238/2016 Sb. , kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

Schválený:
238/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2016,
kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
 
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) upravuje činnosti a místa výkonu služby, které jsou zakázány těhotným příslušnicím, příslušnicím-matkám do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
 
§ 2
(1) Těhotným příslušnicím jsou zakázány činnosti
a) rizikové3), s výjimkou
1. činností zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií4) jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria výkon služby v noci,
2. činností uvedených v písmenu l), pokud lze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané činnosti v úvahu, a
3. činností, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci5),
1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
6. spojené s tlakem na břicho,
7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
d) vykonávané ve vnuceném tempu5),
e) při nichž by mohly být vystaveny těhotné příslušnice rázům6),
f) spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím6), překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,
g) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi7) nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2)
1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
h) spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné příslušnice nebo plodu,
i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné příslušnice nebo plodu,
j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky5),
l) spojené s expozicí viru zarděnek, jiným biologickým činitelům skupin 2 až 45) zařazených jako rizikových3) nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu.
(2) Těhotným příslušnicím jsou dále zakázány činnosti
a) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi8),
b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
d) na zařízeních vysokého elektrického napětí,
e) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči9),
f) související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat10),
g) při porážení zvířat na jatkách,
h) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
i) při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
j) těžební v podzemí.
(3) Těhotným příslušnicím je zakázáno vykonávat službu na místech, kde
a) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
c) jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření11),
d) podle hodnocení zdravotních rizik ředitelem bezpečnostního sboru expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.
 
§ 3
Příslušnicím-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány činnosti a místa výkonu služby uvedené
a) v § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o rizikové práce s vibracemi nebo rizikové práce v zátěži teplem nebo chladem,
b) v § 2 odst. 1 písm. b), c) bodech 1 až 6 a bodě 8, písm. d) a e),
c) v § 2 odst. 2,
d) v § 2 odst. 3 písm. a) a b).
 
§ 4
(1) Kojícím příslušnicím jsou zakázány činnosti a místa výkonu služby
a) uvedené v § 2 odst. 1 písm. g), j) a k) a odst. 2 písm. j),
b) s chemickými látkami nebo chemickými směsmi poškozujícími zdraví kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větami R 64 nebo H362,
c) s chemickými látkami nebo chemickými směsmi toxickými pro reprodukci s účinkem na fertilitu označovanými větami R 60 nebo R 62 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f nebo H361fd.
(2) Kojícím příslušnicím jsou dále zakázány činnosti a místa výkonu služby, kde podle hodnocení zdravotních rizik ředitelem bezpečnostního sboru expozice chemickým látkám nebo chemickým směsím může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví kojence.
 
§ 5
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
2. Vyhláška č. 658/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Chovanec v. r.
1) Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.
3) § 39 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
4) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
5) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
6) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.
9) Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb.
10) Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
11) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)