ostatní stavby pro sport a rekreaci               2,403
                   tj. plochy stadionů a hřišť, parky          
242   Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
     46.21.64..          Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená            2,318
    46.39.99
--------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------     
 
     
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 7, § 28a odst. 2 až 3 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.
Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.
Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a nejnižší Ki dle CZ-CC 111, 112.
 
Příloha 39
Koeficienty prodejnosti - Kp
      Tabulky č. 1
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obce                                                                                 
(kategorie obcí                                                                           
podle počtu obyvatel;                                                                        
ve vyjmenovaných městech oblasti                                                                   
podle do nich zařazených                                                                       
katastrálních území)                                           STAVBY
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   
                      Výroba Obchod   Doprava a Školy a Zdravotnictví  Zemědělství Bytové Sklady Inženýrské Garáže   Rodinné  Chaty
                               spoje   kultura                domy      stavby         domy
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0                      1    2     3     4       5       6     7    8      9   10     11    12
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavní město Praha
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Praha 1 0,914 3,589 1,668 3,107 1,983 0,244 5,951 0,899 1,238 3,306 6,992 1,000 Praha 2 1,225 1,981 1,116 0,244 4,368 1,338 2,371 3,743 0,854 Praha 3 1,010 1,783 2,648 0,304 3,162 1,442 1,723 2,502 1,000 Praha 4 1,420 1,782 0,636 1,048 1,220 0,411 2,278 1,119 0,612 1,892 2,370 3,922 Praha 5 0,929 2,445 1,019 0,244 2,699 0,952 1,527 2,939 1,327 Praha 6 2,619 2,525 0,912 3,107 1,983 0,773 4,593 3,463 1,238 2,737 4,391 1,773 Praha 7 0,602 1,560 0,936 1,048 1,220 0,238 1,847 1,183 0,612 1,467 1,964 1,971 Praha 8 0,552 1,336 0,866 0,221 2,540 1,533 1,687 2,129 1,152 Praha 9 1,235 1,702 0,875 0,573 2,430 2,717 1,902 2,204 2,003 Praha 10 0,879 2,753 0,790 0,203 1,846 0,948 1,651 3,184 1,256 Praha 11 0,488 0,993 0,813 0,271 1,195 1,309 1,471 1,789 2,844 Praha 12 1,031 0,879 0,594 0,249 1,838 1,414 1,453 1,691 1,274 Praha 13 0,567 0,740 0,690 0,206 1,070 0,848 1,193 1,323 1,953 Praha 14 0,418 0,934 0,627 0,285 1,215 1,102 1,290 1,403 0,370 Praha 15 0,660 0,985 1,026 0,422 1,355 0,671 1,150 1,383 2,852 Praha 16 1,151 0,935 0,996 0,234 1,211 1,181 1,545 1,986 2,184 Praha 17 1,443 0,952 0,996 0,235 0,824 1,224 1,333 1,986 1,951 Praha 18 0,673 0,599 1,049 0,192 2,018 0,319 1,221 2,101 1,963 Praha 19 0,502 0,779 0,665 0,237 1,199 0,659 1,313 1,446 1,399 Praha 20 0,963 1,618 1,092 0,244 3,497 1,820 1,833 2,457 1,370 Praha 21 1,514 2,298 1,147 0,245 3,656 0,237 2,412 3,443 1,747 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Benešov 1,173 0,963 0,956 1,221 0,717 0,261 1,644 0,655 1,198 1,067 1,575 1,450 nad 5 000 obyvatel 0,415 0,555 0,763 0,524 0,482 0,615 1,283 0,645 1,194 1,357 1,446 2 001 - 5 000 0,454 0,897 0,486 0,342 0,801 0,423 1,181 1,405 1,655 1 001 - 2 000 0,600 0,732 0,355 0,469 0,936 0,731 1,697 1,563 1,324 do 1 000 obyvatel 0,543 0,658 0,675 0,469 0,956 0,683 1,489 1,538 1,426 Beroun 0,385 1,069 0,691 0,344 0,411 0,301 1,720 0,891 1,165 1,435 1,754 1,417 nad 5 000 obyvatel 0,680 0,845 0,540 0,777 0,583 0,877 1,389 0,930 1,232 1,775 4,670 2 001 - 5 000 0,395 0,578 1,033 0,725 1,089 0,461 1,314 1,648 4,413 1 001 - 2 000 0,853 1,080 1,021 0,590 1,291 0,911 1,492 2,258 1,593 do 1 000 obyvatel 0,413 1,061 0,635 0,928 0,902 0,999 1,563 2,317 2,226 Kladno 1 0,521 1,043 0,506 0,631 0,690 0,360 1,878 0,486 1,030 1,154 1,441 1,421 Kladno 2 0,771 1,007 0,229 0,421 1,544 0,811 1,120 1,503 1,490 Kladno 3 0,421 0,698 0,979 0,250 1,002 0,665 1,086 1,217 1,153 nad 5 000 obyvatel 0,679 1,121 0,355 0,597 0,486 0,545 1,418 0,830 1,284 1,697 1,073 2 001 - 5 000 0,657 0,595 0,279 0,468 0,435 0,593 1,262 1,724 1,676 1 001 - 2 000 1,178 0,939 0,358 0,400 0,637 0,504 1,447 1,927 1,488 do 1 000 obyvatel 0,728 0,877 0,305 0,289 1,002 0,425 1,507 1,945 1,865 Kolín 0,761 1,033 0,979 0,979 0,837 0,629 1,784 0,810 1,261 1,126 1,750 0,933 nad 5 000 obyvatel 0,688 0,964 0,738 0,835 0,608 0,217 2,647 0,547 1,541 1,992 1,051 2 001 - 5 000 0,497 0,830 0,242 0,438 1,043 0,655 1,229 1,800 1,818 1 001 - 2 000 1,157 0,992 0,637 0,495 1,768 0,628 1,273 1,748 1,530 do 1 000 obyvatel 0,648 1,107 0,407 0,640 0,640 0,785 1,407 1,990 1,570 Kutná Hora 0,600 0,679 0,566 0,613 0,634 0,127 1,291 0,646 0,842 1,066 1,321 1,194 nad 5 000 obyvatel 0,436 0,889 0,160 0,514 0,699 0,364 1,209 0,609 0,969 1,236 1,029 2 001 - 5 000 0,395 0,755 0,135 0,386 0,469 0,775 0,906 1,152 1,096 1 001 - 2 000 0,330 0,581 0,550 0,368 0,888 0,506 1,053 1,164 1,011 do 1 000 obyvatel 0,204 0,552 0,787 0,466 0,957 0,631 1,035 1,336 1,357 Mělník 0,479 0,715 1,610 0,822 0,750 0,712 1,602 0,485 0,797 0,970 1,191 1,774 nad 5 000 obyvatel 0,598 0,749 0,230 0,737 0,730 0,313 1,760 0,545 1,447 1,804 1,281 2 001 - 5 000 0,408 0,571 0,236 0,462 1,455 0,660 1,351 1,905 2,275 1 001 - 2 000 0,541 0,704 0,762 0,812 1,057 0,617 1,454 1,958 1,596 do 1 000 obyvatel 0,671 0,843 0,635 0,438 0,917 0,636 1,347 1,923 1,483 Mladá Boleslav 0,983 1,235 1,533 0,688 0,684 0,813 1,280 0,801 0,711 1,438 1,635 1,413 nad 5 000 obyvatel 0,708 0,827 0,265 0,836 0,622 0,392 0,999 0,516 1,099 1,468 1,419 2 001 - 5 000 0,667 0,765 0,139 0,358 0,889 0,442 1,179 1,565 1,371 1 001 - 2 000 0,737 0,951 0,714 0,331 1,570 0,639 1,744 2,001 2,006 do 1 000 obyvatel 0,514 0,653 0,689 0,523 0,679 0,774 1,365 1,749 1,462 Nymburk 0,294 0,956 2,611 0,306 0,263 0,439 1,209 0,377 1,088 1,085 1,385 0,890 nad 5 000 obyvatel 0,974 0,844 0,641 0,640 0,642 0,544 1,176 0,642 1,367 1,905 1,557 2 001 - 5 000 0,503 1,295 0,261 0,669 0,966 0,846 1,122 1,468 1,682 1 001 - 2 000 0,695 1,325 0,571 0,536 1,399 0,733 1,428 1,683 2,874 do 1 000 obyvatel 0,305 0,683 0,632 0,601 0,592 0,726 1,357 1,662 1,557 Poděbrady 1 0,569 0,871 0,823 1,032 0,947 0,286 1,567 0,783 1,088 1,311 1,621 1,324 Poděbrady 2 0,898 1,361 0,820 0,153 0,938 0,152 0,839 1,057 1,417 Praha-východ nad 15 000 obyvatel 2,292 1,377 1,268 1,544 1,430 0,689 1,733 0,901 1,341 1,546 2,180 2,818 5 001 - 15 000 0,590 1,231 2,442 0,389 2,258 0,952 1,360 2,045 1,625 2 001 - 5 000 0,679 1,052 0,448 0,592 0,869 1,177 1,709 2,558 2,607 1 001 - 2 000 0,821 1,387 0,816 1,067 1,357 1,085 1,761 2,744 2,322 do 1 000 obyvatel 0,993 1,047 0,607 0,937 1,748 1,248 1,857 2,591 1,933 Praha-západ nad 5 000 obyvatel 0,669 1,242 1,069 1,226 1,574 0,612 2,210 0,557 1,554 1,621 2,485 1,813 2 001 - 5 000 1,100 1,370 1,119 0,727 2,671 1,210 1,905 2,824 2,060 1 001 - 2 000 0,747 1,158 0,727 1,415 3,510 1,058 1,750 2,933 1,822 do 1 000 obyvatel 0,930 1,390 0,891 0,613 0,569 0,838 2,053 2,924 1,810 Příbram 0,634 1,104 0,902 0,749 1,068 0,873 0,915 0,774 0,779 1,006 1,445 1,002 nad 5 000 obyvatel 0,718 1,060 0,656 0,780 0,509 0,479 1,606 0,813 1,271 1,631 2,789 2 001 - 5 000 0,501 0,889 2,068 0,317 0,445 0,476 1,064 1,226 1,173 1 001 - 2 000 0,510 0,567 0,604 0,339 0,666 0,493 1,266 1,632 1,510 do 1 000 obyvatel 0,508 0,737 0,812 0,631 0,896 0,642 1,302 1,731 1,566 Rakovník 0,482 0,843 0,753 0,916 0,391 0,289 1,503 0,516 0,767 1,328 1,352 1,012 nad 2 000 obyvatel 0,478 0,802 0,610 0,288 0,420 0,708 1,226 1,407 1,147 1,408 1,791 1 001 - 2 000 0,400 0,724 0,650 0,367 0,484 0,522 1,102 1,255 0,996 do 1 000 obyvatel 0,372 0,522 0,567 0,381 0,580 0,543 1,160 1,333 1,108 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- České Budějovice 1 1,145 1,622 0,720 0,585 1,014 0,177 2,061 1,189 0,580 1,961 2,682 1,087 České Budějovice 2 0,935 1,125 0,501 0,354 1,516 0,679 1,073 1,221 0,987 České Budějovice 3 0,623 1,006 0,710 0,602 1,505 0,687 1,262 1,215 1,112 České Budějovice 4 0,734 0,856 0,705 0,256 0,850 0,565 1,172 1,005 1,184 nad 5 000 obyvatel 0,421 0,662 0,247 0,506 0,490 0,473 0,414 0,508 1,356 1,100 1,472 2 001 - 5 000 0,492 0,534 0,603 0,354 0,942 0,683 1,190 1,381 1,422 1 001 - 2 000 0,711 0,826 1,211 0,401 0,796 0,599 1,328 1,435 2,121 do 1 000 obyvatel 0,597 0,430 0,712 0,389 0,600 0,606 1,219 1,486 1,545 Český Krumlov 0,483 1,546 0,893 0,829 0,371 0,689 1,387 0,811 0,487 1,234 1,687 0,966 nad 5 000 obyvatel 0,418 1,229 0,829 0,475 0,388 0,225 1,015 0,813 1,079 1,048 1,067 2 001 - 5 000 0,380 0,617 0,226 0,306 0,692 0,540 1,153 1,235 1,627 1 001 - 2 000 0,643 0,805 0,926 0,490 0,843 0,740 1,142 1,179 1,766 do 1 000 obyvatel 0,319 1,100 0,785 0,480 0,459 0,673 1,095 1,298 1,958 Jindřichův Hradec 0,462 0,826 0,820 0,518 0,405 0,179 1,259 0,542 0,535 1,102 1,247 1,156 nad 5 000 obyvatel 0,568 0,983 0,639 0,344 0,504 0,313 1,124 1,173 1,466 1,347 1,195 2 001 - 5 000 0,371 0,533 0,784 0,275 0,541 0,412 1,024 1,109 1,098 1 001 - 2 000 0,416 0,399 0,620 0,243 0,565 0,533 1,024 1,135 1,128 do 1 000 obyvatel 0,250 0,494 0,394 0,369 0,657 0,499 1,016 1,139 1,145 Písek 0,448 0,928 0,669 0,493 0,884 0,204 1,109 0,571 0,785 1,174 1,259 0,956 nad 5 000 obyvatel 0,460 0,816 0,601 0,560 0,476 0,189 0,683 0,324 1,171 1,173 0,926 2 001 - 5 000 0,593 0,744 0,617 0,175 0,392 0,290 1,229 1,039 1,342 1 001 - 2 000 0,341 0,472 0,549 0,357 0,703 0,495 1,014 1,217 2,435 do 1 000 obyvatel 0,330 0,564 0,338 0,383 0,466 0,521 1,063 1,365 1,530 Prachatice 0,556 0,905 0,470 0,346 0,565 0,264 1,058 0,257 0,461 1,077 0,954 1,076 nad 5 000 obyvatel 0,352 0,604 0,081 0,546 0,718 0,190 0,962 0,557 1,153 0,912 1,018 2 001 - 5 000 0,432 0,516 0,924 0,478 1,547 0,570 1,069 1,116 0,972 1 001 - 2 000 0,525 0,494 0,592 0,499 0,588 0,769 1,256 1,434 0,968 do 1 000 obyvatel 0,419 0,832 0,684 0,358 0,646 0,509 1,081 1,326 1,955 Strakonice 0,473 0,822 0,855 0,392 0,882 0,736 0,749 0,528 0,421 1,205 1,034 0,910 nad 5 000 obyvatel 0,545 0,589 0,736 0,423 0,446 0,181 0,838 0,524 1,219 1,043 1,273 2 001 - 5 000 1,189 0,642 0,511 0,857 0,744 0,631 1,208 1,111 1,302 1 001 - 2 000 0,493 0,423 0,508 0,318 0,676 0,417 0,851 1,066 1,192 do 1 000 obyvatel 0,382 0,573 0,540 0,368 0,462 0,477 0,992 1,126 1,068 Tábor 0,506 0,878 0,586 0,497 0,720 0,368 1,244 0,879 0,622 1,150 1,312 1,676 nad 5 000 obyvatel 0,566 0,712 0,591 0,638 1,082 0,219 1,121 0,744 1,313 1,345 1,291 2 001 - 5 000 0,327 0,843 0,198 0,291 0,655 0,508 1,108 1,086 1,319 1 001 - 2 000 0,442 0,415 0,426 0,339 0,247 0,429 0,999 1,361 1,353 do 1 000 obyvatel 0,558 0,503 1,122 0,360 0,731 0,510 1,150 1,257 1,438 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plzeňský kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domažlice 0,333 0,597 0,625 0,864 0,544 0,434 1,406 0,670 0,856 1,308 1,243 0,991 nad 5 000 obyvatel 0,500 0,449 0,607 0,450 0,586 0,349 1,496 0,575 1,315 1,301 1,527 2 001 - 5 000 0,534 0,625 0,636 0,532 0,710 0,536 1,106 1,052 1,787 1 001 - 2 000 0,243 0,750 0,413 0,212 0,460 0,550 0,993 1,017 0,716 do 1 000 obyvatel 0,237 0,505 0,488 0,332 0,386 0,431 0,847 1,060 1,154 Klatovy 1,169 0,900 0,485 1,225 0,986 0,264 0,902 0,739 0,824 1,121 1,141 0,872 nad 5 000 obyvatel 0,557 0,948 0,986 0,769 0,718 0,253 1,379 0,482 1,238 1,426 1,286 2 001 - 5 000 0,186 1,039 1,643 0,693 0,665 1,306 1,442 1,517 1,489 1 001 - 2 000 0,341 0,664 0,814 0,349 0,689 0,576 1,034 1,291 1,208 do 1 000 obyvatel 0,802 0,696 0,234 0,342 0,485 0,548 1,108 1,432 1,345 Plzeň 1 0,517 1,168 0,738 0,751 0,919 0,288 1,954 0,727 0,642 1,154 1,482 1,099 Plzeň 2 0,726 0,712 0,549 0,27 1,086 0,663 1,265 1,259 1,256 Plzeň 3 0,862 0,350 0,709 0,398 0,731 0,723 0,994 1,119 1,287 nad 2 000 obyvatel 0,398 0,534 0,370 0,716 0,474 0,326 0,726 0,361 1,046 1,304 2,176 1 001 - 2 000 0,400 0,349 0,806 0,601 0,581 0,300 1,493 1,900 2,537 do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,481 0,583 0,340 1,244 1,773 1,113 Plzeň-jih nad 5 000 obyvatel 0,344 0,728 1,165 0,676 0,419 0,307 1,027 0,638 0,814 1,093 1,068 1,164 2 001 - 5 000 0,351 0,711 0,463 0,495 1,477 0,702 1,079 1,240 1,495 1 001 - 2 000 0,472 0,486 0,723 0,209 0,881 0,627 1,162 1,279 1,249 do 1 000 obyvatel 0,547 0,504 0,651 0,505 0,508 0,577 1,132 1,311 1,400 Plzeň-sever nad 5 000 obyvatel 0,756 0,790 0,738 1,068 0,438 0,362 0,606 1,146 0,405 1,253 1,307 1,362 2 001 - 5 000 0,502 0,690 0,715 0,465 0,897 0,589 1,309 1,429 1,401 1 001 - 2 000 0,302 0,665 0,687 0,579 0,534 0,456 1,166 1,372 1,593 do 1 000 obyvatel 0,342 0,646 0,826 0,413 0,407 0,618 1,156 1,346 1,275 Rokycany 0,453 0,624 0,602 0,631 0,693 0,317 0,868 1,143 0,932 1,181 1,274 1,325 nad 2 000 obyvatel 0,374 0,535 0,940 0,472 0,859 0,311 0,477 0,523 1,147 1,545 1,775 1 001 - 2 000 0,437 0,531 0,111 0,450 0,948 0,507 1,193 1,352 2,663 do 1 000 obyvatel 0,283 0,681 0,593 0,621 0,809 0,640 1,308 1,608 1,836 Tachov 0,483 0,707 0,606 0,842 0,597 0,374 0,734 0,527 0,894 0,984 0,860 0,994 nad 5 000 obyvatel 0,483 0,505 0,583 0,443 0,378 0,316 1,295 0,322 1,084 0,917 1,021 2 001 - 5 000 0,489 0,776 0,518 0,303 0,403 0,528 0,780 0,754 1,041 1 001 - 2 000 0,287 0,512 0,640 0,285 0,585 0,501 0,967 0,886 1,330 do 1 000 obyvatel 0,417 0,470 0,640 0,437 0,572 0,604 0,920 0,932 1,371 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karlovarský kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cheb 0,451 0,669 0,303 0,661 0,711 0,298 1,039 0,403 0,374 0,791 1,039 1,167 nad 5 000 obyvatel 0,566 0,507 0,562 0,516 0,672 0,088 0,910 0,531 0,929 0,945 1,408 2 001 - 5 000 0,322 0,490 0,969 0,219 0,880 0,418 0,907 0,869 0,928 1 001 - 2 000 0,438 0,386 0,700 0,350 0,681 0,631 1,017 0,969 0,854 do 1 000 obyvatel 0,360 0,788 0,600 0,279 0,393 0,514 1,052 1,119 2,168 Františkovy Lázně 1 0,596 0,592 0,374 0,620 0,565 0,518 1,253 0,603 0,374 0,862 0,806 0,940 Františkovy Lázně 2 0,136 0,503 0,450 0,450 0,214 0,332 0,919 0,896 0,766 Jáchymov 0,176 0,345 0,528 0,402 0,646 0,292 0,785 0,232 0,587 0,810 0,622 1,193 Karlovy Vary 1 0,628 2,690 0,838 0,651 0,563 0,483 2,643 1,259 0,587 1,531 2,289 0,668 Karlovy Vary 2 0,359 1,132 0,549 0,300 1,522 0,632 1,090 1,588 1,120 Karlovy Vary 3 0,503 0,992 1,140 0,511 1,403 0,690 0,915 1,091 1,251 Karlovy Vary 4 0,568 0,585 0,796 0,183 1,366 0,330 0,950 0,981 0,979 nad 15 000 obyvatel 0,451 0,573 0,826 0,402 0,646 0,21 0,596 0,482 0,987 1,091 0,823 5 001 - 15 000 0,831 0,666 0,752 0,218 0,852 0,405 1,282 1,158 1,547 2 001 - 5 000 0,478 0,486 0,478 0,293 0,627 0,310 1,088 0,822 1,218 1 001 - 2 000 0,665 0,827 0,540 0,479 0,720 0,510 1,151 1,249 1,472 do 1 000 obyvatel 0,662 0,696 0,335 0,399 1,154 0,426 1,066 1,160 1,404 Mariánské Lázně 1 1,304 1,062 0,621 0,436 0,810 0,208 1,986 0,363 0,430 1,169 0,827 1,056 Mariánské Lázně 2 0,558 1,539 0,710 0,138 1,074 0,584 1,278 0,936 0,768 Mariánské Lázně 3 0,303 0,484 0,700 0,262 0,555 0,332 0,783 0,581 0,747 Sokolov 0,980 0,538 0,225 0,178 0,439 0,385 0,877 0,459 0,415 0,946 0,966 1,046 nad 5 000 obyvatel 0,296 0,609 0,259 0,636 0,551 0,266 0,783 0,353 1,019 0,905 1,069 2 001 - 5 000 0,357 0,661 0,193 0,133 0,996 0,457 0,961 0,981 1,203 1 001 - 2 000 0,355 0,683 0,174 0,207 0,507 0,502 0,898 1,086 1,373 do 1 000 obyvatel 0,383 0,392 0,563 0,188 0,839 0,420 1,035 1,142 1,225 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ústecký kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Děčín 0,461 0,938 0,594 0,787 0,388 0,290 5,119 0,585 0,697 0,993 0,953 0,791 nad 15 000 obyvatel 0,520 0,598 0,695 0,570 0,520 0,156 0,740 0,372 0,918 0,882 1,951 5 001 - 15 000 0,479 0,598 0,082 0,304 0,849 0,568 1,037 0,974 1,301 2 001 - 5 000 0,563 0,531 0,389 0,207 0,691 0,431 0,999 0,927 1,119 1 001 - 2 000 0,488 0,310 0,225 0,376 0,378 0,333 0,933 1,091 1,932 do 1 000 obyvatel 0,367 0,790 0,651 0,340 0,604 0,493 1,167 1,431 1,652 Chomutov 0,738 0,488 0,388 0,879 1,083 0,355 0,739 0,667 0,507 1,100 1,068 0,942 nad 5 000 obyvatel 0,288 0,556 0,737 0,590 0,670 0,416 0,873 0,409 1,054 0,956 1,064 2 001 - 5 000 0,395 0,424 0,413 0,151 0,384 0,083 0,640 0,673 0,656 1 001 - 2 000 0,544 0,445 0,556 0,217 0,381 0,337 0,948 0,973 1,201 do 1 000 obyvatel 0,334 0,688 0,550 0,213 0,209 0,313 0,998 0,972 1,182 Litoměřice 0,608 0,827 0,719 1,166 0,460 0,480 1,402 0,725 0,636 1,332 1,388 1,179 nad 5 000 obyvatel 0,516 0,773 0,279 0,600 0,500 0,554 1,380 0,730 1,154 1,268 1,389 2 001 - 5 000 0,296 0,509 0,239 0,316 0,591 0,424 0,951 1,112 1,483 1 001 - 2 000 0,457 0,688 0,505 0,403 0,459 0,549 1,242 1,209 1,408 do 1 000 obyvatel 0,499 0,688 0,735 0,489 0,670 0,542 1,119 1,293 1,631 Louny 0,361 0,503 0,609 1,126 0,521 0,140 1,078 0,386 0,861 1,219 1,302 0,920 nad 15 000 obyvatel 0,253 0,696 0,605 0,450 0,400 0,324 0,834 0,328 1,318 0,964 1,099 5 001 - 15 000 0,563 0,847 0,592 0,151 0,860 0,306 1,037 0,780 1,080 2 001 - 5 000 0,256 0,290 0,553 0,188 0,493 0,352 0,836 0,931 1,704 1 001 - 2 000 0,127 0,315 0,536 0,367 0,551 0,409 0,970 1,001 1,372 do 1 000 obyvatel 0,450 0,404 0,695 0,291 0,479 0,347 0,947 1,000 1,426 Most 1 0,803 0,189 0,711 0,520 0,800 0,412 0,956 0,817 0,916 0,869 1,419 1,358 Most 2 0,463 0,601 0,309 0,410 0,600 0,761 1,267 1,314 2,846 Most 3 0,542 0,547 0,700 0,562 0,207 0,716 0,760 1,167 2,531 nad 5 000 obyvatel 0,285 0,955 0,700 0,520 0,570 0,205 1,23 0,305 0,919 1,465 1,246 2 001 - 5 000 0,309 0,308 0,528 0,245 0,708 0,411 0,834 0,909 1,397 1 001 - 2 000 0,457 0,255 1,037 0,205 0,355 0,720 0,814 1,005 2,033 do 1 000 obyvatel 0,813 1,294 0,421 0,340 0,577 0,801 0,835 1,132 1,374 Teplice 0,516 0,874 0,692 0,392 0,781 0,178 1,276 0,530 0,705 0,954 1,090 0,943 nad 15 000 obyvatel 1,015 0,450 0,856 0,630 0,540 0,075 0,757 0,344 1,000 0,927 1,330 5 001 - 15 000 0,513 0,487 0,745 0,194 0,811 0,413 0,869 1,007 1,287 2 001 - 5 000 0,422 0,484 0,545 0,236 0,800 0,448 1,058 1,362 1,241 1 001 - 2 000 0,345 0,569 0,585 0,176 0,970 0,450 1,096 1,066 1,174 do 1 000 obyvatel 0,517 0,894 0,461 0,322 0,749 0,466 0,964 1,151 1,381 Ústí nad Labem 1 0,504 0,952 0,553 1,920 0,590 0,312 1,091 0,610 0,542 0,940 0,941 1,224 Ústí nad Labem 2 0,401 0,822 0,782 0,310 1,271 0,512 1,036 1,206 1,032 Ústí nad Labem 3 0,480 0,486 0,371 0,277 1,163 0,543 1,029 0,746 1,162 Ústí nad Labem 4 0,757 0,569 0,650 0,294 1,196 0,384 0,989 0,790 1,336 Ústí nad Labem 5 0,366 0,443 0,645 0,537 0,602 0,701 0,918 0,799 1,258 Ústí nad Labem 6 0,145 0,701 0,640 0,302 0,650 0,700 0,701 0,802 0,800 nad 2 000 obyvatel 0,612 0,590 0,632 0,470 0,640 0,320 1,130 0,605 1,076 1,166 1,293 1 001 - 2 000 0,549 0,582 0,586 0,326 0,470 0,562 0,943 0,971 1,397 do 1 000 obyvatel 0,523 0,627 0,516 0,571 0,460 0,466 1,183 1,336 1,553 Liberecký kraj Česká Lípa 0,354 0,761 1,322 0,301 0,609 0,232 1,078 0,534 0,485 1,003 1,048 1,164 nad 5 000 obyvatel 0,452 0,859 0,716 0,471 0,512 0,682 0,871 0,485 1,035 1,178 0,996 2 001 - 5 000 0,268 0,440 0,689 0,450 0,523 0,365 0,965 1,098 1,126 1 001 - 2 000 0,451 0,523 0,209 0,474 0,406 0,739 1,204 1,172 1,921 do 1 000 obyvatel 0,386 0,469 0,638 0,373 0,66 0,471 1,162 1,396 1,509 Jablonec nad Nisou 0,495 0,885 0,731 0,473 0,528 0,520 1,380 0,559 0,503 1,197 1,228 1,429 nad 5 000 obyvatel 0,405 0,652 0,700 0,860 0,632 0,163 0,914 0,49 1,269 1,312 1,417 2 001 - 5 000 0,574 0,599 0,535 0,243 0,26 0,347 1,123 1,392 1,064 1 001 - 2 000 0,735 0,732 0,520 0,393 0,193 0,443 1,156 1,932 2,418 do 1 000 obyvatel 0,341 0,982 0,173 0,337 0,595 0,337 1,311 1,984 1,834 Liberec 1 0,499 0,928 0,282 0,744 0,653 0,268 2,719 1,463 0,551 1,255 1,327 0,998 Liberec 2 0,538 0,853 0,861 0,242 0,972 0,922 1,022 1,077 1,145 Liberec 3 0,342 0,956 0,540 0,155 0,886 0,861 0,957 1,081 1,038 Liberec 4 0,397 0,552 0,514 0,236 0,735 0,816 1,025 1,100 1,191 Liberec 5 0,361 1,087 0,510 0,172 0,559 0,845 0,811 0,920 1,030 nad 5 000 obyvatel 0,452 1,143 0,957 0,348 0,492 0,413 2,131 0,411 1,105 1,073 1,084 2 001 - 5 000 0,392 0,495 0,647 0,282 0,901 0,688 1,048 1,014 1,871 1 001 - 2 000 1,004 0,715 0,593 0,528 1,015 0,508 1,074 1,397 1,108 do 1 000 obyvatel 0,276 0,783 0,791 0,386 0,719 0,579 1,369 1,566 2,051 Semily 0,291 0,711 0,644 0,641 0,625 0,328 1,252 0,614 0,660 1,031 0,952 0,963 nad 5 000 obyvatel 0,816 0,939 0,640 0,493 0,671 0,292 1,266 0,656 1,246 1,425 1,580 2 001 - 5 000 0,359 1,122 0,623 0,128 1,753 0,58 1,410 2,470 4,727 1 001 - 2 000 0,426 0,811 0,862 0,441 0,991 0,797 1,224 1,574 1,439 do 1 000 obyvatel 0,408 0,856 0,779 0,343 0,960 0,577 1,172 1,606 1,474 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Královéhradecký kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hradec Králové 1 1,001 1,319 0,562 0,852 0,707 0,247 1,949 0,465 0,744 1,105 1,274 0,912 Hradec Králové 2 0,613 1,080 0,562 0,540 1,501 0,860 1,189 1,450 1,145 Hradec Králové 3 0,922 0,753 0,560 0,225 1,366 0,970 1,074 1,200 1,246 Hradec Králové 4 0,721 0,304 0,558 0,165 0,762 0,738 0,993 1,147 0,858 Hradec Králové 5 0,527 0,728 0,555 0,231 0,827 0,357 1,103 1,087 1,732 nad 5 000 obyvatel 0,364 0,620 0,578 0,755 0,667 0,394 1,496 0,662 1,213 1,317 1,727 2 001 - 5 000 0,289 0,605 0,520 0,275 0,760 0,660 1,050 1,338 1,769 1 001 - 2 000 0,469 0,376 0,646 0,287 1,193 0,511 1,158 1,400 2,261 do 1 000 obyvatel 0,469 0,523 0,444 0,396 1,011 0,566 1,167 1,352 1,957 Jičín 0,793 0,967 0,565 0,349 0,975 0,575 2,232 0,460 0,656 1,355 1,136 0,573 nad 5 000 obyvatel 0,537 0,877 0,787 0,447 0,602 0,167 1,786 0,623 1,172 1,167 1,761 2 001 - 5 000 0,281 0,444 0,544 0,378 1,048 0,425 1,271 1,257 1,280 1 001 - 2 000 0,246 0,620 0,449 0,504 1,210 0,351 1,086 1,293 1,184 do 1 000 obyvatel 0,386 0,514 0,415 0,503 0,645 0,527 1,235 1,428 2,401 Náchod 0,453 0,714 0,669 0,513 0,793 0,848 0,933 0,538 0,602 1,075 1,002 1,062 nad 5 000 obyvatel 0,508 0,653 0,286 0,515 0,468 0,413 0,884 0,669 1,077 1,023 1,369 2 001 - 5 000 0,408 1,429 0,511 0,358 0,833 0,390 1,014 0,849 1,038 1 001 - 2 000 0,904 0,705 0,433 0,320 0,728 0,634 1,031 0,993 1,018 do 1 000 obyvatel 0,635 0,546 0,373 0,359 0,790 0,538 0,933 1,102 1,452 Rychnov nad Kněžnou 0,367 0,656 0,753 0,725 0,453 0,657 0,764 0,267 0,400 1,035 0,917 0,641 nad 5 000 obyvatel 0,490 0,598 0,453 0,551 0,468 0,372 0,884 0,367 1,245 1,193 1,488 2 001 - 5 000 0,274 0,522 0,587 0,446 0,586 0,406 1,020 1,000 1,327 1 001 - 2 000 0,290 0,396 0,481 0,295 1,156 0,686 1,143 1,069 0,968 do 1 000 obyvatel 0,329 0,636 0,555 0,253 0,508 0,352 0,990 1,218 1,129 Trutnov 0,348 0,579 0,720 0,231 0,741 0,121 0,855 0,359 0,927 1,033 0,914 1,033 nad 15 000 obyvatel 0,610 0,968 0,614 0,680 0,838 0,233 1,101 0,402 1,142 1,312 1,275 5 001 - 15 000 0,524 0,853 0,538 0,222 1,260 0,530 1,189 1,188 1,381 2 001 - 5 000 0,180 0,717 0,992 0,303 1,188 0,281 0,967 1,171 1,246 1 001 - 2 000 0,616 1,274 0,728 0,344 1,774 0,606 1,371 1,442 1,475 do 1 000 obyvatel 0,429 1,234 0,600 0,306 1,065 0,498 1,186 1,398 1,450 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pardubický kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chrudim 1,121 0,893 0,232 0,529 0,614 0,169 1,466 0,505 0,735 1,163 1,320 1,270 nad 5 000 obyvatel 0,514 0,560 0,603 0,330 0,488 0,176 1,254 0,751 1,115 1,163 1,261 2 001 - 5 000 0,336 0,530 0,465 1,413 0,695 1,413 1,028 1,128 1,763 1 001 - 2 000 0,368 0,651 0,512 0,683 0,528 0,683 1,030 1,109 1,565 do 1 000 obyvatel 0,428 0,405 0,393 0,576 0,562 0,576 1,072 1,141 1,586 Pardubice 1 0,595 1,012 0,927 0,559 0,697 0,533 1,519 0,509 0,695 1,049 1,155 1,318 Pardubice 2 0,403 0,820 0,255 0,276 1,190 0,871 1,170 1,197 0,835 Pardubice 3 0,888 1,109 0,515 0,255 0,760 0,748 1,056 0,982 1,368 Pardubice 4 1,293 0,931 0,852 0,152 0,681 0,664 0,846 0,879 1,118 Pardubice 5 0,437 0,936 0,180 0,291 0,356 0,366 0,966 0,823 1,075 Pardubice 6 0,331 0,127 0,500 0,349 0,445 0,367 0,736 0,603 1,152 nad 5 000 obyvatel 0,365 1,007 0,365 0,529 0,414 0,100 1,162 0,474 1,198 1,305 1,461 2 001 - 5 000 0,334 0,659 0,507 0,422 1,364 0,726 1,160 1,303 1,740 1 001 - 2 000 0,527 0,665 0,492 0,277 0,857 0,672 1,186 1,337 2,241 do 1 000 obyvatel 0,266 0,416 0,535 0,566 0,731 0,594 1,287 1,397 1,483 Svitavy 0,361 0,748 0,533 0,289 0,498 0,212 0,898 0,645 0,467 1,075 0,844 0,977 nad 5 000 obyvatel 0,341 1,007 0,358 0,384 0,515 0,307 1,435 0,514 1,196 1,256 1,019 2 001 - 5 000 0,164 0,612 0,388 0,179 0,702 0,455 1,004 0,791 0,899 1 001 - 2 000 0,263 0,298 0,386 0,187 0,786 0,278 0,963 0,742 1,119 do 1 000 obyvatel 0,285 0,357 0,286 0,273 0,554 0,369 0,890 0,862 1,071 Ústí nad Orlicí 0,385 0,980 1,113 1,099 0,550 0,167 0,279 0,473 0,747 1,110 0,923 1,131 nad 15 000 obyvatel 0,696 0,621 0,545 0,331 0,555 0,350 0,550 0,416 1,141 0,805 1,001 5 001 - 15 000 0,537 0,821 0,564 0,296 0,894 0,426 1,149 1,069 1,199 2 001 - 5 000 0,297 0,399 0,350 0,458 0,502 0,419 0,892 0,844 0,822 1 001 - 2 000 0,440 0,560 0,421 0,263 0,401 0,419 0,808 0,838 0,964 do 1 000 obyvatel 0,211 0,485 0,450 0,263 0,616 0,345 0,887 0,944 1,180 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kraj Vysočina
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Havlíčkův Brod 0,597 0,884 0,542 0,686 0,624 0,272 1,142 0,366 0,379 0,880 1,070 0,877 nad 5 000 obyvatel 0,573 0,687 0,232 0,295 0,554 0,171 0,978 0,512 1,151 1,153 1,381 2 001 - 5 000 0,378 0,493 0,539 0,173 1,038 0,291 0,916 0,907 1,305 1 001 - 2 000 0,320 0,425 0,421 0,203 0,797 0,432 1,117 1,011 1,086 do 1 000 obyvatel 0,238 0,560 0,450 0,232 0,849 0,382 0,951 1,065 1,414 Jihlava 1 0,517 0,726 0,763 0,371 0,767 0,126 1,340 0,478 0,633 1,248 1,132 0,744 Jihlava 2 0,546 0,617 0,483 0,229 0,864 0,471 0,988 0,763 0,901 Jihlava 3 0,322 0,633 0,640 0,557 0,891 0,680 0,943 1,006 0,988 nad 5 000 obyvatel 0,305 0,578 0,644 0,358 0,519 0,273 0,934 0,444 1,069 0,999 1,091 2 001 - 5 000 0,474 0,519 0,572 0,273 0,934 0,444 0,922 0,951 1,284 1 001 - 2 000 0,165 0,524 0,535 0,229 0,763 0,386 0,958 1,190 1,397 do 1 000 obyvatel 0,430 0,550 0,417 0,390 0,424 0,542 0,892 1,100 1,082 Pelhřimov 0,629 0,511 0,620 0,588 1,312 0,205 0,812 0,406 0,490 1,148 0,976 1,008 nad 5 000 obyvatel 0,423 0,866 0,319 0,416 0,366 0,186 0,905 0,524 1,180 1,149 1,281 2 001 - 5 000 0,287 0,652 0,460 0,164 0,450 0,341 1,030 0,989 1,104 1 001 - 2 000 0,145 0,292 0,264 0,493 0,542 0,455 1,200 0,830 1,945 do 1 000 obyvatel 0,337 0,492 0,392 0,414 0,661 0,563 1,017 1,119 1,219 Třebíč 0,599 0,875 0,753 1,279 0,551 0,175 0,657 0,472 0,618 1,238 1,132 0,890 nad 5 000 obyvatel 0,486 0,786 0,732 0,288 0,453 0,146 1,195 0,381 1,178 1,037 0,998 2 001 - 5 000 0,418 0,475 0,283 0,134 0,79 0,291 0,945 0,796 0,933 1 001 - 2 000 0,369 0,480 0,673 0,268 0,530 0,388 0,959 0,788 1,055 do 1 000 obyvatel 0,413 0,483 0,734 0,167 0,358 0,234 0,957 0,837 1,134 Žďár nad Sázavou 0,514 0,578 0,216 0,474 0,872 0,168 0,725 0,406 0,480 1,387 1,013 1,047 nad 5 000 obyvatel 0,460 0,641 0,779 0,411 0,465 0,361 0,784 0,449 1,198 0,914 1,059 2 001 - 5 000 0,995 0,612 0,650 0,309 0,276 0,327 0,983 1,056 0,933 1 001 - 2 000 0,370 0,552 0,977 0,555 0,755 0,436 1,125 1,112 1,275 do 1 000 obyvatel 0,293 0,447 0,530 0,300 1,174 0,373 1,050 1,059 1,255 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jihomoravský kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Blansko 0,577 0,755 1,274 0,444 0,459 0,215 1,706 0,484 0,697 1,357 1,208 0,977 nad 5 000 obyvatel 0,472 0,802 0,525 0,698 0,521 0,289 1,370 0,407 1,244 1,198 1,243 2 001 - 5 000 0,336 0,468 0,600 0,226 0,954 0,487 1,096 1,120 1,419 1 001 - 2 000 0,342 0,513 0,412 0,284 0,819 0,401 1,087 1,334 1,007 do 1 000 obyvatel 0,404 0,592 1,206 0,253 0,794 0,344 1,036 1,297 1,254 Brno 1 0,981 1,629 0,900 0,714 1,165 0,600 3,000 0,638 0,696 1,822 1,400 0,800 Brno 2 1,048 1,715 1,386 0,539 2,558 1,988 1,549 2,494 1,980 Brno 3 1,215 1,367 0,600 0,117 2,237 0,987 1,618 2,452 1,389 Brno 4 1,193 0,972 0,485 0,447 1,527 0,768 1,398 1,962 1,314 Brno 5 0,697 1,108 0,427 0,105 2,025 0,634 1,717 2,36 1,156 Brno 6 0,589 0,984 0,445 0,086 2,097 1,077 1,374 1,970 1,242 Brno 7 0,888 0,798 0,946 0,686 1,225 0,885 1,352 1,877 1,326 Brno 8 1,070 1,160 0,702 0,264 0,517 1,108 1,424 1,336 1,953 Brno 9 0,670 1,021 0,690 0,509 1,494 0,646 1,414 1,671 1,607 Brno-venkov nad 5 000 obyvatel 0,664 0,880 0,489 0,529 0,679 0,266 1,466 0,718 0,764 1,369 1,643 1,347 2 001 - 5 000 0,586 0,730 0,531 0,430 1,467 0,782 1,185 1,751 1,278 1 001 - 2 000 0,585 0,781 0,530 0,494 1,094 0,684 1,315 1,888 1,266 do 1 000 obyvatel 0,607 0,885 0,387 0,321 1,312 0,657 1,235 1,721 1,373 Břeclav 0,617 0,803 0,737 0,304 0,705 0,215 1,237 0,549 0,374 0,997 1,099 1,052 nad 5 000 obyvatel 0,757 0,887 0,294 0,455 0,454 0,690 1,443 0,861 1,224 1,690 1,379 2 001 - 5 000 0,440 0,561 0,306 0,324 0,946 0,479 1,002 0,981 0,960 1 001 - 2 000 0,295 0,633 0,291 0,501 0,480 0,470 1,016 1,003 1,105 do 1 000 obyvatel 0,289 0,751 0,455 0,607 0,796 0,761 1,115 1,067 1,285 Hodonín 0,361 0,548 0,617 0,314 0,361 0,191 1,132 0,364 0,314 0,949 1,237 0,722 nad 5 000 obyvatel 0,523 0,824 0,354 0,352 0,574 0,212 1,010 0,416 1,062 0,986 0,937 2 001 - 5 000 0,310 0,592 0,459 0,258 0,593 0,397 0,942 0,809 0,978 1 001 - 2 000 0,300 0,711 0,445 0,182 0,591 0,340 0,874 0,808 1,011 do 1 000 obyvatel 0,282 0,396 0,450 0,296 0,565 0,425 0,834 0,786 1,019 Vyškov 0,481 0,730 0,680 0,627 0,628 0,194 0,957 0,511 0,821 1,215 1,004 1,020 nad 5 000 obyvatel 0,443 0,614 0,284 0,589 0,769 0,237 0,467 0,542 1,123 1,354 1,075 2 001 - 5 000 0,376 0,478 0,510 0,254 1,119 0,406 1,091 1,254 0,903 1 001 - 2 000 0,336 0,489 0,415 0,465 0,790 0,524 1,180 1,379 1,317 do 1 000 obyvatel 0,443 0,638 0,514 0,282 0,322 0,394 1,152 1,288 1,358 Znojmo 0,561 0,769 0,786 0,333 0,719 0,299 1,361 0,805 0,595 1,080 1,172 0,960 nad 5 000 obyvatel 0,572 0,200 0,110 0,456 0,445 0,114 0,668 0,238 1,294 0,821 0,499 2 001 - 5 000 0,254 0,738 0,618 0,398 0,790 0,430 0,969 0,827 1,193 1 001 - 2 000 0,299 0,462 0,472 0,363 0,934 0,496 0,947 0,866 1,070 do 1 000 obyvatel 0,440 0,561 0,105 0,221 0,691 0,352 0,817 0,875 1,581 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olomoucký kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeseník 0,218 0,648 0,822 0,517 0,587 0,255 1,190 0,312 0,332 0,918 0,909 0,633 nad 2 000 obyvatel 0,216 0,481 0,436 0,256 0,291 0,190 0,725 0,279 0,789 0,772 0,749 1 001 - 2 000 0,186 0,458 0,331 0,329 0,609 0,365 0,909 0,757 1,507 do 1 000 obyvatel 0,531 0,615 0,420 0,167 0,415 0,229 0,680 0,742 1,555 Olomouc 1 0,640 1,508 0,267 1,018 0,709 0,108 2,226 0,387 0,586 1,198 1,841 1,001 Olomouc 2 0,620 0,735 0,680 0,457 1,316 0,480 1,129 1,164 1,339 Olomouc 3 1,085 0,798 0,583 1,010 1,772 0,706 1,296 1,529 1,196 Olomouc 4 0,624 0,612 0,660 0,110 1,148 0,185 1,095 1,008 1,232 nad 5 000 obyvatel 0,486 0,839 0,658 0,331 0,645 0,317 0,979 0,618 1,027 1,054 0,993 2 001 - 5 000 0,517 0,769 0,613 0,734 0,711 0,474 1,150 1,183 1,348 1 001 - 2 000 0,454 0,607 0,637 0,381 0,797 0,454 1,075 1,166 1,724 do 1 000 obyvatel 0,338 0,510 0,573 0,439 1,124 0,448 1,058 1,137 1,818 Prostějov 0,529 0,815 0,312 0,620 0,650 0,534 1,311 0,600 0,400 1,312 1,269 1,055 nad 2 000 obyvatel 0,503 0,673 1,176 0,360 0,490 0,336 0,597 0,401 0,999 1,069 1,713 1 001 - 2 000 0,737 0,617 0,600 0,544 1,199 0,493 1,158 1,131 1,475 do 1 000 obyvatel 0,307 0,424 0,500 0,231 0,511 0,297 0,984 0,928 1,317 Přerov 1 0,562 0,416 0,384 0,178 0,477 0,223 1,009 0,458 0,732 1,083 1,076 1,183 Přerov 2 0,561 0,883 0,380 0,254 0,342 0,200 1,007 0,953 1,317 Přerov 3 0,291 0,301 0,375 0,113 0,207 0,119 0,979 0,680 0,946 Přerov 4 0,560 0,661 0,370 0,110 0,316 0,234 0,925 0,820 0,976 Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,500 0,290 0,531 0,632 1,016 nad 15 000 obyvatel 0,368 0,913 0,153 0,264 0,426 0,224 1,164 0,409 1,243 1,006 1,622 5 001 - 15 000 1,243 1,006 1,622 0,230 1,125 0,348 1,064 0,894 1,046 2 001 - 5 000 0,200 0,415 0,450 0,102 0,328 0,147 0,997 0,871 0,927 1 001 - 2 000 0,588 0,491 0,442 0,215 0,297 0,278 0,956 0,969 1,914 do 1 000 obyvatel 0,258 0,292 0,400 0,235 0,708 0,276 0,934 0,863 1,425 Šumperk 0,572 0,714 0,494 0,476 0,715 0,219 1,912 0,685 0,275 1,272 1,240 0,726 nad 5 000 obyvatel 0,348 0,982 0,257 0,438 0,745 0,609 1,133 0,464 1,197 0,952 1,617 2 001 - 5 000 0,420 0,560 0,196 0,392 0,805 0,410 1,120 0,995 1,349 1 001 - 2 000 0,379 0,481 1,404 0,294 0,927 0,52 1,105 1,025 1,602 do 1 000 obyvatel 0,312 0,588 0,402 0,275 0,716 0,428 0,980 1,028 1,247 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlínský kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kroměříž 0,476 0,876 0,626 0,361 0,787 0,200 1,689 0,525 0,518 1,330 1,220 0,959 nad 5 000 obyvatel 0,499 0,626 0,785 0,288 0,442 0,280 1,284 0,407 1,139 1,130 0,995 2 001 - 5 000 0,316 0,406 0,836 0,202 0,815 0,302 0,902 0,951 1,177 1 001 - 2 000 0,249 0,639 0,470 0,152 1,219 0,226 1,086 1,010 1,076 do 1 000 obyvatel 0,268 0,427 0,450 0,213 0,607 0,383 0,953 0,977 1,334 Luhačovice 1 0,741 1,046 0,699 0,489 1,683 0,292 1,441 0,837 0,495 1,403 1,484 1,220 Luhačovice 2 0,520 0,521 0,690 0,052 1,015 0,755 0,682 0,671 1,203 Uherské Hradiště 0,522 1,304 0,684 0,365 0,925 0,595 1,870 0,975 0,820 1,262 1,224 1,027 nad 15 000 obyvatel 0,567 0,933 0,769 0,787 0,648 0,176 0,701 0,613 1,157 1,075 0,797 5 001 - 15 000 0,509 0,722 0,648 0,401 1,019 0,773 1,281 1,329 0,536 2 001 - 5 000 0,365 0,612 0,630 0,307 0,921 0,441 0,974 0,981 1,156 1 001 - 2 000 0,515 0,587 0,577 0,355 0,454 0,547 1,012 1,094 1,257 do 1 000 obyvatel 0,366 0,504 0,435 0,295 0,874 0,522 0,976 1,129 1,291 Vsetín 0,341 0,829 0,503 0,449 0,997 0,489 0,858 0,395 0,409 1,238 0,959 1,066 nad 25 000 obyvatel 0,574 0,559 0,495 0,332 0,421 0,445 1,137 0,363 1,122 1,036 1,221 15 001 - 25 000 0,740 0,959 0,441 0,643 1,042 0,689 1,489 1,495 2,665 5 001 - 15 000 0,339 0,449 0,491 0,439 0,447 0,372 1,080 1,305 1,390 2 001 - 5 000 0,417 0,561 0,321 0,451 0,745 0,564 1,085 1,390 1,464 1 001 - 2 000 0,471 0,724 0,322 0,316 0,333 0,469 0,974 1,191 1,312 do 1 000 obyvatel 0,453 0,458 0,545 0,240 0,589 0,471 0,933 1,325 0,899 Zlín 1 0,949 1,204 0,588 0,792 0,464 0,222 2,297 0,530 0,522 1,556 2,711 0,961 Zlín 2 0,674 1,020 0,700 0,269 1,938 0,580 1,268 1,144 1,449 Zlín 3 0,508 0,768 0,700 0,116 0,698 0,755 1,341 1,148 1,296 nad 15 000 obyvatel 0,691 0,929 0,343 0,466 0,592 0,147 0,676 0,438 1,136 1,708 0,848 5 001 - 15 000 0,559 0,587 0,333 0,227 0,546 0,847 1,140 1,072 0,916 2 001 - 5 000 0,458 0,581 0,702 0,346 0,906 0,538 1,192 1,204 1,423 1 001 - 2 000 0,974 0,818 0,405 0,452 0,305 0,481 1,253 1,383 1,316 do 1 000 obyvatel 0,424 0,518 0,550 0,317 0,278 0,762 1,167 1,284 1,367 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moravskoslezský kraj
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bruntál 0,371 0,510 0,547 0,312 0,335 0,274 0,565 0,252 0,376 1,021 0,773 0,879 nad 15 000 obyvatel 0,435 0,635 0,460 0,486 0,467 0,203 0,958 0,360 1,050 0,864 1,053 5 001 - 15 000 0,289 0,531 0,445 0,437 0,844 0,340 0,934 0,609 1,139 2 001 - 5 000 0,381 0,466 0,665 0,224 0,461 0,337 0,740 0,599 1,170 1 001 - 2 000 0,277 0,511 0,480 0,271 0,413 0,427 0,809 0,732 1,016 do 1 000 obyvatel 0,188 0,751 0,512 0,313 0,533 0,407 0,833 0,754 1,245 Frýdek-Místek 0,468 0,859 0,629 1,062 0,916 0,496 1,163 0,318 0,689 1,305 1,003 1,134 nad 15 000 obyvatel 0,593 0,819 0,610 0,723 0,536 0,414 0,615 0,389 1,132 0,811 1,722 5 001 - 15 000 0,819 0,795 0,328 0,315 0,727 0,476 1,304 1,094 2,464 2 001 - 5 000 0,477 0,737 0,477 0,339 0,588 0,527 1,135 1,258 2,131 1 001 - 2 000 0,517 0,665 0,293 0,461 0,594 0,583 1,186 1,310 1,888 do 1 000 obyvatel 0,231 0,791 0,516 0,256 0,785 0,633 1,226 1,601 1,896 Havířov 1 0,646 0,771 0,477 0,543 0,480 0,311 0,498 0,697 0,371 1,077 0,699 1,036 Havířov 2 0,383 0,758 0,874 0,147 0,53 0,514 1,088 0,774 1,050 Havířov 3 0,221 0,486 0,470 0,259 0,336 0,466 0,885 0,515 1,164 Karviná 0,563 0,771 0,550 0,776 0,453 0,435 0,975 0,260 0,381 1,074 0,732 1,462 nad 25 000 obyvatel 0,512 0,731 0,496 0,382 0,453 0,285 0,916 0,558 1,275 0,852 1,339 15 001 - 25 000 0,481 0,767 0,390 0,337 0,900 0,421 0,950 0,655 1,112 5 001 - 15 000 0,418 0,679 0,474 0,188 0,714 0,381 0,888 0,825 1,203 2 001 - 5 000 0,519 0,572 0,462 0,248 0,898 0,548 1,054 0,980 1,454 do 2 000 obyvatel 0,751 0,703 0,410 0,286 0,439 0,215 1,024 1,166 1,581 Nový Jičín 0,494 1,009 0,506 0,375 0,234 0,345 1,013 0,423 0,307 1,366 0,861 1,188 nad 15 000 obyvatel 0,471 0,849 0,569 0,403 0,466 0,430 0,095 0,423 1,501 0,954 1,403 5 001 - 15 000 0,639 0,689 0,567 0,347 0,796 0,45 1,053 0,818 1,663 2 001 - 5 000 0,485 0,655 0,643 0,274 0,663 0,527 1,339 1,146 1,474 1 001 - 2 000 0,296 0,601 0,431 0,260 0,440 0,431 0,944 0,966 1,378 do 1 000 obyvatel 0,301 0,549 0,152 0,262 0,441 0,437 0,916 0,984 1,436 Opava 1 0,931 1,157 0,735 0,487 0,733 0,280 1,496 1,65 0,547 1,254 1,022 0,898 Opava 2 0,484 0,813 0,725 0,359 1,633 0,655 1,331 1,094 1,187 Opava 3 0,667 0,599 0,710 0,444 1,092 0,649 0,898 0,800 0,957 Opava 4 0,633 0,610 0,700 0,226 0,999 0,648 0,953 0,775 1,034 nad 5 000 obyvatel 0,440 0,638 0,477 0,330 0,721 0,261 0,879 0,789 1,025 0,903 1,886 2 001 - 5 000 0,319 0,502 0,575 0,269 0,884 0,554 1,059 0,909 1,178 1 001 - 2 000 0,541 0,827 0,653 0,250 0,541 0,619 0,950 0,990 1,422 do 1 000 obyvatel 0,698 0,705 0,521 0,271 0,408 0,606 0,928 1,030 1,710 Ostrava 1 0,456 0,952 0,107 0,582 0,407 0,257 0,982 0,321 0,417 0,824 0,699 0,619 Ostrava 2 0,394 0,601 0,320 0,285 1,083 0,285 0,937 0,783 1,572 Ostrava 3 0,408 0,421 0,329 0,236 0,671 0,347 0,786 0,673 1,383 Ostrava 4 0,204 0,586 0,457