228/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
228/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. srpna 2019,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl.I
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 301/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odstavec 1 zní:
"(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze tohoto zákona, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.".
2. V § 9 odst. 13 se slova "s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací" nahrazují slovy "se zdravotním postižením uvedeným v příloze tohoto zákona".
3. V § 10 odstavec 5 zní:
"(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).".
4. V příloze v části I. bodě 1 úvodní část ustanovení zní:
"
Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:
".
5. V příloze v části I. se v bodu 1 na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.".
6. V příloze v části I. bodě 2 úvodní část ustanovení zní:
"
Těžké zrakové postižení, za které se považuje:
".
7. V příloze v části I. bodě 3 úvodní část ustanovení zní:
"
Těžké sluchové postižení, za které se považuje:
".
8. V příloze v části I. se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
"
4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:
a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,
h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO
2
max <= 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).".
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.
9. V příloze v části I. nově označeném bodě 5 úvodní část ustanovení zní:
"
Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:
".
10. V příloze v části I. se v nově označeném bodu 5 písm. a) slova "a l)" nahrazují slovy " , l) a m)".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 10 odstavců 3 a 5 zákona č. 329/2011 Sb. v řízení zahájeném na základě žádosti o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo doposud pravomocně skončeno, se řídí předpisy účinnými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.III
V § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 335/2018 Sb., se v odstavci 1 písm. e) slova "těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací" nahrazují slovy "postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle zvláštního právního předpisu85)".
Poznámka pod čarou č. 85 zní:
"85) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 8. 2019 do 14. 10. 2019