254/1999 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Schválený:
254/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 21. října 1999
o technických podmínkách požární techniky
Změna: 352/2000 Sb.
Změna: 42/2003 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:
 
§ 1
Vyhláška stanoví technické podmínky pro:
a) požární automobily,
b) požární přívěsy,
c) dopravní automobily,
d) cisternové automobilové stříkačky,
e) rychlé zásahové automobily,
f) automobilové žebříky,
g) automobilové plošiny,
h) technické automobily,
i) velitelské automobily,
j) vyšetřovací automobily.
 
§ 2
(1) Požární automobily podle § 1 písm. a) a požární přívěsy podle § 1 písm. b) se podle účelu, provedení podvozku a celkové hmotnosti dělí do kategorií uvedených v příloze č. 1.
(2) Technické podmínky požární techniky podle § 1 písm. c) až j) jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 11.
 
§ 3
Technické podmínky stanovené touto vyhláškou nemusí splňovat požární technika uvedená v § 1, která byla zařazena před počátkem účinnosti této vyhlášky do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany.1)
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.
Ministr:
PhDr. Grulich v. r.
 
Příl.1
Kategorie požárních automobilů a požárních přívěsů
Požární automobily
1. Požární automobily se podle účelu dělí na
a) základní zásahové požární automobily,
b) speciální zásahové požární automobily,
c) pomocné požární automobily.
2. Základní zásahové požární automobily se dělí na
a) dopravní automobil 21 0110 DA,
b) automobilová stříkačka 21 0120 AS,
c) cisternová automobilová stříkačka 21 0130 CAS,
d) pěnový hasicí automobil 21 0140 PHA,
e) plynový hasicí automobil 21 0150 PLHA,
f) práškový hasicí automobil 21 0160 PRHA,
g) kombinovaný hasicí automobil 21 0170 KHA,
h) rychlý zásahový automobil 21 0180 RZA.
3. Speciální zásahové požární automobily se dělí na
a) automobilový žebřík 21 0210 AZ,
b) automobilová plošina 21 0220 AP,
c) hadicový automobil 21 0230 HA,
d) technický automobil 21 0250 TA,
e) protiplynový automobil 21 0255 PPLA,
f) velitelský automobil 21 0260 VEA,
g) vyšetřovací automobil 21 0270 VA,
h) vyprošťovací automobil 21 0280 VYA,
i) automobilový jeřáb 21 0285 AJ,
j) kontejnerový automobil 21 0290 KA.
4. Pomocné požární automobily se dělí na
a) nákladní automobil 21 0310 NA,
b) automobil s účelovou nástavbou 21 0320 UA,
c) osobní automobil 21 0330 OA,
d) autobus 21 0340 A,
e) traktor 21 0350 T.
5. Požární automobily se dělí na
a) silniční 1 konstruované k provozu na zpevněných komunikacích,
b) smíšený 2 konstruované k provozu na zpevněných a nezpevněných komunikacích,
c) terénní 3 konstruované k provozu i mimo komunikace.
6. Požární automobily se podle celkové hmotnosti člení na hmotnostní třídy
a) 1. hmotnostní třída velmi lehká UL nepřevyšující 2 000 kg,
b) 2. hmotnostní třída lehká L převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg,
c) 3. hmotnostní třída střední M převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 14 000 kg,
d) 4. hmotnostní třída těžká S převyšující 14 000 kg.
Požární přívěsy
7. Požární přívěsy se dělí na
a) přívěsná motorová stříkačka 22 0110 PMS,
b) přívěsný pěnomet 22 0120 PPM,
c) přívěsný přiměšovač 22 0130 PPR,
d) přívěsná osvětlovací stanice 22 0140 POS,
e) přívěsný odsávač kouře 22 0150 POK,
f) přívěs hadicový 22 0160 PH,
g) přívěs technický 22 0170 PT,
h) přívěsný žebřík 22 0180 PZ,
i) přívěsná plošina 22 0185 PP,
j) přívěs (ostatní) 22 0190 PJ.
8. Požární přívěsy se podle hmotnosti dělí na
a) požární přívěsy nepřevyšující 750 kg,
b) požární přívěsy převyšující 750 kg.
Poznámka: K požárním automobilům a požárním přívěsům v bodech 2, 3, 4 a 7 je přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo a velká písmena vyjadřující zkratky názvu používané pro potřeby evidence a statistiky. Dále v bodu 5 je užit číselný kód vyjadřující provedení požárního automobilu podle ČSN EN 1846 - 1 a v bodu 6 u písmen b), c) a d) jsou užita velká písmena vyjadřující hmotnostní třídu podle ČSN EN 1846 - 1.
 
Příl.2
Technické podmínky požárních automobilů
I.
Požární automobily
1. Pokud není v technických podmínkách pro jednotlivé požární automobily stanoveno jinak, platí tyto technické podmínky.
Podvozek
2. Elektrická instalace, palivová soustava, brzdová soustava a rozvody jsou chráněny před mechanickým a tepelným poškozením.
Účelová nástavba
3. Při zařazení zpětného převodového stupně je vydáván na zadní straně požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy slyšitelný varovný signál o akustickém tlaku nejméně 80 dB.
4. Instruktážní nápisy na požárních automobilech a jejich příslušenství jsou pouze v jazyce českém a použité symboly odpovídají ČSN ISO 7000 (01 8024).
5. Na požárních automobilech nejsou umisťovány reklamy. Za reklamu se nepovažuje označení výrobce (bez uvedení kontaktních údajů), podložka pod státní poznávací značkou s označením prodejce a údaj o sponzorovi. Požární automobily zakoupené z finančního příspěvku sponzora mohou být opatřeny nápisem "Věnoval..." nebo "Finančně přispěl...", případně "Na provozu se podílí...". Jiná forma zveřejnění sponzora na požárních automobilech není dovolena. Nápis se umístí z pravé strany karoserie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla cca 50 mm pod podélným zvýrazňujícím pruhem nebo pod úrovní průlisu prostoru pro okna u osobních automobilů. Výška písma je 42 mm. Nápis může být uveden na nálepce se symbolem sponzora o ploše nejvíce 0,08 m2.
6. Palivové nádrže nebo karoserie požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy jsou poblíže plnicího hrdla trvale označeny příslušným druhem použitého paliva a uzávěr hrdla je trvale připevněn k vozidlu.
7. Požární automobily 4. hmotnostní třídy jsou vybaveny elektrickým rozvodem o napětí 24 V.
Požární příslušenství
8. Základní požární příslušenství tvoří
a) nejméně jeden práškový přenosný hasicí přístroj v úchytu (ve věšáku) v provedení pro umístění v automobilu s minimální požadovanou hasicí schopností pro 1. hmotnostní třídu 8A34B a pro 2. a vyšší hmotnostní třídu 21A113B podle ČSN EN 3-4,
b) vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy pro 1. hmotnostní třídu nejméně 1 kus a pro 2. a vyšší hmotnostní třídu nejméně 2 kusy,
c) nejméně jeden ruční vyprošťovací nástroj,
d) nejméně 2 páry chirurgických rukavic na každé sedadlo s tím, že nejnižší počet pro automobil je nejméně 5 párů,
e) lékárnička2)
1. velikost I - požární automobily 1. hmotnostní třídy,
2. velikost II - požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem nejvýše tří sedadel,
3. velikost III - požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem čtyř a více sedadel.
Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
II.
Základní a speciální zásahové požární automobily
9. Objem palivové nádrže či palivových nádrží zásahových požárních automobilů umožňuje dojezd na vzdálenost nejméně 400 km.
10. Zásahové požární automobily jsou uzpůsobeny k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií, doplňování tlakového vzduchu, případně dalších energií pomocí dobře přístupných, rychle a snadno ovladatelných prvků v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu. Všechna připojovací místa jsou přístupná osobám stojícím na zemi.
11. Zásahové požární automobily se sklopnou kabinou umožňují provádění denní kontroly automobilu bez sklopení kabiny.
12. Zásahové požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy jsou vybaveny zařízením k jejich vyproštění a pro tažení.
13. Zásahové požární automobily jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 11 kW . 1000 kg-1 (11 W . kg-1) konstrukční celkové hmotnosti.
14. Motory spolu s hnacími ústrojími, která slouží jako zdroj pohonu požárních nástaveb, vykazují v teplotním rozmezí -15 st. C až +35 st. C stálé provozní parametry po dobu nejméně 4 hodin.
15. Elektrický proud lze odebírat pouze z celé akumulátorové baterie; při použití více akumulátorových baterií lze elektrický proud odebírat pouze z celé sestavy baterií. Kapacita akumulátorových baterií a výkon dobíjecí soustavy umožňuje odběr požadovaného množství elektrického proudu. Nejnižší hodnoty podle hmotnostních tříd jsou
a) u 2. hmotnostní třídy 88 Ah,
b) u 3. hmotnostní třídy 115 Ah,
c) u 4. hmotnostní třídy 135 Ah.
16. Konstrukce zásahových požárních automobilů zaručuje výjezd do 60 sekund po startu motoru včetně automobilů se vzduchovým brzdovým systémem.
17. Zásahové požární automobily jsou osazeny radiostanicí. Jejich elektroinstalace umožňuje bezproblémový provoz radiostanic.
18. Zásahové požární automobily jsou vpředu osazeny světlomety do mlhy.
19. Zásahové požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy jsou osazeny nejméně dvěma požárními světlomety vyzařujícími světlo bílé barvy určenými k osvětlení úložné plochy na karosérii - požární nástavbě, spojovacího zařízení pro přípojná vozidla, přívěsného nářadí a okolí požárního automobilu. U zásahových požárních automobilů 3. a 4. hmotnostní třídy mohou být nahrazeny osvětlovacím stožárem s plynule nastavitelnou výškou.
20. Konstrukce zásahových požárních automobilů umožňuje užití sněhových řetězů nebo jiného obdobného zařízení na nejméně jedné hnací nápravě.
21. Nejmenší geometrické hodnoty požadované na zásahových požárních automobilech podle provedení a hmotnostní třídy:
a) přední nájezdový úhel (a) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        13 st.  13 st.  13 st.
  2. ve smíšeném provedení        23 st.  23 st.  23 st.
  3. v terénním provedení            30 st.  35 st.  35 st.
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s hmotností nepřevyšující 3 500 kg může být nájezdový
  úhel menší,
b) zadní úhel nájezdu (b) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        12 st.  12 st.  13 st.
  2. ve smíšeném provedení        23 st.  23 st.  23 st.
  3. v terénním provedení        30 st.  35 st.  35 st.
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s hmotností nepřevyšující 3 500 kg může být nájezdový
  úhel menší; u požárních automobilů ve smíšeném provedení, na
  kterých je zavěšen na zadní části hadicový naviják, je zadní
  nájezdový  úhel  11  st.,  u  automobilových  žebříků
  a automobilových plošin 3. a 4. hmotnostní třídy v silničním
  provedení je zadní nájezdový úhel 12 st.,

 


Obr. 1 přední a zadní nájezdový úhel alfa a beta
c) přechodový úhel (gama) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        -    -    -
  2. ve smíšeném provedení        18 st.  18 st.  18 st.
  3. v terénním provedení        25 st.  30 st.  30 st.,
Obr. 2 Přechodový úhel gama
d) světlá výška "d" (m) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        0,15   0,20   0,25
  2. ve smíšeném provedení        0,20   0,30   0,30
  3. v terénním provedení        0,25   0,40   0,40.
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s hmotností nepřevyšující 3 500 kg může být světlá
  výška menší,

 


Obr. 3 Světlá výška nad zemí d
e) světlá výška nad zemí pod nápravami "h" (m) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        0,15   0,20   0,20
  2. ve smíšeném provedení        0,18   0,25   0,28
  3. v terénním provedení        0,20   0,30   0,30.
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s hmotností nepřevyšující 3 500 kg může být světlá
  výška menší,

 


Obr. 4 Světlá výška nad zemí pod nápravami h (hodnota "i" je vždy 0,3 m)
f) úhel bočního naklonění (d) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        32 st.  32 st.  32 st.
  2. ve smíšeném provedení        27 st.  27 st.  27 st.
  3. v terénním provedení        27 st.  25 st.  27 st.
  U požárních  kontejnerových  automobilů  bez  kontejneru
  v silničním  provedení je  úhel bočního  naklonění 35  ;
  u automobilových žebříků a automobilových plošin 3. a 4.
  hmotnostní třídy  v silničním provedení  se tato hodnota
  neposuzuje,

 


Obr. 5 Úhel bočního naklonění gama
22. Výkonové požadavky na zásahové požární automobily podle provedení a hmotnostní třídy:
a) zrychlení na 100 m (s) u hmotnostní
  třídy                 2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        14    15    16
  2. ve smíšeném provedení        15    15    16
  3. v terénním provedení        15    16    17,
b) zrychlení na 65 km . h-1 (s)
  hmotnostní třídy            2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        20    27    30
  2. ve smíšeném provedení        25    30    35
  3. v terénním provedení        30    35    40,
c) dosažitelná rychlost (km . h-1)
  u hmotnostní třídy           2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        95    90    85
  2. ve smíšeném provedení        90    85    80
  3. v terénním provedení        85    80    80
d) obrysový průměr zatáčení "D" (m)
  u hmotnostní třídy           2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        14    17    19
  2. ve smíšeném provedení        16    17    19
  3. v terénním provedení        16    17    21.
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s hmotností nepřevyšující 3 500 kg může být obrysový
  průměr zatáčení větší,

 


Obr. 6 Obrysový průměr zatáčení D
e) stoupavost (e) u hmotnostní třídy   2.    3.    4.
  1. v silničním provedení        -    14 st.  14 st.
  2. ve smíšeném provedení        17    17    17
  3. v terénním provedení        27    27    27 .
  U požárních  automobilů 2.  hmotnostní třídy  v silničním
  provedení s  hmotností nepřevyšující 3 500  kg může být
  stoupavost menší,

 


Obr. 7 Stoupavost e
23. Zásahové požární automobily určené pro terénní provoz jsou vybaveny přístrojem pro stanovení úhlu naklonění automobilu v bočním a podélném směru. Tento ukazatel má vyznačenou nebezpečnou oblast pro nejnepříznivější podmínky zatížení, a to v rozmezí 80 až 100 % přípustného naklonění, a ta jsou pro řidiče jasně viditelná za všech světelných podmínek.
24. Hmotnost kompletního dodávaného vozidla včetně úplného požárního příslušenství tvoří nejvýše 90 % přípustné celkové hmotnosti.
Kabina řidiče a kabina mužstva
25. V oknech zásahových požárních automobilů smí být užito pouze bezpečnostní sklo. Sklo čelního okna je lepené.
26. V případě, kdy jsou zásahové požární automobily osazeny více kabinami nebo místy pro pobyt osob, je mezi nimi spojení zajištěno nejméně dvěma na sobě nezávislými zařízeními, z toho nejméně jedno zvukové.
27. Každý prostor pro osoby v kabině řidiče nebo mužstva má nejméně dva východy, z toho jeden může být nouzový o rozměrech nejméně 500 700 mm a nesmí být na stejné straně jako dveře. Kabina mužstva (prostor s druhou a další řadou sedadel) 2. a vyšší hmotnostní třídy má dveře z levé i pravé strany.
28. Nejmenší rozměr dveřního prostoru kabiny mužstva požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy je ohraničen obdélníkem o šířce (a) nejméně 600 mm a výšce (b) nejméně 700 mm se spodní hranou v úrovni zatíženého sedadla (obr. 8). Nejmenší úhel otevření dveří kabiny mužstva u zásahových požárních automobilů 1. a 2. hmotnostní třídy je 75 a u zásahových požárních automobilů 3. a 4. hmotnostní třídy 80 . Dveře po otevření zůstanou v otevřené poloze.


    Obr. 8 Rozměrové požadavky dveří kabiny mužstva,
      šířka obdélníku (a) a výška obdélníku (b)
29. Při otevření dveří do kabiny řidiče nebo mužstva se samočinně osvětlí příslušný prostor nebo jeho část a přístupové schůdky. V kabině řidiče a mužstva je vypínač pro rozsvícení při zavřených dveřích.
30. Největší výška prvního schodu nebo stupačky k nástupu do kabiny mužstva (d) je u provedení pro
a) silniční provoz 550 mm,
b) smíšený provoz 600 mm,
c) terénní provoz 600 mm.
Hloubka nástupní plochy schodu (a) je nejméně 150 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu (c) do 150 mm je výška mezi schody (b) nejvýše 400 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu (c) většího než 150 mm je výška mezi schody (b) nejvýše 450 mm. Šířka nástupní plochy schodu nejméně 300 mm. Hrany nástupních ploch svírají s vodorovnou rovinou úhel (a) nejvíce 85 (obr. 9).    Obr. 9 Rozměrové požadavky schodů, hloubka nástupní
    plochy schodu (a),     výška mezi schody (b), velikost
    přesahu nižšího schodu (c), výška prvního schodu od
      země (d) a velikost úhlu svírajícího hrany
      nástupních ploch s vodorovnou rovinou (a
)
31. Kabina mužstva pro 6 a více osob je vybavena nezávislým topením.
32. Při zatížení sedadel je vzdálenost (k) mezi sedadlem a stropem kabiny nejméně 1 050 mm (obr. 10).
33. U sedadel určených mužstvu platí následující rozměrové požadavky (obr. 8b)
a) šířka činné plochy je nejméně 435 mm,
b) hloubka činné plochy (m) je nejméně 400 mm,
c) výška činné plochy od podlahy (l) je 400 až 500 mm.
34. V kabině pro mužstvo (druhá a další řada sedadel) je prostor v úrovni kolen (n) široký nejméně 300 mm a v úrovni podlahy (o) nejméně 400 mm. V případě, že je užito dvou řad sedadel proti sobě, je tento prostor v úrovni kolen široký nejméně 500 mm a v úrovni podlahy 550 mm (obr. 10). V dosahu osoby sedící na sedadle je umístěno madlo s úchytnou délkou nejméně 100 mm a výškou od podlahy nejméně 500 mm pro držení při jízdě, a to i v ochranných rukavicích podle ČSN EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče. Obr. 10 Základní rozměrové požadavky prostoru kabiny mužstva
  a sedadel, vzdálenost mezi sedadlem a stropem kabiny (k),
    výška sedadla od podlahy (l), hloubka činné plochy
    sedadla (m), prostor před sedadlem v prostoru kolen
   (n/p) a prostor před sedadlem v úrovni podlahy (o/r)
35. Na místě spolujezdce (velitele) je osvětlení ke čtení výjezdové dokumentace, včetně map, které neomezuje řidiče při řízení automobilu.
36. Každý člen mužstva uvnitř kabiny má místo k sezení. Sedadla jsou v neklouzavé úpravě, která se snadno udržuje a je odolná vůči opotřebení. Nejmenší šíře sedadla ve výšce lokte je
a) u sedadel bez dýchacích přístrojů v opěradlech
  1. u samostatného sedadla    550 mm,
  2. u dvou sedadel       1 000 mm,
  3. u tří sedadel        1 400 mm,
  4. u čtyř sedadel       1 800 mm,
  5. u pěti sedadel       2 200 mm,
b) u sedadel s dýchacími přístroji v opěradlech
  1. u samostatného sedadla    550 mm,
  2. u dvou a více sedadel
   nejmenší šíře každého sedadla 500 mm.
37. U terénních zásahových požárních automobilů umožňuje sedadlo řidiče, pokud je odpruženého typu, jeho zablokování v pevné poloze.
38. Nejmenší počet sedadel v zásahovém požárním automobilu jsou dvě sedadla. Uspořádání sedadel umožňuje sedět pouze čelem nebo zády ve směru jízdy. Všechna sedadla mužstva jsou vybavena opěrkami hlavy.
39. Dýchací přístroje uložené v opěradlech sedadel umožňují nasazení vsedě. V průběhu přípravy a po nasazení zůstává dýchací přístroj upevněn v držáku. Zapínání postroje dýchacího přístroje nesmí být zaměnitelné se zámkem bezpečnostního pásu. Po vyjmutí přístroje sedadlo umožňuje opření o opěradlo.
40. Podlahy a obklady stěn a dveří v kabině mužstva jsou do výšky nejméně 100 mm nad podlahou vyrobeny z materiálu, který je v neklouzavém provedení a je odolný vůči otěru a korozi. Ostatní vnitřní obklady u zásahových požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy jsou pouze z netříštivého a nárazu odolného materiálu se sníženou hořlavostí. Tyto povrchy umožňují snadné čištění.
41. V kabině řidiče a mužstva smí být přepravováno požární příslušenství, které je uloženo v úchytech spolehlivě zajišťujících toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy, například při převrácení.
42. Úchyty pro požární příslušenství v kabině mužstva jsou schopné snést zpomalení 10 G ve směru jízdy a hladina hluku v prostoru mužstva nepřekračuje 78 dB.
43. Součástí zásahových požárních automobilů jsou zvláštní světelná výstražná zařízení modré barvy doplněná typickým zvukovým výstražným zařízením. U zásahových požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy je světelná část zvláštního světelného výstražného zařízení modré barvy i na zádi karosérie.
Účelová nástavba
44. Dveře a uzávěry úložného prostoru na nástavbě jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.
45. Všechny úpravy a doplňky podvozků zásahových požárních automobilů v souvislosti s montáží požární nástavby odpovídají podmínkám stanoveným výrobci podvozků.
46. Elektrické zásuvky zásahových požárních automobilů jsou zřetelně označeny hodnotou elektrického napětí.
47. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí požární nástavby jsou seskupeny do obslužných míst, co nejblíže místa obsluhy, a jsou osvětleny tak, aby byly za všech podmínek viditelné ze vzdálenosti nejméně 1 m.
48. U zásahových požárních automobilů vybavených obslužným místem mimo prostor kabiny je potrubí výfukového systému motoru vyvedeno tak, aby výfukové plyny za provozu zařízení neohrožovaly zdraví ani neobtěžovaly osoby v prostoru obslužného místa.
49. Výfukové plyny od příslušenství, které je opatřené spalovacím motorem, jsou nezávisle na lidské obsluze spolehlivě vyvedeny mimo prostor karosérie a mimo prostor obsluhy.
50. Při zařazeném převodovém stupni není možné z jiného místa než z místa řidiče spustit motor.
51. Karoserie nástavby zásahových požárních automobilů umožňují snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Každou položku požárního příslušenství včetně povinné výbavy automobilu je možné vyjmout samostatně, bez nutnosti ji zpřístupnit vyjmutím jiné, pokud příslušenství není uloženo v přepravních nádobách.
52. Požární nástavba umožňuje bezpečný přístup k místům určeným ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní.
53. Skříně pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny tak, aby do nich nevnikala voda.
54. Je-li výstup na střechu zásahových požárních automobilů zajištěn žebříkem, jeho příčle jsou v neklouzavé úpravě a splňují tyto rozměry:
a) největší výška první příčle od země 600 mm,
b) největší výška mezi příčlemi 300 mm,
c) největší výška mezi horní příčlí a střechou 350 mm,
d) nejmenší vzdálenost mezi příčlí a karosérií 150 mm,
e) nejmenší šířka příčle 250 mm.
Karoserie v tomto prostoru je chráněná proti poškození. Sklopení sklopného žebříku nebo stupačky, pokud se tím změní nájezdový úhel, šířka nebo délka zásahových požárních automobilů, je signalizováno v zorném poli řidiče.
55. Základní zásahové požární automobily jsou vybaveny nejméně jedním zařízením pro prvotní zásah, které umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah do vzdálenosti nejméně 20 m. Toto zařízení je tvořeno
a) hadicí 52 uloženou v lůžku nebo na navijáku, která trvale spojuje výtlačné hrdlo požárního čerpadla s pěnotvornou proudnicí,
b) průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí,
c) lafetovou proudnicí s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy a s proudnicí umožňující stříkání vodou nebo pěnou,
d) hadicí s proudnicí, která je pevně spojena s tlakovým zdrojem hasiva (například CO2 u PLHA nebo hasicí prášek u PRHA).
56. Veškeré elektrické ovládané armatury požárních nástaveb jsou vybaveny nouzovým ručním ovládáním přístupným bez demontáže krycích prvků nebo jiných součástí.
57. Akumulátorové baterie jsou instalovány tak, aby se zabránilo náhodnému styku řidiče a osádky s výpary nebo kapalinou. U zásahových požárních automobilů pro smíšený a terénní provoz nesmí být akumulátorové baterie umístěny v kabině mužstva.
58. Jestliže je přístup k příslušenství zajištěn stupačkami nebo schody, nesmí jejich výška od země překročit hodnotu 600 mm. Tato výška se snižuje u automobilů pro silniční provoz na nejvíce 500 mm.
59. Všechny úložné prostory mimo kabinu mužstva mají vnitřní osvětlení ovládané uzávěry k těmto prostorám a jsou vybaveny vypínači k vypnutí osvětlení úložných prostor.
60. Okolí zásahových požárních automobilů je osvětleno především v prostoru nastupování a vystupování a v místě, kde se vyjímá a vkládá do automobilu požární příslušenství. Nejmenší intenzita světla je 5 luxů v prostoru do 1 m od automobilu v úrovni země.
61. Střecha požární nástavby či karoserie nebo její části, po které se chodí, je zhotovena z nekorodujícího materiálu s neklouzavou úpravou. Je možné použít i lehce odklopitelný rošt. Střecha ani rošt nesmí mít boční sklon. Šíře roštu je nejméně 600 mm.
62. Pokud je výška rukojetí krytu úložného prostoru v otevřené či zavřené poloze u zásahových požárních automobilů stojících na rovné ploše vyšší než 2 m od země, je k nim zajištěn pomocný přístup.
63. Je-li madlo nebo rukojeť výše než 2 000 mm nad zemí nebo nelze-li příslušenství ze zásahových požárních automobilů bezpečně vyjímat ze země, je přístup k příslušenství zajištěn pomocí stupaček.
64. Vyčnívá-li u zásahových požárních automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy o celkové výšce větší než 2 000 mm zvláštní výstražné zařízení nebo rozměrné požární příslušenství, uložené nad kabinou mužstva nebo nástavbou, o více než 150 mm nad kabinu nebo nástavbu, je chráněno proti zachycení větví.
65. Madla a rukojeti na všech vstupech do zásahových požárních automobilů a na nástavby, na uzávěrech, zásuvkách a úložných plochách jsou konstruovány tak, aby je bylo možné používat v ochranných rukavicích pro hasiče. Stejně jsou konstruovány ovládací prvky a zajišťovací mechanismy požárního příslušenství.
66. Prostor s uloženým příslušenstvím je od prostoru mužstva spolehlivě oddělen pevnou přepážkou.
67. Uzavření uzávěrů jednotlivých skříní pro uložení požárního příslušenství je trvale a spolehlivě kontrolováno z místa řidiče kontrolním světlem červené barvy s příslušným symbolem, které se rozsvítí při každém pootevření uzávěrů.
68. Uzávěry skříní jsou v otevřené poloze zajištěny proti samovolnému zavření.
69. Uzávěry úložných prostor jsou konstruovány tak, aby nedošlo k náhodnému otevření za jízdy. Úložné prostory pro nádoby s hořlavými kapalinami nebo plyny jsou trvale odvětrávány.
70. Zásuvky a úložné desky uvnitř úložných prostor jsou v zasunuté poloze samočinně zajistitelné a zůstávají bezpečně zajištěny i v plně vysunuté poloze.
71. Jsou-li v požárním příslušenství zásahového požárního automobilu tlakové nádoby nebo zařízení jimi vybavená a hasicí přístroje, jsou uloženy pouze v poloze svislé nebo v poloze vodorovné. Při vodorovné poloze jsou uloženy příčně. Jsou v úchytech a jsou zajištěny proti pohybu.
72. Na vnitřních stranách uzávěrů je umístěn čitelný a trvalý seznam požárního příslušenství. Při osazení skříní roletami je tento seznam ve skříních poblíž uzávěrů. U skříní s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.
Barevná úprava, nápisy a značení
73. Zásahové požární automobily jsou provedeny jednotně v barvě jasně červené. Bílé zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh po bocích, případně po obvodu karoserie o výšce nejméně 200 mm. U automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy jsou dále bílé přední nárazníky a bílé přední blatníky (vzor č. 1).
74. Nápisy jsou provedeny kolmým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.
75. Nápisy na bílých plochách jsou v barvě černé a nápisy na červených plochách v barvě bílé; to se nevztahuje na nápisy tvořící součást znaku jednotky požární ochrany.
76. Na střeše zásahových požárních automobilů smí být v bílém obdélníku umístěn volací znak radiostanice umístěné v automobilu o výšce písmen 280 mm. Velikost bílého obdélníku je o 1/7 výšky písmene větší na každou stranu oproti rozměru volacího znaku. V případě, že velikost volacího znaku překročí rozměr volné plochy na střeše automobilu, je možné volací znak umístit do dvou řádků. Mezera mezi řádky je 100 mm. V nevyhnutelných případech je možné snížit výšku písmen volacího znaku na 210 mm.
77. Vnitřní úložné prostory požárních nástaveb jsou provedeny ve světlých odstínech barev.
78. Karoserie kontejnerů ve skříňovém provedení je označena symbolem charakterizujícím vybavení (vzor č. 2). Velikost strany symbolu je 250 mm, umisťuje se vpravo nahoře na přední a zadní straně karoserie.
79. Karoserie zásahových požárních automobilů smí být opatřeny symbolem obsahujícím telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání (vzor č. 3).
80. Zásahové požární automobily mohou být označeny zkráceným národním názvem umístěným na boku ve střední části bílého zvýrazňujícího pruhu, výška písmen je nejméně 100 mm a nejvíce polovina výšky pruhu.
81. Národní název zásahových požárních automobilů tvoří
- název automobilu,
- hodnota hlavního výkonového nebo rozměrového parametru požární nástavby, případně hmotnostní třídy,
- pomlčka,
- název podvozku.
82. Zkrácený národní název zásahových požárních automobilů vzniká užitím zkratek obecného názvu a podvozku, například:
Cisternová automobilová stříkačka s čerpadlem o průtoku 3 200 l . min-1 (s nádrží na vodu 8 200 l) postavená na podvozku TATRA 815 se nazývá "cisternová automobilová stříkačka 32 - TATRA 815", zkráceně "CAS 32 - T 815" nebo "cisternová automobilová stříkačka 32/8200 - TATRA 815", zkráceně "CAS 32/8200 -T 815".
Automobilová plošina se záchrannou výškou 27 m postavená na podvozku TATRA 148 se nazývá "automobilová plošina 27 - TATRA 148" zkráceně "AP 27 - T 148".
Technický automobil postavený z automobilu Škoda Forman se nazývá "technický automobil 1 - ŠKODA 135" zkráceně "TA 1 - Š 135".
83. Rozsah požárního příslušenství zásahových požárních automobilů hasičského záchranného sboru podniku může být upraven odlišně od tohoto předpisu, a to v souladu se specifickými požadavky na zajištění požární ochrany daného podniku.
                             Vzor č. 1

       Barevné provedení požárních automobilů

 


a) CAS 32 - T 815


b) AZ 30 - T 815


c) CAS K25 - L 101


d) CAS 8 - A 31


e) RZA 1 - JCH


f) TA 2 - FT 100
Vzor č. 2
Symboly vybavení požárních automobilůa) Stříkačka (čerpadlo)
b) Pěnomet
c) Odsávač kouře
d) Zdroj elektrické energie
e) Osvětlovací zařízení
f) Vysokotlaké hasicí zařízeníg) Práškové hasicí zařízení
h) Plynové hasicí zařízení
i) Likvidace chemických látek
j) Likvidace radioaktivních látek
k) Dekontaminační zařízení
l) Likvidace ropných látekm) Protiplynová zařízení
n) Práce na vodě
o) Hadice
p) Hydraulické vyprošťovací zařízení
r) Spojovací zařízení
s) Týlové zařízení
Vzor č. 3
Symbol obsahující telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání 
Příl.3
Technické podmínky požárních přívěsů
1. Instruktážní nápisy jsou pouze v jazyce českém a použité symboly odpovídají mezinárodním zvyklostem.
2. Na požárních přívěsech nejsou umisťovány reklamy. Za reklamu se nepovažuje označení výrobce (bez uvedení kontaktních údajů), podložka pod státní poznávací značkou s označením prodejce a údaj o sponzorovi. Požární přívěsy zakoupené z finančního příspěvku sponzora mohou být opatřeny nápisem "Věnoval ..." nebo "Finančně přispěl ....", případně "Na provozu se podílí ...". Jiná forma zveřejnění sponzora na požárních přívěsech není dovolena. Nápis se umístí z pravé strany karoserie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla cca 50 mm pod podélným zvýrazňujícím pruhem. Výška písma je 42 mm. Nápis může být uveden na nálepce se symbolem sponzora o ploše nejvíce 0,08 m2.
3. Hodnota napětí elektrického rozvodu je vyznačena v místě uložení propojovacích prvků.
4. Jsou-li součástí požárních přívěsů akumulátorové baterie nebo jiné obnovitelné zdroje, jsou uzpůsobeny k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií nebo obnovování zdrojů pomocí dobře přístupných, rychle a snadno ovladatelných prvků v prostoru poblíž přípojné oje. Všechna připojovací místa jsou přístupná osobám stojícím v úrovni země.
5. Motory spolu s hnacími ústrojími, která slouží jako zdroj pohonu zařízení na požárních přívěsech, vykazují v teplotním rozmezí -15 st.C až +35 st.C stálé provozní parametry po dobu nejméně 4 hodin.
Požární nástavba
6. Světelnou část zvláštního výstražného zařízení modré barvy lze umístit na zádi karoserie.
7. Dveře a uzávěry úložného prostoru na nástavbě jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.
8. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí požární nástavby, pokud jsou součástí požárního přívěsu, jsou seskupeny do obslužných míst, co nejblíže místa obsluhy. Jsou osvětleny tak, aby byly za všech podmínek viditelné ze vzdálenosti 1 m, a mají hlavní spínač.
9. U požárních přívěsů vybavených obslužným místem je potrubí výfukového systému motoru vyvedeno tak, aby výfukové plyny za provozu zařízení neohrožovaly zdraví ani neobtěžovaly osoby v prostoru obslužného místa.
10. Výfukové plyny od příslušenství, které je opatřené spalovacím motorem, jsou nezávisle na lidské obsluze spolehlivě vyvedeny mimo prostor karoserie přívěsu a mimo prostor obsluhy.
11. Pokud příslušenství není uloženo v přepravních nádobách, nesmí bránit ve vyjímání ostatního příslušenství.
12. Skříně pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny tak, aby do nich nevnikala voda.
13. Nelze-li příslušenství z požárních přívěsů bezpečně vyjímat ze země, je zajištěn přístup k příslušenství pomocí velkoplošných stupaček.
14. Madla a rukojeti na uzávěrech, zásuvkách a úložných plochách jsou konstruovány tak, aby je bylo možné používat v ochranných rukavicích podle ČSN EN 659. Stejně jsou konstruovány ovládací prvky a zajišťovací mechanismy požárního příslušenství.
15. Uzávěry skříní zůstávají v poloze, do které je obsluha požárních přívěsů nastaví při otevření, uzávěry otevírající se nahoru mají v otevřené poloze zajištění proti samovolnému zavření.
16. Uzávěry úložných prostor jsou konstruovány tak, aby nemohlo dojít k náhodnému otevření za jízdy. Úložné prostory pro nádoby s hořlavými kapalinami nebo plyny jsou trvale odvětrávány.
17. Zásuvky a úložné desky uvnitř úložných prostor se samočinně zajišťují v zasunuté poloze a musí zůstat bezpečně zajištěny i v plně vysunuté poloze.
18. Na vnitřních stranách uzávěrů je umístěn čitelný a trvalý seznam požárního příslušenství. Při osazení skříní roletami je tento seznam ve skříních poblíž uzávěrů. U skříní s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.
Barevná úprava, nápisy a značení
19. Požární přívěsy ve skříňovém provedení jsou provedeny jednotně v barvě jasně červené. Bílé zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh po bocích, případně po obvodu karoserie, o výšce nejméně 200 mm.
20. Vnitřní úložné prostory požárních nástaveb nejsou provedeny ve tmavých odstínech barev.
21. Karoserie ve skříňovém provedení je označena symbolem charakterizujícím vybavení (příloha č. 2 vzor č. 2). Velikost strany symbolu je 250 mm, umisťuje se vpravo nahoře na přední a zadní straně karoserie.
22. Jednonápravové požární přívěsy jsou vybaveny zařízením k stabilizaci při jejich odpojení od tažného automobilu. Základním příslušenstvím všech požárních přívěsů jsou nejméně dva zakládací klíny.
Požární příslušenství
23. Základní požární příslušenství u požárních přívěsů vybavených pohonnou motorovou jednotkou tvoří nejméně jeden přenosný hasicí přístroj práškový s minimálními požadavky na hasicí schopnost 8A34B podle ČSN EN 3-4 v úchytu (ve věšáku), v provedení pro umístění v automobilu.
 
Příl.4
Technické podmínky dopravních automobilů
1. Dopravní automobily se podle velikosti požárního čerpadla přenosné motorové stříkačky dělí na
a) DA 8    21 0111,
b) DA 16   21 0112.

Poznámka:
K dopravnímu automobilu je pod bodem 1 přiřazen číselný kód
vyjadřující evidenční  číslo používané pro  potřeby evidence
a statistiky.
2. Dopravní automobily se podle provedení a vybavení dělí na
a) DA v základním provedení,
b) DA v redukovaném provedení,
c) DA v rozšířeném provedení.
Základní funkce
3. Rozsah požárního příslušenství umožňuje hasební zásah požárního družstva nebo požárních družstev mimo dopravní automobil.
4. Rozsah požárního příslušenství dopravního automobilu umožňuje
a) stříkání vodou z volného vnějšího zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,
b) stříkání střední pěnou a stříkání těžkou pěnou.
Kabina řidiče a mužstva
5. Kabina mužstva, včetně kabiny řidiče, je vybavena nejméně 6 sedadly.
Podvozek
6. Hnací náprava dopravního automobilu v základním nebo rozšířeném provedení je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
7. Dopravní automobil v základním a rozšířeném provedení je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.
8. Na přídi dopravního automobilu je úchytné zařízení pro jeho vyproštění nebo tažení.
Provedení
9. Dopravní automobil v redukovaném provedení může být tvořen soupravou požární automobil a požární přívěs.
10. Dopravní automobil v rozšířeném provedení má kabinu řidiče a mužstva vybavenou 9 sedadly.
11. Dopravní automobil v terénním provedení
a) má všechny nápravy hnací, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) v přední části umožňuje dodatečné vybavení lanovým navijákem pro vlastní vyproštění a vnějším ochranným rámem.
Základní požární příslušenství
12. Požární příslušenství dopravního automobilu tvoří
+---------------------------------+-----+--------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Přenosná motorová stříkačka   | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Příslušenství k přenosné     |   |       |
|motorové stříkačce        | 1 |   sada   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sací koš ČSN 38 9403       | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ochranný koš na sací koš     | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sací hadice 10 m         | 1 |   sada   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sběrač 2 x 75 ČSN 38 9426    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Kombinovaná proudnice 52     | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Klíč 125/75 nebo 110/75     | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ventilové lano na vidlici    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Záchytné lano na vidlici     |   |       |
|ČSN 80 8671           | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Objímka na hadici 75 v obalu   |   |       |
|ČSN 38 9575           | 8 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ploché páčidlo ČSN 38 9576    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Skříňka s nástroji ČSN 38 9581  | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Přenosný hasicí přístroj     |   |       |
|s minimálními požadavky na hasicí|   |       |
|schopnost 55 B podle ČSN EN 3-4 | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Záchranné lano 20 m v obalu   | 4 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Bezpečnostní pás podle ČSN    |   |       |
|83 2611 a ČSN EN 358       | 4 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ruční svítilna          | 4 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Požární světlomet s kloubovým  |   |       |
|držákem             | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
13. Požární příslušenství dopravního automobilu podle bodu 2 tvoří
+--------------------------+-----------------------------+--------+
|Název           |   Provedení a počet   |Jednotka|
|             +--------+----------+---------+    |
|             |Základní|Redukované|Rozšířené|    |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přenosný hasicí přístroj |    |     |     |    |
|s min. požadavky na    |    |     |     |    |
|hasicí schopnost     |    |     |     |    |
|27A144B podle ČSN     |    |     |     |    |
|EN 3-4          |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Hydrantový nástavec    |    |     |     |    |
|ČSN 38 9441        |  1  |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Klíč k hydrantovému    |    |     |     |    |
|nástavci         |  1  |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přechod 110/75      |    |     |     |    |
|ČSN 38 9427        |  1  |  1   |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přechod 125/110      |    |     |     |    |
|ČSN 38 9427        |  1  |  1   |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přechod 75/52       |  4  |  4   |  6  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přechod 52/25       |    |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Ejektor          |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Izolovaná hadice     |    |     |     |    |
|52 x 20 m         |  8  |  8   |  12  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Izolovaná hadice     |    |     |     |    |
|75 x 5          |  2  |     |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Izolovaná hadice     |  10  |  4   |  12  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Izolovaná hadice     |    |     |     |    |
|25 x 10 m         |    |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Rozdělovač ČSN      |    |     |     |    |
|38 9481          |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přenosný kulový kohout  |  1  |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přetlakový ventil     |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Proudnice 75 ČSN     |    |     |     |    |
|38 9485          |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Clonová proudnice     |    |     |     |    |
|52 ČSN 38 9490      |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Klíč 75/52        |  3  |  3   |  6  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Vazák na hadice v obalu  |  4  |  4   |  10  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Objímka na hadice 52   |    |     |     |    |
|v obalu ČSN 38 9575    |  4  |  4   |  8  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Pěnotvorná proudnice   |    |     |     |    |
|(těžká pěna)       |  2  |     |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Pěnotvorná proudnice   |    |     |     |    |
|(střední pěna)      |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Savice přiměšovače    |    |     |     |    |
|ČSN 38 9522        |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přenosný přiměšovač    |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Nádoba na pěnidlo     |    |     |     |    |
|(celkový objem)      | 100  |     | 100  |  l  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přejezdový můstek     |    |     |     |    |
|ČSN 38 9554        |  2  |     |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Požární sekera      |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Chirurgické rukavice       |  10  |     |  20  | párů |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Průtokový kartáč na mytí |    |     |     |    |
|s hadicí 25 x 10     |    |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Přenosný žebřík s     |    |     |     |    |
|dostupnou výškou     |    |     |     |    |
|nejméně 8 m        |  1  |     |  1  | sada |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Trhací hák ČSN 38 9552  |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Zdravotní nosítka     |  1  |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Krumpáč ČSN 23 7210    |  1  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Lopata          |  2  |  1   |  2  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Motorová řetězová pila  |    |     |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Dýchací přístroj s    |    |     |     |    |
|minimální zásobou     |    |     |     |    |
|1 600 l vzduchu      |  4  |     |  6  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Náhradní tlaková láhev  |  4  |     |  6  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Protichemický ochranný  |    |     |     |    |
|oděv           |  3  |     |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
|Náhradní oděv pro převlek |    |     |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+--------+
14. Pro dýchací přístroje, náhradní tlakové láhve, protichemický ochranný oděv, náhradní oděv pro převlek a pro nádobu na pěnidlo je v dopravním automobilu vytvořen pouze úložný prostor včetně vyznačených kotevních bodů.
 
Příl.5
Technické podmínky cisternových automobilových stříkaček
1. Cisternové automobilové stříkačky se podle velikosti požárního čerpadla (skutečného průtoku při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m) dělí na
a) CAS 8     800 l . min-1   21 0131,
b) CAS 16   1 600 l . min-1   21 0132,
c) CAS 24   2 400 l . min-1   21 0133,
d) CAS 32   3 200 l . min-1   21 0134,
e) CAS 40   4 000 l . min-1   21 0135,
f) CAS 48   4 800 l . min-1   21 0136.
  U požárních čerpadel schválených podle on 11 3007 se velikost
  může stanovit při jmenovitém tlaku 0,8 mpa a sací výšce 1,5 m.
Poznámka: K cisternovým automobilovým stříkačkám je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky. Nachází-li se velikost požárního čerpadla mezi popsanými hodnotami, velikost požárního čerpadla se přiřazuje k nejbližší nižší hodnotě.
2. Cisternové automobilové stříkačky se podle provedení a vybavení dělí na
a) základní CAS
1. CAS v základním provedení,
2. CAS v rozšířeném provedení,
3. CAS v rozšířeném technickém provedení,
b) speciální CAS
1. CAS v redukovaném provedení,
2. CAS v provedení k hašení lesních požárů.
Základní funkce
3. Konstrukce požárního čerpadla cisternové automobilové stříkačky umožňuje
a) zavodnění sacího řádu
1. z vlastní nádrže,
2. z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením,
b) stříkání vodou nebo pěnou
1. z vlastní nádrže,
2. z vnějšího zdroje,
c) stříkání
1. tlakovou vodou s pracovním tlakem, který nepřekročí hodnotu 1,6 MPa,
2. vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad 1,6 MPa a průtokem nejméně 200 l . min-1,
3. střední pěnou,
4. těžkou pěnou,
5. vodou s přísadami (například se smáčedly),
d) plnění vlastní nádrže,
e) zapojení na vnější tlakový zdroj.
4. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje stříkání nejméně dvěma zařízeními pro prvotní hasební zásah vodou nebo pěnou, z nichž jedno zařízení je vysokotlaké [příloha č. 2 bod 55 písm. a), b) a c)].
Kabina řidiče a mužstva
5. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 6 sedadly.
6. V kabině řidiče a mužstva je umístěn dýchací přístroj pro potřeby strojníka se zásobou vzduchu nejméně 1 600 l. podvozek
7. Uspořádání náprav podvozku pro smíšený a terénní provoz umožňuje pohon přední nápravy a nejméně jedné zadní nápravy, užití uzávěrky diferenciálu nebo obdobného zařízení alespoň na jedné hnací nápravě.
Požární nástavba
8. Požární čerpadlo, zavodňovací zařízení, ventily a rozvody tvoří čerpací jednotku. Pohon čerpací jednotky od podvozku nesmí být používán jako zdroj pohonu pro ostatní zařízení.
9. Konstrukce požární nástavby umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 8 hodin, aniž dojde k překročení přípustné teploty motoru a převodového ústrojí k čerpadlu.
10. Na zadní stěně jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel označující cisternovou automobilovou stříkačku na místě zásahu, jako překážku silničního provozu.3) Jejich konstrukce umožňuje natáčení nejméně o 30 stupňů vpravo, vlevo, nahoru a dolů. Výška spodního okraje světel je nad zemí nejméně 2 000 mm.
Zařízení na výrobu pěny
11. Zařízení na výrobu pěny tvoří:
- pevně vestavěná nádrž nebo nádrže na pěnidlo,
- přiměšovač,
- příslušné potrubí s ventily a kohouty,
- sací nástavec,
- čerpadlo k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na pohonu požárního čerpadla, a to u cisternové automobilové stříkačky s nádrží nebo nádržemi na pěnidlo většími než 400 l.
12. Zařízení na výrobu pěny umožňuje současné stříkání dvěma proudy těžké pěny.
13. Provedení celého zařízení na výrobu pěny a součástí přicházejících do kontaktu s pěnidlem zajišťuje odolnost proti chemickým účinkům pěnidel.
14. Přiměšovač umožňuje plynulé nastavení v rozsahu od 0 do 6 % v závislosti na typu pěnotvorných proudnic v požárním příslušenství.
15. Poloha nastavení přiměšovače je vyjádřena průtokem pěnidla nebo jiné přísady (smáčedla) v l . min-1.
Čerpací jednotka
16. Vpravo a vlevo od čerpací jednotky je vyvedeno po dvou výtlačných hrdlech 75 mm s uzavíracími armaturami. Čerpací jednotka je opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.
17. Vysokotlaké čerpadlo je vyvedeno do zařízení pro prvotní hasební zásah a je osazeno nezáměnnými spojkami.
18. Sací hrdla jsou závitová 110 mm nebo 125 mm dle ČSN 11 1522 a ČSN 38 9409.
19. Sací, plnicí a výtlačná hrdla jsou vyvedena do prostoru tak, aby co nejméně omezovala obsluhu čerpadla a bezpečný pohyb strojníka. Jejich výška je nejméně 500 mm a nejvýše 1300 mm od země, přitom nesmí snižovat nájezdové úhly.
20. Sací a výtlačná hrdla včetně ovládacích armatur jsou skloněna pod vodorovnou rovinu nejméně o 10 stupňů.
21. Konstrukce čerpací jednotky a vodních rozvodů umožňuje jejich snadné odvodnění vypouštěcími kohouty soustředěnými na přístupném místě. Jmenovitá světlost kohoutu je nejméně 4 mm.
22. Obslužný panel čerpací jednotky je snadno a bezpečně přístupný a osvětlený neoslňujícím světlem.
23. Všechny údaje na kontrolních přístrojích ovládacího panelu jsou čitelné z místa obsluhy na vzdálenost nejméně 1 m.
24. Na stanovišti obsluhy čerpací jednotky je viditelně umístěn diagram jmenovitého průtoku požárního čerpadla.
25. Obslužný panel čerpací jednotky je vybaven
a) manometry pro oba tlakové režimy,
b) vakuometrem,
c) zařízením pro nastavení otáček v motoru,
d) ukazatelem množství hasiv v nádržích v hodnotách nejméně 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4,
e) otáčkoměrem s vyznačenou hodnotou maximálních otáček.
26. V zorném poli řidiče je umístěna signalizace zapnutí pomocného náhonu.
27. Čerpací jednotka je chráněna proti zamrznutí při jízdě a provozu.
28. Čerpací jednotka je chráněna před znečištěním a mechanickým poškozením při jízdě a provozu.
29. Náhon požárního čerpadla lze zapnout při volnoběhu motoru a vypnout i při částečném zatížení požárního čerpadla.
Nádrž na hasivo
30. Nádrž je upravena
a) pro úplné vypuštění,
b) proti poškození přetlakem při maximálním plnění hasivem,
c) proti poškození podtlakem při maximálním odběru hasiva,
d) proti vytékání vody při jízdě,
e) pro průběžné doplňování z hydrantového vedení.
31. Plnicí (hydrantové) zařízení je tvořeno nejméně jedním potrubím o průměru 75 mm se zpětnou klapkou nebo kohoutem, případně zařízením zabraňujícím zpětnému vytékání vody.
32. Mezi nádrží na vodu a čerpadlem a v každém plnicím potrubí je filtr z nekorodujícího síta o délce strany ok nejvíce 5 mm.
33. Nádrž na hasivo je vybavena tlumicími přepážkami (vlnolamy). všechny rozpojitelné spoje na tlumicích přepážkách jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.
34. Pevně zabudovaná nádrž na vodu má objem nejméně 1 700 l.
35. Pevně zabudované nádrže na pěnidlo nesmí mít objem menší než 90 % množství pěnidla v roztoku, který proteče za 10 minut proudnicí na těžkou pěnu s 6% přimíšením pro proudnici s největším průtokem, která je ve vybavení.
36. Průměr průlezného otvoru do nádrže s objemem 1 000 l a větším je nejméně 450 mm.
Povrchová úprava
37. Čerpací jednotka, rozvody a armatury umístěné ve skříni jsou opatřeny krycím nátěrem v barvě světle šedé nebo antikorozní úpravou.
Provedení CAS
38. Cisternová automobilová stříkačka v redukovaném provedení
a) umožňuje stříkání alespoň jedním zařízením pro prvotní hasební zásah vodou a pěnou,
b) je v kabině řidiče a mužstva vybavena nejméně 4 sedadly,4)
c) pro specifické podmínky lze kabinu řidiče a mužstva vybavit nejméně 2 sedadly,5)
d) je vybavena zařízením na přípravu pěny, které tvoří
- vestavěný přiměšovač bez samočinné regulace přimíšení,
- příslušné potrubí s ventily a kohouty,
- sací nástavec,
e) je vybavena zařízením na přípravu pěny, které umožňuje stříkání těžkou pěnou alespoň jedním proudem.
39. Cisternová automobilová stříkačka v rozšířeném provedení má kabinu řidiče a mužstva vybavenou 9 sedadly.
40. Cisternová automobilová stříkačka v rozšířeném technickém provedení
a) má kabinu řidiče a mužstva vybavenou 6 sedadly,
b) má nástavbu vybavenou výsuvným osvětlovacím stožárem se dvěma světlomety o příkonu každého nejméně 500 w, výškou nad zemí nejméně 5 m a vestavěnou elektrocentrálu s výkonem nejméně 3,5 kW,
c) je v přední části vybavena lanovým navijákem.
41. Cisternová automobilová stříkačka v provedení k hašení lesních požárů
a) má kabinu řidiče a mužstva vybavenou nejméně 4 sedadly,
b) má uspořádání náprav podvozku umožňující pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
c) je v přední části vybavena lanovým navijákem a ochranným rámem čelního okna,
d) je vybavena zařízením pro přípravu pěny, které umožňuje stříkání těžkou pěnou nejméně jedním proudem.
Základní požární příslušenství
42. Požární příslušenství cisternové automobilové stříkačky tvoří
+---------------------------------+-----+--------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sací koš ČSN 38 9403       | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sací hadice 10 m         | 1 |   sada   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sběrač 2 x 75 ČSN 38 9426    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Přechod 52/25          | 4 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Sací nástavec na pěnidlo     | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Kombinovaná proudnice 52     | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Klíč 125/75           | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ventilové lano na vidlici    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Záchytné lano na vidlici     |   |       |
|ČSN 80 8671           | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Objímka na hadice 75 v obalu   |   |       |
|ČSN 38 9575           | 8 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Ploché páčidlo ČSN 38 9576    | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Skříňka s nástroji ČSN 38 9581  | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Záchranný kyslíkový přístroj   | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Pěnotvorná proudnice (střední  |   |       |
|pěna) s nejmenším průtokem    |   |       |
|350 l . min-1 roztoku při    |   |       |
|jmenovitých podmínkách      | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Požární světlomet s kloubovým  |   |       |
|držákem             | 2 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Přenosný žebřík s dostupnou   |   |       |
|výškou min. 8 m         | 1 |   sada   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Trhací hák ČSN 38 9552      | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Zdravotní nosítka        | 1 |   ks   |
+---------------------------------+-----+--------------+
|Těsnění v obalu         | 1 |   sada   |
+---------------------------------+-----+--------------+
43. Požární příslušenství cisternové automobilové stříkačky podle bodu 2 tvoří
+--------------------------+-----------------------------------------------+--------+
|                 |        Provedení a počet        |    |
|             +--------+----------+---------+---------+-------+    |
|Název           |Základní|Redukované|Rozšířené|Rozšířené|Hašení |Jednotka|
|             |    |     |     |technické|lesních|    |
|             |    |     |     |     |požárů |    |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosný hasicí přístroj |    |     |     |     |    |    |
|s minimálními požadavky  |    |     |     |     |    |    |
|na hasicí schopnost 55B  |    |     |     |     |    |    |
|podle ČSN EN 3-4     |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosný hasicí přístroj |    |     |     |     |    |    |
|s minimálními požadavky  |    |     |     |     |    |    |
|na hasicí schopnost    |    |     |     |     |    |    |
|27A144B podle ČSN EN 3-4 |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Džberová stříkačka    |  1  |  1   |  2  |  1  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Hydrantový nástavec    |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9441        |  1  |     |  2  |  1  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přechod 110/75      |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9427        |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přechod 125/110      |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9427        |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  k  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přechod 75/52       |  4  |  4   |  6  |  6  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Ejektor          |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Izolovaná hadice 52 x 20 m|  8  |  8   |  12  |  8  |  8  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Izolovaná hadice 75 x 5 m |  2  |     |  4  |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Izolovaná hadice 75 x 20 m|  4  |  4   |  12  |  4  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Izolovaná hadice 25 x 2 m |    |     |     |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Izolovaná hadice 25 x 10 m|    |     |  2  |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přetlakový ventil     |    |     |  1  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosný naviják na hadice|    |     |     |     |    |    |
|nebo obdobné zařízení   |    |     |  1  |     |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Rozdělovač ČSN 38 9481  |  1  |  1   |  2  |  1  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosný kulový kohout  |  1  |     |  2  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Proudnice 75 ČSN 38 9485 |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Clonová proudnice 52   |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9490        |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Savice přiměšovače    |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9522        |    |     |  1  |     |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Pěnotvorná proudnice   |    |     |     |     |    |    |
|(těžká pěna)       |  2  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Nádoba na pěnidlo     |    |     |  50  |     |    |  l  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosná lafetová     |    |     |  1  |     |    |  ks  |
|proudnice         |    |     |     |     |    |    |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Klíč k nadzemnímu hydrantu|  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Klíč k podzemnímu hydrantu|  1  |     |  2  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Klíč 75/52        |  3  |  3   |  6  |  3  |  3  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Vazák na hadice v obalu  |  4  |  4   |  10  |  4  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Objímka na hadice 52   |    |     |     |     |    |    |
|v obalu ČSN 38 9575    |  4  |  4   |  8  |  4  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přejezdový můstek     |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 38 9554        |  2  |     |  4  |  4  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Požární sekera      |  1  |  1   |  2  |  2  |  1  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Motorová pohonná jednotka |    |     |     |     |    |    |
|hydraulického       |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacího zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Ruční pohonná jednotka  |    |     |     |     |    |    |
|hydraulického       |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacího zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Naviják s nejméně jedním |    |     |     |     |    |    |
|párem hadic o délce    |    |     |     |     |    |    |
|nejméně          |    |     |     |     |    |    |
|20 m k hydraulickému   |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacímu zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Rozpínací nástroj     |    |     |     |     |    |    |
|hydraulického       |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacího zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Nůžky hydraulického    |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacího zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Řetězové úvazky      |    |     |     |     |    |    |
|hydraulického       |    |     |     |     |    |    |
|vyprošťovacího zařízení  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Dýchací přístroj s    |    |     |     |     |    |    |
|minimální zásobou     |    |     |     |         |    |    |
|1 600 l vzduchu      |  6  |  4   |  9  |  6  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Náhradní tlaková láhev  |    |     |     |     |    |    |
|min.           |  6  |  4   |  9  |  6  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Pokovená fólie 2 x 2 m  |    |     |     |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Chirurgické rukavice   |    |     |  20  |  20  |    | párů |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Záchranné lano      |  4  |  4   |  8  |  6  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Bezpečnostní pás podle  |    |     |     |     |    |    |
|ČSN 83 2611 a ČSN EN 358 |  4  |  4   |  8  |  6  |  4  |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Detektor výbušné     |    |     |     |     |    |    |
|koncentrace par a plynů  |    |     |     |     |    |    |
|kalibrovaný na CH4    |  1  |  1   |  1  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přetlakový protichemický |    |     |     |     |    |    |
|ochranný oděv       |  4  |     |  4  |  4  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Nepřetlakový protichemický|    |     |     |     |    |    |
|ochranný oděv       |    |  3   |     |     |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Náhradní oděv pro převlek |    |     |     |  4  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Láhev na nápoje      |    |     |     |  6  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Ručníky pro jedno použití |    |     |     | 100  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Průtokový kartáč na mytí |    |     |     |     |    |    |
|s hadicí 25 x 10     |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Pytel PE         |    |     |     |  10  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Kanystr na vodu min. 5 l |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Horolezecké lano 60 m   |  2  |     |  2  |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Dalekohled        |  1  |     |  1  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Ruční svítilna      |  4  |  2   |  4  |  4  |  2 |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Světlomet nejméně 500 W  |    |     |     |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Stativ pod světlomet   |    |     |     |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Můstek pod světlomety   |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Prodlužovací kabel    |    |     |     |     |    |    |
|230 V, 25 m        |    |     |     |  2  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Elektrocentrála 3,5 kW  |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přenosné výstražné světlo |    |     |     |     |    |    |
|s kabelem 20 m      |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Skříňka s         |    |     |     |     |    |    |
|elektrotechnickými    |    |     |     |     |    |    |
|nástroji ČSN 38 9582   |  1  |     |  1  |  1  |    | sada |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Krumpáč ČSN 23 7210    |  1  |  1   |  2  |  2  |  1 | sada |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Motorová řetězová pila  |  1  |     |     |  1  |  1 |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Pila na dřevo       |    |  1   |  1  |     |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Motorová kotoučová    |    |     |     |     |    |    |
|(rozbrušovací) pila    |    |     |     |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Přetlakový ventilátor   |  1  |     |  1  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Lopata          |  2  |  2   |  4  |  4  |  2 |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
|Seskokový polštář     |    |     |  1  |  1  |    |  ks  |
+--------------------------+--------+----------+---------+---------+-------+--------+
44. Nejméně jedna pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu musí mít pro CAS 24 průtok při jmenovitých podmínkách minimálně 600 l . min-1 roztoku a pro CAS 32, CAS 40 a CAS 48 minimálně 1 200 l . min-1 roztoku.
45. Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení je vybavena záchrannými lany a bezpečnostními pásy v počtu shodným s počtem sedadel; ostatní provedení jsou vybavena v počtu členů posádky.
46. Technické požadavky na cisternové automobilové stříkačky v letištním provedení vycházejí ze speciálních předpisů ICAO a NFPA.
 
Příl.6
Technické podmínky rychlých zásahových automobilů
1. Rychlé zásahové automobily se dělí podle
a) hmotnosti na:
  1. RZA 1 nepřevyšující 2 000 kg      21 0181,
  2. RZA 2 převyšující 2 000 kg, avšak
   nepřevyšující 7 500 kg         21 0182,
b) provedení a vybavení na:
1. RZA v základním provedení,
2. RZA v redukovaném provedení,
3. RZA v rozšířeném provedení,
4. RZA v provedení pro speciální použití.
Poznámka:
K rychlému zásahovému automobilu je pod bodem 1 písm. a) přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
Základní funkce
2. Konstrukce vysokotlakého hasicího zařízení umožňuje průtok nejméně 20 l . min-1 a nepřerušené hašení po dobu delší než 5 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu při tlaku nejméně 4 MPa.
Kabina řidiče a mužstva
3. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
4. Jmenovitý výkon motoru je nejméně
a) 35 kW . 1000 kg-1 u l. hmotnostní třídy,
b) 20 kW . 1000 kg-1 u 2. hmotnostní třídy.
5. Podvozek v terénním provedení má uspořádání náprav 4 x 4.
6. RZA 2 je v přední části vybaven lanovým navijákem.
Požární nástavba
7. Karoserie je opatřena dvěma úchyty požárních světlometů.
8. Nástavba s uloženým příslušenstvím je od prostoru posádky spolehlivě oddělena tuhou přepážkou.
9. Konstrukce karoserie účelové nástavby umožňuje snadný a bezpečný přístup k požárnímu příslušenství ze tří stran.
10. Požární příslušenství s hmotností vyšší než 20 kg nesmí být svým středem vzdáleno více než 30 cm od vstupní hrany úložného prostoru, popř. je umístěno ve výsuvném úchytu, který lze vysunout tak, aby tato vzdálenost byla dodržena.
11. Na zadní stěně jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel pro označení rychlého zásahového automobilu na místě zásahu jako překážky silničního provozu.6) Tato světla nesmí být možné rozsvítit za jízdy. Jejich konstrukce umožňuje natáčení nejméně o 30 stupňů vpravo, vlevo, nahoru a dolů. Výška spodního okraje světel je nad zemí nejméně 1 500 mm.
12. Rychlý zásahový automobil v rozšířeném provedení
a) má kabinu mužstva vybavenou nejméně 3 sedadly,
b) je vybaven vysokotlakým hasicím zařízením, jehož konstrukce umožňuje
- průtok nejméně 20 l . min-1 a nepřerušené hašení po dobu delší než 10 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu,
- stříkání i těžkou pěnou po dobu delší než 5 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu,
- osvětlení místa zásahu do vzdálenosti nejméně 20 m a z výšky nejméně 3 m.
13. Rychlý zásahový automobil v provedení pro speciální použití má kabinu mužstva vybavenou nejméně 3 sedadly.
Základní požární příslušenství
14. Požární příslušenství rychlého zásahového automobilu tvoří
+--------------------------------+-----+---------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Dalekohled           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Páčidlo             | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Rukavice chirurgické      | 10 |   párů   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Neprůhledná fólie 2 x 2 m    | 4 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Hasicí rouška velká       | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchranný kyslíkový přístroj  | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Kanystr s vodou min. 5 l    | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Požární světlomet        | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Vysokotlaké hasicí zařízení   | 1 |   komplet  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj    |   |        |
|s minimálními požadavky     |   |        |
|na hasicí schopnost 21A113B   |   |        |
|podle ČSN EN 3-4        | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Tažné lano           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Polní lopatka          | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Motorová pohonná jednotka    |   |        |
|hydraulického vyprošťovacího  |   |        |
|zařízení            | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ruční pohonná jednotka     |   |        |
|hydraulického vyprošťovacího  |   |        |
|zařízení            | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Střihač pedálů         | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Odsklívací nástroj (souprava)  | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Aretační klíny         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
15. Požární příslušenství rychlého zásahového automobilu podle bodu 1 písm. b) tvoří.
+-----------------------------+---------------------------------------+--------+
|               |      Provedení a počet      |    |
|               +--------+--------------------+---------+    |
|Název            |Základní|Redukované|Rozšířené|Speciální|Jednotka|
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Naviják k hydraulickému   |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacímu zařízení   |    |     |     |     |    |
|s nejméně jedním párem    |    |     |     |     |    |
|hadic o délce nejméně    |    |     |     |     |    |
|20 m             |  1  |   1  |     |  1  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Naviják k hydraulickému   |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacímu zařízení   |    |     |     |     |    |
|se dvěma páry hadic     |    |     |     |     |    |
|o délce nejméně 20 m     |    |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Rozpínací nástroj      |    |     |     |     |    |
|hydraulického        |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacího        |    |     |     |     |    |
|zařízení           |  1  |     |  1  |  1  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Lineární rozpínací nástroj  |    |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Nůžky hydraulického     |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacího zařízení   |  1  |     |  1  |  1  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Kombinovaný rozpínací    |    |     |     |     |    |
|nástroj hydraulického    |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacího        |    |     |     |     |    |
|zařízení           |    |   1  |     |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Řetězové úvazky       |    |     |     |     |    |
|hydraulického        |    |     |     |     |    |
|vyprošťovacího        |    |     |     |     |    |
|zařízení           |  1  |   1  |  1  |  1  | sada |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Motorová rozbrušovací    |    |     |     |     |    |
|pila             |    |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Zvedací pneumatické vaky   |    |     |  1  |     | sada |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Ruční vyprošťovací nástroj  |  2  |   2  |  3  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Nůž (řezák) na bezpečnostní |    |     |     |     |    |
|pásy             |  2  |   2  |  3  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Ochranné rukavice pro    |    |     |     |     |    |
|hasiče            |  2  |   2  |  3  |  2  | páry |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Rukavice dielektrické    |  2  |   2  |  3  |  2  | páry |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Záchranné lano 20 m v obalu |  2  |   2  |  3  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Bezpečnostní pás podle    |    |     |     |     |    |
|ČSN 83 2611 a ČSN EN 358   |  2  |   2  |  3  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Dýchací přístroj s min.   |    |     |     |     |    |
|zásobou 1 600 l vzduchu   |  2  |     |  3  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Ruční svítilna        |  2  |   2  |  3  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Zdravotní kufr        |    |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Fixační límec        |  1  |         |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Souprava na popáleniny    |  1  |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Zdravotnická nosítka     |    |     |  1  |     |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
|Vlněná přikrývka v obalu   |  2  |   2  |  4  |  2  |  ks  |
+-----------------------------+--------+----------+---------+---------+--------+
 
Příl.7
Technické podmínky automobilových žebříků
1. Automobilové žebříky se podle záchranné (dostupné) výšky dělí na
a) AZ do 30 m    21 0211,
b) AZ do 40 m    21 0212,
c) AZ nad 40 m   21 0213.
Poznámka:
K automobilovému žebříku je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
Základní funkce
2. Konstrukce umožňuje
a) pohyb osobám mezi různými výškovými úrovněmi nebo záchranu osob z výšek nebo hloubek
1. po žebříkové sadě,
2. v koši snímatelného provedení,
3. u AZ nad 40 m výtahem,
b) stříkání vodou nebo pěnou z vrcholu žebříkové sady nebo koše sklopnou proudnicí,
c) napojení požární hadice v koši nebo na vrcholu žebříkové sady,
d) osvětlení místa zásahu z výšky světlometem o výkonu nejméně 500 W.
3. Žebříkovou sadu je možné vztyčovat a sklápět nejméně od -5 stupňů do 70 stupňů.
4. Žebříkovou sadou je možné otáčet podél svislé osy bez omezení.
5. Žebříkovou sadu je možné vysouvat a zasouvat v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu.
6. Stabilizační podpěry je možné vysunout na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu s pevnou vazbou na bezpečný provoz nástavby.
Kabina řidiče a mužstva
7. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 2 sedadly.
Požární nástavba
8. Nástavba je přednostně ovládána ze základního ovládacího panelu v prostoru točny nástavby a je vybavena nejméně jedním dalším ovládacím místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí. Uspořádání ovládacích a kontrolních prvků umožňuje stejný způsob obsluhy jako na základním ovládacím panelu.
9. Ovládací panely jsou vybaveny
a) aktivním zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností nástavby,
b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru, avšak systém musí být chráněn proti spuštění motoru při zařazeném rychlostním stupni,
c) ochranným zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností nástavby při náhlém výpadku pozornosti obsluhy. Na spodním ovládacím místě musí být umístěny
d) pracovní diagram,
e) nouzové ovládací zařízení,
f) sedačka pro obsluhu.
10. Automobilový žebřík je vybaven zařízením sledujícím rychlost větru v okolí vrcholu žebříkové sady a přenášejícím získané informace na ovládací panely.
11. Žebříková sada i koš jsou osvětleny.
12. Pokud součástí požárního příslušenství jsou zdravotní nebo záchranná nosítka, mají nosnost nejméně 100 kg.
13. Všechny údaje na kontrolních přístrojích ovládacího panelu jsou z místa ovládání čitelné na vzdálenost nejméně 1 m.
14. Při přerušení funkce strojového pohonu nástavby je možné v režimu nouzového provozu provést veškeré úkony potřebné ke složení požární nástavby do transportní polohy s plným košem či výtahem.
15. Zařízení pro ovládání podpěr je umístěno na zadní straně automobilu tak, aby obsluha mohla podpěry při manipulaci sledovat opticky.
16. Signalizace informuje o
a) nesrovnaných příčlích bílým světlem,
b) stavu umožňujícím základní funkce žlutým nebo zeleným světlem,
c) překročení bezpečných parametrů červeným světlem a zvukovým signálem,
d) velikosti možného zatížení v závislosti na vyložení, zatížení a výšce,
e) podélném a příčném naklonění,
f) podepření žebříkové sady,
g) množství oleje v hydraulickém systému.
17. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je v zorném poli řidiče a v prostoru ovládání stabilizačních podpěr.
18. Mezi prostorem základního ovládacího panelu a prostorem v koši je dorozumívací zařízení.
19. U automobilových žebříků s dostupnou výškou do 40 m je doba potřebná pro plné vztyčení, úplné vysunutí a pootočení žebříkové sady s košem o 90 stupňů nejvýše 180 sekund. Tato doba není překročena ani při zpětném uvedení do transportní polohy.
20. Automobilové žebříky vykazují stálé provozní parametry v teplotním rozmezí -15 stupňů C až +35 stupňů C, a to i po ujetí vzdálenosti 15 km nebo dvouhodinovém stání v těchto teplotních podmínkách.
21. Automatické stranové vyrovnávání není aktivováno při vysunutí žebříkové sady nad 30 m.
22. Zdrojem elektrického proudu je zařízení s výkonem nejméně 3,5 kW a s elektrickým napětím 230 V.
Koš
23. Nosnost koše je nejméně 1,1násobek předpokládaného zatížení, přitom nejmenší počet osob v koši jsou dvě osoby s tím, že hmotnost jedné se předpokládá 90 kg. Nosnost je zajištěna při použití veškerého vybavení a požárního příslušenství koše.
24. Konstrukce koše umožňuje činnost stojících osob.
25. Konstrukce koše umožňuje současné použití sklopné proudnice a požárního světlometu nebo záchranných nosítek a světlometu.
26. Stabilizační zařízení koše zajišťuje plynulé vyrovnávání polohy koše.
27. Pokud je součástí automobilových žebříků požární čerpadlo, platí pro něj v přiměřené míře požadavky uvedené ve zvláštních technických podmínkách pro cisternové automobilové stříkačky.
Základní požární příslušenství
28. Požární příslušenství automobilového žebříku tvoří
+--------------------------------+-----+---------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Tlaková požární hadice 75    | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Objímka na hadice 75 v obalu  |   |        |
|ČSN 38 9575           | 4 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ploché páčidlo ČSN 38 9576   | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Požární světlomet s kloubovým  |   |        |
|držákem nejméně 500 W      | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj    |   |        |
|s minimálními požadavky     |   |        |
|na hasicí schopnost 55B     |   |        |
|ČSN EN 3-4           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj    |   |        |
|s minimálními požadavky na   |   |        |
|hasicí schopnost 21A113B    |   |        |
|ČSN EN 3-4           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný kulový kohout se    |   |        |
|zařízením pro odtlakování    | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
    |Klíč 75/52           | 3 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Vazák na hadice v obalu     | 4 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchranné lano 20 m v obalu   | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Bezpečnostní pás podle ČSN   |   |        |
|83 2611 a ČSN EN 358      | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Dýchací přístroj s min.     |   |        |
|zásobou 1 600 l vzduchu     | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
29. Pro dýchací přístroje s minimální zásobou 1 600 l vzduchu musí být vytvořen úložný prostor, včetně vyznačených kotvicích bodů.
30. Tlaková požární hadice 75 je delší, než je délka žebříkové sady.
31. Základní rozsah požárního příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.
 
Příl.8
Technické podmínky automobilových plošin
1. Automobilové plošiny se podle záchranné (dostupné) výšky dělí na
a) AP do 30 m  21 0221,
b) AP do 40 m   21 0222,
c) AP nad 40 m  21 0223.
Poznámka:
K automobilové plošině je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
2. Automobilové plošiny se podle konstrukce třídí na
a) kloubové,
b) teleskopické,
c) kombinované.
Základní funkce
3. Konstrukce umožňuje
a) pohyb osobám mezi různými výškovými úrovněmi nebo záchranu osob z výšek či hloubek
1. v koši,
2. u automobilové plošiny nad 40 m i po žebříkové sadě,
b) stříkání vodou nebo pěnou z koše sklopnou nebo lafetovou proudnicí,
c) napojení požární hadice v koši,
d) osvětlení místa zásahu z výšky světlometem o výkonu nejméně 500 W,
e) odtlakování a odvodnění zařízení na dopravu hasiva do koše.
4. Plošinou je možné otáčení podél svislé osy bez omezení.
5. Ramena plošiny je možné vztyčovat a sklápět či vysouvat a zasouvat v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu.
6. Stabilizační podpěry je možné vysunout na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu s pevnou vazbou na bezpečný provoz nástavby.
Kabina řidiče a mužstva
7. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 2 sedadly.
Požární nástavba
8. Nástavba je přednostně ovládána ze základního ovládacího panelu v prostoru točny nástavby a je vybavena nejméně jedním dalším ovládacím místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí. Uspořádání ovládacích a kontrolních prvků umožňuje stejný způsob obsluhy jako na základním ovládacím panelu.
9. Ovládací panely jsou vybaveny
a) aktivním zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností nástavby,
b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru. Systém je chráněn proti spuštění motoru při zařazeném rychlostním stupni,
c) ochranným zařízení pro okamžité zastavení veškerých činností nástavby při náhlém výpadku pozornosti obsluhy. Na spodním ovládacím místě je umístěno
d) nouzové ovládací zařízení,
e) sedačka pro obsluhu.
10. Koš, případně žebříková sada na ramenech jsou osvětleny.
11. Jsou-li součástí požárního příslušenství zdravotní nebo záchranná nosítka, mají nosnost nejméně 100 kg.
12. Všechny údaje na kontrolních přístrojích ovládacího panelu jsou z místa obsluhy čitelné na vzdálenost nejméně 1 m.
13. Při přerušení funkce strojového pohonu nástavby je nutné v režimu nouzového provozu provést všechny úkony potřebné ke složení požární nástavby do transportní polohy, a to s plným košem.
14. Zařízení pro ovládání podpěr je umístěno na zadní straně automobilu tak, aby bylo možné podpěry při manipulaci sledovat opticky.
15. Signalizace informuje o
a) nesrovnaných příčlích bílým světlem, je-li součástí automobilové plošiny žebřík,
b) stavu umožňujícím základní funkce žlutým nebo zeleným světlem,
c) překročení bezpečných parametrů červeným světlem a zvukovým signálem,
d) podélném a příčném naklonění,
e) podepření ramen,
f) množství oleje v hydraulickém systému.
16. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je v zorném poli řidiče a v prostoru obsluhy stabilizačních podpěr.
17. Mezi prostorem základního ovládacího panelu a prostorem v koši je dorozumívací zařízení.
18. Nástavba vykazuje stálé provozní parametry v teplotním rozmezí -15 st. až +35 st. C, a to i po ujetí vzdálenosti 15 km nebo dvouhodinovém stání v těchto teplotních podmínkách.
19. Zdrojem střídavého elektrického proudu je zařízení s výkonem nejméně 3,5 kW a s elektrickým napětím 230 V.
Koš
20. Nosnost koše je nejméně 1,1násobek předpokládaného zatížení, přitom nejmenší počet osob v koši jsou dvě osoby s tím, že hmotnost jedné se předpokládá 90 kg. Nosnost je zajištěna při použití veškerého vybavení a požárního příslušenství koše.
21. Konstrukce koše umožňuje činnost stojících osob.
22. Konstrukce koše umožňuje současné použití sklopné nebo lafetové proudnice, požárního světlometu nebo záchranných nosítek a světlometu.
23. Stabilizační zařízení koše umožňuje plynulé vyrovnávání polohy koše.
24. Je-li součástí automobilové plošiny požární čerpadlo, platí pro něj přiměřeně požadavky uvedené v technických podmínkách pro cisternové automobilové stříkačky.
Požární příslušenství
25. Základní rozsah požárního příslušenství automobilové plošiny tvoří
+--------------------------------+-----+---------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ploché páčidlo ČSN 38 9576   | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Požární světlomet s kloubovým  |   |        |
|držákem min. 500 W       | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj s   |   |        |
|minimálními požadavky na    |   |        |
|hasicí schopnost 55B podle   |   |        |
|ČSN EN 3-4           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj s   |   |        |
|minimálními požadavky na    |   |        |
|hasicí schopnost 21A113B    |   |        |
|podle ČSN EN 3-4        | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný kulový kohout se    |   |        |
|zařízením k odtlakování     | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Klíč 75/52           | 3 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchranné lano 20 m v obalu   | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Bezpečnostní pás podle ČSM   |   |        |
|83 2611 a ČSN EN 358          | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Dýchací přístroj s min.     |   |        |
|zásobou 1 600 l vzduchu     | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
26. Pro dýchací přístroje s minimální zásobou 1 600 l vzduchu musí být vytvořen úložný prostor, včetně úchytných prvků.
27. Základní rozsah požárního příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.
 
Příl.9
Technické podmínky technických automobilů
1. Technické automobily se podle hmotnostní třídy dělí na
a) TA 1 nepřevyšující 2 000 kg 21 0251,
b) TA 2 převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg 21 0252,
c) TA 3 převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 14 000 kg 21 0253,
d) TA 4 převyšující 14 000 kg 21 0254.
Poznámka: K technickému automobilu je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
2. Technické automobily se podle provedení a vybavení dělí na
a) TA v základním provedení,
b) TA v redukovaném provedení,
c) TA v rozšířeném provedení,
d) TA v provedení k likvidaci ekologických havárií.
Základní funkce
3. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství umožňuje technický zásah mimo automobil.
4. Technický automobil 3. hmotnostní třídy a 4. hmotnostní třídy umožňuje osvětlení místa zásahu.
Kabina řidiče a mužstva
5. Kabina řidiče je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
6. U technických automobilů 2. a vyšší hmotnostní třídy je hnací náprava vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
7. Technický automobil 2. a vyšší hmotnostní třídy v základním a rozšířeném provedení je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.
8. Na přídi technického automobilu je úchytné zařízení pro jeho vyproštění nebo tažení. Technický automobil 4. hmotnostní třídy je vybaven lanovým navijákem.
Požární nástavba
9. Nástavba 4. hmotnostní třídy je vybavena výsuvným osvětlovacím stožárem se dvěma světlomety o příkonu každého nejméně 500 W a výškou nad zemí nejméně 5 m, vestavěnou elektrocentrálou s výkonem nejméně 3,5 kW.
10. Na zadní stěně technického automobilu jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel k označení automobilu na místě zásahu jako překážky v silničním provozu.7) Tato světla není možné rozsvítit při jízdě k zásahu. Jejich konstrukce umožňuje natáčení nejméně o 30 vpravo, vlevo, nahoru a dolů.
11. Technický automobil může být tvořen soupravou požární automobil a požární přívěs.
Základní požární příslušenství
12. Požární příslušenství technického automobilu podle bodu 2 písm. a), b) a c) tvoří
+--------------------------------+-----+---------------+
|Název              |Počet|  Jednotka  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Požární světlomet        | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ruční svítilna         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Rukavice chirurgické      | 10 |   párů   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ploché páčidlo ČSN 38 9576   | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Páčidlo s řetězem        | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Pila na dřevo          | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Motorová řetězová pila     | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Motorová kotoučová pila     | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Lano 60 m            | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchranné lano         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Bezpečnostní pás podle ČSN   |   |        |
|83 2611 a ČSN EN 358      | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Skříňka s nástroji ČSN 38 9581 | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Skříňka s elektrotechnickým   |   |        |
|nářadím ČSN 38 9582       | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Polní lopatka          | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Kanystr na vodu min. 5 l    | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ruční vyprošťovací nástroj   | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy| 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ochranné rukavice pro hasiče  | 2 |   páry   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Rukavice dielektrické      | 2 |   páry   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Neprůhledná fólie 2 x 2 m    | 4 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Hasicí rouška velká       | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchranný kyslíkový přístroj  | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Zdravotní nosítka        | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj s   |   |        |
|minimálními požadavky na    |   |        |
|hasicí schopnost 55B podle   |   |        |
|ČSN EN 3-4           | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný hasicí přístroj    |   |        |
|s minimálními požadavky     |   |        |
|na hasicí schopnost 21A113B   |   |        |
|podle ČSN EN 3-4        | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Chemické světlo         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosné oranžové výstražné   |   |        |
|zařízení se zdrojem       | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Dopravní kužel         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Vytyčovací páska červenobílá  |   |        |
|100 m              | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Dřevěné klíny          | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Lopata             | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ucpávkový materiál       | 1 |  balení   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Přenosný žebřík s dostupnou   |   |        |
|výškou nejméně 8 m       | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Záchytné nádoby na nejméně 10 l | 3 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Zvedací ploché pneumatické vaky | 3 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Plnicí zařízení pro pneumatické |   |        |
|vaky              | 1 |  souprava  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Motorová pohonná jednotka    |   |        |
|hydraulického vyprošťovacího  |   |        |
|zařízení            | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Ruční pohonná jednotka     |   |        |
|hydraulického vyprošťovacího  |   |        |
|zařízení            | 1 |    ks       |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Řetězové úvazky hydraulického  |   |        |
|vyprošťovacího zařízení     | 1 |  souprava  |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Střihač pedálů         | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Odsklívací nástroj (souprava)  | 1 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
|Aretační klíny         | 2 |    ks   |
+--------------------------------+-----+---------------+
13. Požární příslušenství technického automobilu TA 1 podle bodu 2 písm. a) a b) tvoří
+----------------------------+-------------------+----------+
|              | Provedení a počet |     |
|              +--------+----------+     |
|Název            |Základní|Redukované| Jednotka |
+----------------------------+--------+----------+----------+
|Naviják hydraulického    |    |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |    |     |     |
|s nejméně jedním párem   |    |     |     |
|hadic o délce nejméně 20 m |  1  |  1   |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+----------+
|Rozpínací nástroj      |    |     |     |
|hydraulického        |    |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |  1  |     |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+----------+
|Lineární rozpínací nástroj |    |     |     |
|hydraulického        |    |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |  1  |     |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+----------+
|Nůžky hydraulického     |    |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |  1  |     |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+----------+
|Kombinovaný rozpínací    |    |     |     |
|nástroj hydraulického    |    |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |    |  1   |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+----------+
14. Požární příslušenství technických automobilů TA 2, TA 3 a TA 4 podle bodu 2 písm. a), b) a c) tvoří
+----------------------------+-----------------------------+----------+
|              |   Provedení a počet   |     |
|              +--------+----------+---------+     |
|Název            |Základní|Redukované|Rozšířené| Jednotka |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Dalekohled         |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Rozpínací nástroj      |    |     |     |     |
|hydraulického vyprošťovacího|    |     |     |     |
|zařízení          |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Lineární rozpínací nástroj |    |     |     |     |
|hydraulického vyprošťovacího|    |     |     |     |
|zařízení          |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Nůžky hydraulického     |    |     |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Univerzální rozpínací nůžky |    |     |     |     |
|hydraulického        |    |     |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |    |   1  |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Naviják hydraulického    |    |     |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |    |     |     |     |
|s nejméně jedním párem   |    |     |     |     |
|hadic o délce nejméně 20 m |    |   1  |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Naviják hydraulického    |    |     |     |     |
|vyprošťovacího zařízení   |    |     |     |     |
|se dvěma páry hadic o    |    |     |     |     |
|délce nejméně 20 m     |  1  |     |     |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Průtokový kartáč na mytí  |    |     |     |     |
|s hadicí 25 x 10      |  1  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Dýchací přístroj s min.   |    |     |     |     |
|zásobou 1 600 l vzduchu   |  2  |   2  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Přenosné čerpadlo na    |    |     |     |     |
|nebezpečné látky      |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Sací koš          |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Sací hadice 10 m      |  1  |     |  1  | souprava |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Dopravní hadice 20 m    |  1  |     |  1  | souprava |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Elektrocentrála 3,5 kW 230 V|  1  |   1  |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Prodlužovací kabel na    |    |     |     |     |
|navijáku 25 m        |  2  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Rýč             |  2  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Krumpáč ČSN 23 7210     |  2  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Síťová lopata        |  2  |     |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Naběrák           |  1  |     |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Hrábě kovové        |  2  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Koště cestářské       |  1  |   1  |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Kanálové ucpávky      |  2  |   1  |  4  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Pneumatické kanálové ucpávky|    |     |  3  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Sorpční prostředky sypké  |    |     |     |     |
|50 l            |  2  |   1  |  2  | balení |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Sorpční prostředky (pás)  |    |     |     |     |
|10 m            |  1  |   1  |  2  | balení |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Skládací záchytné nádoby  |    |     |     |     |
|1 000 l           |    |     |  2  | soupravy |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Plastový kbelík       |  2  |   1  |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Kovový kbelík        |    |     |  2  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Skříňka s nejiskřivým    |    |     |     |     |
|nářadím           |  1  |     |  1  | souprava |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Vytyčovací kolíky      |    |     |  10  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
|Ocelové lano s oky     |  1  |   1  |  1  |  ks  |
+----------------------------+--------+----------+---------+----------+
15. Požární příslušenství technického automobilu podle bodu 2 písm. d) v provedení pro likvidaci ekologických havárií tvoří
+------------------------------------+-------------------+----------+
|                  | Provedení a počet |     |
|                  +--------+----------+     |
|Název                |  TA2 |  TA3  | Jednotka |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Protichemický ochranný oděv     |  2  |  6   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Podvlékací prádlo pod protichemický |    |     |     |
|ochranný oděv            |  2  |  6   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Dýchací přístroje s min. zásobou  |    |     |     |
|1 600 l vzduchu           |  2  |  4   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Náhradní tlaková láhev       |  2  |  4   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Ochranný oděv proti ropným látkám  |  4  |  4   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Rukavice proti ropným látkám    |  4  |  6       |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Pryžová obuv proti vodě       |  2  |  2   |  páry  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Přenosný hasicí přístroj práškový  |    |     |     |
|s minimálními požadavky na hasicí  |    |     |     |
|schopnost 55B podle ČSN EN 3-4   |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Ruční nebo přenosná svítilna    |    |     |     |
|v nevýbušném provedení       |  2  |  4   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Elektrocentrála 3,5 kW 230 V    |  1  |     |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Elektrocentrála 8 kW 230/400 V   |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Prodlužovací kabel na navijáku   |    |     |     |
|25 m 230 V             |  2  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Prodlužovací kabel na navijáku   |    |     |     |
|25 m 400 V             |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Prodlužovací kabel na navijáku   |    |     |     |
|25 m 230 V v nevýbušném provedení  |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Požární světlomet nejméně 500 W   |  2  |     |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Požární světlomet nejméně 1 000 W  |    |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Světlomet v nevýbušném provedení  |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Roztrojka 230 V v nevýbušném    |    |     |     |
|provedení              |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Přenosné oranžové výstražné     |    |     |     |
|zařízení se zdrojem         |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Dopravní kužel           |  5  |  5   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Vytyčovací páska červenobílá    |    |     |     |
|500 m                |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sudové elektrické čerpadlo     |    |     |     |
|na nebezpečné látky,        |    |     |     |
|výtlačné hrdlo závitové       |    |     |     |
|průměr 50 mm            |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Hadice 10 m pro NL         |  1  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Hadice 5 m pro NL          |  2  |  3   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Hadice 1,5 m s jednou        |    |     |     |
|tlakovou spojkou pro NL       |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Ruční membránové čerpadlo na    |    |     |     |
|nebezpečné látky s příslušenstvím, |    |     |     |
|průměr hadic 32 mm, hadicová spojka |    |     |     |
|50 mm                |  1  |     |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Ruční membránové čerpadlo na    |    |     |     |
|nebezpečné látky s příslušenstvím, |    |     |     |
|průměr hadic 50 mm, hadicová    |    |     |     |
|spojka 50 mm            |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Přenosné čerpadlo na nebezpečné   |    |     |     |
|látky s příslušenstvím, průměr   |    |     |     |
|hadicové spojky 50 mm        |    |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Ponorné kalové čerpadlo       |    |     |     |
|s příslušenstvím          |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Trojcestný ventil 50 mm       |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Požární (průmyslový) vysavač    |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Skříňka s nejiskřivým nářadím    |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Lopata v nejiskřivém provedení   |    |  1   |  sada  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Krompáč v nejiskřivém provedení   |    |  1   |  sada  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Univerzální armatura na příruby   |    |     |     |
|a potrubí              |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sběrná korýtka (žlaby) na nebezpečné|    |     |     |
|látky 4 m              |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Těsnicí dřevěné klíny        |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Těsnicí dřevěné kužele       |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Těsnicí tmel 500 g         |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Nízkotlaké pneumatické ucpávky   |    |     |     |
|s příslušenstvím          |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sorpční prostředky na zachycení   |    |     |     |
|50 l ropné látky          |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sorpční prostředky na zachycené   |    |     |     |
|60 l kyselina            |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Přetlakový ventilátor v nevýbušném |    |     |     |
|provedení nejméně 20 000 m-3 . h-1 |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Síťová lopata            |  1  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Koště cestářské           |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Pryžové stěrky nejméně 300 mm    |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Detektor výbušné koncentrace par  |    |     |     |
|a plynů seřízený na CH4       |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Detekční trubičky (15 látek)    |  1  |  1   | souprava |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Oximetr               |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sada pro zjišťování PH       |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Kanystr na detergent 5 l      |  1  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Dekontaminační sprcha        |    |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Záchytný bazén pod         |    |     |     |
|dekontaminační sprchu        |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Vysokotlaké mycí zařízení      |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Kanystr na vodu min. 5 l      |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Chemické světlo           |  6  |  6   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Dřevěné podkládací klíny      |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Lopata               |    |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Pevné a skládací nádrže na jímání  |    |     |     |
|nebezpečné látky o celkovém     |    |     |     |
|objemu nejméně           | 500  | 10 000  |   l  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Dalekohled             |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Průtokový kartáč na mytí      |    |     |     |
|s hadicí 25 x 10          |    |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Kanálové rychloucpávky       |  1  |  2   |  ks      |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Sorbční tkanina           |    |  1   | balení |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Obal na sud 200 l          |    |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Naběračka              |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Nálevka               |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Háček na zvedání kanálových     |    |     |     |
|poklopů               |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Pytel velký PE           | 10  |  10   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Fólie 25 x 4 m PE          |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Plachta s oky a úvazy 4 x 4     |    |     |     |
|m PE                |  1  |  1   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
|Upevňovací popruh s         |    |     |     |
|rychloupínací sponou        |  2  |  2   |  ks  |
+------------------------------------+--------+----------+----------+
Poznámka: Nebezpečné látky vychází ze zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
16. Motorová řetězová pila, motorová kotoučová pila, zdravotní nosítka, lopata, skříňka s elektrotechnickým nářadím, záchytné nádoby na nejméně 10 l a přenosný žebřík s dostupnou výškou nejméně 8 m netvoří povinné příslušenství technického automobilu 1.
17. Dýchací přístroje s minimální zásobou 1 600 l vzduchu jsou v technickém automobilu v množství podle počtu míst k sezení.
 
Příl.10
Technické podmínky velitelských automobilů
1. Velitelské automobily se podle hmotnostní třídy dělí na
a) VEA 1 nepřevyšující 2 000 kg 21 0261,
b) VEA 2 převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg 21 0262.
Poznámka: K velitelskému automobilu je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
2. Velitelské automobily se podle provedení a vybavení dělí na
a) VEA v základním provedení,
b) VEA v rozšířeném provedení.
Kabina řidiče a mužstva
3. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
4. Jmenovitý výkon motoru velitelských automobilů je nejméně
a) 30 kW . 1 000 kg-1 u 1. hmotnostní třídy,
b) 20 kW . 1 000 kg-1 u 2. hmotnostní třídy.
Požární nástavba
5. Oranžová blikající světla jsou umístěna na zádi automobilu a nesmí být zakryta při otevření dveří a jsou zajištěna proti zapnutí při jízdě.
Provedení
6. Velitelský automobil v rozšířeném provedení
a) je vybaven zástavbou vnitřního prostoru umožňující práci nejméně pěti osobám včetně spojaře,
b) má vnitřní prostor vybaven nezávislým topením,
c) je vybaven nezávislým zdrojem elektrického proudu o napětí 230 V s vnitřním elektrickým rozvodem.
Základní požární příslušenství
7. Požární příslušenství velitelského automobilu tvoří.
+----------------------------+-------------------+------------+
|              | Provedení a počet |      |
|              +---------+---------+      |
|Název            | VEA 1 | VEA 2 | Jednotka |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Ruční svítilna       |  1  |  2  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Hasicí rouška velká     |  1  |  1  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Univerzální vyprošťovací  |     |     |      |
|nástroj           |  1  |  1  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Vlněná přikrývka v obalu  |  1  |  1  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Dalekohled         |  1  |  1  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Přenosný hasicí přístroj  |     |     |      |
|s minimálními požadavky   |     |     |      |
|na hasicí schopnost     |     |     |      |
|13A70B podle ČSN EN 3-4   |     |  1  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Dýchací přístroj s minimální|     |     |      |
|zásobou 1 600 l vzduchu   |  1  |  2  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
|Náhradní tlaková láhev   |  1  |  2  |   ks   |
+----------------------------+---------+---------+------------+
 
Příl.11
Technické podmínky vyšetřovacích automobilů
1. Vyšetřovací automobily se podle hmotnostní třídy dělí na
a) VA 1 nepřevyšující 2 000 kg 21 0271,
b) VA 2 převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg 21 0272.
Poznámka: K vyšetřovacímu automobilu je pod bodem 1 přiřazen číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky.
Kabina řidiče a mužstva
2. Kabina řidiče a mužstva je vybavena nejméně 2 sedadly.
Podvozek
3. Jmenovitý výkon motoru vyšetřovacích automobilů je nejméně
a) 30 kW . 1 000 kg-1 u 1. hmotnostní třídy,
b) 20 kW . 1 000 kg-1 u 2. hmotnostní třídy.
Požární nástavba
4. Oranžová blikající světla jsou umístěna na zádi automobilu a nesmí být zakryta při otevření dveří a jsou zajištěna proti zapnutí při jízdě.
Základní požární příslušenství
5. Požární příslušenství vyšetřovacího automobilu tvoří.
+--------------------------------------+-------+----------+
|Název                 | Počet | Jednotka |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Brašna s prostředky pro expertízu   |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Brašna s prostředky pro dokumentaci  |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Brašna s prostředky pro odběr vzorků |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Ruční svítilna            |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Hasicí rouška velká          |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Univerzální vyprošťovací nástroj   |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Přenosný hasicí přístroj s minimálními|    |     |
|požadavky na hasicí schopnost 55B   |    |     |
|podle ČSN EN 3-4           |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Vlněná přikrývka v obalu       |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
|Dýchací přístroj s minimální zásobou |    |     |
|1 600 l vzduchu            |  1  |  ks  |
+--------------------------------------+-------+----------+
1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
2) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 6.
3) § 37 odst. 2 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).
4) § 32 odst. 3 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
5) § 32 odst. 4 vyhlášky č. 21/1996 Sb.
6) § 37 odst. 2 vyhlášky č. 99/1989 Sb.
7) § 37 odst. 2 vyhlášky č. 99/1989 Sb.

Související dokumenty