284/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
284/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl.I
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. b) se v bodu 2 slova "akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník," zrušují na konci písmene b) se doplňuje závěrečná část ustanovení "akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník; podmínka absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře,".
2. V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " ; tato podmínka neplatí, pokud odbornou způsobilost podle odstavce 1 získal zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35 a toto povolání vykonával v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby nejméně po dobu 5 let v posledních 7 letech předcházejících získání odborné způsobilosti podle odstavce 1".
3. § 21d a 21e se včetně nadpisů zrušují.
4. Nadpis § 22 zní:
"Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví".
5. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Podmínka, aby jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazovalo na absolvované jednooborové studium akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, neplatí, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021.".
6. V § 22 odst. 2 se slova "klinického psychologa" nahrazují slovy "psychologa ve zdravotnictví".
7. V § 22 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
8. V § 22 odst. 4 se slova "klinického psychologa" nahrazují slovy "psychologa ve zdravotnictví způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu".
9. V § 22 se odstavec 6 zrušuje.
10. Nadpis § 23 zní:
"Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví".
11. V § 23 odst. 2 se slova "klinického logopeda" nahrazují slovy "logopeda ve zdravotnictví".
12. V § 23 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
13. V § 23 odst. 4 se slova "klinického logopeda" nahrazují slovy "logopeda ve zdravotnictví způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" a slova "nejméně pětiletého" se zrušují.
14. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
15. Nadpis § 24 zní:
"Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta".
16. V § 24 odst. 4 se za slovo "oboru" vkládá slovo "aplikovaná" a věta poslední se zrušuje.
17. V § 24 se odstavec 6 zrušuje.
18. V § 36 odst. 1 písm. f) a § 42 odst. 2 písm. b) se za slovo "sester" vkládají slova " , dětských sester".
19. V § 42 odst. 2 písm. c) poslední větě se slova "nebo porodní asistentka" nahrazují slovy " , porodní asistentka, zdravotnický asistent nebo praktická sestra".
20. V § 51 odst. 1, § 52 odst. 2 a § 90 odst. 2 písm. c) se za slovo "povolání" vkládají slova "nebo povolání jiného odborného pracovníka".
21. V § 90 odst. 2 písm. a) se slova "zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a" zrušují.
22. V § 90 odst. 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání odborný fyzioterapeut podle § 24 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta podle § 24 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl.III
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 67/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby může zajistit výkon odborného dohledu podle věty druhé také prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým pro zajištění výkonu odborného dohledu uzavře písemnou smlouvu. Fyzická dosažitelnost protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice lékařem vykonávajícím odborný dohled musí být do 20 minut.".
2. V § 34 odst. 1 se za slovo "uznávání" vkládá slovo "odborné".
3. V § 34 odst. 3 se za slovo "uznání" vkládá slovo "zahraničního" a za slovo "vzdělání" se vkládají slova "a kvalifikace v České republice za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo zubní lékařství nebo farmacie".
4. V § 34 odst. 4 se za slova "ústní a praktické části;" vkládají slova "přičemž ústní část pro uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře se skládá z vybraných předmětů aprobační zkoušky (dále jen "předmět ústní části aprobační zkoušky") a obhajoby případové studie a může se vykonat na základě rozhodnutí ministerstva nebo pověřené organizace v několika dnech;", ve větě druhé se slova "Aprobační zkouška" nahrazují slovy "Ústní část aprobační zkoušky", za slova "farmaceutických fakult" se vkládají slova "a pověřených organizací", číslo "240" se nahrazuje číslem "90", slova "od předložení všech dokladů požadovaných ministerstvem podle odstavců 2 a 3" se nahrazují slovy "ode dne úspěšného vykonání ústní části aprobační zkoušky" a věta poslední se zrušuje.
5. V § 34 se za odstavec 4 vkládají odstavce 5 až 10, které znějí:
"(5) Uchazeč může podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně čtyřikrát.
(6) Aprobační zkoušku musí uchazeč dokončit nejpozději ve lhůtě 30 měsíců ode dne podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky. Pokud všechny části aprobační zkoušky, zkoušku z některého z předmětů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajobu případové studie uchazeč úspěšně nevykoná ve lhůtě podle věty první, rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne uplynutí této lhůty o zastavení správního řízení o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
(7) Pokud uchazeč úspěšně nevykoná kteroukoliv část aprobační zkoušky, zkoušku z některého z předmětů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajobu případové studie, ministerstvo ve lhůtě do 90 dnů ode dne neúspěšně vykonané části aprobační zkoušky, zkoušky z některého z oborů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajoby případové studie rozhodne o neuznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání. V tomto případě ministerstvo účastníku řízení před vydáním rozhodnutí nedá možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle správního řádu.
(8) Vykoná-li uchazeč úspěšně písemnou, ústní část aprobační zkoušky, zkoušku z některého z oborů ústní části aprobační zkoušky nebo úspěšně obhájí případovou studii, považuje se takto vykonaná část aprobační zkoušky, zkouška z takového z oborů ústní části aprobační zkoušky nebo úspěšně obhájená případová studie za úspěšně vykonanou v dalších řízeních o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání, nejdéle však do uplynutí lhůty podle odstavce 6 věty první.
(9) V případě, že uchazeč vykonal aprobační zkoušku, která byla hodnocena výsledkem "neprospěl", avšak v jejím rámci vykonal praktickou část aprobační zkoušky, která byla hodnocena výsledkem "prospěl", považuje se takto vykonaná praktická část aprobační zkoušky za úspěšně vykonanou i v dalším řízení o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice, pokud uchazeč podá přihlášku k řízení o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k aprobační zkoušce do 5 let ode dne, kterým byla praktická část aprobační zkoušky vykonána.
(10) Pokud byla praktická část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem "neprospěl", ministerstvo z tohoto důvodu rozhodne o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky, a uchazeč podá novou žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky, ministerstvo rozhodne o povolení k výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky s tím, že žadatel může zahájit výkon odborné praxe nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci bezprostředně předcházejícího rozhodnutí o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 11 a 12.
6. V § 36 odst. 2 se za slova "nebo praktických zkušeností" vkládají slova "v příslušném oboru specializačního vzdělávání nebo v příslušném nástavbovém oboru" a za slova "akreditovaným zařízením" se vkládají slova "podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f)".
7. V § 36 odst. 3 se doplňuje věta "Uchazeč, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem složení praktické části aprobační zkoušky, oznámí ministerstvu nejpozději do 30 dní ode dne zahájení praktické části aprobační zkoušky název, adresu akreditovaného zařízení podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i), jméno lékaře nebo zubního lékaře nebo farmaceuta vykonávajícího nad ním v průběhu praktické části aprobační zkoušky přímé odborné vedení a den zahájení praktické části aprobační zkoušky; pokud tento uchazeč neoznámí ministerstvu tyto skutečnosti v uvedené lhůtě, je posuzován, jako by při praktické části aprobační zkoušky neprospěl.".
8. V § 36 odst. 5 větě poslední se za slova "specializované způsobilosti" vkládají slova "v oboru specializačního vzdělávání, v němž má být zdravotnické povolání nebo odborná praxe vykonávána".
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Pokud uchazeč do doby nabytí účinnosti tohoto zákona požádal minimálně dvakrát o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky, může požádat po nabytí účinnosti tohoto zákona o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky již pouze dvakrát.
2. Pokud uchazeč do doby nabytí účinnosti tohoto zákona požádal o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky pouze jednou, může požádat o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky po nabytí účinnosti tohoto zákona třikrát.
3. Uchazeči, který požádal o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a splnil do doby účinnosti tohoto zákona některou z částí aprobační zkoušky, se tato splněná část aprobační zkoušky považuje za splněnou podle tohoto zákona.
4. Řízení zahájená v době před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí ve lhůtě 30 měsíců ode dne jejich zahájení.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.