299/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
299/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb., nařízení vlády č. 10/2014 Sb. a nařízení vlády č. 173/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1); na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Výše hmotné podpory" nahrazují slovy "Hmotná podpora" a za slovo "pobídek" se vkládají slova "v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše".
3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V § 1 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4 se slovo "nezaměstnanosti" nahrazuje slovy "nezaměstnaných osob".
5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) v územní oblasti; na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje v hlavním městě Praze.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Výše hmotné podpory" nahrazují slovy "Hmotná podpora" a za slovo "pobídek" se vkládají slova "v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše".
7. V § 2 odst. 3 a 4 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2".
8. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
 
"§ 3
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále jen "dohoda"), na nichž jsou umístěni státní občané České republiky, státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci nebo dlouhodobě pobývající rezidenti v Evropské unii na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, a tyto osoby mají u zaměstnavatele sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.
(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění výroby nebo vybudování technologického centra se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření nových pracovních míst.
(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření výroby nebo rozšíření technologického centra se zjišťuje jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření pracovních míst, a průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení záměru získat investiční pobídku zaměstnavatelem.
(4) Počet nových pracovních míst zjištěných podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlí na celé jednotky směrem dolů.
4) § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
9. V § 4 se slova "dvě pololetí" nahrazují slovy "ukončené kalendářní pololetí bezprostředně".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.