23/2002 Sb. , kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Schválený:
23/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 8. ledna 2002,
kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
 
§ 1
Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1) Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Bureš v. r.
1) Např. § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů.