254/2016 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Schválený:
254/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
"(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.".
2. V § 1 odst. 2 se slova "nebo z" a slova "nebo převodce" zrušují.
3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova " , částí inženýrské sítě" zrušují.
4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 2 odst. 3 a 4 se za číslo "1" vkládají slova "nebo 2".
6. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.".
7. V § 4 odst. 1 se za slovo "které" vkládají slova "mají být nebo".
8. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
9. V § 5 písm. b) se slova "obchodních korporací" nahrazují slovy "právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka".
10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.".
11. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo "nová" nahrazuje slovy "dokončená nebo užívaná".
12. V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo "nové" nahrazuje slovy "dokončené nebo užívané".
13. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která
1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.".
14. V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
15. V § 7 odst. 2 se slova "nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat" nahrazují slovy "v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve".
16. V § 9 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
17. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.".
18. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 %
a) směrné hodnoty, nebo
b) zjištěné ceny.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
19. V § 15 odst. 3 písmeno e) zní:
"e) pozemku,
1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
2. na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m
2
a
3. k němuž není zřízeno právo stavby.".
20. V § 15 odst. 4 se slovo "Směrná" nahrazuje slovy "Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná".
21. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "předražkem" nahrazuje slovem "předražek".
22. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) převodu jmění na společníka cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.".
23. V § 21 písm. d) bodě 2 se slovo "nebo" zrušuje.
24. V § 21 písm. d) se na konci bodu 3 doplňuje slovo "nebo".
25. V § 21 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:
"4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci,".
26. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Byly-li při nabytí vlastnického práva podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 do zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.".
27. V § 32 písm. b) se za slovo "stavby" vkládají slova "nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno".
28. V § 34 písm. a) se za slovo "stavby" vkládají slova "nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno,".
29. V § 36 odstavec 2 zní:
"(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.".
30. V § 40 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.".
31. V části druhé hlavě I díl 3 včetně nadpisu zní:
"Díl 3
Placení daně
 
§ 41
Limit pro předepsání a placení daně
Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.