26/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

Schválený:
26/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 21. ledna 2020,
kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 30b odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají.
Čl.1
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států, které se uznávají automaticky podle bodu 1.1 přílohy zákona č. 360/1992 Sb., je uveden v příloze V.7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.
Čl.2
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států a dalších států, které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2 přílohy zákona č. 360/1992 Sb., je uveden v příloze.
Čl.3
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.
 
Příl.
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států a dalších států, které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2 přílohy zákona č. 360/1992 Sb.
I. v Belgii:
1) diplomy vydávané vysokými státními školami architektury nebo vysokými státními instituty architektury (architecte - architect);
2) diplomy vydávané krajskou vysokou školou architektury v Hasseltu (architect);
3) diplomy vydávané královskými akademiemi výtvarného umění (architecte - architect);
4) diplomy vydávané "écoles Saint-Luc" (architecte - architect);
5) vysokoškolské diplomy stavebního inženýrství doplněné osvědčením o stáži vydaným profesním sdružením architektů, které opravňuje držitele k používání profesního označení architekt (architecte - architect);
6) diplomy architektury vydávané ústřední nebo státní zkušební komisí architektury (architecte - architect);
7) diplomy stavebního inženýra-architekta a inženýra architekta vydávané fakultami užitých věd vysokých škol a polytechnickou fakultou města Monsu (ingénieur - architecte, ingénieur - architect).
Referenční akademický rok: 1987/1988
II. v Bulharsku:


Referenční akademický rok: 2009/2010
III. v Dánsku:
1) diplomy vydávané státními školami architektury v Kodani a Árhusu (architekt);
2) osvědčení o registraci vydané komisí architektů v souladu se zákonem č. 202 ze dne 28. května 1975 (registreret arkitekt);
3) diplomy vydávané vyššími školami stavebního inženýrství (bygningskonstruktor) doplněné potvrzením příslušných orgánů dokládajícím, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku, která zahrnuje vyhodnocení plánů, které dotyčná osoba navrhla a provedla během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených v článku 48 směrnice 2005/36/ES.
Referenční akademický rok: 1987/1988
IV. v Estonsku:
diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakdeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplom v architektonických studiích udělený fakultou architektury na Estonské akademii výtvarných umění od roku 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989 - 1995 (udělený Univerzitou výtvarných umění v Tallinnu v letech 1989 - 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 - 1988 (udělený Státním ústavem výtvarného umění Estonské SSR v letech 1951 - 1988).
Referenční akademický rok: 2006/2007
V. ve Finsku:
1) diplomy vydávané technickými univerzitami a univerzitou v Oulu v oboru architektury (arkkitehti/arkitekt)
2) diplomy udělované technickými instituty (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt).
Referenční akademický rok: 1997/1998
VI. ve Francii:
1) diplomy architekta diplomovaného vládou vydávané do roku 1959 ministerstvem školství a poté ministerstvem kultury (architecte DPLG);
2) diplomy vydávané "école spéciale d'architecture" - (architecte DESA);
3) diplomy vydávané od roku 1955 "école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg" (bývalá "école nationale d'ingénieurs de Strasbourg"), obor architektura (architecte ENSAIS).
Referenční akademický rok: 1987/1988
VII. v Chorvatsku:
1) Diplom "magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma" vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebu (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu);
2) Diplom "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" vydaný fakultou architektury a stavebního inženýrství Univerzity ve Splitu (Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu);
3) Diplom "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" vydaný fakultou stavebního inženýrství, architektury a geodésie Univerzity ve Splitu (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu);
4) Diplom "diplomirani inženjer arhitekture" vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebu (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu);
5) Diploma "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" vydaný fakultou architektury a stavebního inženýrství Univerzity ve Splitu (Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu);
6) Diplom "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" vydaný fakultou stavebního inženýrství, architektury a geodésie Univerzity ve Splitu (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu);
7) Diplom "diplomirani arhitektonski inženjer" vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebu (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu);
8) Diplom "inženjer" vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebu (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu);
9) Diplom "inženjer" vydaný fakultou architektury, stavebního inženýrství a geodésie Univerzity v Záhřebu (Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura fakulty architektury, stavebního inženýrství a geodésie (Arhitektonski odjel Arhitektonsko-gradevinsko-geodetskog fakulteta);
10) Diplom "inženjer" vydaný technickou fakultou Univerzity v Záhřebu (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura technické fakulty (Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta);
11) Diplom "inženjer" vydaný technickou fakultou Univerzity v Záhřebu (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura - pozemní stavitelství technické fakulty (Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta);
12) Diplom "inženjer arhitekture" vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebu (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Všechny diplomy musí být doplněny osvědčením o členství v Chorvatské komoře architektů (Hrvatska komora arhitekata), vydaným Chorvatskou komorou architektů v Záhřebu.
Referenční akademický rok: 3. akademický rok po přistoupení
VIII. v Irsku:
1) titul "Bachelor of Architecture" udělovaný "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) absolventům architektury na "University College" v Dublinu;
2) diplom vysokoškolské úrovně v oboru architektury vydávaný "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.);
3) osvědčení mimořádného člena "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI);
4) osvědčení člena "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI).
Referenční akademický rok: 1987/1988
IX. na Islandu:
diplomy, osvědčení a jiné tituly udělené v jiných státech, na něž se vztahuje směrnice 2005/36/ES a jsou uvedené v tomto seznamu, spolu s osvědčením o splnění stanovené praxe vydaným příslušnými orgány.
X. v Itálii:
1) diplomy "laurea in architettura" vydávané vysokými školami, polytechnickými instituty a vysokými instituty architektury v Benátkách a v Reggio-Calabria doplněné diplomem opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání architekta vydaným ministrem pro vzdělání poté, co uchazeč složil před příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání architekta (dott. architetto);
2) diplomy "laurea in ingegneria" v oboru stavebnictví vydávané vysokými školami a polytechnickými instituty doplněné diplomem opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání v oboru architektury vydaným ministrem pro vzdělání poté, co uchazeč složil před příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání (dott. ing. architetto nebo dott. ing. in ingegneria civile).
Referenční akademický rok: 1987/1988
XI. na Kypru:


Referenční akademický rok: 2006/2007
XII. v Lichtenštejnsku:
diplomy udělené vyšší odbornou školou (Hohere Technische Lehranstalt: Architekt HTL).
XIII. v Litvě:
1) diplomy stavitele/architekta udělené Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas);
2) diplomy architekta / bakaláře architektury / magistra architektury udělené Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas / architekturos bakalauras / architekturos magistras);
3) diplomy pro specialistu s ukončeným kursem v architektuře/bakaláře architektury/magistra architektury udělené LTSR Valstybinis dailes institutas do roku 1990; Vilniaus dailes akademija od roku 1990 (architekturos kursas / architekturos bakalauras / architekturos magistras);
4) diplomy bakaláře architektury/magistra architektury udělené Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architekturos bakalauras / architekturos magistras).
Všechny spolu s osvědčením vydaným atestační komisí udělující právo vykonávat činnosti v oblasti architektury (Osvědčený architekt / Atestuotas architektas).
Referenční akademický rok: 2006/2007
XIV. v Lotyšsku:
"Arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inženierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958.gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958 gada lidz 1991.gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kopš 1991.gada, un "Arhitekta prakses sertifikats", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba ("diplom architekta" udělený katedrou architektury stavební fakulty Lotyšské státní univerzity do roku 1958, katedrou architektury stavební fakulty Rižského polytechnického ústavu v letech 1958 - 1991, fakultou architektury Rižské technické univerzity od roku 1991 a 1992 a registrační osvědčení Sdružení architektů Lotyšska).
Referenční akademický rok: 2006/2007
XV. v Maďarsku:
1) diplom "okleveles építészmérnök" (diplom v architektuře, magistr architektury) udělovaný univerzitami;
2) diplom "okleveles építész tervezö müvész" (diplom magistra architektury a stavebního inženýrství) udělovaný univerzitami.
Referenční akademický rok: 2006/2007
XVI. na Maltě:
Perit: Lawrja ta’ Perit udělovaný Universita ta’ Malta, který dává oprávnění k registraci jako Perit.
Referenční akademický rok: 2006/2007
XVII. v Německu:
1) diplomy vydávané vysokými školami výtvarného umění [Dipl. Ing., Architekt (HfbK)];
2) diplomy vydávané technickými vysokými školami "Technische Hochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau), "Technische Universitäte" (Architektur/Hochbau), "Universitäte" (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily v "Gesamthochschulen", i těmito "Gesamthochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) (Dipl. Ing. a jiná označení, která mohou být držitelům těchto diplomů udělena později);
3) diplomy vydávané "Fachhochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily v "Gesamthochschulen", i těmito "Gesamthochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) doplněné, jestliže je doba studia kratší než čtyři roky, ale na méně než tři roky, osvědčením dokládajícím čtyřletou odbornou praxi ve Spolkové republice Německo vydaným profesní organizací v souladu s čl. 47 odst. 1 (Ingenieur grad. a jiná označení, která mohou být držitelům těchto diplomů udělena později);
4) osvědčení (Prüfungszeugnisse) vydané před 1. lednem 1973 "Ingenieurschulen", v oboru architektura a "Werkkunstschulen", v oboru architektura doplněné potvrzením příslušných orgánů dokládajícím, že dotyčná osoba složila zkoušku, která zahrnuje vyhodnocení plánů, které dotyčná osoba navrhla a provedla během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených v článku 48 směrnice 2005/36/ES;
5) osvědčení vydaná příslušnými orgány Spolkové republiky Německo dokládající rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných 8. května 1945 nebo po tomto dni kompetentními orgány Německé demokratické republiky s doklady uvedenými v příloze VI směrnice 2005/36/ES.
Referenční akademický rok: 1987/1988
XVIII. v Nizozemsku:
1) osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur);
2) diplomy vydávané státem uznanými akademiemi architektury (architect);
3) diplomy vydávané do roku 1971 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO);
4) diplomy vydávané do roku 1970 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
5) osvědčení o úspěšném složení zkoušky organizované radou architektů "Bond van Nederlandse Architecten" (komora nizozemských architektů, BNA) (architect);
6) diplom Stichtung Instituut voor architectuur (Nadace institutu architektury) (IVA) vydávaný po dokončení kursu pořádaného touto nadací trvajícího alespoň čtyři roky (architect), doplněný osvědčením příslušných orgánů, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku, která zahrnuje vyhodnocení plánů, které dotyčná osoba navrhla a provedla během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených v článku 44 směrnice 2005/36/ES;
7) osvědčení vydané příslušnými orgány, že přede dnem 5. srpna 1985 dotyčná osoba složila zkoušku vedoucí k titulu "kandidaat in de bouwkunde" organizovanou vysokou technickou školou v Delftu nebo v Eindhovenu a že vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky platnými v Nizozemsku (architect);
8) osvědčení vydané příslušnými orgány pouze osobám, které dosáhly věku 40 let před 5. srpnem 1985 a osvědčující, že dotyčná osoba vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky platnými v Nizozemsku (architect).
Osvědčení uvedená v bodech 7) a 8) nemusí nadále být uznávána počínaje dnem nabytí účinnosti právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnostem architekta a jejich výkonu pod profesním označením architekt v Nizozemsku, pokud podle těchto předpisů tato osvědčení neumožňují přístup k těmto činnostem pod profesním označením architekt.
Referenční akademický rok: 1987/1988
XIX. v Norsku:
1) diplomy (sivilarkitekt) udělené Norským technickým institutem na Univerzitě v Trondheimu (Norwegian Institute of Technology at the University of Trondheim), Vysokou školou architektury v Oslu (Arkitekthogskolen i Oslo), Vysokou školou architektury v Bergenu (Bergen Arkitekt Skole);
2) osvědčení o členství v Národní asociaci Norských architektů ("Norske Arkitekters Landsforbund" - NAL), jestliže příslušná osoba získala odbornou kvalifikaci ve státě, na nějž se vztahuje směrnice 2005/36/ES.
XX. v Polsku:
diplomy udělované fakultami architektury:
1) Varšavská polytechnika, fakulta architektury ve Varšavě (Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt, magister nauk technicznych; inžynier architekt; inžynier magister architektury; magister inžyniera architektury; magister inžynier architekta; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 označení: inžynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1956 označení: inžynier architekt; od roku 1954 do roku 1957, druhý stupeň označení: inžynier magister architektury; od roku 1957 do roku 1959 označení: inžynier magister architektury; od roku 1959 do roku 1964 označení: magister inžynier architektury; od roku 1964 do roku 1982 označení: magister inžynier architekt; od roku 1983 do roku 1990 označení: magister inžynier architekt; od roku 1991 označení: magister inžynier architekt);
2) Krakovská polytechnika, fakulta architektury v Krakově (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Hornicko-hutnická akademie, polytechnická fakulta architektury - Akademia Gózniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury);
3) Vratislavská polytechnika, fakulta architektury ve Vratislavi (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt, magister nauk technicznych; magister inžynier architektury; magister inžynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 označení: inžynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 označení: magister inžynier architektury; od roku 1964 označení: magister inžynier architekt);
4) Slezská polytechnika, fakulta architektury v Hlivicích (Politechnika Slaska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 fakulta inženýrství a stavitelství - Wydzial Inžynieryjno-Budowlany označení: inžynier a architekt; od roku 1961 do roku 1969 fakulta průmyslových staveb a obecného inženýrství - Wydzial Budownictwa Przemyslowego i Ogólnego označení: magister inžynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury označení: magister inžynier architekt; od roku 1977 fakulta architektury - Wydzial Architektury označení: magister inžynier architekt a od roku 1995 označení inžynier architekt);
5) Poznaňská polytechnika, fakulta architektury v Poznani (Politechnika Poznanska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architektury; inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Stavební škola, fakulta architektury - Szkola Inžynierska, Wydzial Architektury označení: inžynier architektury; od roku 1978 označení: magister inžynier architekt a od roku 1999 označení inžynier architekt);
6) Gdaňská polytechnika, fakulta architektury v Gdaňsku (Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektury - Wydzial Architektury, od roku 1969 do roku 1971 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Ústav architektury a urbanismu - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektury - Wydzial Architektury);
7) Bialystocká polytechnika, fakulta architektury v Bialystoku (Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektury - Instytut Architektury);
8) Lódžská polytechnika, fakulta stavitelství, architektury a inženýrství životního prostředí v Lódži (Politechnika Lódzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i Inžynierii Srodowiska); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury a od roku 1992 fakulta stavitelství, architektury a inženýrství životního prostředí - Wydzial Budownictwa, Architektury i Inžynierii Srodowiska; označení: od roku 1973 do roku 1978 označení inžynier architekt, od roku 1978 označení magister inžynier architekt);
9) Štětínská polytechnika, fakulta stavitelství a architektury ve Štětíně (Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká škola stavební, fakulta architektury - Wyzsza Szkola Inžynierska, Wydzial Architektury označení: inžynier architekt, od roku 1970 označení: magister inžynier architekt a od roku 1998 označení: inžynier architekt);
všechny spolu s osvědčením o členství vydaným příslušnou regionální komorou architektů v Polsku udělující právo vykonávat činnosti v oblasti architektury v Polsku.
Referenční akademický rok: 2006/2007
XXI. v Portugalsku:
1) diplom "diploma do curso especial de arquitectura" vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
2) diplom architekta "diploma de arquitecto" vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
3) diplom "diploma do curso de arquitectura" vydaný vysokými školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
4) diplom "diploma de licenciatura em arquitectura" vydaný Vysokou školou výtvarných umění v Lisabonu;
5) diplom "carta de curso de licenciatura em arquitectura" vydaný Technickou univerzitou v Lisabonu a Univerzitou v Portu;
6) vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný Vyšším technickým institutem Technické univerzity v Lisabonu;
7) vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný stavební fakultou (engenharia) Univerzity v Portu;
8) vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný fakultou vědy a techniky Univerzity v Coimbře;
9) vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (výroba) (licenciatura em engenharia civil/producao) vydaný univerzitou v Minhu.
Referenční akademický rok: 1987/1988
XXII. v Rakousku:
1) diplomy vydávané technickými univerzitami ve Vídni a Štýrském Hradci (Technische Universität Wien a Technische Universität Graz) a univerzitou v Innsbrucku, fakultou stavebního inženýrství (Bauingenieurwesen) a architektury (Architektur) v oboru architektury (Architektur), stavebního inženýrství (Bauingenieurwesen), pozemního stavitelství (Hochbau) a inženýrských staveb (Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen);
2) diplomy vydávané na Universität für Bodenkultur ve Vídni, ve studijních oborech půdoznalství a krajinářská tvorba (Kulturtechnik) a vodního hospodářství (Wasserwirtschaft);
3) diplomy vydávané Vysokou školou výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury;
4) diplomy vydávané Akademií výtvarného umění ve Vídni v oboru architektury;
5) diplomy osvědčených inženýrů (Ing.) vydávané vysokými technickými školami či odbornými školami nebo odbornými stavebními školami společně s osvědčením "Baumeister" potvrzujícím minimálně šestiletou odbornou praxi v Rakousku ukončenou zkouškou;
6) diplomy vydávané Univerzitou uměleckého a průmyslového designu v Linci v oboru architektury;
7) osvědčení způsobilosti pro výkon povolání inženýra v oborech "Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" podle zákona o civilních technicích (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994).
Referenční akademický rok: 1997/1998
XXIII. v Rumunsku:
Referenční akademický rok: 2009/2010
XXIV. v Řecku:
1) diplomy inženýr-architekt vydávané "Metsovion Polytechnion" v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
2) diplomy inženýr-architekt vydávané "Aristotelion Panepistimion" v Soluni doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činnosti v oboru architektury;
3) diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Metsovion Polytechnion" v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
4) diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Aristotelion Panepistimion" v Soluni doplněné potvrzením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
5) diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Panepistimion Thrakis" doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činnosti v oboru architektury;
6) diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Panepistimion Patron" doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury.
Referenční akademický rok: 1987/1988
XXV. na Slovensku:
1) diplom ve studijním oboru "architektura a pozemní stavitelství" ("architektura a pozemné staviteľstvo") udělený Slovenskou vysokou školou technickou (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1950 - 1952 (označení: Ing.);
2) diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektúra") udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1952 - 1960 (označení: Ing. arch.);
3) diplom ve studijním oboru "pozemní stavitelství" ("pozemné staviteľstvo") udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1952 - 1960 (označení: Ing.);
4) diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektura") udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 - 1976 (označení: Ing. arch.);
5) diplom ve studijním oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 - 1976 (označení: Ing.);
6) diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektura") udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.);
7) diplom ve studijním oboru "urbanismus" ("urbanizmus") udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.);
8) diplom ve studijním oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 1977 - 1997 (označení: Ing.);
9) diplom ve studijním oboru "architektura a pozemní stavby" ("architektura a pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 1998 (označení: Ing.);
10) diplom ve studijním oboru "pozemní stavby - specializace: architektura" ("pozemné stavby - špecializácia: architektúra") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 2000 - 2001 (označení: Ing.);
11) diplom ve studijním oboru "pozemní stavby a architektura" ("pozemné stavby a architektura") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 2001 (označení: Ing.);
12) diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektura") udělený Vysokou školou výtvarných umění (Vysoká škola výtvarných umění) v Bratislavě od roku 1969 (označení: Akad. arch. do roku 1990; Mgr. v letech 1990 - 1992; Mgr. arch. v letech 1992 - 1996; Mgr. art. od roku 1997);
13) diplom ve studijním oboru "pozemní stavitelství" ("pozemné staviteľstvo") udělený stavební fakultou Technické univerzity (Stavebná fakulta, Technická univerzita) v Košicích v letech 1981 - 1991 (označení: Ing.);
všechny doprovázené:
a) osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou architektů (Slovenská komora architektov) v Bratislavě bez uvedení oboru nebo v oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby") nebo "územní plánování" ("územné plánovanie");
b) osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou stavebních inženýrů (Slovenská komora stavebných inženierov) v Bratislavě v oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby").
Referenční akademický rok: 2006/2007
XXVI. ve Slovinsku:
1) univerzitní diplom udělující označení "univerzitetni diplomirani inženir architektura / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" udělený fakultou architektury spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat činnosti v oblasti architektury;
2) univerzitní diplom udělený technickými fakultami udělujícími označení "univerzitetni diplomirani inženir (univ. dipl. inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat činnosti v oblasti architektury.
Referenční akademický rok: 2006/2007
XXVII. ve Spojeném království:
1) doklady o kvalifikaci vydané po složení zkoušky na:
a) Royal Institute of British Architects;
b) školách architektury při universitách, polytechnických školách, colleges, akademiích, technických a uměleckých školách, které byly ke dni 10. června 1985 uznány Architects Registration Council Spojeného království za účelem zápisu do registru (Architect);
2) osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 6 (1) a, 6 (1) b nebo 6 (1) d Architects Registration Act z roku 1931 (Architect);
3) osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 2 Architects Registration Act z roku 1938 (Architect).
Referenční akademický rok: 1987/1988
XXVIII. ve Španělsku:
úřední doklad o kvalifikaci architekta (título oficial de arquitecto) udělené ministerstvem školství a vědy nebo vysokými školami.
Referenční akademický rok: 1987/1988
XXIX. ve Švédsku:
1) diplomy vydávané Královským technickým institutem, školou pro architekturu, Chalmersovou technickou univerzitou a Technickým institutem univerzity v Lundu (arkitekt, univerzitní diplom v oboru architektury);
2) osvědčení o členství v "Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR), pokud dotyčná osoba absolvovala odbornou přípravu v členském státě, na nějž se vztahuje směrnice 2005/3 6/ES.
Referenční akademický rok: 1997/1998
XXX. ve Švýcarsku:
1) diplomy udělené federálními instituty technologie (Ecoles polytechniques fédérales / Eidgenossische Technische Hochschulen / Politecnici Federal: arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl. PF);
2) diplomy udělené školou architektury na Univerzitě v Ženevě (Ecole d'architecture de l'Université de Geneve: architecte diplômé EAUG);
3) certifikáty Nadace Švýcarského rejstříku inženýrů, architektů a techniků (REG) (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schwaeizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architekti e dei tecnici (REG): architekte REG / Architekt REG A / architetto REG A).
1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
7. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 8. říjnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Chorvatska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako chorvatské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v bodě 6.1 přílohy VI směrnice 2005/36/ES, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta s ohledem na činnosti podle článku 48 směrnice 2005/36/ES, jakož i výkon těchto činností. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Chorvatska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020