270/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Schválený:
270/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se mění takto:
1. V § 10 odstavec 1 zní:
"(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.".
2. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
3. V § 13 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
4. V § 13 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
5. V § 15 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.".
6. V § 16 odst. 1 se slova "udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka" nahrazují slovy "poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním".
7. V § 17 odst. 1 se za slova "5 žáků" vkládají slova "se speciálními vzdělávacími potřebami".
8. V § 17 odst. 2 se za slova "Počet žáků" vkládají slova "se speciálními vzdělávacími potřebami" a slovo "však" se zrušuje.
9. V § 18 odst. 1 se za slova "počet žáků" vkládají slova "se speciálními vzdělávacími potřebami".
10. V § 20 odst. 2 se za slova "žáky s mentálním postižením" vkládají slova "u prvního doporučení" a za slovo "roku" se vkládají slova "a dále pak po dobu 2 let".
11. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
12. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
Přehled podpůrných opatření
1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření
1.1. Přehled podpůrných opatření se člení na část A, část B a část C.
1.2. Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením. Při uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně uvedených v části A a zároveň spočívajících v poradenské pomoci školy anebo školského poradenského zařízení nebo v úpravě metod vzdělávání anebo školských služeb nebo hodnocení žáka vyšší stupeň podpůrného opatření zahrnuje rovněž vždy podpůrná opatření stejného druhu uvedená v tomto přehledu u nižších stupňů.
1.3. Podpůrná opatření s normovanou finanční náročností jsou vždy označena stupněm (II. - V.), číslem položky podle struktury Přehledu a označením pro podporu ve škole (A) nebo školském zařízení (B). Označení položky slouží pro vykazování použitých podpůrných opatření ve škole, případně ve školském zařízení.
1.4. Část B obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti. Školské poradenské zařízení doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.
1.5. Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona. Druhy podpůrných opatření odpovídají věku žáka a stupni vzdělání a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
1.6. Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení školského poradenského zařízení; jinak vydává školské poradenské zařízení samostatné doporučení pro vzdělávání žáka ve školském zařízení.
1.7. Pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona lze doporučit pouze podpůrná opatření spočívající v
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (u tohoto předmětu však nikoliv s normovanou finanční náročností) a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
f) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy nebo
g) využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiného právního předpisu.
1.8. Normovaná finanční náročnost se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je stejná nebo obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji využít k naplnění jeho vzdělávacích potřeb.
1.9. V části C je uveden počet hodin za rok pro stanovení normované finanční náročnosti u podpůrných opatření spočívajících ve využití tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící.
2. Obecná pravidla normované finanční náročnosti
Normovaná finanční náročnost je vyjádřena následujícími vztahy:
I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I
I I. Normovaná roční finanční náročnost     I kde:                      I
I podpůrnych opatření osobního charakteru se   I P
Tp
je platový tarif v nejvyšším platovém I I stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky I stupni v 12. platové třídě stanovený podle I I nahoru): I jiného právního předpisu 4) , I I I I I a) je-li činnost realizována učitelem, I P
Tap
je platový tarif v nejvyšším platovém I I včetně učitele, který získal kvalifikaci podle I stupni v 8. platové třídě stanovený podle I I § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 I jiného právního předpisu 4) , I I zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších I I I předpisů (dále jen "pedagogický pracovník I P
Tpm
je platový tarif v nejvyšším platovém I I školy s rozšířenou kompetencí pro oblast I stupni ve 13. platové třídě stanovený podle I I speciální pedagogiky"): I jiného právního předpisu 4) , I I I I I P1 = P
Tp
x 1,05 x 12 x 1,Proc I Proč je součtem procent sazby pojistného na I I I sociální zabezpečení a příspěvku na státní I I b) je-li činnost realizována asistentem I politiku zaměstnanosti 5) , jehož poplatníkem I I pedagoga: I je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na I I I veřejné zdravotní pojištění, které platí I I P2 = P
Tap
x 1,05 x 12 x 1,Proc I zaměstnavatel za své zaměstnance 6) , I I I a procent, v jejichž výši se stanoví základní I I c) je-li činnost realizována pracovníky I příděl, kterým je tvořen fond kulturních I I poskytujícími poradenské služby ve škole I a sociálních potřeb 7) . I I (školním psychologem s kvalifikací podle § 19 I I I zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších I I I předpisů, nebo školním speciálním pedagogem s I I I kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., I I I ve znění pozdějších předpisů): I I I I I I P3 = P
Tpm
x 1,05 x 12 x 1,Proc I I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I II. Normovaná hodinová finanční náročnost I kde: I I podpůrnych opatření se stanoví vztahem I P
Ttp
je platový tarif v nejvyšším platovém I I (zaokrouhleno na jednotky nahoru): I stupni v 11. platové třídě stanovený podle I I I jiného právního předpisu 8) , I I N1 = P
Ttp
x 1,05 x 1,Proc/160 I I I I Proč je součtem procent sazby pojistného na I I I sociální zabezpečení a příspěvku na státní I I I politiku zaměstnanosti 5) , jehož poplatníkem I I I je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na I I I veřejné zdravotní pojištění, které platí I I I zaměstnavatel za své zaměstnance 6) , I I I a procent, v jejichž výši se stanoví základní I I I příděl, kterým je tvořen fond kulturních I I I a sociálních potřeb 7). I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I
3. Část A
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření prvního stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší  I
I tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci I
I pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy  I
I dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.     I
I                                                      I
I Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem I
I poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen "poradenský pracovník školy") a zletilým žákem nebo   I
I zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo    I
I psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje  I
I sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského  I
I zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho   I
I obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato     I
I zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních     I
I vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou  I
I účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.                       I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Zpracování plánu pedagogické podpory                                   I
I - Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů             I
I - Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy                           I
I - Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s učivem.    I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se   I
I věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných    I
I opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na     I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou I
I komunikaci se zákonným     zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými I
I zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy I
I a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné   I
I součinnosti.                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Bez normované finanční náročnosti.                                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků I
I na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné  I
I důvody na straně žáka.                                           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VÝCHODISKA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ                               I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka).                   I
I                                                      I
I Prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků.                      I
I                                                      I
I Analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací.          I
I                                                      I
I Analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI                                I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 1.      I Zvolené metody práce podporují kvalitu poznávacích procesů žáka, zvláště pak aparátu    I
I Metody výuky I řídícího osvojování učiva (myšlení, pozornost, paměť), rozvíjejí a podporují preferované  I
I        I učební styly žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika.              I
I        I                                              I
I        I Orientují se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na  I
I        I práci s textem a obrazem, dále na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které   I
I        I vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování. Preferují    I
I        I řešení typových úloh a problémů.                              I
I        I                                              I
I        I Aktivizují a motivují žáka, upevňují pracovní návyky.                   I
I        I                                              I
I        I Klade se důraz na individualizaci výuky (zahrnuje zohledňování individuálních potřeb žáka, I
I        I respektování pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování,  I
I        I princip multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat   I
I        I úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.)             I
I        I                                              I
I        I Volí se taková forma práce, která umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby,   I
I        I respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů. I
I        I                                              I
I        I Zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění. I
I        I Ve vyučovací hodině se věnuje větší pozornost formám a metodám výuky, struktuře vyučovací I
I        I hodiny, přiměřenosti vyučování, logické organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, I
I        I motivaci k učení a opakování základních principů učiva, které směřuje ke zvyšování     I
I        I koncentrace pozornosti žáka a ke zlepšení jeho motivace; současně je zohledňován sociální I
I        I status a vztahová síť žáka a prostředí, ze kterého žák přichází do školy.         I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 2.      I Obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu, formy    I
I Úprava    I obohacování se volí nejčastěji pro nadané a mimořádně nadané žáky podle charakteru jejich I
I obsahu a   I nadání. Cílem tohoto postupuje učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace,  I
I výstupů    I stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma  I
I vzdělávání  I vzdělávání nabízí.                                     I
I        I                                              I
I        I Výstupy vzdělávání se neupravují.                             I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 3. Organizace I Pro podporu žákovy práce se doporučuje zejména:                      I
I výuky     I - nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během I
I        I výuky),                                          I
I        I - změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k I
I        I charakteru výuky a potřebám žáků,                             I
I        I - diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka,                   I
I        I - zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě),                      I
I        I - nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,          I
I        I - organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží.      I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 4. Hodnocení I Využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru  I
I        I žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, zohlednění   I
I        I akcelerovaného vývoje nadaných žáků v práci s učivem. Podpora autonomního hodnocení    I
I        I (sebehodnocení). Hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a  I
I        I směřovat nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace  I
I        I pro vzdělávání.                                      I
I---------------I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Intervence I 5.1      I Etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým     I
I školy     I Přímá podpora I pracovníkem. Slouží ke zmapování možných forem podpory žáka. Pokud     I
I        I        I nepostačuje tato forma podpory a žákovi obtíže vyžadují součinnost více  I
I        I        I pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).   I
I        I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I        I 5.2      I Etapa plánu pedagogické podpory ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, I
I        I Plán     I v součinnosti s poradenskými pracovníky školy; slouží k poskytování    I
I        I pedagogické  I organizované podpory žákova vzdělávání, k pravidelnému vyhodnocování    I
I        I podpory    I účinnosti zvolených opatření školy.                    I
I        I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I        I 5.3 Metodická I Poskytování metodické a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům,   I
I        I podpora    I žákům a zákonným zástupcům žáků - ze strany poradenských pracovníků školy. I
I        I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I        I 5.4      I Škola na základě     podnětu pedagogických pracovníků školy, zletilých žáků  I
I        I Navrhovatel a I nebo zákonných zástupců žáků informuje pedagogické pracovníky, kteří se  I
I        I koordinátor  I podílejí na vzdělávání žáka, a zákonné zástupce o úpravách postupů ve   I
I        I opatření   I vzdělávání žáka.                              I
I        I        I                                      I
I        I        I Vychází se z konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzdělávání, I
I        I        I s cílem spolupráce na řešení problému žáka, předpokládá se i        I
I        I        I nespolupracující žák nebo zákonný zástupce žáka.              I
I        I        I                                      I
I        I        I Spolupráce uvnitř školy                          I
I        I        I                                      I
I        I        I Ředitel školy pověří koordinací plánu pedagogické podpory třídního     I
I        I        I učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.       I
I---------------I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Pomůcky  I Běžné učebnice a učební pomůcky.                              I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření druhého stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména aktuálním    I
I zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami I
I žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými   I
I poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami,   I
I oslabením dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou   I
I znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke    I
I vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i I
I forem nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu.     I
I Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat s využitím     I
I speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu     I
I speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - doporučení školského poradenského zařízení,                               I
I - pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou,               I
I - v případě potřeby osoba poskytující škole konzultace z důvodu své odbornosti pro účely vzdělávání    I
I nadaných žáků;                                               I
I - spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka (školská zařízení, která se I
I podílejí na vzdělávání žáka),                                       I
I - zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle skladby obtíží žáka a   I
I možností školy organizované školou nebo školskými zařízeními (školní družina, školní klub, středisko    I
I volného času, domovy dětí a mládeže).                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se   I
I věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných    I
I opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na     I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou I
I komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými I
I zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy I
I a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné   I
I součinnosti.                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - úprava obsahu vzdělávání,                                        I
I - speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                              I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem, žáky nebo třídou ve škole,            I
I - 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem nebo žáky ve školském zařízení,          I
I - 1 h / 1 týden předmět speciálně pedagogické péče poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou I
I kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb.,  I
I ve znění pozdějších předpisů (dále jen "psycholog"), nebo speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18  I
I zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "speciální pedagog").            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků I
I na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné  I
I důvody na jeho straně.                                           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Úpravy metod výuky, včetně domácí přípravy:                I        I
I Metody    I - Reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, rozvíjejí a     I        I
I výuky     I podporují výchovu žáka; zohledňují učební styly žáka; respektují míru   I        I
I        I nadání žáka a jeho specifika.                       I        I
I        I - Rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, stimulují vývoj, I        I
I        I využívají řešení typových úloh, řešení problémů; vedou k osvojení     I        I
I        I vědomostí, dovedností a postojů.                      I        I
I        I - Pomáhají překonávat nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání I        I
I        I ve školních dovednostech.                         I        I
I        I - Zahrnují intervence     na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a I        I
I        I kompetencí žáka, podporují připravenost na praktické činnosti.       I        I
I        I - Umožňují obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad  I        I
I        I rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu I        I
I        I pro nadané a mimořádně nadané žáky.                    I        I
I        I - Využívají např. individuální a skupinovou projektovou práci, stáže na  I        I
I        I odborných pracovištích na podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně  I        I
I        I praktických dovedností nadaných žáků.                   I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2. Úprava   I Je nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák   I a):      I
I obsahu a   I vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá   I P1 x 0,05   I
I výstupů    I alternativním způsobem.                          I b):      I
I vzdělávání  I                                      I P1 x 0,15   I
I        I Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru  I c):      I
I        I speciálních vzdělávacích potřeb žáků na základě doporučení školských    I P1 x 0,15   I
I        I poradenských zařízení. Práce s obsahy vzdělávání směřuje k posílení    I        I
I        I vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. U žáků I        I
I        I s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních I        I
I        I podmínek je třeba:                             I        I
I        I - podpora rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení I        I
I        I přípravy na školní práci,                         I        I
I        I - v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky   I        I
I        I českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího:        I        I
I        I a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky českého jazyka jako jazyka  I        I
I        I cizího/týden, nejvýše však 80 h,                      I        I
I        I b) v základním vzdělávání: 3 vyučovací hodiny (h)/týden, nejvýše však 120 I        I
I        I h,                                     I        I
I        I c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 120 h.          I        I
I        I Úprava očekávaných výstupů vzdělávání se ve druhém stupni nepředpokládá.  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I II. 3 A) ve  I Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě    I        I
I Organizace  I škole     I respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání  I        I
I výuky     I        I žáka, včetně možností využívání speciálních učebnic,    I        I
I A) ve škole  I        I speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů.  I        I
I B) ve     I        I                              I        I
I školském   I        I Podpora sociokulturní adaptace v zapojení do třídního   I        I
I zařízení   I        I kolektivu u žáků.                     I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Organizace a podmínky výuky jsou definovány v       I        I
I        I        I individuálním vzdělávacím plánu.              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I II. 3 B)   I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází I        I
I        I ve školském  I z obtíží žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka,  I        I
I        I zařízení   I která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách      I        I
I        I        I organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a    I        I
I        I        I podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou I        I
I        I        I specifikovány v doporučení školského poradenského     I        I
I        I        I zařízení. V případě, že žák potřebuje pro vzdělávání    I        I
I        I        I speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační I        I
I        I        I pomůcky, zváží školské poradenské zařízení, které z těchto I        I
I        I        I podpor jsou pro žáka nezbytné také pro vzdělávání ve    I        I
I        I        I školském zařízení, zváží potřebnost jejich duplicitního  I        I
I        I        I poskytnutí (pokud nelze pomůcku přenášet).         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I II. 4     I Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření    I        I
I Individuální I        I navrhuje školské poradenské zařízení a zpracovává ho    I        I
I vzdělávací  I        I škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje I        I
I plán)     I        I vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového   I        I
I        I        I nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec    I        I
I        I        I předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího   I        I
I        I        I programu. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit,    I        I
I        I        I rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy I        I
I        I        I objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb,   I        I
I        I        I které dané téma vzdělávání nabízí.             I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou     I        I
I        I        I intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka,    I        I
I        I        I včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením.  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího I        I
I Hodnocení   I jazyka). Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní    I        I
I        I dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž   I        I
I        I kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho    I        I
I        I nadání nebo mimořádného nadání. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní     I        I
I        I individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a I        I
I        I srozumitelně formulována hodnoticí kritéria, dále třída hodnocených    I        I
I        I vlastností i hodnotící škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební I        I
I        I podpoře efektivního učení žáků a je pro ně informativní a korektivní;   I        I
I        I podporuje rozvoj autonomního hodnocení. Sumativní hodnocení žáků s     I        I
I        I potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami)    I        I
I        I zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání.    I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 6. Intervence I Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v    I        I
I        I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické  I        I
I        I intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými I        I
I        I pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, I        I
I        I speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského   I        I
I        I zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin,    I        I
I        I přičemž je zaměřen ve druhém stupni na nápravy např. v oblasti       I        I
I        I logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj  I        I
I        I grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností,    I        I
I        I zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace.     Pedagogická   I        I
I        I intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích     I        I
I        I předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci  I        I
I        I nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto    I        I
I        I dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Intervence zahrnují také   I        I
I        I poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.             I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I A) ve škole  I II. 6. 1 A)  I Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka I P1 x 0,05 -  I
I B) ve     I Pedagogická  I se žákem,                         I poskytuje se I
I školském   I intervence  I Rozsah: 1 h týdně                     I pouze v    I
I zařízení   I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I případě,   I
I        I        I                              I pokud žák   I
I        I        I                              I není součástí I
I        I        I                              I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I II. 6. 1 B)  I Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na  I P1 x 0,05 -  I
I        I Pedagogická  I školu a k rozvoji učebního stylu žáků.           I poskytuje se I
I        I intervence  I Rozsah: 1 h týdně                     I pouze v    I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I případě,   I
I        I        I                              I pokud žák   I
I        I        I                              I není součástí I
I        I        I                              I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I II. 6. 2 A)  I 1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče        I P1 x 0,05 -  I
I        I Předmět    I zajistí škola nebo školské poradenského zařízení.     I poskytuje se I
I        I speciálně   I Rozsah: 1 h týdně                     I pouze v    I
I        I pedagogické  I Individuální/skupinová práce,               I případě,   I
I        I péče     I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I pokud žák   I
I        I        I                              I není součástí I
I        I        I                              I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I II. 7 A.   I Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky I        I
I Úpravy    I přijímání ke I s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje I        I
I podmínek   I vzdělávání  I funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka,   I        I
I přijímání ke I        I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou  I        I
I vzdělávání a I        I ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na   I        I
I ukončování  I        I základě doporučení školského poradenského zařízení.    I        I
I vzdělávání  I        I Obdobně se postupuje u přijímání uchazečů o vzdělávání na I        I
I        I        I vyšší odborné škole.                    I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I II. 7 B.   I Skupina a   I Skupina 1   I U žáků s potřebou     I        I
I        I Ukončování  I kategorie   I        I podpůrných opatření    I        I
I        I vzdělávání  I podle jiného I        I druhého stupně jsou    I        I
I        I maturitní   I právního   I        I respektovány funkční    I        I
I        I zkouškou   I předpisu 9)  I        I důsledky speciálních    I        I
I        I upraveno   I odpovídající I        I vzdělávacích potřeb žáka, I        I
I        I jiným právním I druhému    I        I jeho onemocnění nebo    I        I
I        I předpisem 9) I stupni    I        I postižení ovlivňující   I        I
I        I        I podpůrných  I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I opatření   I        I Žák je zařazen do     I        I
I        I        I        I        I příslušné kategorie pro  I        I
I        I        I        I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I        I        I Při úpravě podmínek konání I        I
I        I        I        I        I maturitní zkoušky je nutné I        I
I        I        I        I        I zohlednit aktuální     I        I
I        I        I        I        I zdravotní stav žáka    I        I
I        I        I        I---------------I----------------------------I---------------I
I        I        I        I TP-1, ZP- 1, I Průběh konání maturitní  I        I
I        I        I        I SP-1, SPUO-1 I zkoušky nevyžaduje     I        I
I        I        I        I        I zvláštní úpravy zkušební  I        I
I        I        I        I        I dokumentace. Žákům je   I        I
I        I        I        I        I navýšen časový limit a   I        I
I        I        I        I        I mají upravené prostředí  I        I
I        I        I        I        I pro konání maturitní    I        I
I        I        I        I        I zkoušky. Mohou používat  I        I
I        I        I        I        I kompenzační pomůcky. Žáci I        I
I        I        I        I        I kategorie a skupiny SP-1  I        I
I        I        I        I        I nekonají poslechový    I        I
I        I        I        I        I subtest didaktického testu I        I
I        I        I        I        I z cizího jazyka.      I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I II. 7 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I ukončování  I výučním listem:                      I        I
I        I vzdělávání  I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována     podpůrná opatření druhého stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I        I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných    I        I
I        I        I opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky I        I
I        I        I obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:    I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek a vytvoření  I        I
I        I        I pozitivního klimatu.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem:             I        I
I        I        I Přiměřeně se uplatní pravidla pro konání závěrečné zkoušky I        I
I        I        I v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou      I        I
I        I        I podpůrných opatření v druhém stupni (bod II výše).     I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I Část B Přehledu podpůrných opatření.                    I        I
I Pomůcky    I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I        I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a   I        I
I        I speciálních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů I        I
I        I pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.     I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření třetího stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským     I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně vychází z   I
I vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních    I
I vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, I
I v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy I
I ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně   I
I posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a I
I výstupů ze vzdělání.                                            I
I                                                      I
I Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným I
I kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči      I
I (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým    I
I mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, I
I neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání I
I žáka, případně je ovlivněn mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka I
I je takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro maximálně 4  I
I žáky), dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a využívání prostředků    I
I alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka, podporu speciálně pedagogického centra v   I
I případě podpory nácviku prostorové orientace a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také  I
I spolupráce s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci,     I
I terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí charakterem speciálních vzdělávacích potřeb I
I žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní docházky.              I
I                                                      I
I Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka a na dalších okolnostech     I
I (například na závěrech kontrolního vyšetření).                               I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce se žákem a    I
I zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory u žáka. Zařazení žáka do    I
I speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče) nebo pedagogické intervenční péče, podle I
I skladby speciálních vzdělávacích potřeb žáka a možností školy, organizované školou; pedagogická intervence I
I pak i školským zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže).  I
I Podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním psychologem, speciálním    I
I pedagogem. V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto    I
I skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo žákovi a škole.                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat    I
I pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve  I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje      I
I metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy pracuje s žáky, u kterých     je poskytování podpůrných   I
I opatření náročné.                                             I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - úprava výstupů a obsahu vzdělávání,                                   I
I - speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                              I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - 3 h/ týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), případně       I
I psychologická intervence,                                         I
I - 3 h/ týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou),                 I
I - služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdíleného) podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb,  I
I maximálně pro 4 žáky na třídu,                                       I
I - podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku,                   I
I - podpora školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a  I
I školu).                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Uplatňují se všechny vhodné metody výuky uváděné v předchozích stupních  I        I
I Metody výuky I podpůrných opatření.                            I        I
I        I                                      I        I
I        I Cílené zaměření na podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožňují  I        I
I        I překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho zapojení do práce ve školní   I        I
I        I třídě.                                   I        I
I        I                                      I        I
I        I Zahrnují intervence na podporu oslabených či nefunkčních dovedností a   I        I
I        I kompetencí žáka, rozvoj řečových a poznávacích funkcí, nácvik       I        I
I        I sebeobslužných dovedností a sociálních kompetencí. Podporují sociální   I        I
I        I začlenění a vytváření pozitivních postojů kooperativního učení i akceptace I        I
I        I těchto žáků jejich spolužáky.                       I        I
I        I                                      I        I
I        I Metody výuky respektují specifika žáků, využívají kooperativní formy    I        I
I        I výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup. Podporují motivaci žáka I        I
I        I a jeho zařazení do školní třídy. Pracují i s prvky rozvinutých schopností I        I
I        I a kreativity a směřují k jejich dalšímu rozvíjení u žáků. Využívá se    I        I
I        I didaktických her, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce.        I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2. Úprava   I Úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke  I        I
I obsahu a   I svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je  I        I
I výstupů    I zvládá alternativním způsobem.                       I        I
I vzdělávání  I                                      I        I
I        I Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru  I        I
I        I speciálních vzdělávacích potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných   I        I
I        I opatření školských poradenských zařízení. Úprava obsahu vzdělávání směřuje I        I
I        I k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých    I        I
I        I výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován;    I        I
I        I výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým  I        I
I        I mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní  I        I
I        I vzdělávání. Zařazují se předměty speciálně pedagogické péče a uplatňuje se I        I
I        I individuální vzdělávací plán. Pracuje se s posilováním výuky v předmětech, I        I
I        I ve kterých žák selhává, s využitím pedagogické intervence. Umožňuje se   I        I
I        I akcelerace vzdělávání.                           I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I        I Pro nadané a mimořádně nadané žáky se umožňuje obohacování nad rámec    I a):      I
I        I výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí      I P1 x 0,05   I
I        I výjimečnost těchto žáků. Výstupy ze vzdělávání respektují možnosti žáka  I b):      I
I        I vzdělávat se, při snaze dosahovat odpovídajících výstupů, pro žáka     I P1 x 0,15   I
I        I maximálních.                                I c)      I
I        I                                      I P1 x 0,15   I
I        I Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se  I        I
I        I doporučuje:                                I        I
I        I a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky /týden, nejvýše však 110 h  I        I
I        I b) v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.        I        I
I        I c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I III. 3. 1 A) I Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě    I        I
I Organizace  I ve škole   I respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání  I        I
I výuky     I        I žáka, včetně možností úpravy pracovního prostředí a    I        I
I A) ve škole  I        I pracovního místa žáka, využívání speciálních učebnic,   I        I
I B) ve     I        I speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů.  I        I
I školském   I        I Využívání úprav organizace výuky na podporu lepší     I        I
I zařízení   I        I koncentrace pozornosti žáků, dodržování hygieny      I        I
I        I        I vzdělávacího procesu a spolupráce v průběhu výuky.     I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Podpora organizace výuky v odůvodněných případech     I        I
I        I        I asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem. I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 3. 1 B) I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází I P2 x 0,25   I
I        I ve školském  I ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání,   I        I
I        I zařízení   I respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho   I        I
I        I        I účast na aktivitách organizovaných ve školských      I            I
I        I        I zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit I        I
I        I        I školského zařízení jsou specifikovány v doporučení     I        I
I        I        I školského poradenského zařízení. V případě, že účast na  I        I
I        I        I aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také     I        I
I        I        I přítomnost asistenta pedagoga, poskytuje se jeho služba  I        I
I        I        I adekvátně jeho potřebám. Pokud škola a školské zařízení  I        I
I        I        I tvoří jeden právní subjekt, je stanoven rozsah práce    I        I
I        I        I asistenta pedagoga tak, aby mohl zajistit potřebnou    I        I
I        I        I podporu žáka ve školském zařízení.             I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 0,25 úvazku /1 žák                     I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I III. 4    I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází I        I
I vzdělávací  I        I ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím  I        I
I plán     I        I potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba I        I
I        I        I umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a       I        I
I        I        I vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu.    I        I
I        I        I                              I        I'
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou     I        I
I        I        I intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka,    I        I
I        I        I včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením   I        I
I        I        I nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje I        I
I        I        I možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání  I        I
I        I        I žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále   I        I
I        I        I navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka.    I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I III. 5.    I Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání   I        I
I Personální  I Personální  I asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických    I        I
I podpora    I podpora    I pracovníků a to zejména školního psychologa nebo školního I        I
I A) ve škole  I        I speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je   I        I
I B) ve     I        I počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola   I        I
I školském   I        I rozšířit asistenční podporu na každého dalšího žáka o 0,25 I        I
I zařízení   I        I úvazku nebo je možné doplnit výuku o přítomnost dalšího  I        I
I        I        I pedagoga. Podpora se specifikuje podle požadavků na    I        I
I        I        I podporu pedagogické práce s žákem ve výuce, na podporu   I        I
I        I        I pohybu, orientace v prostoru, komunikace a sebeobsluhy.  I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 1 A  I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje  I a):      I
I        I Asistent   I pomoc asistenta pedagoga při jeho vzdělávání, přitom jeho I P2 x 0,25   I
I        I pedagoga   I přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak I b):      I
I        I sdílený    I být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto  I P2 x 0,5   I
I        I        I podpůrného opatření.                    I c):      I
I        I        I                              I P2 x 0,75   I
I        I        I Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory od  I        I
I        I        I 0,25 úvazku do 0,75 na 1 žáka. Ve třídě tak mohou být   I        I
I        I        I vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga I        I
I        I        I bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací  I        I
I        I        I potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora  I        I
I        I        I pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory:                      I        I
I        I        I a) 0,25 úvazku                       I        I
I        I        I b) 0,5 úvazku                       I        I
I        I        I c) 0,75 úvazku                       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 1 B  I Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení,       I P2 x 0,25   I
I        I Asistent   I nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost  I        I
I        I pedagoga   I školy.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 0,25/1 žák                         I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 2 A  I V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní   I P1 x 0,5   I
I        I Další     I skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona   I        I
I        I pedagogický  I anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik   I        I
I        I pracovník   I náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga,  I        I
I        I        I je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka I        I
I        I        I (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka    I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 3 A  I Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s I a)      I
I        I Školní    I potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná    I 0,5 úvazku  I
I        I psycholog/  I opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost   I školní    I
I        I školní    I školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je I psycholog   I
I        I speciální   I navržena podpora těmito odborníky.             I P3 x 0,5   I
I        I pedagog    I                              I b)      I
I        I        I                              I 0,5 úvazku  I
I        I        I                              I školní    I
I        I        I                              I speciální   I
I        I        I                              I pedagog    I
I        I        I                              I P3 x 0,5   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6.      I Toto podpůrné opatření zahrnuje postupy uvedené v předchozích stupních,  I        I
I Hodnocení   I respektuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnoticí    I        I
I        I kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; provádí     I        I
I        I kriteriální úpravy hodnocení, využívá slovní hodnocení, formativní i    I        I
I        I sumativní hodnocení žáka, podporuje autonomní hodnocení (sebehodnocení)  I        I
I        I žáka a všechny prvky hodnocení zvyšující motivaci žáka k učení. Významně  I        I
I        I zohledňuje sociální kontext hodnocení a směřuje k podpoře žáka v jeho   I        I
I        I učení - hodnocení žákovi indikuje konkrétní postupy     v učení.        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I        I Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v I        I
I Intervence  I        I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v     I        I
I        I        I zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně    I        I
I        I        I pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou I        I
I        I        I kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními  I        I
I        I        I pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského I        I
I        I        I zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných      I        I
I        I        I vyučovacích hodin. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické I        I
I        I        I péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření,     I        I
I        I        I doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u  I        I
I        I        I žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, I        I
I        I        I logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč    I        I
I        I        I sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání,      I        I
I        I        I odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému I        I
I        I        I znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci,   I        I
I        I        I případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče.    I        I
I        I        I Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání I        I
I        I        I žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit    I        I
I        I        I vzdělávání žáka, případně ke kompenzaci nedostatečné    I        I
I        I        I domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto  I        I
I        I        I dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Současně   I        I
I        I        I zahrnuje intervence také poradenskou školy, zejména    I        I
I        I        I školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo I        I
I        I        I školského poradenského zařízení.              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I A) ve škole  I III. 7. 1 A  I Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží  I P1 x 0,1 -  I
I B) ve     I Předmět    I žáka, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích I poskytuje se I
I školském   I speciálně   I hodin, případně využívá jejich dělení.           I pouze v    I
I zařízení   I pedagogické  I Zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve     I případě,   I
I        I péče     I spolupráci                         I pokud žák   I
I        I        I Individuální/skupinová práce,               I není součástí I
I        I        I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I skupiny, na  I
I        I        I Rozsah: 2 h/týden                     I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 7. 2 A  I Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na  I P1 x 0,1 -  I
I        I Pedagogická  I vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých žák I poskytuje se I
I        I intervence  I selhává, případně k posílení strategií učení.       I pouze v    I
I        I        I Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka I případě,   I
I        I        I se žákem nebo žáky, která slouží k podpoře žákova učení a I pokud žák   I
I        I        I ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku, dále I není součástí I
I        I        I k rozvoji vědomostí a dovedností žáka, k rozvoji      I skupiny, na  I
I        I        I jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních      I kterou již  I
I        I        I dovedností.                        I byly     I
I        I        I Rozsah: 2 h/týden                     I poskytnuty  I
I        I        I V případě potřeby je možné využít 1 hodinu z této časové  I prostředky  I
I        I        I dotace na práci se třídou a její vztahovou sítí.      I státního   I
I        I        I (z toho 1 h týdně na dlouhodobou práci se třídou)     I rozpočtu   I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 7. 2 B  I Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na  I P1 x 0,05 -  I
I        I        I školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji učebního I poskytuje se I
I        I        I stylu žáků.                        I pouze v    I
I        I        I Rozsah: 1 h týdně                     I případě,   I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I pokud žák   I
I        I        I                              I není součástí I
I        I        I                              I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I III. 8 A.   I Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky I        I
I Úpravy    I Úprava    I s potřebou podpůrných opatření třetího stupně, respektuje I        I
I podmínek   I podmínek   I funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka,   I        I
I přijímání ke I přijímání ke I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou  I        I
I vzdělávání a I vzdělávání  I ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola upraví zkušební I        I
I ukončování  I        I dokumentaci přijímacího řízení pro žáky se speciálními   I        I
I vzdělávání  I        I vzdělávacími potřebami s dopadem na čtení nebo psaní;   I        I
I        I        I upravuje zejména velikost písma nebo umožní zkoušku v   I        I
I        I        I Braillově písmu. Pokud je to potřebné, umožní ředitel   I        I
I        I        I školy přítomnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého  I        I
I        I        I znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, použití   I        I
I        I        I dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých I        I
I        I        I osob nebo využití prostředků alternativní nebo       I        I
I        I        I augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě    I        I
I        I        I doporučení školského poradenského zařízení, které žák   I        I
I        I        I předkládá společně s přihláškou ke vzdělávání.       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Obdobně se postupuje u přijímání uchazečů o vzdělávání na I        I
I        I        I vyšší odborné škole.                    I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I III. 8 B.   I Skupiny a   I Skupiny 2 a 3 I U žáků s potřebou     I        I
I        I Ukončování  I kategorie   I        I podpůrných opatření    I        I
I        I vzdělávání  I podle jiného I        I třetího stupně jsou    I            I
I        I maturitní   I právního   I        I respektovány funkční    I        I
I        I zkouškou   I předpisu 9)  I        I důsledky speciálních    I        I
I        I upraveno   I odpovídající I        I vzdělávacích potřeb žáka, I        I
I        I jiným právním I třetímu    I        I jeho onemocnění nebo    I        I
I        I předpisem 9) I stupni    I        I postižení ovlivňující   I        I
I        I        I podpůrných  I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I opatření   I        I Žák je zařazen do     I        I
I        I        I        I        I příslušné kategorie pro  I        I
I        I        I        I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I        I        I Při úpravě podmínek konání I        I
I        I        I        I        I maturitní zkoušky je nutné I        I
I        I        I        I        I zohlednit aktuální     I        I
I        I        I        I        I zdravotní stav žáka.    I        I
I        I        I        I---------------I----------------------------I---------------I
I        I        I        I TP-2     I Žáci pracují s upravenou  I        I
I        I        I        I---------------I zkušební dokumentací, mají I        I
I        I        I        I ZP-2     I navýšený časový limit a je I        I
I        I        I        I---------------I jim upraveno prostředí pro I        I
I        I        I        I SP-2;     I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I        I SP-3-T    I Mohou používat kompenzační I        I
I        I        I        I---------------I pomůcky. Žáci kategorií a I        I
I        I        I        I SPUO-2    I skupin SP-2 a SP-3-T    I        I
I        I        I        I        I nekonají poslechový    I        I
I        I        I        I        I subtest didaktického testu I        I
I        I        I        I        I z cizího jazyka.      I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I III. 8 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I Úprava    I výučním listem:                      I        I
I        I podmínek   I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I dalšího    I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně,  I        I
I        I ukončování  I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I vzdělávání  I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných    I        I
I        I        I opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky I        I
I        I        I obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a I        I
I        I        I na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a I        I
I        I        I průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za      I        I
I        I        I přítomnosti další osoby-obvykle asistenta pedagoga nebo  I        I
I        I        I osobního asistenta.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:    I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření  I        I
I        I        I pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a  I        I
I        I        I průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga  I        I
I        I        I nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována I        I
I        I        I dokumentace pro žáky s potřebou Braillova písma nebo    I        I
I        I        I používání komunikačních systémů neslyšících a       I        I
I        I        I hluchoslepých osob, či s potřebou využívání prostředků   I        I
I        I        I alternativní nebo augmentativní komunikace.        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem:             I        I
I        I        I Přiměřeně se uplatní pravidla pro závěrečnou zkoušku v   I        I
I        I        I oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných I        I
I        I        I opatření ve třetím stupni (II).              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9.      I Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného I        I
I Prodloužení  I kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je  I        I
I délky     I možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího  I        I
I vzdělávání  I odborného vzdělávání o 1 rok.                       I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 10. Pomůcky  I Pomůcky a speciální učebnice jsou uvedeny v části B tohoto přehledu.    I        I
I        I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I        I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování kompenzačních a speciálních učebních pomůcek se dbá na   I        I
I        I posouzení jejich potřebnosti, zejména v případě že jsou již poskytnuty z  I        I
I        I jiných zdrojů.                               I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření čtvrtého stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským     I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů I
I a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření     I
I poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné  I
I úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze   I
I vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka,     ke kompenzaci důsledků zdravotního    I
I postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný ve třídě, která není    I
I zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do      I
I individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na I
I konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření I
I tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým   I
I mentálním postižením (včetně komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami I
I řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří I
I vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných  I
I výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.                            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Doporučení školského poradenského zařízení.                               I
I - Konzultant na straně školy nebo školského zařízení.                           I
I - Spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem pro naplňování podpůrných   I
I opatření u žáka.                                              I
I - Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených   I
I podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, v závislosti na charakteru speciálních   I
I vzdělávacích potřeb žáka.                                         I
I - Podpora poradenským pracovníkem školy. Využívání služeb asistentů pedagoga, tlumočníka českého znakového I
I jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga, školního psychologa, případně jiného      I
I pedagogického pracovníka.                                         I
I - Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.      I
I - Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání     I
I alternativních forem komunikace, metodická podpora pedagogických pracovníků školy.             I
I - Výběr podpůrných opatření respektuje vždy věková specifika žáků.                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat   I
I pravidelnou komunikaci se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve  I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci. Školské      I
I poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u   I
I kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Za účelem sjednocení přístupu k I
I žákovi se konají Případové konference.                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - Speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                              I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,                             I
I - mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně   I
I pedagogické péče,                                             I
I - mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, školní psychology, I
I školní speciální pedagogy                                         I
I - zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,               I
I - zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ                             I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Metody výuky zahrnují všechna doporučení předchozích stupňů podpůrného   I        I
I Metody    I opatření.                                 I        I
I výuky     I                                      I        I
I        I Volba metod výuky respektuje možnost úpravy obsahů vzdělávání a v     I        I
I        I odůvodněných případech, vzhledem k možnostem žáka, i redukování obsahu a  I        I
I        I úpravy výstupů. Rozsah těchto úprav je ovlivněn charakterem a mírou obtíží I        I
I        I žáka.                                   I        I
I        I                                      I        I
I        I Škola zajistí, aby výuka byla nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým žákům  I        I
I        I poskytována v jazycích, způsobech a prostředcích komunikace, které jsou  I        I
I        I pro žáka nejvhodnější 10) a žákem preferované.              I        I
I        I                                      I        I
I        I Uplatňované metody výuky jsou významně ovlivňovány využíváním prostředků  I        I
I        I augmentativní nebo alternativní komunikace, které mají za cíl přechodně  I        I
I        I nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným   I        I
I        I postižením řeči, jazyka a psaní.                      I        I
I        I                                      I        I
I        I Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro  I        I
I        I běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní    I        I
I        I systémy komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči. Při budování  I        I
I        I podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech  I        I
I        I schopností a dovedností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob     I        I
I            I dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné.  I        I
I        I                                      I        I
I        I Alternativní komunikace využívá:                      I        I
I        I a) Systémy bez pomůcek - cílené pohledy, mimika, gesta, gestikulace,    I        I
I        I manuální znaky jazykové programy;                     I        I
I        I b) Systémy s pomůckami - předměty, fotografie, systémy grafických symbolů I        I
I        I (např. PCS, Bliss, piktogramy), komunikační tabulky, písmena a psaná    I        I
I        I slova, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítač se speciálním    I        I
I        I softwarem.                                 I        I
I        I                                      I        I
I        I Využívání speciálních učebních pomůcek, postupů a kompenzačních pomůcek,  I        I
I        I které umožní dosahovat u žáků maxima jejich potenciálu, při zachování   I        I
I        I motivace pro vzdělávání a jejichž užívání má vliv na volbu metod výuky.  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 2.      I IV. 2     I Úprava obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák  I        I
I Úprava obsahu I        I vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním     I        I
I a výstupů   I        I omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním   I        I
I vzdělávání  I        I způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s     I        I
I        I        I možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních    I        I
I        I        I vzdělávacích potřeb, snaha využívat maximálně potenciál ke I        I
I        I        I vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke    I        I
I        I        I vzdělávání, s cílem přípravy na život. Vzdělávání podle  I        I
I        I        I upraveného vzdělávacího programu. Podpora samostatnosti  I        I
I        I        I žáka a jeho přípravy na budoucí uplatnění v profesním   I        I
I        I        I životě                           I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I IV. 3. 1 A ve I K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit   I        I
I Organizace  I škole     I prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací I        I
I výuky     I        I pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat   I        I
I A) ve škole  I        I personální podporu pro práci se žákem. Přizpůsobit práci  I        I
I B) ve     I        I se žákem také doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu I        I
I školském   I        I ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování    I        I
I zařízení   I        I hygieny, střídání činností a odpočinku atd.        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a    I        I
I        I        I pracovního místa žáka/žáků.                I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Využívání komunikačních systémů neslyšících a       I        I
I        I        I hluchoslepých osob.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky     I        I
I        I        I realizovat individuálně. Pro žáky se speciálními      I        I
I        I        I vzdělávacími potřebami je možné stanovit odlišnou délku  I        I
I        I        I vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací  I        I
I        I        I hodiny dělit a spojovat.                  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo   I        I
I        I        I studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle   I        I
I        I        I jiných právních předpisů.                 I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 3. 1 B  I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází I        I
I        I ve školském  I ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, respektuje    I        I
I        I zařízení   I specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na    I        I
I        I        I aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Pokud  I        I
I        I        I činnosti vyžadují poskytnutí speciálních učebních pomůcek I        I
I        I        I nebo kompenzačních pomůcek a žák nemůže využívat přidělené I        I
I        I        I pomůcky pro vzdělávání, poskytne školské poradenské    I        I
I        I        I zařízení pomůcky nezbytné pro zapojení žáka i ve školském I        I
I        I        I zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského   I        I
I        I        I zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta     I        I
I        I        I pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka,       I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící nebo přítomnost další osoby,  I        I
I        I        I poskytuje se jejich služba adekvátně potřebám žáka a délce I        I
I        I        I pobytu v zařízeních. Obdobné platí i u využívání      I        I
I        I        I prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.   I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4       I IV. 4     I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává jej škola.   I        I
I vzdělávací  I        I Vychází ze školního vzdělávacího programu, naplňuje    I        I
I plán     I        I vzdělávací potřeby žáka, u mimořádného intelektového    I        I
I        I        I nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec    I        I
I        I        I předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího   I        I
I        I        I programu i ve formě rozšiřování a prohlubování učiva.   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou     I        I
I        I        I intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka,    I        I
I        I        I včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením   I        I
I        I        I nebo školním psychologem nebo speciálním pedagogem.    I        I
I        I        I Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při   I        I
I        I        I vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to      I        I
I        I        I nezbytné), dále tlumočníka českého znakového jazyka,    I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící, odborníka na prostorovou   I        I
I        I        I orientaci, využívání alternativních forem komunikace; dále I        I
I        I        I navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a   I        I
I        I        I využití speciálních učebních a kompenzačních pomůcek.   I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky zahrnuje  I        I
I        I        I vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého  I        I
I        I        I jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve  I        I
I        I        I spolupráci se školským poradenským zařízením.       I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I IV. 5.    I Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka I        I
I Personální  I Personální      I v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi I        I
I podpora    I podpora    I žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího  I        I
I A) ve škole  I        I procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta I        I
I B) ve     I        I pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka   I        I
I školském   I        I českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící,   I        I
I zařízení   I        I školního psychologa a školního speciálního pedagoga.    I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 1 A  I Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka nevyžadují využití I P2 x 1,0   I
I        I Asistent   I asistenta pedagoga po celou dobu vyučování, využije škola I        I
I        I pedagoga   I přednostně podpůrné opatření III. 5. 1. A - 0,25 úvazku  I        I
I        I        I asistenta pedagoga nebo další varianty podpůrného opatření I        I
I        I        I třetího stupně spočívajícího ve využití asistenta     I        I
I        I        I pedagoga; pokud vyžaduje podporu na celou dobu výuky i na I        I
I        I        I případný pobyt ve školském zařízení v případě jedné    I        I
I        I        I právnické osoby využije škola asistenta pedagoga v rozsahu I        I
I        I        I 1,0 úvazku.                        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve I        I
I        I        I škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na I        I
I        I        I vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s    I        I
I        I        I pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a I        I
I        I        I jeho rodinou.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah: 1,0 úvazku                     I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 2 A  I a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč I N1 x počet  I
I        I Tlumočník   I sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem     I hodin/rok *) I
I        I českého    I preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na   I        I
I        I znakového   I všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, I        I
I        I jazyka    I vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka.     I        I
I        I        I Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro I        I
I        I        I skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole. I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,          I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 40 h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud   I        I
I        I        I vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V I        I
I        I        I časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit    I        I
I        I        I potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době   I        I
I        I        I přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.      I        I
I        I        I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I        I b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné   I N1 x počet  I
I        I        I typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není  I hodin/rok *) I
I        I        I jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a I        I
I        I        I rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení I        I
I        I        I na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání    I        I
I        I        I těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro     I        I
I        I        I neslyšící.                         I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 3 AB  I Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může I N1 x počet  I
I        I Přepisovatel I vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk I hodin/rok *) I
I        I pro      I nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob I        I
I        I neslyšící   I z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele  I        I
I        I        I pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference  I        I
I        I        I žáka.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je  I        I
I        I        I možné využití přepisu pro více osob současně.       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: po dobu vyučování žáka            I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud I        I
I        I        I jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)   I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 4 B  I Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž   I a):      I
I        I        I činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do     I P2 x 0,25   I
I        I        I činností školského zařízení vyžaduje služby:        I b):      I
I        I        I a) asistenta pedagoga,                   I N1 x počet  I
I        I        I b) tlumočníka českého znakového jazyka           I hodin/rok *) I
I        I        I c) nebo přepisovatele pro neslyšící,            I c):      I
I        I        I jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně  I N1 x počet  I
I        I        I nutnou.                          I hodin/rok *) I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: a) 0,25 úvazku b, c) po dobu vzdělávání žáka I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 5   I Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického    I P1 x 0,5   I
I        I Další     I pracovníka.                        I        I
I        I pedagogický  I                              I        I
I        I pracovník   I Rozsah práce: 0,5 úvazku                  I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 6   I Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností    I a) školní   I
I        I Školní    I podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a   I psycholog:  I
I        I psycholog /  I skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí  I P3 x 0,5   I
I        I školní    I přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního  I b) školní   I
I        I speciální   I pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.      I speciální   I
I        I pedagog    I                              I pedagog:   I
I        I        I                              I P3 x 0,5   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 7   I Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka    I        I
I        I Další     I vyžaduje     přítomnost další osoby zejména osobního      I        I
I        I nepedagogický I asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v    I        I
I        I pracovník   I průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení   I        I
I        I        I jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v    I        I
I        I        I doporučení.                        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6. Hodnocení I Hodnocení zahrnuje doporučení z nižších stupňů podpůrných opatření.    I        I
I        I Zohledňuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnoticí    I        I
I        I kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je  I        I
I        I analýza učiva zaměřená na didaktickou přístupnost učiva pro žákovo učení, I        I
I        I pozitivní motivaci k dalšímu vzdělávání a vytváření postojů. Výrazné    I        I
I        I kriteriální úpravy hodnocení, důraz na využívání různých forem       I        I
I        I formativního hodnocení, včetně slovního, podpora sebehodnocení žáka a   I        I
I        I práce s motivací ke vzdělávání.                      I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I Intervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v   I        I
I Intervence  I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické  I        I
I        I intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy   I        I
I        I školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními I        I
I        I pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, při  I        I
I        I dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin (včetně       I        I
I        I disponibilních), přičemž je zaměřen na oblasti předmětů speciálně     I        I
I        I pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a  I        I
I        I dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní  I        I
I        I komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově     I        I
I        I postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na    I        I
I        I bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z    I        I
I        I dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních    I        I
I        I obtíží.                                  I        I
I        I                                      I        I
I        I Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve     I        I
I        I vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka.       I        I
I        I                                      I        I
I        I Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou   I        I
I        I žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních I        I
I        I schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc  I        I
I        I školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského  I        I
I        I poradenského zařízení.                           I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I A) ve škole  I IV. 7. 1 A  I Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik   I P1 x 0,15 -  I
I B) ve     I Předmět    I obtíží žáka, které lze reedukovat.             I poskytuje se I
I školském   I speciálně   I Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové   I pouze v    I
I zařízení   I pedagogické  I vnímání, odezírání, rozumění mluvené i psané řeči a její  I případě,   I
I        I péče     I produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto I pokud žák   I
I        I        I podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti  I není součástí I
I        I        I žáka.                           I skupiny, na  I
I        I        I Rozsah: 3 h týdně                     I kterou již  I
I        I        I Individuální/skupinová práce,               I byly     I
I        I        I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 7. 2 A  I Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na  I P1 x 0,15 -  I
I        I Pedagogická  I školní práci a k rozvoji žádoucích vědomostí, dovedností a I poskytuje se I
I        I intervence  I postojů žáků. Je možné využívat tuto dotaci ke zlepšení  I pouze v    I
I        I        I adaptace žáka na školu, třídu oddělení nebo skupinu nebo  I případě,   I
I        I        I také k dlouhodobé péči o vztahovou síť třídy.       I pokud žák   I
I        I        I Rozsah: 3 h týdně                     I není součástí I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 7. 2 B  I Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na  I P1 x 0,05 -  I
I        I        I školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji      I poskytuje se I
I        I        I komunikace a sebeobslužných dovedností, sociálních     I pouze v    I
I        I        I kompetencí, praktických činností žáků ve školském     I případě,   I
I        I        I zařízení.                         I pokud žák   I
I        I        I Rozsah: 1 h týdně                     I není součástí I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                              I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I        I Platí základní podmínky pro přijímání ke vzdělávání    I        I
I 8.      I IV. 8 A.   I uvedené ve třetím stupni.                 I        I
I Úpravy    I Úprava    I                              I        I
I podmínek   I podmínek   I Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky I        I
I přijímání ke I přijímání ke I s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně, respektuje I        I
I vzdělávání  I vzdělávání  I funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka,   I        I
I a ukončování I        I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou  I        I
I vzdělávání  I        I ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola upraví zkušební I        I
I        I        I dokumentaci přijímacího řízení pro žáky se speciálními   I        I
I        I        I vzdělávacími potřebami ve čtení i psaní; upravuje zejména I        I
I        I        I velikost písma nebo umožní zkoušku v Braillově písmu.   I        I
I        I        I Pokud je to potřebné, umožní škola     přítomnost asistenta  I        I
I        I        I pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka,       I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící, využití komunikačních systémů I        I
I        I        I neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků  I        I
I        I        I alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola     I        I
I        I        I postupuje na základě doporučení školského poradenského   I        I
I        I        I zařízení, které žák předkládá společně s přihláškou ke   I        I
I        I        I vzdělávání.                        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Obdobně se postupuje u přijímání uchazečů o vzdělávání na I        I
I        I        I vyšší odborné škole.                    I        I
I        I---------------I---------------I----------------I---------------------------I---------------I
I        I IV. 8 B.   I Skupiny a   I Skupina 2 a 3 I U žáků s potřebou     I        I
I        I Ukončování  I kategorie   I        I podpůrných opatření    I        I
I        I vzdělávání  I podle jiného I        I čtvrtého stupně jsou   I        I
I        I maturitní   I právního   I        I respektovány funkční   I        I
I        I zkouškou   I předpisu 9)  I        I důsledky specifických   I        I
I        I upraveno   I odpovídající I        I obtíží žáka, jeho     I        I
I        I jiným právním I čtvrtému   I        I onemocnění nebo      I        I
I        I předpisem 9) I stupni    I        I postižení, ovlivňující  I        I
I        I        I podpůrných  I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I opatření   I        I Při úpravě podmínek    I        I
I        I        I        I        I konání maturitní zkoušky I        I
I        I        I        I        I je nutné zohlednit    I        I
I        I        I        I        I aktuální zdravotní stav  I        I
I        I        I        I        I žáka.           I        I
I        I        I        I----------------I---------------------------I        I
I        I        I        I TP-3-A     I Žáci pracují s upravenou I        I
I        I        I        I----------------I zkušební dokumentací,   I        I
I        I        I        I ZP-3-A     I mají navýšený časový   I        I
I        I        I        I----------------I limit a je jim upraveno  I        I
I        I        I        I SP-2-A     I prostředí pro konání   I        I
I        I        I        I----------------I maturitní zkoušky. Mohou I        I
I        I        I        I SP-3-T-A    I používat kompenzační   I        I
I        I        I        I----------------I pomůcky a mají nárok na  I        I
I        I        I        I SPUO-3-A    I asistenta. Žáci kategorií I        I
I        I        I        I        I a skupin SP-2-A a     I        I
I        I        I        I        I SP-3-T-A nekonají     I        I
I        I        I        I        I poslechový subtest    I        I
I        I        I        I        I didaktického testu z   I        I
I        I        I        I        I cizího jazyka.      I        I
I        I---------------I---------------I----------------I---------------------------I---------------I
I        I IV. 8 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I Úprava    I výučním listem:                      I        I
I        I podmínek   I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I ukončování  I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, I        I
I        I vzdělávání  I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I        I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení a na základě zkušenosti s užívanými I        I
I        I        I podpůrnými opatřeními v průběhu vzdělávání na střední   I        I
I        I        I škole. U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého   I        I
I        I        I stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka,   I        I
I        I        I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a na základě  I        I
I        I        I toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh   I        I
I        I        I zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další I        I
I        I        I osoby-obvykle asistenta pedagoga, tlumočníka českého    I        I
I        I        I znakového jazyka nebo osobního asistenta.         I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech střední vzdělání:     I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření  I        I
I        I        I pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a  I        I
I        I        I průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga, I        I
I        I        I tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiné osoby    I        I
I        I        I poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro I        I
I        I        I žáky s potřebou používání Braillova písma s potřebou    I        I
I        I        I užívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých I        I
I        I        I osob či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo I        I
I        I        I augmentativní.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem: Přiměřeně se uplatní   I        I
I        I        I pravidla pro ukončování středního vzdělávání závěrečnou  I        I
I        I        I zkouškou pro žáky s potřebou podpůrného opatření ve    I        I
I        I        I čtvrtém stupni (viz bod II).                I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9.      I U žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona je možné v případě potřeby     I        I
I Prodloužení  I prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 2 I        I
I délky     I roky.                                   I        I
I vzdělávání  I                                      I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 10. Pomůcky  I Část B přehledu                              I        I
I        I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I            I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a   I        I
I        I speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z   I        I
I        I jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního   I        I
I        I rozpočtu.                                 I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření pátého stupně - obecně                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních    I
I vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání,   I
I podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace I
I vzdělávání žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. I
I Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více   I
I vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod    I
I vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích   I
I obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje   I
I úpravu pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících a     I
I hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci jsou obvykle      I
I vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s I
I přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s  I
I jejich intenzivní podporou.                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce s rodinou a   I
I případně dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.                    I
I                                                      I
I Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených    I
I podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně spolupracuje se školou a     I
I školským poradenským zařízením.                                      I
I                                                      I
I Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených. Zajištění  I
I služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem I
I komunikace. Pokud žák využívá služeb školských zařízení, vztahují se na něho podpůrná opatření pro     I
I zapojení ve školských zařízeních pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat    I
I pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve   I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje      I
I metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných I
I opatření náročné a vyžaduje součinnost. Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce s poskytovateli   I
I zdravotních služeb.                                            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě   I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - Speciální učebnice a učební pomůcky,                                   I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,                             I
I - mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, včetně nákladů na asistenta pedagoga a poskytovatele   I
I speciálně pedagogické péče, mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro   I
I neslyšící, zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, služby školních   I
I psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Metody výuky (zahrnují všechny možnosti nižších stupňů podpůrných     I        I
I Metody výuky I opatření)                                 I        I
I        I                                      I        I
I        I Metody výuky respektují limity žáků a jejich možností, směřují k dosažení I        I
I        I nejvyšší možné míry rozvoje u vzdělávaných žáků se zřetelem k podpoře   I        I
I        I motivace ke vzdělávání.                          I        I
I        I                                      I        I
I            I Výuka vždy zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče,          I        I
I        I - odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáků,              I        I
I        I - je zajišťována s využitím podpůrných metod a s podporou speciálních   I        I
I        I učebních pomůcek,                             I        I
I        I - je realizována pedagogickým pracovníkem s příslušnou odbornou      I        I
I        I kvalifikací,                                I        I
I        I - probíhá individuálně, případně ve skupině,                I        I
I        I - probíhá často s podporou dalšího pedagogického pracovníka.        I        I
I        I                                      I        I
I        I U některých žáků je nutná výuka s podporou prostředků alternativní nebo  I        I
I        I augmentativní komunikace, s využitím potřebných pomůcek (komunikátory, PC, I        I
I        I speciální klávesnice).                           I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2.      I Obsah učiva je zpravidla modifikován a také výrazně redukován vzhledem k  I        I
I Úprava obsahu I možnostem žáků, je umožněno vzdělávání v mezích daných příslušným rámcovým I        I
I a výstupů   I vzdělávacím programem podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb   I        I
I vzdělávání  I žáků, podle upraveného školního vzdělávacího programu, prostřednictvím   I        I
I        I individuálního vzdělávacího plánu nebo vzdělávání v souladu s Rámcovým   I        I
I        I vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola speciální, oba   I        I
I        I díly. Úprava výstupů ze vzdělávání vyplývá z úpravy a především redukce a I        I
I        I modifikace vzdělávacích obsahů.                      I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3. Organizace I V. 3. 1    I - K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit  I        I
I výuky     I Organizace  I prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací I        I
I        I výuky     I pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat   I        I
I        I        I personální podporu pro práci se žákem.           I        I
I        I        I - Přizpůsobit práci se žákem doporučovaným režimovým    I        I
I        I        I opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům I        I
I        I        I na dodržování hygieny atd.                 I        I
I        I        I - Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a   I        I
I        I        I pracovního místa žáka.                   I        I
I        I        I - Využívání komunikačních systémů neslyšících a      I        I
I        I        I hluchoslepých osob.                    I        I
I        I        I - Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky    I        I
I        I        I realizovat individuálně.                  I        I
I        I        I - Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo  I        I
I        I        I studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle   I        I
I        I        I jiných právních předpisů.                 I        I
I        I        I - Individuální výuka v domácím prostředí zajištěná     I        I
I        I        I pedagogickým pracovníkem školy.              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 3. 2    I 4 žáci/třída, oddělení, studijní skupina. Pokud to     I P1      I
I        I Počet žáků ve I charakter obtíží žáků umožňuje, je možné počet žáků    I        I
I        I třídě     I navýšit na 6.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I V. 4     I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází I        I
I vzdělávací  I        I z potřeby úprav obsahu a výstupů vzdělávání žáka, ze    I        I
I plán)     I        I školního vzdělávacího programu a speciálních vzdělávacích I        I
I        I        I potřeb žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán zahrnuje předměty speciálně  I        I
I        I        I pedagogické péče a pedagogickou intervenci, včetně     I        I
I        I        I možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo    I        I
I        I        I školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje   I        I
I        I        I podporu pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka    I        I
I        I        I asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále      I        I
I        I        I tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro   I        I
I        I        I neslyšící, využívání alternativních forem komunikace; dále I        I
I        I        I navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a   I        I
I        I        I využití speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek I        I
I        I        I a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro I        I
I        I        I neslyšící žáky zahrnuje vedle výuky českého znakového   I        I
I        I        I jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího;    I        I
I        I        I rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským    I        I
I        I        I poradenským zařízením.                   I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5. Personální I V. 5     I Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka I        I
I podpora    I Personální  I v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn      I        I
I        I podpora    I charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které  I        I
I        I        I vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.    I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 1    I Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.  I P2 x l,0   I
I        I Asistent   I Rozsah práce: 1,0 AP                    I        I
I        I pedagoga   I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 2    I a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro I a):      I
I        I Tlumočník   I něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je   I N1 x počet  I
I        I českého    I využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého     I hodin/rok *) I
I        I znakového   I znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může I b):      I
I        I jazyka    I být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s  I N1 x počet  I
I        I        I vrstevníky ve škole.                    I hodin/rok *) I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,          I        I
I        I        I 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení,   I        I
I        I        I pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost   I        I
I        I        I školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba    I        I
I        I        I zohlednit potřebu přípravy tlumočení a přestávky, v zájmu I        I
I        I        I kvality práce tlumočníka.                 I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné       I        I
I        I        I typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není  I        I
I        I        I jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské  I        I
I        I        I zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého  I        I
I        I        I znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a   I        I
I        I        I jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost  I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící.                I        I
I        I        I Rozsah práce:                       I        I
I        I        I 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení,   I        I
I        I        I pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost   I        I
I        I        I školy)                           I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 3    I Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může I N1 x počet  I
I        I Přepisovatel I vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk I hodin/rok *) I
I        I pro neslyšící I nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob I        I
I        I        I z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele  I        I
I        I        I pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a I        I
I        I        I potřeby žáka.                       I        I
I        I        I Rozsah práce: po dobu vyučování žáka            I        I
I        I        I 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení,   I        I
I        I        I pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost   I        I
I        I        I školy)                           I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 4 B   I Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž   I a):      I
I        I        I činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do     I P2 x 0,25   I
I        I        I činností školského zařízení vyžaduje služby:        I b):      I
I        I        I a) asistenta pedagoga,                   I N1 x počet  I
I        I        I b) tlumočníka českého znakového jazyka           I hodin/rok *) I
I        I        I c) nebo přepisovatele pro neslyšící, jsou služby těchto  I c)      I
I        I        I odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.        I N1 x počet  I
I        I        I Rozsah práce:                       I hodin/rok *) I
I        I        I a) 0,25 úvazku,                      I        I
I        I        I b) po dobu vzdělávání žáka                 I        I
I        I        I c) po dobu vzdělávání žáka                 I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 5    I Výuka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka I P1      I
I        I Další     I ve třídě po celou dobu výuky.               I        I
I        I pedagogický  I                              I        I
I        I pracovník   I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 6    I Školní speciální pedagog podporuje vzdělávání žáků s    I P3 x 0,5   I
I        I Školní    I nejvyšší mírou podpory.                  I        I
I        I speciální   I                              I        I
I        I pedagog    I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 7 Další I Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje přítomnost další   I        I
I        I nepedagogičtí I osoby, zejména osobního asistenta, případně další osoby  I        I
I        I pracovníci  I pro vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola jeho přítomnost I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení.   I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6. Hodnocení I Hodnocení zahrnuje individuálně specifické nároky na činnost žáků,     I        I
I        I specifikuje hodnoticí kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící  I        I
I        I škálu; východiskem je podpora žáka ve vzdělávání a snaha ho motivovat k  I        I
I        I dalšímu vzdělávání. Formativní hodnocení vychází ze zdravotního stavu   I        I
I        I žáka, směřuje k vytvoření náhledu na schopnost dosahovat pokroku u žáka.  I        I
I        I Obdobně se přistupuje k sumativnímu hodnocení žáka. Využívání různých   I        I
I        I forem hodnocení, včetně slovního.                     I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 7. Intervence I V. 7.     I Intervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření    I        I
I        I Intervence  I spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické   I        I
I        I        I péče a v zajištění pedagogické intervence, je cíleně    I        I
I        I        I zaměřená na maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně I        I
I        I        I pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky  I        I
I        I        I školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální     I        I
I        I        I pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy   I        I
I        I        I nebo školského poradenského zařízení při dodržení     I        I
I        I        I nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin; je zaměřen  I        I
I        I        I na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a   I        I
I        I        I jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty speciálně      I        I
I        I        I pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory,    I        I
I        I        I případně ve třetím nebo druhém stupni podpory.       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání I        I
I        I        I žáka ve vyučovacích předmětech, kde je snaha posílit    I        I
I        I        I vzdělávání žáka. Vždy se respektuje i potřeba odpočinku a I        I
I        I        I změny činností u žáka.                   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou  I        I
I        I        I nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku      I        I
I        I        I sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a   I        I
I        I        I praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou   I        I
I        I        I pomoc školy, zejména školního psychologa, školního     I        I
I        I        I speciálního pedagoga nebo školského poradenského zařízení. I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 7. 1    I Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik  I P1 x 0,2 -  I
I        I Předměty   I obtíží žáka. Rozsah práce: 4 h týdně při dodržení     I poskytuje se I
I        I speciálně   I nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin        I pouze v    I
I        I pedagogické  I Individuální/skupinová práce,               I případě,   I
I        I péče     I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I pokud žák   I
I        I        I                              I není součástí I
I        I        I                              I skupiny, na  I
I        I        I                              I kterou již  I
I        I        I                                  I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 7. 2    I Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka I P1 x 0,1 -  I
I        I Pedagogická  I se žákem, která slouží k rozvoji žáka, podpoře jeho učení, I poskytuje se I
I        I intervence  I rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáka, dále k    I pouze v    I
I        I        I rozvoji jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních  I případě,   I
I        I        I dovedností žáka, rozvoji komunikačních schopností a    I pokud žák   I
I        I        I nácviku samostatnosti a sebeobslužných činností.      I není součástí I
I        I        I Rozsah práce: 2 h/týden (při dodržení nejvyššího počtu   I skupiny, na  I
I        I        I povinných vyučovacích hodin s možností jejich dělení)   I kterou již  I
I        I        I maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou        I byly     I
I        I        I                              I poskytnuty  I
I        I        I                              I prostředky  I
I        I        I                              I státního   I
I        I        I                              I rozpočtu   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I V. 8 A.    I Platí základní podmínky pro přijímání ke vzdělávání    I        I
I Úpravy    I Úpravy    I uvedené ve čtvrtém stupni.                 I        I
I podmínek   I podmínek   I                              I        I
I přijímání a  I přijímání ke I Přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole se řídí   I        I
I ukončování  I vzdělávání  I ustanovením školského zákona a dále jsou při přijímání   I        I
I vzdělávání  I        I žáků respektovány funkční důsledky onemocnění nebo     I        I
I        I        I postižení žáka, které byly respektovány již v průběhu jeho I        I
I        I        I vzdělávání na základní škole a které mohou ovlivnit průběh I        I
I        I        I přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh     I        I
I        I        I přijímacího řízení pro žáky s potřebou podpůrných opatření I        I
I        I        I pátého stupně, respektuje funkční důsledky obtíží žáka,  I        I
I        I        I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou  I        I
I        I        I ovlivnit průběh přijímacího řízení obdobně jako ve čtvrtém I        I
I        I        I stupni podpůrného opatření.                I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 8 B.    I Pokud žák bude konat maturitní zkoušku, uplatní se obdobně I        I
I        I Úprava    I pravidla úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky   I        I
I        I podmínek   I podle čtvrtého stupně podpůrného opatření.         I        I
I        I konání    I                              I        I
I        I maturitní   I                              I        I
I        I zkoušky 9)  I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 8 C.    I Pravidla pro čtvrtý stupeň podpůrného opatření se uplatní I        I
I        I Úpravy    I obdobně.                          I        I
I        I podmínek   I                              I        I
I        I ukončování  I                              I        I
I        I vzdělávání  I                              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9. Pomůcky  I Část B přehledu. Dbá se posouzení potřebnosti kompenzačních pomůcek a   I        I
I        I speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z   I        I
I        I jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního   I        I
I        I rozpočtu.                                 I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
4. Část B
Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou uvedeni v této části, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Druhý stupeň
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační  I Normovaná I
I schopnosti                                I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.II.1 Kompenzační I A.II.1.1  I Pomůcky pro podporu sluchového vnímání I 1 000 Kč  I
I pomůcky      I       I a rozlišování             I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.II.2 Speciální  I A.II.2.1  I Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a  I 5 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I nácvik jazykových kompetencí ve všech I      I
I          I       I jazykových rovinách          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.II.2.2  I Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a  I 2 000 Kč  I
I          I       I pozornosti               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.II.2.3  I Speciální učebnice/učební materiály na I 3 000 Kč  I
I          I       I rozvoj čtení              I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.II.2.4  I Speciální učební materiály na rozvoj  I 2 000 Kč  I
I          I       I smyslového vnímání           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.II.2.5  I Laminátor a laminovací fólie      I 4 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.II.3 Softwarové I A.II.3.1  I Software na rozvoj komunikačních    I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I schopností               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.II.4 IT vybavení I A.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a I Normovaná I
I oslabení sluchového vnímání                        I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.II.1 Kompenzační I C.II.1.1  I Úprava prostředí - odhlučnění     I 5 000 Kč  I
I pomůcky      I       I místnosti (koberce, závěsy)      I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.II.1.2  I Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo   I 5 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.II.2 Speciální  I C.II.2.1  I Názorné didaktické pomůcky       I 3 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.II.2.2  I Pomůcky usnadňující tvoření a     I 4 000 Kč  I
I          I       I rozvíjení řeči             I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
    I C.II.3 Softwarové I C.II.3.1  I Software pro rozvoj sluchového vnímání I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.II.4 IT vybavení I C.II.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 8 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.II.1 Kompenzační I D.II.1.1  I Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou I 6 000 Kč  I
I pomůcky      I       I plochou                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.2  I Protiskluzová podložka         I 3 800 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.3  I Židle s pevnou podnožkou        I 4 300 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.4  I Přenosné stojany pro práci na lavici  I 1 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.5  I Speciální židle s područkami - pro   I 6 000 Kč  I
I          I       I žáky, kteří mají bezpečný sed     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.6  I Speciální nůžky            I 280 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.7a) I Bezpečný kelímek na vodu (lks)     I 20 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.7b) I Bezpečné kelímky na vodu (lOks)    I 200 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.8a) I Nástavec na štětce a tužky pro správný I 100 Kč   I
I          I       I úchop (lx)               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.1.8b) I Nástavce na štětce a tužky pro správný I 200 Kč   I
I          I       I úchop (2x)               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.II.2 Speciální  I D.II.2.1  I Didaktické manipulační pomůcky     I 1200 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.2.2  I Manipulační pomůcky pro rozvoj     I 2000 Kč  I
I          I       I grafomotoriky             I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.II.2.3  I Pracovní listy pro rozvoj       I 200 Kč   I
I          I       I grafomotoriky             I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.II.3 Softwarové I D.II.3.1  I Výukový software            I 3000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.II.4 IT vybavení I D.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického   I Normovaná I
I spektra                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.II.1 Kompenzační I E.II.1.1  I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.II.2 Speciální  I E.II.2.1  I Laminátor a laminovací fólie      I 4 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.II.2.2  I Názorné manipulační pomůcky (čísla,  I 2 500 Kč  I
I          I       I písmena, tabulky)           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.II.2.3  I Listy na výrobu denních režimů a    I 500 Kč   I
I          I       I rozvrhů                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.II.2.4  I Speciální učebnice           I 3 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.II.3 Softwarové I E.II.3.1  I Výukový software            I 4 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.II.4 IT vybavení I E.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch   I Normovaná I
I chování                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.II.1 Kompenzační I F.II.1.1  I Manipulační pomůcky pro podporu    I 500 Kč   I
I pomůcky      I       I pozornosti (např. mačkací míčky)    I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.II.1.2  I Úprava pracovního prostředí (nábytku) I 500 Kč   I
I          I       I - zarážky proti houpání        I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.II.2 Speciální  I F.II.2.1  I Didaktické manipulační pomůcky     I 1 200 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.II.2.2  I Přehledy učiva             I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.II.2.3  I Pracovní sešity pro nácvik pozornosti I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.II.2.4  I Upravené pracovní listy (např.     I 1 000 Kč  I
I          I       I zjednodušení struktury, zvýraznění   I      I
I          I       I klíčových slov)            I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.II.3 Softwarové I F.II.3.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.II.4 IT vybavení I F.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch   I Normovaná I
I učení                                   I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.II.1 Kompenzační I G.II.1.1  I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.II.2 Speciální  I G.II.2.1  I Speciální didaktické (manipulační)   I 500 Kč   I
I učebnice a pomůcky I       I pomůcky pro výuku matematiky      I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.2a) I Speciální pomůcky pro vyvození a    I 150 Kč   I
I          I       I upevnění správného úchopu (lx)     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.2b) I Speciální pomůcky pro vyvození a    I 300 Kč   I
I          I       I upevnění správného úchopu (2x)     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
    I          I G.II.2.3  I Speciální didaktické (manipulační)   I 300 Kč   I
I          I       I pomůcky pro výuku čtení a psaní    I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.4a) I Čtecí záložka, čtecí okénko (lx)    I 50 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.4b) I Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)    I 250 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.5  I Pracovní sešity pro výuku naukových  I 500 Kč   I
I          I       I předmětů                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.6  I Speciální učebnice pro výuku čtení   I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.7  I Speciální učebnice pro výuku      I 500 Kč   I
I          I       I matematiky               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.II.2.8  I Pracovní materiály pro rozvoj     I 500 Kč   I
I          I       I koncentrace pozornosti         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.II.3 Softwarové I G.II.3.1  I Výukový software            I 1 500 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.II.4 IT vybavení I G.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a I Normovaná I
I životních podmínek                            I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.II.1 Kompenzační I H.II.1.1  I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.II.2 Speciální  I H.II.2.1  I Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu I 1 500 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I k zapůjčení              I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.2  I Psací a rýsovací náčiní        I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.3  I Speciální učebnice pro výuku čtení a  I 800 Kč   I
I          I       I českého jazyka             I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.4  I Knihy a encyklopedie pro rozvoj    I 700 Kč   I
I          I       I všeobecného přehledu          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.5  I Pomůcky pro rozvoj sociálních     I 700 Kč   I
I          I       I dovedností               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.6  I Pracovní sešity pro rozvoj dílčích   I 500 Kč   I
I          I       I funkcí                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.II.2.7  I Didaktické manipulační pomůcky pro   I 700 Kč   I
I          I       I rozvoj čtení, českého jazyka,     I      I
I          I       I matematiky               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.II.3 Softwarové I H.II.3.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.II.4 IT vybavení I H.II.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.II.1 Kompenzační I I.II.1.1  I Sklopná deska s protiskluzovou fólií  I 2 000 Kč  I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.1.2  I Programy a aplikace pro pleoptiku (v  I 2 000 Kč  I
I          I       I mateřské škole)            I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.1.3  I Vhodné osvětlení pracovního místa   I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.1.4  I Mechanické zvětšovací zařízení - lupa I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.1.5  I Lokální zastínění místnosti      I 3 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.1.6  I Relaxační koberec           I 2 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.II.2 Speciální  I I.II.2.1  I Vhodně upravené výukové materiály   I 3 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I (širší nebo výraznější kontury, syté  I      I
I          I       I kontrastní barvy, méně detailů; vhodný I      I
I          I       I font)                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.2.2  I Pracovní sešity s výraznou konturou  I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.2.3  I Pomůcky pro rozvoj smyslů a      I 3 000 Kč  I
I          I       I vizuomotorické koordinace       I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.II.2.4  I Pomůcky pro výuku tělesné výchovy   I 1 000 Kč  I
I          I       I (ozvučené míče)            I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.II.3 Softwarové I I.II.3.1  I                    I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.II.4 IT vybavení I I.II.4.1  I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání         I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.II.1 Kompenzační I K.II.1   I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.II.2 Speciální  I K.II.2.1  I Lupa                  I 3 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.2  I Mikroskop               I 3 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.3  I Preparační soupravy          I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.4  I Digitální fotoaparát          I 4 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.5  I Mapy                  I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.6  I Globus                 I 1 500 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
    I          I K.II.2.7  I Dalekohled               I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.8  I Modely vesmírných těles        I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.9  I Elektronické a technické stavebnice  I 5 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.10  I Laminátor a laminovací fólie      I 4 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.11  I Kopírovací karta (do knihovny)     I 1 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.12  I Flipchart               I 3 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.13  I Průkazy do knihoven s on-line přístupy I 600 Kč   I
I          I       I k odborným databázím          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.14  I Alternativní učebnice a učební texty  I 1 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.15  I Encyklopedie, atlasy a odborné     I 2 000 Kč  I
I          I       I slovníky                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.2.16  I Určovací klíče pro biologii a geologii I 400 Kč   I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.II.3 Softwarové I K.II.3.1  I Výukový software            I 2 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.II.4 IT vybavení I K.II.4.1  I Tablet                 I 8 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.4.2  I Flash disk               I 1 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.II.4.3  I Promítací plátno            I 3 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
Třetí stupeň
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační  I Normovaná I
I schopnosti                                I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.III.1      I A.III.1.1  I Pomůcky pro podporu sluchového vnímání I 1 000 Kč  I
I Kompenzační    I       I a rozlišování             I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.III.2 Speciální I A.III.2.1  I Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a  I 5 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I nácvik jazykových kompetencí ve všech I      I
I          I       I jazykových rovinách          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.III.2.2  I Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti,  I 2 000 Kč  I
I          I       I pozornosti               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.III.2.3  I Speciální učební materiály na rozvoj  I 3 000 Kč  I
I          I       I čtení                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.III.2.4  I Speciální učební materiály na rozvoj  I 2 000 Kč  I
I          I       I smyslového vnímání           I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.III.3 Softwarové I A.III.3.1  I Počítačové programy pro alternativní a I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I augmentativní komunikaci        I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.III.3.2  I Software pro rozvoj českého jazyka -  I 2 000 Kč  I
I          I       I slovní zásoby, pravopisu, syntaxe   I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.III.3.3  I Software na rozvoj komunikačních    I 5 000 Kč  I
I          I       I schopností a smyslového vnímání    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.III.4 IT     I A.III.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 8 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení  I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.III.1      I B.III.1.1  I 0                   I      I
I Kompenzační    I       I                    I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.III.2 Speciální I B.III.2.1  I Názorné didaktické pomůcky pro výuku  I 1 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I čtení a psaní             I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.2  I Názorné didaktické pomůcky pro výuku  I 1 000 Kč  I
I          I       I matematiky               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.3  I Názorné didaktické manipulační pomůcky I 2 000 Kč  I
I          I       I pro výuku naukových předmětů      I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.4  I Demonstrační obrázky          I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.5  I Didaktické pomůcky pro činnostní učení I 1 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.6  I Speciální didaktické pomůcky pro    I 2 000 Kč  I
I          I       I rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické I      I
I          I       I koordinace               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.7  I Speciální didaktické pomůcky pro    I 2 000 Kč  I
I          I       I rozvoj hrubé motoriky         I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.8  I Speciální učebnice pro výuku žáků s  I 3 000 Kč  I
I          I       I mentálním postižením          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.9  I Názorné didaktické manipulační pomůcky I 2 000 Kč  I
I          I       I pro rozvoj dílčích funkcí       I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.10 I Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy     I 3 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.III.2.11 I Bubny, Orffovy nástroje, perkuse    I 5 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.III.3 Softwarové I B.III.3.1  I Výukový software            I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.III.4 IT     I B.III.4.1  I Multidotykový počítač         I 16 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a I Normovaná I
I oslabení sluchového     vnímání                        I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.III.1      I C.III.1.1  I Úprava místnosti - totožné s druhým  I      I
I Kompenzační    I       I stupněm                I      I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.III.1.2  I Pomůcky pro rozvoj řeči        I 2 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.III.2 Speciální I C.III.2.1  I Speciální učebnice, učební texty,   I 3 500 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I materiály pro rozvoj jazykových    I      I
I          I       I kompetencí v českém jazyce       I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.III.2.2  I Didaktické materiály pro rozvoj    I 1 000 Kč  I
I          I       I sluchového vnímání           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.III.2.3  I Speciální učebnice pro žáky se     I 1 500 Kč  I
I          I       I sluchovým postižením          I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.III.3 Softwarové I C.III.3.1  I CD učebnice pro výuku českého     I 2 000 Kč  I
I vybavení      I       I znakového jazyka            I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.III.3.2  I Software - podpora učebnic formou   I 3 000 Kč  I
I          I       I českého znakového jazyka        I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.III.4 IT     I C.III.4.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.III.1      I D.III.1.1  I Speciální komponenty osobního počítače I 7 000 Kč  I
I Kompenzační    I       I (alternativní myš, klávesnice aj.)   I      I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.III.1.2  I Židle (sedačka) pro žáky, kteří    I 10 000 Kč I
I          I       I potřebují podporu sedu         I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.III.1.3  I Madla k WC               I 900 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.III.1.4  I Polohovací pytle            I 8 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.III.1.5  I Držák berlí na lavici         I 560 Kč   I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.III.2 Speciální I D.III.2.1  I Speciální rýsovací pomůcky       I 5 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.III.2.2  I Pomůcky pro výuku tělesné výchovy -  I 10 000 Kč I
I          I       I rovnovážné a balanční pomůcky pro   I      I
I          I       I senzomotorickou stimulaci       I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.III.3 Softwarové I D.III.3.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.III.4 IT     I D.III.4.1  I Dotykový monitor            I 16 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického   I Normovaná I
I spektra                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.III.1      I E.III.1.1  I Nábytek ke strukturalizaci prostoru  I 12 000 Kč I
I Kompenzační    I       I (policový regál, skříňky, barevné   I      I
I pomůcky      I       I koberce, paravan apod.)        I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.III.2 Speciální I E.III.2.1  I Sada strukturovaných krabic      I 2 500 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.III.2.2  I Soubor pomůcek pro nácvik sociálních  I 2 000 Kč  I
I          I       I dovedností               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.III.2.3  I Názorné manipulační pomůcky (čísla,  I 5 000 Kč  I
I          I       I písmena, tabulky)           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.III.2.4  I Listy na výrobu denních režimů a    I 500 Kč   I
I          I       I rozvrhů                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.III.2.5  I Speciální učebnice           I 3 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.III.3 Softwarové I E.III.3.1  I Komunikační programy pro alternativní I 8 000 Kč  I
I vybavení      I       I komunikaci               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.III.4 IT     I E.III.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 8 000 Kč  I
I vybavení      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.III.4.2  I Dotykový monitor            I 16 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch   I Normovaná I
I chování                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.III.1      I F.III.1.1  I Pomůcky pro relaxaci (koberec,     I 3 500 Kč  I
I Kompenzační    I       I overball aj.)             I      I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.III.1.2  I Pomůcky pro organizaci času, prostoru I 1 500 Kč  I
I          I       I a postupu práce            I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.III.2 Speciální I F.III.2.1  I Pomůcky pro nácvik sociálních     I 2 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I kompetencí               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.III.3 Softwarové I F.III.3.1  I Výukový software            I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I F.III.4 IT     I F.III.4.1  I Tablet                 I 8 000 Kč  I
I vybavení      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I F.III.4.2  I Notebook                I 15 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch   I Normovaná I
I učení                                   I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.III.1      I       I 0                   I      I
I Kompenzační    I       I                        I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.III.2 Speciální I G.III.2.1  I Speciální didaktické (manipulační)   I 2 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I pomůcky pro výuku matematiky      I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.2a) I Speciální pomůcky pro vyvození a    I 150 Kč   I
I          I       I upevnění správného úchopu (lx)     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.2b) I Speciální pomůcky pro vyvození a    I 300 Kč   I
I          I       I upevnění správného úchopu (2x)     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.3  I Speciální didaktické (manipulační)   I 700 Kč   I
I          I       I pomůcky pro výuku čtení a psaní    I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.4a) I Čtecí záložka, čtecí okénko (lx)    I 50 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.4b) I Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)    I 250 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.5  I Pracovní sešity pro výuku naukových  I 500 Kč   I
I          I       I předmětů                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.6  I Speciální učebnice pro výuku čtení   I 300 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I G.III.2.7  I Speciální učebnice pro výuku      I 300 Kč   I
I          I       I matematiky               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.III.3 Softwarové I G.III.3.1  I Výukový software            I 4 000 Kč  I
I vybavené      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I G.III.4 IT     I G.III.4.1  I Notebook                I 15 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a I Normovaná I
I životních podmínek                            I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.III.1      I H.III.1.1  I 0                   I      I
I Kompenzační    I       I                    I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.III.2 Speciální I H.III.2.1  I Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu I 1 500 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I k zapůjčení              I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.2  I Psací a rýsovací náčiní        I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.3  I Speciální učebnice pro výuku čtení   I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.4  I Knihy a encyklopedie pro rozvoj    I 700 Kč   I
I          I       I všeobecného rozhledu          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.5  I Speciální učebnice pro výuku českého  I 300 Kč   I
I          I       I jazyka                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.6  I Pomůcky pro rozvoj sociálních     I 500 Kč   I
I          I       I dovedností               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.7  I Pracovní sešity pro rozvoj dílčích   I 500 Kč   I
I          I       I funkcí                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I H.III.2.8  I Didaktické manipulační pomůcky pro   I 500 Kč   I
I          I       I rozvoj čtení, dílčích funkcí, českého I      I
I          I       I jazyka, matematiky)          I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.III.3 Softwarové I H.III.3.1  I Výukový software            I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I H.III.4 IT     I H.III.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 8 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.III.1      I I.III.1.1  I Hardware a software na kompenzaci   I 30 000 Kč I
I Kompenzační    I       I zrakových funkcí (zvětšovací zařízení, I      I
I pomůcky      I       I optické pomůcky)            I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.1.2  I Mechanické zvětšovací zařízení - lupa I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.1.3  I Vodící lišty              I 12 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.1.4  I Klávesnice pro slabozraké       I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.1.5  I Osvětlení               I 4 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.III.2 Speciální I I.III.2.1  I Elektronická verze učebnic       I 4 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.2  I Didaktické pomůcky pro výuku naukových I 4 500 Kč  I
I          I       I předmětů, upravené pro slabozraké žáky I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.3  I Montessori pomůcky           I 15 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.4  I Pomůcky k rýsování slabozrakých    I 2 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.5  I Kalkulátor s velkým displejem a    I 4 000 Kč  I
I          I       I hlasovým výstupem           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.6  I Sešity v odpovídajícím formátu     I 500 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.7  I Tabulky na psaní Braillova písma a   I 1 500 Kč  I
I          I       I pomůcky pro výuku Braillova písma   I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.III.2.8  I Zy-Tex papír A4            I 5 500 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.III.3 Softwarové I I.III.3.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.III.4 IT     I I.III.4.1  I Notebook                I 15 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
     
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání         I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.III.1      I K.III.1.1  I 0                   I      I
I Kompenzační    I       I                    I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.III.2 Speciální I K.III.2.1  I Mikroskop               I 20 000 Kč I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.2  I Binokulární lupa            I 10 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.3  I Preparační soupravy          I 1 500 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.4  I Dalekohled               I 10 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.5  I Hvězdářský dalekohled         I 20 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.6  I Soupravy na přírodovědné pokusy a   I 10 000 Kč I
I          I       I výzkumy                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.7  I Odborné knihy pro oblasti       I 3 000 Kč  I
I          I       I rozšiřujícího učiva včetně       I      I
I          I       I elektronických publikací        I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.8  I Odborné časopisy (i elektronické verze I 2 000 Kč  I
I          I       I a včetně ročního předplatného)     I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.2.9  I Pronájem (vybavení) odborného     I 10 000 Kč I
I          I       I pracoviště včetně odborného personálu I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.III.3 Softwarové I K.III.3.1  I Výukový software            I 3 000 Kč  I
I vybavení      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.3.2  I Odborné programy pro podporu sběru,  I 20 000 Kč I
I          I       I evidence nebo zpracování výzkumných  I      I
I          I       I dat                  I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.III.4 IT     I K.III.4.1  I Stolní PC               I 15 000 Kč I
I vybavení (s    I-------------I----------------------------------------I------------I
I přístupem k    I K.III.4.2  I Notebook                I 15 000 Kč I
I internetu)     I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.4.3  I Skener                 I 4 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.4.4  I Videokamera a střihačský program    I 7 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.4.5  I Digitální fotoaparát          I 5 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.4.6  I Přehrávače a rekordéry pro CD a DVD  I 4 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.III.4.7  I Školní měřicí systémy pro přírodovědné I 50 000 Kč I
I          I       I předměty                I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
Čtvrtý stupeň
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační  I Normovaná I
I schopnosti                                I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.IV.1 Kompenzační I A.IV.1.1  I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I 5 000 Kč  I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.1.2  I Pomůcky pro podporu sluchového vnímání I 1 000 Kč  I
I          I       I a rozlišování             I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.1.3  I Komunikátor              I 8 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.IV.2 Speciální  I A.IV.2.1  I Speciální učební materiály pro rozvoj I 3 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I čtení                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.2.2  I Speciální pomůcky pro rozvoj      I 5 000 Kč  I
I          I       I komunikačních funkcí a jazykových   I      I
I          I       I kompetencí               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.2.3  I Speciální učební materiály na rozvoj  I 2 000 Kč  I
I          I       I smyslového vnímání           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.2.4  I Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, I 2 000 Kč  I
I          I       I paměti a pozornosti          I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.IV.3 Softwarové I A.IV.3.1  I Software na přepis psané řeči do    I 15 000 Kč I
I vybavení      I       I hlasového výstupu           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.IV.3.2  I Software pro alternativní komunikaci  I 5 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.IV.4 IT vybavení I A.IV.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 16 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení  I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.IV.1 Kompenzační I B.IV.1.1  I Úprava pracovního prostředí -     I 5 000 Kč  I
I pomůcky      I       I strukturace (Paravan, barevné pásky,  I      I
I          I       I barevné koberce apod.)         I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.1.2  I Pomůcky pro rozvoj augmentativní a   I 5 000 Kč  I
I          I       I alternativní komunikace (zvukové    I      I
I          I       I hračky, komunikační tabulky)      I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.IV.2 Speciální  I B.IV.2.1  I Názorné didaktické (manipulační)    I 10 000 Kč I
I učebnice a pomůcky I       I pomůcky                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.2.2  I Speciální učebnice pro žáky základní  I 5 000 Kč  I
I          I       I školy speciální            I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.2.3  I Soubor pomůcek pro nácvik sociálních  I 2 000 Kč  I
I          I       I dovedností               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.2.4  I Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci I 10 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.2.5  I Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné    I 8 000 Kč  I
I          I       I motoriky                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I              I B.IV.2.6  I Montessori pomůcky           I 15 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.IV.3 Softwarové I B.IV.3.1  I Výukové programy            I 10 000 Kč I
I vybavení      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.IV.3.2  I Software pro alternativní a      I 11 000 Kč I
I          I       I augmentativní komunikaci        I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.IV.4 IT vybavení I B.IV.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 16 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a I Normovaná I
I oslabení sluchového vnímání                        I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.IV.1 Kompenzační I C.IV.1.1  I Pomůcky pro podporu dalších      I 1 000 Kč  I
I pomůcky      I       I komunikačních systémů         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.IV.2 Speciální  I C.IV.2.1  I viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.IV.3 Softwarové I C.IV.3.1  I Multimediální učebnice s podporou   I 9 000 Kč  I
I vybavení      I       I českého znakového jazyka        I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.IV.3.2  I SW a HW pro automatický přepis mluvené I 12 000 Kč I
I          I       I řeči v reálném čase          I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.IV.4 IT vybavení I C.IV.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 8 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.IV.1 Kompenzační I D.IV.1.1  I Vozík mechanický            I 22 000 Kč I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.1.2  I Nájezdové lyžiny            I 8 200 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.1.3  I Schodolez               I 116 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.1.4  I Nástavce na WC             I 1 200 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.1.5  I Stůl vhodný k vozíku          I 10 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.1.6  I Speciální hardware - myš, klávesnice  I 11 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.IV.2 Speciální  I D.IV.2.1  I Taktilně haptické didaktické pomůcky  I 5 000 Kč  I
I učebnice a učební I-------------I----------------------------------------I------------I
I pomůcky      I D.IV.2.2  I Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci I 5 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.IV.2.3  I Pomůcky pro rozvoj motoriky      I 5 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.IV.3 Softwarové I D.IV.3.1  I Software pro alternativní komunikaci  I 11 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.IV.4 IT vybavení I D.IV.4.1  I Kamery připevněné na monitoru PC k   I 40 000 Kč I
I          I       I snímání pohybů hlavy (včetně SW)    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického   I Normovaná I
I spektra                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.IV.1 Kompenzační I E.IV.1.1  I Komunikátor              I 5 000 Kč  I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.IV.1.2  I Programy pro alternativní komunikaci  I 5 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.IV.1.3  I Speciální hardware - myš, klávesnice  I 10 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.IV.1.4  I Úprava pracovního prostředí      I 5 000 Kč  I
I          I       I (strukturace) - Paravan, barevné    I      I
I          I       I pásky, barevné koberce apod.      I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.IV.2 Speciální  I E.IV.2.1  I Individualizované pomůcky (symboly,  I 5 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I speciální učebnice, sešity, pracovní  I      I
I          I       I listy, deníky, scénáře, schémata,   I      I
I          I       I strukturované úkoly apod.)       I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I E.IV.2.2  I Pomůcky pro rozvoj augmentativní a   I 8 000 Kč  I
I          I       I alternativní komunikace (zvukové    I      I
I          I       I hračky, komunikační tabulky aj.)    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.IV.3 Softwarové I E.IV.3.1  I 0                   I      I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.IV.4 IT vybavení I E.IV.4.1  I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 16 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.IV.1 Kompenzační I I.IV.1.1  I Zápisník pro nevidomé         I 85 000 Kč I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.2  I Pichtův psací stroj          I 15 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.3  I Software na přepis psané řeči do    I 3 000 Kč  I
I          I       I hlasového výstupu           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.4  I Diktafon                I 7 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.5  I Vodící lišty              I 8 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.6  I Braillský řádek            I 90 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.7  I Kalkulátor s hlasovým výstupem     I 4 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.1.8  I Braillská tiskárna           I 100 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.IV.2 Speciální  I I.IV.2.1a) I Učebnice v Braillově písmu nebo    I 10 000 Kč I
I učebnice a pomůcky I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I          I       I Braillova bodového písma (500 stran)  I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.1b) I Učebnice     v Braillově písmu nebo    I 20 000 Kč I
I          I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I          I       I Braillova bodového písma (1000 stran) I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.1c) I Učebnice v Braillově písmu nebo    I 40 000 Kč I
I          I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I          I       I Braillova bodového písma (2000 stran) I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.2  I Braillský papír            I 800 Kč   I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.3  I Fuser-příprava názorných edukačních  I 40 000 Kč I
I          I       I materiálů               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.4  I Rýsovací souprava pro nevidomé     I 3 250 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.5  I Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely  I 20 000 Kč I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.6  I Speciální pomůcky na tělesnou výchovu I 5 000 Kč  I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I I.IV.2.7  I Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání I 2 000 Kč  I
I          I       I a prostorové orientace         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.IV.3 Softwarové I I.IV.3.1  I Čtecí a odečítací programy       I 40 000 Kč I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.IV.4 IT vybavení I I.IV.4.1  I 0                   I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I J. Žáci s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadami   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I J.IV.1 Kompenzační I J.IV.1.1  I Volba pomůcek se řídí potřebou     I      I
I pomůcky      I       I kompenzace obtíží žáka         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I J.IV.2 Speciální  I J.IV.2.1  I Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit I      I
I učebnice a učební I       I kombinací postižení a převládajících  I      I
I pomůcky      I       I obtíží žáka              I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání         I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.IV.1 Kompenzační I       I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.IV.2 Speciální  I K.IV.2.1  I Hvězdářský dalekohled         I 30 000 Kč I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.IV.2.2  I Soupravy na přírodovědné pokusy a   I 30 000 Kč I
I          I       I výzkumy                I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I K.IV.2.3  I Odborné knihy a časopisy včetně    I 10 000 Kč I
I          I       I elektronických pro podporu výzkumné  I      I
I          I       I činnosti                I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.IV.3 Softwarové I K.IV.3.1  I Odborné programy pro podporu sběru,  I 50 000 Kč I
I vybavení      I       I evidence nebo zpracování výzkumných  I      I
I          I       I dat                  I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I K.IV.4 IT vybavení I K.IV.4.1  I Licence pro online přístup k databázím I 50 000 Kč I
I (s přístupem k   I       I odborných publikací          I      I
I internetu)     I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
Pátý stupeň
 
POZNÁMKA: Podpůrná opatření pátého stupně jsou určena zejména pro žáky s kombinovaným 
postižením. Pro žáky se musí vybírat takové pomůcky, které odpovídají jejich speciálním 
vzdělávacím potřebám. Můžou se použít kombinace jednotlivých podpůrných opatření z tabulek 
A - I (viz kategorie J).
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační  I Normovaná I
I schopnosti                                I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.V.1 Kompenzační I A.V.1.1   I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I 5 000 Kč  I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.1.2   I Pomůcky pro podporu sluchového vnímání I 1 000 Kč  I
I          I       I a rozlišování             I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.1.3   I Komunikátor              I 10 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.V.2 Speciální  I A.V.2.1   I Speciální učební materiály pro rozvoj I 3 000 Kč  I
I učebnice a pomůcky I       I čtení                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.2.2   I Speciální pomůcky pro rozvoj      I 5 000 Kč  I
I          I       I komunikačních funkcí a jazykových   I      I
I          I       I kompetencí               I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.2.3   I Speciální učební materiály na rozvoj  I 2 000 Kč  I
I          I       I smyslového vnímání           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.2.4   I Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, I 2 000 Kč  I
I          I       I paměti a pozornosti          I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.2.5   I Pomůcka pro myofunkční terapii a    I 7 000 Kč  I
I          I       I orofaciální stimulaci         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.V.3 Softwarové  I A.V.3.1   I Software na přepis psané řeči do    I 15 000 Kč I
I vybavení      I       I hlasového výstupu           I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I A.V.3.2   I Software pro alternativní komunikaci  I 5 000 Kč  I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I A.V.4 IT vybavení I A.V.4.1   I Počítač / tablet (podle potřeb žáka)  I 16 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení  I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.V.1 Kompenzační I B.V.1.1   I 0                   I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.V.2 Speciální  I B.V.2.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I B.V.2.2   I Pomůcky     podle individuálních potřeb  I      I
I          I       I žáka (MP pravděpodobně v kombinaci s  I      I
I          I       I tělesným a řečovým postižením)     I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.V.3 Softwarové  I B.V.3.1   I Speciální softwarové vybavení     I 5 000 Kč  I
I vybavení      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I B.V.4 IT vybavení I B.V.4.1   I Tablet nebo multidotykový monitor   I 16 000 Kč I
I          I       I (podle potřeb žáka)          I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a I Normovaná I
I oslabení sluchového vnímání                        I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.V.1 Kompenzační I C.V.1.1   I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I 3 000 Kč  I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I C.V.1.2   I Spotřební materiál na výrobu pomůcek  I 2 000 Kč  I
I          I       I pro augmentativní a alternativní    I      I
I          I       I komunikaci               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.V.2 Speciální  I C.V.2.1   I viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I C.V.3 Softwarové  I C.V.3.1   I Komunikační program pro alternativní  I 20 000 Kč I
I vybavení      I       I komunikaci               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.V.1 Kompenzační I D.V.1.1   I Polohovací sedačka/lehátko       I 10 000 Kč I
I pomůcky      I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.V.1.2   I Zvedák                 I 30 000 Kč I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.V.2 Speciální  I D.V.2.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.V.3. Softwarové I D.V.3.1   I Software pro augmentativní a      I 20 000 Kč I
I vybavení      I       I alternativní komunikaci (komunikační  I      I
I          I       I tabulky, komunikátor, software)    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I D.V.4 IT vybavení I D.V.4.1   I Držák na tablet včetně ochranného   I 10 000 Kč I
I          I       I obalu                 I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.V.4.2   I Joystick pro alternativní ovládání   I 6 000 Kč  I
I          I       I tabletu                I      I
I          I-------------I----------------------------------------I------------I
I          I D.V.4.3   I PC pracoviště pro žáky s nejtěžším   I 50 000 Kč I
I          I       I postižením               I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického   I Normovaná I
I spektra                                  I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.V.1 Kompenzační I E.V.1.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I E.V.2 Speciální  I E.V.2.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.V.1 Kompenzační I I.V.1.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I pomůcky      I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I I.V.2 Speciální  I I.V.2.1   I Viz předchozí stupně          I      I
I učebnice a pomůcky I       I                    I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------I------------I
I J. Žáci s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadami   I Normovaná I
I                                      I finanční  I
I                                      I náročnost I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I J.V.1 Kompenzační I J.V.1.1   I Volba pomůcek se řídí potřebou     I      I
I pomůcky      I       I kompenzace obtíží žáka         I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
I J.V.2 Speciální  I J.V.2.1   I Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit I      I
I učebnice a učební I       I kombinací postižení a převládajících  I      I
I pomůcky      I       I obtíží žáka.              I      I
I--------------------I-------------I----------------------------------------I------------I
5. Část C:
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Rozsah poskytovaného podpůrného opatření     I     Počet hodin/rok I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           1 I        hod/týden I           40 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           2 I        hod/týden I           80 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           3 I        hod/týden I           120 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           4 I        hod/týden I           160 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           5 I        hod/týden I           200 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           6 I        hod/týden I           240 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           7 I        hod/týden I           280 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           8 I        hod/týden I           320 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           9 I        hod/týden I           360 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           10 I        hod/týden I           400 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           11 I        hod/týden I           440 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           12 I        hod/týden I           480 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           13 I        hod/týden I           520 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
    I           14 I        hod/týden I           560 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           15 I        hod/týden I           600 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           16 I        hod/týden I           640 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           17 I        hod/týden I           680 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           18 I        hod/týden I           720 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           19 I        hod/týden I           760 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           20 I        hod/týden I           800 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           21 I        hod/týden I           840 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           22 I        hod/týden I           880 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           23 I        hod/týden I           920 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           24 I        hod/týden I           960 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           25 I        hod/týden I          1000 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           26 I        hod/týden I          1040 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           27 I        hod/týden I          1080 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           28 I        hod/týden I          1120 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           29 I        hod/týden I          1160 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           30 I        hod/týden I          1200 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           31 I        hod/týden I          1240 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           32 I        hod/týden I          1280 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           33 I        hod/týden I          1320 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           34 I        hod/týden I          1360 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           35 I        hod/týden I          1400 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           36 I        hod/týden I          1440 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           37 I        hod/týden I          1480 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           38 I        hod/týden I          1520 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           39 I        hod/týden I          1560 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           40 I        hod/týden I          1600 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
                                      ".
4) § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
9) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
10) Kupř. zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.
*) Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.
13. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
14. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.
2. V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017, a ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministr:
prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.

Související dokumenty