283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Schválený:
283/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2023
o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 8 odst. 2 a § 9 odst. 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) konkrétní účel, ke kterému mohou být znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkty využívány,
b) povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi a znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem,
c) kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí a znovuzískaným penetračním makadamem, které jsou vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,
d) okamžik, kdy znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs přestávají být odpadem,
e) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam, které přestanou být odpadem, využívány,
f) požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být odpadem,
g) požadavky na znovuzískaný penetrační makadam vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem,
h) kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs splnit, aby přestaly být odpadem,
i) požadavky na vzorkování a zkoušení a
j) náležitosti průvodní dokumentace.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) asfaltovou směsí homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, včetně směsí, kde bylo v minulosti použito asfaltodehtové nebo dehtové pojivo,
b) penetračním makadamem směs přírodního nebo umělého kameniva a asfaltodehtového nebo dehtového pojiva a dalších přísad, které se používají ve stavební konstrukci, která vznikla tak, že byla kostra kameniva prolita asfaltovým nebo dehtovým pojivem,
c) znovuzískanou asfaltovou směsí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch, a
d) znovuzískaným penetračním makadamem penetrační makadam získaný vybouráním konstrukčních vrstev pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch.
 
§ 3
Podmínky pro znovuzískanou asfaltovou směs a znovuzískaný penetrační makadam
(1) Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam se na základě celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků rozlišují na znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 nebo ZAS-T4. Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků pro zařazení do kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 je stanoven v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2) Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 nebo ZAS-T4 jsou vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, pokud
a) nejsou znečištěny jinými látkami než těmi, které se používají k jejich výrobě, pokládce, údržbě nebo při běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje možnost využití znovuzískané asfaltové směsi způsobem, který je v souladu s touto vyhláškou,
b) splní kritéria využití stanovená pro příslušnou kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 nebo ZAS-T4 v § 5 nebo 6 a
c) pro konkrétní způsob využití celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaném penetračním makadamu nepřesáhne nejvyšší přípustný celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků stanovený pro příslušnou kvalitativní třídu v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3) Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaném penetračním makadamu se zjišťuje provedením vzorkování a zkoušení v souladu s požadavky stanovenými v zákoně a v § 9 a 10. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi nebo znovuzískání penetračního makadamu, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování.
(4) V případě znovuzískané asfaltové směsi z konstrukční vrstvy pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch, u které byla nová asfaltová směs položena po 1. lednu 2000, nemusí být provedeno vzorkování a zkoušení. Pokud není v takovém případě provedeno vzorkování a zkoušení, je znovuzískaná asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3 a má se za to, že obsah benzo(a)pyrenu je nižší než 50 mg/kg v sušině.
(5) Pokud se při vzorkování a zkoušení zjistí, že jednotlivé vrstvy naplňují podmínky pro zařazení do různých kvalitativních tříd a tyto jednotlivé vrstvy nejsou vybourány odděleně, zařazuje se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam do kvalitativní třídy podle vrstvy s nejvyšším celkovým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků.
 
§ 4
Okamžik, kdy znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam přestávají být odpadem
Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam přestávají být odpadem v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou a je vypracována průvodní dokumentace v souladu s § 11.
 
§ 5
Kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2
(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo předrcená znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestávají být odpadem, pokud splní následující kritéria využití:
a) využijí se v nezbytně nutném množství
1. pro výrobu asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam,
2. jako nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy,
3. jako konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,
4. jako nestmelená konstrukční vrstva trvale zpevněných polních nebo lesních cest,
5. jako hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní nebo jiné obdobné dopravní plochy nebo konstrukce stavby železniční trati, nebo
6. jako zásypy nezpevněných krajnic nebo středních dělicích pásů pozemních komunikací; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam, a
b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2, nevyužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).
(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v technologii recyklace na místě, a v případě frézované znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu kvalitativní třídy ZAS-T2 se nevyužijí v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).
(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vybouraná jiným způsobem než frézováním se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se po předrcení a přetřídění použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.
(4) Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle odstavce 1, 2 nebo 3 nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být dále splněny následující podmínky:
a) uložení je v souladu s jinými právními předpisy3) a
b) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa.
 
§ 6
Kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4
(1) Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v nezbytně nutném množství v původním místě v technologii recyklace za studena na místě nebo v původním místě při využití technologie recyklace za studena v míchacím centru; v obou případech při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým nebo speciálním anorganickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není v takových případech přípustné. Použití speciálních anorganických pojiv samostatně je přípustné.
(2) Znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se využije v nezbytně nutném množství v rámci půdorysného profilu pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy, odkud byl získán, a to jako
a) nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy, nebo
b) konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace.
(3) Před zahájením vybourávání znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu pro účely využití podle odstavce 1 nebo 2 musí být zkouškou ověřeno, že materiál splňuje požadavky na nejvyšší přípustný obsah škodlivin ve výluhu stanovený v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(4) V případě, že bude docházet v rámci využití podle odstavce 1 nebo 2 k použití pojiva, provádí se zkouška obsahu škodlivin ve výluhu podle odstavce 3 na materiálu se zrnitostí nejvýše 11,2 mm, který je obalený stejným pojivem a ve stejném dávkování, které bude použito ve stavbě. Zkouška se v takovém případě provádí po nejméně 48 hodinách zrání materiálu na vzduchu v laboratorním prostředí bez dalšího rozdružování.
(5) Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být dále splněny následující podmínky:
a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu,
b) umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci stavby, ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity,
c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy3),
d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,
e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,
f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m a
g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno v místě této mezideponie.
 
§ 7
Podmínky pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi
(1) Asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem, pokud
a) vstupní odpadní znovuzískaná asfaltová směs není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce, údržbě nebo při běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje kvalitu vyráběné asfaltové směsi a nezvyšuje celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků,
b) celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve vstupní odpadní znovuzískané asfaltové směsi nepřesáhne nejvyšší přípustný celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků stanovený pro kvalitativní třídu ZAS-T3 v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c) celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v rozsahu podle tabulky č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce ve vyrobené asfaltové směsi nepřekročí hodnotu 25 mg/kg v sušině; splnění této podmínky se prokazuje způsobem vymezeným v provozním řádu zařízení určeného pro nakládání s odpady.
(2) Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve vstupní odpadní znovuzískané asfaltové směsi se zjišťuje provedením vzorkování a zkoušení v souladu s požadavky stanovenými v zákoně a v § 9 a 10.
 
§ 8
Okamžik, kdy asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem
Asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem v okamžiku, kdy byla dokončena její výroba, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou, a je vypracována průvodní dokumentace v souladu s § 11 odst. 4.
 
§ 9
Vzorkování
(1) Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou jádrových vývrtů tak, aby bylo možné posoudit celé souvrství a samostatně každou vrstvu, ve které se nachází materiál, se kterým bude nakládáno podle této vyhlášky.
(2) Minimální počet odebraných vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem posuzované ploše stavby, která bude vybourávána, je stanoven v tabulce č. 3.1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(3) Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi nebo vybouraného znovuzískaného penetračního makadamu je stanoven v tabulce č. 3.2 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(4) Požadavky na způsob provedení odběru vzorků jsou stanoveny v bodech 1 a 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 10
Laboratorní zkoušky
(1) Požadavky na přípravu zkušebních vzorků pro stanovení celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků jsou stanoveny v bodech 1 a 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(2) Při laboratorních zkouškách musí být dodržen rozsah stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků uvedený v tabulce č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3) Požadavky na provádění laboratorních zkoušek jsou stanoveny v bodě 4 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(4) V případě, že se k určitému množství znovuzískané asfaltové směsi nebo k určité ploše konstrukční vrstvy, z níž má být znovuzískaná asfaltová směs vybourána, vztahuje více posuzovaných vzorků, jsou celé takové množství nebo plocha konstrukční vrstvy reprezentovány vzorkem s nejvyšším celkovým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků.
(5) V případě posuzování více vzorků odebraných z konstrukční vrstvy nebo konstrukčního souvrství jedné posuzované plochy nebo odebraných z homogenní zásoby znovuzískané asfaltové směsi je možné nezohlednit výsledek zkoušení vzorků, které přesáhly nejvyšší přípustný celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků pro zařazení do určité kvalitativní třídy, pokud
a) počet vzorků, které přesáhly nejvyšší přípustný celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, odpovídá přípustnému počtu vzorků s vyšším celkovým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků uvedenému v tabulce č. 1.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b) u všech ostatních vzorků odpovídá celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků příslušné kvalitativní třídě nebo je jejich celkový obsah nižší než pro zařazení do příslušné kvalitativní třídy a
c) u žádného ze vzorků celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků nepřesáhne dvojnásobek nejvyššího přípustného celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků pro příslušnou kvalitativní třídu.
 
§ 11
Průvodní dokumentace
(1) Obsahové náležitosti průvodní dokumentace znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem nebo které přestaly být odpadem, jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(2) Při využití znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu v technologii recyklace na místě se za průvodní dokumentaci považuje stavební dokumentace, ze které vyplývá, že se v daném případě jedná o tuto technologii. Ke stavební dokumentaci musí být přiložen protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách nebo údaj o tom, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs z konstrukční vrstvy pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch, u které byla nová asfaltová směs položena po 1. lednu 2000.
(3) V případě, že znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam obsahují 50 mg/kg benzo(a)pyrenu v sušině a více, musí průvodní dokumentace, včetně průvodní dokumentace podle odstavce 2, obsahovat dodatek, který dokládá splnění požadavků podle § 37 a 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti dodatku jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(4) V případě asfaltové směsi vyrobené z odpadní znovuzískané asfaltové směsi musí průvodní dokumentace obsahovat alespoň jednoznačnou identifikaci zařízení určeného pro nakládání s odpadem, v kterém byla asfaltová směs vyrobena, a údaj o podílu vstupní odpadní znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3.
 
§ 12
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
§ 13
Přechodné ustanovení
V případě, že bylo vzorkování znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu provedeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebo byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam zařazeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky do kvalitativní třídy ZAS-T4 bez zkoušek, považuje se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam za vedlejší produkt nebo za znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem, pokud jsou splněny podmínky této vyhlášky nebo vyhlášky č. 130/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Nejpozději do 1. března 2024 musí být u nevyužitého materiálu podle věty první znám obsah benzo(a)pyrenu a splněny požadavky na obsah průvodní dokumentace podle této vyhlášky.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
 
Příl. 1
Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
Tabulka č. 1.1
Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro kvalitativní třídy znovuzískaných asfaltových směsí nebo znovuzískaných penetračních makadamů ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4
I------------------I------------I---------------------------------------------------I
I Celkové obsahy I Jednotka I         Kvalitativní třída        I
I   parametru  I      I--------I---------------I----------------I---------I
I         I      I ZAS-T1 I   ZAS-T2  I ZAS-T3     I ZAS-T4 I
I------------------I------------I--------I---------------I----------------I---------I
I Celkový obsah  I  mg/kg  I <= 12 I 12 < x <= 25 I 25 < x <= 300 I > 300 I
I polycyklických  I  suš.  I    I        I        I     I
I aromatických   I      I    I        I        I     I
I uhlovodíků (PAU) I      I    I        I        I     I
I------------------I------------I--------I---------------I----------------I---------I
Tabulka č. 1.2
Rozsah stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
I---------------------------------------I------------------I
I         Název        I    CAS    I
I---------------------------------------I------------------I
I Anthracen               I 120-12-7     I
I---------------------------------------I------------------I
I Benzo(a)antracen (BaA)        I 56-55-3     I
I---------------------------------------I------------------I
I Benzo(a)pyren (BaP)          I 50-32-8     I
I---------------------------------------I------------------I
I Benzo(b)fluoranten (BpFA)       I 205-99-2     I
I---------------------------------------I------------------I
I Benzo(g,h,i)perylen          I 191-24-2     I
I---------------------------------------I------------------I
I Benzo(k)fluoranten          I 207-08-9     I
I---------------------------------------I------------------I
I Fenanthren              I 85-01-8     I
I---------------------------------------I------------------I
I Fluoranthen              I 206-44-0     I
I---------------------------------------I------------------I
I Chrysen                I 218-01-9     I
I---------------------------------------I------------------I
I lndeno[1,2,3-cd]pyren         I 193-39-5     I
I---------------------------------------I------------------I
I Naftalen               I 91-20-3     I
I---------------------------------------I------------------I
I Pyren                 I 129-00-0     I
I---------------------------------------I------------------I
Poznámka:
Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v sušině a více nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.
Tabulka č. 1.3
Přípustný počet vzorků překračujících nejvyšší přípustný celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků pro zařazení do určité kvalitativní třídy v celkovém souboru směsných vzorků z konstrukční vrstvy nebo konstrukčního souvrství jedné posuzované plochy
I------------------------------I---------------------------------------------I
I   Celkový počet vzorků   I Přípustný počet vzorků s vyšším obsahem PAU I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I      4 - 7       I           1           I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I      8 - 16      I           2           I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I      17 - 28      I           3           I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I      29 - 40      I           4           I
I------------------------------I---------------------------------------------I
 
Příl. 2
Požadavky na obsah škodlivin ve výluhu
Tabulka č. 2.1
Požadavky na nejvyšší přípustný obsah škodlivin ve výluhu
I-----------------------I------------------------I
I     Název     I   Jednotka mg/l   I
I-----------------------I------------------------I
I  DOC (rozpuštěný  I      80      I
I  organický uhlík)  I            I
I-----------------------I------------------------I
I    Chloridy    I     1500     I
I-----------------------I------------------------I
I    Fluoridy    I      30      I
I-----------------------I------------------------I
I    sírany     I     3000     I
I-----------------------I------------------------I
I     As      I     2,5      I
I-----------------------I------------------------I
I     Ba      I      30      I
I-----------------------I------------------------I
I     Cd      I     0,5      I
I-----------------------I------------------------I
I   Cr celkový    I      7      I
I-----------------------I------------------------I
I     Cu      I      10      I
I-----------------------I------------------------I
I     Hg      I     0,2      I
I-----------------------I------------------------I
I     Ni      I      4      I
I-----------------------I------------------------I
I     Pb      I      5      I
I-----------------------I------------------------I
I     Sb      I     0,5      I
I-----------------------I------------------------I
I     Se      I     0,7      I
I-----------------------I------------------------I
I     Zn      I      20      I
I-----------------------I------------------------I
I     Mo      I      3      I
I-----------------------I------------------------I
I RL (rozpuštěné látky) I     8000     I
I-----------------------I------------------------I
 
Příl. 3
Minimální počty odebraných vzorků
Tabulka č. 3.1
Minimální počty vzorků ve vztahu k ploše stavby posuzované diagnostickým průzkumem
I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I
I    Typ vzorku    I  Vztažná  I Minimální počet I Minimální počet I
I            I plocha* /m
2
/ I vzorků I dílčích vzorků I I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I I Směsný vzorek** I 10 000 I 1 I 4 I I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I * Vztažná plocha je maximální plocha, kterou může reprezentovat jeden vzorek. ** Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorků. Z tohoto vzorku je po homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat plochu maximálně 2 500 m
2
. V případě, že celková plocha stavby posuzované diagnostickým průzkumem je maximálně 2 000 m
2
, stačí odebrat 2 dílčí vzorky, je-li splněna podmínka minimální hmotnosti směsného vzorku podle přílohy č. 4.
Tabulka č. 3.2
Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi nebo vybouraného znovuzískaného penetračního makadamu
I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I
I   Typ vzorku    I Množství*** I Minimální počet I Minimální počet I
I                I   /t/    I   vzorků   I dílčích vzorků I
I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I
I Směsný vzorek****   I   5 000   I    1    I    10    I
I------------------------I---------------I-----------------I-----------------I
 *** Množství znovuzískané asfaltové směsi v tunách, které může reprezentovat 
   jeden vzorek.
 **** Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorků. Z tohoto vzorku je po 
   homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž 
   dílčí vzorek může reprezentovat nejvýše 500 t znovuzískané asfaltové 
   směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu.
 
Příl. 4
Požadavky na provádění odběru vzorků, jejich úpravu a provádění zkoušek
1. Odběr vzorku a příprava vzorku z plochy posuzované diagnostickým průzkumem - jádrové vývrty
Dílčí vzorek z pozemní komunikace nebo jiné obdobné dopravní plochy má vždy podobu jádrového vývrtu. Minimální průměr jádrového vývrtu je 100 mm nebo větší (podle ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků, kapitola 4.7.2).
Jádrové vývrty se v případě potřeby rozdělí na jednotlivé vrstvy postupem, který je v souladu s ověřenými vědeckými metodami vhodnými pro tento účel. Jednotlivé dílčí vzorky se ručně nebo s použitím vhodného vybavení rozdrobí na hrubé částice a shluky. Při rozdrobení je třeba používat co nejnižší možnou teplotu (nejvýše 40 °C), a minimalizovat tak ohřívání posuzovaného materiálu, aby nebyl ovlivněn obsah PAU v připravovaném vzorku.
Z takto upravené asfaltové směsi nebo penetračního makadamu se připraví směsný vzorek, ze kterého se následným postupem dělení nebo kvartování v souladu s ČSN EN 12697-28 Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti, kapitola 5.5 získá laboratorní vzorek o minimální hmotnosti stanovené podle ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti, kapitola 7.2.
2. Odběr vzorku z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi nebo vybouraného znovuzískaného penetračního makadamu
Odběr vzorku se u vybourané znovuzískané asfaltové směsi nebo vybouraného znovuzískaného penetračního makadamu provede v souladu s ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití a v souladu s dalšími obecně uznávanými metodami. Postup odběru je považován za správný, pokud je v souladu s TNI CEN/TR 15310-2 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování, kap. 12.3. Množství odebraného dílčího vzorku se řídí velikostí maximálního zrna kameniva použitého ve znovuzískané asfaltové směsi podle tabulky č. 4.1.
Tabulka č. 4.1
Minimální hmotnost dílčích vzorků v závislosti na velikosti maximálního (horního) zrna kameniva použitého ve znovuzískané asfaltové směsi.
I------------------------------I-------------------------------I
I Maximální zrno kameniva (D) I  Hmotnost dílčího vzorku  I 
I       mm       I       kg        I
I------------------------------I-------------------------------I
I      <= 16       I       2,0       I
I------------------------------I-------------------------------I
I       > 16       I       3,0       I
I------------------------------I-------------------------------I
Příprava laboratorního směsného vzorku z jednotlivých dílčích vzorků se provede v souladu s technickou normou ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků, postupy uvedenými v kapitole 9, minimální hmotnost laboratorního vzorku je stanovena dle ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti kapitola 7.2.
3. Další požadavky na přípravu vzorků
Příprava zkušebních vzorků pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků se provede z celého laboratorního vzorku (vícefázové mletí nebo drcení doprovázené homogenizací a zmenšováním vzorku až po kontrole předepsané zrnitosti, nebo namletí nebo nadrcení celého množství na přímo předepsanou zrnitost, následná homogenizace a teprve pak zmenšování vzorku). Před rozemletím nebo mechanickým rozdrcením je vhodné vzorek napřed kryogenně zmrazit nebo podchladit suchým ledem.
4. Požadavky na provádění laboratorních zkoušek
Analýza se provede na vzorku materiálu s takovou jemností mletí, aby normovým sítem 1,0 mm propadlo nejméně 95% vzorku. Laboratoř musí mít ve svém standardním operačním postupu zahrnutu kontrolu jemnosti mletí, podle které musí provést kontrolu.
 
Příl. 5
Průvodní dokumentace
1. Obsahové náležitosti průvodní dokumentace znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem nebo které přestaly být odpadem
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem,
b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem,
c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam odpadem, a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení,
d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu a celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků,
e) množství znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, ke kterým se průvodní dokumentace vztahuje,
f) výčet způsobů využití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam přípustná dle této vyhlášky,
g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem, a
h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je držitelem znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu jiná osoba, než která je zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem; protokol o provedeném vzorkování musí uvádět místo odběru vzorků znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu.
2. Obsahové náležitosti dodatku k průvodní dokumentaci
a) počet osob exponovaných benzo(a)pyrenu,
b) místo výkonu prací, včetně případného umístění mezideponie, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob,
c) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob benzo(a)pyrenu a prachu s vyššími koncentracemi polycyklických aromatických uhlovodíků,
d) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s materiály obsahujícími benzo(a)pyren a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici těchto látek,
e) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice chemickým látkám v dýchací zóně dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, způsob zajištění jejich čištění, praní a proces kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace,
f) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice benzo(a)pyrenu a látek a prachu s vyššími koncentracemi polycyklických aromatických uhlovodíků,
g) popis způsobu manipulace se znovuzískanou asfaltovou směsí nebo znovuzískaným penetračním makadamem, případně popis způsobu jeho dočasného uložení,
h) identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
i) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a
j) způsob zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
2) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 až 23 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
3) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty