273/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
273/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl.I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb. a vyhlášky č. 369/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 45 odst. 1 se písmena k) až m) včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno k).
2. V příloze č. 5 se položky "K. Doplňující informace k poskytnutým garancím", "L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru" a "M. Doplňující informace k příjmům a výdajům" zrušují.
Čl.II
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017