285/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.

Schválený:
285/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
Čl.I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.".
2. V příloze č. 3 části II bodě 3.4. se slova "zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem" zrušují a za slovo "zajištěno" se doplňují písmena a) a b), která znějí:
"a) lékařem, a to
1. psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem, nebo
2. lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14), pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od vyžádání, a
b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této přílohy".
3. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.
Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby:
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, hygienicko-epidemiologickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, patologickým, pediatrickým, psychiatrickým, radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství - dostupnost; dostupností se pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání,
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) sanitář nebo ošetřovatel.
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zajistí personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickými pracovníky jednotlivých odborností v počtu odpovídajícím místním podmínkám poskytování této zdravotní služby a požadavkům na její poskytování na náležité odborné úrovni.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, který poskytuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017