247/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
247/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:
1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 11a
Zkušební doba
Při přijetí do služebního poměru se stanoví zkušební doba v délce 6 měsíců. Doba, po kterou příslušník nekoná službu z důvodu překážek ve službě na straně příslušníka, se do zkušební doby započítává v rozsahu nejvýše 10 dnů.".
2. V § 15 odst. 6, § 79 odst. 6 a v § 85 odst. 4 se za slova "zpravodajskými službami" vkládají slova " , Generální inspekcí bezpečnostních sborů".
3. V § 15 odst. 7, § 49 odst. 3, § 79 odst. 7 a v § 104 odst. 2 se slova "a zpravodajskými službami" nahrazují slovy " , zpravodajskými službami a Generální inspekcí bezpečnostních sborů".
4. V § 17 odst. 1 písm. g) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
5. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) zkušební době.".
6. V § 18 odst. 2 a v § 19 odst. 2 větě druhé se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
7. V § 22 odst. 1 větě druhé se za slovem "hodnost" slovo "referent," zrušuje, slovo "a" se nahrazuje čárkou a za slova "vrchní asistent" se vkládají slova "a inspektor".
8. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o 2 stupně vyšší, se může přihlásit příslušník, jenž získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, splňuje požadavky stanovené pro volné služební místo, s výjimkou požadavku doby trvání služebního poměru pro služební hodnost, a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
9. V § 22 odst. 4 se za slovo "stanovena" vkládá slovo "vyšší" a slova "o 2 a více stupňů vyšší" se zrušují.
10. V § 22 odst. 5 se slova "nebo 3" nahrazují slovy " , 3 nebo 4".
11. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "stanovena" vkládají slova "stejná nebo".
12. V § 41 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) zrušením ve zkušební době,".
Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
13. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 41a
Zrušení služebního poměru ve zkušební době
Ve zkušební době může bezpečnostní sbor nebo příslušník zrušit služební poměr i bez uvedení důvodu. Služební poměr skončí uplynutím 5 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí služebního funkcionáře příslušníkovi nebo písemného oznámení příslušníka bezpečnostnímu sboru, nejpozději však uplynutím zkušební doby.".
14. V § 42 odst. 4 se slova "do 2 měsíců ode dne, kdy služební funkcionář důvod propuštění zjistil" nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu".
15. § 54 včetně nadpisu zní:
 
"§ 54
Služba přesčas
(1) Za službu přesčas se považuje služba vykonávaná nad základní dobu služby v týdnu mimo rámec směn.
(2) Příslušníkovi lze nařídit službu přesčas v důležitém zájmu služby.
(3) Celkový rozsah služby přesčas nesmí činit v průměru více než 10,5 hodin týdně ve vyrovnávacím období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.
(4) Příslušníkovi lze nařídit po dobu krizového stavu nebo ve výjimečných případech po nezbytnou dobu ve veřejném zájmu službu přesčas i nad rozsah stanovený v odstavci 3.
(5) Do celkového rozsahu nejvýše přípustné služby přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 3 se nezapočítává služba přesčas, za kterou bylo příslušníkovi poskytnuto náhradní volno, a služba přesčas u příslušníka s kratší dobou služby v týdnu, která nepřesahuje základní dobu služby v týdnu.".
16. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 54a
Dny pracovního klidu a služba ve svátek
(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadne nepřetržitý odpočinek v týdnu, a svátky.
(2) Příslušníkovi lze ve svátek nařídit pouze výkon služby, kterou nelze vykonat v obvyklý den služby, zejména při zajištění nepřetržitého režimu služby na služebně.".
17. § 67 včetně nadpisu zní:
 
"§ 67
Krácení dovolené
(1) Příslušníkovi se krátí dovolená za prvních 90 dnů neschopnosti ke službě o jednu dvanáctinu výměry dovolené a za každých dalších 30 dnů neschopnosti ke službě o další jednu dvanáctinu výměry dovolené, nevykonával-li službu v kalendářním roce, za který se mu dovolená poskytuje, z důvodu neschopnosti ke službě, s výjimkou neschopnosti vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání a nařízené karantény vzniklé v souvislosti s výkonem služby.
(2) Příslušníkovi se krátí dovolená za každých zameškaných 30 dnů o jednu dvanáctinu výměry dovolené, nevykonával-li službu v kalendářním roce, za který se mu dovolená poskytuje, z důvodů
a) zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, s výjimkou zařazení do zálohy neplacené z důvodu čerpání rodičovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici poskytována mateřská dovolená,
b) zproštění výkonu služby, jestliže mu nebyl doplacen služební příjem, nebo
c) výkonu vazby.
(3) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se počítají na kalendářní dny a v kalendářním roce se sčítají.".
18. V § 103 odst. 1 se slova "podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci" nahrazují slovy "není evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání".
19. V § 109 odst. 1 se částka "200 000 Kč" nahrazuje částkou "400 000 Kč" a částka "100 000 Kč" se nahrazuje částkou "240 000 Kč".
20. V § 112 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova "konané v době krizového stavu".
21. V § 113 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) příplatek za službu ve svátek,".
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
22. V § 113 písm. f) se slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene g) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) služební příjem za službu přesčas.".
23. V § 115 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Stupnici základních tarifů stanoví vláda nařízením.".
Poznámka pod čarou č. 56 se zrušuje.
24. § 115a se zrušuje.
25. V § 119 se na konci textu věty druhé doplňují slova "služebním předpisem".
26. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 119a
Příplatek za sportovní reprezentaci
Příslušník, který koná službu spojenou s vykonáváním sportovních činností, sportovní státní reprezentací nebo trenérsko-metodickou činností, má nárok na příplatek za sportovní reprezentaci ve výši 5 000 Kč až 25 000 Kč měsíčně. Jeho výši v rámci rozpětí stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem.".
27. V § 120 odst. 3 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "5 000 Kč", částka "6 000 Kč" se nahrazuje částkou "10 000 Kč" a částka "4 000 Kč" se nahrazuje částkou "5 000 Kč".
28. § 121 včetně nadpisu zní:
 
"§ 121
Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek
(1) Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby ve svátek, má příslušník nárok na příplatek ve výši 25% přiznaného základního tarifu, osobního příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za vedení, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby ve svátek v kalendářním měsíci, v němž službu koná.
(2) Za dobu čerpání náhradního volna se služební příjem nekrátí.".
29. V § 125 odst. 1 větě první se slova "nad 150 hodin v kalendářním roce" nahrazují slovy " ; to neplatí pro službu přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konanou v době krizového stavu" a ve větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "zvláštního příplatku" se vkládají slova "a příplatku za vedení".
30. § 132 včetně nadpisu zní:
 
"§ 132
Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost
Při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost sčítá bezpečnostní sbor celkovou dobu výkonu služby přesčas, celkovou dobu výkonu služby ve svátek a celkovou dobu služební pohotovosti, kterou příslušník konal v kalendářním měsíci.".
31. Za § 135 se vkládá nový § 135a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 135a
Náborový příspěvek
(1) Je-li to nezbytné pro zajištění obsazenosti volných služebních míst, může ředitel bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem, že příslušníkům lze přiznat náborový příspěvek.
(2) Náborový příspěvek lze přiznat v rozsahu 30 000 Kč až 150 000 Kč. Konkrétní výši náborového příspěvku v bezpečnostním sboru stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem.
(3) Služební funkcionář může příslušníkovi přiznat náborový příspěvek, jestliže
a) ředitel bezpečnostního sboru stanoví, že příslušníkům lze přiznat náborový příspěvek,
b) příslušníkovi uplynula zkušební doba,
c) služební poměr příslušníka trvá méně než 1 rok,
d) příslušníkovi nebyl v minulosti náborový příspěvek přiznán, a
e) příslušník s přiznáním náborového příspěvku souhlasí.
(4) Příslušník, kterému byl přiznán náborový příspěvek, je povinen setrvat ve služebním poměru po dobu 6 let.
(5) Nesplní-li příslušník povinnost setrvat ve služebním poměru po dobu uvedenou v odstavci 4, je povinen vrátit část vyplaceného náborového příspěvku, která se určí poměrně podle doby, po kterou příslušník splnil povinnost setrvat ve služebním poměru. Povinnost vrátit část vyplaceného náborového příspěvku vzniká příslušníkovi pouze tehdy, skončí-li jeho služební poměr propuštěním podle § 42 odst. 1 písm. a) až f), i) a m) nebo § 42 odst. 3 písm. c).
(6) Do doby setrvání příslušníka ve služebním poměru podle odstavce 4 se nezapočítává doba
a) zproštění výkonu služby, jestliže příslušníkovi nebyl doplacen rozdíl, o který byl jeho služební příjem zkrácen,
b) zařazení do zálohy neplacené, s výjimkou zařazení do této zálohy z důvodů čerpání rodičovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici poskytována mateřská dovolená, nebo
c) neschopnosti ke službě trvající déle než 1 měsíc.".
32. V § 149 odst. 1 písm. a) se slova "1 a 4" nahrazují slovy "1, 4 a 5".
33. V § 164 odst. 3 se slovo "trojnásobek" nahrazuje slovem "dvanáctinásobek".
34. V § 186 odst. 3 větě druhé se slova "musí vyslechnout" nahrazují slovem "vyslechne" a na konci textu věty druhé se doplňují slova " ; služební funkcionář výslech provést nemusí, není-li to nezbytné k uplatnění práv příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo o jednání, které má znaky přestupku, se vede řízení".
35. V § 186 odst. 8 se slova "za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil služební slib," zrušují.
36. V § 191 odst. 1 se za slovo "rozhodnutí" vkládají slova "předsedy vlády,".
37. V § 193 odstavec 1 zní:
"(1) Pravomocné rozhodnutí, o němž se účastník nebo služební funkcionář domnívá, že je v rozporu s právními předpisy, přezkoumá příslušný ministr; pravomocné rozhodnutí služebního funkcionáře Bezpečnostní informační služby přezkoumá vládou určený člen vlády a pravomocné rozhodnutí služebního funkcionáře Generální inspekce bezpečnostních sborů přezkoumá předseda vlády.".
38. V § 209 se za text "§ 99 odst. 3" vkládá text " , § 185" a za text "§ 190 odst. 1" se vkládá text " , § 191 odst. 1".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí ustanovení § 42 odst. 4 a § 186 odst. 3 a 10 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017