285/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
285/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl.I
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 91 zní:
"Ukládání pokuty příkazem na místě".
2. V § 91 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.".
3. V § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Napomenutí nebo pokutu" nahrazují slovem "Pokutu".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.II
V § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., v úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.