276/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Schválený:
276/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "a velkoobchodě" zrušují.
2. V nadpisu § 1 se slova "a velkoobchodě" zrušují.
3. V § 1 odst. 1 se slova "a velkoobchodě" zrušují.
4. V § 1 odst. 2 se slova "a velkoobchodě" zrušují.
5. V § 1 odst. 3 písm. f) se slova "a velkoobchodu" zrušují.
6. V § 3 odst. 1 se slova "nebo velkoobchodě" zrušují.
7. V § 3 odst. 1 se slovo "anebo" nahrazuje slovem "nebo".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.