287/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Schválený:
287/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:
„a) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.
2. V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a) zní:
„a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.
3. V příloze č. 1 části I B bodě 1.16. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog a“.
4. V příloze č. 1 části I B bodech 1.16.1. a 1.16.2. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog,“.
5. V příloze č. 1 části I B bodě 1.17. písmeni a) se čárka za slovem „komunální“ nahrazuje slovem „nebo“.
6. V příloze č. 1 části I B nadpis bodu 1.34. zní:
„1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.
7. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.34. vkládá nový bod 1.35., který včetně nadpisu zní:
„1.35. Ortopedická protetika
a) ortopedický protetik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
Dosavadní body 1.35. až 1.52.2. se označují jako body 1.36. až 1.53.2.
8. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.43.2. vkládá nový bod 1.44., který včetně nadpisu zní:
„1.44. Psychosomatika
a) psychosomatik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako body 1.45. až 1.54.2.
9. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.48. vkládá nový bod 1.49., který včetně nadpisu zní:
„1.49. Spondylochirurgie
a) spondylochirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako body 1.50. až 1.55.2.
10. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.52. doplňuje nový bod 1.52.1., který včetně nadpisu zní:
„1.52.1. Onkourologie
a) onkourolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
11. V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu doplňují slova „ , vaskulární intervenční radiologie“.
12. V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:
„7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie“.
13. V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:
„a) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiologii,“.
14. V příloze č. 1 části III B bodě 3.1. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvazku,“.
15. V příloze č. 1 části III B bodě 5. písm. a) se slovo „hematolog“ nahrazuje slovy „hematolog a transfuziolog“.
16. V příloze č. 2 bodě 4. se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,“.
17. V příloze č. 3 části I bodě 22. se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“ a za slova „popáleninová medicína,“ se vkládá slovo „spondylochirurgie,“.
18. V příloze č. 3 části I bodě 23. se slova „diabetologie a endokrinologie“ nahrazují slovy „endokrinologie a diabetologie“.
19. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.1. poslední větě se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.
20. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.5. se za slovo „neurochirurgie,“ vkládá slovo „spondylochirurgie,“ a slovo „ortopedie“ se nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.
21. V příloze č. 3 části II bodě 2.5. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,“.
22. V příloze č. 3 části II bodech 3.5.1. a 3.5.2. se v písmenu a) za slovo „chirurg,“ vkládá slovo „spondylochirurg,“.
23. V příloze č. 4 části I se na konci písmene g) vkládají slova „nebo ortopedickým protetikem“.
24. V příloze č. 4 části II se za slova „bez odborného dohledu“ vkládají slova „nebo ortopedický protetik,“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017