282/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
282/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., a zákona č. 290/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění.".
2. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) na výdej předepsaných zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jde-li o zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,".
3. V § 12 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která včetně poznámky pod čarou č. 42h znějí:
"n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného rozhodnutí,
o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h), změnu této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.
42h) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 15 odstavce 11 a 12 znějí:
"(11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem
a) prevence,
b) diagnostiky,
c) léčby, nebo
d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení.
(12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí
a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.".
5. V § 15 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
"(13) Ústav
a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny zdravotnických prostředků; úhradovou skupinou zdravotnických prostředků se rozumí skupina zdravotnických prostředků označená v kategorizačním stromě uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným číselným kódem (dále jen "úhradová skupina"),
b) vydává stanoviska k otázce výběru úhradové skupiny zdravotnických prostředků a skupiny podle funkčních vlastností a určeného účelu použití v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků v rámci úhradové skupiny (dále jen "skupina zaměnitelných prostředků"),
c) rozhoduje o vyřazení ohlášeného zdravotnického prostředku z úhradové skupiny a skupiny zaměnitelných prostředků,
d) rozhoduje o vytvoření, změně nebo zrušení skupin zaměnitelných prostředků a o zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do těchto skupin,
e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání na poukaz a zveřejňuje ho,
f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky,
g) rozhoduje o změně výše úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové soutěže.".
Dosavadní odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 14 až 16.
6. V § 16b odst. 1 se za slova "ve výši 1 000 Kč" vkládají slova "a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu 42h) , a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,".
7. V § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 znějí:
"2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků (dále jen "smluvní výdejci"), pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,
3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,".
8. V § 17 odst. 9 se text "písm. d)" nahrazuje slovy "písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d)".
9. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) Zdravotní pojišťovna zajistí pojištěnci na poukaz předepsaný zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu
a) plným nebo částečným uhrazením zdravotnického prostředku v souladu s částí sedmou a přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele; takový zdravotnický prostředek přechází okamžikem výdeje do vlastnictví pojištěnce,
b) poskytnutím plně nebo částečně hrazeného zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle § 32a, nebo
c) uhrazením nájemného či jeho části třetí osobě za zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněného nájemného; takový zdravotnický prostředek zůstává ve vlastnictví třetí osoby.".
10. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 32a
Cirkulace zdravotnických prostředků
(1) Cirkulací zdravotnických prostředků se rozumí režim, kdy zdravotní pojišťovna vlastní zdravotnický prostředek a tento poskytuje pojištěncům k užívání s ohledem na jejich zdravotní stav, a to opakovaně po celou dobu jeho použitelnosti při zachování funkčních vlastností a určeného účelu použití. Zdravotní pojišťovna může pojištěnci v režimu cirkulace poskytnout jak předepsaný zdravotnický prostředek, tak zdravotnický prostředek, který je s ním v zásadě zaměnitelný. Úhradové skupiny, u kterých může zdravotní pojišťovna zvolit režim cirkulace, jsou označeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(2) Zdravotní pojišťovna může pojištěnci poskytnout v režimu cirkulace zdravotnický prostředek, u něhož je rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nejvýše 2 000 Kč. Pojištěnec tento rozdíl doplatí. Pokud zdravotní pojišťovna v rámci příslušné úhradové skupiny zvolí režim cirkulace, jsou všechny zdravotnické prostředky zařazené do této úhradové skupiny, u nichž rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nepřesáhne 2 000 Kč, poskytovány v režimu cirkulace.
(3) Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady. Není-li dohoda podle věty první uzavřena, postupuje se podle § 32 odst. 3 písm. a).
(4) V případě poskytnutí zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle odstavce 2 nebo 3 druhému a každému dalšímu pojištěnci se tento pojištěnec již na úhradě tohoto zdravotnického prostředku nepodílí.".
11. V § 39n odstavec 5 zní:
"(5) Ústav zveřejňuje pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup spisy správních řízení, které vede podle § 39a až § 39l a § 39p. Údaje označené jako předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.".
12. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42g zní:
 
"ČÁST SEDMÁ
KATEGORIZACE A ÚHRADOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPSANÝCH NA POUKAZ
 
§ 39r
Ohlašování
(1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené do úhradových skupin, jsou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu.
(2) Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen "ohlašovatel") elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost zdravotnických prostředků nemá vliv odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v materiálovém složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které neovlivňují funkční vlastnosti a určený účel použití zdravotnického prostředku.
(3) Ohlašovatel může požádat Ústav o stanovisko k výběru úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, do které zdravotnický prostředek podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití náleží. Takové stanovisko Ústavu je odborným úkonem podle zákona o zdravotnických prostředcích.
(4) Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky se neohlašují a hradí se ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ohlašovatel v ohlášení kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede
a) název a adresu sídla výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,
b) kopii úředně ověřeného písemného pověření k jednání podle této části od výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, pokud nejsou ohlašovateli,
c) registrační číslo výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, bylo-li Ústavem přiděleno v Registru zdravotnických prostředků,
d) obchodní název zdravotnického prostředku,
e) doplňky názvů označující každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud existuje více variant,
f) identifikační kód každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud se na něj vztahuje povinnost notifikace podle zákona o zdravotnických prostředcích,
g) úhradovou skupinu a skupinu zaměnitelných prostředků, do kterých zdravotnický prostředek podle ohlašovatele náleží,
h) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty (dále jen "cena výrobce"); cenu výrobce ohlašovatel uvede pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,
i) předpokládanou výši úhrady ohlašovaného zdravotnického prostředku přepočtenou podle parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu; předpokládanou výši úhrady uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,
j) písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky" s úhradovým limitem 50 %,
k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem, vztahující se na všechny dodávky v ní uvedeného zdravotnického prostředku na trh v České republice, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky" s úhradovým limitem 100 %; povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a ohlašovatele pro případ jeho překročení; a
l) počet měrných jednotek v balení ohlašovaného zdravotnického prostředku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu; počet měrných jednotek v balení uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku.
(6) V případě změny některého z ohlašovaných údajů, které mají vliv na zveřejňované údaje podle § 39t odst. 1, je ohlašovatel povinen podat ohlášení změny těchto údajů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo.
(7) Písemný souhlas podle odstavce 5 písm. j) Ministerstvo zdravotnictví uděluje a odvolává po posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a na základě ohlašovatelem předloženého hodnocení nákladové efektivity. Pro hodnocení nákladové efektivity se použije § 15 odst. 8 přiměřeně. Součástí tohoto hodnocení je dále odůvodnění návrhu na zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny "Nekategorizované zdravotnické prostředky". Odvolání souhlasu musí být oznámeno ohlašovateli a Ústavu.
(8) Ohlašovatel k ohlášení dále v elektronické podobě přiloží
a) návod k použití ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém jazyce ve znění aktuálním ke dni podání ohlášení, pokud byl návod k použití výrobcem zdravotnického prostředku vydán a nemá-li jej Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,
b) platné prohlášení o shodě ohlašovaného zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,
c) platný certifikát vydaný notifikovanou osobou pro zdravotnické prostředky nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) v případě diagnostického zdravotnického prostředku in vitro určeného pro sebetestování, zdravotnického prostředku rizikové třídy IIa, IIb a III nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy I sterilního nebo s měřicí funkcí a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,
d) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo kopii závěrečné zprávy z hodnocení funkční způsobilosti, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,
e) aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo doklad osvědčující cenu výrobce zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, a
f) hodnocení nákladové efektivity v případě, kdy ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky".
 
§ 39s
Zařazování do úhradových skupin
(1) Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení včetně jejich příloh podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a přílohy podle § 39r odst. 8. Ústav dále zveřejňuje podklady pro vydání rozhodnutí podle této části.
(2) V případě, že zdravotnický prostředek s ohledem na své funkční vlastnosti nebo určený účel použití nenáleží do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, uvedené v ohlášení, Ústav rozhodne, že zdravotnický prostředek do dané úhradové skupiny nebo skupiny zaměnitelných prostředků nenáleží.
(3) Nezahájí-li Ústav do 45 dnů ode dne zveřejnění ohlášení podle odstavce 1 řízení podle odstavce 2 nebo řízení podle odstavce 2 zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty nebo zastavení řízení.
(4) Ústav dále rozhodne o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, jestliže
a) zjistí, že zdravotnický prostředek, který byl zařazen do úhradové skupiny podle odstavce 3, do této úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, podle svých funkčních vlastností nebo určeného účelu použití nenáleží,
b) Ministerstvo zdravotnictví odvolá svůj souhlas podle § 39r odst. 7,
c) uplyne platnost smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5,
d) zdravotnický prostředek nebyl ze zdravotního pojištění v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících zahájení řízení uhrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a současně ohlašovatel nedoložil za toto období přítomnost zdravotnického prostředku na trhu,
e) uplynula platnost notifikace zdravotnického prostředku podléhajícího notifikaci podle zákona o zdravotnických prostředcích nebo došlo k výmazu zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků,
f) uplynula platnost certifikátu zdravotnického prostředku vydaného notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g), nebo
g) certifikát zdravotnického prostředku byl notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) pozastaven nebo zrušen.
(5) Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, nebo do doby zastavení tohoto řízení nemůže ohlašovatel podat jiné ohlášení zdravotnického prostředku, o němž je toto řízení vedeno.
(6) Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci do patnáctého dne kalendářního měsíce včetně, jeho právní účinky nastávají prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci po patnáctém dni kalendářního měsíce, jeho právní účinky nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.
(7) Účastníky řízení podle odstavců 2 a 4 jsou ohlašovatel a zdravotní pojišťovny.
 
§ 39t
Zveřejňování informací
(1) Ústav vydává k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce. U každého zdravotnického prostředku Ústav uvádí
a) identifikační údaje ohlašovatele,
b) identifikační údaje výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,
c) číselné označení každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku přidělené Ústavem pro účely tohoto seznamu,
d) výši úhrady pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku podle odstavce 3,
e) preskripční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
f) indikační omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
g) množstevní nebo frekvenční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
h) název a číselné označení úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, byla-li Ústavem vytvořena,
i) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky po připočtení obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty,
j) informaci o tom, že rozhodnutí podle § 39v odst. 3 nebo § 39x odst. 7 pozbylo platnosti, a
k) další údaje identifikující zdravotnický prostředek a související s úhradou ze zdravotního pojištění.
(2) V případě zjištění chyby v seznamu podle odstavce 1 Ústav chybu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů vydáním opravného seznamu.
(3) Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz se ze zdravotního pojištění hradí ve výši ohlášené ceny výrobce přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, k níž se připočítá obchodní přirážka a daň z přidané hodnoty, nejvýše však ve výši
a) úhradového limitu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu navýšeného o daň z přidané hodnoty,
b) ceny uvedené v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 navýšené o daň z přidané hodnoty, nebo
c) přijaté aukční hodnoty uvedené v rozhodnutí podle § 39x odst. 7 navýšené o daň z přidané hodnoty.
 
§ 39u
Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků
(1) V případě záměru zdravotní pojišťovny uzavřít dohodu o nejvyšší ceně podle § 39v odst. 3 nebo záměru jedné nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců požádat o vypsání cenové soutěže podle § 39w odst. 1, požádá tato zdravotní pojišťovna nebo zdravotní pojišťovny Ústav
a) o vytvoření nebo změnu skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny a
b) o zařazení nebo změnu zařazení zdravotnických prostředků do skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny.
(2) Žádost podle odstavce 1 se nepodává, bylo-li již v rámci příslušné úhradové skupiny Ústavem o vytvoření skupin zaměnitelných prostředků a zařazení zdravotnických prostředků do nich rozhodnuto a není požadována změna.
(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu
a) návrh členění úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu na skupiny zaměnitelných prostředků,
b) technické parametry jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny a
c) návrh na zařazení zdravotnických prostředků ohlášených v příslušné úhradové skupině do skupin zaměnitelných prostředků.
(4) Ústav rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 90 dnů.
(5) Účastníky řízení o žádosti podle odstavce 1 jsou všechny zdravotní pojišťovny a ohlašovatelé všech zdravotnických prostředků zařazených do příslušné úhradové skupiny.
(6) Není-li ve skupině zaměnitelných prostředků zařazen žádný zdravotnický prostředek, může Ústav tuto skupinu zaměnitelných prostředků zrušit.
 
§ 39v
Dohoda o nejvyšší ceně
(1) Zdravotní pojišťovna a ohlašovatel mohou ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 uzavřít písemné ujednání obsahující závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky zařazené do úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, za cenu uvedenou v ujednání (dále jen "dohoda o nejvyšší ceně"). Ohlašovatel je povinen závazek podle věty první stanovený v dohodě o nejvyšší ceně splnit. Cenou uvedenou v dohodě o nejvyšší ceně se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.
(2) Zdravotní pojišťovna zašle Ústavu uzavřenou dohodu o nejvyšší ceně nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Dohoda o nejvyšší ceně se vztahuje na všechny dodávky v ní uvedených zdravotnických prostředků na trh v České republice.
(3) Pokud dohoda o nejvyšší ceně obsahuje též závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky uvedené v dohodě o nejvyšší ceně v rozsahu minimálně poloviny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející podpisu dohody o nejvyšší ceně (dále jen "dohoda se závazkem"), a rozhodnutí podle § 39u vztahující se k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci, Ústav zahájí řízení o dočasném snížení úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků a vyzve zdravotní pojišťovny k předložení dalších případných dohod se závazkem, a to nejdéle do 20 dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Dohodu se závazkem lze uzavřít pouze na dobu 1 roku bez možnosti jejího vypovězení. Dohodu se závazkem lze opakovaně prodloužit vždy o 1 rok. Pokud Ústav ve stanovené lhůtě obdrží více dohod se závazkem vztahujících se k téže skupině zaměnitelných prostředků, sníží úhradu podle dohody se závazkem obsahující cenu nejnižší. Pokud Ústav obdrží více dohod se závazkem obsahujících stejnou nejnižší cenu, vydá rozhodnutí na základě dohody se závazkem, která byla uzavřena jako první. Ústav v rozhodnutí stanoví
a) výši úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků na úroveň ceny uvedené v dohodě se závazkem obsahující nejnižší cenu přepočtenou podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu po připočtení daně z přidané hodnoty, a to na dobu platnosti této dohody, a
b) povinnosti ohlašovatele v souladu s jeho závazky podle odstavce 1 a podle tohoto odstavce.
(4) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací") z Národního registru hrazených zdravotních služeb.
(5) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 3 nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. V případě prodloužení platnosti dohody se závazkem se o stejnou dobu prodlužuje i platnost rozhodnutí podle odstavce 3, pokud Ústav nejpozději 1 měsíc před uplynutím jeho platnosti neobdrží žádnou dohodu se závazkem vztahující se k příslušné skupině zaměnitelných prostředků, pro niž bylo vydáno rozhodnutí o dočasném snížení úhrady, obsahující nižší cenu; v opačném případě se platnost rozhodnutí podle odstavce 3 neprodlouží a Ústav zahájí nové řízení o dočasném snížení úhrad.
(6) Dohody se závazkem, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 3, zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí podle odstavce 3. Ustanovení § 17 odst. 9 vět páté a šesté se použijí obdobně. Tyto dohody nabývají účinnosti dnem, kdy nastávají právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5.
(7) Po dobu platnosti rozhodnutí o dočasném snížení úhrady podle odstavce 3 nelze zahájit cenovou soutěž v příslušné úhradové skupině.
(8) Zdravotnické prostředky uvedené v dohodě se závazkem, na základě které Ústav vydal rozhodnutí podle odstavce 3, se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňují zdravotní pojišťovny vůči poskytovateli, a zdravotní pojišťovny podpoří jejich předepisování prostřednictvím své smluvní politiky.
(9) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 1 písm. b), hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle odstavce 3.
Cenová soutěž
 
§ 39w
(1) Za účelem zajištění plně hrazených zdravotnických prostředků a úspor prostředků zdravotního pojištění Ústav vypíše cenovou soutěž (dále jen "soutěž"). Soutěž lze vypsat tehdy, pokud o to požádá jedna nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců, existuje předpoklad alespoň 5 % úspory prostředků zdravotního pojištění, nejméně však 5 000 000 Kč ročně, v rámci úhradové skupiny a rozhodnutí podle § 39u ve vztahu k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci.
(2) Žádost o vypsání soutěže vždy obsahuje
a) označení úhradové skupiny, v rámci které se o vypsání soutěže žádá,
b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,
c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců a
d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže vydaný na základě posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a žádajícími zdravotními pojišťovnami předložené kalkulace úspor prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny.
(3) Ústav zveřejní na elektronické úřední desce oznámení o zahájení soutěže do 15 dnů ode dne podání žádosti. Oznámení musí obsahovat
a) označení úhradové skupiny, v rámci které je vypsána soutěž,
b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny,
c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců,
d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže,
e) rozdělení všech zdravotnických prostředků dané úhradové skupiny do jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků,
f) lhůtu, do kdy je možné se přihlásit k účasti na soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení,
g) poučení o průběhu soutěže a
h) informaci o způsobu přihlášení k účasti na soutěži a náležitostech přihlášky.
(4) Soutěž se provádí formou elektronické aukce pro každou jednotlivou skupinu zaměnitelných prostředků v úhradové skupině, pro kterou je vypsána soutěž. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot v rámci skupiny zaměnitelných prostředků. Elektronická aukce má 1 kolo. Účastníkem soutěže může být pouze ohlašovatel zdravotnických prostředků zařazených do skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny, pro kterou je vypsána soutěž. V soutěži ohlašovatelé nabízejí nejnižší cenu bez daně z přidané hodnoty připadající na měrnou jednotku úhradového limitu v rámci skupiny zaměnitelných prostředků.
(5) Podmínkou pro účast v soutěži je písemné prohlášení obsahující závazek dodávat v případě výhry v soutěži na trh v České republice soutěžené zdravotnické prostředky za ceny pro konečného spotřebitele nepřekračující součet druhé nejnižší aukční hodnoty (dále jen "přijatá aukční hodnota") a daně z přidané hodnoty, a to rovnoměrně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po dni, v němž nastanou právní účinky rozhodnutí v soutěži podle § 39x odst. 7, a v rozsahu minimálně třetiny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející zahájení soutěže.
(6) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací z Národního registru hrazených zdravotních služeb.
 
§ 39x
(1) Pokud se soutěže neúčastní alespoň 3 účastníci v rámci alespoň jedné skupiny zaměnitelných prostředků, Ústav soutěž usnesením zastaví.
(2) Ústav účastníkům soutěže nejméně 7 dnů přede dnem konání elektronické aukce oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Oznámení dále obsahuje
a) informace o počtu účastníků soutěže,
b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platnému úhradovému limitu úhradové skupiny,
c) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,
d) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu a
e) náležitosti podle § 39w odst. 3 písm. e) a g).
(3) Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků soutěže.
(4) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání snižující aukční hodnotu po dvacáté deváté minutě prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání.
(5) V případě, že druhá nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není alespoň v jedné skupině zaměnitelných prostředků nejméně o 10 % nižší než zahajovací aukční hodnota, Ústav soutěž usnesením zastaví.
(6) Usnesení o zastavení soutěže podle odstavce 1 nebo 5 Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Proti usnesení o zastavení soutěže se nelze odvolat.
(7) Pokud soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí, ve kterém uvede výši přijaté aukční hodnoty pro každou skupinu zaměnitelných prostředků. Rozhodnutí zveřejní na elektronické úřední desce. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede
a) seznam účastníků elektronické aukce k jednotlivým skupinám zaměnitelných prostředků,
b) označení účastníků, kteří nabídli 2 nejnižší aukční hodnoty (dále jen "výherci") v každé skupině zaměnitelných prostředků,
c) přijatou aukční hodnotu pro každou skupinu zaměnitelných prostředků, byla-li aukční hodnota přijata,
d) označení všech variant zdravotnických prostředků výherců, které budou uváděny na trh v České republice s cenou odpovídající přijaté aukční hodnotě po připočtení daně z přidané hodnoty a
e) stanovení povinností výherců v souladu s jejich závazky podle § 39w odst. 5.
(8) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 7 nastanou k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(9) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 Ústav zveřejní výsledek soutěže do 5 dnů na elektronické úřední desce.
 
§ 39y
(1) Po dobu plnění závazků ze soutěže se všechny v zásadě zaměnitelné zdravotnické prostředky spadající do skupiny zaměnitelných prostředků, u níž bylo rozhodnuto o přijaté aukční hodnotě, hradí ve výši vypočtené na základě přijaté aukční hodnoty po připočtení daně z přidané hodnoty.
(2) Zdravotnické prostředky výherců s cenou odpovídající součtu přijaté aukční hodnoty a daně z přidané hodnoty předepsané na poukaz se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňuje zdravotní pojišťovna vůči poskytovateli.
(3) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 2, hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle § 39x odst. 7.
 
§ 39z
Doručování v řízeních podle části sedmé
Není-li stanoveno jinak, v řízeních podle části sedmé se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.
 
§ 39za
Přestupky
(1) Ohlašovatel se dopustí přestupku tím, že poruší
a) povinnost podle § 39v odst. 1, nebo
b) povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39v odst. 3.
(2) Ohlašovatel, který se stal výhercem, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39x odst. 7.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.
(4) Přestupky projednává Ústav.
(5) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
42g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.".
Dosavadní části sedmá až třináctá se označují jako části osmá až čtrnáctá.
13. V § 41a odst. 1 se slova "a statistiky České republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací")" zrušují.
14. V § 42 odst. 3 závěrečná část ustanovení zní:
"Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán zdravotnický prostředek v rozporu s podmínkami stanovenými v části sedmé nebo v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovateli lékárenské péče, smluvnímu výdejci nebo oční optice uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovatelem, kterým byl zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek předepsán.".
15. V § 45a odst. 1 písmeno a) zní:
"a) nezveřejní
1. smlouvu o výdeji hrazených zdravotnických prostředků podle § 17 odst. 7 písm. a) bodu 2 nebo 3, popřípadě její dodatek nebo změnu,
2. smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 9, popřípadě její dodatek,
3. zvláštní smlouvu podle § 17a odst. 2, popřípadě její dodatek nebo změnu, nebo
4. dohodu se závazkem podle § 39v odst. 6.".
16. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ
ODDÍL A
Tabulka č. 1
I----------------------------------------------------------------------------I
I               Seznam skupin                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 01 - ZP krycí                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 02 - ZP pro inkontinentní pacienty                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 03 - ZP pro pacienty se stomií                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 06 - ZP pro kompresivní terapii                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 11 - ZP nekategorizované                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
Tabulka č. 2
I----------------------------------------------------------------------------I
I              Zvláštní zkratky                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I J4 - specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I J16 - specializované pracoviště angiologické a lymfologické        I
I----------------------------------------------------------------------------I
Tabulka č. 3
I------------------------------------------------------------------I---------I
I     Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení    I Zkratka I
I  (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti) I     I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I alergolog a klinický imunolog                  I  ALG  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I anesteziolog a intenzivista                   I  ANS  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I dermatovenerolog                         I  DER  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost         I  PED  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I diabetolog a endokrinolog                    I  DIA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I foniatr                             I  FON  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I geriatr                             I  GER  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I gynekolog a porodník                       I  GYN  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I chirurg                             I  CHI  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I internista                            I  INT  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I kardiolog                            I  KAR  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I klinický onkolog                         I  ONK  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I klinický osteolog                        I  OST  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se specializací v oboru ortodoncie             I  ORD  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky       I  ORP  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně I  POP  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I angiolog, lymfolog a flebolog                  I  ANG  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I nefrolog                             I  NEF  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I neonatolog                            I  NEO  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I neurolog                             I  NEU  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I oftalmolog                            I  OPH  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I ortoped                             I  ORT  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I otorinolaryngolog                            I  ORL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I plastický chirurg                        I  PLA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I pneumolog                            I  PNE  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I praktický lékař                         I  PRL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I psychiatr                            I  PSY  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I rehabilitační lékař                       I  REH  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I revmatolog                            I  REV  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I tělovýchovný lékař                        I  TVL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I traumatolog                           I  TRA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I urolog                              I  URN  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
ODDÍL B
I----------------------------------------------------------------------------I
I             Definice stupňů aktivity             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost    I
I používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní    I
I rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze I
I jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.      I
I Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi  I
I v interiéru.                                I
I                                      I
I Stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má   I
I schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností I
I a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní     I
I rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze I
I jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.          I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně     I
I v exteriéru.                                I
I                                      I
I Stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má I
I schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. I
I Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a      I
I provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit,   I
I přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému      I
I mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility  I
I pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a    I
I překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez  I
I postižení pouze nepatrně limitovány.                    I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř I
I bez omezení.                                I
I                                      I
I Stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními I
I požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde  I
I vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a  I
I mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při   I
I chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány.  I
I Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo    I
I sportovec.                                 I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a     I
I exteriéru zcela bez omezení.                        I
I Nejedná se o speciální sportovní protézy.                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
ODDÍL C
Tabulka č. 1
I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I Číselný kód I Kategorizační strom I    Popis     I Preskripční omezení I Indikační omezení  I  Množstevní limit  I Úhradový limit bez I Možnost I
I       I           I           I           I           I           I     DPH     I cirkulace I
I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01     I ZP krycí       I           I           I           I           I           I      I
I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01    I ZP pro klasické   I           I           I           I           I           I      I
I       I hojení ran      I           I           I           I           I           I      I
I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01.01  I gázy         I           I           I           I           I           I      I
I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01.01.01 I gázy skládaná -   I min. 8 vrstev, min. I     -      I     -      I     -      I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I sterilní I 17 vláken na 1 cm
2
I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.01.02 I gázy skládaná - I min. 8 vrstev, min. I - I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I nesterilní I 17 vláken na 1 cm
2
I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02 I netkané textilie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.01 I netkaná textilie - I min. 4 vrstvy I - I - I - I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I sterilní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.02 I netkaná textilie - I min. 4 vrstvy I - I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I nesterilní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.03 I kombinované savé I - I - I - I - I 0,0695 Kč / 1 cm
2
I ne I I I kompresy - bez I I I I I I I I I superabsorbentu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.04 I kombinované savé I - I - I - I - I 0,3913 Kč / 1 cm
2
I ne I I I kompresy - se I I I I I I I I I superabsorbentem I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.05 I hypoalergenní fixace I - I - I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02 I ZP pro vlhké hojení I I I I I I I I I ran I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01 I obvazy neadherentní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.01 I obvazy kontaktní I k zabránění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,3478 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní I adherence I léčby po schválení I I I I I I I I sekundárních krytí I revizním lékařem I I I I I I I I ke spodině I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.02 I obvazy kontaktní I k zabránění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,5217 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní - se I adherence I léčby po schválení I I I I I I I savým jádrem I sekundárních krytí I revizním lékařem I I I I I I I I ke spodině I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.03 I obvazy kontaktní I k zabránění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní I adherence I léčby po schválení I I I I I I I silikonové I sekundárních krytí I revizním lékařem I I I I I I I I ke spodině, možnost I I I I I I I I I výměny po více dnech I I I I I I I I I ev. pomoc při I I I I I I I I I formování jizev ran I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.04 I antiseptické I k zabránění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní krytí I adherence I léčby po schválení I I I I I I I I sekundárních krytí I revizním lékařem I I I I I I I I ke spodině, s I I I I I I I I I efektem I I I I I I I I I antimikrobiálním I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.05 I krytí kontaktní I obsahuje I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,26 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní s I lipidikolidní I léčby po schválení I I I I I I I lipidokolidní I technologii I revizním lékařem I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02 I krytí s aktivním I I I I I I I I I uhlím I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02.01 I krytí s aktivním I krytí se schopností I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I uhlím I adsorbce zápachu, I léčby po schválení I I I I I I I I čištění rány, ke I revizním lékařem I I I I I I I I snížení sekrece I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02.02 I krytí s aktivním I krytí se schopností I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,04 Kč / 1 cm
2
I ne I I I uhlím - s aktivní I adsorbce zápachu, I léčby po schválení I I I I I I I látkou I čištění rány, ke I revizním lékařem I I I I I I I I snížení sekrece, k I I I I I I I I I managementu infekce I I I I I I I I I v ráně I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03 I hydrogelové krytí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.01 I hydrogelové krytí - I hydratace spodiny I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,78 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I rány, prevence I léčby po schválení I I I I I I I I adherence, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I autolytického I I I I I I I I I procesu, pro defekty I I I I I I I I I plošné, povrchové I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.02 I hydrogelové krytí - I hydratace spodiny I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 21,70 Kč / 1 g I ne I I I amorfní I rány, prevence I léčby po schválení I I I 21,70 Kč / 1 ml I I I I I adherence, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I autolytického I I I I I I I I I procesu, pro plošné I I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.03 I hydrogelové krytí - I hydratace spodiny I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I na textilním nosiči I rány, prevence I léčby po schválení I I I I I I I I adherence, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I autolytického I I I I I I I I I procesu, pro plošné I I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.04 I hydrogely amorfní s I hydratace spodiny I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 9,74 Kč / 1 g I ne I I I aktivní látkou I rány, prevence I léčby po schválení I I I 9,74 Kč / 1 ml I I I I I adherence, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I autolytického I I I I I I I I I procesu, pro plošné I I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty, ovlivňující I I I I I I I I I spodinu dle aktivní I I I I I I I I I látky, v případě I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I aktivity musí I I I I I I I I I obsahovat I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04 I alginátové krytí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.01 I alginátové krytí - I velmi dobrá I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,56 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I absorbce, k čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny, udržení I revizním lékařem I I I I I I I I vlhkého prostředí v I I I I I I I I I ráně I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.02 I alginátové krytí - I velmi dobrá I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné s aktivní I absorbce, k čištění I léčby po schválení I I I I I I I látkou I spodiny, udržení I revizním lékařem I I I I I I I I vlhkého prostředí v I I I I I I I I I ráně, ovlivnění I I I I I I I I I infekce v ráně I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.03 I provazce, tampony I velmi dobrá I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,56 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I absorbce, k čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny, udržení I revizním lékařem I I I I I I I I vlhkého prostředí v I I I I I I I I I ráně, s výhodou do I I I I I I I I I dutin a I I I I I I I I I podminovaných ran I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.04 I provazce, tampony - I velmi dobrá I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I s aktivní látkou I absorbce, k čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny, udržení I revizním lékařem I I I I I I I I vlhkého prostředí v I I I I I I I I I ráně, ovlivnění I I I I I I I I I infekce v ráně, s I I I I I I I I I výhodou do dutin a I I I I I I I I I podminovaných ran I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.05 I alginátová krytí I amorfní alginátová I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 10,13 Kč / 1 g I ne I I I amorfní - s aktivní I matrix s vazbou na I léčby po schválení I I I 10,13 Kč / 1 ml I I I I látkou I aktivní látku, která I revizním lékařem I I I I I I I I je aktivní po I I I I I I I I I kontaktu s exudátem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05 I hydrokoloidní krytí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.01 I hydrokoloidy bez I k udržení vlhkosti v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I okraje I ráně, management I léčby po schválení I I I I I I I I exsudátu, čištění I revizním lékařem I I I I I I I I spodiny I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.02 I hydrokoloidy s I k udržení vlhkosti v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,08 Kč / 1 cm
2
I ne I I I okrajem I ráně, management I léčby po schválení I I I I I I I I exsudátu, čištění I revizním lékařem I I I I I I I I spodiny se I I I I I I I I I schopností se I I I I I I I I I přichytit k okolí I I I I I I I I I rány I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.03 I pasty I k udržení vlhkosti v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 11,30 Kč / 1 g I ne I I I I ráně, management I léčby po schválení I I I I I I I I exsudátu, čištění I revizním lékařem I I I I I I I I spodiny - dutin I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.04 I zásypy I k udržení vlhkosti v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 9,56 Kč / 1 g I ne I I I I ráně, management I léčby po schválení I I I I I I I I exsudátu, čištění I revizním lékařem I I I I I I I I spodiny I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06 I hydrovlákna I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.01 I hydrovlákna I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,48 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I čištění spodiny, I léčby po schválení I I I I I I I I podpora hojení, lze I revizním lékařem I I I I I I I I i do hlubokých ran I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.02 I hydrovlákna - s I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I aktivní látkou I čištění spodiny, I léčby po schválení I I I I I I I I podpora hojení, lze I revizním lékařem I I I I I I I I i do hlubokých ran, I I I I I I I I I obsahuje I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.03 I hydrovlákna - I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I provazce, tampony I čištění spodiny, I léčby po schválení I I I I I I I I podpora hojení, do I revizním lékařem I I I I I I I I hlubokých ran I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.04 I hydrovlákna - I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,35 Kč / 1 cm
2
I ne I I I provazce, tampony - I čištění spodiny, I léčby po schválení I I I I I I I s aktivní látkou I podpora hojení, do I revizním lékařem I I I I I I I I hlubokých ran, I I I I I I I I I obsahuje I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07 I hydropolymery, I I I I I I I I I polyuretany a pěny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.01 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I plošné I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.02 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,00 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I plošné s okrajem I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí, s lepícími I I I I I I I I I schopnostmi ke kůži I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.03 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s měkkým silikonem I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.04 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s měkkým silikonem a I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I okrajem I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí, s lepícími I I I I I I I I I schopnostmi ke kůži, I I I I I I I I I s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou, s I I I I I I I I I lepícími schopnostmi I I I I I I I I I ke kůži I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.05 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I do dutin I hojení, ochrana rány I revizním lékařem I I I I I I I I - k výplni dutiny I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.06 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s aktivní látkou I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I I rány, obsahuje I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.07 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s aktivní látkou a I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I okrajem I rány, obsahuje I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.08 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,50 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s měkkým silikonem a I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I aktivní látkou I rány, obsahuje I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.09 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s měkkým silikonem a I hojení, ochrana I revizním lékařem I I I I I I I okrajem a s aktivní I rány, obsahuje I I I I I I I I látkou I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou, s I I I I I I I I I lepícími schopnostmi I I I I I I I I I ke kůži I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.10 I hydropolymery, I management exsudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I zvlhčení spodiny, I léčby po schválení I I I I I I I s gelem I čištění, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I hojení, ochrana I I I I I I I I I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.11 I hydropolymery, I management exudátu, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I léčby po schválení I I I I I I I s gelem s okrajem I hojení, ochrana rány I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.12 I hydropolymery, I odvádí exsudát, I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,60 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I obsahuje I léčby po schválení I I I I I I I se silikonem a I prokazatelně I revizním lékařem I I I I I I I aktivní látkou k I antimikrobiální I I I I I I I I odvodu exsudátu I složku a silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08 I filmové obvazy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.01 I filmové obvazy - I krytí k ochraně I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I rány, ochraně okolí I léčby po schválení I I I I I I I I před macerací a I revizním lékařem I I I I I I I I sekundární krytí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.02 I filmové obvazy - I krytí k ochraně I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,87 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné se silikonem I rány, ochraně okolí I léčby po schválení I I I I I I I I před macerací I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.03 I filmové obvazy - I krytí k ochraně rány I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 13,26 Kč / 1 ml I ne I I I tampony I a ochraně okolí před I léčby po schválení I I I I I I I I macerací I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.04 I filmové obvazy - I krytí k ochraně rány I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 7,83 Kč / 1 ml I ne I I I spreje I a ochraně okolí před I léčby po schválení I I I I I I I I macerací I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09 I bioaktivní obvazy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.01 I bioaktivní obvazy - I krytí vstupující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 6,09 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I aktivně do procesu I léčby po schválení I I I I I I I I hojení, pro I revizním lékařem I I I I I I I I dlouhodobě I I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.02 I bioaktivní obvazy - I krytí vstupující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I v tubě I aktivně do procesu I léčby po schválení I I I I I I I I hojení, pro I revizním lékařem I I I I I I I I dlouhodobě I I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.03 I bioaktivní obvazy - I krytí vstupující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I na síťovině I aktivně do procesu I léčby po schválení I I I I I I I I hojení, pro I revizním lékařem I I I I I I I I dlouhodobě I I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10 I čistící obvazy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.01 I čistící obvazy - I vhodné k vyčištění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I spodiny rány, k I léčby po schválení I I I I I I I I odstranění povlaků I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.02 I čistící obvazy - I vhodné k vyčištění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 3,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I aktivní I spodiny rány, k I léčby po schválení I I I I I I I I odstranění povlaků I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.03 I čistící obvazy - k I vhodné k vyčištění I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,22 Kč / 1 cm
2
I ne I I I mechanickému čištění I spodiny rány, k I léčby po schválení I I I I I I I I odstranění povlaků I revizním lékařem I I I I I I I I pomocí mechanického I I I I I I I I I debridementu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11 I čistící roztoky I I I I I I I I I aktivní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11.01 I čistící roztoky I aseptické roztoky I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,70 Kč / 1 ml I ne I I I aktivní I sloužící k obkladům I léčby po schválení I I I I I I I I a oplachům, podpora I revizním lékařem I I I I I I I I autolytických I I I I I I I I I aktivit v defektu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11.02 I čistící gely aktivní I aseptické gely pro I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 13,04 Kč / 1 g I ne I I I I podporu I léčby po schválení I I I 13,04 Kč / 1 ml I I I I I autolytických I revizním lékařem I I I I I I I I aktivit v defektu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12 I dermoepidermální I I I I I I I I I náhrady I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12.01 I xenotransplantáty I náhrada kožního I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 6,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I krytu, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I epitelizace I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12.02 I syntetické kožní I náhrada kožního I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 6,52 Kč / 1 cm
2
I ne I I I náhrady I krytu, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I epitelizace I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13 I ostatní krytí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.01 I kolagenové krytí I - I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 3,48 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.02 I krytí obsahující I krytí podporující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I hyaluronan - plošné I čištění, granulaci, I léčby po schválení I I I I I I I I aktivuje hojící I revizním lékařem I I I I I I I I procesy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.03 I krytí obsahující I krytí podporující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 5,52 Kč / 1 g I ne I I I hyaluronan - roztok, I čištění, granulaci, I léčby po schválení I I I I I I I gel I aktivuje hojící I revizním lékařem I I I I I I I I procesy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.04 I krytí obsahující I krytí podporující I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 11,30 Kč / 1 ml I ne I I I hyaluronan - sprej I čištění, granulaci, I léčby po schválení I I I I I I I I aktivuje hojící I revizním lékařem I I I I I I I I procesy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.05 I krytí obsahující med I materiály k podpoře I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I - plošné I hojení, čistící a I léčby po schválení I I I I I I I I antibakteriální I revizním lékařem I I I I I I I I efekt I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.06 I krytí obsahující med I materiály k podpoře I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 13,04 Kč / 1 g I ne I I I - gel, pasta I hojení, čistící a I léčby po schválení I I I I I I I I antibakteriální I revizním lékařem I I I I I I I I efekt I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.07 I hydrobalanční krytí I management exsudátu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,35 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.08 I nanokrystalické I management infekce v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I stříbro - plošné I defektu I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.09 I nanokrystalické I management infekce v I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 3,48 Kč / 1 ml I ne I I I stříbro - sprej I defektu I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.10 I biokeramické krytí I management exsudátu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,61 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I u sekretujících ran I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.11 I maltodextrin I materiály k podpoře I po uplynutí 6 měsíců I - I I 3,30 Kč / 1 g I ne I I I I hojení a čistění I léčby po schválení I I I I I I I I rány I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.12 I kadexomer s jodem - I management exsudátu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,91 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošný I a infekce I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.13 I kadexomer s jodem - I management exsudátu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I zásyp I a infekce I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.14 I kadexomer s jodem - I management exsudátu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I mast I a infekce I léčby po schválení I I I I I I I I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.15 I samolepící I - I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 2,61 Kč / 1 cm
2
I ne I I I silikonové krytí na I I léčby po schválení I I I I I I I jizvy I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.16 I superabsorbční krytí I krytí k managementu I po uplynutí 6 měsíců I - I - I 0,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I exsudátu, s vysokou I léčby po schválení I I I I I I I I absorpční kapacitou I revizním lékařem I I I I I I I I díky superabsorpčním I I I I I I I I I částicím, které jsou I I I I I I I I I součástí jádra a I I I I I I I I I váží pevně a I I I I I I I I I bezpečně exsudát I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03 I obinadla a náplasti I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01 I obinadla fixační I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.01 I obinadla fixační - I - I - I - I - I 0,0044 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.02 I obinadla fixační - I - I - I - I - I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická, kohezivní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.03 I obinadla fixační - I - I - I - I - I 0,0026 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neelastická I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02 I obinadla hadicová I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.01 I obinadla hadicová - I - I - I - I - I 0,0522 Kč / 1 cm
2
I ne I I I podpůrná I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.02 I obinadla hadicová - I - I - I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I podkladová I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.03 I obinadla hadicová - I - I - I - I - I 0,1043 Kč / 1 cm
2
I ne I I I fixační I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.03. I náplasti I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.03.01 I samolepící krytí I - I - I - I - I 0,225 Kč / 1 cm
2
I ne I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04 I savé prostředky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01 I vata buničitá I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01.01 I vata buničitá I - I - I - I 1000 g / měsíc I 0,0869 Kč / 1 g I ne I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01.02 I vata buničitá - I - I DIA I - I 300 ks / měsíc I 0,0261 Kč / 1 ks I ne I I I dělená I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02 I ZP pro inkontinentní I I I I I I I I I pacienty I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01 I ZP absorbční I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01 I ZP absorbční I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01.01 I vložky, kapsy, I Všechny typy I GER; GYN; CHI; NEF; I inkontinence I. I maximálně 150 kusů / I při kombinaci se ZP I ne I I I intravaginální I výrobků: I NEU; PED; PRL; URN I stupně (mimovolní I měsíc I pro sběr moči - I I I I tampony, vložné I - absorpční jádro z I I únik moči nad 50 ml I I 174,00 Kč / měsíc I I I I pleny, fixační I celulózy popř. I I do 100 ml (včetně) v I I pro jakýkoli stupeň I I I I kalhotky, plenkové I superabsorbentu I I průběhu 24 hodin) I I inkontinence, I I I I kalhotky I - neutrabzátor I I inkontinence II. I I spoluúčast 5 % od I I I I I zápachu I I stupně (mimovolní I I prvního ks I I I I I I I únik moči nad 100 ml I I----------------------I I I I I Intravaginální I I do 200 ml (včetně) v I I inkontinence I. I I I I I tampony I I průběhu 24 hodin) + I I stupně (mimovolní I I I I I I I fekální inkontinence I I únik moči nad 50 ml I I I I I Vložné pleny I I inkontinence III. I I do 100 ml (včetně) v I I I I I - postranní pásky I I stupně (mimovolní I I průběhu 24 hodin) - I I I I I proti protečení I I únik moči nad 200 ml I I 391,00 Kč / měsíc, I I I I I - indikátor výměny I I v průběhu 24 hodin) I I spoluúčast 15 % od I I I I I zdravotního I I + smíšená I I prvního ks I I I I I prostředku I I inkontinence I I----------------------I I I I I I I I I inkontinence II. I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I stupně (mimovolní I I I I I zalepovací I I I I únik moči nad 100 ml I I I I I - postranní pásky I I I I do 200 ml (včetně) v I I I I I proti protečení I I I I průběhu 24 hodin) + I I I I I - opakovaně I I I I fekální inkontinence I I I I I aplikovatelná I I I I - 783,00 Kč / měsíc, I I I I I lepítka I I I I spoluúčast 5 % od I I I I I - indikátor výměny I I I I prvního ks I I I I I zdravotního I I I I----------------------I I I I I prostředku I I I I inkontinence III. I I I I I I I I I stupně (mimovolní I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I únik moči nad 200 ml I I I I I s pásem I I I I v průběhu 24 hodin) I I I I I - postranní pásky I I I I + smíšená I I I I I proti protečení I I I I inkontinence - I I I I I - fixace pomocí pásu I I I I 1.478,00 Kč / měsíc I I I I I s opakovaným I I I I I I I I I zapínáním I I I I I I I I I - indikátor výměny I I I I I I I I I zdravotního I I I I I I I I I prostředku I I I I I I I I I I I I I I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I I I I I I natahovací I I I I I I I I I - prodyšný elastický I I I I I I I I I materiál I I I I I I I I I I I I I I I I I I Fixační kalhotky I I I I I I I I I - bezešvé I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01.02 I podložky I se superabsorbentem I GER; GYN; CHI; NEF; I inkontinence III. I maximálně 30 kusů / I inkontinence III. I ne I I I I i bez I NEU; PED; PRL; URN I stupně + smíšená I měsíc I stupně + smíšená I I I I I superabsorbentu I I inkontinence I I inkontinence - I I I I I I I I I 191,00 Kč / měsíc, I I I I I I I I I spoluúčast 25 % od I I I I I I I I I prvního ks I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02 I ZP pro sběr moči I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.01 I urinální kondomy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.01.01 I urinální kondomy I samolepící nebo s I GER; CHI; NEF; NEU; I inkontinence u mužů, I 30 ks / měsíc I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I lepícím proužkem, I PED; PRL; URN; INT I únik moči nad 100 ml I I I I I I I ochrana proti I I za 24 hodin, I I I I I I I zalomení, I I kombinace možná I I I I I I I kompatibilní se I I pouze s vložkami I I I I I I I standardně I I nebo kapsami I I I I I I I používanými sběrnými I I I I I I I I I urinálními sáčky I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02 I sběrné urinální I I I I I I I I I sáčky výpustné I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02.01 I sběrné urinální I - I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, I 15 ks / měsíc; 20 ks I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I sáčky - I I NEF; NEU; ONK; PED; I urostomie, I pro pacienty s I I I I I jednokomorové I I PRL; URN I nefrostomie, I nefrostomií; pro I I I I I I I I epicystostomie, I děti do 6 let bez I I I I I I I I drén, urinální I limitu I I I I I I I I kondom I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02.02 I sběrné urinální I komory pro I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, I 15 ks / měsíc; 20 ks I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I sáčky - vícekomorové I rovnoměrnou I NEF; NEU; ONK; PED; I urostomie, I pro pacienty s I I I I I I distribuci moči, I PRL; URN I nefrostomie, I nefrostomií; pro I I I I I I konektor I I epicystostomie, I děti do 6 let bez I I I I I I kompatibilní se I I drén, urinální I limitu I I I I I I standardně I I kondom I I I I I I I používanými cévkami I I I I I I I I I a urostomickými I I I I I I I I I sáčky, potažené I I I I I I I I I textilií, I I I I I I I I I uzavíratelný I I I I I I I I I výpustný ventil I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03 I přídržné I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03.01 I přídržné pásky I měkká textilie, I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, I 8 ks / rok I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I upravitelná I NEF; NEU; ONK; PED; I urostomie, I I I I I I I velikost, I PRL; URN I nefrostomie, I I I I I I I kompatibilní se I I epicystostomie, I I I I I I I sběrnými sáčky I I drén, urinální I I I I I I I I I kondom I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03.02 I držáky sáčků I kompatibilní pro I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, I 2 ks / rok I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I upevnění sběrných I NEF; NEU; ONK; PED; I urostomie, I I I I I I I sáčků, omyvatelný I PRL; URN I nefrostomie, I I I I I I I materiál I I epicystostomie, I I I I I I I I I drén, urinální I I I I I I I I I kondom I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03 I ZP pro vyprazdňování I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01 I urologické katetry I I I I I I I I I pro intermitentní I I I I I I I I I katetrizaci I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.01 I katetr sterilní - I sterilní I NEF; URN I - I 210 ks / měsíc I 8,70 Kč / 1 ks I ne I I I nepotahovaný I nepotahovaný močový I I I I I I I I I katetr k I I I I I I I I I jednorázovému I I I I I I I I I cévkování močového I I I I I I I I I měchýře I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.02 I katetr sterilní - I potažený hydrofilní I NEF; URN I porucha I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaný, s I vrstvou včetně oček I I vyprazdňování I I I I I I nutností aktivace I katetru, aktivace I I močového měchýře, I I I I I I I vodou I I dysfunkce močových I I I I I I I I I cest s fyziologickým I I I I I I I I I či patologickým I I I I I I I I I nálezem, po I I I I I I I I I kontinentních I I I I I I I I I náhradách močového I I I I I I I I I měchýře, ortotopický I I I I I I I I I měchýř, u plegiků, I I I I I I I I I benigní hyperplazie I I I I I I I I I prostaty s obtížným I I I I I I I I I vyprazdňováním I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.03 I katetr sterilní - I sterilní kompaktní I NEF; URN I porucha I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaný, ihned k I potahovaný močový I I vyprazdňování I I I I I I použití I katetr bez obsahu I I močového měchýře, I I I I I I I ftalátů, ihned k I I dysfunkce močových I I I I I I I použití, s I I cest s fyziologickým I I I I I I I bezdotykovou I I či patologickým I I I I I I I technikou při I I nálezem, po I I I I I I I zavádění; potažený I I kontinentních I I I I I I I hydrofilní vrstvou I I náhradách močového I I I I I I I včetně oček katetru I I měchýře, ortotopický I I I I I I I I I měchýř, u plegiků, I I I I I I I I I benigní hyperplazie I I I I I I I I I prostaty s obtížným I I I I I I I I I vyprazdňováním I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02 I urologické sety pro I I I I I I I I I intermitentní I I I I I I I I I katetrizaci s I I I I I I I I I integrovaným sáčkem I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02.01 I sety sterilní s I potažený hydrofílní I NEF; URN I porucha I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaným katetrem I vrstvou včetně oček I I vyprazdňování I I I I I I - s nutností I katetru, aktivace I I močového měchýře, I I I I I I aktivace I vodou I I dysfunkce močových I I I I I I I I I cest s fyziologickým I I I I I I I I I či patologickým I I I I I I I I I nálezem, po I I I I I I I I I kontinentních I I I I I I I I I náhradách močového I I I I I I I I I měchýře, ortotopický I I I I I I I I I měchýř, u plegiků, I I I I I I I I I benigní hyperplazie I I I I I I I I I prostaty s obtížným I I I I I I I I I vyprazdňováním - I I I I I I I I I nelze kombinovat s I I I I I I I I I katétry sterilními v I I I I I I I I I rámci jednoho měsíce I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02.02 I sety sterilní s I sterilní kompaktní I NEF; URN I porucha I 210 ks / měsíc I 52,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaným katetrem I uzavřený systém I I vyprazdňování I I I I I I - ihned k použití I potahovaného I I močového měchýře, I I I I I I I močového katétru bez I I dysfunkce močových I I I I I I I obsahu ftalátů a I I cest s fyziologickým I I I I I I I kalibrovaného I I či patologickým I I I I I I I sběrného sáčku s I I nálezem, po I I I I I I I antirefluxní chlopní I I kontinentních I I I I I I I a možností výpuste, I I náhradách močového I I I I I I I ihned k použití, s I I měchýře, ortotopický I I I I I I I bezdotykovou I I měchýř, u plegiků, I I I I I I I technikou při I I benigní hyperplazie I I I I I I I zavádění; potažený I I prostaty s obtížným I I I I I I I hydrofilní vrstvou I I vyprazdňováním - I I I I I I I včetně oček katetru I I nelze kombinovat s I I I I I I I I I katétry sterilními v I I I I I I I I I rámci jednoho měsíce I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.03 I proplachové systémy I I I I I I I I I pro permanentní I I I I I I I I I urologický katetr I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.03.01 I proplachové systémy I uzavřený sterilní I NEF; URN I porucha průchodnosti I 15 ks / měsíc I 35,00 Kč / 1 ks I ne I I I I systém pro I I permanentního I I I I I I I gravitační proplach I I močového katetru I I I I I I I permanentních I I způsobená I I I I I I I močových katetrů a I I patologickou příměsí I I I I I I I močového měchýře s I I moči, s frekvencí I I I I I I I obsahem aktivní I I častější než 1x I I I I I I I látky k prevenci a I I týdně po dobu 1 I I I I I I I léčbě neprůchodnosti I I měsíce při správné I I I I I I I katetru I I péči I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.04 I dilatany I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.04.01 I dilatany anální I - I - I stenóza análního I 1 balení / 10 let I 607,00 Kč / 1 balení I ne I I I I I I kanálu; stenóza I I I I I I I I I stomie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.05 I urologické I I I I I I I I I lubrikační gely I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.05.01 I urologické I - I NEF; URN I pouze pro I 750 ml / 1 měsíc I 2,60 Kč / 1 ml I ne I I I lubrikační gely I I I nepotahované katetry I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03 I ZP pro pacienty se I I I I I I I I I stomií I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01 I stomické systémy - I I I I I I I I I jednodílné I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01 I sáčky - jednodílné, I I I lze kombinovat se I I I I I I výpustné I I I sáčky uzavřenými do I I I I I I I I I příslušného I I I I I I I I I finančního limitu I I I I I I I I I stanoveného I I I I I I I I I množstevním limitem I I I I I I I I I dané kategorie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.01 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; I 30 ks / měsíc I 57,00 Kč / 1 ks I ne I I I plochou podložkou - I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I nekomplikovaná I I I I I I s výpustí s I sáčky s povrchovou I I stomie I I I I I I mechanickou svorkou I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.02 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; I 30 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I plochou podložkou - I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I nekomplikovaná I I I I I I s integrovanou I sáčky s povrchovou I I stomie; rovné I I I I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I I peristomální okolí; I I I I I I I textilií, opatřené I I zdravá nebo mírně I I I I I I I filtrem I I poškozená I I I I I I I I I peristomální kůže; I I I I I I I I I pištěl I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.03 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; měkké I 30 ks / měsíc I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou - I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I břicho - plovoucí I I I I I I s integrovanou I sáčky s povrchovou I I podkoží; stomie v I I I I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I I komplikovaném nebo I I I I I I I textilií, opatřené I I nerovném I I I I I I I filtrem I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; retrahovaná I I I I I I I I I stomie v úrovni nebo I I I I I I I I I pod úrovní kůže; I I I I I I I I I stenóza stomie; I I I I I I I I I vysoké podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie; I I I I I I I I I komplikovaná pištěl I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.04 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ I 30 ks / měsíc a 60 I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné I hydrokoloidní bázi I PED; URN I derivační stomie I ks / měsíc při I I I I I univerzální, s I sáčky s povrchovou I I nebo píštěle, která I množství stolice nad I I I I I plochou podložkou, I úpravou, kryté I I odvádí velmi řídkou I 4 litry za 24 hod. I I I I I bez antirefluxního I textilií I I až vodnatou stolici I I I I I I ventilu, se širokou I I I v množství nad 1000 I I I I I I výpustí s možností I I I ml za 24 hod; I I I I I I napojení na sběrný I I I má možnost napojení I I I I I I sáček se širokou I I I na velkoobjemový I I I I I I hadicí I I I sběrný sáček se I I I I I I I I I širokou odvodnou I I I I I I I I I hadicí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.05 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ I 30 ks / měsíc a 60 I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné I hydrokoloidní bázi I PED; URN I derivační stomie I ks / měsíc při I I I I I univerzální, s I sáčky s povrchovou I I nebo píštěle, která I množství stolice nad I I I I I konvexní podložkou, I úpravou, kryté I I odvádí velmi řídkou I 4 litry za 24 hod. I I I I I bez antirefluxního I textilií I I až vodnatou stolici I I I I I I ventilu, se širokou I I I v množství nad 1000 I I I I I I výpustí s možností I I I ml za 24 hod; I I I I I I napojení na sběrný I I I má možnost napojení I I I I I I sáček se širokou I I I na velkoobjemový I I I I I I hadicí I I I sběrný sáček se I I I I I I I I I širokou odvodnou I I I I I I I I I hadicí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.06 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; I 30 ks / měsíc I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I výpustné I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I průměr stomie nad 50 I I I I I I velkoobjemové - s I sáčky s povrchovou I I mm; prolaps střeva; I I I I I I velkoplošnou I úpravou, kryté I I poškozená I I I I I I podložkou I textilií, opatřené I I peristomální kůže; I I I I I I I filtrem I I vícečetné píštěle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02 I sáčky - jednodílné, I I I lze kombinovat se I I I I I I uzavřené I I I sáčky výpustnými do I I I I I I I I I příslušného I I I I I I I I I finančního limitu I I I I I I I I I stanoveného I I I I I I I I I množstevním limitem I I I I I I I I I dané kategorie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.01 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; I 60 ks / měsíc I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I plochou podložkou I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I nekomplikovaná I I I I I I I sáčky s povrchovou I I stomie; rovné I I I I I I I úpravou, kryté I I peristomální okolí; I I I I I I I textilií, opatřené I I zdravá nebo mírně I I I I I I I filtrem I I poškozená I I I I I I I I I peristomální kůže I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.02 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; I 60 ks / měsíc I 109,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I měkké břicho - I I I I I I I sáčky s povrchovou I I plovoucí podkoží; I I I I I I I úpravou, kryté I I stomie v I I I I I I I textilií, opatřené I I komplikovaném nebo I I I I I I I filtrem I I nerovném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; retrahovaná I I I I I I I I I stomie v úrovni nebo I I I I I I I I I pod úrovní kůže; I I I I I I I I I stenóza stomie; I I I I I I I I I vysoké podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.03 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 I 60 ks / měsíc I 130,00 Kč / 1 ks I ne I I I uzavřené I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I mm; prolaps střeva; I I I I I I velkoobjemové - s I sáčky s povrchovou I I poškozená I I I I I I velkoplošnou I úpravou, kryté I I peristomální kůže I I I I I I podložkou I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.04 I krytky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; I 60 ks / měsíc I 52,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I pravidelné I I I I I I I sáčky s povrchovou I I vyprazdňování; I I I I I I I úpravou, kryté I I irigující stomici; I I I I I I I textilií, opatřené I I bez nároku na I I I I I I I filtrem I I současné předepsání I I I I I I I I I sáčků I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.05 I zátky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; I 60 ks / měsíc I 87,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I pravidelné I I I I I I I sáčky s povrchovou I I vyprazdňování; I I I I I I I úpravou, kryté I I irigující stomici; I I I I I I I textilií, opatřené I I bez nároku na I I I I I I I filtrem I I současné předepsání I I I I I I I I I sáčků I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.06 I krycí lepení se I savé hypoalergenní I GER; CHI; INT; NEF; I stomie s minimální I 60 ks / měsíc I 28,00 Kč / 1 ks I ne I I I savou vrstvou a I jádro, které lze I ONK; PED; PRL; URN I produkcí stolice; I I I I I I nepropustným I přiložit na sliznici I I střevní mukózní I I I I I I povrchem I střeva; I I pištěl; irigující I I I I I I I hypoalergenní lepicí I I stomici; bez nároku I I I I I I I okraj I I na současné I I I I I I I I I předepsání sáčků; I I I I I I I I I krytí nefrostomií, I I I I I I I I I epycystostomií, I I I I I I I I I trvalých drenáží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03 I sáčky - jednodílné, I I I I I I I I I urostomické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03.01 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; I 30 ks / měsíc I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I plochou podložkou - I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I nekomplikovaná I I I I I I s integrovaným I sáčky s povrchovou I I stomie; rovné I I I I I I antirefluxním I úpravou, kryté I I peristomální okolí; I I I I I I ventilem I textilií I I zdravá nebo mírně I I I I I I I I I poškozená I I I I I I I I I peristomální kůže; I I I I I I I I I pištěl; drén I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03.02 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie nebo I 30 ks / měsíc I 252,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou - I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I pištěl v I I I I I I s integrovaným I sáčky s povrchovou I I komplikovaném I I I I I I antirefluxním I úpravou, kryté I I terénu; měkké břicho I I I I I I ventilem I textilií I I - plovoucí podkoží; I I I I I I I I I retrahovaná stomie v I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I úrovní kůže; stenóza I I I I I I I I I stomie; vysoké I I I I I I I I I podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie; I I I I I I I I I drén I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02 I stomické systémy - I I I I I I I I I dvoudílné - I I I I I I I I I adhezivní I I I I I I I I I technologie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01 I podložky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.01 I podložky ploché I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná I 10 ks / měsíc - I 139,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I stomie; rovné I kolostomie; trvalá I I I I I I I I peristomální okolí; I drenáž; pištěl I I I I I I I I zdravá nebo mírně I----------------------I I I I I I I I poškozená I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I peristomální kůže; I ileostomie; I I I I I I I I dobrá jemná motorika I urostomie I I I I I I I I rukou (stříhání I I I I I I I I I podložky) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.02 I podložky konvexní I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I stomie v I 10 ks / měsíc - I 183,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I komplikovaném nebo I kolostomie; trvalá I I I I I I I I nerovném I drenáž; pištěl I I I I I I I I peristomálním I----------------------I I I I I I I I terénu; měkké břicho I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I - plovoucí podkoží; I ileostomie; I I I I I I I I retrahovaná stomie v I urostomie I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I úrovní kůže; stenóza I I I I I I I I I stomie; vysoké I I I I I I I I I podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.03 I podložky velkoplošné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 I 10 ks / měsíc - I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I mm; prolaps střeva; I kolostomie; trvalá I I I I I I I I vícenásobné vyústění I drenáž; pištěl I I I I I I I I střeva blízko sebe; I----------------------I I I I I I I I axiální stomie; I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I poškozená I ileostomie; I I I I I I I I peristomální kůže I urostomie I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02 I sáčky - výpustné I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.01 I sáčky s integrovanou I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; I 30 ks / měsíc I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I pištěl I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.02 I sáčky velkoobjemové I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 I 30 ks / měsíc I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I mm; masivně I I I I I I I textilií, opatřené I I secernující pištěl; I I I I I I I filtrem I I prolaps střeva; I I I I I I I I I vícenásobné vyústění I I I I I I I I I střeva; axiální I I I I I I I I I stomie; velké odpady I I I I I I I I I ze střeva nebo I I I I I I I I I píštěle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.03 I sáčky univerzální, I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ I 30 ks / měsíc a 60 I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I bez antirefluxního I úpravou, kryté I PED; URN I derivační stomie I ks / měsíc při I I I I I ventilu, se širokou I textilií, opatřené I I nebo píštěle, která I množství stolice nad I I I I I výpustí s možností I filtrem I I odvádí velmi řídkou I 4 litry za 24 hod. I I I I I napojení na sběrný I I I až vodnatou stolici I I I I I I sáček se širokou I I I v množství nad 1000 I I I I I I hadicí I I I ml za 24 hod; má I I I I I I I I I možnost napojení na I I I I I I I I I velkoobjemový sběrný I I I I I I I I I sáček se širokou I I I I I I I I I odvodnou hadicí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.03 I sáčky - uzavřené I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.03.01 I sáčky uzavřené I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice I 60 ks / měsíc I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.04 I sáčky - urostomické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.04.01 I sáčky s integrovaným I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; pištěl; I 30 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxním I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I drén I I I I I I ventilem I textilií I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03 I stomické systémy - I I I I I I I I I dvoudílné - I I I I I I I I I mechanické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01 I podložky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.01 I podložky ploché I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná I 10 ks / měsíc - I 183,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I stomie; I kolostomie; trvalá I I I I I I I I nekomplikovaná I drenáž; pištěl I I I I I I I I pištěl; rovné I----------------------I I I I I I I I peristomální okolí; I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I zdravá nebo mírně I ileostomie; I I I I I I I I poškozená I urostomie I I I I I I I I peristomální kůže I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.02 I podložky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I tvarovatelné I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I stomie; rovné I kolostomie; trvalá I I I I I I I I peristomální okolí; I drenáž; pištěl I I I I I I I I manžeta stomie nad I----------------------I I I I I I I I úrovní kůže; zdravá I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I nebo mírně poškozená I ileostomie; I I I I I I I I peristomální kůže I urostomie I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.03 I podložky konvexní I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I stomie v I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I komplikovaném nebo I kolostomie; trvalá I I I I I I I I nerovném I drenáž; pištěl I I I I I I I I peristomálním I----------------------I I I I I I I I terénu; pištěl v I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I komplikovaném nebo I ileostomie; I I I I I I I I nerovném terénu; I urostomie I I I I I I I I retrahovaná stomie v I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I úrovní kůže; stenóza I I I I I I I I I stomie; vícečetné I I I I I I I I I píštěle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.04 I podložky velkoplošné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 I 10 ks / měsíc - I 252,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I mm; prolaps střeva; I kolostomie; trvalá I I I I I I I I vícenásobné vyústění I drenáž; pištěl I I I I I I I I střeva blízko sebe; I----------------------I I I I I I I I axiální stomie; I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I poškozená I ileostomie; I I I I I I I I peristomální kůže I urostomie I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02 I sáčky - výpustné I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.01 I sáčky s integrovanou I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; I 30 ks / měsíc I 87,00 Kč / 1 ks I ne I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I pištěl I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.02 I sáčky velkoobjemové I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 I 30 ks / měsíc I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I mm; masivně I I I I I I I textilií, opatřené I I secernující pištěl; I I I I I I I filtrem I I prolaps střeva; I I I I I I I I I vícenásobné vyústění I I I I I I I I I střeva; axiální I I I I I I I I I stomie; velké odpady I I I I I I I I I ze střeva nebo I I I I I I I I I píštěle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.03 I sáčky univerzální, I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ I 30 ks / měsíc a 60 I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I bez antirefluxního I úpravou, kryté I PED; URN I derivační stomie I ks / měsíc při I I I I I ventilu, se širokou I textilií, opatřené I I nebo píštěle, která I množství stolice nad I I I I I výpustí s možností I filtrem I I odvádí velmi řídkou I 4 litry za 24 hod. I I I I I napojení na sběrný I I I až vodnatou stolici I I I I I I sáček se širokou I I I v množství nad 1000 I I I I I I hadicí I I I ml za 24 hod; I I I I I I I I I má možnost napojení I I I I I I I I I na velkoobjemový I I I I I I I I I sběrný sáček se I I I I I I I I I širokou odvodnou I I I I I I I I I hadicí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.03 I sáčky - uzavřené I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.03.01 I sáčky uzavřené I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice I 60 ks / měsíc I 48,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.04 I sáčky - urostomické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.04.01 I sáčky s integrovaným I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; pištěl; I 30 ks / měsíc I 113,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxním I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I drén I I I I I I ventilem I textilií I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04 I stomické systémy - I I I I I I I I I pro dočasnou I I I I I I I I I kontinenci stomie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04.01 I systémy pro dočasnou I I I I I I I I I kontinenci stomie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04.01.01 I systémy pro dočasnou I sada podložek, sáčků I GER; CHI; INT; ONK; I kolostomie s I - I 6.957,00 Kč / 1 I ne I I I kontinenci stomie I a zařízení pro I PED; PRL I formovanou stolicí I I měsíc I I I I I dočasnou kontinenci I I I I I I I I I stomie I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou I I I I I I I I I - jednodílné I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.01 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 30 ks / měsíc; pro I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I výpustné s plochou I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I děti do 6 let 60 ks I I I I I nebo konvexní I cm I I od 19 let - všechny I / měsíc v I I I I I podložkou I I I typy stomie - I indikovaných I I I I I I I I tělesná konstituce I případech I I I I I I I I pacienta vyžaduje I I I I I I I I I malý stomický systém I I I I I I I I I s malou adhezní I I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.02 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 60 ks / měsíc; pro I 48,00 Kč / 1 ks I ne I I I uzavřené s plochou I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I děti do 6 let 120 ks I I I I I nebo konvexní I cm I I od 19 let - všechny I / měsíc v I I I I I podložkou I I I typy stomie - I indikovaných I I I I I I I I tělesná konstituce I případech I I I I I I I I pacienta vyžaduje I I I I I I I I I malý stomický systém I I I I I I I I I s malou adhezní I I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.03 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 30 ks / měsíc; pro I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I urostomické s I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I děti do 6 let 60 ks I I I I I integrovaným I cm I I od 19 let - všechny I / měsíc v I I I I I antirefluxním I I I typy stomie - I indikovaných I I I I I ventilem s plochou I I I tělesná konstituce I případech I I I I I nebo konvexní I I I pacienta vyžaduje I I I I I I podložkou I I I malý stomický systém I I I I I I I I I s malou adhezní I I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou I I I I I I I I I - dvoudílné - I I I I I I I I I adhesivní I I I I I I I I I technologie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.01 I podložky ploché nebo I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní I adhezní plochy I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I kolostomie; trvalá I I I I I I do 7 cm I I od 19 let - všechny I drenáž; pištěl; pro I I I I I I I I typy stomie - I děti do 6 let 20 ks I I I I I I I I tělesná konstituce I / měsíc v I I I I I I I I pacienta vyžaduje I indikovaných I I I I I I I I malý stomický systém I případech 15 ks / I I I I I I I I s malou adhezní I měsíc - ileostomie; I I I I I I I I plochou I urostomie; pro děti I I I I I I I I I do 6 let 30 ks / I I I I I I I I I měsíc v indikovaných I I I I I I I I I případech I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.02 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 60 ks / měsíc; pro I 130,00 Kč / 1 ks I ne I I I uzavřené I adhezní plochy I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I děti do 6 let 120 ks I I I I I I do 7 cm I I od 19 let - všechny I / měsíc v I I I I I I I I typy stomie - I indikovaných I I I I I I I I tělesná konstituce I případech I I I I I I I I pacienta vyžaduje I I I I I I I I I malý stomický systém I I I I I I I I I s malou adhezní I I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.03 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - I 30 ks / měsíc; pro I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I výpustné I adhezní plochy I ONK; PED; PRL; URN I všechny typy stomie; I děti do 6 let 60 ks I I I I I I do 7 cm I I od 19 let - všechny I / měsíc v I I I I I I I I typy stomie - I indikovaných I I I I I I I I tělesná konstituce I případech I I I I I I I I pacienta vyžaduje I I I I I I I I I malý stomický systém I I I I I I I I I s malou adhezní I I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06 I ZP drenážní systémy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06.01 I sáčky drenážní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06.01.01 I sáčky drenážní - I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I zavedený drén; I 30 ks / měsíc I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I pištěl do orgánu I I I I I I I sáčky s povrchovou I I nebo tělní dutiny; I I I I I I I úpravou I I mnohočetné píštěle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07 I ZP k irigaci do I I I I I I I I I stomie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01 I irigační soupravy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01.01 I irigační soupravy - I - I GER; CHI; INT; NEF; I irigace defekační - I 2 sady / rok I 2.174,00 Kč / 1 sada I ne I I I gravitační I I ONK; PED; PRL; URN I kolostomie na I I I I I I I I I distální části I I I I I I I I I tlustého střeva; I I I I I I I I I irigace léčebná - I I I I I I I I I opakovaná aplikace I I I I I I I I I léčebné látky do I I I I I I I I I tenkého nebo I I I I I I I I I tlustého střeva I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01.02 I irigační soupravy - I - I GER; CHI; INT; NEF; I irigace defekační - I 300 ks / rok I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I sáčky I I ONK; PED; PRL; URN I kolostomie na I I I I I I I I I distální části I I I I I I I I I tlustého střeva; I I I I I I I I I irigace léčebná - I I I I I I I I I opakovaná aplikace I I I I I I I I I léčebné látky do I I I I I I I I I tenkého nebo I I I I I I I I I tlustého střeva I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08 I ZP pro pacienty se I I I I I I I I I stomií - stomické I I I I I I I I I příslušenství - péče I I I I I I I I I o kůži - prevence a I I I I I I I I I léčba I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01 I vyplňovací a I I I I I I I I I vyrovnávací ZP I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I - I - I - I - I - I - I - I - I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.01 I vkládací kroužky I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie I 60 ks / měsíc, lze I 78,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I nebo pištěl - I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I stenóza, retrakce, I podložkou I I I I I I I I prolaps; nevhodně I I I I I I I I I vyústěná stomie nebo I I I I I I I I I pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie I I I I I I I I I nebo pištěl vyústěná I I I I I I I I I v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená I I I I I I I I I zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická I I I I I I I I I léčba; měkké břicho I I I I I I I I I - plovoucí podkoží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.02 I pásky vyrovnávací I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie I 120 ks / měsíc, lze I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I nebo pištěl - I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I stenóza, retrakce, I podložkou I I I I I I I I prolaps; nevhodně I I I I I I I I I vyústěná stomie nebo I I I I I I I I I pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie I I I I I I I I I nebo pištěl vyústěná I I I I I I I I I v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená I I I I I I I I I zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická I I I I I I I I I léčba; měkké břicho I I I I I I I I I - plovoucí podkoží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.03 I adhesivní pasty a I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie I 1 ks / měsíc I 7,80 Kč / 1 g I ne I I I gely I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I nebo pištěl - I I I I I I I silikonová hmota I I stenóza, retrakce, I I I I I I I I I prolaps; nevhodně I I I I I I I I I vyústěná stomie nebo I I I I I I I I I pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie I I I I I I I I I nebo pištěl vyústěná I I I I I I I I I v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená I I I I I I I I I zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická I I I I I I I I I léčba; měkké břicho I I I I I I I I I - plovoucí podkoží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.04 I destičky a roušky I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie I - I 0,40 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I nebo pištěl - I I I I I I I silikonová hmota I I stenóza, retrakce, I I I I I I I I I prolaps; nevhodně I I I I I I I I I vyústěná stomie nebo I I I I I I I I I pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie I I I I I I I I I nebo pištěl vyústěná I I I I I I I I I v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená I I I I I I I I I zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická I I I I I I I I I léčba; měkké břicho I I I I I I I I I - plovoucí podkoží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.05 I těsnící manžety I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie I 60 ks / měsíc, lze I 96,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I nebo pištěl - I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I stenóza, retrakce, I podložkou I I I I I I I I prolaps; nevhodně I I I I I I I I I vyústěná stomie nebo I I I I I I I I I pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie I I I I I I I I I nebo pištěl vyústěná I I I I I I I I I v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním I I I I I I I I I terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená I I I I I I I I I zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická I I I I I I I I I léčba; měkké břicho I I I I I I I I I - plovoucí podkoží I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02 I pásy a přídržné I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.01 I stomické pásky - I kompatibilní s I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti s I 2 ks / rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I přídržné I jednodílným nebo I ONK; PED; PRL; URN I jednodílným nebo I I I I I I I dvoudílným stomickým I I dvoudílným stomickým I I I I I I I systémem I I systémem, který má I I I I I I I I I ouška pro uchycení I I I I I I I I I přídržného pásku; I I I I I I I I I potřeba mechanické I I I I I I I I I podpory pásku pro I I I I I I I I I dobrou adhezi I I I I I I I I I pomůcky k tělu; I I I I I I I I I prevence podtékání I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.02 I stomické břišní pásy I s otvorem nebo bez I GER; CHI; INT; NEF; I všechny typy stomie I 2 ks / rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I I otvoru I ONK; PED; PRL; URN I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.03 I nízkotlaké adaptéry I - I GER; CHI; INT; NEF; I všechny typy stomie; I 10 ks / měsíc - I 113,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro dvoudílný systém I I ONK; PED; PRL; URN I pacienti používající I uzavřený systém I I I I I I I I dvoudílný mechanický I----------------------I I I I I I I I systém, kterým I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I onemocnění, stav I výpustný systém I I I I I I I I stomie a I I I I I I I I I peristomálního okolí I I I I I I I I I nedovoluje tlak na I I I I I I I I I břišní stěnu; časné I I I I I I I I I pooperační období - I I I I I I I I I do 3 měsíců od I I I I I I I I I operace I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.03 I prostředky I I I I I I I I I zahušťovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.03.01 I prostředky I - I GER; CHI; INT; NEF; I ileostomie; I - I 313,00 Kč / měsíc I ne I I I zahušťovací I I ONK; PED; PRL; URN I kolostomie s řídkou I I I I I I I I I nebo vodnatou I I I I I I I I I stolicí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04 I odstraňovače I I I I I I I I I stomické podložky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04.01 I odstraňovače I - I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající I - I 261,00 Kč / měsíc I ne I I I stomické podložky I I ONK; PED; PRL; URN I stomický nebo I I I I I I I I I drenážní systém na I I I I I I I I I stomií, pištěl nebo I I I I I I I I I drenáž; zdravá nebo I I I I I I I I I mírně poškozená I I I I I I I I I peristomální kůže I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04.02 I odstraňovače I rouška nebo sprej I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající I - I 435,00 Kč / měsíc I ne I I I stomické podložky - I I ONK; PED; PRL; URN I stomický nebo I I I I I I silikonové I I I drenážní systém na I I I I I I I I I stomií, pištěl nebo I I I I I I I I I drenáž; poškozená I I I I I I I I I peristomální kůže; I I I I I I I I I alergická reakce na I I I I I I I I I jiný odstraňovač; I I I I I I I I I kožní choroba v I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.05 I pohlcovače pachu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.05.01 I pohlcovače pachu I neutralizuje zápach I GER; CHI; INT; NEF; I zvyšují kompenzační I - I 304,00 Kč / měsíc I ne I I I I ve stomickém sáčku I ONK; PED; PRL; URN I funkci stomické I I I I I I I (aplikuje se do I I pomůcky I I I I I I I sáčku před I I I I I I I I I nasazením) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09 I ochranné a čistící I I I I I I I I I prostředky pro I I I I I I I I I pacienty se stomií I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01 I ochranné prostředky I I I I I I I I I pro pacienty se I I I I I I I I I stomií I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01.01 I zásypové pudry, I - I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající I - I 870,00 Kč / měsíc I ne I I I ochranné krémy, I I ONK; PED; PRL; URN I stomický nebo I I I I I I ochranné filmy, I I I drenážní systém na I I I I I I přídržné proužky I I I stomií, pištěl nebo I I I I I I I I I drenáž; ochrana a I I I I I I I I I prevence poškození I I I I I I I I I kůže v peristomální I I I I I I I I I oblasti; léčba I I I I I I I I I poškozené kůže; I I I I I I I I I onkologická léčba; I I I I I I I I I zajištění plné I I I I I I I I I adheze stomického I I I I I I I I I systému I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01.02 I protektivní kroužky I ochranná I GER; CHI; INT; ONK; I výživné stomie, I 30 ks / měsíc I 104,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I PED; PRL; URN I trvalé drenáže, I I I I I I I silikonová vrstva se I I nefrostomie, I I I I I I I lepí na kůži a I I ureterostomie, I I I I I I I nepropustná, I I epicystostomie I I I I I I I omyvatelná a I I I I I I I I I nelepivá vrstva je I I I I I I I I I navrch I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.02 I čistící prostředky I I I I I I I I I pro pacienty se I I I I I I I I I stomií I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.02.01 I čistící roztoky, I pomůcky I GER; CHI; INT; NEF; I - I - I 261,00 Kč / měsíc I ne I I I čisticí pěny, tělové I I ONK; PED; PRL; URN I I I I I I I čisticí ubrousky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.10 I sběrné sáčky se I I I I I I I I I širokou hadicí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.10.01 I sběrné sáčky se I pevné sběrné sáčky, I GER; CHI; INT; ONK; I pacienti se stomií s I 15 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I širokou hadicí I které pojmou alespoň I PRL I odpady nad 2000 ml / I I I I I I I 1500 - 2000 ml I I 24 hod; používají I I I I I I I stolice; široká a I I jednodílný nebo I I I I I I I dlouhá hadice, I I dvoudílný systém s I I I I I I I kterou projde I I univerzálním sáčkem I I I I I I I kašovitá stolice; I I I I I I I I I možnost zavěšení na I I I I I I I I I lůžko I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické a I I I I I I I I I ortopedická obuv I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro I I I I I I I I I hlavu a krk I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.01 I krční ortézy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.01.01 I krční ortézy I vícedílné pevné nebo I CHI; NEU; ORP; ORT; I dlouhodobější I 1 ks / 1 rok I 739,00 Kč / 1 ks I ne I I I I stavitelné tvarové I OST; REH; REV; TRA; I pooperační nebo I I I I I I I krční ortézy s I TVL I poúrazová fixace I I I I I I I výraznou prostorově I I krční páteře v I I I I I I I tvarovanou plošnou I I případě těžkého I I I I I I I podporou v oblasti I I cervikálního a I I I I I I I dolní čelisti a týlu I I cervikobrachiálního I I I I I I I hlavy (např. límce I I syndromu, lehčí I I I I I I I typ Philadelphia), I I subluxace, I I I I I I I nepatří sem I I jednoduché stabilní I I I I I I I vícedílné ortézy s I I zlomeniny, těžké I I I I I I I anatomickým tvarem I I spondylartrózy, I I I I I I I bez celoplošné I I degenerativní změny I I I I I I I podpory (např. I I I I I I I I I stavitelné límce z I I I I I I I I I obvodových výztuh) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02 I fixační límce I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02.01 I fixační límce - I - vícedílné ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní i chronické I 1 ks / 1 rok I 296,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevněné I anatomickým tvarem I REH; REV; TRA; TVL I případy cervikálního I I I I I I I bez celoplošné I I syndromu, I I I I I I I podpory (např. I I osterochondrózy a I I I I I I I stavitelné límce z I I spondylartrózy, I I I I I I I obvodových výztuh) I I lehké poúrazové I I I I I I I - ortézy s I I subluxace, I I I I I I I anatomickým tvarem a I I revmatických obtíží, I I I I I I I vnitřní nebo vnější I I degenerativních změn I I I I I I I výztuhou z pevných I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I I I - výrazně anatomicky I I I I I I I I I tvarované plastové I I I I I I I I I límce bez výztuhy, I I I I I I I I I které díky použitému I I I I I I I I I materiálu vykazují I I I I I I I I I vysokou míru fixace I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02.02 I fixační límce - I měkké límce s I CHI; NEU; ORP; ORT; I velmi lehké případy I 1 ks / 1 rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I měkké I anatomickým tvarem I REH; REV; TRA; TVL; I tortikolis, I I I I I I I bez výztuh I POP I spondylóz, I I I I I I I I I revmatických I I I I I I I I I onemocnění, I I I I I I I I I blokových postavení I I I I I I I I I krční páteře, I I I I I I I I I akutních poranění I I I I I I I I I měkkých tkání, I I I I I I I I I degenerativních I I I I I I I I I onemocnění, I I I I I I I I I jizevnaté I I I I I I I I I kontraktury krku do I I I I I I I I I jednoho roku po I I I I I I I I I úrazu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro I I I I I I I I I trup I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.01 I rigidní fixace I I I I I I I I I klíční kosti I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.01.01 I rigidní fixace I pro rigidní fixaci I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I klíční kosti I klíční kosti, I REH; REV; TRA I poúrazové stavy I I I I I I I nepatří sem I I fraktur claviculy, I I I I I I I upomínací nebo I I poranění ramenního I I I I I I I podpůrné elastické I I kloubu. I I I I I I I bandáže I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.02 I žeberní a hrudní I I I I I I I I I pásy pro fixaci I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.02.01 I žeberní a hrudní I elastické pásy a I CHI; NEU; ORP; ORT; I poškození a poranění I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I pásy pro fixaci I bandáže pro fixaci v I OST; REH; REV; TRA; I v oblasti hrudníku I I I I I I I oblasti hrudníku I TVL I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.03 I kombinované korzety I I I I I I I I I pro stabilizaci a I I I I I I I I I fixaci páteře I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.03.01 I kombinované korzety I kombinace pružného I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy I 1 ks / 1 rok I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro stabilizaci a I nebo pevného textilu I REH; REV; TRA; TVL I (zlomeniny, I I I I I I fixaci páteře I s pevnými materiály I I stabilizační I I I I I I I (kov, plast), které I I operace), chronické I I I I I I I výrazně stabilizují I I degenerativní I I I I I I I a fixují páteř v I I poruchy I I I I I I I Th-L rozsahu, I I (osteoporóza, I I I I I I I charakteristickým I I spondylartróza, I I I I I I I znakem korzetu je I I osteochondróza, I I I I I I I kombinace základního I I olistéza) I I I I I I I bederního pasu s I I I I I I I I I ostatními podpůrnými I I I I I I I I I příp. korekčními I I I I I I I I I prvky - např. I I I I I I I I I podpažní berličky, I I I I I I I I I prostorová výztužná I I I I I I I I I konstrukce, dlouhá I I I I I I I I I tvarovaná celoplošná I I I I I I I I I pelota s ramenními I I I I I I I I I tahy nebo hrudním I I I I I I I I I pasem apod., nepatří I I I I I I I I I sem bederní pasy s I I I I I I I I I výztuhami (plošné I I I I I I I I I peloty, dlahy, I I I I I I I I I výztuhy apod.), I I I I I I I I I které nemají další I I I I I I I I I přídavný podpůrný I I I I I I I I I nebo korekční prvek I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.04 I bederní ortézy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.04.01 I bederní ortézy I pružné, příp. pevné I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy v I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I I textilní materiály I REH; REV; TRA; TVL I oblasti bederní I I I I I I I nebo neopren, I I páteře, lumbalgie, I I I I I I I zpevňujícího účinku I I chronické bolestivé I I I I I I I je dosaženo pomocí I I stavy páteře, I I I I I I I pelot, výztuh, tahů, I I ledvinové obtíže I I I I I I I šněrování I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.05 I bederní pásy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.05.01 I bederní pásy I pružné materiály bez I GER; CHI; NEU; ORP; I lehká poškození zad, I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - bez I přídavných tahů, I ORT; PED; PRL; REH; I hlavním I I I I I I výztuh I výztuh nebo pelot I REV; TRA; TVL I terapeutickým I I I I I I I I I účinkem je mírná I I I I I I I I I elastická fixace I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06 I břišní pásy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.01 I břišní pásy I pružné materiály bez I CHI; NEU; ORP; ORT; I oslabení břišní I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - bez I přídavného zpevnění I PED; PRL; REH; REV I stěny, kde hlavním I I I I I I výztuh I I I terapeutickým I I I I I I I I I účinkem je mírná I I I I I I I I I elastická fixace I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.02 I břišní pásy I pružné materiály; I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy v I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - s I zpevňujícího účinku I REH; REV I oblasti břicha, I I I I I I výztuhami I je dosaženo pomocí I I zpevnění břicha pro I I I I I I I tahů, šněrování, I I konzervativní I I I I I I I podpínek, výztuh, I I terapii, podpora I I I I I I I pelot apod., nepatří I I břišního lisu I I I I I I I sem kýlní pasy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.03 I břišní pásy I pružné materiály; I GYN; CHI; NEU; ORP; I propadávání dělohy a I 1 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - I zpevňujícího účinku I ORT; REH; REV I bolesti zad I I I I I I těhotenské s I je dosaženo pomocí I I způsobené I I I I I I výztuhami I pelot, výztuh, tahů I I posturálními změnami I I I I I I I nebo šněrování apod. I I během gravidity I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07 I kýlní pásy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07.01 I kýlní pásy - pupeční I kýlní pásy výhradně I CHI; NEU; ORP; ORT; I konzervativní léčba, I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I I určené pro kýly v I PED; PRL; REH; REV I předoperační období I I I I I I I oblasti pupku; I I I I I I I I I součástí těchto pásů I I I I I I I I I jsou peloty nebo I I I I I I I I I podpínky s umístěním I I I I I I I I I v oblasti kýly I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07.02 I kýlní pásy - ostatní I součástí těchto pásů I CHI; NEU; ORP; ORT; I konzervativní léčba, I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I jsou peloty nebo I PED; PRL; REH; REV I předoperační období I I I I I I I podpínky s umístěním I I I I I I I I I v oblasti kýly I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.08 I pánevní pásy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.08.01 I pánevní pásy I pro zpevnění a I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní nebo I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I fixaci pánve, příp. I REH; REV; TRA I chronické stavy I I I I I I I kyčelních kloubů I I pánve, v I I I I I I I I I těhotenství, po I I I I I I I I I porodu I I I I I I I I I (symphyseolyza), po I I I I I I I I I úraze (ruptura), při I I I I I I I I I dysfunkci kyčelních I I I I I I I I I kloubů, kyčelní I I I I I I I I I dysplazii, I I I I I I I I I repozicích kyčle, I I I I I I I I I při pooperační léčbě I I I I I I I I I fraktur pánve, I I I I I I I I I artrozy SI skloubení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro I I I I I I I I I horní končetiny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01 I ortézy a dlahy prstů I I I I I I I I I horních končetin I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01.01 I ortézy prstů horních I ortézy z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní a chronické I 1 ks / 1 rok I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I končetin - rigidní I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL I stavy prstů horní I I I I I I fixace I (plast, kov) nebo I I končetiny (zlomeniny I I I I I I I bandáže z textilního I I a luxace, akutní I I I I I I I materiálu nebo I I šlachové poškození, I I I I I I I neoprenu, které jsou I I artróza, revmatická I I I I I I I vybavené pevnou I I onemocnění), I I I I I I I dlahou (kov, plast); I I neurologické I I I I I I I zabezpečují rigidní I I postižení I I I I I I I fixaci I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01.02 I ortézy prstů horních I zhotovené z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 417,00 Kč / 1 ks I ne I I I končetin - dynamické I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I I (plast, kov) a I I prstů horní I I I I I I I vybavené dynamickými I I končetiny do 3 I I I I I I I prvky (spirály, I I měsíců od I I I I I I I pružiny, elastické I I operace/úrazu, kde I I I I I I I tahy apod.), které I I je nezbytná postupná I I I I I I I umožňují přesně I I rehabilitace I I I I I I I určený dynamický I I I I I I I I I pohyb prstů zejm. I I I I I I I I I pro rehabilitační I I I I I I I I I účely; nepatří sem I I I I I I I I I bandáže s pružnými I I I I I I I I I výztuhami, pelotami, I I I I I I I I I dlahami apod. I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02 I ortézy zápěstní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02.01 I ortézy zápěstní - I ortézy z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní a chronické I 1 ks / 1 rok I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I rigidní fixace I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL I stavy zápěstí, I I I I I I I (plast, kov) nebo I I pooperační a I I I I I I I bandáže z textilního I I poúrazové případy I I I I I I I materiálu, neoprenu I I fraktur, distorzí, I I I I I I I nebo kůže; bandáže I I luxací, artróza, I I I I I I I musí být vybaveny I I paréza, revmatická I I I I I I I pevnou dlahou (kov), I I onemocnění, I I I I I I I která zabezpečí I I neurologická I I I I I I I zcela rigidní fixaci I I postižení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02.02 I ortézy zápěstní - I elastické zápěstní I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I ortézy bez pevné I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové případy, I I I I I I I dlahy, bandáž ortézy I I distorze, luxace, I I I I I I I z elastického I I artróza, I I I I I I I materiálu, I I enthezopatie, I I I I I I I elastickou fixaci I I revmatická I I I I I I I dále zabezpečuje I I onemocnění, I I I I I I I pomocí dopínacích I I neurologická I I I I I I I tahů, pružných dlah I I postižení I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03 I ortézy loketní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.01 I ortézy loketní s I loketní ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 2.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubovou dlahou - s I krátkou kloubovou I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I limitovaným rozsahem I dlahou s I I loketního kloubu, I I I I I I pohybu I nastavitelným I I (zlomeniny, poranění I I I I I I I limitovaným rozsahem I I vazů a kloubních I I I I I I I pohybu; dlaha je I I pouzder, chronické I I I I I I I zhotovena z pevných I I instability, I I I I I I I materiálů I I kontraktury) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.02 I ortézy loketní s I loketní ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 696,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubovou dlahou - I kloubovou dlahou, z I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I elastické I kovu nebo pevného I I loketního kloubu, I I I I I I I plastu; kloubová I I (zlomeniny, poranění I I I I I I I dlaha nemá plně I I vazů a kloubních I I I I I I I stavitelný rozsah I I pouzder, chronické I I I I I I I pohybu I I instability), I I I I I I I I I revmatická I I I I I I I I I onemocnění I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.03 I ortézy loketní - I loketní ortézy bez I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující - I kloubové dlahy, I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I elastické I bandáž ortézy je I I loketního kloubu, I I I I I I I zhotovena z I I bolestivé stavy při I I I I I I I elastického I I artrózách, I I I I I I I materiálu a I I epikondylitidě, I I I I I I I elastickou fixaci, I I revmatická I I I I I I I zabezpečena pomocí I I onemocnění I I I I I I I dopínacích tahů nebo I I I I I I I I I pružných I I I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) nebo výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.04 I epikondylární pásky I epikondylární pásky I CHI; NEU; ORP; ORT; I radiální nebo I 1 ks / 1 rok I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I nebo velmi krátké I REH; REV; TRA; TVL I ulnární I I I I I I I ortézy, bandáže, I I epikondylitidy I I I I I I I funkčně určené pouze I I I I I I I I I jako epikondylární I I I I I I I I I pásky I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04 I ortézy ramenní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.01 I ortézy ramenní - I kombinace kovových I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 3.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I stavitelné I materiálů, plastů a I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I I textilních I I pletence ramenního, I I I I I I I materiálů; rigidní I I zlomeniny horního I I I I I I I fixaci ramenního a I I konce kosti pažní a I I I I I I I loketního kloubu v I I velkého hrbolu I I I I I I I požadované poloze I I humeru, léčení I I I I I I I I I luxace a omezení I I I I I I I I I hybnosti ramenního I I I I I I I I I kloubu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.02 I ortézy ramenní - I z pevného pěnového I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 2.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I nestavitelné I plastu nebo I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I I nafukovacího I I pletence ramenního, I I I I I I I válcového vaku, I I zlomeniny horního I I I I I I I potažená textilním I I konce kosti pažní a I I I I I I I obalem s fixačními a I I velkého hrbolu I I I I I I I upínacími textilními I I humeru, léčení I I I I I I I pásy; fixace I I luxace a omezení I I I I I I I ramenního a I I hybnosti ramenního I I I I I I I loketního kloubu I I kloubu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.03 I ortézy ramenní - I textilních materiál, I CHI; NEU; ORP; ORT; I subluxace a luxace I 1 ks / 1 rok I 500,00 Kč / 1 ks I ne I I I rigidní I rigidní fixace I REH; REV; TRA; TVL I ramenního kloubu, I I I I I I I ramenního kloubu, I I dráždivě stavy a I I I I I I I náhrada Desaultova I I přetížení ramenního I I I I I I I obvazu I I kloubu, záněty I I I I I I I I I měkkých tkání I I I I I I I I I ramenního kloubu, I I I I I I I I I distorze, zlomeniny I I I I I I I I I pažní a klíční kosti I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.04 I ortézy ramenní - I z pružných materiálů I CHI; NEU; ORP; ORT; I subluxace ramenního I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující, I zabezpečující I REH; REV; TRA; TVL I kloubu, dráždivě I I I I I I elastické I elastickou fixaci s I I stavy a přetížení I I I I I I I mírným omezením I I ramenního kloubu, I I I I I I I pohyblivosti v I I záněty, neurologická I I I I I I I ramenním kloubu I I postižení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.05 I závěsy paže - I I I I I I I I I zpevňující I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.05.01 I závěsy paže - I jednoduché závěsy a I CHI; NEU; ORP; ORT; I odlehčení horní I 1 ks / 1 rok I 235,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I pásky pro zavěšení a I REH; REV; TRA; TVL I končetiny I I I I I I I odlehčení horní I I I I I I I I I končetiny I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro I I I I I I I I I dolní končetiny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01 I ortézy hlezenní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.01 I ortézy hlezenní - I vybavené kloubovou I DIA; CHI; NEU; ORP; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I stavitelné I dlahou s I ORT; REH; REV; TRA; I poúrazové stavy v I I I I I I I nastavitelným I TVL I oblasti hlezna a I I I I I I I rozsahem pohybu; I I nohy; poškození I I I I I I I kombinací pevných I I Achillovy šlachy I I I I I I I plastových a I I I I I I I I I textilních I I I I I I I I I materiálů; dlaha I I I I I I I I I ortézy je kovová I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.02 I ortézy hlezenní - I fixace je I DIA; CHI; NEU; ORP; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I rigidní I plnohodnotnou I ORT; REH; REV; TRA; I poúrazové stavy v I I I I I I I náhradou sádrové I TVL I oblasti hlezna a I I I I I I I fixace; umožňují I I nohy; poškození I I I I I I I chůzi I I Achillovy šlachy; I I I I I I I I I syndrom diabetické I I I I I I I I I nohy I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.03 I ortézy hlezenní - I kombinace pevných a I DIA; CHI; NEU; ORP; I lehká instabilita I 1 ks / 1 rok I 652,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I textilních I ORT; REH; REV; TRA; I přednoží a I I I I I I I materiálů; bez I TVL I hlezenního kloubu; I I I I I I I kloubových dlah; I I revmatická I I I I I I I zpevnění je I I onemocnění; stavy po I I I I I I I zajištěno pomocí I I distorzi hlezna; I I I I I I I dopínacích tahů, I I syndrom diabetické I I I I I I I pružných I I nohy I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot); ortéza není I I I I I I I I I určena pro chůzi bez I I I I I I I I I opory I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.04 I ortézy hlezenní - I pevné materiály; I CHI; NEU; ORP; ORT; I peroneální paréza I 1 ks / 1 rok I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I peroneální I fixace správného I REH; REV; TRA; TVL I při nedostatečné I I I I I I I postavení chodidla a I I kompenzaci poruchy I I I I I I I hlezna v sagitálním I I chůze peroneálním I I I I I I I směru v případě I I tahem I I I I I I I poškození I I I I I I I I I peroneálního nervu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.05 I peroneální tahy I textilní materiál, I CHI; NEU; ORP; ORT; I peroneální paréza I 1 ks / 1 rok I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I udržení správného I REH; REV; TRA; TVL I I I I I I I I postavení chodidla v I I I I I I I I I případě poškození I I I I I I I I I peroneálního nervu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02 I ortézy kolene I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.01 I ortézy kolene - pro I pevný rám s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I instability - pevné I kloubovou dlahou; I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I rámy I vysoká stabilita; I I I I I I I I I plně funkční rozsah I I I I I I I I I pohybu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.02 I ortézy kolene - s I dlouhá kloubová I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 2.783,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlaha s I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I pohybu - pevné I nastavitelným I I kolenního kloubu s I I I I I I materiály I limitovaným rozsahem I I cílem zajistit I I I I I I I pohybu; pevné I I limitovaný rozsah I I I I I I I materiály; bandáž a I I pohybu a jeho I I I I I I I dopínací tahy z I I stabilizaci v I I I I I I I pevných textilních I I sagitální rovině; I I I I I I I materiálů I I neurologická I I I I I I I I I postižení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.03 I ortézy kolene - s I krátká kloubová I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 1.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlaha s I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy I I I I I I pohybu - elastické I nastavitelným I I kolenního kloubu s I I I I I I materiály I limitovaným rozsahem I I cílem zajistit I I I I I I I pohybu; pevné I I určitý limitovaný I I I I I I I materiály; bandáž z I I rozsah pohybu a jeho I I I I I I I elastického I I mírnou stabilizaci v I I I I I I I materiálu; dopínací I I sagitální rovině I I I I I I I tahy jsou zhotoveny I I I I I I I I I z pevných nebo I I I I I I I I I elastických I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.04 I ortézy kolene - s I dočasná imobilizace I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I konstantní flexí I kolenního kloubu v I REH; REV; TRA; TVL I poúrazové stavy v I I I I I I I pevné flexi; I I oblasti kolenního I I I I I I I plnohodnotná náhrada I I kloubu s cílem I I I I I I I sádrové fixace; I I zajistit I I I I I I I bandáž z pevných I I plnohodnotnou I I I I I I I nebo textilních I I rigidní fixaci I I I I I I I materiálů; ortéza je I I I I I I I I I vybavena pevnou I I I I I I I I I dlahou zabezpečující I I I I I I I I I požadovanou flexí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.05 I ortézy kolene - I ortéza s kloubovou I CHI; NEU; ORP; ORT; I stabilizace pohybu I 1 ks / 1 rok I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - kloubové I dlahou; z kovu nebo I REH; REV; TRA; TVL I kolenního kloubu v I I I I I I dlahy I pevného plastu; nemá I I případě instabilit, I I I I I I I plně stavitelný I I artróz, artritid, I I I I I I I rozsah pohybu; I I poškození menisků I I I I I I I bandáž z elastických I I I I I I I I I materiálů; s vysokou I I I I I I I I I elastickou fixací I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.06 I ortézy kolene - I ortéza bez kloubové I CHI; NEU; ORP; ORT; I instabiliyt I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - I dlahy; bandáž z I REH; REV; TRA; TVL I kolenního kloubu, I I I I I I zpevňující I elastického I I stabilizace pately, I I I I I I I materiálu; elastická I I bolestivé stavy při I I I I I I I fixace je zajištěna I I chronických nebo I I I I I I I dopínacími tahy nebo I I revmatických I I I I I I I pružnými I I onemocnění I I I I I I I nekloubovými dlahami I I I I I I I I I (spirály) nebo I I I I I I I I I výztuhami (peloty) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.07 I infrapatelární pásky I krátké ortézy nebo I CHI; NEU; ORP; ORT; I stabilizace pately, I 1 ks / 1 rok I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I bandáže funkčně I REH; REV; TRA; TVL I femoropatelární I I I I I I I určené pouze jako I I artróza, afekce lig. I I I I I I I infrapatelární pásky I I Patellae proprium I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03 I ortézy kyčle I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.01 I ortézy kyčle - s I ortéza kloubovou I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlahou; s I REH; REV I poúrazové stavy I I I I I I pohybu I nastavitelným I I kyčelního kloubu I I I I I I I limitovaným rozsahem I I I I I I I I I pohybu; dlaha z I I I I I I I I I pevných materiálů I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.02 I ortézy kyčle - I ortéza bez kloubové I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a I 1 ks / 1 rok I 365,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I dlahy; bandáž z I REH; REV I poúrazové stavy I I I I I I I elastického I I kyčelního kloubu; I I I I I I I materiálu; elastická I I zánětlivé stavy I I I I I I I fixace je I I I I I I I I I zabezpečena pomocí I I I I I I I I I dopínacích tahů, I I I I I I I I I pružných I I I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.03 I ortézy kyčle - I zajištění správného I CHI; NEU; ORP; ORT; I kyčelní dysplasie, I 1 ks / 1 rok I 391,00 Kč / 1 ks I ne I I I abdukční I postavení kyčelního I REH; REV I subluxace I 2 ks / 1 rok u dětí I I I I I I kloubu v abdukci; I I I do 2 let I I I I I I možnost I I I I I I I I I nastavitelných I I I I I I I I I třmenů, abdukčních I I I I I I I I I peřinek nebo ortéz I I I I I I I I I se stavitelnou I I I I I I I I I vzpěrou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické ochranné, I I I I I I I I I korekční a I I I I I I I I I stabilizační I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01 I návleky pahýlové I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01.01 I návleky pahýlové - I kompresní návleky I CHI; ORP; ORT; REH; I kompresní terapie I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivní I tvarované pro I TRA I pahýlu do 6 měsíců I I I I I I I amputační pahýl I I po amputaci, I I I I I I I I I objemově nestabilní I I I I I I I I I pahýl končetin I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01.02 I návleky pahýlové - k I ochrana pahýlu a I CHI; ORP; ORT; REH; I kombinace s I 8 ks / 1 rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I protézám horních I kompenzace I TRA I protézami, které I I I I I I končetin nebo I objemových změn v I I vyžadují využití I I I I I I dolních končetin I průběhu dne I I pahýlových návleků I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06 I ZP kompenzační I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01 I epitézy mammární + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.01 I epitézy mammární - I - I GYN; CHI; ONK I onkologická I 1 ks I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I pooperační (dočasné) I I I onemocnění; po I I I I I I I I I operaci I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.02 I epitézy mammární - I - I GYN; CHI; ONK; PRL I onkologická I 1 ks / 2 roky I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I trvalé I I I onemocnění; I I I I I I I I I asymetrické vývojové I I I I I I I I I vady prsu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.03 I epitézy mammární - I - I CHI; J16; ONK, GYN I lymfedem, nadměrná I 1 ks / 2 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I trvalé - samolepící I I I velikost, onemocnění I I I I I I nebo odlehčené I I I páteře I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07 I terapeutická obuv I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.01 I obuv pooperační a I I I I I I I I I odlehčovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.01.01 I obuv pooperační a I - I DIA; CHI; ORP; ORT; I dočasné řešení I 1 ks na jednu I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I odlehčovací I I REH; POP I objemových změn nohy I končetinu / 1 rok I I I I I I I I po operaci; syndrom I I I I I I I I I diabetické nohy I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.02 I obuv dětská I I I I I I I I I terapeutická I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.02.01 I obuv dětská I pevné vedení paty I ORP; ORT; REH; po I do 18 let věku; I 2 páry / 1 rok I 1.044,00 Kč / 1 pár I ne I I I terapeutická I I schválení revizním I neurologická I I I I I I I I lékařem I postižení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.03 I obuv pro diabetiky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.03.01 I obuv pro diabetiky I obuv s dostatečným I DIA; ORT; REH; ORP; I diabetik s I 1 pár / 2 rok I 870,00 Kč / 1 pár I ne I I I I prostorem v prstové I CHI; ANG; REV I neuropatií či se I I I I I I I části, uzavřeného I I speciálními I I I I I I I střihu, bez I I zdravotními I I I I I I I funkčních švů na I I požadavky na obutí I I I I I I I nártu, s uzávěrem na I I I I I I I I I suchý zip nebo I I I I I I I I I šněrování; I I I I I I I I I zpevňující části I I I I I I I I I (tužinka a opatek) I I I I I I I I I kryté podšívkou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I diabetem a s jinými I I I I I I I I I poruchami I I I I I I I I I metabolismu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01 I ZP pro odběr I I I I I I I I I kapilární krve I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.01 I pera lancetová I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.01.01 I pera lancetová I - I DIA; J4 I dědičná metabolická I 1 ks / 5 let I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I porucha, diabetem I I I I I I I I I mellitus - odběr I I I I I I I I I suchých krevních I I I I I I I I I kapek I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.02 I lancety pro I I I I I I I I I lancetová pera I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.02.01 I lancety pro I - I DIA; J4 I dědičná metabolická I - I 261,00 Kč / 1 rok I ne I I I lancetová pera I I I porucha, diabetem I I I I I I I I I mellitus - odběr I I I I I I I I I suchých krevních I I I I I I I I I kapek I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02 I ZP pro stanovení I I I I I I I I I glukózy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01 I glukometry I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.01 I glukometry I možnost stahování I DIA I diabetes mellitus I 1 ks / 6 let I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hodnot z glukometru I I při léčbě I I I I I I I do univerzálních I I intenzifikovanou I I I I I I I počítačových I I inzulínovou terapií I I I I I I I programů I I (léčba inzulínovými I I I I I I I umožňujících I I pery nebo pumpou); I I I I I I I vyhodnocení dat; dle I I léčba I I I I I I I platné harmonizované I I hypoglykemizujícími I I I I I I I technické normy I I perorálními I I I I I I I I I antidiabetiky; I I I I I I I I I nediabetické I I I I I I I I I hypoglykémie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.02 I glukometry - pro I možnost stahování I DIA I diabetes mellitus do I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I stanovení ketolátek I hodnot z glukometru I I 18 let včetně; I I I I I I I do univerzálních I I diabetes mellitus v I I I I I I I počítačových I I těhotenství; léčba I I I I I I I programů I I inzulínovou pumpou I I I I I I I umožňujících I I při anamnéze I I I I I I I vyhodnocení dat; dle I I diabetické I I I I I I I platné harmonizované I I ketoacidózy I I I I I I I technické normy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.03 I glukometry s I možnost stahování I DIA I diabetes mellitus I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I hlasovým výstupem I hodnot z glukometru I I při léčbě I I I I I I I do univerzálních I I intenzifikovanou I I I I I I I počítačových I I inzulínovou terapií I I I I I I I programů I I s praktickou I I I I I I I umožňujících I I slepotou I I I I I I I vyhodnocení dat; dle I I I I I I I I I platné harmonizované I I I I I I I I I technické normy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.04 I glukometry s I bolusový kalkulátor I DIA I diabetes mellitus I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I integrovaným I nastavuje lékař; po I I při léčbě I I I I I I bolusovým I jeho nastavení I I intenzifikovanou I I I I I I kalkulátorem a I systém doporučuje I I inzulínovou terapií I I I I I I komunikací s chytrým I dávku inzulínu; I I (léčba inzulínovými I I I I I I zařízením I možnost stahování I I pery); při I I I I I I I hodnot z glukometru I I flexibilním I I I I I I I do univerzálních I I dávkování inzulínu I I I I I I I počítačových I I I I I I I I I programů I I I I I I I I I umožňujících I I I I I I I I I vyhodnocení dat I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02 I diagnostické proužky I I I I I I I I I pro testování krve I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02.01 I diagnostické proužky I dle platné I DIA; PRL I diabetes mellitus I 100 ks / 1 rok I 5,22 Kč / 1 ks I ne I I I pro stanovení I harmonizované I I při léčbě I I I I I I glukózy z krve I technické normy I I perorálními I I I I I I I I I antidiabetiky I I I I I I I I----------------------I----------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus I 400 ks / 1 rok I I I I I I I I při léčbě injekčními I I I I I I I I I neinzulínovými I I I I I I I I I antidiabetiky, I I I I I I I I I inzulínem (do 2 I I I I I I I I I dávek denně); I I I I I I I I I nediabetická I I I I I I I I I hypoglykémie I I I I I I I I I (inzulinom, dialýza, I I I I I I I I I postprandiální I I I I I I I I I hypoglykémie) I I I I I I I I----------------------I----------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus I 1.500 ks / 1 rok I I I I I I I I při léčbě I I I I I I I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I (léčba inzulínovými I I I I I I I I I pery nebo pumpou) I I I I I I I I----------------------I----------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus do I 2.500 ks / 1 rok I I I I I I I I 18 let včetně; I I I I I I I I I diabetes mellitus v I I I I I I I I I těhotenství I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02.02 I diagnostické proužky I dle platné I DIA I diabetes mellitus do I 50 ks / 1 rok I 5,20 Kč / 1 ks I ne I I I pro stanovení I harmonizované I I 18 let včetně; I I I I I I ketolátek z krve I technické normy I I diabetes mellitus v I I I I I I I I I těhotenství; léčba I I I I I I I I I inzulínovou pumpou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.03 I diagnostické proužky I I I I I I I I I pro testování moči I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.03.01 I diagnostické proužky I dle platné I DIA; PRL I diabetický pacient I 50 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I pro vizuální I harmonizované I I léčený inzulínem I I I I I I testování moči I technické normy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04 I přístroje pro I I I I I I I I I okamžitou monitoraci I I I I I I I I I glukózy (FGM = Flash I I I I I I I I I Glucose Monitoring) I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04.01 I přijímač pro I data získává ze I DIA I diabetes mellitus I. I 1 ks / 4 roky I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I okamžité I senzoru bezdrátovým I I typu; léčba I I I I I I monitorování glukózy I přenosem a zobrazuje I I intenzifikovanou I I I I I I (FGM = Flash Glucose I je na displeji; I I inzulínovou terapií I I I I I I Monitoring) I zařízení lze I I (inzulínové pero I I I I I I I propojit s počítačem I I nebo pumpa); nelze I I I I I I I za účelem zpracování I I předepsat současně s I I I I I I I reportů z naměřených I I glukometrem a I I I I I I I dat I I přístroji pro I I I I I I I I I kontinuální I I I I I I I I I monitoraci glukózy; I I I I I I I I I po dobu používání I I I I I I I I I FGM lze předepsat I I I I I I I I I současně s max. 100 I I I I I I I I I ks / 1 rok a u dětí I I I I I I I I I do 18 let včetně I I I I I I I I I max. 300 ks / 1 rok I I I I I I I I I diagnostických I I I I I I I I I proužků pro I I I I I I I I I stanovení glukózy z I I I I I I I I I krve, nelze I I I I I I I I I předepsat současně s I I I I I I I I I glukometry a I I I I I I I I I glukometry - pro I I I I I I I I I stanovení ketolátek I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04.02 I senzory pro okamžité I senzor zavedený v I DIA I diabetes mellitus I. I 26 ks / 1 rok I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I monitorování glukózy I podkoží; informace o I I typu; léčba I I I I I I (FGM = Flash Glucose I koncentraci glukózy I I intenzifikovanou I I I I I I Monitoring) I až po přiložení I I inzulínovou terapií I I I I I I I speciální čtečky k I I (inzulínové pero I I I I I I I povrchu senzoru; I I nebo pumpa); na dobu I I I I I I I zobrazení aktuální I I 3 měsíců; další I I I I I I I hodnoty i s I I preskripce jen u I I I I I I I trendovými šipkami a I I dětí do 18 let I I I I I I I retrospektivně načte I I včetně a pacientů od I I I I I I I průběh předchozích I I 19 let po zlepšení I I I I I I I glykémií; přesnost I I kompenzace I I I I I I I systému definovaná I I (objektivní I I I I I I I hodnotou MARD (Mean I I spolupráce při léčbě I I I I I I I Absolute Relative I I - 10 a více skenů za I I I I I I I Difference) < 15 % I I den); nelze I I I I I I I I I předepsat současně s I I I I I I I I I přístroji pro I I I I I I I I I kontinuální I I I I I I I I I monitoraci glukózy; I I I I I I I I I lze předepsat I I I I I I I I I současně s max. 100 I I I I I I I I I ks / 1 rok a u dětí I I I I I I I I I do 18 let včetně I I I I I I I I I max. 300 ks / 1 rok I I I I I I I I I diagnostických I I I I I I I I I proužků pro I I I I I I I I I stanovení glukózy z I I I I I I I I I krve, nelze I I I I I I I I I předepsat současně s I I I I I I I I I glukometry a I I I I I I I I I glukometry - pro I I I I I I I I I stanovení ketolátek I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.05 I přístroje pro I I I - I I I I I I kontinuální I I I I I I I I I monitoraci glukózy I I I I I I I I I (CGM = Continuous I I I I I I I I I Glucose Monitoring) I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.05.01 I systém pro I data o hladině I DIA; první I diabetes mellitus I. I - I 52.174,00 Kč / 1 rok I ne I I I kontinuální I glukózy jsou I preskripce po I typu; léčba I I I I I I monitoraci glukózy I bezdrátově přenášena I schválení revizním I intenzifikovanou I I I I I I (CGM) - senzory, I do přijímače; I lékařem I inzulínovou terapií I I I I I I vysílače a případně I voděodolnost I I se syndromem I I I I I I přijímač, který není I vysílače; minimální I I porušeného vnímání I I I I I I "SMART" zařízením I doba použitelnosti I I hypoglykémie I I I I I I I senzoru 6 dní I I (Clarkova metoda I I I I I I I I I nebo Gold score >= I I I I I I I I I 4) a/nebo s I I I I I I I I I frekventními I I I I I I I I I hypoglykémiemi (>= I I I I I I I I I 10 % času stráveného I I I I I I I I I v hypoglykemickém I I I I I I I I I rozmezí při I I I I I I I I I předchozí monitoraci I I I I I I I I I u dospělých pacientů I I I I I I I I I a >= 5 % času u I I I I I I I I I dětských pacientů) I I I I I I I I I a/nebo labilním I I I I I I I I I diabetem (vysoká I I I I I I I I I glykemická I I I I I I I I I variabilita určená I I I I I I I I I směrodatnou I I I I I I I I I odchylkou >= 3,5 I I I I I I I I I mmol/l) a/nebo I I I I I I I I I závažnými I I I I I I I I I hypoglykémiemi (2 a I I I I I I I I I více závažných I I I I I I I I I hypoglykémií v I I I I I I I I I průběhu posledních I I I I I I I I I 12 měsíců) a dobrou I I I I I I I I I spoluprací; I I I I I I I I I pacientky s diabetem I I I I I I I I I I. typu v I I I I I I I I I těhotenství a v I I I I I I I I I šestinedělí; dále I I I I I I I I I pacienti po I I I I I I I I I transplantaci I I I I I I I I I slinivky a/nebo I I I I I I I I I ledvin; pacienti s I I I I I I I I I glykovaným I I I I I I I I I hemoglobinem < 60 I I I I I I I I I mmol/mol, kteří I I I I I I I I I nesplňují jiná I I I I I I I I I indikační kritéria a I I I I I I I I I po 3 a/nebo 6 I I I I I I I I I měsících od zahájení I I I I I I I I I monitorace prokáží I I I I I I I I I objektivizovatelné I I I I I I I I I zlepšení kompenzace I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03 I ZP pro aplikaci I I I I I I I I I léčiva I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.01 I aplikační pera I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.01.01 I inzulínová pera I - I DIA I diabetes mellitus (1 I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I a/nebo 2 dávky I I I I I I I I I inzulínu) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I diabetes mellitus; I 2 ks / 3 roky I I I I I I I I léčba I I I I I I I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I (3 a více dávek I I I I I I I I I inzulínu denně); při I I I I I I I I I souběžné aplikaci 2 I I I I I I I I I druhů inzulínu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.02 I injekční inzulínové I I I I I I I I I stříkačky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.02.01 I injekční inzulínové I - I DIA; PRL I aplikace inzulínu I 200 ks / 1 rok I 2,00 Kč / 1 ks I ne I I I stříkačky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03 I inzulínové pumpy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.01 I inzulínové pumpy bez I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus I 1 ks / 4 roky I 70.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I možnosti kontinuální I I revizním lékařem S5 I léčený I I I I I I monitorace I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I a neuspokojivou I I I I I I I I I kompenzací diabetů a I I I I I I I I I dobrou spoluprací I I I I I I I I I včetně; dále I I I I I I I I I prekoncepční péče a I I I I I I I I I těhotenství I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.02 I inzulínové pumpy s I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus I 1 ks / 4 roky I 73.043,00 Kč / 1 ks I ne I I I možností kontinuální I I revizním lékařem S5 I (včetně těhotných I I I I I I monitorace I I I diabetiček a I I I I I I I I I diabetických dětí do I I I I I I I I I 18 let včetně) I I I I I I I I I léčený I I I I I I I I I intenzifikovaným I I I I I I I I I inzulínovým režimem, I I I I I I I I I s frekventními I I I I I I I I I hypoglykémiemi I I I I I I I I I a/nebo labilním I I I I I I I I I diabetem a dobrou I I I I I I I I I spoluprací; pacienti I I I I I I I I I po transplantaci I I I I I I I I I Langerhansových I I I I I I I I I ostrůvků I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.03 I inzulínové pumpy - s I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus I 1 ks / 4 roky I 79.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I napojením na I I revizním lékařem I (včetně těhotných I I I I I I kontinuální I I I diabetiček, žen v I I I I I I monitoraci glukózy a I I I prekocepci a I I I I I I automatickou odezvou I I I diabetických dětí do I I I I I I na blížící se I I I 18 let včetně) se I I I I I I hypoglykémii a/nebo I I I syndromem I I I I I I hyperglykémii I I I nerozpoznané I I I I I I I I I hypoglykémie a/nebo I I I I I I I I I závažnými I I I I I I I I I hypoglykémiemii a I I I I I I I I I dobrou spoluprací; I I I I I I I I I pacienti po I I I I I I I I I transplantaci; děti I I I I I I I I I s prokázaným I I I I I I I I I zvýšeným rizikem I I I I I I I I I nerozpoznaných I I I I I I I I I hypoglykémii I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.04 I náplasťové I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus I 1 ks (pro pacienty, I 71.304,00 Kč / 1 rok I I I I inzulínové pumpy I I revizním lékařem S5 I léčený I kteří systém použijí I (včetně veškerého I I I I I I I intenzifikovanou I "krátkodobě" - do 1 I příslušenství a I I I I I I I inzulínovou terapií I roku (např. gestační I baterií na 1 rok I I I I I I I a neuspokojivou I diabetes)) I provozu) I I I I I I I kompenzací diabetů a I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I dobrou spoluprací I 1 ks / 4 roky I 1. rok 71.304,00 I ne I I I I I I včetně; dále I I Kč; I I I I I I I prekoncepční péče a I I 2. - 4. rok I I I I I I I těhotenství; I I 65.217,00 Kč (včetně I I I I I I I předpoklad kratší I I veškerého I I I I I I I doby využití pumpy; I I příslušenství a I I I I I I I není možný souběh s I I baterií) I I I I I I I jiným typem I I I I I I I I I inzulínové pumpy I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04 I ZP pro subkutánní a I I I I I I I I I intravenózní I I I I I I I I I aplikaci léčiva I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04.01 I infúzní jehly pro I - I ALG I subkutánní aplikace I 150 ks / 1 rok I 215,00 Kč / 1 ks I ne I I I subkutánní aplikaci I I I léčiv v souladu s I I I I I I léčiv I I I indikačním omezením I I I I I I I I I léčivého přípravku u I I I I I I I I I syndromu primární I I I I I I I I I imunodeficience I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I facilitovaná I 48 ks / 1 rok I I I I I I I I subkutánní infúze v I I I I I I I I I souladu s indikačním I I I I I I I I I omezením léčivého I I I I I I I I I přípravku u syndromu I I I I I I I I I primární I I I I I I I I I imunodeficience I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04.02 I infuzní pumpy pro I kontinuální podávání I KAR; po schválení I plicní arteriální I 2 ks / 2 roky I 100 % I ano I I I kontinuální I infúze; rychlost I revizním lékařem I hypertenze I I I I I I intravenózní I průtoku 1 až 3.000 I I I I I I I I podávání léčiva I ml denně; I I I I I I I I I programování v ml 24 I I I I I I I I I hod. denně I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05 I příslušenství pro ZP I I I I I I I I I pro aplikaci léčiva I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.01 I jehly k I - I DIA I - I 100 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I neinzulínovým perům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.02 I jehly k inzulínovým I - I DIA I diabetes mellitus; I 500 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I perům I I I léčba inzulínem I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.03 I sady baterií k I - I DIA I diabetes mellitus; I - I 1.113,00 Kč / 1 rok I ne I I I inzulínové pumpě I I I diabetes mellitus I I I I I I I I I léčený I I I I I I I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.04 I zásobníky inzulínu I - I DIA I diabetes mellitus; I 150 ks / 1 rok I 61,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro inzulínové pumpy I I I diabetes mellitus I I I I I I plastové - 1,6 - 2 I I I léčený I I I I I I ml I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.05 I zásobníky inzulínu I - I DIA I diabetes mellitus; I 130 ks / 1 rok I 91,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro inzulínové pumpy I I I diabetes mellitus I I I I I I plastové 3 - 4 ml I I I léčený I I I I I I I I I intenzifikovanou I I I I I I I I I inzulínovou terapií I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.06 I infuzní sety s I - I DIA I diabetický pacient I 180 setů / 1 rok I 139,00 Kč / 1 set I ne I I I kovovou jehlou I I I léčený I I I I I I I I I intenzifikovaným I I I I I I I I I inzulínovým režimem I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.07 I infuzní sety s I - I DIA I diabetický pacient I 130 setů / 1 rok I 261,00 Kč / 1 set I ne I I I teflonovou jehlou I I I léčený I I I I I I I I I intenzifikovaným I I I I I I I I I inzulínovým režimem I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.08 I zásobníky k infuzním I objem 50 nebo 100 ml I KAR I plicní arteriální I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I pumpám pro I I I hypertenze I I I I I I kontinuální I I I I I I I I I intravenózní I I I I I I I I I podávání léčiva I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.09 I infuzní linky k I infuzní linky s I KAR I plicní arteriální I 20 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I infuzním pumpám pro I nesavou chlopní I I hypertenze I I I I I I kontinuální I I I I I I I I I intravenózní I I I I I I I I I podávání léčiva I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.10 I jehla injekční pro I 1,2 x 40 mm nebo 0,9 I KAR I plicní arteriální I 80 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I přípravu infuzního I x 40 mm I I hypertenze I I I I I I roztoku I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.11 I stříkačka injekční I 5 ml nebo 10 ml I KAR I plicní arteriální I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I dvoudílná I I I hypertenze I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.12 I stříkačka injekční I 50 ml I KAR I plicní arteriální I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I dvoudílná I I I hypertenze I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii - sériově I I I I I I I I I vyrobené I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01 I kompresivní obinadla I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.01 I kompresivní I tažnost 40 % - 100 % I DER; CHI; INT; ANG; I - I - I 0,0086 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická obinadla - I I PRL; REH; DIA I I I I I I I krátkotažná I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.02 I kompresivní I tažnost 101 % - 200 I DER; CHI; INT; PRL; I - I - I 0,0086 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická obinadla - I % I REH; ANG; DIA I I I I I I I středně, dlouhotažná I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.03 I kompresivní I I DER; ANG I lymfedém; I - I 0,0260 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická obinadla - I I I flebolymfedém; I I I I I I krátkotažná, vysoký I I I kontaktní I I I I I I tlak pod bandáží I I I přecitlivělost I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.04 I mobilizační bandáže I I J16; po schválení I lymfedém; I 1 ks / 3 měsíce I 0,1391 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I I revizním lékařem I flebolymfedém I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02 I kompresivní punčochy I I I I I I I I I - lýtkové I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.01 I kompresivní punčochy I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 357,00 Kč / 1 pár I ne I I I - lýtkové, zdravotní I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH; DIA I I I I I I I - II. kompresní I I I I I I I I I třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.02 I kompresivní punčochy I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 páry / 1 rok I 391,00 Kč / 1 pár I ne I I I - lýtkové, zdravotní I 34 - 46 mmHg I DIA I I I I I I I - III. kompresní I I I I I I I I I třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.03 I kompresivní punčochy I IV. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 783,00 Kč / 1 pár I ne I I I - lýtkové, zdravotní I 49 mmHg a více I I I I I I I I - IV. kompresní I I I I I I I I I třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.04 I systémy komprese pro I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I bércový vřed žilního I 1 set / 1 rok / 1 I 783,00 Kč / 1 set I ne I I I léčbu UCV - set - I 34 - 46 mmHg I I původu; bez nároku I končetina I I I I I III. kompresní třída I I I na kompresivní I I I I I I I I I punčochy I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03 I kompresivní punčochy I I I I I I I I I - polostehenní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03.01 I kompresivní punčochy I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 391,00 Kč / 1 pár I ne I I I - polostehenní, I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03.02 I kompresivní punčochy I III. kompresní třída I DER; CHI; ANG; LYM I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I - polostehenní, I 34 - 46 mmHg I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04 I kompresivní punčochy I I I I I I I I I - stehenní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.01 I kompresivní punčochy I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I - stehenní, I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.02 I kompresivní punčochy I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I - stehenní, I 34 - 46 mmHg I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.03 I kompresivní punčochy I IV. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 1.130,00 Kč / 1 pár I ne I I I - stehenní, I 49 mmHg a více I I I I I I I I zdravotní - IV. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.04 I kompresivní punčochy I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok / 1 I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I - stehenní s I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH I I končetina I I I I I uchycením v pase, I I I I I I I I I zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.05 I kompresivní punčochy I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok / 1 I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I - stehenní s I 34 - 46 mmHg I I I končetina I I I I I uchycením v pase, I I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05 I kompresivní I I I I I I I I I punčochové kalhoty - I I I I I I I I I dámské I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05.01 I kompresivní I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I dámské, zdravotní - I I I I I I I I I II. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05.02 I kompresivní I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I 34 - 46 mmHg I I I I I I I I dámské, zdravotní - I I I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06 I kompresivní I I I I I I I I I punčochové kalhoty - I I I I I I I I I těhotenské I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06.01 I kompresivní I II. kompresní třída I DER; GYN; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I 23 - 32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I těhotenské, I I I I I I I I I zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06.02 I kompresivní I III. kompresní třída I DER; GYN; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 1.043,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I 34 - 46 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I těhotenské, I I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07 I kompresivní I I I I I I I I I punčochové kalhoty - I I I I I I I I I pánské I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07.01 I kompresivní I II. K.T. 23 - 32 I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I pánské, zdravotní - I I I I I I I I I II. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07.02 I kompresivní I III. K.T. 34 - 46 I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I punčochové kalhoty - I mmHg I I I I I I I I pánské, zdravotní - I I I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08 I ZP pro navlékání I I I I I I I I I kompresivních I I I I I I I I I punčoch I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08.01 I ZP pro navlékání I - I DER; GER; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivních I I ANG; PRL; REH I I I I I I I punčoch s otevřenou I I I I I I I I I i uzavřenou špičkou I I I I I I I I I - textilní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08.02 I ZP pro navlékání I - I DER; GER; CHI; INT; I - I 1 ks / 3 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivních I I ANG; PRL; REH I I I I I I I punčoch a návleků s I I I I I I I I I uzavřenou i I I I I I I I I I otevřenou špičkou - I I I I I I I I I kovové I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09 I pažní návleky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.01 I pažní návleky - II. I II. K.T. 23 - 32 I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresní třída I mmHg I ONK; REH I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.02 I pažní návleky - s I II. K.T. 23 - 32 I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 313,00 Kč / 1 ks I ne I I I rukavicí bez prstů - I mmHg I ONK; REH I I I I I I I II. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.03 I pažní návleky - III. I III. K.T. 34 - 46 I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 204,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresní třída I mmHg I ONK I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.04 I pažní návleky - s I III. K.T. 34 - 46 I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I rukavicí bez prstů - I mmHg I ONK I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.10 I kompresivní I I I I I I I I I podprsenky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.10.01 I kompresivní I - I GYN; CHI; J16; ONK I lymfatický otok I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I podprsenky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02 I ZP pro přístrojovou I I I I I I I I I lymfodrenáž I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01 I přístroje pro I I I I I I I I I sekvenční tlakovou I I I I I I I I I lymfodrenáž + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.01 I přístroje pro I - I J16; po schválení I lymfatický otok; I 1 ks / 5 let I 12.609,00 Kč / 1 ks I ano I I I sekvenční tlakovou I I revizním lékařem I vrozené postižení I I I I I I lymfodrenáž I I I mízního systému I I I I I I I I I vyžadující I I I I I I I I I soustavnou fyzikální I I I I I I I I I antiedematózní I I I I I I I I I terapii; získané I I I I I I I I I postižení mízního I I I I I I I I I systému vyžadující I I I I I I I I I soustavnou fyzikální I I I I I I I I I antiedematózní I I I I I I I I I terapii (např. po I I I I I I I I I operacích prsu, po I I I I I I I I I úrazech, při I I I I I I I I I zánětlivých I I I I I I I I I onemocnění); I I I I I I I I I podmínkou úhrady je I I I I I I I I I stabilizace stavu, I I I I I I I I I absolvování I I I I I I I I I komplexní I I I I I I I I I protiotokové léčby I I I I I I I I I na specializovaném I I I I I I I I I pracovišti během I I I I I I I I I minimálně I I I I I I I I I čtyřtýdenní terapie I I I I I I I I I a vyčerpání všech I I I I I I I I I dalších léčebných I I I I I I I I I možností I I I I I I I I I (autotechniky I I I I I I I I I lymfodrenážní a I I I I I I I I I používání I I I I I I I I I kompresních I I I I I I I I I elastických I I I I I I I I I návleků); v I I I I I I I I I případech, kdy I I I I I I I I I zdravotní stav I I I I I I I I I vyžaduje soustavnou I I I I I I I I I aplikaci přístrojové I I I I I I I I I antiedematózní I I I I I I I I I terapie častěji než I I I I I I I I I 3x týdně po dobu I I I I I I I I I delší než 1 měsíc; v I I I I I I I I I lokalitách, kde I I I I I I I I I pravidelná doprava k I I I I I I I I I léčbě do I I I I I I I I I zdravotnického I I I I I I I I I zařízení je obtížně I I I I I I I I I dostupná, možno I I I I I I I I I zvolit zapůjčení i I I I I I I I I I na kratší dobu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.02 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I horní končetinu I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.03 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.652,00 Kč / 1 ks I ne I I I horní končetinu, s I I podmínky předchozího I I I I I I I axilou I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.04 I masážní návleky - na I - I J16; - pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.652,00 Kč / 1 ks I ne I I I dolní končetinu I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.05 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 4.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I dolní končetiny, I I podmínky předchozího I I I I I I I kalhotové I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.06 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I bedra, hýždě I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.07 I masážní návleky - I masážní návleky - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 75 % I ne I I I speciální I pro hlavu, trup, I podmínky předchozího I I I I I I I I genitál - atypické I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou I I I I I I I I I lymfodrenáž; po I I I I I I I I I schválení revizním I I I I I I I I I lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii - I I I I I I I I I popáleninové I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01 I návleky na I I I I I I I I I popáleniny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.01 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 365,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - kukla I I hospitalizace I I roku I I I I I plná I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.02 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - na I I hospitalizace I I roku I I I I I horní končetinu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.03 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 313,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - I I hospitalizace I I roku I I I I I rukavice I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.04 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 330,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - na I I hospitalizace I I roku I I I I I dolní končetinu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.05 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - I I hospitalizace I I roku I I I I I separátor prstů I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.06 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 1.000,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - vesta I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.07 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 1.261,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - I I hospitalizace I I roku I I I I I kalhoty I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.08 I návleky na I - I POP; možnost I stav po popálení II. I 6 ks / 1 rok; I 313,00 Kč / 1 ks I ne I I I popáleniny - sériově I I předepsání v době I a III. stupně I nejdéle po dobu 1 I I I I I zhotovované - návlek I I hospitalizace I I roku I I I I I na chodidlo I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04 I kompresní systémy na I I I I I I I I I suchý zip I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01 I horní končetiny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.01 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - paže I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.02 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - ruka I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.03 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 2.478,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - paže a I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I ruka I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02 I dolní končetiny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.01 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 1,043,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - chodidlo I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.02 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 1.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - lýtková I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I část I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.03 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 2.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - lýtková I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I část a chodidlo I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.04 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 2.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - stehenní I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I část I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.05 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok / 1 I 3.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - stehenní I kompresní třída dle I ANG; REH; po I jiný způsob komprese I končetina I I I I I část a chodidlo I požadavku lékaře; I schválení revizním I I I I I I I I garantovaný I lékařem I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07 I ZP pro pacienty s I I I zdravotní stav, I I I I I I poruchou mobility I I I který limituje I I I I I I I I I mobilitu při I I I I I I I I I každodenních I I I I I I I I I činnostech I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01 I vozíky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01 I mechanické vozíky I - I I funkční pohybový I I I I I I I I I deficit nelze řešit I I I I I I I I I pomocí podpůrných I I I I I I I I I zdravotnických I I I I I I I I I prostředků pro I I I I I I I I I lokomoci, pro trvalé I I I I I I I I I použití při I I I I I I I I I postižení obou I I I I I I I I I dolních končetin, I I I I I I I I I které neumožňuje I I I I I I I I I pojištěnci I I I I I I I I I samostatnou lokomoci I I I I I I I I I při zachované I I I I I I I I I funkční schopnosti I I I I I I I I I horních končetin I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.01 I mechanické vozíky - I nosnost minimálně I DIA; GER; INT; REH; I dále pro zajištění I 1 ks / 5 let I 6.957,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní I 120 kg; odnímatelné I NEU; ORT; PED; PRL; I těchto schopností I I I I I I I či odklopné bočnice; I po schválení I druhou osobou; pro I I I I I I I odnímatelné výškově I revizním lékařem I dočasné použití při I I I I I I I nastavitelné I I postižení jedné I I I I I I I podnožky; nelze I I dolní končetiny I I I I I I I doplnit o I I (nutné vyznačení I I I I I I I příslušenství I I počtu měsíců pro I I I I I I I I I další medicínské I I I I I I I I I řešení) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.02 I mechanické vozíky - I nosnost minimálně I DIA; GER; INT; NEU; I funkční pohybový I 1 ks / 5 let I 7.826,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní, variabilní I 120 kg; odnímatelné I ORT; PED; REH; PRL; I deficit nelze řešit I I I I I I I či odklopné bočnice; I po schválení I pomocí podpůrných I I I I I I I odnímatelné výškově I revizním lékařem I zdravotnických I I I I I I I nastavitelné I I prostředků pro I I I I I I I podnožky; I I lokomoci nebo I I I I I I I rychloupínací osy; I I mechanického I I I I I I I volba bočnic; I I invalidního vozíku z I I I I I I I možnost doplnit I I předchozí úhradové I I I I I I I příslušenstvím I I skupiny I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.03 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; PED; I funkční pohybový I 1 ks / 5 let I 10.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní, odlehčené I slitin; nosnost I REH; po schválení I deficit nelze řešit I I I I I I I minimálně 100 kg; I revizním lékařem I pomocí podpůrných I I I I I I I odnímatelné nebo I I zdravotnických I I I I I I I odklopné bočnice; I I prostředků pro I I I I I I I výškově nastavitelné I I lokomoci nebo I I I I I I I podnožky; I I mechanického I I I I I I I rychloupínací zadní I I invalidního vozíku z I I I I I I I kola; hmotnost I I předchozích I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I úhradových skupin; I I I I I I I základním provedení I I zachovaná funkce I I I I I I I I I horní končetiny; I I I I I I I I I dostatečné fyzické a I I I I I I I I I mentální schopnosti I I I I I I I I I pro bezpečné užití I I I I I I I I I zdravotnických I I I I I I I I I prostředků I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.04 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; PED; I funkční pohybový I 1 ks / 5 let I 12.174,00 Kč / 1 ks I ano I I I odlehčené, částečně I slitin; nosnost I REH; po schválení I deficit nelze řešit I I I I I I variabilní I minimálně 100 kg; I revizním lékařem I pomocí podpůrných I I I I I I I odnímatelné nebo I I zdravotnických I I I I I I I odklopné bočnice; I I prostředků pro I I I I I I I výškově nastavitelné I I lokomoci nebo I I I I I I I podnožky; I I mechanického I I I I I I I rychloupínací zadní I I invalidního vozíku z I I I I I I I kola; možnost změny I I předchozích I I I I I I I těžiště; nastavení I I úhradových skupin; I I I I I I I sklonu sedačky; I I zachovaná funkce I I I I I I I nastavení výšky I I horní končetiny; I I I I I I I sedu; hmotnost I I dostatečné fyzické a I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I mentální schopnosti I I I I I I I základním provedení I I pro bezpečné užití I I I I I I I I I zdravotnického I I I I I I I I I prostředku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.05 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; REH; I funkční pohybový I 1 ks / 5 let I 17.391,00 Kč / 1 ks I ano I I I odlehčené, I slitin; nosnost I po schválení I deficit nelze řešit I I I I I I variabilní I minimálně 120 kg; I revizním lékařem I pomocí podpůrných I I I I I I I odnímatelné nebo I I zdravotnických I I I I I I I odklopné bočnice; I I prostředků pro I I I I I I I výškově nastavitelné I I lokomoci nebo I I I I I I I podnožky; I I mechanického I I I I I I I rychloupínací zadní I I invalidního vozíku z I I I I I I I kola; možnost změny I I předchozích I I I I I I I těžiště; nastavení I I úhradových skupin; I I I I I I I sklonu sedačky; I I dostatečné fyzické a I I I I I I I nastavení výšky I I mentální schopnosti I I I I I I I sedu; hmotnost I I pro bezpečné užití I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I zdravotnického I I I I I I I základním provedení; I I prostředku I I I I I I I volba variability I I I I I I I I I područek; volba I I I I I I I I I zadních a předních I I I I I I I I I kol; volba výšky zad I I I I I I I I I i hloubky sedu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.06 I mechanické vozíky - I vozík v základním I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce I 1 ks / 5 let I 39.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I aktivní I provedení do 12 kg; I schválení revizním I horní končetiny a I I I I I I I volba šíře a hloubky I lékařem I pro vysoce aktivního I I I I I I I sedu; volba výšky I I uživatele I I I I I I I zad; volitelný úhel I I I I I I I I I zádové opery; I I I I I I I I I volitelná výška I I I I I I I I I sedačky vpředu i I I I I I I I I I vzadu; volba typu I I I I I I I I I bočnic; volba úhlu I I I I I I I I I rámu nebo podnožek; I I I I I I I I I volba stupaček, I I I I I I I I I velikosti předních i I I I I I I I I I zadních kol; možnost I I I I I I I I I změny těžiště; I I I I I I I I I rychloupínací osy I I I I I I I I I kol I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.07 I mechanické vozíky - I nastavitelná hloubka I NEU; ORT; REH; po I osoby malého I 1 ks / 5 let I 19.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I dětské, odlehčené, I sedu; nastavitelné I schválení revizním I vzrůstu; zachovaná I I I I I I variabilní I područky nebo I lékařem I funkce horních I I I I I I I blatníčky; I I končetin; dostatečné I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I fyzické a mentální I I I I I I I a kryty kol v I I schopnosti pro I I I I I I I základní výbavě I I bezpečné užití I I I I I I I I I zdravotnického I I I I I I I I I prostředku nebo pro I I I I I I I I I zajištění těchto I I I I I I I I I schopností druhou I I I I I I I I I osobou I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.08 I mechanické vozíky - I nastavitelná hloubka I NEU; ORT; REH; po I osoby malého I 1 ks / 5 let I 34.783,00 Kč / 1 ks I ne I I I dětské, aktivní I sedu; nastavitelné I schválení revizním I vzrůstu; zachovaná I I I I I I I područky nebo I lékařem I funkce horních I I I I I I I blatníčky; I I končetin; dostatečné I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I fyzické a mentální I I I I I I I a kryty kol v I I schopnosti pro I I I I I I I minimální výbavě; I I bezpečné užití I I I I I I I hmotnost vozíku do I I zdravotnického I I I I I I I 11 kg v minimální I I prostředku a pro I I I I I I I výbavě I I vysoce aktivního I I I I I I I I I uživatele I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.09 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce I 1 ks / 5 let I 13.043,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, nadměrné I slitin; nosnost I schválení revizním I horních končetin I I I I I I I minimálně 160 kg I lékařem I (nebo zajištění I I I I I I I nebo nadměrné I I těchto schopností I I I I I I I rozměry; odnímatelné I I druhou osobou); I I I I I I I či odklopné bočnice; I I pacienti nad 120 kg I I I I I I I odnímatelné výškově I I nebo pacienti s I I I I I I I nastavitelné I I abnormálními I I I I I I I podnožky; možnost I I proporcemi I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím, I I I I I I I I I hmotnost vozíku do I I I I I I I I I 20 kg v základním I I I I I I I I I provedení I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.10 I mechanické vozíky - I nosnost min. 120 kg, I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce I 1 ks / 5 let I 27.826,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, I odnímatelné či I schválení revizním I jedné horní I I I I I I jednopákové I odklopné bočnice, I lékařem I končetiny; I I I I I I I odnímatelné výškové I I specifické nejtěžší I I I I I I I nastavitelné I I postižení, kde nelze I I I I I I I podnožky I I zajistit medicínské I I I I I I I I I potřeby pacienta I I I I I I I I I ostatními I I I I I I I I I mechanickými vozíky I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.11 I mechanické vozíky - I nosnost min. 120 kg, I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce I 1 ks / 5 let I 20.870,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, I odnímatelné či I schválení revizním I jedné horní I I I I I I dvouobručové I odklopné bočnice, I lékařem I končetiny; I I I I I I I odnímatelné výškové I I specifické nejtěžší I I I I I I I nastavitelné I I postižení, kde nelze I I I I I I I podnožky I I zajistit medicínské I I I I I I I I I potřeby pacienta I I I I I I I I I ostatními I I I I I I I I I mechanickými vozíky I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.12 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I NEU; ORT; REH; po I specifické nejtěžší I 1 ks / 5 let I 52.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, I slitin, nosnost min. I schválení revizním I postižení, kde nelze I I I I I I vertikalizační I 110 kg, I lékařem I zajistit medicínské I I I I I I I vertikalizační I I potřeby pacienta I I I I I I I funkce do úplného I I ostatními I I I I I I I stoje I I mechanickými vozíky I I I I I I I I I z předchozích I I I I I I I I I úhradových skupin a I I I I I I I I I současně k zajištění I I I I I I I I I potřebné osové I I I I I I I I I zátěže dolních I I I I I I I I I končetin a trupu a I I I I I I I I I zlepšení funkce I I I I I I I I I respirační, I I I I I I I I I gastrointestinálního I I I I I I I I I a uropoetického I I I I I I I I I traktu, nelze I I I I I I I I I předepsat současně s I I I I I I I I I vertikalizačním I I I I I I I I I stojanem I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.13 I mechanické vozíky - I ergonomicky I INT; NEU; ORT; REH; I specifické nejtěžší I 1 ks / 5 let I 43.478,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, I tvarovaný sed i I po schválení I postižení, kde nelze I I I I I I multifunkční I zádová opěrka; I revizním lékařem I zajistit medicínské I I I I I I I výškově nastavitelné I I potřeby pacienta I I I I I I I bočnice; polohovací I I ostatními I I I I I I I podnožky výškově I I mechanickými vozíky I I I I I I I nastavitelné, I I z předchozích I I I I I I I mechanické I I úhradových skupin I I I I I I I polohování sedačky a I I I I I I I I I zádové opěrky; I I I I I I I I I bubnové brzdy, I I I I I I I I I opěrka hlavy; I I I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.14 I mechanické vozíky - I anatomicky tvarovaný I INT; NEU; ORT; PED; I osoby malého I 1 ks / 5 let I 56.522,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, I sed i zádová opěrka; I REH; po schválení I vzrůstu, specifické I I I I I I multifunkční - I výškově nastavitelné I revizním lékařem I nejtěžší postižení, I I I I I I dětské I bočnice; polohovací I I kde nelze zajistit I I I I I I I podnožky výškově I I medicínské potřeby I I I I I I I nastavitelné, I I pacienta ostatními I I I I I I I mechanické I I mechanickými vozíky I I I I I I I polohování sedačky a I I z předchozích I I I I I I I zádové opěrky; I I úhradových skupin I I I I I I I opěrka hlavy; I I I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02 I elektrické vozíky I max. rychlost 6 km / I I dostatečné fyzické a I I I I I I I hod. I I mentální schopnosti I I I I I I I I I pro bezpečné užití I I I I I I I I I elektrického vozíku, I I I I I I I I I trvalé těžké nebo I I I I I I I I I trvalé úplné omezení I I I I I I I I I chůze na krátké I I I I I I I I I vzdálenosti, k I I I I I I I I I zajištění samostatné I I I I I I I I I mobility v kombinaci I I I I I I I I I s těžkou poruchou I I I I I I I I I funkce horních I I I I I I I I I končetin a případně I I I I I I I I I trupu nebo s I I I I I I I I I chronickým I I I I I I I I I onemocněním, které I I I I I I I I I neumožňuje zvýšit I I I I I I I I I zátěž a využití I I I I I I I I I mechanického vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.01 I elektrické vozíky - I nosnost minimálně I INT; NEU; ORT; REH; I - I 1 ks / 7 let I 65.217,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně I 100 kg; ovládání I po schválení I I I I I I I interiérové, I pravou nebo levou I revizním lékařem I I I I I I I základní I rukou; podnožky I I I I I I I I I výškově stavitelné; I I I I I I I I I odnímatelné nebo I I I I I I I I I odklopitelné I I I I I I I I I područky; I I I I I I I I I bezúdržbové baterie I I I I I I I I I s kapacitou I I I I I I I I I minimálně 300 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I I I I I I I I bez možnosti I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.02 I elektrické vozíky - I nosnost 120 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový I 1 ks / 7 let I 100.000,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně I ovládání pravou nebo I schválení revizním I deficit nelze řešit I I I I I I interiérové, I levou rukou; I lékařem I pomocí elektrického I I I I I I variabilní I podnožky výškově I I invalidního vozíku z I I I I I I I stavitelné; I I předchozí úhradové I I I I I I I odnímatelné nebo I I skupiny I I I I I I I odklopitelné I I I I I I I I I područky; I I I I I I I I I bezúdržbové baterie I I I I I I I I I s minimálně 300 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I I I I I I I I částečně I I I I I I I I I nastavitelný sed; I I I I I I I I I odklopný držák I I I I I I I I I elektroniky; I I I I I I I I I bezpečnostní pás I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.03 I elektrické vozíky - I nosnost 130 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový I 1 ks / 7 let I 108.696,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně I ovládání pravou nebo I schválení revizním I deficit nelze řešit I I I I I I exteriérové, I levou rukou; I lékařem I pomocí elektrického I I I I I I variabilní I podnožky výškově I I invalidního vozíku z I I I I I I I stavitelné; I I předchozích I I I I I I I odnímatelné nebo I I úhradových skupin, I I I I I I I odklopné područky; I I možnost předepsat I I I I I I I bezúdržbové baterie I I současně s I I I I I I I s kapacitou I I mechanickým I I I I I I I minimálně 400 I I invalidním vozíkem I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I do finančního limitu I I I I I I I částečně I I 17.391 Kč /bez DPH/ I I I I I I I nastavitelný sed a I I 1 ks / 7 let včetně I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I příslušenství při I I I I I I I bezpečnostní pás; I I indikaci udržení I I I I I I I vozík musí mít I I zbytkového svalového I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I potenciálu a I I I I I I I nezbytném pro provoz I I mobilizaci funkčních I I I I I I I na pozemních I I rezerv; určení I I I I I I I komunikacích; I I vlastnictví I I I I I I I vhodnost jízdy v I I mechanického I I I I I I I exteriéru je dána I I invalidního vozíku I I I I I I I vyšším výkonem I I se řídí § 32 odst. 3 I I I I I I I motorů nebo I I I I I I I I I velikostí kol a I I I I I I I I I zároveň odpruženým I I I I I I I I I nebo kyvným uložením I I I I I I I I I alespoň jedné I I I I I I I I I nápravy I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.04 I elektrické vozíky - I nosnost 130 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový I 1 ks / 7 let I 123.478,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně I ovládání pravou nebo I schválení revizním I deficit nelze řešit I I I I I I exteriérové, I levou rukou; I lékařem I pomocí elektrického I I I I I I variabilní s I volitelná nebo I I invalidního vozíku z I I I I I I anatomickým sedem I nastavitelná hloubka I I předchozích I I I I I I I sedačky a výška I I úhradových skupin, I I I I I I I zádové opěrky; I I možnost předepsat I I I I I I I nastavitelné nebo I I současně s I I I I I I I volitelné anatomické I I mechanickým I I I I I I I prvky sedu; podnožky I I invalidním vozíkem I I I I I I I výškově stavitelné; I I do finančního limitu I I I I I I I odnímatelné nebo I I 17.391,00 Kč /bez I I I I I I I odklopitelné I I DPH/ 1 ks / 7 let I I I I I I I područky; I I včetně příslušenství I I I I I I I bezúdržbové baterie, I I při indikaci udržení I I I I I I I minimálně 400 I I zbytkového svalového I I I I I I I nabíjecích cyklů a I I potenciálu a I I I I I I I 60 Ah; částečně I I mobilizaci funkčních I I I I I I I nastavitelný sed a I I rezerv; určení I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I vlastnictví I I I I I I I bezpečnostní pás; I I mechanického I I I I I I I vozík musí mít I I invalidního vozíku I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I se řídí § 32 odst. 3 I I I I I I I nezbytném pro provoz I I I I I I I I I na pozemních I I I I I I I I I komunikacích; I I I I I I I I I vhodnost jízdy v I I I I I I I I I exteriéru je dána I I I I I I I I I vyšším výkonem I I I I I I I I I motorů nebo I I I I I I I I I velikostí kol a I I I I I I I I I zároveň odpruženým I I I I I I I I I nebo kyvným uložením I I I I I I I I I alespoň jedné I I I I I I I I I nápravy; řídící I I I I I I I I I elektronika i pro I I I I I I I I I elektrické funkce I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.05 I elektrické vozíky - I nosnost 120 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový I 1 ks / 7 let I 121.739,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, I ovládání pravou nebo I schválení revizním I deficit nelze řešit I I I I I I vertikalizační I levou rukou; I lékařem I pomocí elektrického I I I I I I I podnožky výškově I I invalidního vozíku z I I I I I I I stavitelné; I I předchozích I I I I I I I odnímatelné nebo I I úhradových skupin, k I I I I I I I odklopitelné I I zajištění potřebné I I I I I I I područky; I I osové zátěže dolních I I I I I I I bezúdržbové baterie I I končetin a trupu a I I I I I I I s kapacitou I I zlepšení funkce I I I I I I I minimálně 400 I I respirační, I I I I I I I nabíjecích cyklů a I I gastrointestinálního I I I I I I I 60 Ah; částečně I I a uropoetického I I I I I I I nastavitelný sed a I I traktu, nelze I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I předepsat současně s I I I I I I I bezpečnostní pás; I I vertikalizačním I I I I I I I vozík musí mít I I stojanem I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I I I I I I I I nezbytném pro provoz I I I I I I I I I na pozemních I I I I I I I I I komunikacích; I I I I I I I I I elektricky ovládaná I I I I I I I I I vertikalizace I I I I I I I I I pacienta; řídící I I I I I I I I I elektronika i pro I I I I I I I I I elektrické funkce I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03 I příslušenství k I I I I I I I I I vozíkům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.01 I příslušenství I - I INT; NEU; ORT; PED; I - I 1 ks / dle limitu I 90 % I ano - dle I I I medicínsky I I REH; po schválení I I vozíku I I vozíku I I I zdůvodnitelné k I I revizním lékařem I I I I I I I mechanickým vozíkům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.02 I příslušenství I - I REH; ORT; NEU po I - I 1 ks / 7 let I 90 % I ano - dle I I I medicínsky I I schválení revizním I I I I vozíku I I I zdůvodnitelné k I I lékařem I I I I I I I elektrickým vozíkům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.03 I přídavné I přídavný I NEU; ORT; PED; REH; I k zajištění I 1 ks / 5 let I 90 % I ano - dle I I I elektropohony k I elektropohon lze I po schválení I samostatné mobility; I I I vozíku I I I mechanickým vozíkům I použít ke každému I revizním lékařem I v kombinaci s těžkou I I I I I I I vozíku ze skupiny I I poruchou funkce I I I I I I I částečně I I horních končetin a I I I I I I I variabilních, I I případně trupu nebo I I I I I I I variabilních a I I s chronickým I I I I I I I aktivních I I onemocněním, které I I I I I I I I I neumožňuje zvýšit I I I I I I I I I zátěž a plné využití I I I I I I I I I mechanického vozíku, I I I I I I I I I možnost předepsat I I I I I I I I I současně s I I I I I I I I I mechanickým I I I I I I I I I invalidním vozíkem I I I I I I I I I při indikaci udržení I I I I I I I I I zbytkového svalového I I I I I I I I I potenciálu a I I I I I I I I I mobilizaci funkčních I I I I I I I I I rezerv I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02 I zdravotní kočárky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.01 I zdravotní kočárky - I I I I I I I I I nepolohovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.01.01 I zdravotní kočárky - I pro krátkodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, bez I 1 ks / 3 roky I 12.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I nepolohovací I použití, I schválení revizním I schopnosti I I I I I I I nastavitelná I lékařem I samostatné lokomoce, I I I I I I I podnožka, I I kterou nelze I I I I I I I bezpečnostní pás a I I nahradit I I I I I I I kolečka v minimální I I prostřednictvím I I I I I I I výbavě; hmotnost I I mechanického vozíku I I I I I I I kočárku do 15 kg v I I I I I I I I I minimální výbavě I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.02 I zdravotní kočárky - I I I I I I I I I částečně polohovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.02.01 I zdravotní kočárky - I pro krátkodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, nutnost I 1 ks / 3 roky I 13.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I částečně polohovací I použití, I schválení revizním I částečného I I I I I I I nastavitelná I lékařem I polohování a fixace, I I I I I I I podnožka, I I bez schopnosti I I I I I I I nastavitelná zádová I I samostatné lokomoce, I I I I I I I opěrka v rozsahu I I kterou nelze I I I I I I I minimálně 45 stupňů, I I nahradit I I I I I I I případně I I prostřednictvím I I I I I I I nastavitelná hloubka I I mechanického vozíku I I I I I I I sedu, bezpečnostní I I I I I I I I I pás a kolečka v I I I I I I I I I minimální výbavě; I I I I I I I I I hmotnost kočárku do I I I I I I I I I 16 kg v minimální I I I I I I I I I výbavě, možno I I I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.03 I zdravotní kočárky - I I I I I I I I I plně polohovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.03.01 I zdravotní kočárky - I pro dlouhodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, těžce I 1 ks / 3 roky I 26.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I plně polohovací I použití, minimální I schválení revizním I postižení pacienti s I I I I I I I nosnost 40 kg, I lékařem I nutností plného I I I I I I I nastavení sedačky po I I polohování a fixace, I I I I I I I a proti směru jízdy, I I bez schopnosti I I I I I I I nastavení záklonu I I samostatné lokomoce, I I I I I I I celé sedačky, I I kterou nelze I I I I I I I nastavitelná I I nahradit I I I I I I I podnožka, I I prostřednictvím I I I I I I I nastavitelná I I mechanického vozíku I I I I I I I vyztužená zádová I I I I I I I I I opěrka v rozsahu I I I I I I I I I minimálně 65 stupňů, I I I I I I I I I nastavitelná hloubka I I I I I I I I I sedu, bezpečnostní I I I I I I I I I pás a kolečka v I I I I I I I I I minimální výbavě; I I I I I I I I I hmotnost kočárku do I I I I I I I I I 25 kg v minimální I I I I I I I I I výbavě, možno I I I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.04 I podvozky pro sedací I I I I I I I I I ortézy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.04.01 I podvozky pro sedací I - I ORP; NEU; ORT; REH; I v kombinaci s I 1 ks / 5 let I 18.261,00 Kč / 1 ks I ne I I I ortézy I I po schválení I ortézou trupu I I I I I I I I revizním lékařem I individuálně I I I I I I I I I zhotovené pro sed; I I I I I I I I I stavy, které nelze I I I I I I I I I kompenzovat kočárkem I I I I I I I I I nebo vozíkem I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05 I příslušenství ke I I I I I I I I I zdravotním kočárkům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05.01 I příslušenství I - I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, bez I 1 ks / 3 roky I 90 % I ne I I I medicínsky I I schválení revizním I schopnosti I I I I I I zdůvodnitelné I I lékařem I samostatné lokomoce, I I I I I I I I I kterou nelze I I I I I I I I I nahradit I I I I I I I I I prostřednictvím I I I I I I I I I mechanického vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05.02 I příslušenství I - I ORP; REH; ORT; NEU; I po přidělení ortézy I 1 ks / 5 let I 90 % I ne I I I medicínsky I I po schválení I trupu individuálně I I I I I I zdůvodnitelné k I I revizním lékařem I zhotovené pro sed; I I I I I I podvozkům pro sedací I I I stavy, které nelze I I I I I I ortézy I I I kompenzovat kočárkem I I I I I I I I I nebo vozíkem I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03 I podpůrné ZP pro I I I I I I I I I lokomoci I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01 I berle I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.01 I berle - podpažní I opěrka pevná či I DIA; INT; TRA; GER; I omezený pohyb I 1 pár / 2 roky I 348,00 Kč / 1 pár I ne I I I I vyměnitelná, I CHI; NEU; ORP; ORT; I dolních končetin I I I I I I I nastavitelná výška I PRL; REH; REV I I I I I I I I rukojeti a délka I I I I I I I I I berle I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.02 I berle - předloketní I pevná, neměkčená I DIA; INT; TRA; GER; I omezený pohyb I 2 ks / 2 roky I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I rukojeť, I CHI; NEU; ORP; ORT; I dolních končetin I I I I I I I nastavitelná délka I PRL; REH; REV I I I I I I I I berle a I I I I I I I I I nenastavitelná opera I I I I I I I I I předloktí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.03 I berle - předloketní, I berle s vyměkčenou I GER; CHI; NEU; ORP; I trvale omezený pohyb I 1 ks nebo 1 pár / 2 I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální I ergonomicky I ORT; PRL; REH; REV I dolních končetin I roky I I I I I I tvarovanou rukojetí I I I I I I I I I nebo dvojitě I I I I I I I I I stavitelné (s I I I I I I I I I nastavitelnou výškou I I I I I I I I I berle i opěrky I I I I I I I I I předloktí) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02 I chodítka I I I nemožnost, omezení I I I I I I I I I nebo významné I I I I I I I I I zhoršení jedné nebo I I I I I I I I I více každodenních I I I I I I I I I činností, deficit I I I I I I I I I nelze řešit pomocí I I I I I I I I I hole či berle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.01 I chodítka - 2kolová I pevný nebo skládací I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I I rám s možností I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I výškového nastavení I I I I I I I I I úchopových madel v I I I I I I I I I rozsahu alespoň 10 I I I I I I I I I cm, použití převážně I I I I I I I I I v interiéru, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.02 I chodítka - 3kolová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 2.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I I složení, úchopová I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I madla výškově I I I I I I I I I stavitelná v rozsahu I I I I I I I I I alespoň 10 cm, I I I I I I I I I použití v interiéru I I I I I I I I I i exteriéru, průměr I I I I I I I I I kol minimálně 150 I I I I I I I I I mm, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.03 I chodítka - 4kolová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 3.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I I složení, úchopová I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I madla výškově I I I I I I I I I stavitelná v rozsahu I I I I I I I I I alespoň 10 cm, I I I I I I I I I použití převážně v I I I I I I I I I exteriéru, průměr I I I I I I I I I kol minimálně 180 I I I I I I I I I mm, nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.04 I chodítka - 4bodová I pevný rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I výškového nastavení, I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I nebo volby varianty I I I I I I I I I výšky, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.05 I chodítka - 4bodová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubová I složení, možnost I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I výškového nastavení I I I I I I I I I v rozsahu alespoň 10 I I I I I I I I I cm, pevné nebo I I I I I I I I I reciproční I I I I I I I I I krokování, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.06 I chodítka - s I předloketní opěrky, I GER; NEU; ORP; ORT; I - I 1 ks / 5 let I 4.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I podpůrnými prvky, I podpažní opěrky nebo I REH; REV; I I I I I I I kolová I předloketní deska s I I I I I I I I I možností výškového I I I I I I I I I nastavení minimálně I I I I I I I I I 20 cm. Nastavitelné I I I I I I I I I úchopová madla, I I I I I I I I I použití převážně v I I I I I I I I I interiéru, nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.07 I chodítka - dětská I různé verze I ORP; CHI; NEU; ORT; I do 18 let včetně I 1 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I I technického I REH I I I I I I I I provedení dle věku a I I I I I I I I I postižení dítěte. I I I I I I I I I Pevný nebo skládací I I I I I I I I I rám konstrukce s I I I I I I I I I opěrnými body nebo I I I I I I I I I kolečky, reverzní I I I I I I I I I chodítka I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.03 I opěrné kozičky I I I nemožnost, omezení I I I I I I I I I nebo významné I I I I I I I I I zhoršení jedné nebo I I I I I I I I I více každodenních I I I I I I I I I činností, deficit I I I I I I I I I nelze řešit pomocí I I I I I I I I I hole či berle či I I I I I I I I I chodítka I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.03.01 I opěrné kozičky I vícebodové pevné I GER; NEU; ORP; ORT; I omezený pohyb I 1 ks / 5 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I opory při chůzi I REH; REV I dolních končetin a I I I I I I I určené k přenášení I I snížená stabilita I I I I I I I jednou rukou I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04 I prostředky pro I I I I I I I I I zvýšení I I I I I I I I I soběstačnosti při I I I I I I I I I vlastní hygieně I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.01 I nástavce na WC I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.01.01 I nástavce na WC I - I GER; NEU; ORT; PRL; I porucha funkce I 1 ks / 3 roky I 826,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I REH; REV I pohybu dolních I I I I I I I I I končetin; obtíže v I I I I I I I I I udržení pozice těla I I I I I I I I I ve stoje v měnění I I I I I I I I I pozice v sedě; stavy I I I I I I I I I po operaci páteře a I I I I I I I I I kyčli I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02 I vanové zvedáky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02.01 I vanové zvedáky - I zvedák umístěný v I GER; NEU; ORT; PRL; I výrazně omezený I 1 ks / 5 let I 14.783,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrické I koupací vaně; rozsah I REH; po schválení I pohyb dolních I I I I I I I zdvihu minimálně v I revizním lékařem I končetin a omezená I I I I I I I rozsahu 25 - 45 cm; I I funkce horních I I I I I I I sklopná zádová I I končetin I I I I I I I opěrka; fixace na I I I I I I I I I dně vany; nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02.02 I příslušenství I přesouvací, fixační, I GER; NEU; ORT; PRL; I výrazně omezený I 1 ks / 5 let I 90 % I ano I I I medicínsky I stabilizační I REH; po schválení I pohyb dolních I I I I I I zdůvodnitelné k I příslušenství I revizním lékařem I končetin a omezená I I I I I I vanovým zvedákům - I I I funkce horních I I I I I I elektrickým I I I končetin I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05 I ZP pro ležící I I I I I I I I I pacienty I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01 I polohovací lůžka I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01.01 I polohovací lůžka - I lůžko s ložnou I GER; NEU; INT; ORT; I dlouhodobé až trvalé I 1 ks / 10 let I 23.478,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrická, s I plochou minimálně 85 I PRL; REH; po I stavy s těžkými I I I I I I hrazdou a I x 200 cm s lamelovým I schválení revizním I obtížemi v mobilitě I I I I I I hrazdičkou, pojízdná I nebo kovovým roštem; I lékařem I na lůžku - změna I I I I I I I polohování trupu, I I základní pozice těla I I I I I I I stehen, lýtek I I vleže a vsedě a I I I I I I I (čtyřdílná ložná I I přemisťování - I I I I I I I plocha s třemi díly I I přesun vleže a I I I I I I I polohovatelnými), I I vsedě, k zajištění I I I I I I I elektricky I I dlouhodobé péče v I I I I I I I nastavitelná výška I I domácím prostředí, I I I I I I I ložné plochy v I I pacient schopen I I I I I I I rozsahu minimálně 30 I I bezpečně ovládat I I I I I I I cm, nosnost I I ovládací jednotku a I I I I I I I minimálně 130 kg; I I sám se poloho vat, I I I I I I I součástí hrazda s I I anebo je toho I I I I I I I madlem; pacientské I I schopna pečující I I I I I I I ovládání; bočnice s I I osoba I I I I I I I možností spuštění a I I I I I I I I I nebo odejmutí I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01.02 I polohovací lůžka I lůžko pro potřeby I NEU; PED; ORT; REH; I dlouhodobé až trvalé I 1 ks / 7 let I 20.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrická - dětská I péče o dítě s ložnou I po schválení I stavy s těžkými I I I I I I I plochou úměrnou věku I revizním lékařem I obtížemi v mobilitě I I I I I I I dítěte; možnost I I - změna základní I I I I I I I polohování I I pozice těla vleže a I I I I I I I mechanického či I I sedě, přemisťování - I I I I I I I elektrického, I I přesun vleže a vsedě I I I I I I I možnost nastavení I I nebo změny v I I I I I I I výšky ložné plochy, I I prostorové orientaci I I I I I I I zábrany proti pádu I I v důsledku I I I I I I I I I základního I I I I I I I I I onemocnění, pacient I I I I I I I I I není bezpečně I I I I I I I I I zajištěn v běžném I I I I I I I I I lůžku, zajištění I I I I I I I I I dlouhodobé péče v I I I I I I I I I domácím prostředí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02 I polohovací zařízení I I I I I I I I I + příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.01 I polohovací zařízení I v základním vybavení I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v I 1 ks / 7 let I 22.609,00 Kč / 1 ks I ano I I I - pro sezení I jsou polohovatelné I schválení revizním I udržení pozice těla I I I I I I I stupačky, I lékařem I vsedě nebo těžká I I I I I I I nastavitelná zádová I I porucha I I I I I I I opěra; polohování I I psychomotorických I I I I I I I zádové opěry; opěry I I funkcí nebo těžká I I I I I I I rukou (područky); I I porucha svalového I I I I I I I hlavová opěra; I I tonu trupu a dolních I I I I I I I interiérový podvozek I I končetin, úplné I I I I I I I I I obtíže v chůzi na I I I I I I I I I krátké vzdálenosti I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.02 I polohovací zařízení I v základním vybavení I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v I 1 ks / 7 let I 60.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I - pro sezení, s I jsou polohovatelné I schválení revizním I udržení pozice těla I I I I I I odděleným I stupačky, pánevní I lékařem I vsedě nebo těžká I I I I I I polohováním I pás, nastavitelná I I porucha I I I I I I hrudníku, pánve a I sakrální pelota, I I psychomotorických I I I I I I dolních končetin I nastavitelná zádová I I funkcí nebo těžká I I I I I I I opěra; polohování I I porucha svalového I I I I I I I sklonu sedu I I tonu trupu a dolních I I I I I I I (náklonu); I I končetin, úplné I I I I I I I polohování zádové I I obtíže v chůzi na I I I I I I I opěry; individuálně I I krátké vzdálenosti, I I I I I I I nastavitelná délka I I ke korekci těžké I I I I I I I zavěšení I I funkční až I I I I I I I polohovatelné I I strukturální I I I I I I I podnožky, opěry I I deformity (těžké I I I I I I I rukou (područky); I I skoliózy, těžké I I I I I I I hlavová opěra; I I asymetrie pánve a I I I I I I I interiérový podvozek I I dolních končetin); I I I I I I I I I nelze předepsat I I I I I I I I I současně s trupovou I I I I I I I I I ortézou pro sed I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.03 I polohovací zařízení I v základním I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v I 1 ks / 7 let I 52.174,00 Kč / 1 ks I ano I I I - vertikalizační I provedení umožňuje I schválení revizním I udržení pozice těla I I I I I I I mechanické nastavení I lékařem I ve stoje nebo těžká I I I I I I I úhlu vertikalizace s I I porucha I I I I I I I možností plynulého I I psychomotorických I I I I I I I přechodu, obsahuje I I funkcí nebo těžká I I I I I I I úhlově nastavitelné I I porucha svalového I I I I I I I podnožky, výškově I I tonu trupu a dolních I I I I I I I nastavitelné pánevní I I končetin, úplné I I I I I I I a hrudní fixační I I obtíže v chůzi na I I I I I I I pásy, interiérový I I krátké vzdálenosti, I I I I I I I podvozek I I k zajištění potřebné I I I I I I I I I osové zátěže dolních I I I I I I I I I končetin a trupu a I I I I I I I I I zlepšení funkce I I I I I I I I I respirační, I I I I I I I I I gastrointestinálního I I I I I I I I I a uropoetického I I I I I I I I I traktu, pro pacienty I I I I I I I I I s potřebou buď I I I I I I I I I pronační nebo I I I I I I I I I supinační I I I I I I I I I vertikalizace I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.04 I příslušenství I - I NEU; ORT; REH; po I - I 1 ks / 7 let I 90 % I ano I I I medicínsky I I schválení revizním I I I I I I I odůvodněné k I I lékařem I I I I I I I polohovacím I I I I I I I I I zařízením I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03 I pojízdné zvedáky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03.01 I pojízdné zvedáky I elektrický bateriový I GER; NEU; ORT; REH; I stavy s těžkými I 1 ks / 10 let I 24.348,00 Kč / 1 ks I ano I I I I zvedák s rozsahem I INT; po schválení I obtížemi v mobilitě I I I I I I I zdvihu minimálně 120 I revizním lékařem I na lůžku - změna I I I I I I I cm; minimálně I I základní pozice těla I I I I I I I dvoubodové zavěšení; I I vleže a vsedě, a I I I I I I I rozevřené ližiny I I přemisťování - I I I I I I I alespoň 100 cm; I I přesun vleže a I I I I I I I motor s možností I I vsedě; trvalé těžké I I I I I I I nouzového spuštění; I I nebo úplné obtíže I I I I I I I možnost zdvihu I I při chůzi na krátké I I I I I I I osoby, v kombinaci s I I vzdálenosti; v I I I I I I I vhodným závěsem i ze I I kombinaci s těžkou I I I I I I I země; nosnost I I poruchou funkce I I I I I I I minimálně 120 kg I I horních končetin a I I I I I I I I I případně trupu, nebo I I I I I I I I I s chronickým I I I I I I I I I onemocněním, které I I I I I I I I I neumožňuje zvýšit I I I I I I I I I zátěž I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03.02 I závěsy k pojízdným I závěsy k použití s I PRL; GER; NEU; ORT; I stavy s těžkými I 1 ks / 3 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I zvedákům I pojízdnými zvedáky; I REH; INT; po I obtížemi v mobilitě I I I I I I I nosnost minimálně I schválení revizním I na lůžku - měnění I I I I I I I 120 kg; různá I lékařem I základní pozice těla I I I I I I I provedení I I vleže a vsedě, a I I I I I I I I I přemisťování - I I I I I I I I I přesun vleže a I I I I I I I I I vsedě; trvalé těžké I I I I I I I I I nebo úplné obtíže I I I I I I I I I při chůzi na krátké I I I I I I I I I vzdálenosti; v I I I I I I I I I kombinaci s těžkou I I I I I I I I I poruchou funkce I I I I I I I I I horních končetin a I I I I I I I I I případně trupu, nebo I I I I I I I I I s chronickým I I I I I I I I I onemocněním, které I I I I I I I I I neumožňuje zvýšit I I I I I I I I I zátěž, v kombinaci s I I I I I I I I I pojízdnými zvedáky I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.04 I příslušenství k ZP I I I I I I I I I pro ležící pacienty I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.04.01 I hrazdy s hrazdičkou I - I PRL; GER; NEU; ORT; I těžké obtíže v I 1 ks / 10 let I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I - samostatně stojící I I REH; INT I mobilitě na lůžku - I I I I I I I I I měnění základní I I I I I I I I I pozice těla vleže a I I I I I I I I I vsedě a přemisťování I I I I I I I I I - přesun vleže a I I I I I I I I I vsedě; nelze I I I I I I I I I předepsat současně s I I I I I I I I I polohovacím lůžkem I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06 I ZP antidekubitní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01 I antidekubitní I I I I I I I I I matrace + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.01 I antidekubitní I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I matrace s potahem - I nebo vzduchové I REH; po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při nízkém riziku I komory, výška I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I minimálně 10 cm, I I Nortonové 19 - 16 I I I I I I I hygienický potah, I I (modifikovaná škála) I I I I I I I nosnost minimálně I I nebo těžké obtíže I I I I I I I 100 kg I I při chůzi na krátké I I I I I I I I I vzdálenosti I I I I I I I I I amobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.02 I antidekubitní I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I matrace s potahem - I nebo vzduchové I REH; po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při středním riziku I komory, výška I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I minimálně 14 cm, I I Nortonové 16 - 14 I I I I I I I vyměkčené části nebo I I (modifikovaná škála) I I I I I I I vrstvy, hygienický I I nebo funkční změny I I I I I I I potah, nosnost I I vedoucí k asymetrii I I I I I I I minimálně 100 kg I I pánve a těžká I I I I I I I I I porucha hybnosti I I I I I I I I I dolních končetin a I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.03 I antidekubitní I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 6.957,00 Kč / 1 ks I ne I I I matrace s potahem - I nebo vzduchové I REH; po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při vysokém riziku I komory, výška I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I minimálně 14 cm, I I Nortonové 14 až 12 I I I I I I I materiál a provedení I I (modifikovaná škála) I I I I I I I efektivně snižující I I nebo těžká až úplná I I I I I I I a rozkládající tlak, I I ztráta (porucha) I I I I I I I hygienický potah, I I čití v sedací I I I I I I I nosnost minimálně I I oblasti - hýždě, I I I I I I I 100 kg I I zadní strana stehen; I I I I I I I I I hráz nebo I I I I I I I I I strukturální změny I I I I I I I I I vedoucí k asymetrii I I I I I I I I I pánve + těžká I I I I I I I I I porucha hybnosti I I I I I I I I I dolních končetin, I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.04 I antidekubitní I speciálně upravený I GER; CHI; NEU; ORT; I imobilní pacienti s I 1 ks / 3 roky I 10.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I matrace s potahem - I povrch nebo I REH; INT; po I vysokým rizikem I I I I I I při velmi vysokém I vzduchové komory, I schválení revizním I dekubitů s I I I I I I riziku vzniku I výška minimálně 14 I lékařem I předpokladem I I I I I I dekubitů I cm, materiál a I I dlouhodobého nebo I I I I I I I provedení efektivně I I trvalého užívání, I I I I I I I snižující a I I ekvivalent I I I I I I I rozkládající tlak, I I klasifikace rizika I I I I I I I hygienický potah, I I dekubitů dle I I I I I I I nosnost min. 100 kg I I Nortonové méně než I I I I I I I I I 12 (modifikovaná I I I I I I I I I škála) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02 I antidekubitní I I I I I I I I I podložky sedací a I I I I I I I I I zádové do vozíků I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.01 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky - sedací, I efektivně snižující I I klasifikace rizika I I I I I I při nízkém riziku I a rozkládající tlak, I I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I hygienický potah, I I Nortonové 19 - 16 I I I I I I I nosnost minimálně I I (modifikovaná škála) I I I I I I I 100 kg, I I nebo těžké obtíže I I I I I I I I I při chůzi na krátké I I I I I I I I I vzdálenosti a I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.02 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 1.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky - sedací, I efektivně snižující I po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při středním riziku I a rozkládající tlak, I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I hygienický potah, I I Nortonové 16 - 14 I I I I I I I nosnost minimálně I I (modifikovaná škála) I I I I I I I 100 kg, I I nebo funkční změny I I I I I I I I I vedoucí k asymetrii I I I I I I I I I pánve a těžká I I I I I I I I I porucha hybnosti I I I I I I I I I dolních končetin a I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.03 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 6.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky - sedací, I efektivně snižující I po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při vysokém riziku I a rozkládající tlak, I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I hygienický potah, I I Nortonové méně než I I I I I I I výška minimálně 6 I I 14 (modifikovaná I I I I I I I cm, různé rozměry, I I škála) nebo těžká až I I I I I I I nosnost minimálně I I úplná ztráta I I I I I I I 100 kg, I I (porucha) čití v I I I I I I I I I sedací oblasti - I I I I I I I I I hýždě, zadní strana I I I I I I I I I stehen; hráz nebo I I I I I I I I I strukturální změny I I I I I I I I I vedoucí k asymetrii I I I I I I I I I pánve + těžká I I I I I I I I I porucha hybnosti I I I I I I I I I dolních končetin, I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.04 I antidekubitní I - I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent I 1 ks / 3 roky I 1.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky - zádové, I I po schválení I klasifikace rizika I I I I I I při vysokém riziku I I revizním lékařem I dekubitů dle I I I I I I vzniku dekubitů I I I Nortonové méně než I I I I I I I I I 14; dlouhodobá, I I I I I I I I I anebo trvalá I I I I I I I I I mobilita na vozíku I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03 I antidekubitní I I I I I I I I I podložky ostatní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03.01 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH I imobilní pacienti s I 1 ks / 3 roky I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky při nízkém I rozkládající tlak, k I I nízkým rizikem I I I I I I riziku vzniku I podložení pat, I I dekubitů s I I I I I I dekubitů I loktů, lůžkové I I předpokladem I I I I I I I podložky apod. I I dlouhodobého nebo I I I I I I I I I trvalého užívání, I I I I I I I I I ekvivalent I I I I I I I I I klasifikace rizika I I I I I I I I I dekubitů dle I I I I I I I I I Nortonové 19 - 16 I I I I I I I I I (modifikovaná) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03.02 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I imobilní pacienti s I 1 ks / 3 roky I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky - při I rozkládající tlak, k I po schválení I vysokým rizikem I I I I I I středním a vysokém I podložení pat, I revizním lékařem I dekubitů nebo s již I I I I I I riziku vzniku I loktů, zad, lůžkové I I vzniklým dekubitem s I I I I I I dekubitů I podložky apod. I I předpokladem I I I I I I I I I dlouhodobého nebo I I I I I I I I I trvalého užívání, I I I I I I I I I ekvivalent I I I I I I I I I klasifikace rizika I I I I I I I I I dekubitů dle I I I I I I I I I Nortonové méně než I I I I I I I I I 16 (modifikovaná I I I I I I I I I škála) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.04 I antidekubitní I I I I I I I I I podložky polohovací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.04.01 I antidekubitní I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I imobilní pacienti s I 1 ks/3 roky I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložky polohovací I umožňující I po schválení I vysokým rizikem I I I I I I - při středním a I polohování a I revizním lékařem I dekubitů nebo s již I I I I I I vysokém riziku I odlehčení pacienta I I vzniklým dekubitem s I I I I I I vzniku dekubitů I I I předpokladem I I I I I I I I I dlouhodobého nebo I I I I I I I I I trvalého užívání, I I I I I I I I I ekvivalent I I I I I I I I I klasifikace rizika I I I I I I I I I dekubitů dle I I I I I I I I I Nortonové méně než I I I I I I I I I 16 (modifikovaná I I I I I I I I I škála) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I poruchou sluchu I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01 I sluchadla I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01 I sluchadla pro I I I I I I I I I vzdušné vedení I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.01 I sluchadla pro I sluchadlo dětské (do I FON I do 18 let včetně I 1 ks / 5 let I 8.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I vzdušné vedení pro I 18 let včetně) musí I I I I I I I I monoaurální korekci I splňovat tyto I I I I I I I I - dětská - I požadavky: a) I I I I I I I I jednostranná nebo I digitální zpracování I I I I I I I I oboustranná ztráta I signálu; b) min. 5 I I I I I I I I sluchu od 30 dB SRT I kanálů; c) I I I I I I I I na postiženém uchu I softwarové nastavení I I I I I I I I I pro dětský zvukovod; I I I I I I I I I d) je vybaveno I I I I I I I I I dětským hákem; e) je I I I I I I I I I kompatibilní s I I I I I I I I I bezdrátovým přenosem I I I I I I I I I zvuku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.02 I sluchadla pro I sluchadlo dětské (do I FON I do 6 let včetně I 2 ks / 5 let I 8.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I vzdušné vedení pro I 18 let včetně) musí I----------------------I----------------------I I I I I I binaurální korekci - I splňovat tyto I FON I od 7 do 18 let I I I I I I dětská - ztráty I požadavky: a) I I včetně I I I I I I sluchu od 30 dB SRT I digitální zpracování I I I I I I I I I signálu; b) min. 5 I I I I I I I I I kanálů; c) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I pro dětský zvukovod; I I I I I I I I I d) je vybaveno I I I I I I I I I dětským hákem; e) je I I I I I I I I I kompatibilní s I I I I I I I I I bezdrátovým přenosem I I I I I I I I I zvuku I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.03 I sluchadlo pro I sluchadlo pro I FON; ORL I od 19 let I 1 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I vzdušné vedení pro I vzdušné vedení musí I I I I I I I I monoaurální korekci I splňovat tyto I I I I I I I I - od 19 let - ztráty I základní podmínky: I I I I I I I I sluchu od 30 dB SRT I a) digitální I I I I I I I I I zpracování signálu I I I I I I I I I ve 3 kanálech; b) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty; I I I I I I I I I c) manažer zpětné I I I I I I I I I vazby I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.04 I sluchadla pro I sluchadlo pro I FON; ORL I od 19 let a I 2 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I vzdušné vedení pro I vzdušné vedení musí I I hluchoslepí I I I I I I binaurální korekci - I splňovat tyto I I I I I I I I od 19 let - ztráty I základní podmínky: I I I I I I I I sluchu od 30 dB SRT I a) digitální I I I I I I I I I zpracování signálu I I I I I I I I I ve 3 kanálech; b) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty; I I I I I I I I I c) manažer zpětné I I I I I I I I I vazby I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02 I sluchadla na kostní I I I I I I I I I vedení I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.01 I sluchadla na kostní I sluchadlo, náhlavní I FON I do 18 let včetně; I 1 ks / 5 let I 9.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení včetně I pružina, kostní I I ztráta sluchu při: I I I I I I kompletního I vibrátor; sluchadlo I I anomálii zvukovodu a I I I I I I příslušenství po I na kostní vedení I I středouší s těžkou I I I I I I dobu životnosti I musí splňovat tyto I I převodní I I I I I I sluchadla I základní podmínky: I I nedoslýchavostí; I I I I I I I a) kapsičkové či I I chronickém výtoku ze I I I I I I I podobný typ; b) I I středouší; stavech I I I I I I I digitální zpracování I I po kofochirurgických I I I I I I I signálu ve 3 I I operacích; při I I I I I I I kanálech; c) I I neřešitelných I I I I I I I softwarové nastavení I I alergiích na I I I I I I I parametrů sluchadla I I tvarovku; špatném I I I I I I I dle sluchové ztráty I I efektu sluchadla na I I I I I I I I I vzdušné vedení I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I FON; ORL I od 19 let; I I I I I I I I I ztráta sluchu při: I I I I I I I I I anomálii zvukovodu a I I I I I I I I I středouší s těžkou I I I I I I I I I převodní I I I I I I I I I nedoslýchavostí; I I I I I I I I I chronickém výtoku ze I I I I I I I I I středouší; stavech I I I I I I I I I po kofochirurgických I I I I I I I I I operacích; při I I I I I I I I I neřešitelných I I I I I I I I I alergiích na I I I I I I I I I tvarovku; špatném I I I I I I I I I efektu sluchadla na I I I I I I I I I vzdušné vedení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.02 I brýlové sluchadlo na I sluchadlo na kostní I FON I do 18 let včetně; I 1 ks / 5 let I 10.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I kostní vedení jedno I vedení musí splňovat I I ztráta sluchu při: I I I I I I nebo oboustranné I tyto základní I I anomálii zvukovodu a I I I I I I I podmínky: a) brýlový I I středouší s těžkou I I I I I I I typ sluchadla; b) I I převodní I I I I I I I digitální zpracování I I nedoslýchavostí; I I I I I I I signálu ve 3 I I chronickém výtoku ze I I I I I I I kanálech; c) I I středouší; stavech I I I I I I I softwarové nastavení I I po kofochirurgických I I I I I I I parametrů sluchadla I I operacích; při I I I I I I I dle sluchové ztráty I I neřešitelných I I I I I I I I I alergiích na I I I I I I I I I tvarovku; špatném I I I I I I I I I efektu sluchadla na I I I I I I I I I vzdušné vedení I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I FON; ORL I od 19 let; I I I I I I I I I ztráta sluchu při: I I I I I I I I I anomálii zvukovodu a I I I I I I I I I středouší s těžkou I I I I I I I I I převodní I I I I I I I I I nedoslýchavostí; I I I I I I I I I chronickém výtoku ze I I I I I I I I I středouší; stavech I I I I I I I I I po kofochirurgických I I I I I I I I I operacích; při I I I I I I I I I neřešitelných I I I I I I I I I alergiích na I I I I I I I I I tvarovku; špatném I I I I I I I I I efektu sluchadla na I I I I I I I I I vzdušné vedení I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.03 I vibrační sluchadlo I sluchadlo na kostní I FON I do 10 let včetně; I 1 ks / 5 let I 17.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I na softbandu - I vedení musí splňovat I I ztráta sluchu při: I I I I I I neimplantabilní I tyto základní I I anomálii zvukovodu a I I I I I I systém I podmínky: a) I I středouší s těžkou I I I I I I I vibrační sluchadlo; I I převodní I I I I I I I b) digitální I I nedoslýchavostí; I I I I I I I zpracování signálu I I chronickém výtoku ze I I I I I I I ve 3 kanálech; c) I I středouší; stavech I I I I I I I softwarové nastavení I I po kofochirurgických I I I I I I I parametrů sluchadla I I operacích; při I I I I I I I dle sluchové ztráty I I neřešitelných I I I I I I I d) v kompletu se I I alergiích na I I I I I I I softbandem I I tvarovku; špatném I I I I I I I I I efektu sluchadla na I I I I I I I I I vzdušné vedení; při I I I I I I I I I jednostranné I I I I I I I I I hluchotě I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.04 I zevní části I sluchadlo na kostní I FON; po schválení I od 11 let; I 1 ks / 10 let I 86.957,00 Kč / 1 ks I ne I I I implantabilního I vedení musí splňovat I revizním lékařem I ztráta sluchu při: I I I I I I systému kostního I tyto základní I I anomálii zvukovodu a I I I I I I sluchadla I podmínky: a) I I středouší s těžkou I I I I I I I vibrační modul I I převodní I I I I I I I sluchadla; b) I I nedoslýchavostí; I I I I I I I digitální zpracování I I chronickém výtoku ze I I I I I I I signálu ve 3 I I středouší; stavech I I I I I I I kanálech; c) I I po kofochirurgických I I I I I I I softwarové nastavení I I a neurochirurgických I I I I I I I parametrů sluchadla I I operacích; při I I I I I I I dle sluchové ztráty I I neřešitelných I I I I I I I d) v kompletu se I I alergiích na I I I I I I I softbandem - I I tvarovku; špatném I I I I I I I odstranit (ne každý I I efektu sluchadla na I I I I I I I implantabilní systém I I vzdušné vedení; při I I I I I I I nabízí softband) I I jednostranné I I I I I I I I I hluchotě I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02 I řečové procesory I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02.01 I řečové procesory I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02.01.01 I řečové procesory - I plná kompatibilita s I FON; po schválení I implantace I 1 ks / 7 let I 156.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I zevní část I vnitřním I revizním lékařem I kochleárního I I I I I I implantabilního I implantátem, funkce I I implantátu I I I I I I systému I zpracování signálu I I I I I I I I I pro optimalizaci I I I I I I I I I rozumění řeči v šumu I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I poruchou zraku I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01 I ZP pro léčbu I I I I I I I I I šilhavosti dětí I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01.01 I okluzory I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01.01.01 I okluzory - I - I OPH I do 14 let včetně I 400 ks / 1 rok I 3,04 Kč / 1 ks I ne I I I náplasťové I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02 I ZP pro korekci zraku I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01 I kontaktní čočky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01.01 I kontaktní čočky - I hydrogelové a I OPH I refrakce nad +- 10 I - I 1.218,00 Kč / 1 rok I ne I I I měkké - sférické - I silikonhydrogelové I I DPT; anisometropie 3 I I / 1 oko I I I I standardní parametry I čočky, průměr 13,60 I I DPT a více I I I I I I I až 14,50 mm, rádius I I I I I I I I I 7,80 až 9,10 mm, I I I I I I I I I výměna měsíční (6 I I I I I I I I I čoček) nebo 6 I I I I I I I I I měsíční (1 čočka) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01.02 I kontaktní čočky - I hydrogelové a I OPH I abnormální velikost I - I 1.739,00 Kč / 1 rok I ne I I I měkké - sférické - I silikonhydrogelové I I rohovky; refrakce I I / 1 oko I I I I nestandardní I čočky, průměr < I I nad +- 10 DPT; I I I I I I parametry I 13,60 a > 14,50 mm, I I anisometropie 3 DPT I I I I I I I výměna 6 měsíční (1 I I a více I I I I I I I čočka) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01.03 I kontaktní čočky - I hydrogelové a I OPH I refrakce nad +- 10 I - I 1.739,00 Kč / 1 rok I ne I I I měkké - torické - I silikonhydrogelové I I DPT sfér., do 2,75 I I / 1 oko I I I I standardní parametry I čočky, průměr 13,60 I I DPT cyl., I I I I I I I až 14,50 mm, výměna I I astigmatismus, I I I I I I I měsíční (6 čoček) I I anisometropie 3 DPT I I I I I I I nebo 6 měsíční (1 I I a více I I I I I I I čočka) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01.04 I kontaktní čočky - I hydrogelové a I OPH I refrakce nad +- 10 I - I 3.043,00 Kč / 1 rok I ne I I I měkké - torické - I silikonhydrogelové I I DPT sfér., od 3,00 I I / 1 oko I I I I nestandardní I čočky, parametry I I DPT cyl., I I I I I I parametry I mimo rozsah I I astigmatismus, větší I I I I I I I definovaný v kat. I I než 2,75; I I I I I I I 09.02.01.03, výměna I I anisometropie 3 DPT I I I I I I I 6 měsíční (1 čočka) I I a více I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.01.05 I kontaktní čočky - I hydrogelové a I OPH I není možnost I - I 852,00 Kč / 1 rok / I ne I I I měkké - okluzní I silikonhydrogelové I I souběžné preskripce I I 1 oko I I I I I okluzní čočky I I s kontaktními I I I I I I I I I čočkami, do 5 let I I I I I I I I I včetně, amblyopie, I I I I I I I I I intolerance I I I I I I I I I náplasťového I I I I I I I I I okluzoru I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02 I brýlové čočky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.01 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně I 1 pár / 1 rok I 261,00 Kč / 1 pár I ne I I I tvrzené, sférické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.02 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně I 3 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I tvrzené, torické I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.03 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně, nad I 3 páry / 1 rok I 870,00 Kč / 1 pár I ne I I I lentikulární I I I +- 10 DPT; afakie I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně, nad +- 10 I I I I I I I I I DPT I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let, nad +- I 1 pár / 3 roky I I I I I I I I 10 DPT I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.04 I brýlové čočky - I - I OPH; po schválení I do 5 let včetně; I 3 páry / 1 rok I 1.739,00 Kč / 1 pár I ne I I I vysokoindexové I I revizním lékařem I myopie nad - 10 DPT; I I I I I I I I I poruchy centrálního I I I I I I I I I zorného pole I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně, myopie nad - I I I I I I I I I 10 DPT; poruchy I I I I I I I I I centrálního zorného I I I I I I I I I pole I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let, myopie I 1 pár / 3 roky I I I I I I I I nad - 10 DPT; I I I I I I I I I poruchy centrálního I I I I I I I I I zorného pole I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.05 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně, I 3 páry / 1 rok I 1.304,00 Kč / 1 pár I ne I I I prizmatické I I I diplopie; strabismus I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně, diplopie; I I I I I I I I I strabismus I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let, diplopie; I 1 pár / 3 roky I I I I I I I I strabismus I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.06 I brýlové čočky - I - I OPH I do 17 let včetně, I 1 pár / 1 rok I 1.044,00 Kč / 1 pár I ne I I I bifokální I I I snížená možnost I I I I I I I I I výměny brýlí; I I I I I I I I I strabismus; afakie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.07 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně, nad I 3 páry / 1 rok I 435,00 Kč / 1 pár I ne I I I plastové, sférické I I I +- 3 DPT I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně; nad +- 3 I I I I I I I I I DPT I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.08 I brýlové čočky - I - I OPH I do 5 let včetně, nad I 2 páry / 1 rok I 609,00 Kč / 1 pár I ne I I I plastové, tórické I I I +- 3 DPT I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně, nad +- 3 I I I I I I I I I DPT I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let, nad +- I 1 pár / 3 roky I I I I I I I I 10 DPT I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.02.09 I brýlové čočky - I I OPH; po schválení I do 17 let včetně I 2 páry / 1 rok I 1.739,00 Kč / 1 pár I ne I I I plastové, I I revizním lékařem I----------------------I----------------------I I I I I hyperokulární I I I od 18 let I 1 pár / 3 roky I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.03 I brýlové obruby I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.03.01 I brýlové obruby I - I OPH I do 5 let včetně I 3 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 1 ks / 1 rok I I I I I I I I včetně I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.04 I prizmatické folie I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.04.01 I prizmatické folie I - I OPH I do 5 let včetně, I 3 ks / 1 rok / 1 oko I 452,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I diplopie; strabismus I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 6 do 14 let I 2 ks / 1 rok / 1 oko I I I I I I I I včetně, diplopie; I I I I I I I I I strabismus I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let, diplopie; I 1 ks / 3 roky / 1 I I I I I I I I strabismus I oko I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.05 I absorbční vrtsvy na I I I I I I I I I brýlové čočky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.02.05.01 I absorbční vrstvy na I - I OPH I do 5 let včetně, I 3 pár / 1 rok I 130,00 Kč / 1 pár I ne I I I brýlové čočky I I I afakie; I I I I I I I I I pseudoafakie; I I I I I I I I I choroby a vady I I I I I I I I I provázené I I I I I I I I I světloplachostí I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I do 6 let do 14 let I 1 pár / 1 rok I I I I I I I I včetně, I I I I I I I I I pseudoafakie; I I I I I I I I I choroby a vady I I I I I I I I I provázené I I I I I I I I I světloplachostí I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03 I ZP pro slabozraké I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01 I dalekohledové I I I I I I I I I systémy + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01.01 I dalekohledové I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 7 let I 4.348,00 Kč / 1 I ne I I I systémy - do dálky + I I revizním lékařem I I I systém I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01.02 I dalekohledové I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 7 let I 4.348,00 Kč / 1 I ne I I I systémy - na blízko I I revizním lékařem I I I systém I I I I + příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.02 I asferické lupy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.02.01 I asferické lupy - I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 5 let I 1.218,00 Kč / 1 ks I ne I I I zvětšující 4x a více I I revizním lékařem I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04 I ZP kompenzační pro I I I I I I I I I zrakově postižené I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.01 I lékařské mluvící I I I I I I I I I teploměry - pro I I I I I I I I I nevidomé I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.01.01 I lékařské mluvící I I PED; PRL I těžce slabozrací a I 1 ks / 7 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I teploměry - pro I I I nevidomí pacienti I I I I I I nevidomé I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.02 I indikátory světla a I I I I I I I I I hladiny I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.02.01 I indikátory světla a I - I OPH; PED; PRL I těžce slabozrací a I 1 ks / 2 roky I 1.044,00 Kč / 1 ks I ne I I I hladiny I I I nevidomí pacienti I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03 I bílé hole I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03.01 I bílé hole - opěrné I - I OPH; PED; PRL I těžce slabozrací a I 2 ks / 1 rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I nevidomí pacienti I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03.02 I bílé hole - I - I OPH; PED; PRL I slabozrací a I 2 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I signalizační a I I I nevidomí pacienti I I I I I I orientační I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.04 I červenobílé hole I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.04.01 I červenobílé hole - I - I OPH; PED; PRL I hluchoslepí I 2 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro hluchoslepé I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10 I ZP respirační, I I I I I I I I I inhalační a pro I I I I I I I I I aplikaci enterální I I I I I I I I I výživy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01 I ZP pro prevenci a I I I I I I I I I léčbu inhalací I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01 I inhalátory + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.01 I inhalátory - nízko I výdej min: I ALG; ORL; PED; PNE I - I 1 ks / 5 let I 3.044,00 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné včetně I 400mg/min; MMD menší I I I I I I I I příslušenství I < 4 µm; podíl částic I I I I I I I I I pod 5 µm nad 60 %; I I I I I I I I I výstupní tlak 300 I I I I I I I I I kPa, výstupní průtok I I I I I I I I I 6 l/min. I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.02 I inhalátory - vysoce I výdej min: I PNE; po schválení I primární ciliární I 1 ks / 5 let I 6.000,00 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné (MMD < 4,5 I 600mg/min; MMD menší I revizním lékařem I dyskineza (PCD) či I I I I I I µm, respirabilní I < 3,5 µm; podíl I I jiné formy I I I I I I frakce > 60 %, výdej I částic pod 5 µm nad I I bronchiektazií; do 2 I I I I I I > 0,5 ml/min <= 0,65 I 65 % I I let včetně cystická I I I I I I ml/min) I I I fibróza I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.03 I inhalátory - vysoce I mesh membránové; I PNE; po schválení I od 3 let cystická I 1 ks / 5 let I 21.217,40 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné (MMD < 4,5 I výdej min: I revizním lékařem I fibróza I I I I I I µm, respirabilní I 600mg/min; MMD 3,5 I I I I I I I I frakce > 60 %, výdej I až 4,5 µm; Podíl I I I I I I I I > 0,65 ml/min) I částic pod 5 µm nad I I I I I I I I I 65 % I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.04 I nebulizátory k I - I ALG; ORL; PNE I recidivující a I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I nízkovýkonným I I I chronická onemocnění I I I I I I inhalátorům I I I horních a dolních I I I I I I I I I dýchacích cest I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.05 I nebulizátory k I - I PNE I cystická fibróza; I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I vysokovýkonným I I I primární ciliární I I I I I I inhalátorům I I I dyskineza (PCD) či I I I I I I I I I jiné formy I I I I I I I I I bronchiektazií I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.06 I nebulizátory s I - I PNE I cystická fibróza; I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I membránou k vysoce I I I primární ciliární I I I I I I výkonným inhalátorům I I I dyskineza (PCD) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.07 I membrány k vysoce I - I - I cystická fibróza I 4 ks / 1 rok I 1.530,43 Kč / 1 ks I ne I I I výkonným inhalátorům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.02 I objemové nástavce k I I I I I I I I I dávkovacím aerosolům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.02.01 I objemové nástavce k I - I ALG; ORL; PED; PNE I - I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I dávkovacím aerosolům I I I I I I I I I - spacery, včetně I I I I I I I I I náustku nebo masky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02 I rehabilitační I I I I I I I I I respirační ZP I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.01 I PIP zdravotnické I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.01.01 I nádechové I - I ALG; PED; PNE; NEU; I astma; CHOPN; I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I rehabilitační I I REH I bronchiektazie; I I I I I I ventily I I I stavy po I I I I I I I I I pneumoniích; I I I I I I I I I intersticiální I I I I I I I I I plicní procesy; I I I I I I I I I neuromuskulámí I I I I I I I I I onemocnění; cystická I I I I I I I I I fibróza I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02 I PEP zdravotnické I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02.01 I výdechové I - I ALG; PED; PNE; NEU; I astma; CHOPN; I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I rehabilitační I I REH I bronchiektazie; I I I I I I ventily I I I stavy po I I I I I I I I I pneumoniích; I I I I I I I I I intersticiální I I I I I I I I I plicní procesy; I I I I I I I I I neuromuskulámí I I I I I I I I I onemocnění; cystická I I I I I I I I I fibróza I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02.02 I expektorační I - I ALG; PED; PNE; NEU; I chronická postižení I 1 ks / 2 roky I 1.217,00 Kč / 1 ks I ne I I I zdravotnické I I REH I dolních dýchacích I I I I I I prostředky I I I cest vyžadující I I I I I I I I I trvalou fyzioterapii I I I I I I I I I a dechovou I I I I I I I I I rehabilitaci I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03 I ZP pro dlouhodobou I I I I I I I I I domácí I I I I I I I I I oxygenoterapii I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01 I koncentrátory I I I 1) PaO2 7,3 - 8,0 I I I I I I I I I kPa + prokazatelná I I I I I I I I I hypertrofie pravé I I I I I I I I I komory a plicní I I I I I I I I I hypertenze a/nebo I I I I I I I I I sekundární I I I I I I I I I polyglobulie (Htk > I I I I I I I I I 55 %), a/nebo I I I I I I I I I desaturace v průběhu I I I I I I I I I spánku, prokázané I I I I I I I I I neinvazivním nočním I I I I I I I I I monitorováním SpO2, I I I I I I I I I při minimálně 30 % I I I I I I I I I doby spánku pod 90 % I I I I I I I I I a/nebo zátěžové I I I I I I I I I desaturace při I I I I I I I I I standardní I I I I I I I I I spiroergometrii I I I I I I I I I (rampovým I I I I I I I I I protokolem) na I I I I I I I I I úrovni 60 % I I I I I I I I I vrcholové spotřeby I I I I I I I I I kyslíku (peakVO2) I I I I I I I I I nebo 0,5 W/kg, I I I I I I I I I prokázaná odběrem I I I I I I I I I arteriabzované krve I I I I I I I I I z ušního boltce s I I I I I I I I I poklesem PO2 pod 7,3 I I I I I I I I I kPa oproti výchozí I I I I I I I I I hodnotě a zároveň I I I I I I I I I alespoň o 0,7 kPa I I I I I I I I I 2) PaO2 < 7,3 kPa I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.01 I koncentrátory I koncentrace kyslíku I PNE; po schválení I pacient málo mobilní I - I 49,59 Kč / 1 den I ne I I I kyslíku - I 87 - 96 % I revizním lékařem I I I I I I I stacionární I v rozsahu nastavení I I I I I I I I I průtoku 0,5 - 5 I I I I I I I I I l/min; max. hlučnost I I I I I I I I I 43 dBA. I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.02 I koncentrátory I koncentrace kyslíku I PNE; po schválení I výdej do 2 l/min při I - I 123,97 Kč / 1 den I ne I I I kyslíku - mobilní I 87 - 96 %; I revizním lékařem I zátěži - pacient na I I I I I I I - hmotnost do 9 kg; I I elektrickém vozíku I I I I I I I max. hlučnost 48 dBA I I nebo pacient mobilní I I I I I I I nutnost uvádět I I - 6 minutový test I I I I I I I objemy bolusů (v ml) I I chůze: vzdálenost I I I I I I I jednotlivých kroků I I chůze bez inhalace I I I I I I I nastavení pulsních I I kyslíku z původně I I I I I I I režimů (průtok = I I stanovené minimální I I I I I I I dechová frekvence I I 130 metrů na rozpětí I I I I I I I krát 1 bolus) I I od 130 do 199 metrů I I I I I I I I I a s odpovídajícím I I I I I I I I I průtokem kyslíku I I I I I I I I I dojde k navýšení I I I I I I I I I vzdálenosti o 25 a I I I I I I I I I více % a v 6. minutě I I I I I I I I I testu s kyslíkem I I I I I I I I I musí být SpO2 I I I I I I I I I alespoň 85 %; v I I I I I I I I I kombinaci s I I I I I I I I I koncentrátorem I I I I I I I I I kyslíku - I I I I I I I I I stacionárním I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.03 I koncentrátory I - I PNE; po schválení I při potřebě průtoku I - I 54,55 Kč / 1 den I ne I I I kyslíku - I I revizním lékařem I kyslíku od 5 do 10 I I I I I I vysokoprůtokový I I I litrů I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.02 I systémy k aplikaci I I I I I I I I I kapalného kyslíku I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.02.01 I systémy k aplikaci I systém plněn I NEO; PNE; po I mobilní pacient 6 I - I 290,91 Kč / 1 den I ne I I I kapalného kyslíku I medicinálním I schválení revizním I minutový test chůze: I I I I I I I kyslíkem I lékařem I 1) vzdálenost bez I I I I I I I I I inhalace kyslíku, I I I I I I I I I kterou pacient ujde I I I I I I I I I - 200 metrů a více I I I I I I I I I 2) procentuálního I I I I I I I I I navýšení vzdálenosti I I I I I I I I I při inhalaci kyslíku I I I I I I I I I na 50 % a více % a v I I I I I I I I I 6. minutě testu s I I I I I I I I I kyslíkem musí být I I I I I I I I I SpO2 alespoň 85 %; I I I I I I I I I pacienti středně I I I I I I I I I mobilní vyžadující I I I I I I I I I průtok kyslíku více I I I I I I I I I než 2 litry; I I I I I I I I I pacienti málo I I I I I I I I I mobilní vyžadující I I I I I I I I I průtok kyslíku více I I I I I I I I I než 10 litrů; při I I I I I I I I I bronchopulmonální I I I I I I I I I dysplasii I I I I I I I I I nedonošeného dítěte I I I I I I I I I se závislostí na I I I I I I I I I kyslíku (SpO2 < 92 I I I I I I I I I %), bez rizika I I I I I I I I I retinopatie, I I I I I I I I I přetrvávající po 40. I I I I I I I I I týdnu I I I I I I I I I postkoncepčního I I I I I I I I I věku; pacient I I I I I I I I I zařazený do programu I I I I I I I I I transplantace plic I I I I I I I I I na základě I I I I I I I I I kyslíkového testu I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04 I ZP pro léčbu poruch I I I I I I I I I dýchání ve spánku I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01 I přístroje CPAP I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01.01 I přístroje CPAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; léčebné I 1 ks / 7 let I 30.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O, funkce I PNE; PSY; po I tlaky do 8 mbar; I I I I I I výdechu a sledující I poklesu tlaku ve I schválení revizním I zbytkový nález AHI I I I I I I zbytkový AHI I výdechu, propojení I lékařem I při titraci s I I I I I I I se SW sledujícím I I nutností I I I I I I I účinnost léčby, I I pravidelných kontrol I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I AHI a compliance I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku; zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01.02 I přístroje CPAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; léčebné I 1 ks / 7 let I 30.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O, funkce I PNE; PSY; po I tlaky do 8 mbar; I I I I I I výdechu, sledující I poklesu tlaku ve I schválení revizním I zbytkový nález AHI I I I I I I zbytkový AHI a I výdechu, propojení I lékařem I při titraci s I I I I I I telemetrické I se SW sledujícím I I nutností I I I I I I připojení I účinnost léčby, I I pravidelných kontrol I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I AHI a compliance I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku; zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02 I přístroje BPAP I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.01 I přístroje BPAP S I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15 jen u I 1 ks / 7 let I 39.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I 25 cm H
2
O s režimem I PNE; PSY; po I léčby obstruktivní I I I I I I AHI I odezvy na spontánní I schválení revizním I spánkové apnoe tam, I I I I I I I dýchání pacienta a I lékařem I kde jsou zapotřebí I I I I I I I propojení se SW I I tlaky neumožňující I I I I I I I sledujícím účinnost I I léčbu CPAP I I I I I I I léčby, hlučnost do I I I I I I I I I 29 +- 2 dB, I I I I I I I I I kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.02 I přístroje BPAP ST I režimem odezvy na I ANS; INT; KAR; NEU; I AHI >= 15 jen u I 1 ks / 7 let I 51.304,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I spontánní dýchání I ORL; PNE; PSY; po I léčby obstruktivní I I I I I I AHI I pacienta a se I schválení revizním I spánkové apnoe tam, I I I I I I I záložní frekvencí I lékařem I kde jsou zapotřebí I I I I I I I dýchání, propojení I I tlaky neumožňující I I I I I I I se SW sledujícím I I léčbu CPAP a tam, I I I I I I I účinnost léčby, I I kde základní I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I onemocnění vyžaduje I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I nastavení záložní I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I frekvence; u I I I I I I I včetně základního I I hypoventilace při I I I I I I I příslušenství I I prokázaném I I I I I I I I I dostatečném efektu I I I I I I I I I léčby I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.03 I přístroje BPAP S I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15 jen u I 1 ks / 7 let I 39.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I 25 cm H
2
O s režimem I PNE; PSY; po I léčby obstruktivní I I I I I I AHI I odezvy na spontánní I schválení revizním I spánkové apnoe tam, I I I I I I s možností I dýchání pacienta a I lékařem I kde jsou zapotřebí I I I I I I telemetrie I propojení se SW I I tlaky neumožňující I I I I I I I sledujícím účinnost I I léčbu CPAP + I I I I I I I léčby, hlučnost do I I zbytkový nález AHI I I I I I I I 29 +- 2 dB, I I při titraci s I I I I I I I kompenzace úniku I I nutností I I I I I I I tlaku, s možností I I pravidelných kontrol I I I I I I I dálkového přenosu I I AHI a compliance I I I I I I I dat, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I - I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.04 I přístroje BPAP ST I tlakový rozsah 4 až I ANS; INT; KAR; NEU; I AHI >= 15 jen u I 1 ks / 7 let I 51.304,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I 25 cm H
2
O s režimem I ORL; PNE; PSY; po I léčby obstruktivní I I I I I I AHI I odezvy na spontánní I schválení revizním I spánkové apnoe tam, I I I I I I s možností I dýchání pacienta a I lékařem I kde jsou zapotřebí I I I I I I telemetrie I se záložní frekvencí I I tlaky neumožňující I I I I I I I dýchání, propojení I I léčbu CPAP; tam, kde I I I I I I I se SW sledujícím I I základní onemocnění I I I I I I I účinnost léčby, s I I vyžaduje nastavení I I I I I I I možností dálkového I I záložní frekvence; u I I I I I I I přenosu dat, I I hypoventilace při I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I prokázaném I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I dostatečném efektu I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I léčby I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03 I přístroje I I I I I I I I I autoadaptivní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.01 I přístroje APAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15 a I 1 ks / 7 let I 33.913,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O s I PNE; PSY; po I intolerance léčby I I I I I I výdechu a sledujícím I automatickým I schválení revizním I CPAP, syndrom I I I I I I zbytkový AHI I nastavením I lékařem I spánkové apnoe s I I I I I I I terapeutického I I vazbou na polohu či I I I I I I I tlaku, funkce I I REM spánek I I I I I I I poklesu tlaku ve I I I I I I I I I výdechu, propojení I I I I I I I I I se SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby, I I I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.02 I přístroje ABPAP I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15 a I 1 ks / 7 let I 49.565,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I 25 cm H
2
O s I PNE; PSY; po I prokázaný I I I I I I AHI I automatickým I schválení revizním I nedostatečný efekt I I I I I I I nastavením I lékařem I léčby CPAP a BPAP I I I I I I I terapeutických I I I I I I I I I tlaků, propojení se I I I I I I I I I SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby, I I I I I I I I I hlučnost do 27 db, I I I I I I I I I kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.03 I přístroje ABPAP s I tlakový rozsah 4 až I ANS; INT; KAR; NEU; I hypoventilační I 1 ks / 7 let I 77.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I proměnlivou I 25 cm H
2
O s I PNE; po schválení I syndrom; neinvazivní I I I I I I objemovou podporou I automatickým I revizním lékařem I domácí ventilace či I I I I I I I nastavením I I těžký syndrom I I I I I I I požadovaného I I spánkové apnoe při I I I I I I I dechového objemu, I I prokázané nutnosti I I I I I I I propojení se SW I I objemové podpory I I I I I I I sledujícím účinnost I I I I I I I I I léčby, hlučnost do I I I I I I I I I 29 +- 2 dB, I I I I I I I I I kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.04 I autoadaptivní I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; PNE; I centrální a I 1 ks / 7 let I 90.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I servoventilátory s I 25 cm H
2
O s I po schválení I komplexní spánková I I I I I I proměnnou tlakovou I automatickým I revizním lékařem I apnoe; periodické I I I I I I podporou I sledováním dechového I I dýchání I I I I I I I vzorce a I I I I I I I I I automatickým I I I I I I I I I nastavením I I I I I I I I I terapeutického I I I I I I I I I tlaku, propojení se I I I I I I I I I SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby, I I I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.05 I přístroje APAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; I 1 ks / 7 let I 33.913,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O s I PNE; PSY; po I intolerance léčby I I I I I I výdechu a sledujícím I automatickým I schválení revizním I CPAP, SAS s vazbou I I I I I I zbytkový AHI s I nastavením I lékařem I na polohu či REM I I I I I I možností telemetrie I terapeutického I I spánek I I I I I I I tlaku, funkce I I I I I I I I I poklesu tlaku ve I I I I I I I I I výdechu, propojení I I I I I I I I I se SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby s I I I I I I I I I možností dálkového I I I I I I I I I přenosu dat, I I I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.06 I přístroje ABPAP I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; prokázaný I 1 ks / 7 let I 49.565,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový I 25 cm H
2
O s I PNE; PSY; po I nedostatečný efekt I I I I I I AHI s možností I automatickým I schválení revizním I léčby CPAP a BPAP I I I I I I telemetrie I nastavením I lékařem I I I I I I I I požadovaného I I I I I I I I I dechového objemu, I I I I I I I I I propojení se SW I I I I I I I I I sledujícím účinnost I I I I I I I I I léčby s možností I I I I I I I I I dálkového přenosu I I I I I I I I I dat, hlučnost do 29 I I I I I I I I I +- 2 dB, kompenzace I I I I I I I I I úniku tlaku, I I I I I I I I I zvlhčovač, včetně I I I I I I I I I základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.07 I přístroje ABPAP s I tlakový rozsah 4 až I ANS; INT; KAR; NEU; I nestabilní pacient s I 1 ks / 7 let I 77.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I proměnlivou I 25 cm H
2
O s I ORL; PNE; PSY; po I nutností časté změny I I I I I I objemovou podporou s I automatickým I schválení revizním I ventilačního režimu, I I I I I I možností telemetrie I nastavením I lékařem I hypoventilační I I I I I I I požadovaného I I syndrom; neinvazivní I I I I I I I dechového objemu, I I domácí ventilace či I I I I I I I propojení se SW I I těžký syndrom I I I I I I I sledujícím účinnost I I spánkové apnoe při I I I I I I I léčby s možností I I prokázané nutnosti I I I I I I I dálkového přenosu I I objemové podpory I I I I I I I dat, hlučnost do 29 I I I I I I I I I +- 2 dB, kompenzace I I I I I I I I I úniku tlaku, I I I I I I I I I zvlhčovač, včetně I I I I I I I I I základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.03.08 I autoadaptivní I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; PNE; I nestabilní pacient s I 1 ks / 7 let I 90.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I servoventilátory s I 25 cm H
2
O s I po schválení I nutností časté změny I I I I I I proměnnou tlakovou I automatickým I revizním lékařem I ventilačního režimu, I I I I I I podporou s možností I sledováním dechového I I centrální a I I I I I I telemetrie I vzorce a I I komplexní spánková I I I I I I I automatickým I I apnoe; periodické I I I I I I I nastavením I I dýchání I I I I I I I terapeutického I I I I I I I I I tlaku, propojení se I I I I I I I I I SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby s I I I I I I I I I možností dálkového I I I I I I I I I přenosu dat, I I I I I I I I I hlučnost do 29 +- 2 I I I I I I I I I dB, kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku, zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04 I příslušenství k I I I I I I I I I CPAP, BPAP, APAP, I I I I I I I I I autoadaptivním I I I I I I I I I přístrojům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.01 I masky nosní I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované I materiály, bez I ORL; PNE; PSY I apnoe: dobrá nosní I I 1.304,00 Kč / 1 ks I I I I silikonové I latexu, s I I průchodnost; nízké I I I I I I I integrovaným I I léčebné tlaky I I I I I I I výdechovým portem I I I I I I I I I (zajištění odvětrání I I I I I I I I I CO
2
) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.02 I masky nosní I - I ANS; INT; KAR; NEU; I pokud nelze použít I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované I I ORL; PNE; PSY I masku z předchozí I I 2.174,00 Kč / 1 ks I I I I silikonové odlehčené I I I úhradové skupiny; I I I I I I I I I syndrom spánkové I I I I I I I I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I I I průchodnost; nízké I I I I I I I I I léčebné tlaky I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.03 I masky nosní I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I pokud nelze použít I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované gelové I materiály, bez I ORL; PNE; PSY I masku z předchozích I I 3.044,00 Kč / 1 ks I I I I I latexu, s I I úhradových skupin; I I I I I I I integrovaným I I syndrom spánkové I I I I I I I výdechovým portem I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I (zajištění odvětrání I I průchodnost; nízké I I I I I I I CO
2
) I I léčebné tlaky I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.04 I masky celoobličejové I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované I materiály, bez I ORL; PNE; PSY I apnoe: dobrá nosní I I 1.739,00 Kč / 1 ks I I I I silikonové I latexu, s I I průchodnost; nízké I I I I I I I integrovaným I I léčebné tlaky I I I I I I I výdechovým portem I I I I I I I I I (zajištění odvětrání I I I I I I I I I CO
2
) a bezpečnostní I I I I I I I I I klapkou (zajištění I I I I I I I I I přívodu vzduchu při I I I I I I I I I vypnutém přístroji) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.05 I masky celoobličejové I zdravotně nezávadné I ANS do 18 let I pokud nelze použít I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované I materiály, bez I včetně; ANS; INT; I masku z předchozí I I 3.478,00 Kč / 1 ks I I I I silikonové odlehčené I latexu, s I KAR; NEU; ORL; PNE; I úhradové skupiny; I I I I I I I integrovaným I PSY I syndrom spánkové I I I I I I I výdechovým portem I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I (zajištění odvětrání I I průchodnost; nízké I I I I I I I CO
2
) a bezpečnostní I I léčebné tlaky, při I I I I I I I klapkou (zajištění I I nočním použití I I I I I I I přívodu vzduchu při I I----------------------I----------------------I I I I I I vypnutém přístroji) I I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok I I I I I I I I masku z předchozí I I I I I I I I I úhradové skupiny; I I I I I I I I I syndrom spánkové I I I I I I I I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I I I průchodnost; nízké I I I I I I I I I léčebné tlaky, při I I I I I I I I I celodenním použití I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.06 I masky celoobličejové I zdravotně nezávadné I ANS do 18 let I pokud nelze použít I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované gelové I materiály, bez I včetně; INT; KAR; I masku z předchozí I I 3.913,00 Kč / 1 ks I I I I I latexu, s I NEU; ORL; PNE; PSY I úhradové skupiny; I I I I I I I integrovaným I I syndrom spánkové I I I I I I I výdechovým portem I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I (zajištění odvětrání I I průchodnost; nízké I I I I I I I CO
2
) a bezpečnostní I I léčebné tlaky, při I I I I I I I klapkou (zajištění I I nočním použití I I I I I I I přívodu vzduchu při I I I I I I I I I vypnutém přístroji) I I I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I pokud nelze použít I 2 ks / 1 rok I I I I I I I I masku z předchozí I I I I I I I I I úhradové skupiny; I I I I I I I I I syndrom spánkové I I I I I I I I I apnoe: dobrá nosní I I I I I I I I I průchodnost; nízké I I I I I I I I I léčebné tlaky, při I I I I I I I I I celodenním použití I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.07 I masky nízkokontaktní I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I ventilované - nosní I materiály, bez I ORL; PNE; PSY I apnoe: špatná I I 2.452,00 Kč / 1 ks I I I I polštářky I latexu, s I I tolerance léčby PAP I I I I I I I integrovaným I I pomocí nosní masky I I I I I I I výdechovým portem I I základní I I I I I I I (zajištění odvětrání I I I I I I I I I CO
2
) I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.08 I hadice, délka do 60 I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I cm včetně I materiály I ORL; PNE; PSY I apnoe: dobrá I I 348,00 Kč / 1 ks I I I I I I I tolerance léčby PAP I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.09 I hadice, délka nad 60 I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I cm I materiály I ORL; PNE; PSY I apnoe: dobrá I I 783,00 Kč / 1 ks I I I I I I I tolerance léčby PAP I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.10 I vyhřívané hadice - k I zdravotně nezávadné I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I vyhřívaným I materiály I ORL; PNE; PSY I apnoe I I 1.391,00 Kč / 1 ks I I I I zvlhčovačům I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.11 I výhřevné zvlhčovače I s regulovatelným I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 1 ks / 4 roky I 90 %; maximálně I ne I I I I nastavením intenzity I ORL; PNE; PSY I apnoe I I 5.217,00 Kč / 1 ks I I I I I vyhřívání. I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.04.12 I filtry I vstupní filtry I ANS; INT; KAR; NEU; I syndrom spánkové I 2 ks / 1 rok I 90 %; maximálně I ne I I I I přístroje CPAP/BPAP I ORL; PNE; PSY I apnoe I I 304,00 Kč / 1 ks I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05 I ZP tracheostomické I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01 I tracheostomické I I I I I I I I I kanyly + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.01 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I provedená I 2 ks / 1 měsíc I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - I I I tracheostomie I I I I I I jednorázové, s I I I I I I I I I vnitřním průměrem <= I I I I I I I I I 6 mm I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.02 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I provedená I 2 ks / 1 měsíc I 391,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - I I I tracheostomie I I I I I I jednorázové, s I I I I I I I I I vnitřním průměrem > I I I I I I I I I 6 mm I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.03 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I provedená I 6 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - pro I I I tracheostomie I I I I I I opakované použití, s I I I I I I I I I vnitřním průměrem <= I I I I I I I I I 6 mm I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.04 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I provedená I 6 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - pro I I I tracheostomie I I I I I I opakované použití, s I I I I I I I I I vnitřním průměrem > I I I I I I I I I 6 mm I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.05 I laryngektomické I - I FON; ORL; PNE I totální I 6 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - pro I I I laryngektomie I I I I I I opakované použití I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.06 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I do 14 let včetně; I 3 ks / 2 roky I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - z kovu, pro I I I provedená I I I I I I dlouhodobě I I I tracheostomie; I I I I I I tracheostomované I I I zužující se ústí I I I I I I I I I průdušnice I I I I I I I I I----------------------I----------------------I I I I I I I I od 15 let; provedená I 2 ks / 2 roky I I I I I I I I tracheostomie; I I I I I I I I I zužující se ústí I I I I I I I I I průdušnice I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.07 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I tracheostomovaní I 6 ks / 1 rok I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - pro I I I pacienti, kteří při I I I I I I opakované použití, s I I I jídle aspirují a I I I I I I měkkou nafukovací I I I vyžadují přechodné I I I I I I manžetou pro I I I utěsnění průdušnice I I I I I I krátkodobé utěsnění I I I při každém jídle I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.08 I tracheostomické I - I FON; ORL; PNE I trvalí kanylonosiči I 6 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I kanyly - pro I I I se Zachovalými I I I I I I opakované použití, I I I hlasivkami I I I I I I mluvící, s chlopní I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.09 I mluvící adaptéry I - I FON; ORL; PNE I trvalí kanylonosiči I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I (mluvící chlopně) - I I I se Zachovalými I I I I I I se standardním 15 mm I I I hlasivkami I I I I I I konektorem I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.10 I zvlhčovače (umělé I - I FON; ORL; PNE I provedené I 30 ks / 1 měsíce I 13,00 Kč / 1 ks I ne I I I nosy) pro kanyly se I I I tracheostomie; I I I I I I standardním 15 mm I I I trvalé dráždění ke I I I I I I konektorem I I I kašli pro tvorbu I I I I I I I I I krust v průdušnici I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.11 I sady ke kanylám I 365 roušek a 25 I FON; ORL; PNE I provedená I 1 sada / 1 rok I 1.739,00 Kč / 1 I ne I I I tracheostomickým pro I fixačních pásek; I I tracheostomie; I I kompletní sada I I I I trvalé kanylonosiče I sprchový chránič, I I trvalí kanylonosiči I I I I I I I sada na čištění I I I I I I I I I kanyl (kartáček, I I I I I I I I I dezinfekční prášek, I I I I I I I I I dóza), I I I I I I I I I tracheostomický fix I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.12 I příslušenství k I sada min. 3 ks I FON; ORL; PNE I provedená I 1 sada / 1 rok I 1.130,00 Kč / 1 I ne I I I tracheostomickým I I I tracheostomie; I I kompletní sada I I I I kanylám - ochranné I I I trvalí kanylonosiči I I I I I I roláky I I I se zvýšenou I I I I I I I I I citlivostí kůže krku I I I I I I I I I vyžadující zvýšenou I I I I I I I I I ochranu; I I I I I I I I I tracheostomie déle I I I I I I I I I než 2 měsíce I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.05.01.13 I příslušenství k I sada min. 30 ks I FON; ORL; PNE I pacienti po totální I 1 sada / 2 měsíce I 522,00 Kč / 1 I ne I I I tracheostomickým I I I laryngektomii se I I kompletní sada I I I I kanylám - molitanové I I I zvýšeným rizikem I I I I I I roušky pro ochranu I I I aspirace nečistot I I I I I I stomatu, lepící I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.06 I ZP pro odsávání z I I I I I I I I I dýchacích cest I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.06.01 I odsávačky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.06.01.01 I odsávačky I - I FON; ORL; PNE I provedená I 1 ks / 5 let I 2.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I tracheostomie; I I I I I I I I I obtížná toileta I I I I I I I I I dolních dýchacích I I I I I I I I I cest; I I I I I I I I I stagnace sekretu v I I I I I I I I I dolních dýchacích I I I I I I I I I cestách s nebezpečím I I I I I I I I I bronchopneumonie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.06.01.02 I odsávací cévky I - I FON; ORL; PNE I provedená I 400 ks / 1 rok I 2,40 Kč / 1 ks I ne I I I I I I tracheostomie a I I I I I I I I I obtížná toileta I I I I I I I I I dolních dýchacích I I I I I I I I I cest a stagnace I I I I I I I I I sekretu v dolních I I I I I I I I I dýchacích cestách s I I I I I I I I I nebezpečím I I I I I I I I I bronchopneumonie I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07 I ZP k rehabilitaci I I I I I I I I I hlasu (náhradní I I I I I I I I I hlasové mechanismy) I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07.01 I hlasové protézy I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07.01.01 I příslušenství k I sada stomafiltru, I FON; ORL I totální I 1 balení / 1 rok I 10.435,00 Kč / 1 I ne I I I hlasovým protézám I kazety filtru, I I laryngektomie; I I balení I I I I I kartáček, zátka atd. I I voperována hlasová I I I I I I I I I protéza I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07.02 I elektrolaryngy + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07.02.01 I elektrolaryngy I včetně akumulátorů I FON; ORL; po I onkologičtí pacienti I 1 ks / 10 let I 12.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I I na 2 roky provozu I schválení revizním I a totální I I I I I I I I lékařem I laryngektomie nebo I I I I I I I I I rekonstrukční I I I I I I I I I operace hltanu a I I I I I I I I I spodiny ústní a I I I I I I I I I nelze použít I I I I I I I I I náhradní jícnovou I I I I I I I I I řeč I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.07.02.02 I akumulátory k I kompletní sada 2 I FON; ORL I totální I 1 sada / 2 roky I 522,00 Kč / 1 sada I ne I I I elektrolaryngům I baterii k I I laryngektomie nebo I I I I I I I elektrolaryngu I I rekonstrukční I I I I I I I I I operace hltanu a I I I I I I I I I spodiny ústní a I I I I I I I I I pacienti používající I I I I I I I I I elektrolarynx I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.08 I ZP pro domácí umělou I I I I I I I I I plicní ventilaci I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.08.01 I domácí plicní I I I I I I I I I ventilace I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.08.01.01 I přístrojové vybavení I včetně základního I ANS, INT; KAR; NEU; I potřeba dlouhodobé I - I 566,12 Kč / 1 den I ne I I I pro domácí umělou I příslušenství, I PNE; po schválení I umělé plicní I I I I I I plicní ventilaci I spotřebního I revizním lékařem I ventilace I I I I I I (ventilátor, I materiálu, I I realizovatelné v I I I I I I odsávačka, oxymetr I pravidelných I I domácím prostředí I I I I I I prstový, manometr, I prohlídek, I I pro mobilního I I I I I I ambuvak) I servisních činností, I I pacienta I I I I I I I helpdesk a školení I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.08.01.02 I přístrojové vybavení I včetně základního I ANS, INT; KAR; NEU; I potřeba dlouhodobé I - I 648,76 Kč / 1 den I ne I I I pro domácí umělou I příslušenství, I PNE; po schválení I umělé plicní I I I I I I plicní ventilaci I spotřebního I revizním lékařem I ventilace I I I I I I (ventilátor, I materiálu, I I realizovatelné v I I I I I I odsávačky, pulzní I pravidelných I I domácím prostředí I I I I I I oxymetr, manometr, I prohlídek, I I pro imobilního I I I I I I ambuvak) I servisních činností, I I pacienta I I I I I I I helpdesk a školení I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.09 I mechanický I I I I I I I I I insuflátor / I I I I I I I I I exsuflátor I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.09.01 I mechanický I I I I I I I I I insuflátor / I I I I I I I I I exsuflátor I I I I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.09.01.01 I mechanický I zdravotnický I ANS; INT; ALG; PED; I základní PCF < 160 I - I 86,78 Kč / 1 den I ne I I I insuflátor / I prostředek pro I PNE; NEU; REH; po I l/min, spinální I I I I I I exsuflátor I respirační I schválení revizním I svalová atrofie, I I I I I I I fyzioterapie včetně I lékařem I muskulární I I I I I I I technik zaměřených I I dystrofie, myopatie, I I I I I I I na hygienu dýchacích I I dětská mozková I I I I I I I cest a podporu I I obrna, transversální I I I I I I I expektorace, I I míšní léze, I I I I I I I zabránění stagnace I I amyotrofická I I I I I I I hlenů I I laterální skleróza, I I I I I I I I I ostatní vzácná I I I I I I I I I onemocnění spojená s I I I I I I I I I poruchou expektorace I I I I I I I I I (např. poruchy I I I I I I I I I metabolismu, Charcot I I I I I I I I I Marie Tooth, I I I I I I I I I Huntingtonova I I I I I I I I I choroba) I I I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 11 I nekategorizované I I dle písemného I dle písemného I dle písemného I 50 % s písemným I ne I I I zdravotnické I I souhlasu ve smyslu I souhlasu ve smyslu I souhlasu ve smyslu I souhlasem ve smyslu I I I I prostředky I I § 39r odst. 5 písm. I § 39r odst. 5 písm. I § 39r odst. 5 písm. I § 39r odst. 5 písm. I I I I I I j), anebo dle I j), anebo dle I j), anebo dle I j) 100 % v případě I I I I I I smlouvy o sdílení I smlouvy o sdílení I smlouvy o sdílení I uzavření smlouvy o I I I I I I rizik I rizik I rizik I sdílení rizik ve I I I I I I I I I smyslu § 39r odst. 5 I I I I I I I I I písm. k) I I I-------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I
Tabulka č. 2
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I   I Kategorizační strom I    Popis     I Preskripční omezení I Indikační omezení  I   Množstevní   I Úhradový limit bez I
I   I           I           I           I           I    limit     I     DPH     I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 1.  I Individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené ZP     I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 2.  I ZP ortopedicko    I           I           I           I           I           I
I   I protetické - pro   I           I           I           I           I           I
I   I hlavu a krk -    I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 3.  I ortézy pro hlavu a  I           I           I           I           I           I
I   I krk - individuálně  I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 4.  I ortézy pro hlavu a  I ortéza (CTLO, CTO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     99 %     I
I   I krk - od 19 let -  I  CO) navržená a  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I individuálně     I vyrobená na základě I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I zhotovené      I měrných podkladů,  I možnost předepsání v I   prostředky;   I           I           I
I   I           I anatomického otisku, I době hospitalizace I mechanická ochrana, I           I           I
I   I           I  3D skenu nebo   I           I stabilizace, fixace, I           I           I
I   I           I dalších metod, dle I           I  korekce v daném  I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I segmentu těla; ne  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I pro lehká postižení I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 5.  I ortézy pro hlavu a  I ortéza (CTLO, CTO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   2 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I krk - dětské do 18  I  CO) navržená a  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I let včetně -     I vyrobená na základě I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I individuálně     I měrných podkladů,  I možnost předepsání v I prostředky; prevence I           I           I
I   I zhotovené      I anatomického otisku, I době hospitalizace I  vzniku získaných  I           I           I
I   I           I  3D skenu nebo   I           I deformit plynoucích I           I           I
I   I           I dalších metod, dle I           I  z asymetrického  I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I    růstu a    I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I  nerovnoměrného  I           I           I
I   I           I           I           I   přetěžování   I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 6.  I ortézy kraniální   I  ortéza kraniální  I CHI; NEU; ORP; ORT; I polohové deformity I     1 ks     I     95 %     I
I   I remodelační -    I remodelační navržená I REH; po schválení  I dětské lebky; děti I           I           I
I   I individuálně     I  a vyrobená na   I revizním lékařem;  I  do 1 roku včetně  I           I           I
I   I zhotovené      I  základě měrných  I možnost předepsání v I           I           I           I
I   I           I   podkladů,    I době hospitalizace I           I               I           I
I   I           I anatomického otisku, I           I           I           I           I
I   I           I  3D skenu nebo   I           I           I           I           I
I   I           I dalších metod, dle I           I           I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 7.  I ortézy pro hlavu a  I ortéza (CTLO, CTO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     95 %     I
I   I krk - z prefabrikátu I CO) aplikovaná na  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I nebo stavebnice s  I    základě    I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I nutností       I  individuálních  I možnost předepsání v I   prostředky;   I           I           I
I   I individuální úpravy I  měrných podkladů  I době hospitalizace I mechanická ochrana, I           I           I
I   I           I nebo dalších metod z I           I stabilizace, fixace, I           I           I
I   I           I prefabrikátu nebo  I           I  korekce v daném  I           I           I
I   I           I stavebnice pomocí  I           I segmentu těla; ne  I           I           I
I   I           I   stanovené    I           I pro lehká postižení I           I           I
I   I           I   technologie   I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 8.  I ZP ortopedicko    I           I           I           I           I           I
I   I protetické - pro   I           I           I           I           I           I
I   I trup - individuálně I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 9.  I ortézy trupu -    I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 10. I ortézy trupu - od 19 I  ortéza (CTLSO,  I CHI; NEU; ORT; REH; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     99 %     I
I   I let - individuálně  I DTLSO, TLSO, DLSO, I   po schválení   I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I zhotovené      I LSO, SO) navržená a I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I           I vyrobená na základě I možnost předepsání v I prostředky; funkční I           I           I
I   I           I měrných podkladů,  I době hospitalizace I   požadavek na   I           I           I
I   I           I anatomického otisku, I           I stabilizaci, fixaci I           I           I
I   I           I  3D skenu nebo   I           I   nebo korekci   I           I           I
I   I           I dalších metod dle  I           I           I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 11. I ortézy trupu -    I  ortéza (CTLSO,  I CHI; NEU; ORT; REH; I pokud nelze použít I   2 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I dětské do 18 let   I DTLSO, TLSO, DLSO, I   po schválení   I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I včetně -       I LSO, SO) navržená a I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I individuálně     I vyrobená na základě I možnost předepsání v I prostředky; vrozené I           I           I
I   I zhotovené      I měrných podkladů,  I době hospitalizace I a získané deformity I           I           I
I   I           I dle individuálního I           I    trupu;    I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I  neuromuskulární  I           I           I
I   I           I           I           I postižení; oslabení I           I           I
I   I           I           I           I   břišní stěny   I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 12. I ortézy trupu - z   I ortéza (CTLSO, TLSO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     95 %     I
I   I prefabrikátu nebo  I LSO, SO) aplikovaná I REH; po schválení  I sériový zdravotnický I           I           I
I   I stavebnice s     I   na základě   I revizním lékařem;  I prostředek; pokud  I           I           I
I   I nutností       I  individuálních  I možnost předepsání v I nelze použít sériově I           I           I
I   I individuální úpravy I  měrných podkladů  I době hospitalizace I    vyrobené    I           I           I
I   I           I   nebo dalších   I           I   zdravotnické   I           I           I
I   I           I individuálních metod I           I prostředky; funkční I           I           I
I   I           I z prefabrikátu nebo I           I   požadavek na   I           I           I
I   I           I stavebnice pomocí  I           I stabilizaci, fixaci I           I           I
I   I           I   stanovené    I           I   nebo korekci   I           I           I
I   I           I   technologie   I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 13. I ortézy trupu -    I           I           I           I           I           I
I   I kompenzační -    I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené - pro sed I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 14. I ortézy trupu -    I ortéza (CTLSO, TLSO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I  100 %; maximální  I
I   I kompenzační -    I  LSO) navržená a  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I úhrada 21.739 Kč / 1 I
I   I individuálně     I vyrobená na základě I  revizním lékařem  I   zdravotnické   I           I     ks     I
I   I zhotovené - pro sed I měrných podkladů,  I           I  prostředky, pro  I           I           I
I   I           I anatomického otisku, I           I    těžkou    I           I           I
I       I           I  3D skenu nebo   I           I  nedostatečnost  I           I           I
I   I           I dalších metod dle  I           I   postury při   I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I postižení stability I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I  pacienta vsedě;  I           I           I
I   I           I           I           I poruchy statiky a  I           I           I
I   I           I           I           I   rovnováhy u   I           I           I
I   I           I           I           I neuromoskulárních  I           I           I
I   I           I           I           I   postižení    I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 15. I bandáže trupu -   I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 16. I bandáže trupu - od  I bandáž (TLSO, LSO) I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     95 %     I
I   I 19 let -       I navržená a vyrobená I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I individuálně     I na základě měrných I  revizním lékařem  I   zdravotnické   I           I           I
I   I zhotovené      I  podkladů, dle   I           I prostředky, algické I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I  syndromy páteře  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I   spojené s    I           I           I
I   I           I           I           I  nestabilitou;   I           I           I
I   I           I           I           I  oslabení břišní  I           I           I
I   I           I           I           I stěny při rozsáhlých I           I           I
I   I           I           I           I  kýlách; stomie  I           I           I
I   I           I           I           I    břišní    I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 17. I bandáže trupu -   I bandáž (TLSO, LSO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   2 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I dětské do 18 let   I  SO) navržená a  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I včetně -       I vyrobená na základě I  revizním lékařem  I   zdravotnické   I           I           I
I   I individuálně     I měrných podkladů,  I           I   prostředky,   I           I           I
I   I zhotovené      I dle individuálního I           I  deformity trupu;  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I  neuromuskulární  I           I           I
I   I           I           I           I postižení; oslabení I           I           I
I   I           I           I           I   břišní stěny   I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 18. I ZP ortopedicko    I           I           I           I           I           I
I   I protetické - pro   I           I           I           I           I           I
I   I horní končetiny -  I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 19. I ortézy horních    I           I           I           I           I           I
I   I končetin -      I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 20. I ortézy horních    I  ortéza (SO, SEO,  I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     99 %     I
I   I končetin - od 19 let I  SEWO, SEWHO, EO,  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I - individuálně    I EWHO, HO, WO, WHO) I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I zhotovené      I navržená a vyrobená I možnost předepsání v I prostředky, funkční I           I           I
I   I           I na základě měrných I době hospitalizace I   požadavek na   I           I           I
I   I           I  podkladů, dle   I           I  limitaci, popř.  I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I mobilizaci a aktivní I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I podporu pohybu ve  I           I           I
I   I           I           I           I  více segmentech  I           I           I
I   I           I           I           I  horní končetiny  I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 21. I ortézy horních    I  ortéza (SO, SEO,  I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   2 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I končetin - dětské do I  SEWO, SEWHO, EO,  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I 18 let včetně -   I EWHO, HO, WO, WHO) I revizním lékařem;  I   zdravotnické   I           I           I
I   I individuálně     I navržená a vyrobená I možnost předepsání v I prostředky, funkční I           I           I
I   I zhotovené      I na základě měrných I době hospitalizace I   požadavek na   I           I           I
I   I           I  podkladů, dle   I           I  limitaci, popř.  I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I mobilizaci a aktivní I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I  podporu pohybu v  I           I           I
I   I           I           I           I jednom nebo ve více I           I           I
I   I           I           I           I  segmentech horní  I           I           I
I   I           I           I           I   končetiny    I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 22. I ortézy horních    I  ortéza (SO, SEO,  I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     95 %     I
I   I končetin - z     I  SEWO, SEWHO,     EO,  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I prefabrikátu nebo  I EWHO, HO, WO, WHO) I revizním lékařem,  I   zdravotnické   I           I           I
I   I stavebnice s     I  aplikovaná na   I  možnost výdeje v  I prostředky; funkční I           I           I
I   I nutností       I    základě    I době hospitalizace I   požadavek na   I           I           I
I   I individuální úpravy I  individuálních  I           I  limitaci, popř.  I           I           I
I   I           I  měrných podkladů  I           I mobilizaci a aktivní I           I           I
I   I           I nebo dalších metod z I           I  podporu pohybu v  I           I           I
I   I           I prefabrikátu nebo  I           I jednom nebo ve více I           I           I
I   I           I  stavebnice dle  I           I  segmentech horní  I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I   končetiny    I           I           I
I   I           I   postižení    I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 23. I protézy horních   I           I           I           I           I           I
I   I končetin -      I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 24. I protézy horních   I protézy HK vhodné  I CHI; ORP; ORT; REH I v době stabilizace I 1 ks / po amputaci I     99 %     I
I   I končetin -      I pro formování pahýlu I           I objemu měkkých tkání I           I           I
I   I prvovybavení -    I a osvojení si života I           I  pahýlu; adaptace  I           I           I
I   I individuálně     I s protézou, navržené I           I   organismu na   I           I           I
I   I zhotovené      I  a vyrobené na   I           I  vzniklou situaci  I           I           I
I   I           I  základě měrných  I           I           I           I           I
I   I           I   podkladů,    I           I           I           I           I
I   I           I anatomického otisku, I           I           I           I           I
I   I           I  3D skenu nebo   I           I           I           I           I
I   I           I dalších metod dle  I           I           I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 25. I protézy horních   I   protézy HK   I CHI; ORP; ORT; REH I pro uživatele, kteří I  1 ks / 2 roky   I     99 %     I
I   I končetin - od 19 let I neumožňující aktivní I           I  nejsou schopni  I           I           I
I   I - pasivní -     I úchop, navržené a  I           I aktivního ovládání I           I           I
I   I individuálně     I vyrobené na základě I           I  zdravotnického  I           I           I
I   I zhotovené      I měrných podkladů,  I           I   prostředku   I           I           I
I   I           I dle individuálního I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 26. I protézy horních   I   protézy HK   I CHI; ORP; ORT; REH; I pro uživatele, se  I  1 ks / 2 roky   I  99 %; maximální  I
I   I končetin - od 19 let I umožňující aktivní I   po schválení   I schopností aktivního I           I doplatek 2.609 Kč  I
I   I - ovládané vlastní  I  pohyb mechanicky  I  revizním lékařem  I    ovládání    I           I           I
I   I silou - individuálně I např. pomocí tahů, I           I  zdravotnického  I           I           I
I   I zhotovené      I navržené a vyrobené I           I prostředku; pokud  I           I           I
I   I           I na základě měrných I           I  nelze aplikovat  I           I           I
I   I           I  podkladů, dle   I           I    protézu    I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I  myoelektrickou  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 27. I protézy horních   I   protézy HK   I ORP; ORT; REH; po  I   pacienti s   I 1 ks / 5 let u dětí I  99 %; maximální  I
I   I končetin -      I  využívající pro  I schválení revizním I   oboustrannou   I  do 15 let 1 ks  I doplatek 2.609 Kč  I
I   I myoelektrické -   I   svoji funkci   I    lékařem    I  amputací horní  I    / 3 roky    I           I
I   I individuálně     I  autonomní zdroj  I           I  končetiny nebo  I           I           I
I   I zhotovené      I energie, navržené a I           I  jednostrannou   I           I           I
I   I           I vyrobené na základě I           I  ztrátou horní   I           I           I
I   I           I měrných podkladů,  I           I končetiny a funkčním I           I           I
I   I           I dle individuálního I           I postižením úchopu  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I   druhostranné   I           I           I
I   I           I           I           I   končetiny; u   I           I           I
I   I           I           I           I vrozených defektů  I           I           I
I   I           I           I           I horních končetin s I           I           I
I   I           I           I           I  jednostranným   I           I           I
I   I           I           I           I   postižením   I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 28. I protézy horních   I protézy HK zaměřené I CHI; ORP; ORT; REH; I pacienti s vrozenou I   1 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I končetin - dětské do I na motorický rozvoj I   po schválení   I  nebo získanou   I           I           I
I   I 18 let včetně -   I dítěte, navržené a I  revizním lékařem  I   ztrátou nebo   I           I           I
I   I individuálně     I vyrobené na základě I           I  deformitou horní  I           I           I
I   I zhotovené      I měrných podkladů,  I           I   končetiny    I           I           I
I   I           I dle individuálního I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I               I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 29. I ZP ortopedicko    I           I           I           I           I           I
I   I protetické - pro   I           I           I           I           I           I
I   I dolní končetiny -  I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 30. I ortézy dolních    I           I           I           I           I           I
I   I končetin -      I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 31. I ortézy dolních    I ortéza (HKAFO, KAFO, I DIA; CHI; NEU; ORP; I pokud nelze použít I   1 ks / 1 rok   I     99 %     I
I   I končetin - od 19 let I  AFO, FO, HO, KO,  I   ORT; REH; po   I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I - individuálně    I  HKO) navržená a  I schválení revizním I   zdravotnické   I           I           I
I   I zhotovené      I vyrobená na základě I  lékařem; možnost  I prostředky; nutnost I           I           I
I   I           I měrných podkladů,  I předepsání v době  I  stabilizace a   I           I           I
I   I           I dle individuálního I  hospitalizace   I  usměrnění nebo  I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I podpory pohybu ve  I           I           I
I   I           I           I           I  více segmentech  I           I           I
I   I           I           I           I dolní končetiny (u I           I           I
I   I           I           I           I   onemocnění   I           I           I
I   I           I           I           I snižujících nosnou I           I           I
I   I           I           I           I nebo svalovou funkci I           I           I
I   I           I           I           I  dolní končetiny  I           I           I
I   I           I           I           I   vedoucí k    I           I           I
I   I           I           I           I nestabilitě kloubů); I           I           I
I   I           I           I           I syndrom diabetické I           I           I
I   I           I           I           I     nohy     I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 32. I ortézy dolních    I ortéza (HKAFO, KAFO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I pokud nelze použít I   2 ks / 1 rok   I    100 %     I
I   I končetin - dětské do I  AFO, FO, HO, KO,  I REH; po schválení  I  sériově vyrobené  I           I           I
I   I 18 let včetně -   I  HKO) navržená a  I  revizním lékařem  I   zdravotnické   I           I           I
I   I individuálně     I vyrobená na základě I           I prostředky; nutnost I           I           I
I   I zhotovené      I měrných podkladů,  I           I stabilizace, fixace, I           I           I
I   I           I dle individuálního I           I korekce a usměrnění I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I nebo podpory pohybu I           I           I
I   I           I           I           I ve více segmentech I           I           I
I   I           I           I           I dolní končetiny v  I           I           I
I   I           I           I           I   dětském věku   I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 33. I ortézy dolních    I ortéza (HKAFO, KAFO, I CHI; NEU; ORP; ORT; I nutnost stabilizace I   1 ks / 1 rok   I     95 %     I
I   I končetin - z     I  AFO, FO, HO, KO,  I REH; po schválení  I  a usměrnění nebo  I           I           I
I   I prefabrikátu nebo  I HKO) aplikovaná na I revizním lékařem;  I podpory pohybu ve  I           I           I
I   I stavebnice s     I    základě    I možnost předepsání v I  více segmentech  I           I           I
I   I nutností       I  individuálních  I době hospitalizace I dolní končetiny (u I           I           I
I   I individuální úpravy I  měrných podkladů  I           I   onemocnění   I           I           I
I   I           I nebo dalších metod z I           I snižujících nosnou I           I           I
I   I           I prefabrikátu nebo  I           I nebo svalovou funkci I           I           I
I   I           I stavebnice pomocí  I           I  dolní končetiny  I           I           I
I   I           I   stanovené    I           I   vedoucí k    I           I           I
I   I           I   technologie   I           I nestabilitě kloubů) I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 34. I protézy dolních   I           I           I           I           I           I
I   I končetin -      I           I           I           I           I           I
I   I individuálně     I           I           I           I           I           I
I   I zhotovené      I           I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 35. I protézy pro     I  protézy DK pro  I CHI; ORP; ORT; REH; I v době stabilizace I 1 ks / po amputaci I  99 %; maximální  I
I   I transtibiální    I amputace a deformity I   po schválení   I objemu měkkých tkání I           I doplatek 2.609 Kč / I
I   I amputace a níže -  I   distálně od   I revizním lékařem;  I  pahýlu; adaptace  I           I     1 ks     I
I   I prvovybavení -    I kolenního kloubu,  I možnost předepsání v I   organismu na   I           I           I
I   I individuálně     I vhodné pro formování I době hospitalizace I  vzniklou situaci  I           I           I
I   I zhotovené      I pahýlu a osvojení si I           I           I           I           I
I   I           I života s protézou, I           I           I           I           I
I   I           I navržené a vyrobené I           I           I           I           I
I   I           I na základě měrných I           I           I           I           I
I   I           I  podkladů, dle   I           I           I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I           I           I           I
I   I           I     zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 36. I protézy pro     I  protézy DK pro  I ORP; ORT; REH; po  I  amputace nebo   I  1 ks / 2 roky   I  99 %; maximální  I
I   I transtibiální    I amputace a deformity I schválení revizním I deformita v oblasti I           I doplatek 2.609 Kč / I
I   I amputace a níže - od I   distálně od   I    lékařem    I  bérce a níže;   I           I     1 ks     I
I   I 19 let, stupeň    I kolenního kloubu,  I           I    aktivita    I           I           I
I   I aktivity I. -    I vhodné pro STA I,  I           I odpovídající stupni I           I           I
I   I individuálně     I navržené a vyrobené I           I     I      I           I           I
I   I zhotovené      I na základě měrných I           I           I           I           I
I   I           I  podkladů, dle   I           I           I           I           I
I   I           I  individuálního  I           I           I           I           I
I   I           I zdravotního stavu  I           I           I           I           I
I------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I 37. I protézy pro     I  protézy DK pro  I ORP; ORT; REH; po  I  amputace nebo   I  1 ks / 2 roky   I  99 %; maximální  I
I   I transtibiální    I amputace a deformity I schválení revizním I deformita v oblasti I           I doplatek 2.609 Kč / I
I   I amputace a níže - od I   distálně od   I    lékařem    I  bérce a níže;   I           I     1 ks     I
I   I 19 let, stupeň    I kolenního kloubu,  I           I    aktivita    I           I           I
I   I aktivity II. -    I vhodné pro STA II