281/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Schválený:
281/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Změna: 153/2010 Sb.
Změna: 466/2011 Sb.
Změna: 350/2011 Sb.
Změna: 456/2011 Sb., 165/2012 Sb., 496/2012 Sb.
Změna: 201/2012 Sb.
Změna: 164/2013 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 255/2012 Sb., 229/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 224/2015 Sb.
Změna: 242/2016 Sb.
Změna: 297/2016 Sb.
Změna: 323/2016 Sb.
Změna: 170/2018 Sb.
Změna: 110/2019 Sb.
Změna: 541/2020 Sb.
Změna: 283/2021 Sb., 185/2023 Sb.
Změna: 30/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:
1. Za § 200m se vkládá nový § 200n, který včetně nadpisu zní:
 
㤠200n
Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce
Ustanovení § 200j až 200m o řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, se použijí obdobně i pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce.“.
2. V § 274 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 80a zní:
„(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku z daňové exekuce80a) prováděného na základě návrhu správce daně.
80a) § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 80a a 80b se označují jako poznámky pod čarou č. 80b a 80c.
3. V § 337 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Soud provede jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o jejím rozdělení rovněž na návrh správce daně. Rozdělení podstaty provede správce daně, který návrh podal, po právní moci rozhodnutí vydaného soudem.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. II
V § 77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se slova „podle zvláštního zákona7b)“ včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu3m)“ včetně poznámky pod čarou č. 3m zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Čl. IV
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 32a odst. 6 větě první se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
2. V § 32a odst. 7 se slova „penále podle odstavce 7“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 6“.
3. V § 32a odstavec 8 zní:
„(8) Při správě úhrad podle odstavců 1 až 3 a úroku z prodlení podle odstavce 6 se postupuje podle daňového řádu. Ke správě úhrad podle odstavců 1 a 2 a úroku z prodlení podle odstavce 6, včetně kontrolní činnosti, je příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo výhradní ložisko.“.
4. V § 32a odst. 9 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.
5. V § 41 se za číslo „14c“ vkládá číslo „ , 32a“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V
V § 41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se slova „penále; při placení a vymáhání postupují podle zvláštního právního předpisu18k)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení,“ a poznámka pod čarou č. 18k se zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. VI
V § 20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. VIII
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se slova „vybírá pro obec“ nahrazují slovy „vybere a obci odvede“ a slova „ , a za poplatek ručí“ se zrušují.
2. § 11 zní:
 
㤠11
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.“.
3. § 12 a 13 se zrušují.
4. V § 14 odst. 2 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“.
5. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:
 
㤠14a
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
14a) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
6. § 16 se zrušuje.
Čl. IX
1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se“.
2. V § 6a odst. 3 větě poslední se slova „soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek)“ nahrazují slovy „současně soud poplatek o odpovídající část“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.“.
3. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „stanovena“ nahrazuje slovem „uložena“.
4. § 8 včetně nadpisu zní:
 
㤠8
Placení poplatků
(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.
(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.
(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).
(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami.“.
5. V § 9 odst. 9 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.
6. V § 10 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
7. V § 10 odst. 7 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „stanovena“ se nahrazuje slovem „uložena“.
8. § 12 zní:
 
㤠12
(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.
(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.“.
9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
 
㤠13
(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.
(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.
(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.
5) § 138 občanského soudního řádu.“.
10. § 13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje.
11. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl. XI
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII
V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., písmeno b) zní:
„b) správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,“.
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o bankách
Čl. XIII
V § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se slova „zvláštního zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XIV
V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., větě první se slova „a vymáhají celní úřady“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 42a se zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl. XV
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XVI
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „penále, které“ nahrazují slovy „úrok z prodlení, který“.
2. V § 12 odst. 3 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.
3. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova „Penále je splatné“ nahrazují slovy „Úrok z prodlení je splatný“ a ve větě poslední se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
4. V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 21b zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 20 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XVII
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 1/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.
2. V § 8 se na konci textu odstavců 4 a 5 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.
3. V § 12, § 15 odst. 3 a v § 15 odst. 4 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.
4. V § 12 větě druhé se slovo „soubory“ nahrazuje slovem „souhrny“.
5. V § 13 se slova „daňovou povinnost“ nahrazují slovem „daň“.
6. V § 13a odst. 1 větě druhé se za slovo „vyměřena“ vkládají slova „či doměřena“.
7. V § 13a odst. 1 se na konci věty třetí doplňují slova „ ; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr založí do spisu a nelze se proti němu odvolat“.
8. V § 13a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.“.
9. V § 13a odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.
10. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „sdělí“ nahrazuje slovem „oznámí“.
11. V § 13a odst. 4 se slova „jiného společného zástupce“ nahrazují slovy „společného zmocněnce“.
12. V § 13a odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 19a znějí:
„(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.
19a) § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
13. V § 13a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.
14. V § 13a se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „nebo společný zmocněnec“.
15. V § 13a se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo společným zmocněncem“.
16. V § 14 odst. 3 ve větě první se slova „anebo spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.“.
17. V § 15 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Výsledek vyměření se poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.“.
18. V § 15 odst. 4 se za slova „z moci úřední“ vkládají slova „ , a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené“.
19. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u daně ze staveb.“.
20. V § 15 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
21. V § 15 odst. 6 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.
Čl. XVIII
Přechodné ustanovení
Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
Čl. XIX
zrušen
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XX
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6 má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.“.
2. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3e zní:
„(5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu3e) ustanoven zástupcem, náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku prokazatelně vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem stanovené hodinovou sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.
3e) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 6 až 13.
3. V § 11 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) je povinna navrhnout do 30 dnů na vyžádání správce daně daňového poradce, kterého správce daně ustanoví zástupcem pro správu daní3e).“.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXI
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slova „správci daně“ vkládají slova „v hlášení“.
2. V § 38d se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou č. 39g znějí:
„(11) Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, má plátce daně povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
(12) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její kontroly, plátcovou pokladnou39g).
39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
3. V § 38e se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování sraženého zajištění daně.“.
4. V § 38fa se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní postavení plátce daně.“.
5. V § 38h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 nebo 5 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.“.
Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.
6. V § 38h odst. 4 se slova „ odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.
7. V § 38h odst. 5 větě první se za slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.
8. V § 38h se doplňuje odstavec 15, který zní:
„(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé činnosti anebo z funkčních požitků za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani podepsáno.“.
9. V § 38i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud daňové částky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené lhůtě, stanoví správce daně plátci daně tyto částky k přímé úhradě.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
10. V § 38i odst. 8 se slovo „předepsanou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slova „dnů po“ se nahrazují slovy „dnů ode dne“.
11. Za § 38s se vkládá nový § 38t, který zní:
 
㤠38t
(1) Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže
a) jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně,
b) výplata byla provedena fyzické osobě,
c) vyplacená částka přesahuje 25 000 Kč,
d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a
e) nejde o příjem osvobozený od daně (§ 4).
(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).“.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXII
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 3/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákon č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 22 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zrušuje.
2. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „z příjmů“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XXIII
V § 24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., větě první se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. XXIV
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 42/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 46f odst. 7 se věta první zrušuje.
2. V § 49a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:
„(2) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto nebo jiného zákona vybírá Česká národní banka. Náhrada těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu12c).
12c) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl. XXV
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl. XXVI
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
2. V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 35/1993 Sb.
Čl. XXVII
V zákoně č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se článek I zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XXVIII
V § 16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 157/1993 Sb.
Čl. XXIX
V zákoně č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se článek II zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
Čl. XXX
V § 10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 323/1993 Sb.
Čl. XXXI
V zákoně č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., se článek II zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. XXXII
V § 8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se slova „podle zvláštního právního předpisu6c)“ včetně poznámky pod čarou č. 6c zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 85/1994 Sb.
Čl. XXXIII
V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek III zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXXIV
V § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7c zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXXV
V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 13a zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XXXVI
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 8b odst. 6 větě třetí se slova „ , a vymáhá územní finanční orgán“ zrušují.
2. V § 8b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 35 zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XXXVII
V § 27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXXVIII
V § 26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se věta první zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXIX
V § 65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb.
Čl. XL
V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se článek XXIII zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XLI
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna lesního zákona
Čl. XLII
V § 56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se slova „a vymáhá, přičemž postupuje podle zvláštních předpisů29)“ včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o krmivech
Čl. XLIII
V § 19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně chmele
Čl. XLIV
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 7 se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
2. V § 8 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. XLV
V § 34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XLVI
V § 19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., se slova „a vymáhá územní finanční orgán6) podle zvláštního právního předpisu6a)“ včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XLVII
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 59/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 39e odst. 7 se věta předposlední zrušuje.
2. V § 45a odst. 6 se věta první zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. XLVIII
V § 94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o lihu
Čl. XLIX
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 17b odst. 6 se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a)“ včetně poznámky pod čarou č. 15a zrušují.
2. V nadpisu § 20 se slova „zákonu o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňovému řádu“.
3. V § 20 odst. 2 se slova „zákon o správě daní a poplatků15)“ nahrazují slovy „daňový řád“ a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. L
V § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se v odstavcích 7 až 10 slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 242/1997 Sb.
Čl. LI
V zákoně č. 242/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se článek II zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. LII
V § 9a odst. 4 a v § 9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se věta první zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 91/1998 Sb.
Čl. LIII
V zákoně č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, se článek VII zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o hnojivech
Čl. LIV
V § 14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. LV
V § 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 168/1998 Sb.
Čl. LVI
V zákoně č. 168/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna veterinárního zákona
Čl. LVII
V § 53 odst. 7 větě předposlední a v § 74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl. LVIII
zrušen
 
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů
Čl. LIX
V § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento postup se uplatní i v případě exekuce nařízené správcem daně.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. LX
V § 10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
 
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany
Čl. LXI
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 67 odst. 2 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovem „úrok“.
2. V § 67 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. LXII
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 93b odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13b zrušuje.
2. V § 93b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LXIII
V § 157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se slova „a vymáhají místně příslušné celní úřady“ zrušují.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. LXIV
V § 34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. LXV
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 37b odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.“.
2. V § 37b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14c zrušuje.
3. Část sedmá se zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna tiskového zákona
Čl. LXVI
V § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl. LXVII
zrušen
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. LXVIII
V § 14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. LXIX
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 128 odst. 7 a v § 129b odst. 5 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
2. V § 129c se odstavec 5 zrušuje.
3. V § 147 odst. 3 se slova „podle zvláštního zákona39)“ včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. LXX
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 85 odst. 5 a v § 88 odst. 4 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
2. V § 89 se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LXXI
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 112 odst. 7 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
2. V § 116 se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LXXII
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 17e odst. 8 se věta první zrušuje.
2. V § 17e se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 14g zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna plemenářského zákona
Čl. LXXIII
V § 28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., se věty první a druhá včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a zrušují.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o střelných zbraních
Čl. LXXIV
V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
Čl. LXXV
V § 19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 159/2000 Sb.
Čl. LXXVI
V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. LXXVII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 44a odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 24a zní:
„(8) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány24) podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.
24) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
24a) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
2. Část druhá se zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl. LXXVIII
zrušen
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. LXXIX
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 4 větě druhé se slova „a vybrané podle tohoto zákona“ zrušují.
2. V § 26 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. LXXX
V § 33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slova „a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61)“ včetně poznámek pod čarou č. 60 a 61 zrušují.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. LXXXI
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 13 větě první se za slovo „odvodů“ vkládají slova „a penále“.
2. V § 22 odst. 13 se za větu první vkládá věta „Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu.“ a věta poslední se zrušuje.
3. V § 22 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„(14) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků.“.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ
zrušena
Čl. LXXXII
zrušen
 
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. LXXXIII
V § 13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se za slova „odstavců 1 až 4“ vkládají slova „vybírá a“.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LXXXIV
V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 55 zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl. LXXXV
zrušen
 
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. LXXXVI
V § 125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. LXXXVII
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 7a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
2. V § 7a se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 367/2000 Sb.
Čl. LXXXVIII
V zákoně č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. LXXXIX
V § 22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna energetického zákona
Čl. XC
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb;“.
2. V § 14 odst. 1 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
3. V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového řádu.“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
4. V § 14 odst. 10 větách druhé a čtvrté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.
5. V § 14 odst. 10 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.
6. V § 14 odst. 10 větě páté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.
7. V § 95 odst. 5 se slova „jejich správu“ nahrazují slovy „správu jejich placení“ a slova „podle zvláštních právních předpisů“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 492/2000 Sb.
Čl. XCI
V zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 116/2006 Sb., se část třetí zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Čl. XCII
V § 19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XCIII
V § 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. XCIV
V § 25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova „ , a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků“ zrušují.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Čl. XCV
V § 2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna exekučního řádu
Čl. XCVI
V zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se část desátá zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. XCVII
V § 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl. XCVIII
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 4 větě první se slova „vykonávají místně příslušné celní úřady“ nahrazují slovy „vykonává příslušný správce daně“, středník a část věty za středníkem se zrušují.
2. V § 41 odst. 10 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl. XCIX
zrušen
 
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna vodního zákona
Čl. C
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 88 odstavec 4 zní:
„(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonává správce daně příslušný podle sídla nebo místa pobytu jednotlivých odběratelů.“.
2. V § 88 odst. 7 se slova „celnímu úřadu místně příslušnému sídlu nebo bydlišti“ nahrazují slovy „správci daně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu“.
3. V § 88 odst. 12 se slova „celnímu úřadu místně“ nahrazují slovy „správci daně“ a slovo „bydliště“ se nahrazuje slovy „místa pobytu“.
4. V § 88 odst. 13 větě první se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě druhé se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
5. V § 93 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
6. V § 94 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“, ve větě druhé se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě třetí se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
7. V § 96 odst. 1 větě poslední se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
8. V § 97 odst. 2 větě druhé se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
9. V § 99 odstavec 1 zní:
„(1) Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vykonává správce daně příslušný podle sídla jednotlivých znečišťovatelů.“.
10. V § 99 odst. 2 větě první se slova „penále37) a pokut41)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení a pokut“ a slova „celního úřadu“ se nahrazují slovy „správce daně“.
Poznámky pod čarou č. 37 a 41 se zrušují.
11. V § 99 odst. 2 větě druhé se slova „vybraná penále“ nahrazují slovy „vybrané úroky z prodlení“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „správce daně“.
12. V § 100 odst. 7 se slova „a při vybírání a vymáhání podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků“ zrušují.
13. V § 101 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Oprávněný je povinen za každý den prodlení s placením plateb podle věty první uhradit úrok z prodlení ve výši 1 promile.“.
14. V § 101 odst. 6 se slova „penále (§ 103)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 1“.
15. § 103 zní:
 
㤠103
Úrok z prodlení
(1) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 88 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem zemědělství z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.
(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.“.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna knihovního zákona
Čl. CI
V § 21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.
 
ČÁST STÁ
Změna zákona č. 271/2001 Sb.
Čl. CII
V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. CIII
V § 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29b zrušuje.
 
ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl. CIV
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „a při jejich placení a vymáhání se postupuje podle zvláštního právního předpisu23)“ včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.
2. Část dvanáctá se zrušuje.
 
ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o myslivosti
Čl. CV
V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.
 
ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona o obalech
Čl. CVI
V § 46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl. CVII
V § 38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., se slova „Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z pokut“ nahrazují slovy „Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí“.
 
ČÁST STO ŠESTÁ
zrušena
Čl. CVIII
zrušen
 
ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Čl. CIX
V § 35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.
 
ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona o střelných zbraních
Čl. CX
V § 77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona o platebním styku
Čl. CXI
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 31a odst. 4 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
2. V § 31a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.
3. V § 34b odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
4. V § 34b se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: „Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu13).
13) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
5. V § 34b se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 11b zrušuje
 
ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. CXII
V § 11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
Čl. CXIII
V § 7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, se slova „podle zákona o správě daní a poplatků7)“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.
 
ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 226/2002 Sb.
Čl. CXIV
V zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se část třetí zrušuje.
 
ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. CXV
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 17a se věta poslední zrušuje.
2. V § 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(2) Sankce je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).
3) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
3. V § 23 odstavec 8 zní:
„(8) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).“.
4. V § 23 se odstavec 9 zrušuje.
 
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna transplantačního zákona
Čl. CXVI
V § 30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.
 
ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. CXVII
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část dvanáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. CXVIII
V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.
 
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. CXIX
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 5 se věty druhá a třetí včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.
2. V § 38 se slova „a zákon o správě daní a poplatků19)“ zrušují.
 
ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. CXX
V § 17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), odstavec 4 zní:
„(4) Pokutu vybírá inspekce.“.
 
ČÁST STO DEVÁTENÁCTÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. CXXI
V § 38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna zákona o Antarktidě
Čl. CXXII
V § 27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se slova „podle zvláštního zákona25)“ včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 322/2003 Sb.
Čl. CXXIII
V zákoně č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. CXXIV
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „úřady a celní ředitelství“ nahrazují slovem „orgány“.
2. V § 41 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů. Seznam obsahuje tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou,
b) adresu příslušného správce daně,
c) vybrané výrobky, které subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,
d) datum vydání povolení k činnosti.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
3. V § 43 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. § 138 se zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
Čl. CXXV
V zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl. CXXVI
zrušen
 
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 438/2003 Sb.
Čl. CXXVII
V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část sedmá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Čl. CXXVIII
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 37 se odstavce 2 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. Část druhá se zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 479/2003 Sb.
Čl. CXXIX
V zákoně č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 19/2004 Sb.
Čl. CXXX
V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl. CXXXI
zrušen
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. CXXXII
V § 35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá inspekce.“.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rybářství
Čl. CXXXIII
V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštních právních předpisů31)“ včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CXXXIV
V § 34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech
Čl. CXXXV
V § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl. CXXXVI
zrušen
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o dluhopisech
Čl. CXXXVII
V § 40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. CXXXVIII
V § 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 302/2008 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.“.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 237/2004 Sb.
Čl. CXXXIX
V zákoně č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. CXL
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.
2. Část druhá se zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. CXLI
V § 192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. CXLII
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 311/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 9 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 84 zrušuje.
2. V § 40 odst. 7 větě první se slova „ , a vymáhá je příslušný celní úřad91)“ včetně poznámky pod čarou č. 91 zrušují.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. CXLIII
V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., větě první se slova „a vymáhá ji příslušný celní úřad“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 56 se zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. CXLIV
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 138/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.“.
2. V § 18 odst. 5 větě první se slova „podle zákona upravujícího správu daní26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CXLV
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 82 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „daňového řádu50)“.
Poznámka pod čarou č. 50 zní:
„50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
2. V § 82 odst. 4 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „příslušný správce daně“.
3. V § 141 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb.
Čl. CXLVI
V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část osmnáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. CXLVII
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá je celní úřad podle zvláštního právního předpisu9)“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.
2. V § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.
3. V § 13 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 9 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 501/2004 Sb.
Čl. CXLVIII
V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 554/2004 Sb.
Čl. CXLIX
V zákoně č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Čl. CL
V § 19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. CLI
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 6 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.
2. § 9 se zrušuje.
3. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 písm. a) se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „ , o vyslovení neúčinnosti doručení“.
4. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 3, který zní:
„3. Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písm. a) týkající se prodloužení lhůty, jde-li o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem.“.
5. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Poznámky“ v bodě 1, větě třetí se za slova „státního rozpočtu,“ vkládají slova „Národního fondu,“.
6. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 písm. a) se slova „na přinesené disketě“ nahrazují slovy „na technickém nosiči dat“ a slova „Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP“ se zrušují.
7. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 bodě 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se slova „listinu, kterou“ nahrazují slovy „listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které“.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CLII
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:
1.
zrušen
2. V § 121 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.
3. V § 133 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vyměřuje a vybírá“ nahrazují slovy „vyměřuje, vybírá a vymáhá“.
4. V § 133 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 179/2005 Sb.
Čl. CLIII
V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se část dvanáctá zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl. CLIV
zrušen
 
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Čl. CLV
V § 6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o registračních pokladnách
Čl. CLVI
V zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se část třetí zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. CLVII
V § 37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 69 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. CLVIII
V § 30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. CLIX
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 31 odst. 5 se věta první zrušuje.
2. V § 31 se odstavec 6 zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 381/2005 Sb.
Čl. CLX
V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXI
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 156 odst. 7 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
2. V § 156 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXII
V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část šestnáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 444/2005 Sb.
Čl. CLXIII
V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 56/2006 Sb.
Čl. CLXIV
V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podniokání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestnáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl. CLXV
zrušen
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 62/2006 Sb.
Čl. CLXVI
V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část šestá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CLXVII
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se mění takto:
1. V § 20 odst. 7 se věta první zrušuje.
2. V § 20 se odstavec 8 zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 70/2006 Sb.
Čl. CLXVIII
V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část osmá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 79/2006 Sb.
Čl. CLXIX
V zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. CLXX
V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se část dvanáctá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. CLXXI
V § 121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení
Čl. CLXXII
V § 27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. CLXXIII
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 3 věta druhá zní: „Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 23 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“.
2. V § 25 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl. CLXXIV
zrušen
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 214/2006 Sb.
Čl. CLXXV
V zákoně č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 230/2006 Sb.
Čl. CLXXVI
V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl. CLXXVII
zrušen
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. CLXXVIII
V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se část třicátá zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl. CLXXIX
zrušen
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. CLXXX
V § 10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CLXXXI
V § 8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. CLXXXII
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 8a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
2. V § 10 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. CLXXXIII
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:
1. Část osmá se zrušuje.
2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 6 se věta první zrušuje.
3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 270/2007 Sb.
Čl. CLXXXIV
V zákoně č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část první zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 296/2007 Sb.
Čl. CLXXXV
V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., se část dvacátá první zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o léčivech
Čl. CLXXXVI
V § 109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
Čl. CLXXXVII
V § 6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Čl. CLXXXVIII
V § 12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. CLXXXIX
V § 63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 122/2008 Sb.
Čl. CXC
V zákoně č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 126/2008 Sb.
Čl. CXCI
V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě
Čl. CXCII
V § 20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. CXCIII
V § 52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 254/2008 Sb.
Čl. CXCIV
V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
Čl. CXCV
V § 26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), se věta první zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 301/2008 Sb.
Čl. CXCVI
V zákoně č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se část sedmá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 304/2008 Sb.
Čl. CXCVII
V zákoně č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, část druhá se zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 305/2008 Sb.
Čl. CXCVIII
V zákoně č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 7/2009 Sb.
Čl. CXCIX
V zákoně č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 41/2009 Sb.
Čl. CC
V zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se část devátá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. CCI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Související dokumenty