243/2001 Sb. o registraci vozidel

Schválený:
243/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 29. června 2001
o registraci vozidel
Změna: 496/2001 Sb.
Změna: 368/2002 Sb.
Změna: 98/2003 Sb.
Změna: 401/2003 Sb.
Změna: 291/2004 Sb.
Změna: 244/2005 Sb.
Změna: 291/2004 Sb. (část), 244/2005 Sb. (část)
Změna: 334/2006 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona:
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob vedení registru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel (dále jen "registr silničních vozidel"), podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel, způsob vyznačování změn v registru silničních vozidel a vzory jednotlivých tiskopisů používaných k registraci vozidel,
b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,
c) vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla,
d) způsob, rozsah a lhůty pro předávání údajů obecními úřady obcí s rozšířenou působností a orgány uvedenými v § 4 odst. 6 zákona (dále jen "registrační místo") do centrálního registru silničních vozidel a zvláštních motorových vozidel (dále jen "centrální registr silničních vozidel"), zveřejňování statistik o vozidlech registrovaných v registru silničních vozidel,
e) způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technickém průkazu zvláštního motorového vozidla obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
f) postup v případě ztráty nebo zničení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technického průkazu zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla nebo registrační značky,
g) formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi; provedení tabulek registrační značky a způsob umístění tabulek registrační značky na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo a zvláštní motorové vozidlo.
 
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky
a) tabulka registrační značky je deska rozměrů stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky, která je vyrobena, pokud není v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak, z lehké slitiny, na níž je vyznačena registrační značka, a v případech stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky i nálepka o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pokud pravidelné technické prohlídce a měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla registrované vozidlo podléhá,
b) registrační značka je zápis písmenných a číselných znaků vyznačených na tabulce registrační značky. Registrační značku tvoří zápis nejméně pěti a nejvýše sedmi znaků, přičemž první písmeno v registrační značce je vždy kódem kraje, do jehož územního obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje. Toto neplatí u diplomatických, cizineckých a zvláštních registračních značek,
c) provedením tabulky registrační značky se rozumí rozměrové a barevné provedení tabulky registrační značky, dále způsob a velikost zápisu jednotlivých znaků registrační značky. Provedení registrační značky určuje jednotlivé skupiny vozidel nebo zvláštní skupiny jejich vlastníků a provozovatelů, pro něž je určena,
d) rozlišovací značka státu je oválná tabulka z lehké slitiny nebo ze samolepícího materiálu předepsaných rozměrů a provedení, na které je zapsán kód příslušného státu a kterou musí být vybaveno vozidlo provozované na území cizího státu,
e) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel, údaje o provedených pravidelných technických prohlídkách vozidla, pokud této technické prohlídce podléhá. Tento průkaz je veřejnou listinou,
f) technický průkaz zvláštního motorového vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli zvláštního vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel. Tento průkaz je veřejnou listinou,
g) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu vozidla, základní technické údaje vozidla, údaje o zaregistrování vozidla a registrační značku přidělenou na vozidlo,
h) osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vozidla a registrační značku přidělenou na zvláštní vozidlo,
i) znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky je součástí tabulky registrační značky a tvoří ho dvanáct žlutých pěticípých hvězd umístěných v kruhu a bílá písmena "CZ" na modrém pruhu.
Registr silničních vozidel
(K § 4 odst. 7 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
 
§ 3
Způsob vedení registru silničních vozidel
(1) Do registru silničních vozidel se zapisují údaje o silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, zvláštním motorovém vozidle a zvláštním přípojném vozidle, u kterého byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a ke kterému byl vydán technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního motorového vozidla.
(2) Registr silničních vozidel se dělí na dvě části:
a) část elektronicky vedeného seznamu technických údajů k vozidlu, údajů o jeho vlastníkovi a provozovateli, údajů o provedených technických prohlídkách a měření emisí, o provedených evidenčních kontrolách a údajích o technických změnách na vozidle a o změnách vlastníka nebo provozovatele vozidla. Součástí seznamu údajů jsou dále informace o vydání technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla, přidělení registrační značky a vydání tabulky registrační značky,
b) část pro vedení písemností potřebných pro dokladování správnosti prováděných registračních úkonů a uchování dokladů pro rozhodování v registru silničních vozidel (dále jen "spis vozidla"). Ve spise vozidla se uchovávají originály nebo kopie všech písemností, které je povinen vlastník nebo provozovatel vozidla předložit při registraci vozidla nebo při změně registrace vozidla anebo při vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle zákona. Spis vozidla je veden u registračního místa, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla své místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo povoleného pobytu, nebo sídlo. V případě změny místa registrace vozidla je spis odesílán do místa nové registrace. Součástí spisu vozidla je seznam jednotlivých dokladů tvořících spis vozidla.
(3) V registru silničních vozidel jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje k vozidlu, jeho vlastníkovi a provozovateli po celou dobu, kdy je vozidlo registrováno. V případě, že je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka z registru dočasně vyřazeno, přesouvají se registrované údaje a spis vozidla do části registru, kde se uchovávají po dobu dočasného vyřazení vozidla z registru. Pokud je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka nebo na základě rozhodnutí orgánu příslušného k vedení registru silničních vozidel trvale vyřazeno z registru, uchovávají se údaje v registru po dobu 5 let a poté se údaje vedené elektronicky a spis vozidla zničí.
(4) Část registru silničních vozidel vedená elektronicky musí umožnit oprávněné osobě automatické vyhledání vozidla, vlastníka nebo jeho provozovatele v souboru vozidel zadáním jen jedné evidované položky nebo volnou kombinací těchto položek.
(5) Údaje o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu1) sdělené výpočetní technikou Českou kanceláří pojistitelů se zapisují do centrálního registru silničních vozidel.
 
§ 4
Vyznačování změn v registru silničních vozidel
(1) Údaje o změnách v části registru silničních vozidel vedeném elektronicky jsou uchovávány tak, že jsou přesunuty do části registrovaných položek k vozidlu, vlastníkovi nebo provozovateli, která nemusí být přímo přístupná.
(2) Písemnosti vedené ve spise vozidla se uchovávají ve spise i v případě, že jsou nahrazeny novými nebo změněnými písemnostmi.
(3) Evidenční údaje o změně, které jsou zapsány v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo v technickém průkazu zvláštního motorového vozidla se zapíší do příslušných kolonek tohoto dokladu nebo do části "úřední záznamy" nebo "další záznamy", podle druhu tiskopisu. Pokud nelze tyto údaje do již vydaného technického průkazu zapsat, vydá registrační místo, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla své místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo povoleného pobytu, nebo sídlo, průkaz nový.
(4) Údaje o změnách v osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo v osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla se do tohoto dokladu nezapisují. V případě, že se údaje v tomto dokladu změní, vydá příslušný orgán, který vede registr silničních vozidel, tento doklad nový.
 
§ 5
Tiskopisy používané k registraci vozidel
(1) K zaregistrování vozidla do registru silničních vozidel se použije tiskopis "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" (dále jen "přihláška k registraci vozidla"). Přihláška k registraci vozidla tvoří obálku spisu vozidla. V přihlášce k registraci vozidla se uvádí údaje obsažené v § 6 odst. 3 zákona. Vzor přihlášky k registraci vozidla je přílohou č. 1 vyhlášky.
(2) K zaregistrování zástavního práva k vozidlu a jeho výmazu z registru silničních vozidel se použije tiskopis "Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu"). V tiskopisu o zapsání zástavního práva k vozidlu uvádí potřebné údaje vlastník vozidla nebo zástavní věřitel k vozidlu se souhlasem vlastníka vozidla a u žádosti o vymazání zástavního práva k vozidlu uvádí potřebné údaje jen vlastník vozidla. Na tiskopisu jsou vyznačeny i písemnosti vyžadované k tomuto registračnímu úkonu. Vzor žádosti o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu je přílohou č. 2 vyhlášky.
(3) K zaregistrování změny v registru silničních vozidel se použije "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o změnu"). V tiskopisu se uvádějí údaje žadatele o změnu v údajích v registru silničních vozidel, údaje o vozidle, ke kterému se změny váží, a důvod žádosti o změnu údajů v registru silničních vozidel. Do žádosti o změnu se zapisují přílohy, které je nutné k žádosti o změnu přiložit. Vzor žádosti o změnu je přílohou č. 3 vyhlášky.
(4) K vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se použije "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" (dále jen "žádost o vyřazení vozidla"). V žádosti o vyřazení vozidla se vedle údajů k žadateli a vozidlu uvádí druh vyřazení (dočasné s dobou vyřazení nebo trvalé vyřazení) a zapisují se zde přílohy k žádosti. Vzor žádosti o vyřazení vozidla je přílohou č. 4 vyhlášky.
(5) K nahlédnutí do registru silničních vozidel, provedení opisu nebo výpisu zapsaných údajů v registru silničních vozidel oprávněná osoba použije "Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel". V žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel je uveden žadatel, druh výdeje dat z registru silničních vozidel a právní zájem k výdeji dat. Vzor žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel je přílohou č. 5 vyhlášky.
 
§ 6
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
(K § 7 odst. 4 zákona)
(1) K zápisu registrovaných údajů k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu, jeho vlastníku a provozovateli se užije příslušná část technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.
(2) Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je dokladem k vozidlu, který je chráněn ochrannými prvky proti padělání a ve kterém jsou zapsány technické údaje vozidla. Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydává k novému vozidlu, které nebylo dosud zaregistrováno v registru silničních vozidel a bylo zakoupeno na tuzemském trhu, výrobce vozidla nebo jeho akreditovaný zástupce (dále jen "výrobce vozidla"). Součástí zápisu je i jeho prohlášení o shodě vozidla se schváleným typem. V případě individuálního schválení technické způsobilosti vozidla po jeho stavbě nebo individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí vydá technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla příslušný orgán, který schválení technické způsobilosti vozidla provedl. O schválení technické způsobilosti vozidla provede tento orgán záznam do předepsané části tohoto dokladu. V tomto průkazu jsou dále zapisovány údaje o provedených technických a jiných změnách na vozidle, které může provést pouze osoba k tomuto zápisu zmocněná Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") nebo příslušný schvalovací orgán, který změnu povolil a schválil.
(3) V místě k tomu určeném zapisuje oprávněný pracovník stanice technické kontroly údaje o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Ten, kdo provedl příslušné záznamy do tohoto dokladu, je potvrzuje otiskem razítka a svým podpisem. K podpisu vždy připojí datum provedení záznamu. V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.
(4) Vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je přílohou č. 6 vyhlášky.
 
§ 7
Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
(K § 7 odst. 4 zákona)
(1) Po zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydá registrační místo provádějící registraci vozidla "Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla". Toto osvědčení je chráněno ochrannými prvky proti padělání a po vyplnění je laminováno ochrannou fólií.
(2) Vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je přílohou č. 7 vyhlášky.
 
§ 8
Technický průkaz zvláštního motorového vozidla
(K § 79 odst. 5 zákona)
(1) K zápisu registrovaných údajů k zvláštnímu motorovému vozidlu, jeho vlastníku a provozovateli se užije příslušná část technického průkazu zvláštního motorového vozidla.
(2) Technický průkaz zvláštního motorového vozidla je dokladem ke zvláštnímu vozidlu, který je chráněn ochrannými prvky proti padělání a ve kterém jsou zapsány technické údaje zvláštního vozidla podléhajícího registraci v registru silničních vozidel. Technický průkaz zvláštního motorového vozidla vydává k novému zvláštnímu vozidlu, které nebylo dosud zaregistrováno v registru silničních vozidel a bylo zakoupeno na tuzemském trhu, výrobce vozidla. Součástí tohoto zápisu je i jeho prohlášení o shodě zvláštního vozidla se schváleným typem. V případě individuálního schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla po jeho stavbě nebo individuálně dovezeného zvláštního vozidla ze zahraničí vydá technický průkaz zvláštního motorového vozidla příslušný orgán, který schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla provedl. O schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla provede tento orgán záznam do předepsané části tohoto dokladu.
(3) V tomto průkazu jsou dále vedeny údaje o provedených technických a jiných změnách na zvláštním vozidle, které provádí pouze osoba k tomuto zápisu zmocněná ministerstvem nebo příslušný schvalovací orgán, který změnu povolil a schválil. Ten, kdo provedl příslušné záznamy do tohoto dokladu, je potvrzuje otiskem razítka a svým podpisem. K podpisu vždy připojí datum provedení záznamu. V technickém průkazu zvláštního motorového vozidla není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.
(4) Vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla je přílohou č. 8 vyhlášky.
 
§ 9
Osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla
(K § 79 odst. 5 zákona)
(1) Po zaregistrování zvláštního vozidla vydá orgán provádějící registraci zvláštního vozidla "Osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla". Toto osvědčení je chráněno ochrannými prvky proti padělání a po vyplnění je laminováno ochrannou fólií.
(2) Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je přílohou č. 9 vyhlášky.
 
§ 10
Provádění zápisů v technickém průkazu vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) Registrační místo provádějící registraci vozidel, sběr a zápis registračních údajů do registru silničních vozidel provádí současně zápisy registračních údajů do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a do technického průkazu zvláštního motorového vozidla.
(2) Zápisy do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo do technického průkazu zvláštního motorového vozidla se provádějí pouze tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel. Při poruše tiskárny systému registru silničních vozidel se připouští provedení záznamu pomocí psacího stroje. Zápisy psané rukou nejsou povoleny.
(3) Pro zápis úředních záznamů nebo dalších záznamů v technickém průkazu se užije číselníků a zkratek, pokud jsou ministerstvem stanoveny.
 
§ 11
Ztráta, zničení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byl odcizen technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technický průkaz zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, požádá ve lhůtě stanovené zákonem o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci registrační místo, v jehož správním obvodu má své bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.
(2) Žádost podává vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na tiskopisu "žádost o změnu". V žádosti uvede důvod, pro který žádá o vydání duplikátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci.
(3) Registrační místo vydá duplikát technického průkazu nebo osvědčení o registraci, do kterého zapíše poslední platné údaje, a tiskopis opatří označením "DUPLIKÁT". O tom, že vydal náhradní doklad, provede záznam v registru silničních vozidel, a to v obou jeho částech.
 
§ 12
Ztráta, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky vozidla
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) V případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky vozidla se podává žádost o vydání nové tabulky registrační značky u registračního místa, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla své místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo povoleného pobytu, nebo sídlo. V žádosti podané na tiskopisu "žádost o změnu" vlastníkem nebo provozovatelem vozidla se souhlasem vlastníka vozidla se specifikuje důvod podání žádosti.
(2) Registrační místo přidělí vozidlu novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky. O tom, že přidělilo novou registrační značku, provede zápis do technického průkazu vozidla a vydá nové osvědčení o registraci vozidla. Současně provede záznam v registru silničních vozidel, a to v obou jeho částech.
 
§ 13
Předávání údajů registračními místy do centrálního registru silničních vozidel
(K § 5 odst. 3 zákona)
(1) Registrační místo předává registrované údaje k vozidlům, jejich vlastníkům a provozovatelům vedené v elektronické části registru silničních vozidel do centrálního registru silničních vozidel neprodleně.
(2) V případě, že dojde k dlouhodobé poruše systému elektronického zpracování dat registru silničních vozidel, předává registrační místo údaje na magnetických nosičích, a to ve lhůtách určených ministerstvem.
(3) Předávané údaje musí být svojí formou a obsahem totožné s formou a obsahem údajů vedených v centrálním registru silničních vozidel.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 3 se nevztahují na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona. Tato registrační místa předávají neprodleně do centrálního registru silničních vozidel pouze údaje umožňující identifikaci vozidla. Ostatní údaje o vozidle stanovené v § 4 odst. 4 a 5 zákona jsou předávány do centrálního registru silničních vozidel bezprostředně po vyřazení vozidla z evidence registračních míst stanovených v § 4 odst. 6 zákona.
 
§ 14
Zveřejňování statistických údajů z registru silničních vozidel
(K § 4 odst. 7 zákona)
(1) Registrační místo vydává pro potřeby státních orgánů a organizací, státních a nestátních institucí a ostatních organizací statistické údaje o registrovaných vozidlech v registru silničních vozidel. Statistické údaje vydává formou statistických přehledů vždy do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního roku.
(2) Ve statistických přehledech jsou uváděny údaje o počtech registrovaných vozidel členěných podle druhů a typů vozidel a podle jejich stáří. Registrační místo vydává statistické přehledy pro území jeho místní působnosti.
(3) Registrační místo může na žádost subjektů uvedených v odstavci 1 vydat statistický přehled o registrovaných vozidlech odlišný od formy uvedené v odstavci 2.
(4) Ministerstvo vydává "Statistickou ročenku" o počtech, druzích, typech a značkách vozidel registrovaných v centrálním registru silničních vozidel, o stáří registrovaných vozidel, o územním rozložení registrovaných vozidel, o provedených registračních změnách na vozidlech apod. Statistickou ročenku vydává ministerstvo nejpozději do 90 dnů po uplynutí kalendářního roku.
(5) Ministerstvo vydává pravidelné statistické výkazy o nově registrovaných vozidlech (počty, druhy, typy, značky vozidel a územní rozložení podle státoprávního uspořádání). Tyto statistické výkazy vydává nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce a vhodným způsobem je zveřejňuje.
(6) Ministerstvo předává v rámci mezinárodních smluv a ujednání, kterými je Česká republika vázána, registrační údaje o registrovaných vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích do zahraničí.
(7) Registrační místo při vydávání údajů z registru silničních vozidel dbá, aby byla zabezpečena ochrana osobních údajů vlastníků a provozovatelů registrovaných vozidel.
(8) Zveřejňování statistických údajů o vozidlech se nevztahuje na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona.
 
§ 15
Druhy registračních značek
(K § 7 odst. 4a § 79 odst. 5 zákona)
Registrační značky se dělí podle jejich určení do druhů na
a) standardní, které jsou určeny
1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
2. pro všechna zvláštní motorová vozidla,
3. pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatickou imunitu a výsady podle mezinárodní smlouvy2)(dále jen "registrační značka diplomatická nebo cizinecká"),
4. pro vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí (dále jen "registrační značka pro vývoz"),
b) zvláštní
1. pro jednorázové použití s omezenou platností,
2. trvale manipulační,
3. pro zkušební účely,
4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (dále jen "registrační značka pro historická vozidla"),
5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla").
Forma, provedení a obsah registrační značky
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
 
§ 16
(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která je vyznačena na tabulce formou vytištění.
(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně pěti a nejvíce sedmi velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační tabulce musí být vždy umístěno nejméně jedno písmeno a nejméně jedna číslice. První písmeno ve standardní registrační značce vyjadřuje kód kraje, do jehož obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje, vyjma registrační značky diplomatické, registrační značky cizinecké a registrační značky pro historická vozidla.
(3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých písmen latinské abecedy "CD", "XX", "XS" nebo "HC" a u automobilů z pěti, u motocyklů ze čtyř a u mopedů se šlapadly ze tří arabských číslic.
(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.
(5) Registrační značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci historických vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "V", za nímž se u historických automobilů umísťují čtyři, u historických motocyklů tři a u historických mopedů se šlapadly dvě arabské číslice.
(6) Zvláštní registrační značka trvale manipulační se skládá nejméně z pěti znaků a nejvíce z šesti znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.
(7) Zvláštní registrační značka pro jednorázové použití s omezenou platností se skládá ze sedmi znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.
(8) Zvláštní registrační značka pro zkušební účely se skládá z pěti znaků a začíná vždy písmenem "F", ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.
(9) Registrační značka pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "R", za nímž se u sportovních automobilů umísťují čtyři a u sportovních motocyklů tři arabské číslice.
 
§ 17
(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně tři znaky a v druhém řádku maximálně čtyři znaky; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností, kde je v prvním řádku umístěn jeden znak a v druhém řádku maximálně šest znaků.
(2) Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko. Toto neplatí pro zvláštní registrační značky. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce a nálepky pro měření emisí.
 
§ 18
(1) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
(2) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Způsob přidělování registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
 
§ 19
(1) Registrační místo přiděluje registrační značku podle provedení uvedeném v § 16 vyhlášky.
(2) Tabulky s registrační značkou se přidělují pouze podle kódu kraje
a) kraj Hlavní město Praha  - písmeno A
b) kraj Středočeský     - písmeno S
c) kraj Ústecký       - písmeno U
d) kraj Liberecký      - písmeno L
e) kraj Karlovarský     - písmeno K
f) kraj Královéhradecký   - písmeno H
g) kraj Pardubický      - písmeno E
h) kraj Plzeňský       - písmeno P
i) kraj Jihočeský      - písmeno C
j) kraj Vysočina       - písmeno J
k) kraj Jihomoravský     - písmeno B
l) kraj Olomoucký      - písmeno M
m) kraj Moravskoslezský   - písmeno T
n) kraj Zlínský       - písmeno Z
(3) Registrační místa obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávají tabulky pouze s registrační značkou podle místní příslušnosti svého kraje.
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona. Na základě žádosti těchto registračních míst se poskytne tabulka s registrační značkou s kódem kteréhokoliv kraje.
(5) Na tabulkách s registrační značkou pro historická vozidla a registrační značkou pro sportovní vozidla se přidělují číselné kódy pro
a) kraj Hlavní město Praha  - číslice 01,
b) kraj Jihomoravský     - číslice 02,
c) kraj Jihočeský      - číslice 03,
d) kraj Pardubický      - číslice 04,
e) kraj Královéhradecký   - číslice 05,
f) kraj Vysočina       - číslice 06,
g) kraj Karlovarský     - číslice 07,
h) kraj Liberecký      - číslice 08,
i) kraj Olomoucký      - číslice 09,
j) kraj Plzeňský       - číslice 10,
k) kraj Středočeský     - číslice 11,
l) kraj Moravskoslezský   - číslice 12,
m) kraj Ústecký       - číslice 13,
n) kraj Zlínský       - číslice 14.
 
§ 20
(1) Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje, přidělí nové registrační místo vždy novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky.
(2) V případě změny bydliště nebo sídla vlastníka nebo provozovatele vozidla do obvodu jiného registračního místa hlásí tuto změnu na předepsaném tiskopisu vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla registračnímu místu, v jehož správním obvodu má své nové místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo jiného pobytu, nebo sídlo.
(3) V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla hodlá vozidlo přeregistrovat na jiného vlastníka nebo provozovatele, hlásí vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla tuto změnu na předepsaném tiskopisu u registračního místa, kde je jeho vozidlo registrováno. Nový vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla žádá poté o zaregistrování tohoto vozidla na předepsaném tiskopisu u registračního místa, v jehož správním obvodu má své místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo povoleného pobytu, nebo sídlo.
(4) O výměnu tabulky registrační značky za zničenou nebo ztracenou žádá vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na předepsaném tiskopisu u registračního místa, kde je vozidlo registrováno.
(5) Přidělená registrační značka na vozidlo se již na jiné vozidlo nepřiděluje.
 
§ 21
(1) Tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační přidělí registrační místo v potřebném počtu osobě, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž však byla již schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a která nejsou určena k trvalému provozu na pozemních komunikacích. Jde zejména o manipulační jízdy u výrobců, dovozců a prodejců vozidel.
(2) Tuto zvláštní registrační značku je zakázáno použít na vozidlo, které je již zapsáno v registru silničních vozidel a je na ně přidělen jiný druh registrační značky. Toto neplatí u zkušebních jízd v rámci oprav vozidel, kde se umísťuje tato zvláštní registrační značka na tabulku registrační značky vozidlu dříve přidělenou.
(3) Tabulky zvláštní registrační značky pro zkušební účely přidělí registrační místo, po předchozím souhlasu ministerstva, v potřebném počtu právnické nebo fyzické osobě, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž nebyla dosud schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích nebo na nichž se zkoušejí neschválené díly, části, doplňky nebo příslušenství. Jde výhradně o jízdy, které zabezpečuje výrobce vozidla, ministerstvo, ministerstvem pověřená zkušebna nebo fyzická anebo právnická osoba, kterou výrobce vozidla pověřil.
(4) Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Prodejce nebo registrační místo, které tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností vydalo, na ni vyznačí, v místě k tomu určeném, datum vydání. Zápis potvrdí otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.
 
§ 22
(1) Registrační místo vede evidenci o každé vydané zvláštní registrační značce. Součástí evidence je název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu, které byla tabulka vydána, a datum jejího vydání.
(2) Ke každé zvláštní registrační značce trvale manipulační a pro zkušební účely vydá registrační místo "potvrzení pro zvláštní registrační značku" a "záznamy jízd pro zvláštní registrační značku", do kterého zapisuje provozovatel veškeré údaje o jízdě vozidla. Toto potvrzení a záznamy jízd nahrazují osvědčení o registraci vozidla a řidič vozidla je předkládá při kontrole v provozu na pozemních komunikacích policistovi. Pro jízdu vozidla do zahraničí vydá provozovateli registrační místo po předchozím souhlasu ministerstva a po odevzdání "potvrzení pro zvláštní registrační značku" osvědčení o registraci vozidla s platností na dobu určitou, nejdéle však na 6 měsíců.
(3) K zvláštním registračním značkám pro jednorázové použití s omezenou platností vydá registrační místo prodejci vozidel "knihu vydání zvláštní registrační značky", ve které prodejce zaznamenává jednotlivá přidělení tabulky. Registrační místo zapíše do této knihy jednotlivá přidělení tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností. Knihu předkládá prodejce vozidel registračnímu místu ke kontrole vždy, když žádá o další přidělení tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností.
(4) Vzor potvrzení pro zvláštní registrační značku trvale manipulační a zvláštní registrační značky pro zkušební účely je přílohou č. 10 vyhlášky.
(5) Vzor záznamů jízd pro zvláštní registrační značku je přílohou č. 11 vyhlášky.
(6) Vzor knihy vydání zvláštní registrační značky je přílohou č. 12 vyhlášky.
 
§ 23
(1) Pominou-li důvody, pro které registrační místo přidělilo tabulky zvláštní registrační značky, vrátí je osoba, které byly přiděleny, nejpozději do 10 pracovních dnů registračnímu místu, které je vydalo.
(2) Dojde-li ke ztrátě, zničení, poškození nebo odcizení tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační nebo pro zkušební účely, hlásí tuto skutečnost osoba, které byla přidělena, nejpozději do 10 pracovních dnů registračnímu místu, které ji přidělilo.
Provedení tabulek registračních značek, rozlišovací značky státu a doplňkových registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
 
§ 24
(1) Tabulku registrační značky vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:
a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d),
b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
d) 200 x 160 mm pro motocykl, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,
e) 320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky registrační značky,
f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu,
g) 210 x 145 mm pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností,
h) 520 x 110 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou zkušební nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou trvale manipulační uvedenou pod písmenem i); pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou zkušební nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou trvale manipulační uvedenou pod písmenem i) nebo j),
i) 280 x 200 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,
j) 200 x 160 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,
k) 330 x 85 mm pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu.
(2) Tabulky registrační značky jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:
a) pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
b) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,
c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je
1. osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv,2)
2. administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv,2)
3. služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,
4. osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv2)
- bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
d) pro vozidla, která jsou odhlášena z registru vozidel České republiky k trvalému vývozu do zahraničí - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na tři měsíce od jejího přidělení,
e) pro tabulku registrační značky pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
f) pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,
g) pro zvláštní registrační značku trvale manipulační - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební účely - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
i) pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.
(3) Všechny druhy tabulek registrační značky jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka registrační značky pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.
(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jednorázové použití s omezenou platností je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.
(5) Tabulky registrační značky vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech. Tyto prostory jsou prolisovány. Na tabulce registrační značky o rozměrech 200 x 160 mm je umístěn pouze jeden kruhový prostor. Na tabulce registrační značky o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce registrační značky o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.
(6) Podklad všech tabulek registrační značky vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.
(7) Rozměry znaků registrační značky na registrační tabulce:
a) o rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm anebo 280 x 200 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 75 mm a šířce 40 mm; síla čáry je 10 mm,
b) o rozměrech 200 x 160 mm (na tabulce určené pro dvoukolová až tříkolová motorová vozidla) nebo 320 x 160 mm (na tabulce určené pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky registrační značky) anebo 330 x 85 mm (na tabulce registrační značky pro sportovní vozidla) jsou alfanumerické znaky o výšce 56 mm a šířce 30 mm; síla čáry je 8 mm,
c) o rozměrech 80 x 110 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 28 mm a šířce 15 mm; síla čáry je 5 mm,
d) o rozměrech 210 x 145 mm jsou písmena o výšce 44 mm a šířce 33 mm, síla čáry je 8 mm a číslice jsou o výšce 44 mm a šířce 26 mm, síla čáry je 7 mm.
(8) Výška modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky je minimálně 98 mm a jeho šířka minimálně 49 mm; středy dvanácti žlutých pěticípých hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru 15 mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy hvězd činí 5 mm; u rozlišovací značky České republiky, kterou tvoří bílá písmena "CZ", je výška písmen minimálně 20 mm a síla čáry je 4 mm;2a) v případě tabulek s dvouřádkovou registrační značkou jsou rozměry modrého pruhu, hvězd a rozlišovací značky České republiky úměrně zmenšeny.
(9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:
a) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
b) pro vozidla, která jsou odhlášena z registru vozidel České republiky k trvalému vývozu do zahraničí,
c) pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností,
d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu.
(10) Vzory jednotlivých tabulek registračních značek a vzory alfanumerických znaků užívaných na tabulkách registračních značek jsou uvedeny v příloze č. 13 a vzor znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky na tabulce s registrační značkou je uveden v příloze č. 14.
 
§ 25
(1) Tabulka rozlišovací značky státu je tvořena elipsovitým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CZ". Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.
(2) Tabulka rozlišovací značky státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.
(3) Po obvodu tabulky rozlišovací značky státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.
(4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jistícími prvky. Na tabulce rozlišovací značky státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.
(5) Vzor rozlišovací značky České republiky je přílohou č. 15 vyhlášky.
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
Způsob nakládání s tabulkami registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
(2) Vlastník a provozovatel vozidla je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka registrační značky nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.
 
§ 28
Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
(2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm.
(4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.
(5) Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.
(6) Tabulka zvláštní registrační značky trvale manipulační a tabulka zvláštní registrační značky pro zkušební účely se umisťují na vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 3 a 4. Tyto tabulky nemusí být umístěny v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětleny. Řidič vozidla zajistí, aby zvláštní registrační značka byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
(7) Tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
(8) Tabulka registrační značky s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační značkou.
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení
 
§ 29
Přechodná ustanovení
(1) Tabulky státních poznávacích značek přidělené před účinností vyhlášky vozidlům zůstávají v platnosti.
(2) S výjimkou motocyklů a vozidel, pro které je určena registrační značka podle § 16 odst. 3 vyhlášky, lze na vozidla přidělit do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2002, tabulky státních poznávacích značek vyrobené před 1. červencem 2001.
(3) Technické průkazy motorového a jeho přípojného vozidla vydané před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti. Při hlášení a zapisování změn údajů v registru silničních vozidel se tyto průkazy nevyměňují, pokud je možné nové údaje do těchto průkazů zapsat.
(4) Osvědčení o technickém průkazu vydaná před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti. Při zápisu změn údajů vedených v tomto osvědčení se vydá nové osvědčení o registraci vozidla tehdy, pokud do stávajícího osvědčení o technickém průkazu není možné změnu zápisu provést.
(5) Tiskopisy technických průkazů motorového a jeho přípojného vozidla vyrobené před účinností vyhlášky může vydávat výrobce vozidla nebo registrační místo do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2002. Pokud bylo vozidlo vybaveno technickým průkazem a předáno jeho vlastníkovi prodejcem před 31. prosincem 2002, provede se zaregistrování vozidla s tímto dokladem i po tomto datu.
(6) Tiskopisy osvědčení o technickém průkazu vozidla vyrobené před účinností vyhlášky se vydávají registračním místem do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2002.
(7) Vzory technických osvědčení jiných než silničních vozidel nebo technických osvědčení silničních vozidel nepodléhajících evidenci vyrobené před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti a vydávají se do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.
(8) Tiskopisy "výpis technického osvědčení", "technické osvědčení výměnné nástavby" nebo "technické osvědčení pracovního stroje neseného" vyrobené a vydané před účinností vyhlášky zůstávají v platnosti a vydávají se do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.
(9) Údaje vedené v registru silničních vozidel a v centrálním registru silničních vozidel budou doplňovány o nově zavedené údaje postupně. Nové vzory technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla budou vypisovány údaji, které jsou vedeny v registru silničních vozidel. Po dobu, než budou zaregistrovány nové údaje v registru silničních vozidel, nebudou se do nového tiskopisu technického průkazu vozidla a do osvědčení o registraci vozidla uvádět.
(10) Spisy vozidel, která ke dni účinnosti vyhlášky nejsou registrována v místě jejich uložení, se do registračního místa, kde jsou registrována, nezasílají. Tyto spisy vozidel se zašlou registračnímu místu v místě registrace vozidla pouze na jeho vyžádání.
 
§ 30
Společné ustanovení
Vydávání tiskopisů a tabulek registračních značek uvedených v přílohách č. 1 až 16 zabezpečuje ministerstvo.
 
§ 31
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích,
2. vyhláška č. 69/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů,
3. vyhláška č. 34/1984 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů,
4. vyhláška č. 64/1998 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 32
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Schling v. r.
 
Příloha 1
Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
     
Příloha 2
Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel

Registrační značka vozidla +---+---+---+---+---+---+---+ Druh
              +---+---+---+---+---+---+---+ vozidla

Identifikační číslo silničního motorového (přípojného) vozidla
 .................................................................
Vlastník silničního vozidla:
  jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo
  fyzickou osobu podnikatele) ...................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  rodné číslo: ....../....
  místo  trvalého  nebo  povoleného  pobytu  (nebo  sídlo
  - identifikační číslo) ........................................
  ...............................................................
  PSČ ....................

Žadatel:
  jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo
  fyzickou osobu podnikatele) ...................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  rodné číslo: ....../....
  místo  trvalého  nebo  povoleného  pobytu  (nebo  sídlo
  - identifikační číslo) ........................................
  ...............................................................
  PSČ ....................

K žádosti se dokládá:
  - souhlas vlastníka daného silničního motorového (přípojného)
   vozidla
  - smlouva nebo  rozhodnutí o zřízení  zástavního práva k
   silničního motorovému (přípojnému vozidlu)
  - smlouva nebo jiný doklad  o zániku zástavního práva k
   silničnímu motorovému (přípojnému vozidlu)

V ................. dne .....................

               Podpis žadatele ....................

                           Druhá strana

Záznam registračního místa

Technický průkaz číslo  ......................................,
osvědčení o registraci č. .......................................
Jiný doklad k vozidlu ............................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

Technický průkaz, osvědčení o registraci, tabulky s registrační
značkou (jiné doklady)

Převzal dne ........................

               Podpis žadatele ....................
 
Příloha 3
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
               ----------------
Registrační značka vozidla:          Druh vozidla:     ....................
               ----------------
                        ---------------------------------------------
Identifikační číslo silničního motorového
(přípojného) vozidla              ---------------------------------------------

Vlastník silničního vozidla: (Vyplní jen, když je odlišný od provozovatele)
jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

      ------------------------------------           --------------------------------
 rodné                       identifikační
 číslo:                       číslo:
      ------------------------------------           --------------------------------

 místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) .................................................

 .....................................................................................................

 PSČ ............................

Provozovatel:
jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele)

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

      ------------------------------------           --------------------------------
 rodné                       identifikační
 číslo:                       číslo:
      ------------------------------------           --------------------------------

 místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo) .................................................

 .....................................................................................................

 PSČ ............................

Žádá o provedení změny:

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

K žádosti se dokládá:*)

- technický průkaz vozidla a přípojného vozidla
- osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně
- ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
- souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně vlastníkem
- zplnomocnění při zastupování
- doklad totožnosti žadatele

V           dne              Podpis žadatele

*) nehodící se přeškrtne

             Druhá strana

          Záznam registračního místa

Technický průkaz číslo ........................, osvědčení o registraci č. .........................

Jiný doklad k vozidlu ..............................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

Vyměřen správní poplatek podle položky č. ---------- zákona o správních poplatcích,

který byl uhrazen v hotovosti ----------- Kč. (Doklad č. ---------)

                           ---------------------------------------------------
                               podpis registračního pracovníka

Technický průkaz, osvědčení o registraci, tabulky s registrační značkou (jiné doklady)

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

Převzal dne -------------------  Podpis žadatele --------------------

                           ---------------------------------------------------
                               podpis registračního pracovníka
 
Příloha 4
Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
    

 
Příloha 5
Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
Žadatel:
  jméno a příjmení (nebo název, jde-li o právnickou osobu nebo
  fyzickou osobu podnikatele) ...................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  rodné číslo: ....../....
  místo  trvalého  nebo  povoleného  pobytu  (nebo  sídlo
  - identifikační číslo) ........................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  PSČ ....................

Žádá o výpis - opis údajů z registru silničních vozidel:

Registrační značka vozidla +---+---+---+---+---+---+---+ Druh
z důvodu          +---+---+---+---+---+---+---+ vozidla

K žádosti se dokládá:
V ................. dne .....................

               Podpis žadatele ...................
 
Příloha 6
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (skutečný rozměr tiskopisu 210 x 445,5 mm)
      

 
Příloha 7
"Vzor" Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
         


 
Příloha 8
Technický průkaz pro zvláštní vozidla (skutečný rozměr tiskopisu 210 x 445,5 mm)
    

 
Příloha 9
"Vzor" Osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla
  


 
Příloha 10
Potvrzení pro zvláštní registrační značku
                           Formát A6

 ...................................    ..................
(Razítko obecního úřadu obce s        (datum vydání)
rozšířenou působností)

              POTVRZENÍ
        pro zvláštní registrační značku:

Vydáno pro: ..............................................
  (Název a adresa držitele zvláštní registrační značky)


         .............................
(Podpis zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu s rozšířenou
působností)

Druhá strana

               Poučení

   Pro každou jízdu vozidla s přidělenou zvláštní registrační
značkou musí být vystaven záznam jízdy, podepsaný statutárním
zástupcem organizace nebo osobou jím k tomu zmocněnou. Kontrolním
orgánům se řidič vozidla prokazuje tímto potvrzením a prvopisem
záznamu jízd. Blok "Záznamů jízd" s prvopisy záznamů zůstává
uložen v organizaci. Blok "Záznamů jízd" po vyčerpání listů se
odevzdá s tímto potvrzením příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který vystaví nový.

   Zvláštní registrační značky nesmí být používáno k jiným
účelům, než k provádění zkušebních jízd, odvozu vozidel do jiné
firmy, na nádraží apod. Bude-li zjištěno zneužití přidělené
zvláštní registrační značky, bude tato odebrána.
 
Příloha 11
Záznamy jízd pro zvláštní registrační značku
 


 
Příloha 12
Kniha vydání zvláštní registrační značky

Kniha vydání zvláštní registrační značky
                          Vnitřní strana
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|Pořadové|Zvláštní registrační|Jméno |Příjmení|rodné číslo:|trvalý pobyt   |PSČ|Platnost do|Podpis |
|číslo  |značka       |   |    |      |(nebo sídlo - IČO)|  |      |razítko|
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
|    |          |   |    |      |         |  |      |    |
+--------+--------------------+------+--------+------------+------------------+---+-----------+-------+
 
Příloha 13
Provedení tabulek registračních značek
    

 
Příloha 14
Vzor znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky na tabulce s registrační značkouV textu Barevná úprava v písmenu a) má být místo čísla "5,5" správně číslo "5,9".
 
Příloha 15
Vzor rozlišovací značky České republiky
    


 
Příloha 16
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 98/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2004 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 3, 6, 8, 10 a 11.
Čl. II vyhlášky č. 401/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Tiskopisy vyrobené před počátkem účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2004 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 1 a č. 3.
Čl. II vyhlášky č. 291/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Tabulky s registrační značkou vydané před počátkem účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále platné. Tabulky s registrační značkou vyrobené před počátkem účinnosti této vyhlášky se vydávají do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2007.
(2) Vlastníci nebo provozovatelé traktorů a samojízdných pracovních strojů, na kterých vyžaduje jejich konstrukční provedení umístění jiného rozměru tabulky registrační značky, mohou provést jejich výměnu do 31. prosince 2005.
(3) Vlastníci nebo provozovatelé osobních automobilů, které mají v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění tabulky registrační značky o rozměrech 320 x 160 mm nebo jim byly vydány tabulky jiného konstrukčního rozměru, mohou provést jejich výměnu do 31. prosince 2005.
(4) Vlastníci nebo provozovatelé požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv,2) jejichž vozidla jsou opatřena tabulkami registračních značek s modrým podkladem a žlutými znaky "DD" nebo "XX" provedou jejich výměnu do 31. prosince 2005.
(5) Vlastníci nebo provozovatelé, jejichž vozidla jsou opatřena tabulkami registračních značek s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky (bílý podklad s modrými znaky "CD", "XX", "XS" a "HC") v mezinárodním provozu v členských státech Evropské unie, nemusí mít vozidlo označeno rozlišovací značkou České republiky podle přílohy č. 15 a doplňkovými registračními značkami podle přílohy č. 16.
(6) Vlastníci nebo provozovatelé, jejichž vozidla jsou opatřena tabulkou registrační značky s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky v mezinárodním provozu v členských státech Evropské unie, nemusí mít vozidlo označeno rozlišovací značkou České republiky podle přílohy č. 15.
Čl. II vyhlášky č. 244/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Technické průkazy motorového a jeho přípojného vozidla a technické průkazy silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydané před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti. Při hlášení a zapisování změn údajů v registru silničních vozidel se tyto průkazy nevyměňují, pokud je možné nové údaje do těchto průkazů zapsat.
(2) Osvědčení o technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti. Při zápisu změn údajů vedených v tomto osvědčení se vydá nové osvědčení o registraci vozidla.
(3) Tiskopisy technických průkazů silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené před účinností této vyhlášky může vydávat výrobce vozidla nebo registrační místo do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2005. Pokud bylo vozidlo vybaveno technickým průkazem a předáno jeho vlastníkovi prodejcem před 31. prosincem 2005, provede se zaregistrování vozidla s tímto dokladem i po tomto datu.
(4) Tiskopisy osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené před účinností vyhlášky se vydávají registračním místem do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2006.
(5) Tiskopisy záznamy jízd pro zvláštní registrační značku vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2006 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy přílohy č. 11 k této vyhlášce.
Čl.II vyhlášky č. 334/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 30. června 2007.
(2) Tabulky s registrační značkou pro historická vozidla vyrobené a vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti.
1) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb.
2) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
2) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
2) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
2a) Nařízení Rady ES č. 2411/1998 ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání rozlišovacích značek členského státu, v kterém jsou registrována motorová vozidla a přípojná vozidla v dopravním provozu Společenství.

Související dokumenty