227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Schválený:
227/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Změna: 244/2023 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 18 odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení,
b) náležitosti obsahu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu a jejich strukturu,
c) náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu,
d) náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich strukturu a způsob jejich zpracování,
e) kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku a
f) povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace.
 
§ 2
Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení
(K § 9 odst. 3 zákona)
(1) Posouzení rizik závažné havárie se provádí pro
a) všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové dokumentace až po likvidaci,
b) běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.
(2) V rámci posouzení rizik závažné havárie se provádí
a) identifikace zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu,
b) analýza rizik, která zahrnuje
1. určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii,
2. odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek,
3. odhad roční frekvence scénářů závažných havárií,
4. stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, a
5. vyhodnocení dosahu havarijních projevů, a
c) hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika.
(3) Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Náležitosti obsahu bezpečnostního programu a jeho struktura
 
§ 3
(K § 10 odst. 6 zákona)
(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje o provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje o činnosti a zaměstnancích, přezkum veřejně dostupných ověřených informací o dřívějších haváriích a nehodách se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na popis konkrétních opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií a popis objektu. Struktura bezpečnostního programu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) V popisu zásad prevence závažných havárií vychází provozovatel z posouzení rizik závažné havárie. Zásady prevence závažných havárií musejí odpovídat povaze zdrojů rizika a musejí jasně a srozumitelně směřovat k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažných havárií.
(3) V popisu cílů prevence závažných havárií stanoví provozovatel úkoly vedoucí k zajištění naplnění zásad prevence závažných havárií. Stanovení úkolů musí zahrnovat všechny tematické oblasti systému řízení bezpečnosti a takové ukazatele, parametry a kritéria, která umožňují sledování úrovně plnění a hodnocení účinnosti realizovaných opatření prevence závažných havárií.
(4) V popisu politiky prevence závažných havárií provozovatel prohlašuje, že se zavazuje k naplňování zásad a cílů prevence závažných havárií. Povinnost provádět tuto politiku může být splněna také pomocí vhodných prostředků, struktur a systémů řízení, které jsou úměrné nebezpečí závažné havárie a současně tematicky i obsahově naplňují požadavky kladené na systém řízení bezpečnosti v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 4
(K § 10 odst. 6 zákona)
(1) Systémem řízení bezpečnosti se rozumí souhrn plánovacích, rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen na posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování, provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.
(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvede
a) charakteristika systému řízení bezpečnosti,
b) údaje k jednotlivým tematickým oblastem systému řízení bezpečnosti, kterými jsou
1. lidské zdroje v objektu a jejich řízení,
2. řízení provozu objektu,
3. řízení změn v objektu,
4. havarijní plánování,
5. sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti a
6. audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií.
(3) Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 5
Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu
(K § 11 odst. 3 zákona)
Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu a jeho struktura včetně obsahu jeho jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 6
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura
(K § 12 odst. 6 zákona)
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 7
Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura
(K § 13 odst. 3 zákona)
Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 8
Kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku
(K § 18 odst. 5 zákona)
Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 9
Povaha a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat
(K § 19 odst. 6 zákona)
(1) Zpracovatel posudku je za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace oprávněn požadovat
a) podklady použité pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace, případně uvedení zdrojů dat použitých pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace,
b) uvedení zdrojů meteorologických dat,
c) uvedení zdrojů dat o počtu obyvatelstva v okolí objektu,
d) zápisy o vyhodnocení prověření vnitřního havarijního plánu,
e) doklady o zajišťování znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
f) podklady dokumentující projednání poruch a skoronehod, včetně výsledků vyšetřování příčin a navržených nápravných opatření,
g) dokumenty a podklady provozovatele, dokládající zdroje informací pro analýzy, plnění požadavků politiky prevence závažných havárií a havarijního plánování.
(2) Odůvodňuje-li to rozsah dokumentů uvedených v odstavci 1 nebo povaha v nich obsažených údajů, postačí, je-li zpracovateli posudku umožněno za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace nahlédnout do těchto dokumentů na místě.
 
§ 10
Náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho struktura
(K § 23 odst. 8 zákona)
(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví
a) způsob zajištění havarijní připravenosti, včetně informačních, materiálních, ekonomických a lidských zdrojů pro případ vzniku závažné havárie,
b) způsob zvládání možných závažných havárií,
c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků závažné havárie a sanaci místa závažné havárie a d) způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.
(2) Struktura vnitřního havarijního plánu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
§ 11
Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a způsob jejich zpracování
(K § 27 odst. 4 zákona)
(1) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu zpracuje provozovatel objektu zařazeného do skupiny B na základě výsledků hodnocení scénářů závažných havárií podle § 2 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na následky závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.
(2) Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a jejich struktura včetně obsahu jejich jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
 
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha 1
Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah
Posouzení rizik závažné havárie obsahuje následující kapitoly:
1. Identifikace zdrojů rizik
1.1. Přehled nebezpečných látek v objektu.
a) Aktualizovaný seznam nebezpečných látek v objektu.
b) Bezpečnostní listy nebezpečných látek (digitálně na nosiči dat v příloze).
1.2. Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik.
a) Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje.
b) Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody výběru.
c) Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných zdrojů rizika.
1.3. Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v objektu.
a) Popis vybraných zdrojů rizika (technologie, výrobního postupu) a jejich zabezpečení.
b) Uvedení vzdáleností vybraných zdrojů rizika od zájmových lokalit v závislosti na způsobu ohrožení a příjemci rizika (osoby, životní prostředí, majetek).
c) Zakreslení umístění zdroje rizika na mapě objektu.
2. Analýza rizik
2.1. Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události závažné havárie, identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje závažné havárie.
a) Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku, včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí.
b) Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku.
c) Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů závažné havárie.
d) Popis identifikovaných scénářů závažných havárií.
2.2. Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.
a) Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií.
b) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí.
c) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životní prostředí, zvířata a majetek.
d) Vyhodnocení dosahu havarijních projevů, včetně grafického znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků identifikovaných scénářů závažných havárií.
2.3. Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií.
a) Zobrazení popsaných scénářů závažných havárií pomocí stromu událostí.
b) Určení výsledných scénářů závažných havárií a jejich frekvencí.
2.4. Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů.
Přehled číselného vyjádření složek rizika (frekvence a následků) pro identifikované scénáře závažných havárií ve tvaru
 

     R = F
h
. N, kde R - míra skupinového rizika scénáře závažné havárie (počet usmrcených osob za rok), F
h
- zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie, N - odhad počtu usmrcených osob.
2.5. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele.
a) Identifikace kritických pracovních pozic.
b) Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických pracovních pozicích.
c) Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích a možné důsledky tohoto selhání.
d) Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování lidského činitele.
3. Hodnocení rizik
3.1. Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.
Skupinové riziko scénáře závažné havárie pro okolí hodnoceného objektu se považuje za přijatelné, jestliže platí

    F
h
< F
p
, kde pro F
p
platí vztah 1 . 10
-3
Fp = ----------, N
2
kde Fp - přijatelná roční frekvence závažné havárie, N - odhad počtu usmrcených osob.
V případě, že výsledná frekvence scénáře závažné havárie se jeví jako nepřijatelná, stanoví se organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika a termíny jejich realizace a provede se nová analýza a hodnocení rizika.
3.2. Celkové hodnocení rizika objektu.
Celková přijatelnost rizika objektu pro jeho okolí je podmíněna přijatelnou roční frekvencí scénářů závažné havárie zjištěnou podle bodu 3.1 pro všechny hodnocené scénáře, souhrnem hodnocení dopadů závažné havárie na životní prostředí a hodnocením účinnosti a dostatečnosti preventivních a represivních havarijních opatření.
4. Seznam informačních zdrojů a veřejně publikovaných i nepublikovaných metodik použitých při analýze rizik a jejich popis
 
Příloha 2
Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti
I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti
1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně.
2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti.
3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům.
4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů.
4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie.
4.2 Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti.
4.3 Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování.
4.4 Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.
4.5 Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření.
4.6 Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu.
4.7 Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů.
4.8 Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti.
4.9 Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských).
II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti
1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení
1.1. Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost.
1.1.2. Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
1.1.3. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
1.1.4. Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců.
1.1.5. Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení.
1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní pozice) a jejich odpovědnost.
1.2.1. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za provádění posouzení rizik závažné havárie.
1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu.
1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj.
1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj.
1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti.
1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti.
1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit.
1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací.
1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání.
1.3.1. Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.2. Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.3. Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.4. Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
a) 1.3.5. Informace o výběru dodavatelů a externích subjektů u pracovních činností významných z hlediska prevence závažných havárií a prověřování jejich kvalifikace, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
a) 1.3.6. Informace o školení dodavatelů, externích subjektů, jejich zaměstnanců a návštěvníků a ověřování jejich znalostí, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.7. Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.8. Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti:
a) právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,
b) politika prevence závažných havárií,
c) vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,
d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika,
e) nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a osobní ochranné pracovní prostředky ohrožených osob,
f) postupy a činnosti při mimořádných událostech.
1.3.9. Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti:
a) instalované technologické bezpečnostní systémy (detekce, signalizace, výkonové akční členy),
b) provozované protipožární systémy,
c) ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy,
d) nouzové a havarijní bezpečnostní systémy.
1.3.10. Informace o provádění vstupního školení.
1.3.11. Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru.
1.3.12. Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií.
1.3.13. Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností.
a) 1.3.14. Informace o způsobu zajištění personální kontinuity v případě tzv. stárnutí lidských zdrojů, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.4. Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií.
1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu (dále jen "provozní zaměstnanci"), předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.4.2. Informace o akceptování návrhů provozních zaměstnanců.
1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u provozních zaměstnanců.
1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu provozních zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.
2. Řízení provozu objektu
2.1. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie, včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.
2.2. Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie.
2.3. Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy.
2.4. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti, uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.
2.5. Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti.
2.6. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na:
a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,
c) snižování míry rizika ekologických havárií,
d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.
2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení [zpracovatelé bezpečnostní zprávy tuto podkapitolu 2.7 nezpracovávají]:
a) uvádění technologického zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění technologického zařízení),
b) běžný provoz technologických zařízení,
c) přechodné odstávky technologického zařízení (sjíždění),
d) havarijní odstávky technologického zařízení,
e) opětovné uvádění technologických zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,
f) trvalé odstavení technologického zařízení.
2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.9. Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol, sledování životnosti relevantních zařízení a revizí u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.10. Informace o řízení a kontrole rizik spojených se stárnutím a korozí u objektů, technických zařízení a technologií.
2.11. Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.12. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány následující aspekty:
a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,
b) technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,
c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.
2.13. Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně závaznými právními předpisy.
2.14. Informace o zajištění účasti provozních zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů), včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.15. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro provozní zaměstnance, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie.
2.16. Informace o seznamování provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, s bezpečnými postupy, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.17. Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o způsobu dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.18. Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
2.19. Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.
2.20. Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí.
2.21. Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá provozním zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat bezpečné postupy.
3. Řízení změn v objektu
3.1. Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických řešeních.
3.2. Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech.
3.3. Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech.
3.4. Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení.
3.5. Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších podmínek (např. nepříznivý zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s epidemií či pandemií infekčního onemocnění, výpadky nebo přerušení dodávek energií atd.).
3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení.
3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
3.8. Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
3.9. Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně.
3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
4. Havarijní plánování
4.1. Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii.
4.2. Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.
4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek integrovaného záchranného systému apod.
4.4. Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie.
4.5. Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.
4.6. Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod.
4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami integrovaného záchranného systému.
4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný správce vodního toku apod.).
4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době.
4.10. Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.
4.11. Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém podkladu znázorněny:
a) bezpečnostní zóny v provozech,
b) oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,
c) trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
d) místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
e) únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro zaměstnance,
f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků.
4.12. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování.
4.13. Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace dochází vždy:
a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, pokud mají vliv na bezpečnost objektu,
b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.
4.14. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky integrovaného záchranného systému.
4.15. Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení.
4.16. Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na:
a) prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů,
b) nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací,
c) prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.
4.17. Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.
4.18. Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.
4.19. Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů.
5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti
5.1. Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů.
5.1.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí.
5.1.2. Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření.
5.1.3. Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat a záznamů.
5.1.4. Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace příčin.
5.1.5. Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření.
5.2. Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů.
5.2.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí.
5.2.2. Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.
5.2.3. Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod.
5.2.4. Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod.
5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami.
6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií
6.1. Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření.
6.2. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti.
6.3. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky prevence závažných havárií prostřednictvím systému řízení bezpečnosti.
6.4. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných havárií.
6.5. Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
6.6. Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti.
6.7. Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována:
a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,
b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,
c) úroveň dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele,
d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
e) úroveň dodržování obecně závazných právních předpisů externími subjekty v objektu provozovatele.
6.8. Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení.
6.9. Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření.
6.10. Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, s důrazem na:
a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti,
b) dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti,
c) úplnost systému řízení bezpečnosti,
d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení bezpečnosti,
e) možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho postupnému zdokonalování.
 
Příloha 3
Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho jednotlivých částí
ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice středu objektu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu
3. Údaje o činnosti a zaměstnancích
a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách.
4. Popis objektu
a) informace o lokalizaci objektu a charakteru jeho okolí,
b) informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení,
c) stručná informace o technologii a způsobu nakládání s nebezpečnými látkami,
d) stručná informace o vykonávaných činnostech s vlivem na bezpečnost,
e) dle potřeby meteorologické charakteristiky v dané lokalitě,
f) výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk).
5. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech a
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,
a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.
ČÁST II. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
Posouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce.
ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií.
2. Politika prevence závažných havárií.
3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažných havárií.
4. Uvedení konkrétních cílů a úkolů prevence závažných havárií pro všechny tematické oblasti podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.
5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence závažných havárií, včetně opatření k omezení možných následků závažné havárie, odpovídají existujícím zdrojům rizika závažných havárií.
6. Informace o tom, zda prevence závažných havárií je řešena samostatně nebo zda je součástí integrovaného systému, např. spolu s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou životního prostředí, a odůvodnění zvoleného přístupu.
ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Popis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 k této vyhlášce.
ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Závěrečná kapitola bezpečnostního programu představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace o zajištění prevence závažných havárií v daném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.
 
ČÁST VI.
Podklady pro zpracování informace veřejnosti podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.
 
Příloha 4
Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu, jeho struktura a obsah jeho jednotlivých částí
ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice středu objektu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování záznamu o přezkumu bezpečnostního programu.
ČÁST II. SEZNAM A POPIS ZMĚN PROVEDENÝCH V OBJEKTU
1. Popis změn v systému řízení bezpečnosti
1.1. Změna zavedeného systému řízení bezpečnosti:
a) změna ve struktuře vnitřních předpisů,
b) změna v organizačním zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti.
1.2. Změny v lidských zdrojích a jejich řízení:
a) změny pracovních pozic vedoucích zaměstnanců vztahujících se k zajištění bezpečnosti v objektu,
b) změny pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na bezpečnost,
c) změny v řízení lidských zdrojů s vlivem na bezpečnost.
1.3. Změny v řízení provozu objektu:
a) změna provozních činností s vlivem na bezpečnost,
b) změna v systému stanovení a zavedení bezpečných postupů,
c) změna v systému informování zaměstnanců o bezpečných postupech.
1.4. Změny v řízení změn v objektu.
1.5. Změny v havarijním plánování.
1.6. Změny ve sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti.
1.7. Změny v auditu systému řízení a politiky prevence závažných havárií.
2. Popis změn v objektu
2.1. Změny v základním členění objektu.
2.2. Změny v druhu, množství, klasifikaci, vlastnostech nebo umístění nebezpečných látek v objektu.
2.3. Změny v provozované technologii.
2.4. Změny v činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie.
2.5. Změny v detekčních a monitorovacích systémech.
2.6. Změny ve vnitřním a vnějším zajištění služeb rozhodujících pro bezpečnost provozu.
3. Popis změn v zavedených preventivních bezpečnostních opatřeních k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie
3.1. Změny v instalovaných technických bezpečnostních systémech snižujících riziko závažné havárie.
3.2. Změny v zajištění vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.
3.3. Změny v zajištění smluvních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.
3.4. Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných a likvidačních prací.
ČÁST III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
1. Výčet revizí bezpečnostního programu a příslušný aktuální změnový list.
2. Závěrečné zhodnocení změn a přijaté závěry.
3. Výčet případných nutných změn v informaci pro veřejnost podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.
 
Příloha 5
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy, její struktura a obsah jejích jednotlivých částí
ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice středu objektu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy.
3. Údaje o činnosti a zaměstnancích
a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách.
ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY
1. Technický popis objektu
1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře rizika závažné havárie.
1.1.1. Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj objektu a plán okolí s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na mapách se zřetelně vyznačí
a) přístupové a únikové cesty z objektu,
b) ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce,
c) okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba),
d) infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace),
e) území chráněná podle jiných právních předpisů2).
1.1.2. Plány v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou zřetelně vyznačeny objekt jako celek a jeho jednotlivé části, zejména vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty apod.
1.1.3. Plány objektu v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou vymezena místa činnosti v objektu, včetně hlavních skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými látkami, ukazující
a) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat úložišť nebezpečných odpadů,
b) obvyklé umístění automobilových a železničních cisteren s nebezpečnými látkami a místa manipulací s nimi,
c) vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými částmi,
d) technologickou infrastrukturu objektu, např. potrubí a nádrže, manipulační místa, hlavní kanalizační systémy, případné vodní útvary a vodoteče,
e) únikové cesty ze zařízení a uvnitř objektu,
f) místa určená k řízení technologického procesu a významná místa infrastruktury objektu.
1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu.
1.2.1. Seznam a popis umístěných nebezpečných látek, včetně nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách, a jejich rozčlenění do kategorií
a) suroviny,
b) meziprodukty,
c) hotové výrobky,
d) vedlejší produkty,
e) odpadní a pomocné produkty,
f) produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů.
1.2.2. Množství umístěných nebezpečných látek, včetně množství nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách.
1.2.3. Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury IUPAC, je-li k dispozici, chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi).
1.2.4. Údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické vlastnosti a indikovaná nebezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí, a to akutní i chronická).
1.2.5. Vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové využívání nebo odstraňování odpadů.
1.2.6. Vypouštění a úprava odpadních plynů.
1.2.7. Ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze.
1.3. Informace o technologii:
a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení,
b) popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího vybavení,
c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry - hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu,
d) parametry chemických látek - vlastnosti a chování za normálních a mimořádných podmínek,
e) popis řídících a kontrolních technologických systémů,
f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů - energetické a materiálové bilance,
g) popis stavebních jednotek zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, včetně jejich odolnosti proti vnějším vlivům,
h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve kterých se manipuluje s nebezpečnými látkami nebo ve kterých nebezpečné látky vznikají, včetně odolnosti proti vnějším vlivům,
i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k provozované technologii,
j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní technologická zařízení, popřípadě na celý objekt za mimořádných podmínek,
k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení.
1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie:
a) popis činností významných pro bezpečnost, včetně popisu chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn,
b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie, včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren,
c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, překládka, vykládka), včetně potrubní přepravy,
d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, případně zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích),
e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy),
f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů.
1.5. Přehled vnitřně zajišťovaných služeb:
a) vnitřní energetická síť,
b) vlastní zdroj elektrické energie,
c) skladování a zásobování palivy,
d) havarijní dodávky médií,
e) vlastní zdroj vody,
f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií,
g) požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany, je-li provozovatelem zřízena,
h) zdravotnická pomoc,
i) řídící střediska bezpečnosti provozu zařízení, existují-li,
j) laboratoře,
k) údržba a opravy, pokud existují,
l) ostraha objektu nebo zařízení,
m) kanalizační síť,
n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace hasební vody,
o) komunikační a informační systémy.
1.6. Přehled externě zajišťovaných služeb:
a) dodávky elektrické energie,
b) dodávky ostatních energetických médií,
c) dodávky vody,
d) zásobování technologickými surovinami,
e) ostatní zásobování,
f) požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních jednotek požární ochrany,
g) zdravotnická záchranná služba,
h) laboratorní rozbory,
i) údržba a servisní služby, existuje-li,
j) ostraha objektu,
k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody),
l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.).
2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí
Popisy okolí objektu a životního prostředí v něm se uvedou v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře rizika, včetně potenciálních dosahů případných závažných havárií a následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.
2.1. Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami:
a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.),
b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy, rodinné domy, chaty apod.),
c) počet osob,
d) umístění objektů orgánů veřejné správy a dalších institucí,
e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.),
f) další ohrožená místa v okolí (školy, nemocnice, kulturní památky apod.).
Přílohami dokumentu jsou:
plány, mapy, resp. mapové výřezy okolí s vyznačením výše uvedených prvků lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie.
2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí objektu.
2.2.1. Popis nejzávažnějších environmentálních charakteristik okolí objektu v dosahu potenciálních následků závažné havárie (např. územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky nebo cenné biotopy podle zákona o ochraně přírody a krajiny3) nebo extrémní poměry v dotčeném území).
2.2.2. Celkové zhodnocení životního prostředí z hlediska jeho možného ohrožení závažnou havárií a identifikace nejcennějších složek životního prostředí, které je nutné zohlednit v posouzení rizik závažné havárie, případně zdůvodnění, proč nejsou některé složky životního prostředí vybrány pro posouzení rizik závažné havárie.
Přílohami dokumentu jsou:
mapy, náčrty nebo plány umístění významných prvků v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie.
2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií v objektu provozovatele.
Přílohou dokumentu jsou:
přehledný plán, mapa znázorňující situování uvedených objektů.
2.4. Meteorologické charakteristiky:
a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě,
b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou lokalitu,
c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě.
2.5. Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu.
2.5.1. Obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika.
2.5.2. Obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny podzemní vody, informace k svrchnímu kolektoru).
2.5.3. Obecná geologická charakteristika.
2.5.4. Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně
a) situování objektu v zátopovém území,
b) rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady, hráze), kdy vznik mimořádné události na těchto vodohospodářských dílech by mohl mít vliv na bezpečnost objektu provozovatele,
c) nestability horninového podloží, možnosti sesuvů svrchních vrstev zemského pokryvu, rizika projevů seismické činnosti a jiných projevů,
d) okolních významných důlních děl,
e) průběhu okolních vodohospodářsky významných vodotečí a vodních ploch, potenciálně ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu provozovatele,
f) jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území akumulace podzemních vod ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu provozovatele,
g) propustnosti podloží pro znečišťující látky (charakteristika geologických vrstev a jejich průběh, geologické zlomy a jiné anomálie),
2.5.5. Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a následků závažné havárie na složky životního prostředí.
2.5.6. Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasaženy.
2.5.7. Popis kanalizace v objektu a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků apod.
Přílohou dokumentu jsou:
přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických prvků, pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné složky životního prostředí.
2.6. Další potenciální specifická ohrožení objektu, zejména nekontrolované požáry, letecké koridory apod.
2.7. Výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk).
3. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech,
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,
a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.
ČÁST III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
Posouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce.
ČÁST IV. ZÁSADY, CÍLE, POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
Popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií provedený v souladu s částí III přílohy č. 3 k této vyhlášce.
ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Popis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 k této vyhlášce, s výjimkou podkapitoly 2.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení, která je součástí části II. bezpečnostní zprávy.
Provozovatel tímto popisem prokazuje a dokladuje zavedení a funkčnost systému.
ČÁST VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko závažné havárie
1.1. Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení.
1.2. Detekční a poplachové systémy.
1.3. Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem.
1.4. Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek.
1.5. Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím.
1.6. Pulty integrované havarijní ochrany, včetně indikace funkčnosti ochranných systémů.
2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření
3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů
3.1. Stabilní technické prostředky (stabilní hasicí zařízení, odvětrávací systémy apod.).
3.2. Mobilní technické prostředky (čerpadla, ventilátory, výsuvné plošiny, norné stěny apod.).
3.3. Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika).
3.4. Zásahové a havarijní materiály.
3.5. Osobní ochranné pracovní prostředky.
3.6. Prostředky pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik.
3.7. Personální zajištění (početní stavy zaměstnanců určených k zajištění pohotovosti).
4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů
4.1. Mobilní technické prostředky.
4.2. Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika apod.).
4.3. Zásahové a havarijní materiály.
4.4. Osobní ochranné pracovní prostředky.
4.5. Personální zajištění (početní stavy).
5. Informace k systémům varování a vyrozumění a provádění zásahu
5.1. Popis systému a způsob varování.
5.2. Popis postupu provozovatele v případě nutnosti informovat záchranné služby jiných členských států Evropské unie, případně dalších dotčených států, v případě závažné havárie s možnými přeshraničními účinky.
5.3. Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku závažné havárie.
5.4. Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky.
ČÁST VII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Závěrečná kapitola bezpečnostní zprávy představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažných havárií v předmětném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.
 
ČÁST VIII.
Podklady pro zpracování informace veřejnosti podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.
 
Příloha 6
Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy, její struktura a obsah jejích jednotlivých částí
 
ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice středu objektu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování dokumentu o posouzení bezpečnostní zprávy.
ČÁST II. SEZNAM A POPIS ZMĚN PROVEDENÝCH V OBJEKTU
1. Popis změn v systému řízení bezpečnosti
1.1. Změna zavedeného systému řízení bezpečnosti:
a) změna ve struktuře vnitřních předpisů,
b) změna v organizačním zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti.
1.2. Změny v lidských zdrojích a jejich řízení:
a) změny pracovních pozic vedoucích zaměstnanců vztahujících se k zajištění bezpečnosti v objektu,
b) změny pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na bezpečnost,
c) změny v řízení lidských zdrojů s vlivem na bezpečnost.
1.3. Změny v řízení provozu objektu:
a) změna provozních činností s vlivem na bezpečnost,
b) změna v systému stanovení a zavedení bezpečných postupů,
c) změna v systému informování zaměstnanců o bezpečných postupech.
1.4. Změny v řízení změn v objektu.
1.5. Změny v havarijním plánování.
1.6. Změny ve sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti.
1.7. Změny v auditu systému řízení a politiky prevence závažných havárií.
2. Popis změn v objektu
2.1. Změny v základním členění objektu.
2.2. Změny v druhu, množství, klasifikaci, vlastnostech nebo umístění nebezpečných látek v objektu.
2.3. Změny v provozované technologii.
2.4. Změny v činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie.
2.5. Změny v detekčních a monitorovacích systémech.
2.6. Změny ve vnitřním a vnějším zajištění služeb rozhodujících pro bezpečnost provozu.
3. Popis změn v okolí objektu
3.1. Demografické a sociálně-geografické změny v okolí objektu.
3.2. Změny v hodnocení životního prostředí v okolí objektu.
3.3. Změny průmyslového, skladového a přepravního využití okolí objektu.
3.4. Změny dané novým vyhodnocením meteorologických, vodohospodářských, hydrogeologických a geologických charakteristik.
3.5. Změny ve specifickém ohrožení objektu.
4. Popis změn v zavedených preventivních bezpečnostních opatřeních k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie
4.1. Změny v instalovaných technických bezpečnostních systémech snižujících riziko závažné havárie.
4.2. Změny v zajištění vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.
4.3. Změny v zajištění smluvních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.
4.4. Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných a likvidačních prací.
5. Poučení z nežádoucích událostí
5.1. Přehled nežádoucích událostí, které odhalily potenciálně nebezpečné chemické reakce nebo ztrátu kontroly scénářů událostí, které nebyly předtím uvažovány.
5.2. Doporučení plynoucí z požadavků veřejnosti nebo poučení ze závažných havárií, ke kterým došlo v České republice nebo v zahraničí.
ČÁST III. ZHODNOCENÍ VLIVU ZMĚN NA BEZPEČNOST PROVOZU
1. Dokladování změn v posouzení rizik závažné havárie vlivem změn v objektu nebo v jeho okolí.
2. Nové hodnocení přijatelnosti rizik závažné havárie.
3. Preventivní a bezpečnostní opatření přijatá na základě změn v objektu nebo v jeho okolí.
ČÁST IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
1. Výčet revizí bezpečnostní zprávy a příslušný aktuální změnový list.
2. Závěrečné zhodnocení výsledků posouzení bezpečnostní zprávy a přijaté závěry.
3. Výčet případných nutných změn v informaci pro veřejnost podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.
 
Příloha 7
Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace
I. Náležitosti posudku návrhu bezpečnostního programu a aktualizace bezpečnostního programu, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria jejich hodnocení
1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:
a) posouzení rizik závažné havárie,
b) zásady, cíle a politika prevence závažných havárií,
c) popis systému řízení bezpečnosti.
3. Závěrečná doporučení.
4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek.
II. Náležitosti posudku návrhu bezpečnostní zprávy a aktualizace bezpečnostní zprávy, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria jejich hodnocení
1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:
a) popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy,
b) posouzení rizik závažné havárie,
c) zásady, cíle a politika prevence závažných havárií,
d) popis systému řízení bezpečnosti,
e) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažných havárií.
3. Závěrečná doporučení.
4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek.
III. Náležitosti posudku ke zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria jejího hodnocení
1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:
a) seznam a popis změn provedených v objektu,
b) zhodnocení vlivu změn na bezpečnost provozu,
c) závěrečné zhodnocení výsledků posouzení a přijaté závěry.
3. Závěrečná doporučení.
IV. Náležitosti posudku k posouzení rizik závažné havárie, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria jeho hodnocení
1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:
a) identifikace zdrojů rizik,
b) analýza rizik,
c) hodnocení rizik,
d) seznam informačních zdrojů a metodik použitých při analýze rizik.
3. Závěrečná doporučení.
 
Příloha 8
Struktura vnitřního havarijního plánu a obsah jeho jednotlivých částí
ČÁST I. INFORMAČNÍ ČÁST
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu:
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice středu objektu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
2. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny komunikovat s krajským úřadem, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími havarijními službami.
3. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které jsou provozovatelem určeny k plnění úkolů určených vnitřním havarijním plánem a nejsou ve spojení s krajským úřadem.
4. Popisné informace k objektu.
4.1. Stručné informace o činnosti v objektu a v jeho okolí.
4.2. Nebezpečné látky a zdroje rizika.
ČÁST II. OPERATIVNÍ ČÁST
1. Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení.
1.1. Scénáře jednotlivých havárií vycházejí z analýz rizik a odhadů následků případné havárie, obsahují výčet možností ochranných opatření (zábran rozvoje havárie) v systému a využívají poznatků z dříve proběhlých havárií.
1.2. Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií s podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné havárie, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob a obsahující:
a) předpokládaný průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie,
b) možné následně vyvolané havárie (domino efekt), včetně havárií, které svými následky mohou přesáhnout hranice objektu užívaného provozovatelem,
c) charakteristiku následků na životy a zdraví lidí a zvířat (zaměstnanci, okolní obyvatelstvo), životní prostředí a majetek uvnitř i vně objektu,
d) postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k likvidaci havárie,
e) popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie.
2. Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace
2.1. Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu technických zařízení a opatření připravených k použití při zastavení havarijní sekvence před koncem scénáře havárie, jako jsou skrápěcí systémy (sprinklery) a zachycovací zařízení v okolí zásobníků.
2.2. Síly a prostředky k likvidaci havárie:
a) vlastní síly a prostředky, jejich název, místa dislokace, charakteristika, odpovědnost za nasazení, úkoly při likvidaci následků havárie,
b) síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než provozovatele v případě vzniku havárie, nároky na požadovanou pomoc, složky určené k výpomoci a způsob jejich zajištění, způsob povolání složek určených k výpomoci a jejich zapojení do likvidace, způsoby velení a odpovědnost za nasazení složek.
2.3. Vyrozumění o havárii a předávání informací:
a) systém předání informace v průběhu havárie základním složkám integrovaného záchranného systému a osobám určeným k likvidaci havárie u provozovatele,
b) způsob a forma povolání složek integrovaného záchranného systému a dalších předurčených havarijních služeb,
c) činnost operačních středisek složek integrovaného záchranného systému, včetně postupu a určení odpovědnosti při podávání informací veřejnosti,
d) podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti,
e) způsoby předání prvotní informace o havárii příslušnému krajskému úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy podle jiného právního předpisu4), dotčeným obcím a určeným osobám.
2.4. Řízení zásahu při likvidaci havárie, včetně kompetence k řízení zásahu, předávání řízení zásahu, předávání informací o průběhu zásahu.
2.5. Spojení, včetně rádiového, telefonního a náhradního spojení.
2.6. Monitoring vzniku, průběhu a následků havárie, včetně jeho umístění, způsobu provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu pro potřeby varování jako je informace o meteorologické situaci a znečištění ovzduší.
2.7. Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem, způsob provozování a jeho využití po havárii.
2.8. Způsob asanace daného typu havárie, odpovědnost za provedení a dozor nad asanačními činnostmi.
3. Plány konkrétních činností
Tato položka obsahuje monotematické plány činností s přímou návazností na scénáře havárií, které tvoří relativně autonomní plány, jež jsou přílohovou částí vnitřního havarijního plánu.
Jedná se zejména o
1. Traumatologický plán
a) se stanovením systému a organizace zabezpečení opatření k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, a zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní péče postiženým osobám,
b) s uvedením vlastních možností zajištění zdravotní péče a výčtem dostupných poskytovatelů akutní lůžkové péče,
c) s uvedením systému zajištění vhodných profylaktik, jejich podávání a zajištění jejich obměny,
d) s uvedením základů poskytování první pomoci při zasažení osob nebezpečnou látkou.
2. Plány varování zaměstnanců, včetně uvedení výčtu prostředků a způsobů varování, varovný signál a jeho význam, předání informací o nutné činnosti, způsoby informování o ukončení ohrožení, odpovědnost za funkci a reálné využití varovného systému.
3. Plány individuální ochrany uvádějící výčet osobních ochranných pracovních prostředků, místa jejich uskladnění, systém jejich výdeje a shromažďování použitých prostředků.
4. Plány evakuace a ukrytí osob, jsou-li zpracovány, zásady provádění evakuace, předpokládané počty evakuovaných, zabezpečení evakuace, evakuační trasy, řízení evakuace, zásady ochrany jednotlivce nebo skupiny osob, resp. zaměstnanců, přehled krytů a jejich určení v areálu provozovatele, odpovědnost za ochranu a reálné fungování systému ochrany osob.
ČÁST III. GRAFICKÁ ČÁST
Grafické přílohy znázorňující situace bezpečnostních opatření a prvky na plánu nebo topografickém podkladu
a) bezpečnostních zón v provozech,
b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,
c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena, také shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,
f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik, osobních ochranných pracovních prostředků, umístění věcných prostředků požární ochrany, systému stacionární detekce, poplachových systémů a přístupových cest do objektu v případě mimořádných událostí.
Grafické přílohy mohou být uvedeny jako příloha vnitřního havarijního plánu nebo mohou být připojeny přímo k odpovídající kapitole vnitřního havarijního plánu.
ČÁST IV. DOKUMENTAČNÍ ČÁST
1. Přehled dokumentů dokládajících seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.
2. Podněty ke změnám vnitřního havarijního plánu od zaměstnanců, vnitřního auditu, vykonaných externích inspekcí a kontrol a výsledků tematických cvičení.
3. Dokumentace o výsledcích různých typů praktických cvičení s uvedením zjištěných nedostatků, včetně termínů a osob odpovědných za jejich odstranění.
4. Změnový list s uvedením změny, jejího důvodu, odpovědnosti za její provedení, datum provedení a způsob informace příslušného správního úřadu.
ČÁST V. PŘEHLED OSTATNÍCH PLÁNŮ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Přehled ostatních plánů pro řešení mimořádných událostí zpracovaných provozovatelem a schvalovaných podle jiných právních předpisů5).
 
Příloha 9
Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a obsah jejich jednotlivých kapitol
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu:
a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen,
b) název a adresa objektu, zeměpisné souřadnice objektu (definiční bod stavebního objektu podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí7),
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele,
d) uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny v této věci komunikovat s krajským úřadem a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, složkami integrovaného záchranného systému nebo jinými havarijními službami.
2. Informace o objektu:
a) popis hlavních výrobních činností,
b) popis hlavních technologických procesů,
c) schematické znázornění hlavních výrobních částí,
d) schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí, včetně uvedení informace, zda mezi skladovacími nádržemi nebezpečných látek existuje dostatečná fyzická nebo účinná separace, jsou-li technologickou částí zásobníky,
e) seznam externích subjektů uvnitř objektu.
3. Popis scénářů závažné havárie, která může vzniknout v objektu a jejíž účinky se mohou projevit mimo objekt.
3.1. Seznam nebezpečných látek podle tabulky č. 1 a jejich množství podle jejich chemických nebo obchodních názvů, včetně jejich klasifikace a nebezpečných vlastností uvedených v návrhu na zařazení
a) umístěných v objektu,
b) vznikajících v průběhu činnosti,
c) vznikajících v interakci s dalšími látkami a směsmi v případě závažné havárie.
3.2. Rizika závažné havárie a popis scénářů včetně domino efektů, jejíž účinky se mohou projevit mimo objekt:
a) přehled scénářů závažné havárie a doporučené scénáře s největším plošným dosahem účinků závažné havárie za hranicemi objektu pro stanovení zóny havarijního plánování,
b) místa pravděpodobného vzniku závažné havárie, např. sklady, stáčiště, zásobníky, potrubní mosty, technologické jednotky, včetně grafického vyznačení identifikovaných zdrojů rizika vzniku závažné havárie,
c) popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie, včetně možného domino efektu.
4. Přehled možných účinků závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky pro scénáře s účinky závažné havárie mimo objekt a jejich schematické znázornění.
4.1. Informace o možných následcích závažné havárie pro scénáře s účinky závažné havárie mimo objekt:
a) popis předpokládaného poškození staveb, včetně určení plošného rozsahu poškození, vyplývající z modelů použitých při hodnocení následků pro jednotlivé scénáře závažné havárie,
b) popis předpokládaných ztrát na životě nebo poškození zdraví osob, vyplývající z rozptylových studií a dalších modelů, včetně uvedení předpokládaných nebezpečných koncentrací a určení jejich plošného rozsahu účinků,
c) předpokládané účinky závažné havárie na životní prostředí, včetně odhadu jejich rozsahu a šíření.
4.2. Způsoby ochrany před možnými účinky závažné havárie ve vztahu
a) k poškození staveb, včetně účinku sálavého tepla při požáru, tlakové vlny po výbuchu, včetně účinku letících trosek,
b) ke ztrátě života nebo poškození zdraví osob při různých koncentracích nebezpečných látek šířených v ovzduší ve vztahu k účinku sálavého tepla a toxických zplodin hoření po požáru nebo při účinku tlakové vlny po výbuchu, včetně účinku letících trosek,
c) k okamžité, střednědobé a dlouhodobé újmě na složkách životního prostředí,
d) k úhynu zvířat nebo poškození jejich zdraví.
5. Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění účinků závažné havárie
5.1. Přehled preventivních bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem ke zmírnění účinků závažné havárie mimo objekt před navázáním spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému určenými k provedení záchranných a likvidačních prací v případě vzniku závažné havárie:
a) popis bezpečnostních prvků, ovlivňujících identifikované a analyzované havarijní scénáře uvedené v bodu 3.2., které zabraňují vzniku havárie, havarijnímu úniku nebo snižují množství uniklé nebezpečné látky nebo rozsah havarijního projevu nezávisle na konání lidského činitele,
b) postup provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích účinků v okolí objektu, kde je předpoklad dosahu účinků závažné havárie,
c) přehled složek integrovaného záchranného systému, se kterými provozovatel ve své havarijní dokumentaci plánuje součinnost a postup pro omezení účinků závažné havárie prováděný podle jiných právních předpisů6).
5.2. Informace o způsobu vyrozumění, varování a průběžném informování osob v objektu i mimo objekt v případě vzniku závažné havárie:
a) postup provozovatele při aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů a informací,
b) postup provozovatele v případě nutnosti informovat záchranné služby jiných členských států Evropské unie, případně dalších dotčených států, v případě závažné havárie s možnými přeshraničními účinky,
c) způsoby a prostředky vyrozumění a varování (sirény a vizuální zařízení, využití rozhlasu, telefonu a dalších médií nebo systémů), včetně uvedení zejména typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí nebo zvláštních telefonních čísel,
d) systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších) a způsoby a prostředky průběžného informování osob,
e) další informační prostředky, které jsou připraveny pro informování osob s ohledem na možné přetížení komunikačních sítí provozovatele (např. připravené relace pro rozhlasové a televizní vysílání).
5.3. Popis žádoucího chování ohrožených osob v případě vzniku závažné havárie podle uvažovaných scénářů a nezbytné informace poskytované ohroženým osobám.
6. Seznam a popis technických prostředků provozovatele využitelných při odstraňování následků závažné havárie.
7. Informace provozovatele využitelné pro zpracování a aktualizaci plánů konkrétních činností vnějšího havarijního plánu, pro informování veřejnosti a orgánů veřejné správy o možném riziku a účincích ohrožení za hranicemi objektu a informace o účinném způsobu ochrany osob po vzniku závažné havárie:
a) určení vstupních a výstupních míst do objektu provozovatele, plánované evakuační prostory a únikové cesty z objektu včetně určení evakuační trasy,
b) plánovaná součinnost provozovatele se složkami integrovaného záchranného systému při organizování evakuace, počty a systém evidence zaměstnanců a ostatních osob předurčených k evakuaci včetně popisu systému hromadné a samovolné evakuace osob z objektu po vzniku závažné havárie,
c) plánované monitorování úniku nebezpečné látky do ovzduší, vody a půdy nebo monitorování účinků výbuchu a požáru provozovatelem na hranici a za hranicemi objektu a způsob předávání zjištěných údajů složkám integrovaného záchranného systému a orgánům veřejné správy,
d) plánované síly a prostředky provozovatele využitelné pro nasazení a plnění úkolů při odstraňování účinků závažné havárie za hranicemi objektu,
e) organizační, technická nebo jiná opatření provozovatele, která mohou zabránit nebo omezit možnost domino efektu po vzniku závažné havárie,
f) doporučené režimy ochrany zdraví osob a způsob ochrany obyvatelstva po vzniku závažné havárie,
g) formy, způsoby a postupy provozovatele při poskytování informací pro právnické a podnikající fyzické osoby v okolí objektu o charakteru možného ohrožení a o připravených opatřeních v objektu při komunikaci v rámci preventivně výchovné činnosti, včetně určení osob provozovatele odpovědných za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
h) formy, způsoby a postupy provozovatele při poskytování informací veřejnosti a hromadným informačním prostředkům o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně osob v objektu i mimo objekt v případě bezprostředního nebezpečí závažné havárie, včetně určení osob provozovatele odpovědných za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
i) způsob nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii a určení osoby odpovědné za provedení odstranění a likvidace odpadů vzniklých v objektu.
8. Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem a hasičským záchranným sborem kraje.
Tabulka č. 1


Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 244/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Bezpečnostní program schválený podle § 10 odst. 5 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci bezpečnostního programu podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu ke schválení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Bezpečnostní zprávu schválenou podle § 12 odst. 5 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci bezpečnostní zprávy podle § 14 odst. 2 nebo 3 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu ke schválení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Vnitřní havarijní plán předložený krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje podle § 23 odst. 6 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci vnitřního havarijního plánu podle § 25 odst. 2 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu k evidenci a uložení a hasičskému záchrannému sboru kraje po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.
2) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
3) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných