263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Schválený:
263/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI
 
§ 1
Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
(1) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen "zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby").
(3) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v plynárenství, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa zákazníků kategorie domácnost podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy registrovaná plánovaná roční spotřeba plynu do 45 MWh. Plánovanou roční spotřebou plynu se rozumí plánovaná roční spotřeba plynu odběrného místa zákazníka v domácnosti evidovaná v informačním systému operátora trhu k okamžiku vyhodnocení denních odchylek provedeného podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem za rozhodný den podle § 2 odst. 1.
(4) Výše příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti v elektroenergetice a plynárenství je stanovena v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Rozhodné dny
(1) Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti v elektroenergetice a plynárenství musí splňovat podmínky podle § 1 pro zohlednění příspěvku, je 21. prosinec 2022.
(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti v elektroenergetice nebo plynárenství, je 1. únor 2023.
 
§ 3
Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
(1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků podá operátor trhu Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") nejpozději do 12. ledna 2023.
(2) Náležitostmi žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) požadovaná celková částka,
c) identifikace obchodníků s elektřinou a obchodníků s plynem a uvedení jednotlivých částek, které jim má operátor trhu uhradit na zohlednění příspěvku jejich zákazníkům v domácnosti,
d) účel, na který jsou finanční prostředky určeny,
e) číslo bankovního účtu.
(3) V případě potřeby poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek z důvodu vypořádání rozdílu mezi poskytnutými platbami na zohlednění příspěvků a celkovými náklady obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem na příspěvek mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem operátor trhu podá žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
§ 4
Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
(1) Provozovatel distribuční soustavy v elektroenergetice předá do 6. ledna 2023 do 18:00 operátorovi trhu ke každému odběrnému místu připojenému k dané soustavě a registrovanému v informačním systému operátora trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 ve formátu definovaném operátorem trhu
a) údaj o distribuční sazbě sjednané pro odběrné místo,
b) v případě distribuční sazby kategorie D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou rovněž údaj o tom, zda provozovatel distribuční soustavy v elektroenergetice sjednal službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přiděleným identifikačním číslem osoby.
(2) Operátor trhu předá do 12. ledna 2023 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu obchodníkovi s elektřinou informaci o celkové částce pro zohlednění příspěvku zákazníkům v domácnosti, se kterými tento obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo kterým jinak zajišťoval dodávku elektřiny, a dále za každé odběrné místo podle § 1 odst. 1 a 2, do kterého obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny,
a) identifikační číselný kód odběrného místa,
b) údaj o distribuční sazbě a údaj o tom, zda provozovatel distribuční soustavy v elektroenergetice sjednal službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přiděleným identifikačním číslem osoby, a to podle údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice podle odstavce 1,
c) informaci o výši platby na zohlednění příspěvku vztahující se k danému odběrnému místu stanovené na základě údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice podle odstavce 1 a části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Provozovatel distribuční soustavy v plynárenství předá v termínu podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaj o plánované roční spotřebě plynu ve formátu definovaném operátorem trhu. Provozovatel distribuční soustavy v plynárenství předá do 6. ledna 2023 do 18:00 operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu ke každému odběrnému místu připojenému k dané soustavě a registrovanému v informačním systému operátora trhu údaj o kategorii zákazníka podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 ve formátu definovaném operátorem trhu.
(4) Operátor trhu předá do 12. ledna 2023 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu obchodníkovi s plynem informaci o celkové částce pro zohlednění příspěvku zákazníkům v domácnosti, se kterými tento obchodník s plynem k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo kterým jinak zajišťoval dodávku plynu, a dále za každé odběrné místo zákazníka v domácnosti podle § 1 odst. 3, do kterého obchodník s plynem k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku plynu,
a) identifikační číselný kód odběrného místa,
b) údaj o plánované roční spotřebě plynu daného odběrného místa evidované v informačním systému operátora trhu podle odstavce 3, a to podle údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy v plynárenství podle odstavce 3,
c) informaci o výši platby na zohlednění příspěvku vztahující se k danému odběrnému místu stanovené na základě plánované roční spotřeby plynu předané provozovatelem distribuční soustavy v plynárenství podle odstavce 3 a podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(5) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem předá operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu v členění podle identifikačních číselných kódů odběrných míst informaci o výši příspěvku zohledněného pro každé odběrné místo zákazníka v domácnosti do
a) 15. září 2023 pro odběrná místa zákazníků v domácnosti, kde v období od rozhodného dne podle § 2 odst. 1 do 31. srpna 2023 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku a bylo provedeno vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu podle § 6 odst. 2, a
b) 30. září 2024 pro odběrná místa zákazníků v domácnosti, kde v období od rozhodného dne podle § 2 odst. 1 do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 2 odst. 2 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku.
(6) Operátor trhu na svých internetových stránkách zveřejní formáty pro předávání údajů podle odstavců 1 a 3, § 12 odst. 3 a 5 a § 20 odst. 4 do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
§ 5
Termíny pro poskytování finančních prostředků
(1) Ministerstvo uhradí operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 16. ledna 2023. V případě žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků podle § 3 odst. 3 uhradí ministerstvo operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 4 pracovních dnů od podání žádosti.
(2) Operátor trhu do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva uhradí obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem finanční prostředky na příspěvek na jejich bankovní účet registrovaný v informačním systému operátora trhu.
 
§ 6
Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu
(1) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem je povinen zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny nebo plynu, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu. Pokud zbylá část příspěvku po zohlednění v předchozích zálohových platbách nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se v zálohové platbě v takové zbylé výši. Pokud výše sjednané nebo stanovené zálohové platby podle věty první nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se příspěvek v zálohové platbě ve výši takové zálohové platby. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem zohledňovat příspěvek podle odstavce 3.
(2) Příspěvek nebo jeho zbývající část nezohledněnou v zálohových platbách podle odstavce 1 zohlední obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu nebo v mimořádném vyúčtování při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu podle právního předpisu upravujícího náležitosti, rozsah a termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích po rozhodném dni podle § 2 odst. 2.
(3) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem může zohlednit příspěvek rovněž na dluhy zákazníka v domácnosti vzniklé před rozhodným dnem podle § 2 odst. 2 z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo plynu nebo související službu v elektroenergetice nebo související službu v plynárenství nebo vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu do odběrného místa zákazníka v domácnosti, pro které se příspěvek zohledňuje, včetně příslušenství těchto dluhů, a to v rozsahu a pořadí podle občanského zákoníku. Informaci o tom obdrží zákazník v domácnosti nejpozději v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství.
(4) Příspěvek nelze zohlednit na jiné dluhy zákazníka v domácnosti nesouvisející bezprostředně s dodávkou elektřiny nebo dodávkou plynu nebo související službou v elektroenergetice nebo související službou v plynárenství, zejména na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb za dodávku elektřiny nebo plynu nebo související službu v elektroenergetice nebo související službu v plynárenství nebo na platby za jiné služby nebo zboží poskytované nebo zajišťované obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem vedle hlavního závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
(5) Je-li u odběrného místa zákazníka v domácnosti, pro které se příspěvek zohledňuje, před rozhodným dnem podle § 2 odst. 2 provedeno mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, zohlední obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem příspěvek tak, že do 15 dnů od rozhodného dne podle § 2 odst. 2 uhradí příspěvek ve prospěch zákazníka v domácnosti.
 
§ 7
Reklamace zohlednění příspěvku
(1) Zákazník v domácnosti je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny nebo dodávek plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domácnosti oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství.
(2) Pokud zákazník v domácnosti uplatní u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku podle odstavce 1, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace. K této lhůtě se připočítává doba, po kterou oprávněnost důvodů reklamace prověřoval operátor trhu, a případně provozovatel distribuční soustavy podle odstavců 3 a 4.
(3) Je-li tvrzeným důvodem reklamace zohlednění příspěvku nesprávnost výše zohledněného příspěvku z důvodu sjednané distribuční sazby nebo plánované roční spotřeby podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen postoupit reklamaci operátorovi trhu. Operátor trhu je povinen prověřit, zda poskytl obchodníkovi s elektřinou platbu na zohlednění příspěvku ve výši odpovídající distribuční sazbě podle údajů předaných pro účel zohlednění příspěvku operátorovi trhu provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice nebo obchodníkovi s plynem platbu na zohlednění příspěvku v rozsahu odpovídajícím plánované roční spotřebě plynu podle údajů předaných pro účel zohlednění příspěvku operátorovi trhu provozovatelem distribuční soustavy v plynárenství, a vyrozumět obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem o prověření do 10 pracovních dní od doručení reklamace od obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.
(4) Pokud v reklamaci zohlednění příspěvku zákazník v domácnosti tvrdí, že mu byl zohledněn příspěvek ve výši, která neodpovídá sjednané distribuční sazbě pro jeho odběrné místo, a jím tvrzené skutečnosti doloží, postoupí operátor trhu do 10 pracovních dnů reklamaci zohlednění příspěvku provozovateli distribuční soustavy v elektroenergetice. Pokud v reklamaci zohlednění příspěvku zákazník v domácnosti tvrdí, že mu byl zohledněn příspěvek ve výši, která neodpovídá jím tvrzené plánované roční spotřebě plynu v porovnání s plánovanou roční spotřebou plynu podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a jím tvrzenou plánovanou roční spotřebu a způsob jejího stanovení doloží, postoupí operátor trhu do 10 pracovních dnů reklamaci zohlednění příspěvku provozovateli distribuční soustavy v plynárenství. Provozovatel distribuční soustavy je povinen prověřit správnost údajů předaných operátorovi trhu pro účel zohlednění příspěvku a skutečnosti tvrzené a dokládané zákazníkem v domácnosti v reklamaci zohlednění příspěvku a vyrozumět operátora trhu o prověření do 10 pracovních dní od doručení reklamace od operátora trhu. Operátor trhu vyrozumí obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem o prověření reklamace podle věty druhé do 5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o prověření reklamace od provozovatele distribuční soustavy.
(5) Je-li reklamace posouzena jako oprávněná z důvodu nesprávnosti distribuční sazby předané provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice operátorovi trhu, provozovatel distribuční soustavy v elektroenergetice současně s vyrozuměním o prověření reklamace vypořádá rozdíl v platbách za službu distribuční soustavy. Je-li reklamace zohlednění příspěvku z důvodu sjednané distribuční sazby nebo plánované roční spotřeby podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení posouzena jako oprávněná, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen vypořádat rozdíl v nesprávně zohledněném příspěvku nebo v elektroenergetice v platbách za službu distribuční soustavy do 15 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro vypořádání reklamace podle odstavce 2.
(6) Na vyřizování reklamace zohlednění příspěvku z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku se ustanovení o vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny nebo dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávek elektřiny nebo kvalitu dodávek plynu a souvisejících služeb v elektroenergetice nebo souvisejících služeb v plynárenství nepoužijí.
 
§ 8
Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem
(1) V případě, kdy obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zjistí rozdíl mezi výší platby operátora trhu na zohlednění příspěvku a výší příspěvku zjištěné obchodníkem vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domácnosti, předá operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu tyto údaje o daném odběrném místě zákazníka v domácnosti:
a) identifikační číselný kód odběrného místa,
b) informaci o rozdílu vztahujícím se k danému odběrnému místu,
c) důvod zjištěného rozdílu.
(2) Operátor trhu vyzve provozovatele distribuční soustavy k vyjádření k podkladům předaným obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem a k případné opravě údajů předaných podle § 4.
(3) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem vyšší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen uhradit rozdíl mezi původně stanovenou výší platby na zohlednění příspěvku a nově stanovenou výší platby na zohlednění příspěvku, nejvýše však do výše dosud nezohledněného příspěvku, ve prospěch operátora trhu do 10 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku. Pokud již došlo k zohlednění příspěvku nebo jeho části, obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem ve lhůtě do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, o této skutečnosti informuje operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu a současně sdělí identifikační číselný kód odběrného místa a výši dosud zohledněného příspěvku. Operátor trhu předá informaci o identifikačním číselném kódu odběrného místa, rozsahu neoprávněně zohledněného příspěvku a obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem, který k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny nebo dodávku plynu do odběrného místa, ministerstvu.
(4) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem nižší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je operátor trhu povinen uhradit rozdíl v prostředcích na zohlednění příspěvku ve prospěch obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem do 12 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, s výjimkou případů, kdy operátor trhu požádá ministerstvo o poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek podle § 3 odst. 3 a uhradí tento dluh na účet obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva.
 
ČÁST DRUHÁ
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY
 
§ 9
Kategorie odběrných míst zákazníků v domě s byty a výše příspěvku
(1) Odběrná místa zákazníků v domě s byty, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a v nichž zákazník v domě s byty odebírá elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie, který není k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie.
(2) Výše příspěvku na jeden byt užívaný k bydlení v domě s byty je stanovena v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 10
Rozhodné dny
(1) Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty v elektroenergetice a plynárenství musí splňovat podmínky podle § 9 pro zohlednění příspěvku, je 30. září 2022.
(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zákazníka v domě s byty v elektroenergetice nebo plynárenství, je 1. únor 2023.
 
§ 11
Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
(1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků podá operátor trhu ministerstvu nejpozději do 12. ledna 2023.
(2) Náležitostmi žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) požadovaná celková částka,
c) identifikace obchodníků s elektřinou a obchodníků s plynem a uvedení jednotlivých částek, které jim má operátor trhu uhradit na zohlednění příspěvku jejich zákazníkům v domě s byty,
d) účel, na který jsou finanční prostředky určeny,
e) číslo bankovního účtu.
(3) V případě potřeby poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek z důvodu vypořádání rozdílu mezi poskytnutými finančními prostředky na příspěvek a celkovými náklady obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem na příspěvek mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem operátor trhu podá žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
§ 12
Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
(1) Zákazník v domě s byty předá do 30. listopadu 2022 provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie. Rozsah předávaných údajů a vzor formuláře pro předání údajů stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. Pokud zákazník v domě s byty v termínu podle věty první změní nebo opraví předané údaje, použije provozovatel distribuční soustavy poslední známé předané údaje. K údajům předaným po termínu podle věty první se nepřihlíží.
(2) Zákazník v domě s byty předá údaje podle odstavce 1 prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného provozovatelem distribuční soustavy, pokud provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách do rozhodného dne podle § 10 odst. 1. Pokud provozovatel distribuční soustavy neprovozuje elektronický systém pro předání požadovaných údajů podle odstavce 1, předává zákazník v domě s byty údaje podle odstavce 1 prostřednictvím datové schránky provozovatele distribuční soustavy nebo na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů podle odstavce 1 provozovatel distribuční soustavy zřídí a uveřejní na jeho internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené provozovateli distribuční soustavy na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. V případě předávání údajů na elektronický kontakt provozovatele distribuční soustavy musí být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.
(3) Provozovatel distribuční soustavy v elektroenergetice předá do 6. ledna 2023 do 18:00 operátorovi trhu podle údajů předaných zákazníkem v domě s byty podle odstavce 1 ke každému odběrnému místu zákazníka v domě s byty připojenému k dané soustavě a registrovanému v informačním systému operátora trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 ve formátu definovaném operátorem trhu tyto údaje:
a) identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty,
b) údaj o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie.
(4) Operátor trhu předá do 12. ledna 2023 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu obchodníkovi s elektřinou informaci o celkové částce pro zohlednění příspěvku zákazníkům v domě s byty, se kterými tento obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny, a dále mu předá za každé odběrné místo zákazníka v domě s byty, do kterého obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny, podle údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice podle odstavce 3 nebo stanovených na základě těchto údajů, tyto údaje:
a) identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty,
b) údaj o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie,
c) informace o výši platby na zohlednění příspěvku vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domě s byty.
(5) Provozovatel distribuční soustavy v plynárenství předá elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu do 6. ledna 2023 do 18:00 operátorovi trhu podle údajů předaných zákazníkem v domě s byty podle odstavce 1 ke každému odběrnému místu zákazníka v domě s byty připojenému k dané soustavě a registrovanému v informačním systému operátora trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 ve formátu definovaném operátorem trhu tyto údaje:
a) označení odběrného místa v informačním systému operátora trhu příznakem zákazníka v domě s byty,
b) identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty,
c) údaj o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie.
(6) Operátor trhu předá do 12. ledna 2023 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu obchodníkovi s plynem informaci o celkové částce pro zohlednění příspěvku zákazníkům v domě s byty, se kterými tento obchodník s plynem k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku plynu, a dále mu předá za každé odběrné místo zákazníka v domě s byty, do kterého obchodník s plynem k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku plynu, podle údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy v plynárenství podle odstavce 5 nebo stanovených na základě těchto údajů, tyto údaje:
a) identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty,
b) údaj o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie,
c) informace o výši platby na zohlednění příspěvku vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domě s byty.
(7) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem předá operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu v členění podle identifikačních číselných kódů odběrných míst zákazníků v domě s byty informaci o výši příspěvku zohledněného pro každé odběrné místo zákazníka v domě s byty do
a) 15. září 2023 pro odběrná místa zákazníků v domě s byty, kde v období od rozhodného dne podle § 10 odst. 1 do 31. srpna 2023 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku a bylo provedeno vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu podle § 14 odst. 2, a
b) 30. září 2024 pro odběrná místa zákazníků v domě s byty, kde v období od rozhodného dne podle § 10 odst. 1 do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 10 odst. 2 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku.
 
§ 13
Termíny pro poskytování finančních prostředků
(1) Ministerstvo uhradí operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 16. ledna 2023. V případě žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků podle § 11 odst. 3 uhradí ministerstvo operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 4 pracovních dnů od podání žádosti.
(2) Operátor trhu do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva uhradí obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem finanční prostředky na příspěvek na jeho bankovní účet registrovaný v informačním systému operátora trhu.
 
§ 14
Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu
(1) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem je povinen zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny nebo plynu, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu. Pokud zbylá část příspěvku po zohlednění v předchozích zálohových platbách nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se v zálohové platbě v takové zbylé výši. Pokud výše sjednané nebo stanovené zálohové platby podle věty první nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se příspěvek v zálohové platbě ve výši takové zálohové platby. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem zohledňovat příspěvek podle odstavce 3.
(2) Příspěvek nebo jeho zbývající část nezohledněnou v zálohových platbách podle odstavce 1 zohlední obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu nebo v mimořádném vyúčtování při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu podle právního předpisu upravujícího náležitosti, rozsah a termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích po rozhodném dni podle § 10 odst. 2.
(3) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem může zohlednit příspěvek rovněž na dluhy zákazníka v domě s byty vzniklé před rozhodným dnem podle § 10 odst. 2 z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo plynu nebo související službu v elektroenergetice nebo související službu v plynárenství nebo vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu do odběrného místa zákazníka v domě s byty, pro které se příspěvek zohledňuje, včetně příslušenství těchto dluhů, a to v rozsahu a pořadí podle občanského zákoníku. Informaci o tom obdrží zákazník v domě s byty nejpozději v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství.
(4) Příspěvek nelze zohlednit na jiné dluhy zákazníka v domě s byty nesouvisející bezprostředně s dodávkou elektřiny nebo dodávkou plynu nebo související službou v elektroenergetice nebo související službou v plynárenství, zejména na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb za dodávku elektřiny nebo dodávku plynu nebo související službu v elektroenergetice nebo související službu v plynárenství nebo na platby za jiné služby nebo zboží poskytované nebo zajišťované obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem vedle hlavního závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávek plynu.
(5) Je-li u odběrného místa zákazníka v domě s byty, pro které se příspěvek zohledňuje, před rozhodným dnem podle § 10 odst. 2 provedeno mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, zohlední obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem příspěvek tak, že do 15 dnů od rozhodného dne podle § 10 odst. 2 uhradí příspěvek ve prospěch zákazníka v domě s byty.
 
§ 15
Reklamace zohlednění příspěvku
(1) Zákazník v domě s byty je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny nebo dodávek plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domě s byty oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, a případně související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství.
(2) Pokud zákazník v domě s byty uplatní u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku podle odstavce 1, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace. K této lhůtě se připočítává doba, po kterou oprávněnost důvodů reklamace prověřoval operátor trhu, a případně provozovatel distribuční soustavy podle odstavců 3 a 4.
(3) Je-li tvrzeným důvodem reklamace zohlednění příspěvku nesprávnost výše zohledněného příspěvku z důvodu odlišného počtu bytů v domě s byty, pro které byl příspěvek zohledněný, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen postoupit reklamaci operátorovi trhu. Operátor trhu je povinen prověřit, zda poskytnul obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem platbu na zohlednění příspěvku v rozsahu odpovídajícím počtu bytů v domě s byty podle údajů předaných pro účel zohlednění příspěvku operátorovi trhu provozovatelem distribuční soustavy, případně postoupí reklamaci provozovateli distribuční soustavy k prověření správnosti předaného údaje o počtu bytů v domě s byty. Operátor trhu vyrozumí obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem o prověření reklamace do 5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o prověření reklamace od provozovatele distribuční soustavy, nebo do 10 pracovních dní od doručení reklamace od obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem, pokud nepostoupil reklamaci provozovateli distribuční soustavy podle věty druhé.
(4) Na vyřizování reklamace zohlednění příspěvku z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku se ustanovení o vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny nebo dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávek elektřiny nebo kvalitu dodávek plynu a souvisejících služeb v elektroenergetice nebo souvisejících služeb v plynárenství nepoužijí.
 
§ 16
Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem
(1) V případě, kdy obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zjistí rozdíl mezi výší platby operátora trhu na zohlednění příspěvku a výší příspěvku zjištěné obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domě s byty, předá operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu tyto údaje o daném odběrném místě zákazníka v domě s byty:
a) identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty,
b) informaci o rozdílu vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domě s byty,
c) důvod zjištěného rozdílu.
(2) Operátor trhu vyzve provozovatele distribuční soustavy k vyjádření k podkladům předaným obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem a k případné opravě údajů předaných podle § 12.
(3) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem vyšší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen uhradit rozdíl mezi původně stanovenou výší platby na zohlednění příspěvku a nově stanovenou výší platby na zohlednění příspěvku, nejvýše však do výše dosud nezohledněného příspěvku, ve prospěch operátora trhu do 10 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku. Pokud již došlo k zohlednění příspěvku nebo jeho části, obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem ve lhůtě do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, o této skutečnosti informuje operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu a současně sdělí identifikační číselný kód odběrného místa zákazníka v domě s byty a výši dosud zohledněného příspěvku. Operátor trhu předá informaci o identifikačním číselném kódu odběrného místa zákazníka v domě s byty, rozsahu neoprávněně zohledněného příspěvku a obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem, který k rozhodnému dni podle § 10 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny nebo dodávku plynu do odběrného místa zákazníka v domě s byty, ministerstvu.
(4) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem nižší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je operátor trhu povinen uhradit rozdíl v prostředcích na zohlednění příspěvek ve prospěch obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem do 12 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, s výjimkou případů, kdy operátor trhu požádá ministerstvo o poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek podle § 11 odst. 3 a uhradí tento dluh na účet obchodníka do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva.
 
ČÁST TŘETÍ
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO
 
§ 17
Výše příspěvku na teplo
Výše příspěvku na teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě odebírajícího teplo a na jeden byt v domě s byty užívaný k bydlení, ve kterém zákazník v domě s byty odebírá teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb (dále jen "zákazník v teplárenství"), je stanovena v části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 18
Rozhodné dny
(1) Rozhodným dnem, ke kterému musí být pro zohlednění příspěvku na teplo do odběrného místa zákazníka v teplárenství sjednaná dodávka tepelné energie ze zdroje tepelné energie nebo rozvodného tepelného zařízení, je 30. září 2022.
(2) Rozhodným dnem, od kterého držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství, je 1. únor 2023.
 
§ 19
Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na teplo
(1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků podá operátor trhu ministerstvu nejpozději do 12. ledna 2023.
(2) Náležitostmi žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) požadovaná celková částka,
c) identifikace držitelů licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a uvedení jednotlivých částek, které jim má operátor trhu uhradit na zohlednění příspěvku na teplo jejich zákazníkům v teplárenství,
d) účel, na který jsou finanční prostředky určeny,
e) číslo bankovního účtu.
(3) V případě potřeby poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek na teplo z důvodu vypořádání rozdílu mezi poskytnutými finančními prostředky na příspěvek na teplo a celkovými náklady držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie na příspěvek na teplo mezi operátorem trhu a držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie operátor trhu podá žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
§ 20
Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu
(1) Zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení je připojeno jeho odběrné tepelné zařízení, se kterým měl držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie sjednanou dodávku tepelné energie, do 30. listopadu 2022, a to přímo nebo prostřednictvím dodavatele tepelné energie podle odstavce 3. Vzor žádosti o zohlednění příspěvku na teplo stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení. Jedná-li se o zákazníka v domě s byty, předá v termínu podle věty první rovněž úplné a pravdivé údaje k rozhodnému dni podle § 18 odst. 1 v rozsahu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pokud zákazník v teplárenství v termínu podle věty první změní nebo opraví již předané údaje, použije držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie poslední známé předané údaje.
(2) Zákazník v teplárenství předá žádost o zohlednění příspěvku na teplo a údaje podle odstavce 1 prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, pokud držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na svých internetových stránkách do rozhodného dne podle § 18 odst. 1. Zákazník v teplárenství rovněž může předat žádost o zohlednění příspěvku na teplo a údaje podle odstavce 1 na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách. Pokud držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie neprovozuje elektronický systém pro předávání požadovaných údajů ani nezveřejnil elektronický kontakt, podá zákazník v teplárenství žádost o zohlednění příspěvku na teplo a údaje podle odstavce 1 prostřednictvím datové schránky držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo v listinné podobě doručené držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. Na předávání údajů na elektronický kontakt držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie se § 12 odst. 2 věta třetí použije obdobně. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.
(3) Pokud zajišťuje dodávku tepelné energie v domě s byty dodavatel tepelné energie, který vykonává činnost rozvodu tepelné energie na základě koncese udělené podle živnostenského zákona, podá zákazník v teplárenství žádost o zohlednění příspěvku na teplo a předá údaje podle odstavce 1 dodavateli tepelné energie do 25. listopadu 2022. Dodavatel tepelné energie je povinen předat podanou žádost o zohlednění příspěvku na teplo a předané údaje od zákazníka v domě s byty držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, od kterého odebírá tepelnou energii pro její rozvod tepelné energie v domě s byty, v termínu podle odstavce 1. Odstavec 2 se na předání žádosti a předaných údajů dodavatelem tepelné energie použije obdobně.
(4) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie se registruje elektronicky od 1. listopadu 2022 do 6. ledna 2023 do 18:00 u operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve formátu definovaném operátorem trhu. Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie dále v termínu podle věty první registruje v informačním systému operátora trhu bankovní účet pro převod platby na zohlednění příspěvku na teplo.
(5) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie předá elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu od 1. prosince 2022 do 6. ledna 2023 do 18:00 operátorovi trhu údaj o souhrnném počtu bytů v domě s byty a rodinných domů za všechny zákazníky v teplárenství držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie podle odstavce 1, jejichž odběrná tepelná zařízení byla k rozhodnému dni podle § 18 odst. 1 připojena k jím provozovanému zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení, se kterými měl držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie sjednanou dodávku tepelné energie a od nichž držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie obdržel v termínu podle odstavce 1 žádost o zohlednění příspěvku na teplo.
(6) Operátor trhu předá do 12. ledna 2023 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie informaci o celkové platbě pro zohlednění příspěvku na teplo zákazníkům v teplárenství v odběrných místech podle údajů předaných držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie podle odstavce 5.
(7) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie předá elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhrnnou informaci za všechny zákazníky v teplárenství daného držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do
a) 15. září 2023 pro všechna odběrná místa zákazníků v teplárenství, kde v období od rozhodného dne podle § 18 odst. 1 do 31. srpna 2023 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku na teplo a bylo provedeno vyúčtování dodávek tepelné energie, a
b) 30. září 2024 pro všechna odběrná místa zákazníků v teplárenství, kde v období od rozhodného dne podle § 18 odst. 1 do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 18 odst. 2 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku na teplo.
 
§ 21
Termíny pro poskytování finančních prostředků
(1) Ministerstvo uhradí operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek na teplo do 16. ledna 2023. V případě žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků podle § 19 odst. 3 uhradí ministerstvo operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek na teplo do 4 pracovních dnů od podání žádosti.
(2) Operátor trhu do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva uhradí držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie finanční prostředky na příspěvek na teplo na jeho bankovní účet registrovaný v informačním systému operátora trhu.
 
§ 22
Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie
(1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zohledňovat příspěvek na teplo v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku na teplo, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky tepelné energie, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek tepelné energie. Pokud zbylá část příspěvku na teplo po zohlednění v předchozích zálohových platbách nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku na teplo, zohledňuje se v zálohové platbě v takové zbylé výši. Pokud výše sjednané nebo stanovené zálohové platby podle věty první nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku na teplo, zohledňuje se příspěvek na teplo v zálohové platbě ve výši takové zálohové platby. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňovat příspěvek na teplo podle odstavce 3.
(2) Příspěvek na teplo nebo jeho zbývající část nezohledněnou v zálohových platbách podle odstavce 1 zohlední držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie v nejbližším řádném vyúčtování dodávek tepelné energie nebo v mimořádném vyúčtování při ukončení odběru tepelné energie v odběrném místě podle právního předpisu upravujícího náležitosti, rozsah a termíny vyúčtování po rozhodném dni podle § 18 odst. 2.
(3) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie může zohlednit příspěvek na teplo rovněž na dluhy zákazníka v teplárenství vzniklé před rozhodným dnem podle § 18 odst. 2 z neuhrazených zálohových plateb na dodávky tepelné energie nebo vyúčtování dodávek tepelné energie do odběrného místa zákazníka v teplárenství, pro které se příspěvek na teplo zohledňuje, včetně příslušenství těchto dluhů, a to v rozsahu a pořadí podle občanského zákoníku. Informaci o tom obdrží zákazník v teplárenství nejpozději v nejbližším řádném vyúčtování dodávek tepelné energie.
(4) Příspěvek na teplo nelze zohlednit na jiné dluhy zákazníka v teplárenství nesouvisející bezprostředně s dodávkou tepelné energie, zejména na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb za dodávku tepelné energie nebo na platby za jiné služby nebo zboží poskytované nebo zajišťované držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie vedle hlavního závazku ze smlouvy o dodávce tepelné energie.
(5) Je-li u odběrného místa zákazníka v teplárenství, pro které se příspěvek na teplo zohledňuje, před rozhodným dnem podle § 18 odst. 2 provedeno mimořádné vyúčtování dodávky tepelné energie při ukončení odběru tepelné energie v odběrném místě, zohlední držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie příspěvek na teplo tak, že do 15 dnů od rozhodného dne podle § 18 odst. 2 uhradí příspěvek na teplo ve prospěch zákazníka v teplárenství.
(6) Zajišťuje-li dodávku tepelné energie v domě s byty dodavatel tepelné energie, který vykonává činnost rozvodu tepelné energie na základě koncese udělené podle živnostenského zákona, použijí se při zohledňování příspěvku na teplo zákazníkovi v domě s byty odstavce 1 až 5 obdobně.
 
§ 23
Reklamace zohlednění příspěvku na teplo
(1) Zákazník v teplárenství je oprávněn uplatnit u držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie reklamaci zohlednění příspěvku na teplo ve vyúčtování tepelné energie z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku na teplo. Reklamaci zohlednění příspěvku na teplo je zákazník v teplárenství oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek tepelné energie.
(2) Pokud zákazník v teplárenství uplatní u držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie reklamaci zohlednění příspěvku na teplo podle odstavce 1, je držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace.
 
§ 24
Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie
(1) V případě, kdy držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zjistí rozdíl mezi výší platby operátora trhu na zohlednění příspěvku na teplo a výší příspěvku na teplo zjištěné držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, informuje operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu o zjištěném rozdílu a důvodu jeho vzniku.
(2) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie vyšší platbu na zohlednění příspěvku na teplo, než je stanovený příspěvek na teplo, je držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinen uhradit rozdíl ve výši dosud nezohledněného příspěvku na teplo ve prospěch operátora trhu do 10 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku na teplo. Pokud již došlo k zohlednění příspěvku na teplo nebo jeho části, držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie ve lhůtě do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, o této skutečnosti informuje operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu a současně sdělí výši dosud zohledněného příspěvku na teplo. Operátor trhu předá informaci o rozsahu neoprávněně zohledněného příspěvku na teplo a o držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, který k rozhodnému dni podle § 18 odst. 1 měl sjednanou dodávku tepelné energie do odběrného místa zákazníka v teplárenství, ministerstvu.
(3) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie nižší platbu na zohlednění příspěvku na teplo, než je stanovený příspěvek na teplo, je operátor trhu povinen uhradit rozdíl v prostředcích na zohlednění příspěvku na teplo ve prospěch držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do 12 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku na teplo, s výjimkou případů, kdy operátor trhu požádá ministerstvo o poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek na teplo podle § 19 odst. 3 a uhradí tento dluh na účet držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva.
 
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 25
Nový rozpis výše záloh
(1) Obchodník s elektřinou je povinen zákazníkovi v domácnosti a zákazníkovi v domě s byty do 31. ledna 2023 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v domácnosti nebo zákazník v domě s byty hradit obchodníkovi s elektřinou.
(2) Obchodník s elektřinou současně sníží výši záloh podle odstavce 1 též o částku odpovídající složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie ve výši odpovídající jeho předpokládané spotřebě. V rozpise výše záloh obchodník s elektřinou současně uvede, o jakou částku snížil výši záloh podle věty první.
(3) Obchodník s plynem je povinen zákazníkovi v domácnosti a zákazníkovi v domě s byty do 31. ledna 2023 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v domácnosti nebo zákazník v domě s byty hradit obchodníkovi s plynem.
(4) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zákazníkovi v teplárenství do 31. ledna 2023 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v teplárenství hradit držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 26
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
 
Příl.1
A. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI
1. Distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, a výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu na odběrné místo:
   Distribuční sazba           Výše příspěvku
   Sazba D01d               400 Kč
   Sazba D02d               800 Kč
   Sazba D25d              1 500 Kč
   Sazba D26d              2 000 Kč
   Sazba D35d              2 000 Kč
   Sazba D45d              2 000 Kč
   Sazba D56d              2 000 Kč
   Sazba D57d              2 000 Kč
2. Plánovaná roční spotřeba plynu pro odběrné místo zákazníků v domácnosti v plynárenství, ve kterém se příspěvek na úhradu nákladů za zemní plyn zohledňuje, a výše příspěvku na úhradu nákladů za zemní plyn na odběrné místo:
   Plánovaná roční spotřeba [MWh/rok]  Výše příspěvku
   do 1,89                 200 Kč
   1,89-7,56               1 700 Kč
   7,56-15                3 700 Kč
   15-25                 6 200 Kč
   25-45                 7 800 Kč
B. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY
1. Výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení:
                  6 000 Kč
2. Pokud pro odběrné místo, pro které se poskytuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu podle části druhé, byl zohledněn příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu stanovený pro odběrné místo zákazníka v domácnosti podle jiného právního předpisu, je výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení rovna rozdílu mezi výší příspěvku podle bodu 1 a poměrnou částí již zohledněného příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti odpovídající jednomu bytu v domě s byty užívanými k bydlení (zaokrouhlenou na celé Kč).
C. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO
Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení:
                  4 500 Kč
 
Příl.2
ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN 
Příl.3
ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮSouvisející dokumenty