229/2015 Sb. o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Schválený:
229/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 40 odst. 8 a § 41 odst. 5 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie a postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho schvalování,
b) náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu a způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí a
c) náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího zpracování.
 
§ 2
Zpracování návrhu ročního plánu kontrol
(K § 40 odst. 8 zákona)
(1) Česká inspekce životního prostředí zpracuje návrh ročního plánu kontrol postupem popsaným v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Česká inspekce životního prostředí stanoví v návrhu ročního plánu kontrol termíny, ve kterých bude kontrola u jednotlivých provozovatelů objektů prováděna.
(3) Pokud Česká inspekce životního prostředí zpracovává návrh ročního plánu kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých provozovatelů, uvede v návrhu ročního plánu kontrol také seznam objektů, u kterých takové posouzení bylo provedeno, a výsledek tohoto posouzení. Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné havárie jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 3
Informace o výsledku kontroly
[K § 41 odst. 5 písm. a) zákona]
(1) Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu prováděly, informaci o výsledku kontroly doručí České inspekci životního prostředí do 30 dnů ode dne provedení jejich posledního kontrolního úkonu.
 
§ 4
Zpráva o kontrole
[K § 41 odst. 5 písm. b) zákona]
Ve zprávě o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne výsledky provedené kontroly, jak vyplývají z informací o výsledku kontroly zpracovaných krajským úřadem a orgány integrované inspekce. Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha 1
Postup při zpracování návrhu ročního plánu kontrol
1. Způsob zpracování
1.1. Návrh ročního plánu kontrol se zpracovává formou tabulky.
1.2. Náležitosti obsahu ročního plánu kontrol uvedené v § 40 odst. 2 písm. b), c), e)a f) zákona se zpracují formou příloh k této tabulce.
2. Návrh termínů kontrol
2.1. Při přípravě plánu kontrol se vychází z četnosti kontrol prováděných u jednotlivých provozovatelů uvedené v § 40 odst. 3 zákona, případně upravené na základě výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné havárie podle § 40 odst. 4 zákona.
2.2. Pokud byly při předchozí kontrole zjištěny nedostatky nebo porušení zákona anebo pokud v době od předchozí kontroly došlo v objektu k závažné havárii, může být interval kontrol zkrácen.
2.3. Pokud u rozsáhlých objektů nelze během jedné kontroly provést kontrolu všech zařízení, zaměří se kontrola podrobně postupně vždy na jejich část, určitou technickou nebo technologickou jednotku, určenou v ročním plánu kontrol.
3. Projednávání plánu kontrol
3.1. Oblastní inspektorát zpracuje návrh dílčího ročního plánu kontrol pro následující kalendářní rok do 31. srpna kalendářního roku. Oblastní inspektorát projedná tento návrh s příslušným krajským úřadem a orgány integrované inspekce.
3.2. Oblastní inspektorát zašle návrh dílčího ročního plánu kontrol pro následující kalendářní rok se zapracovanými připomínkami krajského úřadu a orgánů integrované inspekce ředitelství České inspekce životního prostředí do 30. září kalendářního roku.
4. Schválení návrhu ročního plánu kontrol
4.1. Ředitelství České inspekce životního prostředí zpracuje na základě dílčích ročních plánů kontrol zaslaných oblastními inspektoráty návrh ročního plánu kontrol pro následující kalendářní rok a zašle jej ministerstvu do 31. října kalendářního roku.
4.2. Ředitelství České inspekce životního prostředí informuje o schválení návrhu ročního plánu kontrol oblastní inspektoráty a ty dále místně příslušné krajské úřady a orgány integrované inspekce do 30. listopadu kalendářního roku.
 
Příloha 2
Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné havárie
 
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
| Identifikace objektu             |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Zařazení objektu               |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Popis činnosti                |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Popis hlavních rizik a havarijních scénářů  |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Seznam nebezpečných látek           |                       |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Dopad na lidské zdraví            |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Dopad na životní prostředí          |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Havarijní připravenost            |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Opatření k omezení následků případné havárie |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Mimořádné události (evidence, poučení)    |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Hodnocení systému řízení bezpečnosti     |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Datum poslední kontroly a její výsledek    |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Návrh četnosti, navrhovaný interval,     |                   |
| datum příští kontroly             |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Vyjádření České inspekce životního prostředí |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Vyjádření krajského úřadu           |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Vyjádření orgánů integrované inspekce     |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
| Hasičský záchranný sbor kraje         |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Státní úřad inspekce práce a oblastní     |                   |
| inspektoráty práce              |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Český báňský úřad a obvodní báňské úřady   |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
| Krajské hygienické stanice          |                   |
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+ 
 
Příloha 3
Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura
1. Místo a datum provedení kontroly.
2. Název a adresa kontrolního orgán, který kontrolu prováděl.
3. Jméno, příjmení a číslo služebního průkazu osob pověřených k výkonu kontroly.
4. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu, v němž byla kontrola provedena.
5. Jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.
6. Osoby přizvané ke kontrole.
7. Předmět kontroly.
8. Stručný popis kontrolovaného objektu.
9. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.
10. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.
11. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.
12. Popis zjištěných nedostatků, které nebyly odstraněny během provádění kontroly.
13. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.
14. Údaje o zahájení správního řízení.
15. Kontrolní zjištění.
16. Datum vyhotovení informace o výsledku kontroly.
17. Podpis osoby, která kontrolu vykonala, případně vedoucího kontrolní skupiny, případně razítko kontrolního orgánu.
 
Příloha 4
Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura
1. Místo a datum provedení kontroly.
2. Název a adresa kontrolních orgánů, které kontrolu prováděly.
3. Jména, příjmení a čísla služebních průkazů osob pověřených k výkonu kontroly.
4. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu, v němž byla kontrola provedena.
5. Jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.
6. Osoby přizvané ke kontrole.
7. Předmět kontroly.
8. Stručný popis kontrolovaného objektu.
9. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.
10. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.
11. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.
12. Popis zjištěných nedostatků, které nebyly odstraněny během provádění kontroly.
13. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.
14. Údaje o zahájení správního řízení.
15. Kontrolní zjištění.
16. Vyjádření provozovatele k výsledkům kontroly.
17. Datum vyhotovení zprávy o kontrole.
18. Podpis osoby, která kontrolu vykonala, případně vedoucího kontrolní skupiny, razítko České inspekce životního prostředí.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

Související dokumenty

Související články

Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných