226/2019 Sb. o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Schválený:
226/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2019
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Změna: 181/2021 Sb.
Změna: 310/2023 Sb.
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:
 
§ 1
Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek
(1) Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou
a) vstupní prohlídka,
b) periodická prohlídka,
c) mimořádná prohlídka, nebo
d) výstupní prohlídka.
(2) Při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař zdravotní stav občana nebo příslušníka. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu1).
 
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Vstupní prohlídka se provádí u
a) občana před přijetím do služebního poměru,
b) příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,
c) příslušníka před ustanovením na jiné služební místo za předpokladu, že se zdravotní způsobilost pro výkon tohoto služebního místa posuzuje podle sloupce zdravotní klasifikace s nižším pořadovým číslem podle oddílu I přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) příslušníka před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru na základě požadavku tohoto bezpečnostního sboru,
e) příslušníka zdravotně způsobilého k výkonu služby s omezením, jestliže má být převeden na jiné služební místo, ustanoven na služební místo po vynětí ze zálohy nebo pověřen zastupováním na jiném služebním místě.
(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že
a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a) nebo b), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana nebo příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař, nebo
b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. c) až e), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
 
§ 3
Periodická prohlídka
Periodická prohlídka se provádí jednou za 3 roky ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo periodické prohlídky, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a odborných vyšetření stanovených posuzujícím lékařem podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
 
§ 4
Mimořádná prohlídka
(1) Při mimořádné prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
(2) Mimořádná prohlídka se provádí u příslušníků, pokud
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví atomový zákon2),
b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, těžkého úrazu, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
c) došlo k přerušení výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců.
(3) Mimořádná prohlídka podle odstavce 2 písm. b) nebo c) se provede nejpozději 1 měsíc před skončením podpůrčí doby pro poskytování nemocenského.
(4) Mimořádná prohlídka se dále provádí
a) na návrh služebního funkcionáře, pokud lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě nebo pro výkon služby,
b) z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která by mohla ovlivnit zdravotní způsobilost, nebo
c) na žádost příslušníka služebnímu funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na zdravotní způsobilost pro výkon služby.
 
§ 5
Výstupní prohlídka
(1) Výstupní prohlídka se provádí před skončením služebního poměru na žádost příslušníka nebo služebního funkcionáře.
(2) Při výstupní prohlídce se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření posuzujícím lékařem, který popřípadě stanoví rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka.
 
§ 6
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
(1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb vydá na základě pracovnělékařské prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti musí obsahovat alespoň náležitosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce.
(2) Lékařský posudek v případě periodické nebo mimořádné prohlídky obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 také odůvodnění zahrnující popis nemoci, stavu nebo vady, které byly důvodem pro stanovení klasifikační značky "D - 1" nebo "D - 2", s uvedením zhodnocení zjištěného zdravotního stavu ve vztahu k výkonu služby na služebním místě, metody použité při zjišťování zdravotní způsobilosti a podklady, z nichž lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vychází.
(3) Při stanovení zdravotní klasifikace "C" se v posudku stanoví, které služební činnosti, úkoly a povinnosti vyplývající ze služebního místa nesmí příslušník vykonávat.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Posuzování zdravotní způsobilosti, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
2. Vyhláška č. 407/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
3. Vyhláška č. 334/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
4. Vyhláška č. 46/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.
Ministr vnitra:
Hamáček v. r.
 
Příl.1
Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace
Oddíl I
Obecná ustanovení
1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka "A" vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon služby nebo pro výkon služby na služebním místě. Klasifikační značka "C" vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s omezením některých činností pro výkon služebního místa. Klasifikační značka "D - 1" vyjadřuje zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě, na kterém je ustanoven a pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost. Klasifikační značka "D - 2" vyjadřuje zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby v bezpečnostním sboru.
2. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.
Oddíl II
Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech
            Celní správa České republiky
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Celní správa České republiky                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 3               I
I komisař                I bod 6               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Celní správa České republiky                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 1, 2, 3            I
I asistent                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní asistent            I bod 1, 2, 3, 4          I
I inspektor               I bod 2, 4, 5, 6, 9, 10       I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 4, 9          I
I komisař                I bod 3, 5             I
I vrchní komisař             I bod 3               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Celní správa České republiky                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1.1. Činnosti ve správě                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 4               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 1               I
I asistent                I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Celní správa České republiky                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1, 3, 7, 8          I
I vrchní inspektor            I bod 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13  I
I komisař                I bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11   I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  I
I                    I 11                I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  I
I                    I 10, 11              I
I vrchní rada              I bod 1               I
I vrchní státní rada           I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Celní správa České republiky                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1.1. Činnosti ve správě                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 1               I
I inspektor               I bod 1, 2             I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3            I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1, 2             I
I rada                  I bod 1, 2, 3            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.2. Správní činnosti                          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1, 2, 3            I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2             I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I rada                  I bod 1, 2, 3            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 2               I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií      I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I rada                      I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
           Vězeňská služba České republiky
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2.2. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3            I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní referent            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I asistent                I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      I
I vrchní asistent            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    I
I inspektor               I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.2.2. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 1               I
I inspektor               I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   I
I vrchní rada              I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní státní rada           I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Vězeňská služba České republiky                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 2               I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I rada                  I bod 1               I
I vrchní rada              I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.2.2. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
             Policie České republiky
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
    I 1.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 5               I
I (s výjimkou inspektorů SPJ s činností I                  I
I převážně administrativního charakteru) I                  I
I vrchní inspektor            I bod 6, 7, 9            I
I komisař                I bod 5, 13             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3.12. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 1, 2, 3            I
I vrchní referent            I bod 1, 5             I
I asistent                I bod 1, 2, 3            I
I vrchní asistent            I bod 1, 2, 3, 4          I
I inspektor               I bod 4               I
I vrchní inspektor            I bod 17              I
I komisař                I bod 1, 2, 11, 14         I
I (s výjimkou komisaře s činností    I                  I
I převážně administrativního charakteru) I                  I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 7, 8, 9, 10       I
I (s výjimkou vrchního komisaře     I                  I
I s činností převážně administrativního I                  I
I charakteru)              I                  I
I rada                  I bod 2, 4             I
I (s výjimkou rady s činností převážně  I                  I
I administrativního charakteru)     I                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3.5. Dopravní činnosti                          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3            I
I komisař                I bod 1, 2, 3            I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I rada                  I bod 1               I
I vrchní rada              I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 3             I
I komisař                I bod 5               I
I vrchní komisař             I bod 4               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.12. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 1               I
I asistent                I bod 1, 2             I
I vrchní asistent            I bod 1, 2             I
I inspektor               I bod 2               I
I vrchní inspektor            I bod 3               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 2, 3, 4            I
I inspektor               I bod 1, 2, 3, 6, 7, 8       I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, I
I                    I 13, 14, 15,16, 18, 19, 20     I
I komisař                I bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12   I
I vrchní komisař             I bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14  I
I rada                  I bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I
I                    I 12, 13, 14            I
I vrchní rada              I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní státní rada           I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3. Policie České republiky                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3.1. Činnosti ve správě                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologii      I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 1               I
I asistent                I bod 1, 2, 3            I
I vrchní asistent            I bod 1, 2, 3, 4          I
I inspektor               I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní rada              I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.3. Provozně technické činnosti                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.4. Další specializované činnosti                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.6. Správní činnosti                          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1, 2             I
I rada                  I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci   I
I dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 1               I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2                 I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I rada                  I bod 1, 2             I
I vrchní rada              I bod 1, 2             I
I vrchní státní rada           I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 2, 4             I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 6         I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 5          I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní rada              I bod 1, 2             I
I vrchní státní rada           I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.11. Činnosti zdravotnické                       I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 1               I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I rada                  I bod 1, 2, 3            I
I vrchní rada              I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3.12. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 4, 5          I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
         Hasičský záchranný sbor České republiky
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.4.11. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 1               I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky                I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 1               I
I vrchní referent            I bod 1, 2             I
I asistent                I bod 1               I
I vrchní asistent            I bod 1, 2             I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 2               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních  I
I hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je   I
I příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje,     I
I v jednotce generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České   I
I republiky nebo v jednotce záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru I
I České republiky nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v této I
I jednotce, je posuzován podle sloupce II.                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
        Generální inspekce bezpečnostních sborů
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činnosti I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I komisař                I bod 5               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5.8. Další činnosti                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1               I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 5, 6          I
I komisař                I bod 1, 2, 3            I
I vrchní komisař             I bod 1, 2             I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
    I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5.6. Činnosti ve výchově a vzděláváni                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 3, 4             I
I komisař                I bod 4, 6             I
I vrchní komisař             I bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  I
I rada                  I bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  I
I                    I 11, 12, 13, 14, 15        I
I vrchní rada              I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní státní rada           I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5.1. Činnosti ve správě                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4          I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4          I
I rada                  I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologii      I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       I
I komisař                I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I vrchní rada              I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.3. Provozně technické činnosti                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1               I
I komisař                I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.4. Další specializované činnosti                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I komisař                I bod 1               I
I vrchní komisař             I bod 1, 2             I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.5. Správní činnosti                          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2, 3            I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1, 2, 3, 4          I
I rada                  I bod 1, 2, 3, 4, 5         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání                  I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 2               I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5.7. Činnosti zdravotnické                        I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
         Úřad pro zahraniční styky a informace
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Základní činnosti                            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 3               I
I komisař                I bod 2               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Podpůrné činnosti                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Bezpečnostní činnost                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 1, 2             I
I asistent                I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti                    I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2             I
I komisař                I bod 1, 2             I
I vrchní komisař             I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Základní činnosti                            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 7               I
I komisař                I bod 1, 3, 7            I
I vrchní komisař             I bod 4, 5, 6            I
I rada                  I bod 1, 2, 3            I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Podpůrné činnosti                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Bezpečnostní činnost                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I inspektor               I bod 1, 4             I
I vrchní inspektor            I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti.    I
I----------------------------------------------------------------------------I
           Bezpečnostní informační služba
 
Podle sloupce I. se posuzují
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I      Služební hodnost       I Specifikace vykonávaných činností I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 1. Specifické činnosti                           I
I Bezpečnostní informační služba                       I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 6               I
I vrchní asistent            I bod 1               I
I inspektor               I bod 1, 11             I
I vrchní inspektor            I bod 1, 3, 18, 19         I
I komisař                I bod 1, 4,             I
I vrchní komisař             I bod 1, 4, 25           I
I rada                  I bod 1               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce II. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti                           I
I Bezpečnostní informační služba                           I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 1               I
I vrchní referent            I bod 4               I
I asistent                I bod 7               I
I vrchní asistent            I bod 6, 9             I
I inspektor               I bod 7               I
I vrchní inspektor            I bod 7, 8, 9, 21          I
I komisař                I bod 2, 6, 8, 24          I
I vrchní komisař             I bod 2, 9             I
I rada                  I bod 2, 21, 22, 23         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti                            I
I Bezpečnostní informační služba                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Provozně technické činnosti                      I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 3               I
I vrchní referent            I bod 2               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání                   I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 16              I
I komisař                I bod 18              I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
 
Podle sloupce III. se posuzují
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Specifické činnosti                           I
I Bezpečnostní informační služba                       I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I asistent                I bod 8               I
I vrchní asistent            I bod 3, 15             I
I inspektor               I bod 3, 4, 6, 10, 17, 18      I
I vrchní inspektor            I bod 2, 5, 6, 12, 20, 22      I
I komisař                I bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 21    I
I vrchní komisař             I bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,  I
I                    I 15, 22, 24            I
I rada                  I bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, I
I                    I 19                I
I vrchní rada              I bod 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10     I
I vrchní státní rada           I bod 1, 2             I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2. Ostatní činnosti                            I
I Bezpečnostní informační služba                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Činnosti ve správě                          I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I referent                I bod 2, 4             I
I vrchní referent            I bod 1, 5             I
I asistent                I bod 1, 2, 3, 9, 10        I
I vrchní asistent            I bod 2, 4, 5, 11, 12        I
I inspektor               I bod 2, 5, 12, 13, 14       I
I vrchní inspektor            I bod 4, 13, 14, 15         I
I komisař                I bod 14, 15, 16,          I
I vrchní komisař             I bod 16, 17, 18          I
I rada                  I bod 11, 12,            I
I vrchní rada              I bod 5               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.2. Provozně technické činnosti                      I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní referent            I bod 3               I
I asistent                I bod 4,5              I
I vrchní asistent            I bod 7, 8             I
I inspektor               I bod 8, 9             I
I vrchní inspektor            I bod 10, 11            I
I komisař                I bod 9, 10             I
I vrchní komisař             I bod 11, 12            I
I rada                  I bod 20              I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.3. Další specializované činnosti                     I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní inspektor            I bod 17              I
I komisař                I bod 19, 20, 22          I
I vrchní komisař             I bod 20, 21, 23          I
I rada                  I bod 14, 15, 18, 19        I
I vrchní rada              I bod 6               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání                   I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 10              I
I inspektor               I bod 15              I
I komisař                I bod 17              I
I vrchní komisař             I bod 19              I
I rada                  I bod 13              I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I 2.5. Činnosti zdravotnické                         I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I vrchní asistent            I bod 13, 14            I
I inspektor               I bod 16              I
I rada                  I bod 17              I
I vrchní rada              I bod 8               I
I----------------------------------------I-----------------------------------I
Oddíl III
ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, STAVŮ A VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
Obsah:
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I.   I Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I II.  I Novotvary (C00 - D48)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I III.  I Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se  I
I    I mechanismu imunity (D50 - D89)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I IV.  I Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I V.   I Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I VI.  I Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I VII.  I Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I VIII. I Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I IX.  I Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I X.   I Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XI.  I Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XII.  I Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XIII. I Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XIV.  I Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XV.  I Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XVI.  I Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XVII. I Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XVIII. I Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy    I
I    I nezařazené jinde (R00 - R99)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XIX.  I Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 -  I
I    I T98)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XX.  I Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I XXI.  I Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými  I
I    I službami (Z00 - Z99)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I    I Tabulka pro posouzení refrakčních vad               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I Kód I   Název nemoci, stavu nebo vady    I   Zdravotní   I    Poznámka    I
I    I                     I klasifikace podle I           I
I    I                     I   sloupce    I           I
I    I                     I------I------I------I           I
I    I                     I I. I II. I III. I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)                     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A00 - I Střevní infekční nemoci         I   I   I   I Nosičství infekčních I
I A09  I                     I   I   I   I nemocí je uvedeno  I
I    I                     I   I   I   I pod položkou Dg. Z22 I
I    I                     I   I   I   I přenašeč (nosič   I
I    I                     I   I   I   I infekčních nemocí)  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými poruchami I D  I D  I D  I           I
I    I funkce postižených orgánů. Vleklé    I   I   I   I           I
I    I onemocnění vzdorující léčení       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti poruchy funkce      I
I    I funkce orgánu po ukončení léčení     I postiženého orgánu a závažnosti následků I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I postižených orgánů nebo vyléčené bez   I   I   I   I           I
I    I následků                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A15 - I TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a I   I   I   I           I
I A16  I histologicky ověřená i neověřená     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A15.6 I TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a  I   I   I   I           I
I A16.5 I histologicky ověřený i neověřený     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i   I D  I D  I D  I Léčení        I
I    I negativní s rozpadem i bez rozpadu v   I   I   I   I           I
I    I jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých I   I   I   I           I
I    I poruchách činnosti hrudních orgánů    I   I   I   I           I
I    I způsobených TBC onemocněním       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy po částečné resekci plíce pro  I D  I D  I C-D I           I
I    I TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni  I   I   I   I           I
I    I RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li   I   I   I   I           I
I    I dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí I   I   I   I           I
I    I a dobrý celkový stav. Stavy po jiných  I   I   I   I           I
I    I závažných chirurgických výkonech na   I   I   I   I           I
I    I hrudníku provedených pro TBC plic    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí    I D  I D  I C-D I           I
I    I většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího  I   I   I   I           I
I    I rozsahu při špatném celkovém stavu nebo I   I   I   I           I
I    I s větší poruchou funkce nebo s příznaky I   I   I   I           I
I    I aktivity v posledních 3 letech u občanů, I   I   I   I           I
I    I u příslušníků HZS ČR v posledním roce  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu I D  I C-D I C-D I           I
I    I při uspokojivém celkovém stavu jen s   I   I   I   I           I
I    I mírnými poruchami funkce a bez příznaků I   I   I   I           I
I    I aktivity v posledním roce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu I D  I A-C I A-C I           I
I    I při příznivém celkovém stavu, bez poruch I   I   I   I           I
I    I funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků I   I   I   I           I
I    I aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny I   I   I   I           I
I    I mykobakterie ani rozpad a onemocnění   I   I   I   I           I
I    I bylo řádně léčeno antituberkulotiky   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Zhojený primární komplex       I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A17  I Tuberkulóza nervové soustavy       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A18  I TBC jiných orgánů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A19  I Miliární tuberkulóza           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými  I D  I D  I C-D I           I
I    I následky nebo vzdorující léčení nebo   I   I   I   I           I
I    I recidivující. Stavy po dobře zhojeném  I   I   I   I           I
I    I zánětu mozkových plen          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy I D  I C-D I A-C I           I
I    I s minimálními anatomickými následky a  I   I   I   I           I
I    I normální funkcí postižených orgánů.   I   I   I   I           I
I    I Inaktivní formy podle závažnosti     I   I   I   I           I
I    I následků                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy zhojené ad integrum       I D  I A-C I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A20 - I Některé zoonotické bakteriální nemoci  I   I   I   I           I
I A28  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A30 - I Jiné bakteriální nemoci         I   I   I   I           I
I A49  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I A39  I Meningokokové infekce          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I D  I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů, vedoucí k trvalému a významnému I   I   I   I           I
I    I snížení pracovní schopnosti. Vleklá   I   I   I   I           I
I    I onemocnění vzdorující léčení       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I D  I C-D I A-C I           I
I    I funkce orgánu po ukončení léčení     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo bez následků            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A50 - I Syfilis                 I          I           I
I A53  I                     I          I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Ústavně prokázané formy - terciální  I D  I D  I D  I           I
I    I syfilis. Následné stavy po skončení   I   I   I   I           I
I    I léčení se závažnými poruchami funkce   I   I   I   I           I
I    I postižených orgánů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Syfilis likvoropozitivní bez známek  I D  I D  I D  I           I
I    I progrese a zjistitelné ložiskové     I   I   I   I           I
I    I neurologické a psychiatrické       I   I   I   I           I
I    I symptomatologie 3 roky po ukončení léčby I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy jen s nezávažnými   I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce orgánů, včetně     I   I   I   I           I
I    I přetrvávající pozitivity séroreakce   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez I D  I C  I A-C I           I
I    I následných poruch            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Po skončení léčení bez následných   I A-C I A  I A  I           I
I    I poruch                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A54 - I Další infekce přenášené převážně     I   I   I   I           I
I A64  I sexuálním způsobem            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I D  I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů, vedoucí k trvalému a významnému I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení  I D  I D  I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti poruchy funkce      I
I    I funkce orgánu po ukončení léčení     I postiženého orgánu            I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruchy nebo    I A  I A  I A  I           I
I    I vyléčené bez následků          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A65 - I Jiné spirochétové nemoci         I   I   I   I           I
I A69  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A70 - I Jiné nemoci způsobené chlamydiemi    I   I   I   I           I
I A74  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A75 - I Rickettsiózy               I   I   I   I           I
I A79  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými poruchami I D  I D  I D  I           I
I    I funkce postižených orgánů. Onemocnění  I   I   I   I           I
I    I zdlouhavá, vzdorující léčení       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Nezávažné následné stavy, které    I D  I C-D I C  I           I
I    I vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci I   I   I   I           I
I    I ani léčbu                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A80 - I Virové infekce centrální nervové     I   I   I   I           I
I A89  I soustavy (CNS)              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A80  I Akutní poliomyelitis           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A81  I Pomalé virové infekce CNS        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A82  I Vzteklina - rabies            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s trvalými těžšími i  I D  I D  I C-D I           I
I    I lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění I   I   I   I           I
I    I zdlouhavá, vzdorující léčení       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy bez poruchy nebo s   I D  I A-C I A  I           I
I    I nezávažnou poruchou funkce CNS po 2   I   I   I   I           I
I    I letech po prodělaném onemocnění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I A90 - I Virové horečky a virové hemorrhagické  I   I   I   I           I
I A99  I horečky přenášené členovci        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. I D  I D  I D  I           I
I    I Následné stavy se závažnějšími poruchami I   I   I   I           I
I    I funkce postižených orgánů        I       I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s méně závažnými    I D  I C-D I C  I           I
I    I poruchami funkce 1 rok po prodělaném   I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy nebo s   I A-C I A-C I A  I           I
I    I nezávažnou poruchou funkce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B00 - I Virové infekce charakterizované     I   I   I   I           I
I B09  I postižením kůže a sliznice        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. I D  I D  I D  I           I
I    I Následné stavy se závažnějšími poruchami I   I   I   I           I
I    I funkce postižených orgánů        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s méně závažnými    I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruchami funkce, často recidivující   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy nebo s   I A  I A  I A  I           I
I    I nezávažnou poruchou funkce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B15  I Akutní hepatitida A           I   I   I   I Následné stavy po  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I těchto nemocech   I
I B16  I Akutní hepatitida B           I   I   I   I posuzovat dle    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I nemocí, jež se    I
I B17  I Jiná akutní virová hepatitida      I   I   I   I vyvinuly na jejich  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I podkladě. Souvislost I
I B19  I Neurčená virová hepatitida        I   I   I   I se vyjádří tím, že  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I se k příslušné    I
I B27  I Infekční mononukleóza          I   I   I   I nemoci napíše    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I dodatek stp. B15   I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I nebo stp. B27.    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Stavy do 6 měsíců od počátku     I D  I C-D I C-D I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Stavy po 6 měsících od počátku    I A  I A  I A  I           I
I    I onemocnění při negativním objektivním  I   I   I   I           I
I    I nálezu; bez poruch funkce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B18  I Chronická virová hepatitida       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I D  I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů, vedoucí k trvalému a významnému I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklá onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s lehčím postižením  I D  I C  I C  I           I
I    I funkce orgánu po ukončení léčení     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy nejméně 1 rok po skončení léčby I A-C I A-C I A  I           I
I    I bez funkčního postižení         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B20 - I Onemocnění virem lidské imunodeficience I   I   I   I           I
I B24  I (HIV)                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R75  I Laboratorní průkaz viru lidské      I   I   I   I           I
I    I imunodeficience (HIV)          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Z21  I Asymptomatický stav infekce virem lidské I   I   I   I           I
I    I imunodeficience (HIV)          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických I D  I C-D I A-C I           I
I    I projevů                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B25 - I Jiné virové nemoci            I   I   I   I           I
I B34  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B25  I Cytomegalovirová nemoc          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B26  I Epidemický zánět příušnic        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I C-D I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů, vedoucí k trvalému a významnému I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklá onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánu po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B35 - I Mykózy                  I   I   I   I           I
I B49  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I C-D I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů vedoucí k trvalému a významnému  I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánů po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I        I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B50 - I Protozoární nemoci            I   I   I   I           I
I B64  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B50 - I Malárie                 I   I   I   I           I
I B54  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B55 - I Leishmanióza, africká trypanosomóza,   I   I   I   I           I
I B57  I Chagasova nemoc             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B58 - I Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné,   I   I   I   I           I
I B64  I jinde nezařazené a neurčené protozoární I   I   I   I           I
I    I nemoci                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I C-D I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů vedoucí k trvalému a významnému  I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánů po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B65 - I Helmintózy - hlístové nemoci       I   I   I   I           I
I B83  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I C-D I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů vedoucí k trvalému a významnému  I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánů po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B85 - I Zavšivení, akarióza a jiná napadení   I   I   I   I           I
I B89  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B99  I Jiné a neurčené infekční nemoci     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I C-D I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů vedoucí k trvalému a významnému  I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánů po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B90 - I Následky infekčních a parazitárních   I   I   I   I           I
I B94  I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy se závažnými a     I D  I D  I D  I           I
I    I trvalými poruchami funkce postižených  I   I   I   I           I
I    I orgánů vedoucí k trvalému a významnému  I   I   I   I           I
I    I snížení schopnosti pro výkon služby.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé onemocnění vzdorující léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s lehčím postižením  I Podle závažnosti  I           I
I    I funkce orgánů po ukončení léčení     I poruchy funkce   I           I
I    I                     I postiženého orgánu I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo vyléčené bez následků        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I B95 - I Bakteriální, virová a jiná infekční   I   I   I   I Pouze jako dodatkové I
I B97  I agens                  I   I   I   I kódy         I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I II. novotvary (C00 - D48)                                  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I C00 - I Zhoubné novotvary            I   I   I   I           I
I C96  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Formy léčebně neovlivnitelné,     I D  I D  I D  I           I
I    I rozsáhlé s metastázami          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 3 let I D  I C-D I C-D I           I
I    I od počátku léčby             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž  I D  I A-C I A-C I           I
I    I se nejméně 3 roky nedostavily známky   I   I   I   I           I
I    I aktivity                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém I C-D I A-C I A-C I           I
I    I příznivém stavu, u nichž     se nejméně 5  I   I   I   I           I
I    I let neobjevily známky aktivity      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D00 - I Novotvary in situ            I   I   I   I           I
I D09  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou I D  I D  I D  I           I
I    I poruchou orgánů, značně a trvale     I   I   I   I           I
I    I omezující funkci; rozsáhlé formy s    I   I   I   I           I
I    I metastázami               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Formy léčením ovlivnitelné do 3 let  I D  I C-D I A-C I           I
I    I od počátku léčby při úspěšném léčení a  I   I   I   I           I
I    I celkovém příznivém stavu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Formy léčením ovlivnitelné - nejméně I A-C I A-C I A  I           I
I    I 3 roky bez známky aktivity.       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém I A  I A  I A  I           I
I    I příznivém stavu, u nichž se nejméně 5  I   I   I   I           I
I    I let neobjevily známky aktivity      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D10 - I Nezhoubné novotvary           I   I   I   I           I
I D36  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Neoperovatelné nebo léčením      I D  I D  I D  I           I
I    I neovlivnitelné formy s těžkou poruchou  I   I   I   I           I
I    I orgánu, značně a trvale omezující    I   I   I   I           I
I    I funkci, překážející nošení výstroje a  I   I   I   I           I
I    I výzbroje                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Léčebně upravené formy s následnou  I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruchou orgánu nezávažně omezující   I   I   I   I           I
I    I funkční zdatnost organismu a ztěžující  I   I   I   I           I
I    I nošení výstroje             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící   I A  I A  I A  I           I
I    I poruchy funkce orgánu a nebránící nošení I   I   I   I           I
I    I výstroje a výzbroje           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D37 - I Novotvary nejistého nebo neznámého    I   I   I   I           I
I D48  I chování                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou I D  I D  I D  I           I
I    I poruchou orgánů, značně a trvale     I   I   I   I           I
I    I omezující funkci. Rozsáhlé formy s    I   I   I   I           I
I    I metastázami               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž  I C-D I A-C I A  I           I
I    I se nejméně 3 roky nedostavily známky   I   I   I   I           I
I    I aktivity. Stavy po úspěšném léčení při  I   I   I   I           I
I    I celkovém příznivém stavu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity    I
I (D50 - D89)                                         I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D50 - I Nutriční anémie             I   I   I   I           I
I D53  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy snižující výkonnost    I D  I C-D I C-D I           I
I    I organismu po neúspěšné léčbě       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké formy po úspěšném léčení a s  I A  I A  I A  I           I
I    I dobrou výkonností organismu       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D55 - I Hemolytické anémie            I   I   I   I           I
I D59  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D60 - I Aplastické a jiné anémie         I   I   I   I           I
I D64  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D65 - I Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé I   I   I   I           I
I D69  I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D70 - I Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů  I   I   I   I           I
I D77  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Vleklé formy, ústavně prokázané,   I D  I D  I D  I           I
I    I léčebně neovlivnitelné          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné   I D  I A-C I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po prodělaných onemocněních s  I A  I A  I A  I           I
I    I nepatrnými známkami poruchy funkce nebo I   I   I   I           I
I    I bez nich, nejdříve po 3 letech po    I   I   I   I           I
I    I ukončení léčení, podle závažnosti    I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Geneticky prokázané vady koagulace v I A  I A  I A  I           I
I    I heterozygotní formě bez klinických    I   I   I   I           I
I    I obtíží                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D63  I Anémie při chronických nemocech     I Posuzovat podle závažnosti poruch funkce I
I    I zařazených jinde             I postižení orgánů a závažnosti následků  I
I    I                     I onemocnění                I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I D80 - I Některé poruchy mechanismu imunity    I   I   I   I           I
I D89  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké a středně těžké formy, avšak  I D  I C-D I C-D I           I
I    I léčením neovlivnitelné          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké stavy a stavy po úspěšném    I A  I A  I A  I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I D86  I Sarkoidóza                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Vleklé, progredující formy se     I D  I D  I D  I           I
I    I sklerotizujícími změnami v plicní tkáni I   I   I   I           I
I    I a střední až těžkou ventilační poruchou I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Vleklé, stacionární nebo pomalu    I D  I D  I C-D I           I
I    I progredující formy s lehčí poruchou   I   I   I   I           I
I    I dýchání                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném   I D  I A-C I A-C I           I
I    I léčení bez hrubších anatomických změn a I   I   I   I           I
I    I bez poruch dýchání            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)                  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E00 - I Poruchy štítné žlázy           I   I   I   I           I
I E07  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy   I D  I D  I D  I           I
I    I funkce, ale s příznaky tlaku na okolní  I   I   I   I           I
I    I orgány a s obtížemi již v klidovém    I   I   I   I           I
I    I stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti   I   I   I   I           I
I    I štítné žlázy. Stavy snížené činnosti   I   I   I   I           I
I    I štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo I   I   I   I           I
I    I s komplikacemi              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při I D  I C-D I C-D I           I
I    I větší tělesné námaze           I   I   I   I           I
I    I Trvalé lehké formy zvýšené činnosti   I   I   I   I           I
I    I štítné žlázy               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1  I D  I A-C I A-C I           I
I    I rok po operaci při dobré výkonnosti   I   I   I   I           I
I    I organizmu a po odborném         I   I   I   I           I
I    I endokrinologickém vyšetření       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Hypotyreózy léčbou příznivě      I D  I A-C I A  I           I
I    I ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních I   I   I   I           I
I    I poruch                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Malé zvětšení štítné žlázy bez    I A  I A  I A  I           I
I    I příznaků tlaku na okolí a bez poruchy  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E10 - I Diabetes mellitus - cukrovka - úplavice I   I   I   I           I
I E14  I cukrová                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E15 - I Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní I   I   I   I           I
I E16  I sekrece slinivky břišní         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Cukrovka s výraznými klinickými    I D  I D  I C-D I           I
I    I projevy pozdních komplikací (diabetická I   I   I   I           I
I    I nefropatie, neuropatie, retinopatie),  I   I   I   I           I
I    I bez stavů metabolického kolísání, se   I   I   I   I           I
I    I snížením celkové výkonnosti organismu  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké formy, léčbou hůře       I D  I D  I C-D I           I
I    I ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované. I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou I D  I C-D I C-D I           I
I    I a inzulínem               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Formy dobře kompenzované režimovými  I D  I C-D I C-D I           I
I    I opatřeními nebo léčbou perorálními    I   I   I   I           I
I    I antidiabetiky, jen s mírným snížením   I   I   I   I           I
I    I výkonnosti organismu           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Ostatní formy bez klinických     I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I příznaků, pouze s laboratorními projevy I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Porušená tolerance glukózy      I A  I A  I A  I Ad f) patří sem Dg. I
I    I                     I   I   I   I R73 Zvýšená hladina I
I    I                     I   I   I   I krevní glukózy, I.  I
I    I                     I   I   I   I sl. "D" u HZS ČR   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E20 - I Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí  I   I   I   I           I
I E34  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy vzdorující léčení, často I D  I D  I D  I           I
I    I dekompenzované              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Ostatní formy podle závažnosti    I D  I C-D I C-D I           I
I    I poruchy a celkového stavu        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Nezávažné poruchy jiných žláz s    I A-C I A-C I A  I           I
I    I vnitřní sekrecí             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E35  I Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při    I Posuzovat podle závažnosti poruch funkce I
I    I onemocněních zařazených jinde      I postižených orgánů a závažnosti následků I
I    I                     I onemocnění                I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E40 - I Kvashiorkor               I   I   I   I           I
I E46  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E50 - I Jiné nutriční karence          I   I   I   I           I
I E64  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy po neúspěšném léčení se  I D  I D  I D  I Ad b) klasifikaci A I
I    I závažnými změnami na orgánech nebo v   I   I   I   I stanovit nejdříve po I
I    I jejich funkci. Pozdní následky těchto  I   I   I   I 3 letech od ukončení I
I    I onemocnění závažného rázu        I   I   I   I léčení u osob,    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I jejichž zdravotní  I
I    I b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu I C-D I A-C I A-C I stav nevyžaduje   I
I    I po ukončení léčení                I   I   I   I trvalou       I
I    I                     I   I   I   I medikamentózní léčbu I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy bez poruch funkce,   I A  I A  I A  I           I
I    I vyléčené bez následků          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I E65 - I Obezita a jiné hyperalimentace      I   I   I   I           I
I E68  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s I D  I C-D I C-D I BMI = hmot.     I
I    I trvale nevyhovující tělesnou zdatností  I   I   I   I v kg/(výška v m)
2
I I I nebo provázené závažnou poruchou funkce I I I I I I I či anatomickými změnami postižených I I I I I I I orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 I I I I I I I BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti I I I I I I I a výkonnosti organizmu, vzdorující I I I I I I I pokusům o redukci hmotnosti I I I I I I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I I I b) Formy provázené závažnější nebo i I C-D I A-C I A-C I I I I lehčí poruchou funkce nebo anatomickými I I I I I I I změnami postižených orgánů, či trvale I I I I I I I snižující fyzickou zdatnost nebo I I I I I I I odolnost organizmu. Obezita středního I I I I I I I stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům I I I I I I I o redukci hmotnosti, avšak s dobrou I I I I I I I tělesnou zdatností a výkonností I I I I I I I organismu I I I I I I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I I I c) Nezávažné poruchy jiných žláz s I A I A I A I I I I vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy I I I I I I I výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné I I I I I I I léčbou s plně zachovanou fyzickou I I I I I I I zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI I I I I I I I 28 - 30) při dobré výkonnosti organizmu I I I I I I I a při dobré tělesné zdatnosti I I I I I I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I I E68 I Následky hyperalimentace I Posuzovat podle závažnosti poruch funkce I I I I postižených orgánů a závažnosti následků I I I I onemocnění I I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I I E70 - I Poruchy přeměny látek - metabolismu I I I I Dg. Renální I I E90 I I I I I glykosurie (E74.8) I I-------I------------------------------------------I------I------I------I se posuzuje jako Dg. I I I a) Poruchy závažného rázu špatně I D I D I D I R81 Glykosurie Dg. I I I reagující na léčbu, provázené těžší I I I I E89 - Metabolické a I I I poruchou funkce s trvalým morfologickým I I I I endokrinní poruchy I I I defektem a omezením výkonnosti organizmu I I I I po operacích I I-------I------------------------------------------I------I------I------I nezařaditelné jinam, I I I b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné I C-D I A-C I A-C I je uvedena výše Ad I I I léčbou, provázející méně závažnou I I I I b), c), zdrav. I I I poruchou funkce, lehce snižující I I I I klasifikaci C I I I výkonnost. Opakovaná klidová I I I I stanovit, I I I hyperbilirubinemie převyšující hodnoty I I I I přesahuje-li klidová I I I dvojnásobku horní hranice normy při I I I I bilirubinémie I I I snížené celkové výkonnosti organizmu I I I I opakovaně hladinu 50 I I-------I------------------------------------------I------I------I------I µmol/l I I I c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce I A-C I A I A I I I I a s dobrou výkonností organizmu. Klidová I I I I I I I benigní hyperbilirubinemie nepřevyšující I I I I I I I dvojnásobek horní hranice normy I I I I I I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I I I Patří sem: Dg. E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně I I I hyperbilirubinemie. U hyperbilirubinemie s morfologickým defektem se nejedná o I I I benigní postižení a posuzuje se podle K70 - K77 Nemoci jater I I-------I--------------------------------------------------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)                       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F00 - I Organické duševní poruchy včetně     I   I   I   I Posuzovat podle   I
I F09  I symptomatických             I   I   I   I rozsahu a hloubky  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I narušení intelektu, I
I F00  I Demence u Alzheimerovy nemoci      I   I   I   I chování, paměti,   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I myšlení, afektivity, I
I F01  I Vaskulární demence            I   I   I   I emocionality,    I
I    I                     I   I   I   I společenské     I
I    I                     I   I   I   I přizpůsobivosti a  I
I    I                     I   I   I   I schopnosti adaptace I
I    I                     I   I   I   I a vlivu na celkovou I
I    I                     I   I   I   I výkonnost      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F02  I Demence u chorob klasifikovaných     I   I   I   I           I
I    I (zařazených) jinde            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F03  I Neurčená demence             I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F04  I Organický amnestický syndrom, který   I   I   I   I           I
I    I nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými   I   I   I   I           I
I    I psychoaktivními látkami         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F05  I Delirium, které není vyvolané alkoholem I   I   I   I           I
I    I nebo jinými psychoaktivními látkami   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F06  I Jiné duševní poruchy, způsobené     I   I   I   I           I
I    I poškozením mozku, jeho dysfunkcí a    I   I   I   I           I
I    I somatickou nemocí            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F07  I Poruchy osobnosti a chování způsobené  I   I   I   I           I
I    I onemocněním, poškozením a dysfunkcí   I   I   I   I           I
I    I mozku                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F09  I Neurčená organická nebo symptomatická  I   I   I   I           I
I    I duševní porucha             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchách duševní činnosti nebo trvalých I   I   I   I           I
I    I následcích                    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Při nezávažných poruchách duševní   I D  I C-D I A-C I           I
I    I činnosti                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Při úplné úpravě duševního stavu po  I A-C I A  I A  I           I
I    I odeznění choroby             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F10 - I Duševní poruchy a poruchy chování    I   I   I   I Posuzovat podle   I
I F19  I vyvolané účinkem psychoaktivních látek  I   I   I   I převažujícího druhu I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I orgánového nebo   I
I    I a) Závislost na alkoholu nebo jiných   I D  I D  I D  I psychického     I
I    I návykových látkách se závažnými     I   I   I   I postižení      I
I    I psychickými nebo somatickými změnami   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Závislost na alkoholu nebo jiných   I D  I D  I D  I           I
I    I návykových látkách při nutnosti     I   I   I   I           I
I    I opakování odvykací léčby nebo její    I   I   I   I           I
I    I neúspěšnosti               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy s prokázanou abstinencí do 3  I A-C I A-C I A  I           I
I    I let po úspěšné odvykací léčbě nebo    I   I   I   I           I
I    I škodlivém užívání alkoholu nebo jiných  I   I   I   I           I
I    I návykových látek (od zahájení odvykací  I   I   I   I           I
I    I léčby)                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy s prokázanou nejméně 3 roky   I A-C I A  I A  I u HZS ČR: I. a II.  I
I    I trvající abstinencí po úspěšné odvykací I   I   I   I sl. "D"       I
I    I léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu  I   I   I   I           I
I    I nebo jiných návykových látek (od     I   I   I   I           I
I    I zahájení odvykací léčby)         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F20 - I Schizofrenie, schizofrenní poruchy a   I   I   I   I Dg. F23 Akutní a   I
I F29  I poruchy s bludy             I   I   I   I přechodné      I
I    I                     I   I   I   I psychotické poruchy I
I    I                     I   I   I   I je uvedena dále   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F20  I Schizofrenie               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F21  I Schizotypální porucha          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F22  I Poruchy s trvalými bludy         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F24  I Indukovaná porucha s bludy        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F25  I Schizoafektivní poruchy         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F23  I Akutní a přechodné psychotické poruchy  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F28  I Jiné neorganické psychotické poruchy   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F29  I Neurčené neorganické psychózy      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým I D  I D  I D  I           I
I    I průběhem i po úplné úpravě duševního   I   I   I   I           I
I    I stavu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné  I D  I C-D I C-D I           I
I    I úpravě duševního stavu          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F31  I Bipolární afektivní porucha       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F33  I Periodická depresivní porucha      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F34  I Perzistentní afektivní poruchy      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F38  I Jiné afektivní poruchy          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F39  I Neurčená afektivní porucha        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké poruchy nebo středně závažné s I D  I D  I D  I Posuzovat podle   I
I    I častými atakami, se závažným narušením  I   I   I   I závažnosti      I
I    I společenské adaptace a snížením celkové I   I   I   I psychopatologie a  I
I    I výkonnosti                I   I   I   I úrovně sociál.    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I adaptace       I
I    I b) Lehké poruchy nesnižující celkovou  I D  I A-C I A-C I           I
I    I výkonnost organizmu           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F30  I Manická fáze               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F32  I Depresivní fáze             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Při těžké nebo déle trvající fázi   I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Při fázi střední a mírné závažnosti  I D  I C-D I C-D I           I
I    I léčbou dobře ovlivnitelné        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F40 - I Neurotické poruchy, poruchy vyvolané   I   I   I   I Posuzovat podle   I
I F48  I stresem a somatoformní poruchy      I   I   I   I závažnosti      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I psychopatologie a  I
I H53.1 I Subjektivní poruchy vidění        I   I   I   I úrovně sociál.    I
I    I                     I   I   I   I adaptace       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F50 - I Behaviorální syndromy (syndromy poruch  I   I   I   I           I
I F59  I chování) spojené s fyziologickými    I   I   I   I           I
I    I poruchami a somatickými faktory     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Poruchy těžkého a středně závažného  I D  I D  I D  I           I
I    I stupně, často recidivující, vzdorující  I   I   I   I           I
I    I léčení, se závažným narušením      I   I   I   I           I
I    I společenské adaptace a snížením celkové I   I   I   I           I
I    I výkonnosti organizmu. Sebepoškození   I   I   I   I           I
I    I závažného charakteru na základě reakce  I   I   I   I           I
I    I na stres                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké poruchy jen mírně narušující  I D  I A-C I A-C I               I
I    I schopnost společenské adaptace      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Porucha mírného stupně, kterou lze  I A  I A  I A  I           I
I    I hodnotit jako fyziologickou reakci na  I   I   I   I           I
I    I stres s následnou úpravou, jednorázová  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F60  I Specifické poruchy osobnosti       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F61  I Smíšené a jiné poruchy osobnosti     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F62  I Přetrvávající změny osobnosti bez    I   I   I   I           I
I    I poškození nebo nemoci mozku       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F63  I Nutkavé a impulzivní poruchy       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké a středně závažné poruchy,   I D  I D  I D  I Ad a) až c)     I
I    I zejména s podstatně sníženou schopností I   I   I   I posuzovat podle   I
I    I společenské adaptace, nebo v kombinaci  I   I   I   I závažnosti      I
I    I se subnormním intelektem, se snížením  I   I   I   I psychopatologie a  I
I    I celkové výkonnosti            I   I   I   I úrovně sociální   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I adaptace       I
I    I b) Poruchy lehkého stupně nesnižující  I D  I A-C I A-C I           I
I    I celkovou výkonnost organismu       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující I A  I A  I A  I           I
I    I úroveň společenské adaptace       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F64  I Poruchy pohlavní identity        I A  I A  I A  I Sexuální orientace  I
I    I                     I   I   I   I sama o sobě se    I
I    I                     I   I   I   I nepovažuje za    I
I    I                     I   I   I   I poruchu       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F65  I Poruchy sexuální preference       I   I   I   I Posuzovat podle   I
I    I                     I   I   I   I závažnosti      I
I    I                     I   I   I   I psychopatologie a  I
I    I                     I   I   I   I úrovně společenské  I
I    I                     I   I   I   I adaptace       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F66  I Poruchy psychické a chování související I   I   I   I           I
I    I se sexuálním vývojem a orientací     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké a středně závažné poruchy    I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké nezávažné poruchy        I A-C I A-C I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F68  I Jiné poruchy osobnosti a chování u    I   I   I   I Posuzovat podle   I
I    I dospělých                I   I   I   I závažnosti      I
I    I                     I   I   I   I psychopatologie a  I
I    I                     I   I   I   I úrovně společenské  I
I    I                     I   I   I   I adaptace       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F69  I Neurčená porucha osobnosti a chování u  I   I   I   I           I
I    I dospělých                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké poruchy s podstatně sníženou  I D  I D  I D  I           I
I    I schopností společenské adaptace, nebo v I   I   I   I           I
I    I kombinaci se subnormním intelektem a   I   I   I   I           I
I    I snížením celkové výkonnosti.       I   I   I   I           I
I    I Sebepoškozování             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Středně závažné poruchy nesnižující  I D  I A-C I A-C I           I
I    I výkonnost organizmu           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Poruchy lehkého stupně nenarušující  I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I úroveň společenské adaptace       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F70 - I Mentální retardace            I   I   I   I           I
I F79  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Subnormní celková úroveň       I D  I D  I D  I           I
I    I intelektových schopností - IQ 90 a méně I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Subnormní paměť. Výrazné defekty   I D  I D  I D  I           I
I    I vštípivosti, retence a vybavení     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Závažné poruchy koncentrace      I D  I D  I D  I           I
I    I pozornosti                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehce podprůměrný intelekt a     I D  I D  I D  I           I
I    I zanedbaná výchova (nedostatečné     I   I   I   I           I
I    I vědomosti ze základní školy, malá slovní I   I   I   I           I
I    I zásoba, časté pravopisné chyby apod.)  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Podprůměrné psychomotorické tempo a  I D  I D  I D  I           I
I    I reakční časy               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F80 - I Poruchy psychického vývoje        I   I   I   I Mimo: Dg. F98.0   I
I F89  I                     I   I   I   I Neorganická enuréza, I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Dg. F98.1      I
I F90 - I Poruchy chování a emocí se začátkem   I   I   I   I Neorganická     I
I F98  I obvykle v dětství a v adolescenci    I   I   I   I enkopréza, Dg. F98  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Koktavost      I
I F99  I Duševní porucha, jinak neurčená     I   I   I   I (zadrhávání) a Dg.  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I F98.6 Breptavost -  I
I    I a) Těžké formy              I D  I D  I D  I uvedeny samostatně  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Středně těžké formy připouštějící   I D  I D  I C-D I           I
I    I výkon povolání              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost I C-D I A-C I A-C I u HZS ČR: I. sl. "D" I
I    I nebo stavy ztěžující společenské     I   I   I   I           I
I    I uplatnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F98.0 I Neorganická enuréza           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F98.1 I Neorganická enkopréza              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy po neúspěšné ústavní   I D  I D  I D  I           I
I    I léčbě                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Středně těžké formy prokázané     I D  I D  I C-D I           I
I    I pozorováním v posledním roce       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě  I D  I A-C I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) V dětství, stavy po úspěšné léčbě   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I F98.5 I Koktavost (zadrhávání)          I   I   I   I Ostatní choroby a  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I vady jsou uvedeny  I
I F98.6 I Breptavost                I   I   I   I pod položkou Dg. R47 I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I - R49        I
I    I a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při I D  I D  I C-D I           I
I    I mluvě těžko srozumitelné         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Koktavost a jiné poruchy řeči a    I D  I A-C I A  I           I
I    I výslovnosti lehkého stupně při      I   I   I   I           I
I    I srozumitelné mluvě            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez I A  I A  I A  I           I
I    I koktavosti                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)                           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G00 - I Zánětlivé nemoci centrální nervové    I   I   I   I Patří sem Dg. B26.1 I
I G09  I soustavy (CNS)              I   I   I   I Meningitis      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I parotitica (G02.0) a I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I B26.2 Encephalitis  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I parotitica (G05.1)  I
I    I b) Stavy po ukončení léčení se závažnými I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami duševní nebo tělesné funkce  I   I   I   I           I
I    I trvalého rázu              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním I D  I C-D I C-D I           I
I    I onemocnění i bez klinických projevů a s I   I   I   I           I
I    I mírnými poruchami funkce         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech I D  I C-D I A-C I           I
I    I po prodělané akutní fázi s lehčími    I   I   I   I           I
I    I funkčními poruchami           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I e) Lehké formy a následné stavy při   I D  I A-C I A-C I           I
I    I dobrém celkovém stavu a bez závažných  I   I   I   I           I
I    I poruch duševní a tělesné soustavy    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I f) Následné stavy bez poruch funkce,   I A  I A  I A  I           I
I    I vyléčené bez následků          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G10 - I Systémové atrofie, které postihují    I   I   I   I           I
I G13  I primárně centrální nervovou soustavu   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G20 - I Extrapyramidové a pohybové poruchy    I   I   I   I           I
I G26  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G30 - I Jiné degenerativní nemoci nervové    I   I   I   I           I
I G32  I soustavy                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G35 - I Demyelinizující nemoci CNS        I   I   I   I           I
I G37  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy s trvalými a závažnými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami duševní i tělesné funkce,   I   I   I   I           I
I    I ústavně prokázané            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo I D  I C-D I C-D I           I
I    I lehké formy jiných nemocí, které     I   I   I   I           I
I    I částečně omezují funkci orgánů a     I   I   I   I           I
I    I celkovou výkonnost            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez  I D  I A-C I A-C I           I
I    I hrubší poruchy funkce, při neporušeném  I   I   I   I           I
I    I intelektu                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G40  I Epilepsie - padoucnice          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Epilepsie po dobu 10 let       I D  I D  I D  I           I
I    I bezzáchvatového období od vysazení    I   I   I   I           I
I    I antiepileptické léčby          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stav po ojedinělém epileptickém    I D  I D  I D  I           I
I    I záchvatu do 5 let od tohoto záchvatu   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Záchvatové stavy s poruchou vědomí  I D  I D  I D  I           I
I    I nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, I   I   I   I           I
I    I například narkolepsie nebo kataplexie  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stav po ojedinělém epileptickém    I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I záchvatu, pokud nebyla nasazena     I   I   I   I           I
I    I antiepilepticlcá léčba a při negativním I   I   I   I           I
I    I EEG, po 5 letech od tohoto záchvatu   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Epilepsie nebo stav po epileptickém  I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I záchvatu při negativním EEG, po 10    I   I   I   I           I
I    I letech od vysazení léčby; v případě   I   I   I   I           I
I    I prognosticky příznivých stavů, například I   I   I   I           I
I    I benigní epilepsie s rolandickými hroty, I   I   I   I           I
I    I po 5 letech od vysazení léčby      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Epileptiformní paroxysmy v dětství a I A  I A  I A  I Nutné vyšetření EEG I
I    I dospívání při normálním EEG v dospělosti I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I G41  I Status epilepticus            I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G43  I Migréna                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G44  I Jiné syndromy bolesti hlavy       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžká forma s častými záchvaty po   I D  I D  I D  I           I
I    I neúspěšném léčení            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Migréna s ojedinělými záchvaty se   I D  I A-C I A-C I           I
I    I snížením výkonnosti během záchvatu    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Migréna provázená nebo předcházená  I D  I A-C I A-C I           I
I    I přechodnými fokálními neurologickými   I   I   I   I           I
I    I jevy. Vasomotorická cefalea       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Cefalea smíšené etiologie       I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G45  I Přechodné mozkové ischemické záchvaty a I Hodnotit podle   I           I
I    I příbuzné syndromy            I základního     I           I
I    I                     I onemocnění anebo  I           I
I    I                     I vyvolávající    I           I
I    I                     I příčiny      I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G46  I Cévní syndromy mozku při         I   I   I   I Dg. G46 posuzovat  I
I    I cerebrovaskulárních nemocech       I   I   I   I podle Dg. I60 - I67 I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Cévní nemoci mozku  I
I G47  I Poruchy spánku              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké poruchy funkce, ústavně     I D  I D  I D  I           I
I    I prokázané, omezující výběr povolání nebo I   I   I   I           I
I    I ztěžující společenské uplatnění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu,  I C-D I A-C I A-C I           I
I    I léčením ovlivnitelné. Migrény s     I   I   I   I           I
I    I ojedinělými záchvaty           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost  I A  I A  I A  I           I
I    I organizmu                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G50  I Poruchy trojklaného nervu        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G51  I Poruchy lícního nervu          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G52  I Poruchy jiných mozkových nervů      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G54  I Nemoci nervových kořenů a pletení    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G56  I Mononeuropatie horní končetiny      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G57  I Mononeuropatie dolní končetiny      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G58  I Jiné mononeuropatie           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G60 - I Polyneuropatie a jiné nemoci periferní  I   I   I   I           I
I G64  I NS                    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G70 - I Nemoci myoneurálního spojení a svalů   I   I   I   I           I
I G73  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Vleklé, léčení vzdorující formy,   I D  I D  I D  I           I
I    I progredující nebo často recidivující.  I   I   I   I           I
I    I Stavy po skončeném léčení s trvalými   I   I   I   I           I
I    I závažnými následky            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) S lehkými poruchami funkce, ale    I D  I C-D I C-D I           I
I    I vzdorující léčení nebo často       I   I   I   I           I
I    I recidivující               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Jen s nepatrnými poruchami funkce   I D  I A-C I A-C I           I
I    I postižených orgánů po skončeném léčení  I   I   I   I           I
I    I nebo řídce recidivující         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Jen s nepatrnými poruchami funkce   I D  I A-C I A  I           I
I    I postižených orgánů nebo řídce      I   I   I   I           I
I    I recidivující               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce,   I A  I A  I A  I           I
I    I vyléčené bez následků          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G53  I Nemoci mozkových nervů při nemocích   I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I zařazených jinde             I podle vyvolávající příčiny        I
I-------I------------------------------------------I                      I
I G55  I Komprese nervových kořenů a pletení při I                      I
I    I nemocích zařazených jinde        I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I G59  I Mononeuropatie při nemocech zařazených  I                      I
I    I jinde                  I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I G63  I Polyneuropatie při nemocech zařazených  I                      I
I    I jinde                  I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I G73  I Poruchy myoneurálního spojení a svalů  I                      I
I    I při nemocech zařazených jinde      I                      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G80 - I Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí  I   I   I   I           I
I G83  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G90 - I Jiné poruchy nervové soustavy      I   I   I   I           I
I G99  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Vleklé, léčení vzdorující formy,   I D  I D  I D  I           I
I    I progredující s těžkými poruchami funkce I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí formy částečně omezující funkci I D  I C-D I A-C I           I
I    I orgánů. Stavy po ukončení léčení s méně I       I   I   I           I
I    I závažnými, ale trvalými následky     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez  I A-C I A-C I A  I           I
I    I hrubší poruchy funkce, nesnižují-li   I   I   I   I           I
I    I výkon organizmu             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I G92  I Toxická encefalopatie          I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I-------I------------------------------------------I podle vyvolávající příčiny        I
I G94  I Jiné poruchy mozku u onemocnění     I                      I
I    I zařazených jinde             I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I G99  I Jiné poruchy nervové soustavy při    I                      I
I    I nemocech zařazených jinde        I                      I
I-------I------------------------------------------I-------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)                          I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H00 - I Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a  I   I   I   I           I
I H06  I očnice                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H10 - I Onemocnění spojivky           I   I   I   I           I
I H13  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H15  I Nemoci skléry - bělimy          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I D  I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy,  I A-C I A-C I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H16  I Zánět rohovky - keratitis        I   I   I   I Dg. H16 - H18    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I následky hodnotit  I
I H17  I Rohovkové jizvy a zákaly         I   I   I   I podle zrakové    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I ostrosti       I
I H18  I Jiné nemoci rohovky           I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Hodnotit podle   I           I
I-------I------------------------------------------I zrakové ostrosti  I----------------------I
I    I b) Následné stavy            I          I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I (U stavů po keratorefraktivních     I   I   I   I           I
I    I zákrocích hodnotit i jsou-li na obou   I   I   I   I           I
I    I očích přítomny myopické degenerace    I   I   I   I           I
I    I sítnice - stanovit zdravotní klasifikaci I   I   I   I           I
I    I o jeden stupeň nižší. U Dg. H18.1    I   I   I   I           I
I    I Bulózní keratopatie, Dg. H18.4      I   I   I   I           I
I    I Degenerace rohovky, Dg. H18.5 Dědičné  I   I   I   I           I
I    I dystrofie rohovky a Dg. H18.6      I   I   I   I           I
I    I Keratokonus stanovit zdravotní      I   I   I   I           I
I    I klasifikaci D ve všech sloupcích.)    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H19  I Nemoci skléry a rohovky u nemocí     I   I   I   I Mimo Dg. H21.4 s   I
I    I zařazených jinde             I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I H20  I Zánět duhovky a řasnatého tělesa     I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I H21  I Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H22  I Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u   I   I   I   I           I
I    I nemocí zařazených jinde         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I C-D I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy,  I D  I A-C I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H21.4 I Pupilární - zornicové - membrány     I Hodnotit podle   I           I
I    I                     I zrakové ostrosti  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H25 - I Onemocnění čočky             I   I   I   I Přítomnost nitrooční I
I H28  I                     I   I   I   I čočky (pseudofakie, I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I artefakie) hodnotit I
I H25  I Senilní katarakta - stařecký zákal oční I   I   I   I podle Dg. Z96.1,   I
I    I čočky                  I   I   I   I platí i pro Dg. H27 I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I H26  I Jiná katarakta              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I H28  I Katarakta a jiná onemocnění čočky při  I   I   I   I           I
I    I nemocech zařazených jinde        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I a) Postupující              I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I           I
I    I b) Nepostupující             I Podle zrakové   I           I
I    I                     I ostrosti      I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H27  I Jiná onemocnění čočky          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H27.0 I Afakie                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H27.1 I Dislokace čočky             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Stav po intrakapsulární extrakci   I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I b) Stav po extrakapsulární extrakci   I D  I Hodnotit  I           I
I    I                     I   I podle    I           I
I    I                     I   I zrakové   I           I
I    I                     I   I ostrosti s I           I
I    I                     I   I kontaktní  I           I
I    I                     I   I čočkou   I           I
I-------I------------------------------------------I------I-------------I----------------------I
I H27.8 I Jiná určená onemocnění čočky       I Léčení.      I           I
I-------I------------------------------------------I Následky hodnotit I----------------------I
I H27.9 I Onemocnění čočky, NS           I podle zrakové   I           I
I-------I------------------------------------------I ostrosti      I----------------------I
I    I a) Zjištěné onemocnění          I          I           I
I-------I------------------------------------------I          I----------------------I
I    I b) Následné stavy            I          I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H30 - I Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - I   I   I   I           I
I H36  I retiny                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I C-D I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy,  I D  I A-C I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H33  I Odchlípení a trhliny sítnice       I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H40 - I Glaukom                 I   I   I   I Ad b) Při dlouhodobé I
I H42  I                     I   I   I   I terapii       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I pilokarpinem,    I
I    I a) Zjištěné onemocnění          I D  I Léčení   I stanovení      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I klasifikace o stupeň I
I    I b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo  I D  I D  I C-D I níže.        I
I    I oboustranné skotomy, snížení korigované I   I   I   I U sekundárního    I
I    I zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně  I   I   I   I glaukomu posuzovat  I
I    I (0,5, 5/10)               I   I   I   I až po ukončení léčby I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I zákl. onem. a jeho  I
I    I c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo  I D  I C-D I C  I stabilizaci, s    I
I    I oboustranné skotomy, snížení korigované I   I   I   I přihlédnutím k    I
I    I zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně   I   I   I   I následkům zákl.   I
I    I (0,66, 5/7,5)              I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Léčený glaukom s lehčím omezením   I D  I A-C I A-C I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Nitrooční hypertenze         I C-D I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H43 - I Nemoci sklivce a očního bulbu      I   I   I   I           I
I H45  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I D  I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy,  I D  I C  I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H46 - I Nemoci zrakového nervu a zrakových drah I   I   I   I           I
I H48  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H46  I Zánět zrakového nervu          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H47  I Jiná onemocnění zrakového nervu a    I   I   I   I S přihlédnutím k   I
I    I zrakových drah              I   I   I   I základnímu      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I onemocnění      I
I H48  I Nemoci zrakového nervu a zrakových drah I   I   I   I           I
I    I u nemocí zařazených jinde        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I D  I Trvalé změny     I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I hodnotit dle Dg. H53 I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy,  I D  I A-C I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H49  I Paralytický strabismus          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy neovlivnitelné další   I D  I D  I D  I           I
I    I léčbou                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké nebo méně závažné formy     I Léčení       I           I
I    I ovlivnitelné léčbou           I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I    I c) Lehké, ustálené formy bez omezení   I Podle       I           I
I    I funkce oka, po ukončení léčení      I binokulárního   I           I
I    I                     I vidění a zrakové  I           I
I    I                     I ostrosti      I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H50  I Jiný strabismus             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I c) S dvojitým viděním pouze při krajním I D  I D  I C-D I           I
I    I pohledu do strany            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Šilhání bez dvojitého vidění, s    I A-C I A-C I A  I Podle zrakové    I
I    I dobrým prostorovým viděním        I   I   I   I ostrosti a      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I prostorového vidění I
I    I e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné  I A  I A  I A  I           I
I    I operaci bez dvojitého vidění       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52  I Poruchy refrakce a akomodace       I Při stanovení zdravotní klasifikace se  I
I    I                     I postupuje podle Tabulky pro posuzování  I
I    I                     I refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje   I
I    I                     I skiaskopicky nebo vyšetřením na      I
I    I                     I autorefraktoru v arteficiální mydriáze  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52.0 I Hypermetropie - dalekozrakost      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Při refrakci nad +10 D        I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Při refrakci nad +8 do +10 D včetně  I D  I D  I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Při refrakci nad +4 do +8 D včetně  I D  I A-C I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52.1 I Myopie - krátkozrakost          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Při refrakci nad -10 D        I D  I D  I C-D I Myopické       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Při refrakci nad -6 do -10 D včetně  I D  I D  I A-C I degenerace se    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I hodnotí podle Dg.  I
I    I c) Při refrakci nad -4 do -6 D včetně  I D  I A-C I A-C I H30 - H36 Nemoci   I
I    I                     I   I   I   I cévnatky a sítnice  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52.2 I Astigmatismus              I Podle zrakové   I           I
I    I                     I ostrosti      I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52.3 I Anisometropie a aniseikonie       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I Pro stanovení zdravotní klasifikace   I   I   I   I           I
I    I platí výše uvedená pravidla, přičemž se I   I   I   I           I
I    I sčítá absolutní hodnota sférické a    I   I   I   I           I
I    I cylindrické refrakce oka.        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H52.4 I Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a I Podle zrakové   I           I
I -   I akomodace                I ostrosti      I           I
I H52.7 I                     I          I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H51  I Jiné poruchy binokulárního pohybu    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující  I D  I D  I D  I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka,  I   I   I   I           I
I    I nebo s dvojitým viděním při pohledu   I   I   I   I           I
I    I vpřed                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a    I D  I C-D I A-C I           I
I    I ustálené formy částečně omezující funkci I   I   I   I           I
I    I oka nebo s dvojitým viděním pouze při  I   I   I   I           I
I    I krajním pohledu do strany        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo I D  I A-C I A  I           I
I    I s lehkým postižením oka, není-li dvojité I   I   I   I           I
I    I vidění                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H53  I Poruchy vidění              I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H53.0 I Amblyopie z anopsie           I Hodnotit podle   I           I
I    I                     I zrakové ostrosti  I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H53.1 I Subjektivní poruchy vidění        I Hodnotit dle    I           I
I    I                     I konzultace s    I           I
I    I                     I psychiatrem    I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H53.2 I Diplopie                 I Hodnotit dle Dg  I           I
I    I                     I H50        I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H53.4 I Poruchy zorného pole           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Poruchy zorného pole organického   I D  I D  I C-D I           I
I    I původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to I   I   I   I           I
I    I i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo I   I   I   I           I
I    I jsou-li spojeny s hemeralopií, větší   I   I   I   I           I
I    I skotomy, hemianopsie kvadrantová     I   I   I   I           I
I    I anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, I   I   I   I           I
I    I nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo   I   I   I   I           I
I    I snížení korigované zrakové ostrosti pod I   I   I   I           I
I    I 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s   I D  I D  I C-D I           I
I    I mírnými poruchami postižených orgánů   I   I   I   I           I
I    I Koncentrické zúžení zorného pole při   I   I   I   I           I
I    I funkcionálních poruchách, nepatrné    I   I   I   I           I
I    I hemianopické skotomy.          I   I   I   I           I
I    I Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo   I   I   I   I           I
I    I skotóm rozsahu 30 stupňů nebo snížení  I   I   I   I           I
I    I korigované zrakové ostrosti pod 6/12   I   I   I   I           I
I    I (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení     I   I   I   I           I
I    I perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm   I   I   I   I           I
I    I rozsahu 50 stupňů, nebo snížení     I   I   I   I           I
I    I korigované zrakové ostrosti pod 6/12   I   I   I   I           I
I    I (0,5, 5/10) jednostranně         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Menší sektorové defekty zorného pole, I D  I C-D I A-C I           I
I    I malé ostrůvkovité, zejména periferní   I   I   I   I           I
I    I skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, I   I   I   I           I
I    I nebo snížení korigované zrakové ostrosti I       I   I   I           I
I    I pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně.    I   I   I   I           I
I    I Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo    I   I   I   I           I
I    I snížení korigované zrakové ostrosti pod I   I   I   I           I
I    I 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H53.5 I Nedostatečné barevné vidění       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Závažné poruchy, nerozeznávání    I D  I D  I C-D I           I
I    I základních barevných signálů (červeného, I   I   I   I           I
I    I zeleného, žlutého, modrého)       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních I A-C I A  I A  I           I
I    I barevných signálů je dobře zachováno, je I   I   I   I           I
I    I však porušeno tříbarevné vidění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H53.6 I Noční slepota              I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H53.8 I Jiné poruchy vidění           I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H53.9 I Porucha vidění, NS            I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, léčení vzdorující formy, které I D  I D  I D  I           I
I    I trvale poškozují funkci oka na podkladě I   I   I   I           I
I    I organického onemocnění sítnice a     I   I   I   I           I
I    I zrakového nervu             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo  I D  I C-D I C  I           I
I    I ustálené formy, které částečně omezují  I   I   I   I           I
I    I funkci oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u     I
I    I nebo s lehkým postižením funkce oka   I   I   I   I HZS ČR        I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H54.0 I Slepota obou očí             I     D     I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I H54.1 I Slepota jednoho oka a slabozrakost    I Posuzovat podle  I Posuzovat s     I
I -   I                     I zrakové ostrosti  I přihlédnutím k    I
I H54.7 I                     I          I MKN-10        I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H55  I Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H57  I Jiné nemoci oka a očních adnex      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H58  I Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I zařazených jinde             I vyvolávající příčiny           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H59  I Poruchy oka a očních adnex po výkonech  I   I   I   I           I
I    I nezařazených jinde            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I D  I           I
I    I formy, trvale poškozující funkci oka   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy,  I C-D I C-D I A-C I           I
I    I částečně omezující funkci oka      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké, ustálené formy bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce oka                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)                     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H60 - I Nemoci zevního ucha           I   I   I   I Při posuzování    I
I H62  I                     I   I   I   I nemocí ucha     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I přihlížet nejen k  I
I H65 - I Nemoci středního ucha a bradavkového   I   I   I   I závažnosti      I
I H75  I výběžku                 I   I   I   I základního      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I onemocnění, ale i k I
I    I a) Vleklý epitympanální zánět středního I D  I D  I D  I míře snížení sluchu, I
I    I ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po   I   I   I   I poruchám rovnováhy a I
I    I trepanaci kosti spánkové nebo      I   I   I   I přítomnosti ušních  I
I    I tympanoplastické operaci s trepanační  I   I   I   I šelestů       I
I    I dutinou otevřenou do zvukovodu s píštělí I   I   I   I           I
I    I v labyrintu s fenestrací labyrintu    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Vleklé záněty středního ucha     I D  I D  I D  I           I
I    I vzdorující léčení, často recidivující s I   I   I   I           I
I    I výtokem. Středoušní záněty        I   I   I   I           I
I    I mezotympanální a epitympanální      I   I   I   I           I
I    I - vzdorující konzervativní léčbě     I   I   I   I           I
I    I - s cholosteatomem            I   I   I   I           I
I    I Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo  I   I   I   I           I
I    I po tympanoplastické operaci s trepanační I   I   I   I           I
I    I dutinou otevřenou do zvukovodu a s    I   I   I   I           I
I    I výtokem, vzdorující konzervativní léčbě I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Adhesivní katary tubotympanální nebo I D  I C-D I C-D I           I
I    I tympanoskleroza s perforací bubínku.   I   I   I   I           I
I    I Vleklé středoušní mezotympanální a    I   I   I   I           I
I    I epitympanální záněty prosté s delšími  I   I   I   I           I
I    I klidovými intervaly. Stavy po      I   I   I   I           I
I    I konzervativně zhojeném středoušním    I   I   I   I           I
I    I zánětu se suchou mezotympanální nebo   I   I   I   I           I
I    I epitympanální perforací bubínku. Stavy  I   I   I   I           I
I    I po trepanaci kosti spánkové nebo po   I   I   I   I           I
I    I tympanoplastické operaci strepanační   I   I   I   I           I
I    I dutinou otevřenou do zvukovodu a s    I   I   I   I           I
I    I klidnou výstelkou            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po konzervativně zhojeném    I C-D I A-C I A-C I           I
I    I mezotympanálním zánětu nebo zhojené   I   I   I   I           I
I    I tympanoplastické operaci s neporušeným  I   I   I   I               I
I    I zevním zvukovodem s atrofickou jizvou  I   I   I   I           I
I    I bubínku.                 I   I   I   I           I
I    I Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo I   I   I   I           I
I    I adhezivní bez perforace) s normálním   I   I   I   I           I
I    I celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s  I   I   I   I           I
I    I pevnou jizvou              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy po traumatické perforaci    I A  I A  I A  I           I
I    I bubínku bez následků           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I Stavy po antromastoidektomii       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) s atroficky zjizveným bubínkem    I D  I A-C I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I g) při normálním otoskopickém nálezu a  I A  I A  I A  I           I
I    I normálním sluchu             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I h) konzervativně zhojené při normálním  I A  I A  I A  I           I
I    I otoskopickém nálezu a při normálním   I   I   I   I           I
I    I sluchu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H80  I Otoskleróza               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H81  I Poruchy vestibulární funkce       I   I   I   I S přihlédnutím k   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I H82  I Vertiginózní syndromy u nemocí      I   I   I   I onemocnění      I
I    I zařazených jinde             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H83  I Jiné nemoci vnitřního ucha        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo I D  I D  I C-D I           I
I    I častými záchvaty po neúspěšné léčbě   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké formy s řídkými záchvaty,    I D  I A-C I A-C I           I
I    I včetně stavů po operaci         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy bez poruch funkce,   I A  I A  I A  I           I
I    I vyléčené bez následků          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H90  I Převodní a percepční nedoslýchavost,   I   I   I   I           I
I    I ztráta sluchu              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H91  I Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H92  I Otalgie a výtok z ucha          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H93  I Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam I   I   I   I S přihlédnutím k   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I H94  I Jiná onemocnění ucha při nemocích    I   I   I   I onemocnění      I
I    I zařazených jinde             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I H95  I Onemocnění ucha a bradavkového výběžku  I   I   I   I Pokud neslyší šepot I
I    I po výkonech nezařazená jinde       I   I   I   I alespoň ve      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I vzdálenosti 6 m na  I
I    I a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně  I D  I D  I D  I každém uchu zvlášť - I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I provést       I
I    I b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně   I D  I C-D I C-D I audiometrické    I
I    I Ztráty větší než 35 dB jednostranně   I   I   I   I vyšetření.      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Audiometrickým    I
I    I c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně  I C-D I A-C I A-C I vyšetřením zjištěné I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I průměrné ztráty při I
I    I d) Ztráty od 20 do 35 dB oboustranně   I D  I C-D I A-C I vzdušném vedení z  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I průměru frekvencí  I
I    I e) Při limitované frekvenční ztrátě   I D  I A-C I A-C I 500, 1000 a 2000 Hz I
I    I sluchu větší než 40 dB pouze na     I   I   I   I           I
I    I frekvencích 4000 Hz a vyšších      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I f) Při limitované frekvenční ztrátě   I A  I A  I A  I           I
I    I sluchu do 40 dB pouze na frekvencích   I   I   I   I           I
I    I 4000 Hz a vyšších            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)                           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I00 - I Akutní revmatická horečka        I   I   I   I           I
I I02  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy s těžkými funkčními  I D  I D  I D  I           I
I    I změnami oběhového ústrojí nebo      I   I   I   I           I
I    I ústředního nervstva           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka   I D  I C-D I C-D I           I
I    I revmatické horečky do 5 roků od poslední I   I   I   I           I
I    I ataky. Stavy do 3 roků po ústavně    I   I   I   I           I
I    I prokázané první atace revmatické horečky I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po ústavně prokázané první   I D  I A-C I A-C I           I
I    I atace revmatické horečky nebo chorey   I   I   I   I           I
I    I prodělané před více než 3 roky nebo   I   I   I   I           I
I    I stavy po opakované atace revmatické   I   I   I   I           I
I    I horečky více než 5 roků od poslední   I   I   I   I           I
I    I ataky, nejsou-li zjistitelné žádné    I   I   I   I           I
I    I chorobné následky nebo jen s nezávažnými I   I   I   I           I
I    I funkčními poruchami ústředního nervstva I   I   I   I           I
I    I bez postižení srdce           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po první atace prodělané před 5 I A  I A  I A  I           I
I    I lety a vyléčené bez následků, bez    I   I   I   I           I
I    I postižení srdce se spolehlivým      I   I   I   I           I
I    I odstraněním fokusů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I05 - I Chronické revmatické choroby srdeční   I   I   I   I           I
I I09  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Revmatické chlopňové vady kombinované I D  I D  I C-D I           I
I        I nebo jednoduché, jsou-li zřetelně    I   I   I   I           I
I    I dekompenzovány. Stavy po operaci srdce  I   I   I   I           I
I    I nebo velkých cév (po odborném      I   I   I   I           I
I    I kardiologickém vyšetření i dobře     I   I   I   I           I
I    I kompenzované)              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Revmatické chlopňové vady i dokonale I D  I C-D I A-C I           I
I    I kompenzované. Stavy po revmatickém    I   I   I   I           I
I    I zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku  I   I   I   I           I
I    I ústavně prokázané do 3 let od začátku  I   I   I   I           I
I    I onemocnění, bez prokazatelné známky   I   I   I   I           I
I    I poruchy svalu srdečního, bez poruchy   I   I   I   I           I
I    I činnosti srdeční             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané I   I   I   I           I
I    I před více než 3 roky od začátku     I   I   I   I           I
I    I onemocnění, bez prokazatelné známky   I   I   I   I           I
I    I poruchy srdečního svalu, bez poruchy   I   I   I   I           I
I    I činnosti srdeční             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I10 - I Hypertenzní nemoci            I   I   I   I           I
I I15  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce I D  I D  I C-D I           I
I    I mozku, srdce a ledvin)          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny  I D  I C-D I A-C I           I
I    I bez poruchy funkce)           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stadium I. dle WHO (bez        I C-D I A-C I A-C I           I
I    I morfologických a funkčních orgánových  I   I   I   I           I
I    I změn, po odborném sledování)       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez  I A-C I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I nutnosti trvalé medikamentózní léčby   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I20 - I Ischemické srdeční nemoci        I   I   I   I           I
I I25  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I26 - I Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního I   I   I   I           I
I I28  I oběhu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy, následné stavy se    I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnými poruchami rytmu, případně s  I   I   I   I           I
I    I proběhlou srdeční nedostatečností    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav  I D  I D  I C-D I           I
I    I po infarktu myokardu postihující víc než I   I   I   I           I
I    I jednu stěnu srdeční. Angína pectoris s  I   I   I   I           I
I    I nízkou výkonností - NYHA III. a IV.   I   I   I   I           I
I    I Následné stavy s poruchou funkce     I   I   I   I           I
I    I oběhového ústrojí            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stav po prodělaném infarktu myokardu I D  I C-D I A-C I           I
I    I nebo jiné akutní (subakutní) formy    I   I   I   I           I
I    I ischemické choroby, včetně stavů po   I   I   I   I           I
I    I provedené revaskularizaci koronárních  I   I   I   I           I
I    I cév. Stabilní formy angíny pectoris -  I   I   I   I           I
I    I NYHA I. a II. s lehčími projevy     I   I   I   I           I
I    I nedostatečnosti             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Asymptomatické formy s dobrou     I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I výkonností oběhového ústrojí a dobrou  I   I   I   I           I
I    I fyzickou zdatností            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I30  I Akutní zánět osrdečníku         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I31  I Jiné nemoci osrdečníku          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy se známkami poruchy  I D  I D  I C-D I           I
I    I výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 I   I   I   I           I
I    I let po ukončení léčení          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po I A-C I A-C I A-C I           I
I    I 2 letech bez známek poškození oběhového I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I33 - I Jiné formy srdečního onemocnění     I   I   I   I           I
I I52  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Následné stavy po akutních      I D  I D  I D  I           I
I    I onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo I   I   I   I           I
I    I stavy se sklonem k častým projevům    I   I   I   I           I
I    I dekompenzace. Stavy po skončeném léčení I   I   I   I           I
I    I se známkami poruchy činnosti oběhového  I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy se zavedenou trvalou      I D  I D  I C-D I           I
I    I kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA  I   I   I   I           I
I    I III a IV)                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po ukončeném léčení jen s    I D  I C-D I A-C I           I
I    I lehkým poškozením nebo bez známek    I   I   I   I           I
I    I poškození funkce oběhového ústrojí do 2 I   I   I   I           I
I    I let po ukončení léčení. Kardiomyopatie  I   I   I   I           I
I    I (NYHA I a II)              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po I D  I A-C I A-C I           I
I    I 2 letech bez známek poškození oběhového I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými I D  I C-D I C-D I           I
I    I projevy                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Prolaps mitrální chlopně       I A-C     I A  I A  I           I
I    I hemodynamicky nevýznamný, benigní    I   I   I   I           I
I    I poruchy rytmu ověřené odborným      I   I   I   I           I
I    I vyšetřením                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I32  I Zánět osrdečníku u nemocí zařazených   I   I   I   I           I
I    I jinde                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I39  I Endokarditis a onemocnění srdečních   I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I chlopní u onemocnění zařazených jinde  I vyvolávající příčiny a podle závažnosti  I
I-------I------------------------------------------I poruchy funkce postižených orgánů a    I
I I41  I Zánět srdečního svalu u nemocí      I následků nemoci              I
I    I zařazených jinde             I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I I43  I Kardiomyopatie při nemocech zařazených  I                      I
I    I jinde                  I                      I
I-------I------------------------------------------I-------------------------------------------I
I I52  I Jiná onemocnění srdce u nemocí      I                      I
I    I zařazených jinde             I                      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I60 - I Cévní nemoci mozku            I   I   I   I Patří sem Dg. G46  I
I I69  I                     I   I   I   I Cévní syndromy mozku I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I při         I
I    I a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou  I D  I D  I D  I cerebrovaskulárních I
I    I klinickou manifestací prokázanou     I   I   I   I nemocech.      I
I    I ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a I   I   I   I Posuzovat podle   I
I    I závažnými poruchami duševních nebo    I   I   I   I základního      I
I    I tělesných funkcí             I   I   I   I onemocnění nebo   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I vyvolávající příčiny I
I    I b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, I D  I D  I C-D I a podle poruchy   I
I    I ale opakujícími se poruchami funkce   I   I   I   I funkce a následků  I
I    I organismu a známkami morfologického   I   I   I   I nemoci        I
I    I postižení                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Ojedinělá nezávažná klinická     I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I manifestace bez známek morfologického  I   I   I   I           I
I    I postižení a poruchy funkce, při celkově I   I   I   I           I
I    I dobrém stavu organismu          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I68  I Cévní onemocnění mozku při onemocnění  I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I zařazených jinde             I vyvolávající příčiny a podle závažnosti  I
I-------I------------------------------------------I poruchy funkce postižených orgánů a    I
I I68.0 I Mozková amyloidní angiopatie       I následků nemoci              I
I-------I------------------------------------------I                      I
I I68.1 I Mozková arteritis u inf. a par.     I                      I
I    I onemocnění                I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I I68.2 I Mozková arteritis u jiných onemocnění  I                      I
I    I zařazených jinde             I                      I
I-------I------------------------------------------I                      I
I I68.8 I Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění I                      I
I    I zařazených jinde             I                      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I70 - I Nemoci tepen, tepének a vlásečnic    I   I   I   I           I
I I78  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Pokročilé formy se známkami      I D  I D  I D  I           I
I    I závažnější poruchy funkce orgánu     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehká stadia nemoci s mírnými     I D  I C-D I A-C I           I
I    I známkami poruchy funkce, nejsou-li    I   I   I   I           I
I    I trofické změny. Stavy po úspěšné     I   I   I   I           I
I    I rekonstrukční operaci          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehká stadia onemocnění bez známek  I A-C I A-C I A-C I           I
I    I poruchy funkce a trofiky         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I71  I Výduť a disekce aorty          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I72  I Jiné výdutě - aneurysmata        I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I79  I Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I nemocí zařazených jinde         I vyvolávající příčiny a podle závažnosti  I
I    I                     I poruchy funkce postižených orgánů a    I
I    I                     I následků nemoci              I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I80 - I Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin I   I   I   I Posuzovat podle   I
I I89  I nezařazené jinde             I   I   I   I základního      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I onemocnění nebo   I
I    I a) Pokročilé formy se známkami hrubší  I D  I D  I D  I vyvolávající příčiny I
I    I poruchy funkce orgánů          I   I   I   I a podle poruchy   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I funkce a následků  I
I    I b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i  I D  I C-D I A-C I nemoci        I
I    I jen s lehčí poruchou funkce a trofiky.  I   I   I   I           I
I    I Stavy po provedených rekonstrukčních   I   I   I   I           I
I    I operacích cév              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Dobře zhojené formy bez trvalých   I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruch funkce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Stavy po zhojené povrchní       I A  I A  I A  I           I
I    I tromboflebitidě na končetinách (bez   I   I   I   I           I
I    I varixů)                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I83  I Žilní městky dolních končetin      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní   I D  I D  I C-D I           I
I    I nedostatečnosti, s otoky a poruchami   I   I   I   I           I
I    I trofiky (po neúspěšném léčení)      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) S lehčími známkami žilní       I D  I C-D I A-C I           I
I    I nedostatečností a s mírnými poruchami  I   I   I   I           I
I    I trofiky (po léčení). Rozsáhlé městky bez I   I   I   I           I
I    I poruchy trofiky             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Drobné městky bez známek       I A-C I A-C I A  I           I
I    I nedostatečnosti     a bez poruch trofiky,  I   I   I   I           I
I    I bez obtíží i po fyzickém zatížení    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po úspěšné operaci křečových  I A  I A  I A  I           I
I    I žil lehké formy bez poruchy trofiky   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I85  I Městky jícnu               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I86  I Žilní městky jiných lokalizací      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Značné městky provazce chámového   I D  I D  I C-D I           I
I    I (varikokéle), ztěžující chůzi (po    I   I   I   I           I
I    I neúspěšném léčení) nebo městky ostatních I   I   I   I           I
I    I míst působící obtíže           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Větší městky provazce chámového    I D  I A-C I A  I           I
I    I nepůsobící obtíže            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Městky ostatních míst nepůsobící   I D  I A-C I A  I           I
I    I obtíže                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po úspěšné operaci křečových  I A  I A  I A  I           I
I    I žil provazce chámového a ostatních míst I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I87  I Jiná onemocnění žil           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I95  I Hypotenze                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I97  I Onemocnění oběhové soustavy po výkonech I   I   I   I           I
I    I nezařazené jinde             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I99  I Jiná a neurčená onemocnění oběhové    I   I   I   I           I
I    I soustavy                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Vleklé stavy se značnou poruchou   I D  I D  I C-D I           I
I    I funkce, léčbou neovlivnitelné      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou I D  I C-D I A-C I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Bez poruch funkce           I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I I98  I Jiná onemocnění oběhové soustavy u    I Hodnotit podle základního onemocnění nebo I
I    I nemocí zařazených jinde         I vyvolávající příčiny a podle závažnosti  I
I    I                     I poruchy funkce postižených orgánů a    I
I    I                     I následků nemoci              I
I-------I------------------------------------------I-------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)                            I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J00 - I Akutní infekce horních cest dýchacích  I   I   I   I           I
I J06  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J09 - I Chřipka a zánět plic - pneumonie     I   I   I   I           I
I J18  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J20 - I Jiné akutní infekce dolní části     I   I   I   I Při stanovení    I
I J22  I dýchacího ústrojí            I   I   I   I zdravotní      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I klasifikace je nutné I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I opírat se o výsledky I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I funkčního vyšetření I
I    I b) Těžké, recidivující formy s následným I D  I D  I D  I plic, zejména o   I
I    I morfologickým či funkčním orgánovým   I   I   I   I výsledky       I
I    I postižením                I   I   I   I bronchomotorických  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I testů.        I
I    I c) Recidivující formy s přechodnými   I C-D I A-C I A-C I Následné stavy po  I
I    I projevy obstrukce dolních dýchacích cest I   I   I   I ukončeném léčení   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I posuzovat rovněž   I
I    I d) Lehké formy zhojené bez následků   I A  I A  I A  I podle poruchy funkce I
I    I                     I   I   I   I postižených orgánů a I
I    I                     I   I   I   I závažnosti následků I
I    I                     I   I   I   I onemocnění Ad c) I. I
I    I                     I   I   I   I sl. "D" u HZS ČR   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J30  I Vasomotorická a alergická rýma      I   I   I   I Za alergologicky   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I prokázané formy   I
I    I a) Formy často recidivující,       I D  I D  I C-D I považovat formy s  I
I    I alergologicky prokázané, po neúspěšném  I   I   I   I pozitivitou     I
I    I alergologickém léčení a s funkčním    I   I   I   I intradermálních   I
I    I postižením plic             I   I   I   I testů, anamnesticky I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I prokázaným podáváním I
I    I b) Formy často recidivující,       I D  I C-D I A-C I hyposenzibilizačních I
I    I alergologicky prokázané, po neúspěšném  I   I   I   I preparátů, u     I
I    I alergologickém léčení s občasnými    I   I   I   I sporných případů se I
I    I zánětlivými změnami na dolních dýchacích I   I   I   I zvýšenou hladinou  I
I    I cestách, ale bez funkčního postižení   I   I   I   I IgE v séru. Ad c) I. I
I    I plic                   I   I   I   I sl. "D" u HZS ČR   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Formy po alergologickém léčení s   I C-D I A-C I A  I           I
I    I občasnými klinickými projevy, bez    I   I   I   I           I
I    I postižení dolních cest dýchacích     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Formy po úspěšném léčení       I A  I A  I A  I           I
I    I alergologickém bez klinických projevů,  I   I   I   I           I
I    I bez postižení dolních cest dýchacích,  I   I   I   I           I
I    I nejméně 3 roky bez léčení        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J32  I Chronický zánět vedlejších nosních dutin I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J33  I Nosní polypy               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J34  I Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních  I   I   I   I           I
I    I dutin                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Stavy po neúspěšném radikálním    I D  I D  I D  I           I
I    I operačním výkonu na vedlejších nosních      I   I   I   I           I
I    I dutinách s častými zánětlivými projevy  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Formy hnisavé, často recidivují    I D  I C-D I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Působící značné snížení průchodnosti I D  I C-D I A-C I           I
I    I nosu (po neúspěšném léčení)       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké formy s občasnými klinickými  I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I projevy, úspěšně léčitelné        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy po úspěšném radikálním     I A  I A  I A  I           I
I    I operačním výkonu dobře zhojené. Jen s  I   I   I   I           I
I    I lehkou nebo jednostrannou poruchou    I   I   I   I           I
I    I průchodnosti nosu, neomezující dýchání  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J31  I Chronická rýma, zánět nosohltanu a    I   I   I   I           I
I    I hltanu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J35  I Chronické nemoci mandlí a adenoidní   I   I   I   I           I
I    I tkáně                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J36  I Peritonzilární hlíza - absces      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J37  I Chronický zánět hrtanu a hrtanu i    I   I   I   I           I
I    I průdušnice                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J38  I Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené   I   I   I   I           I
I    I jinde                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J39  I Jiné nemoci horních dýchacích cest    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového  I D  I D  I D  I           I
I    I nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou  I   I   I   I           I
I    I tvorbou zapáchajících krust       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s I D  I D  I D  I           I
I    I trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo I   I   I   I           I
I    I těžko srozumitelnou mluvou        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou  I D  I C-D I A-C I           I
I    I poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném I   I   I   I           I
I    I léčení.                 I   I   I   I           I
I    I Vleklá atrofická rýma bez tvorby     I   I   I   I           I
I    I zapáchajících krust           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehký chronický zánět hrtanu s    I D  I A-C I A-C I           I
I    I chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý I   I   I   I           I
I    I atrofický zánět hltanu.         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I průchodnosti nosu.            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Ostatní lehké stavy léčením      I A  I A  I A  I           I
I    I ovlivnitelné               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J40 - I Chronické nemoci dolní části dýchacího  I   I   I   I           I
I J47  I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy s častými exacerbacemi,  I D  I D  I D  I           I
I    I se známkami obstrukce dýchacích cest   I   I   I   I           I
I    I nebo plicní rozedmy nebo jinými     I   I   I   I           I
I    I funkčními změnami nebo s druhotným    I   I   I   I           I
I    I postižením srdce             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí až středně těžké formy se    I D  I C-D I A-C I           I
I    I známkami lehké nebo střední obstrukce  I   I   I   I           I
I    I dýchacích cest              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy zřídka exacerbující s   I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I přechodnou obstrukcí nebo bez známek   I   I   I   I           I
I    I obstrukce dýchacích cest         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J47  I Bronchiektázie              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo I D  I D  I D  I           I
I    I se značně omezenou funkcí dýchacího   I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s I D  I C-D I A-C I           I
I    I mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí. I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez  I A-C I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchy funkce dýchacího ústrojí     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J45  I Astma                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J46  I Astmatický stav             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J67  I Hypersensitivní pneumonitis způsobené  I   I   I   I           I
I    I organickými prachy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy s častými         I D  I D  I D  I           I
I    I dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující  I   I   I   I           I
I    I léčení (s prokázanou alergií) nebo se  I   I   I   I           I
I    I známkami druhotného postižení dýchacího I   I   I   I           I
I    I a oběhového ústrojí           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí až středně těžké formy s    I D  I C-D I A-C I           I
I    I krátkodobými nebo občasnými záchvaty   I   I   I   I           I
I    I nebo s prokazatelnými známkami lehčí až I   I   I   I           I
I    I střední obstrukce            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy déle než 2 roky bez    I A-C I A-C I A  I           I
I    I klinických projevů a bez známek     I   I   I   I           I
I    I obstrukce                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I d) Anamnestický údaj o astma bronchiale, I A-C I A  I A  I           I
I    I minimálně v posledních 5 letech bez   I   I   I   I           I
I    I klinických projevů a bez léčby      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J60 - I Nemoci způsobené zevními činiteli    I   I   I   I Mimo Dg. J67     I
I J70  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J80 - I Jiné nemoci dýchací soustavy, které   I   I   I   I           I
I J84  I postihují hlavně intersticium      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy spojené zpravidla s   I Léčení       I           I
I    I postižením jiných orgánů - akutní otravy I          I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Závažné formy (jemně uzlicovité až  I D  I D  I D  I           I
I    I uzlové v RTG obraze) se značně sníženou I   I   I   I           I
I    I funkcí kardiorespiračního ústrojí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Chronické stavy nebo trvalé následky I D  I D  I C-D I           I
I    I akutních otrav, které se projevují    I   I   I   I           I
I    I sekundární chronickou bronchitidou,   I   I   I   I           I
I    I emfyzémem nebo plicní fibrózou s     I   I   I   I           I
I    I funkčním postižením plic a RTG nálezem  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké formy (s retikulární kresbou v I D  I A-C I A-C I           I
I    I RTG obraze) bez význačnějšího omezení  I   I   I   I           I
I    I funkce kardiorespiračního ústrojí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy zhojené ad integrum s normálním I A  I A  I A  I           I
I    I funkčním vyšetřením plic a bez      I   I   I   I           I
I    I patologického RTG nálezu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J85 - I Hnisavé a nekrotické stavy dolní části  I   I   I   I           I
I J86  I dýchacího ústrojí            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J90 - I Jiné nemoci pohrudnice          I   I   I   I Dg. J91 s      I
I J94  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I    I                     I   I   I   I základnímu      I
I    I                     I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a I D  I C-D I C-D I Dle funkčního    I
I    I funkčním postižením plic. Stavy po    I   I   I   I vyšetření plic    I
I    I operacích torakotomii, event. po     I   I   I   I           I
I    I parciální resekci plic, po        I   I   I   I           I
I    I pleuroektomii, stavy vzdorující léčení  I   I   I   I           I
I    I nebo často recidivující. Těžké formy   I   I   I   I           I
I    I léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s  I   I   I   I           I
I    I trvalými vážnými poruchami        I   I   I   I           I
I    I kardiorespiračního ústrojí. Následné   I   I   I   I           I
I    I stavy po ukončení léčení s rozsáhlými  I   I   I   I           I
I    I srůsty pohrudnice, značně omezující   I   I   I   I           I
I    I funkci dýchacího ústrojí         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy a následné stavy i po   I D  I C-D I A-C I           I
I    I závažných operacích jen s mírnými    I   I   I   I           I
I    I poruchami kardiorespiračního ústrojí   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez I D  I A-C I A-C I           I
I    I omezení funkce dýchacího ústrojí     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy po dobře zhojených onemocněních I A  I A  I A  I           I
I    I s dobrou funkční výkonností       I   I   I   I           I
I    I kardiorespiračního ústrojí i při     I   I   I   I           I
I    I zatížení. Drobné pohrudniční srůsty   I   I   I   I           I
I    I nečinící žádné potíže a neomezující   I   I   I   I           I
I    I funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen  I   I   I   I           I
I    I RTG)                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I J95 - I Jiné nemoci dýchací soustavy       I   I   I   I Dg. J99 s      I
I J99  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I    I                     I   I   I   I základnímu      I
I    I                     I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné  I D  I D  I D  I           I
I    I nebo recidivující nebo zhojené s     I   I   I   I           I
I    I trvalými vážnými poruchami        I   I   I   I           I
I    I kardiorespiračního ústrojí (s následným I   I   I   I           I
I    I morfologickým či funkčním orgánovým   I   I   I   I           I
I    I postižením)               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy a následné stavy jen s  I D  I A-C I A-C I           I
I    I mírnými poruchami kardiorespiračního   I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po dobře zhojených onemocněních I A  I A  I A  I           I
I    I s dobrou funkční výkonností       I   I   I   I           I
I    I kardiorespiračního ústrojí i při     I   I   I   I           I
I    I zatížení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)                           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K00 - I Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a   I   I   I   I           I
I K14  I čelistí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s I D  I D  I D  I           I
I    I hrubou poruchou funkce, těžké formy se  I   I   I   I           I
I    I zřejmou poruchou mluvy a špatnou     I   I   I   I           I
I    I výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s  I   I   I   I           I
I    I hojnou sekrecí. Úplná nebo téměř úplná  I   I   I   I           I
I    I ztráta zubů protézou nenahraditelná   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Vleklé slinné     píštěle s nepatrnou   I D  I A-C I A-C I           I
I    I sekrecí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Ostatní následné stavy po skončeném  I A  I A  I A  I           I
I    I léčení bez poruchy funkce nebo jen se  I   I   I   I           I
I    I zcela lehkou poruchou funkce       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K20  I Zánět jícnu - oesophagitis        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K21  I Gastroezofageální refluxní onemocnění  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K22  I Jiné nemoci jícnu            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K23  I Onemocnění jícnu při nemocech zařazených I   I   I   I Dg. K23 s      I
I    I jinde                  I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) S těžkou a trvalou poruchou      I D  I D  I D  I onemocnění      I
I    I průchodnosti jícnu organického původu  I   I   I   I           I
I    I (po neúspěšném léčení)          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu I D  I D  I D  I           I
I    I organického původu, vyžadující      I   I   I   I           I
I    I dlouhodobou léčbu            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Stavy po skončeném léčení, při    I D  I A-C I A-C I           I
I    I dostatečné výživě a při dobrém celkovém I   I   I   I           I
I    I stavu, s přetrvávajícím patologickým   I   I   I   I           I
I    I nálezem                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po  I A  I A  I A  I           I
I    I ukončení léčení             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K25  I Žaludeční vřed              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K26  I Dvanáctníkový vřed            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K27  I Peptický vřed neurčené lokalizace    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K28  I Gastrojejunální vřed           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K29  I Zánět žaludku a dvanáctníku       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K30  I Dyspepsie                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K31  I Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní forma - primoulcerace     I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Při značných poruchách funkce     I D  I D  I C-D I           I
I    I trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a I   I   I   I           I
I    I při špatném tělesném stavu        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Operované formy při trvale značných  I D  I D  I C-D I           I
I    I funkčních poruchách. Opakované recidivy I   I   I   I           I
I    I v posledních 3 letech          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Konzervativně léčené i operované   I D  I C-D I C-D I           I
I    I formy zhojené s výraznou deformací a   I   I   I   I           I
I    I opakovanými dyspeptickými obtížemi při  I   I   I   I           I
I    I poruše výživy. Aftózní a hemorhagická  I   I   I   I           I
I    I gastritida a bulbitida. Dyspepsie s   I   I   I   I           I
I    I poruchou výživy             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené  I C  I A  I A  I           I
I    I formy, kde nedošlo nejméně v posledních I   I   I   I           I
I    I 3 letech k recidivě vředu. Lehké a    I   I   I   I           I
I    I nezávažné formy při dobrém celkovém   I   I   I   I           I
I    I stavu. Katarální gastritida a bulbitida. I   I   I   I           I
I    I Nezávažné dyspepsie, recidivující    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Stav po ojedinělé ulceraci      I A  I A  I A  I           I
I    I dvanáctníku a žaludku bez prokázané   I   I   I   I           I
I    I vředové choroby. Následné stavy bez   I   I   I   I           I
I    I poruch funkce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K35 - I Nemoci apendixu - červovitého přívěsku  I          I Jiné stavy po    I
I K38  I                     I          I ukončení léčení   I
I-------I------------------------------------------I--------------------I zařadit, posuzovat a I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I vykazovat podle   I
I    I                     I          I následků nemocí   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Chronické formy nevyžadující léčení. I A  I A  I A  I           I
I    I Stavy po úspěšném vyléčení        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K40 - I Kýly                   I          I Podle výsledku    I
I K46  I                     I          I operačního zákroku  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I a) Rozsáhlé kýly recidivující po     I D  I C-D I C  I           I
I    I opakovaných operacích nebo        I   I   I   I           I
I    I neoperovatelné              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící I A  I A-C I A-C I           I
I    I funkční poruchy, operativně       I   I   I   I           I
I    I odstranitelné              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Rozšířené kanály tříselné, měkká   I A  I A  I A  I           I
I    I třísla jizvy po operacích kýl tříselných I   I   I   I           I
I    I a břišních; stav po úspěšných operacích I   I   I   I           I
I    I kýl                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K50 - I Neinfekční zánět tenkého a tlustého   I   I   I   I           I
I K52  I střeva - enteritida a kolitida      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K55 - I Jiné nemoci střev            I   I   I   I           I
I K63  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I K64  I Hemoroidy                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) S poruchou trofiky s vředovatěním,  I D  I C-D I A-C I           I
I    I častým krvácením (po neúspěšném léčení) I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez  I A-C I A-C I A  I           I
I    I poruch trofiky a nekrvácející      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po úspěšné operativní nebo   I A  I A  I A  I           I
I    I konzervativní léčbě           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K65 - I Nemoci pobřišnice - peritonea      I   I   I   I Dg. K67 s      I
I K67  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) Při značných poruchách funkce, vleklé I D  I D  I D  I onemocnění      I
I    I stavy léčením neovlivnitelné (po     I   I   I   I           I
I    I neúspěšném léčení)            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Při lehkých nebo jen občasných    I D  I A-C I A-C I           I
I    I mírných poruchách funkce         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K70 - I Nemoci jater               I   I   I   I Dg. K77 s      I
I K77  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) Těžké, progredující formy s projevy  I D  I D  I D  I onemocnění.     I
I    I selhávání nebo zánětlivou aktivitou   I   I   I   I Hepatitidy -     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I posuzovat dle Dg.  I
I    I b) Stacionární nebo pomalu progredující I D  I C-D I A-C I B15 - B19      I
I    I formy se známkami aktivity nebo větším  I   I   I   I Hyperbilirubinémie  I
I    I morfologickým defektem          I   I   I   I Dg. E80.4 je     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I posuzována pod Dg.  I
I    I c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez  I A-C I A-C I A  I E70 - E90 Poruchy  I
I    I poruchy funkce a projevů laboratorní   I   I   I   I přeměny látek    I
I    I aktivity                 I   I   I   I metabolismu     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I K80 - I Nemoci žlučníku, žlučových cest a    I   I   I   I Dg. K87 a Dg. K93 s I
I K87  I slinivky břišní             I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I K90 - I Jiné nemoci trávicí soustavy       I   I   I   I onemocnění      I
I K93  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké stavy progredující s trvalou  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchou funkce postižených orgánů (po  I   I   I   I           I
I    I neúspěšném léčení)            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy bez hrubší poruchy funkce    I D  I C-D I A-C I           I
I    I postižených orgánů (po neúspěšném    I   I   I   I           I
I    I léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní I   I   I   I           I
I    I režim (zejména dietní stravování)    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami I C  I A-C I A  I           I
I    I funkce postižených orgánů do 2 let po  I   I   I   I           I
I    I prodělaném onemocnění nebo po operaci  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy bez poruchy funkce postižených I A  I A  I A  I           I
I    I orgánů po 2 letech od prodělaného    I   I   I   I           I
I    I onemocnění nebo operace. Endoskopické  I   I   I   I           I
I    I výkony anatomicky a funkčně dobře    I   I   I   I           I
I    I zhojené                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)                       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I L00 - I Infekce kůže a podkožního vaziva     I   I   I   I           I
I L08  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Aktivní onemocnění          I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy po ukončení léčení, s      I D  I D  I D  I           I
I    I rozsáhlými těžkými změnami kůže, se   I   I   I   I           I
I    I závažnou poruchou funkce postižených   I   I   I   I           I
I    I částí těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Těžší formy vzdorující léčení, často I C-D I C-D I C-D I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I recidivující, zvláště postihují-li    I   I   I   I           I
I    I exponovaná místa             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po ukončení léčení, s menšími  I A  I A  I A  I           I
I    I nezávažnými změnami kůže, se zcela    I   I   I   I           I
I    I lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce I   I   I   I           I
I    I postižených částí těla          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I L10 - I Puchýřnatá onemocnění          I   I   I   I Při stanovování   I
I L14  I                     I   I   I   I zdravotní      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I způsobilosti     I
I L20 - I Dermatitis a ekzém            I   I   I   I posuzovat nejen   I
I L30  I                     I   I   I   I stupeň, rozsah a   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I lokalizaci      I
I L40 - I Papuloskvamózní onemocnění        I   I   I   I chorobných změn a  I
I L45  I                     I   I   I   I jejich nepříznivý  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I vliv na celkovou   I
I L50 - I Kopřivka - urticaria a erytém      I   I   I   I výkonnost nebo    I
I L54  I                     I   I   I   I funkci postižených  I
I    I                     I   I   I   I orgánů, ale i    I
I    I                     I   I   I   I doprovodné projevy  I
I    I                     I   I   I   I jako svědění,    I
I    I                     I   I   I   I pálení, mokvání,   I
I    I                     I   I   I   I pachy, mající    I
I    I                     I   I   I   I nepříznivý estetický I
I    I                     I   I   I   I vliv         I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I L55 - I Onemocnění kůže a podkožního vaziva   I   I   I   I           I
I L59  I spojené se zářením            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I L60 - I Nemoci kožních adnex           I   I   I   I           I
I L75  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I L80 - I Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva   I   I   I   I           I
I L99  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a I D  I D  I C-D I           I
I    I léčení vzdorující nebo často       I   I   I   I           I
I    I recidivující formy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující I D  I A-C I A-C I           I
I    I nebo často recidivující formy,      I   I   I   I           I
I    I lokalizované na exponovaných místech   I   I   I   I           I
I    I (obličej, končetiny), nebo vyvolávající I   I   I   I           I
I    I poruchu funkce postižených částí těla  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující  I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s I   I   I   I           I
I    I mírnou poruchou funkce postižených částí I   I   I   I           I
I    I těla a nejsou-li na exponovaných     I   I   I   I           I
I    I místech, vyžadující občasné léčení    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na  I A-C I A-C I A  I           I
I    I exponovaných místech a neporušují-li   I   I   I   I           I
I    I funkci postižených částí těla ani    I   I   I   I           I
I    I trofiku kůže. Diskoidní formy lupénky s I   I   I   I           I
I    I ojedinělými stacionárními ložisky na   I   I   I   I           I
I    I loktech a kolenech            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Anamnesticky uvedená atopická     I A  I A  I A  I           I
I    I dermatitida v případě klinické remise  I   I   I   I           I
I    I delší 5 let.               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)            I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M00 - I Infekční artropatie           I   I   I   I           I
I M03  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M05 - I Zánětlivé polyartropatie         I   I   I   I           I
I M14  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M15 - I Artrózy                 I   I   I   I           I
I M19  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M22 - I Jiná onemocnění kloubů          I   I   I   I           I
I M25  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Těžké formy léčením neovlivnitelné,  I D  I D  I C-D I           I
I    I se značnou poruchou funkce, zejména   I   I   I   I           I
I    I velkých nosných kloubů          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé   I D  I C-D I C-D I Zde hodnotit i stavy I
I    I progresi a dostatečné funkční výkonnosti I   I   I   I po náhradě velkých  I
I    I postižených částí těla, po neúspěšném  I   I   I   I kloubů s porušenou  I
I    I léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I funkcí        I
I    I zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné  I   I   I   I           I
I    I omezení funkce drobných kloubů ruky a  I   I   I   I           I
I    I nohy                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně    I D  I A-C I A-C I Zde hodnotit stavy  I
I    I ovlivnitelné, méně podstatné omezení   I   I   I   I po náhradě velkých  I
I    I funkce drobných kloubů ruky a nohy.   I   I   I   I kloubů bez porušené I
I    I Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I funkce        I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy po menisektomii bez poruchy   I A  I A  I A  I           I
I    I funkce kloubu              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M20  I Získané deformity prstů rukou a nohou  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M21  I Jiné získané deformity končetin     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Nápadně těžce znetvořená noha     I D  I D  I C-D I           I
I    I nezpůsobilá k chůzi           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Formy trvalé i méně nápadné,     I D  I D  I C-D I           I
I    I ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Trvalé, nenápadné formy, je-li    I D  I C-D I A-C I           I
I    I ztížena jen dlouhá chůze nebo stání   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Snížení klenby nožní neztěžující ani I A  I A  I A  I           I
I    I delší chůzi ani stání          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M30 - I Systémová onemocnění pohybové tkáně   I   I   I   I           I
I M36  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se I D  I D  I D  I           I
I    I značnou poruchou funkce (kloubů, páteře I   I   I   I           I
I    I či jiných orgánů)            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí formy, nevýrazné formy při   I D  I A-C I A-C I           I
I    I pomalé progresi a dostatečné funkční   I   I   I   I           I
I    I výkonnosti postižených částí tělo po   I   I   I   I           I
I    I úspěšném léčení             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce I D  I A-C I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M40 - I Deformující dorzopatie          I   I   I   I           I
I M43  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující   I D  I D  I D  I           I
I    I značně a trvale     pohyblivost páteře nebo I   I   I   I           I
I    I působící závažné poruchy vnitřních    I   I   I   I           I
I    I orgánů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí trvalé zkřivení omezující    I D  I C-D I A-C I           I
I    I pohyblivost páteře. Neomezující     I   I   I   I           I
I    I pohyblivost páteře, ale působící lehčí  I   I   I   I           I
I    I poruchy nervové nebo vnitřních orgánů  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy nepatrně omezující nebo  I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I neomezující pohyblivost         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké zkřivení páteře bez omezení   I A  I A  I A  I           I
I    I pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy    I   I   I   I           I
I    I nervové nebo vnitřních orgánů      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M45 - I Spondylopatie              I   I   I   I Dg. M49 s      I
I M49  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) Těžké formy léčením neovlivnitelné,  I D  I D  I D  I onemocnění      I
I    I se značnou poruchou funkce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé   I D  I C-D I A-C I           I
I    I progresi a dostatečné funkční výkonnosti I   I   I   I           I
I    I postižených částí těla, po neúspěšném  I   I   I   I           I
I    I léčení. Vleklé neprogredující formy s  I   I   I   I           I
I    I trvalou poruchou funkce         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně    I D  I A-C I A-C I           I
I    I ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s  I   I   I   I           I
I    I dobrou funkcí postižených orgánů     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M50 - I Jiné dorzopatie             I   I   I   I U Dg. M51.4     I
I M54  I                     I   I   I   I zachovává kritéria  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I uvedená u Dg. M42.0 I
I    I a) Stav po chirurgickém zákroku nebo   I D  I D  I C-D I           I
I    I výhřezy s trvalou výraznou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce (hybnosti). Těžké formy léčením  I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo  I D  I C-D I C-D I           I
I    I konzervativně léčené s trvalou lehkou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce páteře nebo recidivující I   I   I   I           I
I    I formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé I   I   I   I           I
I    I progresi a dostatečné funkční výkonnosti I   I   I   I           I
I    I postižených částí těla, po neúspěšném  I   I   I   I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy po chirurgickém zákroku nebo  I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I konzervativně léčené bez častějších   I   I   I   I           I
I    I recidiv a bez poruchy funkce páteře   I   I   I   I           I
I    I trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy,  I   I   I   I           I
I    I léčebně ovlivnitelné           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně I A  I A  I A  I           I
I    I dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M54.9 I Dorzalgie NS               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I Při negativním RTG a normálním funkčním I A  I A  I A  I           I
I    I nálezu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M60 - I Onemocnění svalů             I   I   I   I           I
I M63  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M65 - I Onemocnění synoviální blány a šlachy   I   I   I   I Dg. M63, M68, M78 s I
I M68  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I    I                     I   I   I   I základnímu      I
I    I                     I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M70 - I Jiná onemocnění měkké tkáně       I   I   I   I           I
I M79  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké, vleklé, progredující formy   I D  I D  I D  I           I
I    I léčením neovlivnitelné, se značnou    I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé   I D  I C-D I A-C I           I
I    I progresi a dostatečné funkční výkonnosti I   I   I   I           I
I    I postižených částí těla po neúspěšném   I   I   I   I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně    I C-D I A-C I A  I           I
I    I ovlivnitelné               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy po skončeném léčení bez poruchy I A  I A  I A  I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M80 - I Poruchy hustoty a struktury kosti    I   I   I   I           I
I M85  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M86 - I Jiné osteopatie             I   I   I   I           I
I M90  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M91 - I Chondropatie               I   I   I   I           I
I M94  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní formy             I Léčení       I Dg. M82 a M90    I
I    I                     I          I s přihlédnutím k   I
I    I                     I          I základnímu      I
I    I                     I          I onemocnění      I
I    I                     I          I           I
I    I                     I          I Při hodnocení    I
I    I                     I          I závažnosti M.    I
I    I                     I          I Scheuermann a M.   I
I    I                     I          I Osgood-Schlatter       I
I    I                     I          I přihlížet zejména ke I
I    I                     I          I klinickým projevům a I
I    I                     I          I radiologickým    I
I    I                     I          I kritériím, provést  I
I    I                     I          I ortopedické     I
I    I                     I          I vyšetření. U M.   I
I    I                     I          I Scheuermann     I
I    I                     I          I zdravotní      I
I    I                     I          I klasifikaci C    I
I    I                     I          I stanovit, když    I
I    I                     I          I hyperkyfóza     I
I    I                     I          I nepřesahuje 40° dle I
I    I                     I          I Cobba a deformace  I
I    I                     I          I obratlů ve smyslu  I
I    I                     I          I zklínovatění     I
I    I                     I          I nepřesahuje 5°    I
I    I                     I          I ventrálně      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Těžké, vleklé progredující formy,   I D  I D  I D  I           I
I    I léčbou neovlivnitelné, se značnou    I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce postižených orgánů    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Vleklé, neprogredující formy, často  I D  I C-D I C-D I           I
I    I recidivující, i po operativní léčbě s  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce. I lehké formy zánětu  I   I   I   I           I
I    I kostní dřeně. M. Scheuermann s      I   I   I   I           I
I    I postižením více sousedících obratlů,   I   I   I   I           I
I    I klínové obratle, gibbus, Schmorlovy   I   I   I   I           I
I    I uzly, M. Perthes se zploštělou      I   I   I   I           I
I    I degenerovanou hlavicí, s výraznými    I   I   I   I           I
I    I artrotickými změnami acetabula i hlavice I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Vleklé, neprogredující formy, občas  I D  I A-C I A-C I           I
I    I recidivující, s menší poruchou funkce  I   I   I   I           I
I    I postižených orgánů, po operativním    I   I   I   I           I
I    I léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní   I   I   I   I           I
I    I dřeně proběhlý v dětství, bez      I   I   I   I           I
I    I patologických známek a bez subjektivních I   I   I   I           I
I    I obtíží, s normálními laboratorními    I   I   I   I           I
I    I nálezy v posledních 5 letech bez     I   I   I   I           I
I    I recidivy. M. Perthes léčený v dětství,  I   I   I   I           I
I    I bez artrotických změn, jen s mírným,   I   I   I   I           I
I    I omezením funkce. M. Osgood-Schlatter při I   I   I   I           I
I    I výrazném RTG a klinickém nálezu     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I e) Lehké formy, jen zřídka recidivující I C-D I A-C I A  I           I
I    I a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy I   I   I   I           I
I    I funkce postižených orgánů        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) M. Scheuermann s postižením      I A  I A  I A  I           I
I    I nesousedících obratlů bez dalších    I   I   I   I           I
I    I anatomických změn obratlů a bez     I   I   I   I           I
I    I funkčních poruch páteře. M. Osgood -   I   I   I   I           I
I    I Schlatter zhojený bez obtíží s      I   I   I   I           I
I    I negativním ortopedickým nálezem     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I M95 - I Jiná onemocnění svalové a kosterní    I   I   I   I           I
I M99  I soustavy a pojivové tkáně        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké trvalé formy značně       I D  I D  I D  I           I
I    I znetvořující tělo, těžce omezující    I   I   I   I           I
I    I pohyby nebo působící závažné poruchy   I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Střední formy omezující pohyby, i   I D  I C-D I C-D I           I
I    I když nepůsobí poruchy vnitřních orgánů  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy nepatrně omezující    I A-C I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I pohyblivost               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Lehké formy neomezující pohyblivost  I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)                      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N00  I Akutní nefritický syndrom        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N01  I Rychle postupující nefritický syndrom  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N05  I Neurčený nefritický syndrom       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po  I D  I D  I C-D I           I
I    I skončení léčby. Následné stavy s     I   I   I   I           I
I    I přetrvávajícím patologickým močovým   I   I   I   I           I
I    I nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Klinicky, laboratorně a funkčně    I A-C I A  I A  I           I
I    I zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po  I   I   I   I           I
I    I prodělaném onemocnění          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N02  I Recidivující a přetrvávající hematurie  I   I   I   I Neurčená hematurie  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I posuzovat podle Dg. I
I N03  I Chronický nefritický syndrom       I   I   I   I R31         I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N04  I Nefrotický syndrom            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N06  I Izolovaná proteinurie s určeným     I   I   I   I           I
I    I morfologickým postižením         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N07  I Dědičná nefropatie nezařazená jinde   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N10  I Akutní tubulo-intersticiální nefritida  I   I   I   I Dg. N08 a N16 s   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I přihlédnutím k    I
I N11  I Chronická tubulo-intersticiální     I   I   I   I základnímu      I
I    I nefritida                I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I N12  I Tubulo-intersticiální nefritida,     I   I   I   I           I
I    I neurčená jako akutní nebo chronická   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N14  I Tubulo-intersticiální tubulární     I   I   I   I           I
I    I onemocnění způsobené léčivy a těžkými  I   I   I   I           I
I    I kovy                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N15  I Jiná tubulo-intersticiální onemocnění  I   I   I   I           I
I    I ledvin                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N16  I Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při I   I   I   I           I
I    I nemocech zařazených jinde        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N17 - I Selhání ledvin              I   I   I   I           I
I N19  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy s trvalými poruchami   I D  I D  I C-D I           I
I    I funkce ledvin a podstatným omezením   I   I   I   I           I
I    I celkové výkonnosti            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Středně těžké a lehké formy s mírnou I D  I C-D I C-D I           I
I    I poruchou funkce ledvin a omezením    I   I   I   I           I
I    I výkonnosti organismu           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Stavy s opakovaným patologickým    I D  I C-D I C-D I           I
I    I močovým nálezem i při normální funkci  I   I   I   I           I
I    I ledvin do 3 let po skončeném léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Klinicky, laboratorně a funkčně    I A-C I A  I A  I           I
I    I zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od  I   I   I   I           I
I    I prodělaného onemocnění          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N20 - I Urolitiáza                I   I   I   I Dg. N22 s      I
I N23  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) S těžkými a častými záchvaty a    I D  I D  I D  I onemocnění      I
I    I těžkými poruchami funkce močového    I   I   I   I           I
I    I ústrojí a s průvodními zánětlivými    I   I   I   I           I
I    I změnami (po neúspěšném léčení)      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Operativní odstranění ledviny pro   I D  I D  I C-D I           I
I    I uvedená onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) S řídkými záchvaty a s mírnou     I C-D I C-D I A-C I           I
I    I poruchou funkce močového ústrojí. Po   I   I   I   I           I
I    I operativním odstranění kamenů v ledvině I   I   I   I           I
I    I (pyelolitotomie, nefrolitotomie,     I   I   I   I           I
I    I perkutánní extrakcí, extrakorporální   I   I   I   I           I
I    I litotrypsí a ureterorenoskopií)     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Při ojedinělých záchvatech, po    I A-C I A-C I A  I           I
I    I operativním odstranění kamenů z močových I   I   I   I           I
I    I cest, není-li porušena funkce močového  I   I   I   I           I
I    I ústrojí                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stav po ojedinělém záchvatu se    I A  I A  I A  I           I
I    I spontánním odchodem konkrementu nebo   I   I   I   I           I
I    I neprokázaném konkrementu, bez poruchy  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N13  I Obstruktivní a refluxní uropatie     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N25 - I Jiné nemoci ledvin a močovodů      I   I   I   I Dg. N29 s      I
I N29  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I    I a) Těžké formy při výrazných poruchách  I D  I D  I C-D I onemocnění      I
I    I funkce a podstatným omezením celkové   I   I   I   I           I
I    I výkonnosti (po neúspěšném léčení)    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Operativní odstranění ledviny pro   I D  I C-D I C-D I           I
I    I výše uvedená onemocnění         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Lehké formy po ukončení léčení s   I D  I C-D I A-C I           I
I    I následnou lehkou poruchou funkce ledvin I   I   I   I           I
I    I a méně závažném omezení celkové     I   I   I   I           I
I    I výkonnosti organismu po 3 letech po   I   I   I   I           I
I    I prodělaném onemocnění; operační     I   I   I   I           I
I    I odstranění ledviny po úrazu       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Klinicky, laboratorně a funkčně    I A-C I A  I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po  I   I   I   I           I
I    I prodělaném onemocnění; operační     I   I   I   I           I
I    I odstranění ledviny po úrazu, dárcovství I   I   I   I           I
I    I - bez poruchy funkce ledvin       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N15.1 I Ledvinný a perinefrický absces      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N28.1 I Získaná cysta ledviny          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké formy při poruchách funkce a  I D  I D  I D  I           I
I    I při špatném celkovém objektivním stavu  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké formy a stavy po ukončeném   I D  I C-D I A-C I           I
I    I léčení s následnou lehkou poruchou    I   I   I   I           I
I    I funkce, s mírným omezením celkové    I   I   I   I           I
I    I výkonnosti                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Klinicky zhojené formy bez poruchy  I A-C I A-C I A  I           I
I    I funkce po 3 letech od skončení léčby,  I   I   I   I           I
I    I při dobrém celkovém stavu        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N30 - I Jiné nemoci močové soustavy       I   I   I   I Dg. N33, N37 s    I
I N39  I                     I   I   I   I přihlédnutím k    I
I    I                     I   I   I   I základnímu      I
I    I                     I   I   I   I onemocnění      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném  I D  I D  I D  I Dg. N39.1      I
I    I léčení) při značných poruchách funkce  I   I   I   I - přetrvávající   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I proteinurie     I
I    I b) Často recidivující nebo vleklé formy I D  I D  I A-C I a Dg. N39.2 -    I
I    I a fokální cystitidy s mírnou poruchou  I   I   I   I Ortostatická     I
I    I funkce                  I   I   I   I proteinurie hodnotit I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I pod položkou R80 -  I
I    I c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen I D  I A-C I A-C I Izolovaná      I
I    I při občasných lehkých poruchách funkce a I   I   I   I proteinurie     I
I    I při dobrém celkovém stavu        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N40 - I Nemoci mužských pohlavních orgánů    I   I   I   I Mimo         I
I N51  I                     I   I   I   I Dg. N46, N51     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující   I D  I D  I C-D I S přihlédnutím k   I
I    I stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se   I   I   I   I základnímu      I
I    I značnými potížemi a při těžkých     I   I   I   I onemocnění      I
I    I poruchách močení. Vodní kýly značných  I   I   I   I           I
I    I rozměrů neoperované nebo neoperovatelné I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a  I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I méně závažnou poruchou funkce      I   I   I   I           I
I    I postižených orgánů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Při nezávažných poruchách funkce   I A-C I A  I A  I           I
I    I postižených orgánů. Ostatní formy a   I   I   I   I           I
I    I následné stavy              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N60 - I Nemoci prsu               I   I   I   I           I
I N64  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N70 - I Zánětlivá onemocnění ženských pánevních I   I   I   I Dg. N74 a N77 s   I
I N77  I orgánů                  I   I   I   I přihlédnutím k    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I základnímu      I
I N80 - I Nezánětlivá onemocnění ženského     I   I   I   I onemocnění      I
I N98  I pohlavního ústrojí            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I N99  I Onemocnění močové a pohlavní soustavy po I   I   I   I           I
I    I výkonech nezařazené jinde        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké vady nebo stavy po jejich    I D  I D  I C-D I           I
I    I operačním řešení se závažnými trvalými  I   I   I   I           I
I    I poruchami funkce, stavy, které špatně  I   I   I   I           I
I    I reagují na léčbu nebo často recidivují  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké nerecidivující formy (po    I D  I C-D I A-C I           I
I    I ukončeném léčení) jen s mírnými     I   I   I   I           I
I    I poruchami funkce nebo následné stavy po I   I   I   I           I
I    I jejich operacích se zřejmými poruchami  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké formy nerecidivující, bez    I A-C I A-C I A  I           I
I    I funkčních poruch postižených orgánů nebo I   I   I   I           I
I    I stavy po jejich operaci bez poruch    I   I   I   I           I
I    I funkce a při dobrém celkovém stavu    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)                       I
I XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)                 I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků           I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)            I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q00 - I Vrozené vady nervové soustavy      I   I   I   I           I
I Q07  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q10 - I Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku I   I   I   I           I
I Q18  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q20 - I Vrozené vady oběhové soustavy      I   I   I   I           I
I Q28  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q30 - I Vrozené vady dýchací soustavy      I   I   I   I           I
I Q34  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q35 - I Rozštěp rtu a rozštěp patra       I   I   I   I           I
I Q37  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q38 - I Jiné vrozené vady trávicí soustavy    I   I   I   I           I
I Q45  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q65 - I Vrozené vady a deformace svalové a    I   I   I   I           I
I Q79  I kosterní soustavy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q80 - I Jiné vrozené vady            I   I   I   I           I
I Q89  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q90 - I Abnormality chromosomů nezařazené jinde I   I   I   I           I
I Q99  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké vady nebo stavy po jejich    I D  I D  I C-D I           I
I    I operaci se závažnými a trvalými     I   I   I   I           I
I    I poruchami funkce, stavy špatně reagující I   I   I   I           I
I    I na léčbu nebo často recidivující. Stavy I   I   I   I           I
I    I po operaci vrozených vývojových vad   I   I   I   I           I
I    I srdce a velkých cév i s dobrou funkcí  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky    I D  I D  I C-D I           I
I    I upravené, narušují-li vzhled nebo řeč  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Méně závažné vady nebo následné stavy I D  I C-D I A-C I               I
I    I po jejich operaci se zřejmými poruchami I   I   I   I           I
I    I funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené   I   I   I   I           I
I    I vývojové vady srdce a velkých cév i s  I   I   I   I           I
I    I dobrou funkcí oběhového ústrojí     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich I A-C I A  I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I operaci bez poruch funkce a při dobrém  I   I   I   I           I
I    I celkovém stavu a bez subjektivních    I   I   I   I           I
I    I potíží a anatomických následků. Rozštěp I   I   I   I           I
I    I patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. I   I   I   I           I
I    I Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t. I   I   I   I           I
I    I č. bez subjektivních potíží, nebo    I   I   I   I           I
I    I funkčních poruch, bez klinického a RTG  I   I   I   I           I
I    I nálezu na kloubech. Stavy po operaci   I   I   I   I           I
I    I defektu septa siní v dětství s dobrou  I   I   I   I           I
I    I funkcí oběhového ústrojí         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q50 - I Vrozené vady pohlavních orgánů      I   I   I   I           I
I Q56  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I Q60 - I Vrozené vady močové soustavy       I   I   I   I           I
I Q64  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Těžké vady nebo stavy po jejich    I D  I D  I D  I           I
I    I operaci se závažnými a trvalými     I   I   I   I           I
I    I poruchami funkce. Stavy špatně reagující I   I   I   I           I
I    I na léčbu nebo často recidivující,    I   I   I   I           I
I    I způsobující neschopnost udržovat     I   I   I   I           I
I    I základní osobní hygienu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Méně závažné vady, následné stavy po I D  I A-C I A-C I           I
I    I jejich operaci se zřejmými        I   I   I   I           I
I    I prokazatelnými poruchami funkce nebo   I   I   I   I           I
I    I snižující výkonnost organismu. Ageneze  I   I   I   I           I
I    I ledviny (nevyvinutá ledvina)       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy I A  I A  I A  I           I
I    I bez poruch funkce a při celkově dobré  I   I   I   I           I
I    I výkonnosti organismu           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 -  I
I R99)                                             I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R00 - I Příznaky a znaky týkající se oběhové a  I   I   I   I Podle uvedených   I
I R09  I dýchací soustavy             I   I   I   I kritérií hodnotit až I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I po vyčerpání všech  I
I R10 - I Příznaky a znaky týkající se trávicí   I   I   I   I ostatních      I
I R19  I soustavy a břicha            I   I   I   I diagnostických    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I možností       I
I R20 - I Příznaky a znaky týkající se kůže a   I   I   I   I           I
I R23  I podkožního vaziva            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R25 - I Příznaky a znaky týkající se nervové,  I   I   I   I           I
I R29  I svalové a kosterní soustavy       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R30 - I Příznaky a znaky týkající se močové   I   I   I   I           I
I R39  I soustavy                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R40 - I Příznaky a znaky týkající se vědomí,   I   I   I   I           I
I R46  I vnímání, emočního stavu a chování    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R50 - I Celkové příznaky a znaky         I   I   I   I           I
I R69  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I a) Závažného rázu, léčení vzdorující   I D  I D  I D  I           I
I    I formy nebo trvale progredující, spojené I   I   I   I           I
I    I s těžkou poruchou funkce organismu,   I   I   I   I           I
I    I které značně ztěžují společenské     I   I   I   I           I
I    I uplatnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Méně závažného rázu, léčením     I C-D I C-D I A-C I           I
I    I ovlivnitelné a ustálené formy, jen s   I   I   I   I           I
I    I lehkou poruchou funkce postiženého    I   I   I   I           I
I    I orgánu a dobrou celkovou výkonností   I   I   I   I           I
I    I organismu                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné    I A-C I A-C I A-C I           I
I    I formy, jen s malou poruchou nebo bez   I   I   I   I           I
I    I poruchy funkce postiženého orgánu a bez I   I   I   I           I
I    I morfologických následků         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R47  I Poruchy řeči, nezařazené jinde      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R48  I Dyslexie a jiné znakové poruchy     I   I   I   I           I
I    I nezařazené jinde             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R49  I Poruchy hlasu              I   I   I   I Hodnotit vždy až po I
I    I                     I   I   I   I foniatrickém     I
I    I                     I   I   I   I vyšetření      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Závažná porucha, která výrazně    I D  I D  I C-D I Patří sem choroby,  I
I    I narušuje plynulost řeči (mluva zcela   I   I   I   I vady, příznaky a   I
I    I nesrozumitelná)             I   I   I   I znaky, které nejsou I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I uvedeny pod Dg.   I
I    I b) Středně těžká porucha (mluva těžko  I D  I D  I C-D I F98.5 - Koktavost a I
I    I srozumitelná)              I   I   I   I Dg. F98.6 Breptavost I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Přechodná a mírná porucha řeči a   I A-C I A-C I A-C I           I
I    I výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R61  I Nadměrné pocení - hyperhidróza      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné   I D  I C-D I A-C I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Lehké, rezistentní na léčbu,     I A  I A  I A  I           I
I    I nekomplikované formy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R70 - I Abnormální nálezy při vyšetření krve bez I   I   I   I Dg. R75 laboratorní I
I R79  I diagnózy                 I   I   I   I průkaz viru lidské  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I imunodeficience   I
I R80 - I Abnormální nálezy při vyšetření moči bez I   I   I   I posuzovat podle Dg. I
I R82  I diagnózy                 I   I   I   I B20 - B24 Onemocnění I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I virem lidské     I
I R83 - I Abnormální nálezy při vyšetření jiných  I   I   I   I imunodeficience Dg. I
I R89  I tělesných tekutin, látek a tkání bez   I   I   I   I R73 Zvýšenou hladinu I
I    I diagnózy                 I   I   I   I krev. glukózy    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I posuzovat podle Dg. I
I R90 - I Abnormální nálezy při diagnostických   I   I   I   I E10 - E14 Diabetes  I
I R94  I zobrazovacích a při funkčních      I   I   I   I mellitus.      I
I    I vyšetřeních bez diagnózy         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Ad d) jde o Dg. R81 I
I    I a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo I D  I D  I C-D I Glykosurie      I
I    I trvale progredující stavy s těžkým    I   I   I   I           I
I    I omezením funkce nebo značně ztěžující  I   I   I   I Dg. R83 - R89    I
I    I společenské uplatnění          I   I   I   I hodnotit dle níže  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I uvedených kritérií  I
I    I b) Méně závažného rázu, léčením     I D  I C-D I A-C I až po vyčerpání   I
I    I ovlivnitelné formy a jen s lehkou    I   I   I   I všech ostatních   I
I    I poruchou funkce postiženého orgánu.   I   I   I   I diagnostických    I
I    I Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I možností       I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Lehké, nezávažné, léčením       I A-C I A-C I A-C I           I
I    I ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce  I   I   I   I           I
I    I postiženého orgánu            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy I A  I A  I A  I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R80  I Izolovaná proteinurie          I   I   I   I Obdobně se posuzuje I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Renální glykosurie  I
I R81  I Glykosurie                I   I   I   I Dg. E74.8 Jiné    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I určené poruchy    I
I R82  I Jiné abnormální nálezy v moči      I   I   I   I metabolismu     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I sacharidů      I
I N39.1 I Přetrvávající proteinurie, NS      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I N39.2 I Ortostatická proteinurie, NS       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I a) Závažného rázu, nereagující na léčbu I D  I D  I C-D I           I
I    I s těžší funkční poruchou a trvalým nebo I   I   I   I           I
I    I opakovaným abnormálním laboratorním   I   I   I   I           I
I    I nálezem                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Méně závažného stupně, s občasným   I D  I C-D I A-C I Funkce ledvin    I
I    I nebo přechodným nálezem při normální   I   I   I   I ověřovat měřením   I
I    I glomerulámí filtrační a koncentrační   I   I   I   I korigované globální I
I    I schopnosti. Stav, který vyžadoval v   I   I   I   I clearence      I
I    I posledních 3 letech dispenzarizaci nebo I   I   I   I endogenního     I
I    I léčení                  I   I   I   I kreatininu a     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I koncentračním    I
I    I c) Ojedinělý patologický nález v moči  I A-C I A  I A  I pokusem       I
I    I nebo v krvi, bez známek orgánového a   I   I   I   I           I
I    I funkčního poškození, který nevyžaduje  I   I   I   I           I
I    I léčení a nemá vliv na výkonnost a    I   I   I   I           I
I    I nutriční stav organismu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I R95 - I Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti I Užívat pouze jako vedlejší kód      I
I R99  I                     I                      I
I-------I------------------------------------------I-------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)          I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S00  I Povrchní poranění hlavy         I   I   I   I Posuzovat po     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I skončeném léčení dle I
I S01  I Otevřená rána hlavy           I   I   I   I poruchy funkce    I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I postiženého orgánu a I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I závažnosti následků. I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Následné stavy s těžkým a trvalým   I D  I D  I D  I Posuzování      I
I    I zohavením nebo těžkou poruchou funkce  I   I   I   I odstranění      I
I    I postižených orgánů nebo části těla, s  I   I   I   I meziobratlové    I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I ploténky viz pozn.  I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I za Dg. S39      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I C-D I A-C I           I
I    I zhojené s méně závažnou poruchou funkce I   I   I   I           I
I    I postižených orgánů nebo části těla,   I   I   I   I           I
I    I stavy se zřetelným omezením pohybů a bez I   I   I   I           I
I    I nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující I   I   I   I           I
I    I běžnou pracovní aktivitu         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I d) Následné stavy i po závažnějších   I A-C I A  I A  I           I
I    I zraněních, zhojené s mírnou nebo bez   I   I   I   I           I
I    I poruchy funkce či omezením pohybů, bez  I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S02  I Zlomenina kostí lebky a obličeje     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S03  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů hlavy                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S04  I Poranění mozkových nervů         I   I   I   I Mimo Dg. S05     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Poranění oka a    I
I S06  I Nitrolební poranění           I   I   I   I očnice        I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I S07  I Drtivé poranění hlavy          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I S08  I Traumatická amputace části hlavy     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S09  I Jiná a neurčená poranění hlavy      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými, I D  I D  I D  I           I
I    I nezlepšitelnými, trvalými a       I   I   I   I           I
I    I progredujícími poruchami funkce     I   I   I   I           I
I    I centrální nervové soustavy, nervových  I   I   I   I           I
I    I pletení nebo mozkových nervů, opakovaně I   I   I   I           I
I    I léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým,  I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů I   I   I   I           I
I    I hlavy, stavy s těžkým a trvalým     I   I   I   I           I
I    I zohavením. Těžké recidivující formy   I   I   I   I           I
I    I vymknutí čelisti             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních se zřetelným omezením pohybů  I   I   I   I           I
I    I nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a I   I   I   I           I
I    I zlepšitelnou poruchou funkce centrální  I   I   I   I           I
I    I nervové soustavy, nervových pletení nebo I   I   I   I           I
I    I mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení I   I   I   I           I
I    I nebo často recidivující a bez      I   I   I   I           I
I    I nápadnějšího zohavení          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy po dobře zhojených   I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních s nezávažnými poruchami    I   I   I   I           I
I    I centrální nervové soustavy, s lehkou   I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce příslušné části těla,  I   I   I   I           I
I    I stavy bez častých recidiv. Poúrazové   I   I   I   I           I
I    I defekty lebečních kostí. Lehké, jen   I   I   I   I           I
I    I zřídka recidivující formy vymknutí    I   I   I   I           I
I    I čelisti                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy po závažnějších    I D  I A-C I A-C I           I
I    I nitrolebních poraněních s nezávažnými  I   I   I   I           I
I    I poruchami centrální nervové soustavy   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I f) Následné stavy jen s lehkými     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchami funkce po skončeném léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I g) Následné stavy po lehčích anatomicky I A  I A  I A  I           I
I    I i funkčně dokonale zhojených zraněních  I   I   I   I           I
I    I bez prokazatelných poruch funkce     I   I   I   I           I
I    I centrální nervové soustavy, nervových  I   I   I   I           I
I    I pletení nebo mozkových nervů či bez   I   I   I   I           I
I    I omezení pohybů, stavy bez zohavení    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S05  I Poranění oka a očnice          I   I   I   I Následné stavy    I
I    I                     I   I   I   I posuzovat dle    I
I    I                     I   I   I   I následků na     I
I    I                     I   I   I   I jednotlivých částech I
I    I                     I   I   I   I oka Dg. H00 - H59  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Traumatická enukleace obou očí.    I D  I D  I D  I           I
I    I Enukleace jednoho oka při zrakové    I   I   I   I           I
I    I ostrosti druhého oka pod 0,33 (po    I   I   I   I           I
I    I korekci)                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I b) Enukleace jednoho oka při zrakové   I D  I C-D I A-C I           I
I    I ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po   I   I   I   I           I
I    I korekci)                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S10  I Povrchní poranění krku          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S11  I Otevřená rána krku            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v oblasti krku, s    I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy s těžkým a    I   I   I   I           I
I    I trvalým zohavením            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce v krční oblasti, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů a bez     I   I   I   I           I
I    I nápadnějšího zohavení          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů bez      I   I   I   I           I
I    I nápadnějšího zohavení          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce či omezení pohybů, stavy  I   I   I   I           I
I    I bez zohavení               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S12  I Zlomenina krku              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S13  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů v úrovni krku            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v krční oblasti, stavy I   I   I   I           I
I    I s těžkým, trvalým a nezlepšitelným    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybu             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I C-D I C  I           I
I    I závažnou poruchou funkce v oblasti krku I       I   I   I           I
I    I a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným  I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy po méně nápadných I   I   I   I           I
I    I zohaveních, stavy, u nichž chronická   I   I   I   I           I
I    I zátěž zhoršuje průběh onemocnění.    I   I   I   I           I
I    I Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou I   I   I   I           I
I    I a zlepšitelnou poruchou funkce      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou  I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou funkce v oblasti krku či    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce a  I A  I A  I A  I           I
I    I bez omezení pohybů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S14  I Poranění nervů a míchy v úrovni krku   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce krční míchy, I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních    I   I   I   I           I
I    I nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce krční míchy, nervových  I   I   I   I           I
I    I pletení nebo periferních nervů,     I   I   I   I           I
I    I recidivující stavy nebo stavy vzdorující I   I   I   I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy jen s nepatrnými poruchami   I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I funkce krční míchy, nervových pletení  I   I   I   I           I
I    I nebo periferních nervů          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, I A  I A  I A  I           I
I    I nervových pletení nebo periferních nervů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S15  I Poranění krevních cév v úrovni krku   I   I   I   I Dg. S18       I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I Traumatická amputace I
I S16  I Poranění svalu a šlachy v úrovni krku  I   I   I   I v úrovni krku se   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I neposuzuje      I
I S17  I Drtivé poranění krku           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I S19  I Jiná a neurčená poranění krku      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v krční oblasti a    I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů, stavy s těžkým,    I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy po trvalých zohaveních,  I   I   I   I           I
I    I stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce v krční oblasti a vnitřních    I   I   I   I           I
I    I orgánů, stavy po méně nápadných     I   I   I   I           I
I    I zohaveních, stavy se zřetelným omezením I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezení pohybů         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce či  I A  I A  I A  I           I
I    I omezení pohybů              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S20  I Povrchní poranění hrudníku        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S21  I Otevřená rána hrudníku          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce hrudníku, s těžkým,   I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce hrudníku, stavy se zřetelným   I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce hrudníku či omezením jeho pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce hrudníku či omezení jeho  I   I   I   I           I
I    I pohybů po skončeném léčení        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S22  I Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní  I   I   I   I           I
I    I páteře                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S23  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů hrudníku              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce vnitřních orgánů v   I   I   I   I           I
I    I oblasti hrudníku, stavy s těžkým,    I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů I   I   I   I           I
I    I hrudníku a hrudní páteře         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I C-D I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce hrudníku,    I   I   I   I           I
I    I hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy I   I   I   I           I
I    I se zřetelným omezením pohybů, stavy, u  I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Následné stavy s těžkou   I   I   I   I           I
I    I avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy s nepatrným omezením  I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I funkce hrudníku, vnitřních orgánů či   I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez omezení pohybů a  I A  I A  I A  I           I
I    I bez poruch vnitřních orgánů       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S24  I Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce hrudní    I   I   I   I           I
I    I míchy, nervových pletení nebo      I   I   I   I           I
I    I periferních nervů, opakovaně léčebně   I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I poraněních, zhojené jen s méně závažnou I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce hrudní míchy, nervových I   I   I   I           I
I    I pletení nebo periferních nervů, ale   I   I   I   I           I
I    I vzdorující léčení a často recidivující  I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy s nepatrnými poruchami I D  I A-C I A-C I           I
I    I funkce hrudní míchy, nervových pletení, I   I   I   I           I
I    I nebo periferních nervů po skončeném   I   I   I   I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních nervů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S25  I Poranění krevních cév hrudníku      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S26  I Poranění srdce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S27  I Poranění jiných a neurčených       I   I   I   I           I
I    I nitrohrudních orgánů           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S28  I Rozdrcení hrudníku a traumatická     I   I   I   I           I
I    I amputace části hrudníku         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S29  I Jiná a neurčená poranění hrudníku    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce hrudníku a vnitřních  I   I   I   I           I
I    I orgánů, stavy s těžkým, trvalým a    I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Traumatická amputace části  I   I   I   I           I
I    I hrudníku                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce v oblasti hrudníku a vnitřních  I   I   I   I           I
I    I orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh onemocnění. Následné stavy s   I   I   I   I           I
I    I těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy po závažných      I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce v oblasti hrudníku či omezením  I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruchy funkce či I A  I A  I A  I           I
I    I omezení pohybu              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S30  I Povrchní poranění břicha, dolní části  I   I   I   I           I
I    I zad a pánve               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S31  I Otevřená rána břicha, dolní části zad a I   I   I   I           I
I    I pánve                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S32  I Zlomenina bederní páteře a pánve     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S33  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů bederní páteře a pánve       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce postižené oblasti i   I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů této oblasti, stavy s  I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce nitrobřišních a I   I   I   I           I
I    I pánevních orgánů, se zřetelným omezením I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce nitrobřišních a pánevních orgánů I   I   I   I           I
I    I či s mírným omezením pohybů       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruchy funkce či omezení pohybů     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S34  I Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, I   I   I   I           I
I    I dolní části zad a pánve         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce míchy,    I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních    I   I   I   I           I
I    I nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce míchy, nervových pletení I   I   I   I           I
I    I nebo periferních nervů, ale vzdorující  I   I   I   I           I
I    I léčení nebo stavy často recidivující   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy jen s nepatrnými poruchami   I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce míchy,     I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních nervů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S35  I Poranění krevních cév v úrovni břicha,  I   I   I   I           I
I    I dolní části zad a pánve         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S36  I Poranění nitrobřišních orgánů      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S37  I Poranění pánevních orgánů        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S38  I Rozdrcení a traumatická amputace části  I   I   I   I           I
I    I břicha, dolní části zad a pánve     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S39  I Jiná a neurčená poranění břicha, dolní  I   I   I   I           I
I    I části zad a pánve            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce nitrobřišních a     I   I   I   I           I
I    I pánevních orgánů stavy s těžkým, trvalým I   I   I   I           I
I    I a nezlepšitelným omezením pohybů,    I   I   I   I           I
I    I Traumatická amputace části břicha, dolní I   I   I   I           I
I    I části zad a pánve            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I C-D I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce v oblasti břicha, dolní části zad I   I   I   I           I
I    I a pánve a vnitřních orgánů, stavy se   I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Stavy po totální       I   I   I   I           I
I    I splenektomii, nefrektomii apod. Následné I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkou, avšak dočasnou a     I   I   I   I           I
I    I zlepšitelnou poruchou funkce       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce v oblasti břicha, dolní části zad I   I   I   I           I
I    I a pánve, stavy po parciální splenektomii I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruchy funkce v  I A  I A  I A  I           I
I    I oblasti břicha, dolní části zad a pánve I   I   I   I           I
I    I a vnitřních orgánů a bez omezení pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S40  I Povrchní poranění ramene a paže     I   I   I   I           I
I    I (nadloktí)                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S41  I Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S42  I Zlomenina ramene a paže (nadloktí)    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S43  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů ramenního pletence         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce ramene a paže, stavy s I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkcí ramene a paže, I   I   I   I           I
I    I stavy se zřetelným omezením pohybů,   I   I   I   I           I
I    I stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce ramene a paže či s omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce ramene a paže či omezení  I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I       I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S44  I Poranění nervů v úrovni ramene a paže  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů, opakovaně  I   I   I   I           I
I    I léčebně neovlivnitelné stavy       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů, ale vzdorující léčení a I   I   I   I           I
I    I stavy často recidivující         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Stavy jen s nepatrnými poruchami   I C-D I A-C I A-C I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S45  I Poranění krevních cév v úrovni ramene a I   I   I   I           I
I    I paže (nadloktí)             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S46  I Poranění svalu a šlachy ramene a paže  I   I   I   I           I
I    I (nadloktí)                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S47  I Rozdrcení ramene a paže (nadloktí)    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S49  I Jiná a neurčená poranění ramene a paže  I   I   I   I           I
I    I (nadloktí)                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce ramene a paže, stavy s I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy u nichž chronická I   I   I   I           I
I    I zátěž zhoršuje průběh onemocnění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce ramene a paže, I   I   I   I           I
I    I stavy se zřetelným omezením pohybů,   I   I   I   I           I
I    I stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak   I   I   I   I           I
I    I dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce ramene a paže či omezením pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Stavy bez poruch funkce a bez     I A  I A  I A  I           I
I    I subjektivních potíží           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S48  I Traumatická amputace ramene a paže    I   I       I           I
I    I (nadloktí)                I   I       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S50  I Povrch, poranění lokte a předloktí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S51  I Otevřená rána předloktí         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S52  I Zlomenina lokte a předloktí       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S53  I Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů lokte                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce lokte a předloktí,   I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce lokte a     I   I   I   I           I
I    I předloktí, stavy se zřetelným omezením  I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce lokte a předloktí či s omezením  I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce či omezení pohybů     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S54  I Poranění nervů předloktí         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I předloktí, opakovaně léčebně       I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni předloktí, ale  I   I   I   I           I
I    I vzdorující léčení a stavy často     I   I   I   I           I
I    I recidivující               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I d) Následné stavy jen s nepatrnou    I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou nervů v úrovni předloktí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I předloktí                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S55  I Poranění krevních cév předloktí     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S56  I Poranění svalu a šlachy předloktí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S57  I Drtivé poranění předloktí        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S59  I Jiná a neurčená poranění předloktí    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce lokte a předloktí,   I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy, u nichž     I   I   I   I           I
I    I chronická zátěž zhoršuje průběh     I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce lokte a předloktí, stavy se    I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Následné stavy s těžkou,   I   I   I   I           I
I    I avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy po závažných      I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce lokte a předloktí či omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy zhojené bez poruchy  I A  I A  I A  I           I
I    I funkce lokte a předloktí či omezení   I   I   I   I           I
I    I pohybu                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S58  I Traumatická amputace předloktí      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S60  I Povrchní poranění zápěstí a ruky     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S61  I Otevřená rána zápěstí a ruky       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S62  I Zlomenina zápěstí a ruky         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S63  I Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů    I   I   I   I           I
I    I zápěstí a ruky              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S65  I Poranění krevních cév zápěstí a ruky   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S66  I Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I S67  I Drtivé poranění zápěstí a ruky      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S69  I Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I Dg. S60, S69     I
I    I poruchami funkce zápěstí a ruky, s    I   I   I   I posuzovat      I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I individuálně po   I
I    I omezením pohybů. Stavy s těžkým a    I   I   I   I prověření      I
I    I trvalým zohavením. Následné stavy    I   I   I   I motorických     I
I    I zhojené s trvalým nehybným ochrnutím,  I   I   I   I schopností poraněné I
I    I zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou   I   I   I   I končetiny a dle   I
I    I deformací palce a ukazováku pravé nebo  I   I   I   I nároků kladených   I
I    I levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné  I   I   I   I nájemnou motoriku  I
I    I ruce nebo 4 a více prstů obou rukou   I   I   I   I při výkonu      I
I    I                     I   I   I   I zaměstnání      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I A-C I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce zápěstí a ruky, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů a bez     I   I   I   I           I
I    I nápadnějšího zohavení.          I   I   I   I           I
I    I Následné stavy zhojené s trvalým     I   I   I   I           I
I    I nehybným ochrnutím, zkřivením nebo    I   I   I   I           I
I    I ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů  I   I   I   I           I
I    I na jedné ruce (mimo palec a ukazovák   I   I   I   I           I
I    I dominantní končetiny) a není-li     I   I   I   I           I
I    I výkonnost ruky podstatně snížena a je-li I   I   I   I           I
I    I schopnost pro výkon služby podle     I   I   I   I           I
I    I zařazení zachována            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I C-D I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce zápěstí a ruky či omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybu, stavy bez zohavení. Následné   I   I   I   I           I
I    I stavy zhojené s trvalým nehybným     I   I   I   I           I
I    I ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo I   I   I   I           I
I    I jinou deformací nehtových článků palce  I   I   I   I           I
I    I nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho I   I   I   I           I
I    I prstu na obou rukou, je-li dobrá     I   I   I   I           I
I    I pohyblivost základního článku a není-li I   I   I   I           I
I    I výkonnost ruky pro výkon funkce     I   I   I   I           I
I    I podstatně snížena            I       I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruchy funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I nebo zhojené s trvalým nehybným     I   I   I   I           I
I    I ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo I   I   I   I           I
I    I jinou deformací nehtových článků jednoho I   I   I   I           I
I    I nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným  I   I   I   I           I
I    I omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. I   I   I   I           I
I    I Stavy bez zohavení            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S64  I Poranění nervů zápěstí a ruky      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I zápěstí a ruky opakovaně léčebně     I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, I   I   I   I           I
I    I ale vzdorující léčení a stavy často   I   I   I   I           I
I    I recidivující               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnou    I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, I   I   I   I           I
I    I po skončeném léčení           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I zápěstí a ruky              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S68  I Traumatická amputace zápěstí a ruky   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí I D  I D  I C-D I           I
I    I a ruky oboustranná i jednostranná    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů  I D  I D  I C-D I           I
I    I téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů   I   I   I   I           I
I    I jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo I   I   I   I           I
I    I palec)                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce I D  I C-D I A-C I           I
I    I a 1 dalšího prstu téže ruky,       I   I   I   I           I
I    I připouští-li ještě způsobilost k výkonu I   I   I   I           I
I    I služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů  I   I   I   I           I
I    I jedné ruky (mimo palec), není-li     I   I   I   I           I
I    I výkonnost podstatně snížena a je-li   I   I   I   I           I
I    I způsobilost k výkonu služby podle    I   I   I   I           I
I    I zařazení zachována            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Ztráta nehtového článku palce nebo  I D  I A-C I A-C I           I
I    I ztráta nehtového článku palce a     I   I   I   I           I
I    I nehtového článku ukazováku jedné ruky s I   I   I   I           I
I    I porušenou úchopovou schopností ruky.   I   I   I   I           I
I    I Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo I   I   I   I           I
I    I palec), ztráta nehtových článků na více I   I   I   I           I
I    I než 2 prstech i s případnou ztrátou   I   I   I   I           I
I    I nehtového článku 1 nebo více prstů druhé I   I   I   I           I
I    I ruky (mimo palec), vždy není-li     I   I   I   I           I
I    I výkonnost ruky pro výkon služby     I   I   I   I           I
I    I podstatně snížena            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo  I A  I A  I A  I           I
I    I palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového I   I   I   I           I
I    I článku palce nebo ztráta nehtového    I   I   I   I           I
I    I článku palce a nehtového článku     I   I   I   I           I
I    I ukazováku jedné ruky s neporušenou    I   I   I   I           I
I    I úchopovou schopností. Ztráta nehtového  I   I   I   I           I
I    I článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s   I   I   I   I           I
I    I mírným omezením nebo bez snížení     I   I   I   I           I
I    I výkonnosti ruky             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S70  I Povrchní poranění kyčle a stehna     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S71  I Otevřená rána kyčle a stehna       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S72  I Zlomenina kosti stehenní         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S73  I Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů kyčle                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I Ad b) u stavů po TEP I
I    I poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s I   I   I   I kyčel, kloubu s   I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I dobrým funkčním   I
I    I omezením pohybů. Stav po totální náhradě I   I   I   I efektem umožňující  I
I    I kyčelního kloubu             I   I   I   I běžnou pracovní   I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I aktivitu hodnotit ve I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I C-D I C-D I sl. II a III podle  I
I    I závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, I   I   I   I písmena c)      I
I    I stavy se zřetelným omezením pohybů,   I   I   I   I           I
I    I stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce kyčle a stehna či s omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené, bez   I A  I A  I A  I               I
I    I poruch funkce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S74  I Poranění nervů kyčle a stehna      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I kyčle a stehna, opakovaně léčebně    I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, I   I   I   I           I
I    I ale vzdorující léčení a často      I   I   I   I           I
I    I recidivující stavy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnou    I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I kyčle a stehna              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S75  I Poranění krevních cév kyčle a stehna   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S76  I Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S77  I Drtivé poranění kyčle a stehna      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S79  I Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, u nichž chronická zátěž I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce kyčle a stehna, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Následné stavy s těžkou,   I   I   I   I           I
I    I avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce kyčle a stehna či omezením pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S78  I Traumatická amputace kyčle a stehna   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S80  I Povrchní poranění bérce         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S81  I Otevřená rána bérce           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S82  I Zlomenina bérce, včetně kotníku     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S83  I Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů kolena               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I Ad b) u stavů po   I
I    I poruchami funkce bérce, kolena a     I   I   I   I jednostranné TEP   I
I    I kotníku, stavy s těžkým, trvalým a    I   I   I   I kolenního kloubu s  I
I    I nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po I   I   I   I dobrým funkčním   I
I    I totální náhradě kolenního kloubu     I   I   I   I efektem umožňující  I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I běžnou pracovní   I
I    I c) Následné stavy, zhojené jen s méně  I D  I C-D I C-D I aktivitu hodnotit ve I
I    I závažnou poruchou funkce bérce, kolena a I   I   I   I sl. II a III podle  I
I    I kotníku, stavy se zřetelným omezením   I   I   I   I písmena c)      I
I    I pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy po závažných      I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce bérce, kolena a kotníku či s   I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S84  I Poranění nervů v úrovni bérce      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni bérce, ale    I   I   I   I           I
I    I vzdorující léčení a často     recidivující  I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnou    I C-D I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou funkce nervů v úrovni bérce   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I bérce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S85  I Poranění krevních cév bérce       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S86  I Poranění svalu a šlachy bérce      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S87  I Drtivé poranění bérce          I   I   I   I Mimo Dg. S88     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I           I
I S89  I Jiná a neurčená poranění bérce      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce bérce a kolena, stavy s I   I   I   I           I
I    I těžkým, trvalým a nezlepšitelným     I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, u nichž chronická zátěž I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce bérce a kolena, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Následné stavy s těžkou,   I   I   I   I           I
I    I avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy po závažných      I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce bérce a kolena či omezením pohybů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S88  I Traumatická amputace bérce        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I C-D I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S90  I Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S91  I Otevřená rána kotníku a nohy pod ním   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S92  I Zlomenina - fraktura nohy pod kotníkem  I   I   I   I           I
I    I (kromě kotníku)             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S93  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a I   I   I   I           I
I    I vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I A-C I           I
I    I závažnou poruchou kotníku a nohy pod   I   I   I   I           I
I    I ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, I   I   I   I           I
I    I stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje I   I   I   I           I
I    I průběh onemocnění            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce kotníku a nohy pod ním, či s   I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S94  I Poranění nervů kotníku a nohy pod ním  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I C-D I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I kotníku a nohy pod ním, opakovaně    I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy  I   I   I   I           I
I    I pod ním, ale vzdorující léčení a často  I   I   I   I           I
I    I recidivující stavy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnou    I C-D I A-C I A-C I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy  I   I   I   I           I
I    I pod ním                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I kotníku a nohy pod ní          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S95  I Poranění krevních cév kotníku a nohy pod I   I   I   I           I
I    I ním                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I S96  I Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy  I   I   I   I           I
I    I pod ním                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S97  I Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S99  I Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy I   I   I   I           I
I    I pod ním                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, u nichž chronická zátěž I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocněn        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I C-D I A-C I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Následné stavy s těžkou,   I   I   I   I           I
I    I avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou  I   I   I   I           I
I    I funkce                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce kotníku a nohy pod ním, či    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I kotníku a nohy pod ním, bez omezení   I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I S98  I Traumatická amputace kotníku a nohy pod I   I   I   I           I
I    I ním                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Traumatická amputace nohy v úrovni  I D  I D  I C-D I           I
I    I kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.  I   I   I   I           I
I    I Částečná ztráta v oblasti chodidla a   I   I   I   I           I
I    I prstů, která podstatným způsobem omezuje I   I   I   I           I
I    I chůzi a stání              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a I D  I D  I C-D I           I
I    I prstů, ztěžuje-li chůzi a stání     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a I A-C I A-C I A  I I. sl. "D" u HZS ČR I
I    I prstů, která neomezuje delší chůzi a   I   I   I   I           I
I    I stání                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T00 - I Povrchní poranění postihující více částí I   I   I   I           I
I T01  I těla Otevřené rány postihující více   I   I   I   I           I
I    I částí těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I C-D I           I
I    I poruchami funkce, s těžkým, trvalým a  I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s I   I   I   I           I
I    I těžkým a trvalým zohavením        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I C-D I A-C I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce, stavy se zřetelným omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů a bez nápadnějšího zohavení    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů, stavy bez   I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch a bez    I A  I A  I A  I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T02  I Zlomeniny více částí těla        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T03  I Vymknutí, podvrtnutí a natažení více   I   I   I   I           I
I    I částí těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T04  I Rozdrcení více částí těla        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T05  I Traumatická amputace více částí těla   I          I           I
I-------I------------------------------------------I--------------------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v postižené oblasti,  I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce postižené části I   I   I   I           I
I    I těla a vnitřních orgánů, stavy se    I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy dobře zhojené bez   I A  I A  I A  I           I
I    I poruch funkce a bez subjektivních obtíží I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06  I Jiná poranění více částí těla,      I   I   I   I           I
I    I nezařazené jinde             I       I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.0 I Poranění mozku a mozkových nervů s    I   I   I   I           I
I    I poraněním nervů a míchy v úrovni krku  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.1 I Poranění nervů a míchy postihující    I   I   I   I           I
I    I mnohočetné části těla          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.2 I Poranění nervů postihující více části  I   I   I   I           I
I    I těla                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce míchy,    I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních    I   I   I   I           I
I    I nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce míchy, nervových pletení I   I   I   I           I
I    I nebo periferních nervů, recidivující   I   I   I   I           I
I    I stavy                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnými    I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruchami funkce míchy, nervových    I   I   I   I           I
I    I pletení nebo periferních nervů      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce míchy,     I   I   I   I           I
I    I nervových pletení nebo periferních nervů I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.3 I Poranění cév postihující více částí těla I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.4 I Poranění svalů a šlach postihující více I   I   I   I           I
I    I částí těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.5 I Poranění nitrohrudních orgánů spolu s  I   I   I   I           I
I    I orgány nitrobřišními a pánevními     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T06.8 I Jiná určená poranění postihující více  I   I   I   I           I
I    I části těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T07  I Neurčená mnohočetná poranění       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce postižené části těla a I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů, stavy s těžkým,    I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy po trvalých zohaveních,  I   I   I   I           I
I    I stavy způsobující úplnou nepoužitelnost I   I   I   I           I
I    I končetiny, stavy u nichž chronická zátěž I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce postižené části těla a vnitřních I   I   I   I           I
I    I orgánů, stavy se zřetelným omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy po méně nápadných     I   I   I   I           I
I    I zohaveních, stavy, u nichž chronická   I   I   I   I           I
I    I zátěž zhoršuje průběh onemocnění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů, stavy bez   I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce,   I A  I A  I A  I           I
I    I stavy bez zohavení            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T08  I Zlomenina páteře, úroveň neurčena    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce centrální  I   I   I   I           I
I    I nervové soustavy, nervových pletení nebo I   I   I   I           I
I    I periferních nervů, opakovaně léčebně   I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybů,     I   I   I   I           I
I    I pohyblivosti páteře nebo kloubů     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce centrální nervové    I   I   I   I           I
I    I soustavy, nervových pletení nebo     I   I   I   I           I
I    I periferních nervů, stavy s lehkým    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení I   I   I   I           I
I    I nebo často recidivující         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnými    I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruchami funkce centrální nervové    I   I   I   I           I
I    I soustavy, nervových pletení nebo     I   I   I   I           I
I    I periferních nervů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce centrální   I   I   I   I           I
I    I nervové soustavy, nervových pletení nebo I   I   I   I           I
I    I periferních nervů či omezení pohybů   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09  I Jiné poranění páteře a trupu, úroveň   I   I   I   I           I
I        I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.0 I Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.1 I Otevřená rána trupu, úroveň neurčena   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.2 I Vymknutí, podvrtnutí a natažení     I   I   I   I           I
I    I neurčeného kloubu a vazu trupu      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybu trupu   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce, stavy se zřetelným omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů trupu, stavy vzdorující léčení  I   I   I   I           I
I    I nebo často recidivující         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů trupu     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.3 I Poranění míchy, úroveň neurčena     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.4 I Poranění neurčeného nervu, páteřního   I   I   I   I           I
I    I nervového kořene a pleteně trupu     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce centrální  I   I   I   I           I
I    I nervové soustavy, nervových pletení nebo I   I   I   I           I
I    I periferních nervů, opakovaně léčebně   I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybů,     I   I   I   I           I
I    I pohyblivosti páteře nebo kloubů     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I C-D I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce centrální nervové    I   I   I   I           I
I    I soustavy, nervových pletení nebo     I   I   I   I           I
I    I periferních nervů, stavy s lehkým    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení I   I   I   I           I
I    I nebo často recidivující         I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy jen s nepatrnými    I D  I A-C I A-C I           I
I    I poruchami funkce centrální nervové    I   I   I   I           I
I    I soustavy, nervových pletení nebo     I   I   I   I           I
I    I periferních nervů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce centrální   I   I   I   I           I
I    I nervové soustavy, nervových pletení nebo I   I   I   I           I
I    I periferních nervů či omezení pohybů   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.5 I Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.6 I Traumatická amputace trupu, úroveň    I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.8 I Jiná určená poranění trupu, úroveň    I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T09.9 I Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v postižené oblasti,  I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů trupu          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce postižené části I   I   I   I           I
I    I těla a vnitřních orgánů, stavy se    I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, I   I   I   I           I
I    I u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů trupu     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T10  I Zlomenina horní končetiny, úroveň    I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11  I Jiná poranění horní končetiny, úroveň  I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.0 I Povrchní poranění horní končetiny,    I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.1 I Otevřená rána horní končetiny, úroveň  I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.2 I Vymknutí, podvrtnutí a natažení     I   I   I   I           I
I    I neurčeného kloubu a vazu horní      I   I   I   I           I
I    I končetiny, úroveň neurčena        I   I       I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.4 I Poranění neurčené cévy horní končetiny, I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.5 I Poranění neurčeného svalu a šlachy horní I   I   I   I           I
I    I končetiny, úroveň neurčena        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.8 I Jiná určená poranění horní končetiny,  I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.9 I Neurčené poranění horní končetiny,    I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce horní končetiny, stavy I   I   I   I           I
I    I s těžkým, trvalým a nezlepšitelným    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy, u nichž     I   I   I   I           I
I    I chronická zátěž zhoršuje průběh     I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I C-D I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce horní končetiny, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce horní končetiny, či omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce či  I A  I A  I A  I           I
I    I omezení pohybů              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.3 I Poranění neurčeného nervu horní     I   I   I   I           I
I    I končetiny, úroveň neurčena        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I horní končetiny, opakovaně léčebně    I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni horní končetiny, I   I   I   I           I
I    I recidivující stavy a stavy vzdorující  I   I   I   I           I
I    I léčení                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy zhojené jen s     I D  I A-C I A-C I           I
I    I nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I horní končetiny po skončeném léčení   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I horní končetiny             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T11.6 I Traumatická amputace horní končetiny,  I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T 12 I Zlomenina dolní končetiny úroveň     I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T 13 I Jiná poranění dolní končetiny úroveň   I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.0 I Povrchní poranění dolní končetiny,    I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.1 I Otevřená rána dolní končetiny, úroveň  I   I   I   I           I
I    I neurčena                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce dolní končetiny, stavy I   I   I   I           I
I    I s těžkým a nezlepšitelným omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce dolní      I   I   I   I           I
I    I končetiny, stavy se zřetelným omezením  I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž  I   I   I   I           I
I    I zhoršuje průběh onemocnění        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce dolní končetiny či s omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů                  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I dolní končetiny či omezení pohybů    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.3 I Poranění neurčeného nervu dolní     I   I   I   I           I
I    I končetiny, úroveň neurčena        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní     stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami nervů v úrovni   I   I   I   I           I
I    I dolní končetiny, opakovaně léčebně    I   I   I   I           I
I    I neovlivnitelné stavy           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, I   I   I   I           I
I    I recidivující stavy            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy s nepatrnými poruchami I D  I A-C I A-C I           I
I    I nervů v úrovni dolní končetiny      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni I   I   I   I           I
I    I dolní končetiny             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.4 I Poranění neurčené cévy dolní končetiny, I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.5 I Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní I   I   I   I           I
I    I končetiny, úroveň neurčena        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.8 I Jiná určená poranění dolní končetiny,  I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.9 I Neurčená poranění dolní končetiny,    I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14  I Poranění neurčené části těla       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.0 I Poranění neurčené části těla       I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.1 I Otevřená rána neurčené části těla    I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce dolní končetiny, stavy I   I   I   I           I
I    I s těžkým, trvalým a nezlepšitelným    I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy, u nichž     I   I   I   I           I
I    I chronická zátěž zhoršuje průběh     I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým   I   I   I   I           I
I    I zohavením                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce dolní končetiny, stavy se     I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění. Stavy bez nápadnějšího    I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce dolní končetiny či omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy bez zohavení        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I    I dolní končetiny či omezení pohybů, stavy I   I   I   I           I
I    I bez zohavení               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T13.6 I Traumatická amputace dolní končetiny,  I   I   I   I           I
I    I úroveň neurčena             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Oboustranná              I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Jednostranná             I D  I D  I D  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.2 I Zlomenina neurčené části těla      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.3 I Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené I   I   I   I           I
I    I části těla                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce v postižené oblasti,  I   I   I   I           I
I    I stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy zhojené jen s méně   I D  I D  I C-D I           I
I    I závažnou poruchou funkce postižené části I   I   I   I           I
I    I těla a vnitřních orgánů, stavy se    I   I   I   I           I
I    I zřetelným omezením pohybů, stavy, u   I   I   I   I           I
I    I nichž chronická zátěž zhoršuje průběh  I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy bez poruch funkce   I A  I A  I A  I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.4 I Poranění nervu(ů) neurčené části těla  I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými I D  I D  I D  I           I
I    I a trvalými poruchami funkce nervových  I   I   I   I           I
I    I pletení nebo nervů, stavy opakovaně   I   I   I   I           I
I    I léčebně neovlivnitelné          I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
    I    I c) Následné stavy i po závažných     I D  I D  I C-D I           I
I    I zraněních, zhojené jen s méně závažnou  I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce nervových pletení nebo  I   I   I   I           I
I    I nervů, stavy recidivující        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy s nepatrnými poruchami I D  I A-C I A-C I           I
I    I funkce nervových pletení nebo nervů   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních anatomicky i funkčně dokonale I   I   I   I           I
I    I zhojené bez poruch funkce nervových   I   I   I   I           I
I    I pletení nebo nervů            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.5 I Poranění cév(y) neurčené části těla   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.6 I Poranění svalů a šlach neurčené části  I   I   I   I           I
I    I těla                   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.7 I Drtivé poranění (rozdrcení) a      I   I   I   I           I
I    I traumatická amputace neurčené části těla I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.8 I Jiná poranění neurčených částí těla   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T14.9 I Poranění NS               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy s těžkými a trvalými  I D  I D  I D  I           I
I    I poruchami funkce postižené části těla a I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů včetně psychických   I   I   I   I           I
I    I poruch, stavy s těžkým, trvalým a    I   I   I   I           I
I    I nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po I   I   I   I           I
I    I trvalých zohaveních, stavy způsobující  I   I   I   I           I
I    I úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, I   I   I   I           I
I    I u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh I   I   I   I           I
I    I onemocnění                I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po těžkých zraněních, I D  I D  I C-D I           I
I    I zhojené jen s méně závažnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce postižené části těla a vnitřních I   I   I   I           I
I    I orgánů, stavy se zřetelným omezením   I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy po méně nápadných     I   I   I   I           I
I    I zohaveních, stavy, u nichž chronická   I   I   I   I           I
I    I zátěž zhoršuje průběh onemocnění     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažných     I D  I A-C I A-C I           I
I    I zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů, stavy bez   I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažných     I A  I A  I A  I           I
I    I zraněních zhojené bez poruch funkce či  I   I   I   I           I
I    I omezení pohybů, bez psychických poruch, I   I   I   I           I
I    I stavy bez zohavení            I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T15 - I Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným I   I   I   I           I
I T19  I otvorem těla               I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T20 - I Popáleniny a poleptání          I   I   I   I           I
I T32  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T36 - I Otrava léky, léčivy, návykovými a    I   I   I   I           I
I T50  I biologickými látkami           I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T51  I Toxické účinky látek ze zdrojů převážně I   I   I   I           I
I T65  I mimo lékařství              I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T66 - I Jiné a neurčené účinky vnějších příčin  I   I   I   I           I
I T78  I                     I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T79  I Některé časné komplikace úrazů      I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T81.1 I Šok během nebo následující po výkonu,  I   I   I   I           I
I    I jinde nezařazený             I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I a) Akutní stavy             I Léčení       I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s I D  I D  I D  I           I
I    I těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy I   I   I   I           I
I    I po ukončení léčení s těžkými a trvalými I   I   I   I           I
I    I poruchami funkce postižené části těla a I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů, stavy s těžkým,    I   I   I   I           I
I    I trvalým a nezlepšitelným omezením    I   I   I   I           I
I    I pohybů, stavy po trvalých zohaveních,  I   I   I   I           I
I    I stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost I   I   I   I           I
I    I končetiny nebo části těla        I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I c) Následné stavy po závažnějším     I D  I D  I C-D I           I
I    I postižení do 1 roku po ukončení léčby,  I   I   I   I           I
I    I nebo tam, kde později přetrvává i mírná I   I   I   I           I
I    I funkční porucha, stavy po závažnějších  I   I   I   I           I
I    I postiženích, zhojené jen s méně závažnou I   I   I   I           I
I    I poruchou funkce postižené části těla a  I   I   I   I           I
I    I vnitřních orgánů, stavy se zřetelným   I   I   I   I           I
I    I omezením pohybů, stavy po méně nápadných I   I   I   I           I
I    I zohaveních, stavy často recidivující   I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I d) Následné stavy i po závažnějším    I D  I A-C I A-C I           I
I    I postižení, kde za 1 rok po ukončení   I   I   I   I           I
I    I léčby není přítomna funkční porucha,   I   I   I   I           I
I    I stavy zhojené jen s mírnou poruchou   I   I   I   I           I
I    I funkce či omezením pohybů, stavy bez   I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I    I e) Následné stavy i po závažnějším    I A  I A  I A  I           I
I    I postižení bez poruch funkce či omezení  I       I   I   I           I
I    I pohybů po skončeném léčení, stavy bez  I   I   I   I           I
I    I zohavení                 I   I   I   I           I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T80 - I Komplikace zdravotní péče nezařazené   I   I   I   I Mimo Dg. T81.1    I
I T88  I jinde                  I   I   I   I uvedena výše     I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I T90 - I Následky poranění, otravy a jiných    I   I   I   I Následné stavy    I
I T98  I následků vnějších příčin         I   I   I   I posuzovat dle poruch I
I    I                     I   I   I   I funkce postižených  I
I    I                     I   I   I   I orgánů a závažnosti I
I    I                     I   I   I   I následků, posuzovat I
I    I                     I   I   I   I dle položek     I
I    I                     I   I   I   I uvedených pod Dg.  I
I    I                     I   I   I   I S00 - T78      I
I-------I------------------------------------------I------I------I------I----------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)                    I
I-------I------------------------------------------I--------------------------------I----------I
I V01 - I Dopravní nehody             I Posuzovat po skončeném léčení I     I
I V99  I                     I dle poruchy funkce postiženého I     I
I-------I------------------------------------------I orgánu a závažnosti následků. I----------I
I W00 - I Jiné vnější příčiny náhodných poranění  I                I     I
I X59  I                     I Užívat pouze jako vedlejší kód I     I
I-------I------------------------------------------I                I----------I
I X60 - I Úmyslné sebepoškození          I                I     I
I X84  I                     I                I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I X85 - I Napadení (Útok)             I     I     I     I     I
I Y09  I                     I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I Y10 - I Případ (Událost) nezjištěného úmyslu   I     I     I     I     I
I Y34  I                     I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I Y35 - I Zákonný zákrok a válečné operace     I     I     I     I     I
I Y36  I                     I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I Y40 - I Komplikace zdravotní péče        I     I     I     I     I
I Y84  I                     I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I Y85 - I Následky vnějších příčin nemocnosti a  I     I     I     I     I
I Y89  I úmrtnosti                I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I Y90 - I Doplňkové faktory týkající se příčin   I     I     I     I     I
I Y98  I nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde I     I     I     I     I
I-------I------------------------------------------I----------I----------I----------I----------I
I----------------------------------------------------------------------------------------------I
I XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)   I
I-------I---------------------------------I-----------------------------I----------------------I
I Z00 - I Osoby, které se setkaly se   I Následné stavy po      I           I
I Z13  I zdravotnickými službami za   I ukončeném léčení      I           I
I    I účelem prohlídky a vyšetření  I posuzovat podle funkce   I           I
I    I                 I postiženého orgánu a    I           I
I    I                 I závažnosti následků     I           I
I-------I---------------------------------I-----------------------------I----------------------I
I Z20 - I Osoby s potenciálně       I               I Mimo Dg. Z21     I
I Z29  I ohroženým zdravím ve vztahu   I               I Asymptomatický stav I
I    I k přenosným nemocem       I               I infekce virem lidské I
I    I                 I               I imunodeficience   I
I    I                 I               I (HIV) Mimo Dg. Z22  I
I    I                 I               I Přenašeč (nosič)   I
I    I                 I               I infekční nemoci   I
I    I                 I               I v kapitole I.    I
I-------I---------------------------------I               I----------------------I
I Z30 - I Osoby, které se setkaly se   I               I           I
I Z39  I zdravotnickými službami za   I               I           I
I    I okolností souvisejících s    I               I           I
I    I reprodukcí           I               I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z40 - I Osoby, které se setkaly se   I     I     I     I           I
I Z54  I zdravotnickými službami za   I     I     I     I           I
I    I účelem určitých výkonů a    I     I     I     I           I
I    I zdravotní péče         I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z55 - I Osoby s potenciálně ohroženým  I     I     I     I           I
I Z65  I zdravím ve vztahu k       I     I     I     I           I
I    I socioekonomickým a       I     I     I     I           I
I    I psychosociálním okolnostem   I     I     I     I           I
I    I nemocem             I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z70 - I Osoby, které se setkaly se   I     I     I     I           I
I Z76  I zdravotnickými službami za   I     I     I     I           I
I    I jiných okolností        I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z80 - I Osoby s potenciálně ohroženým  I Mimo:            I           I
I Z99  I zdravím ve vztahu k rodinné   I Dg. Z96.1 Přítomnost    I           I
I    I anamnéze a některým podmínkám  I nitrooční čočky, Dg. Z96.2 I           I
I    I ovlivňujících zdravotní stav  I Přítomnost otologických a  I           I
I    I                 I audiologických implantátů, I           I
I    I                 I Dg. Z96.3 Přítomnost    I           I
I    I                 I umělého hrtanu, Dg. Z96.4  I           I
I    I                 I Přítomnost endokrinních   I           I
I    I                 I implantátů, Dg. Z96.5    I           I
I    I                 I Přítomnost implantátů    I           I
I    I                 I zubního kořene a      I           I
I    I                 I mandibulárních implantátů  I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z94  I Pacient s transplantovaným   I  D  I  C-D  I  A-C  I Hodnotit dle Dg.,  I
I    I orgánem a tkání         I     I     I     I klinického stavu a  I
I    I                 I     I     I     I funkce        I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z96.1 I Přítomnost umělé nitrooční   I  A-C  I  A-C  I  A  I Hodnotit podle    I
I    I čočky              I     I     I     I zrakové ostrosti,  I
I    I                 I     I     I     I zorného pole a    I
I    I                 I     I     I     I klinického nálezu  I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
    I Z96.2 I Přítomnost otologických a    I     I     I     I           I
I    I audiologických implantátů    I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z96.3 I Přítomnost umělého hrtanu    I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z96.4 I Přítomnost endokrinních     I     I     I     I           I
I    I implantátů           I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I Z96.5 I Přítomnost implantátů zubního  I     I     I     I           I
I    I kořene a mandibulárních     I     I     I     I           I
I    I implantátů           I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I    I a) Stavy po neúspěšném léčení  I  D  I  D  I  D  I           I
I    I spojené s hrubou poruchou    I     I     I     I           I
I    I funkce             I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I    I b) Následné stavy bez poruchy  I  D  I  A-C  I  A-C  I           I
I    I funkce nebo jen s lehkou    I     I     I     I           I
I    I poruchou funkce         I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
I    I c) Zubní a mandibulární     I  A  I  A  I  A  I           I
I    I implantáty           I     I     I     I           I
I-------I---------------------------------I---------I---------I---------I----------------------I
Tabulka pro posuzování refrakčních vad
 
I--------------------I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I ZRAKOVÁ OSTROST  I 1    I 2  I 3  I 4  I 5   I 6   I 7   I 8  I
I--------------------I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I          I pod 0,1 I 0,1 I 0,16 I 0,25 I 0,33  I 0,5  I 0,66 I 1,0 I
I          I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I          I pod 6/60 I 6/60 I 6/36 I 6/24 I 6/18  I 6/12  I 6/9  I 6/6 I
I          I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I          I pod 5/50 I 5/50 I 5/30 I 5/20 I 5/15  I 5/10  I 5/7,5 I 5/5 I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I pod 0,1 I I  I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I D  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 1 I pod 6/60 I II I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I C  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I pod 5/50 I III I D    I D  I D  I D  I C-D  I C-D  I C   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,1   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I D  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 2 I 6/60   I II I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I C  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/50   I III I D    I D  I D  I D  I C-D  I C-D  I C   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,16   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I D  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 3 I 6/36   I II I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I C  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/30   I III I D    I D  I D  I D  I C-D  I C-D  I C   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,25   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I D  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 4 I 6/24   I II I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I C  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/20   I III I D    I D  I D  I D  I C-D  I C-D  I C   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,33   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I D  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 5 I 6/18   I II I D    I D  I D  I D  I D   I D   I D   I C  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/15   I III I C-D   I C-D I C-D I C-D I C-D  I C-D *) I C   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,5   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 6 I 6/12   I II I D    I D  I D  I D  I D   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/10   I III I C-D   I C-D I C-D I C-D I C-D *) I A   I A   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 0,66   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 7 I 6/9   I II I D    I D  I D  I D  I D   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/7,5  I III I C    I C  I C  I C  I C   I A   I A   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 1,0   I I  I D    I D  I D  I D  I D   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I 8 I 6/6   I II I C    I C  I C  I C  I C   I A   I A   I A  I
I  I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
I  I 5/5   I III I A    I A  I A  I A  I A   I A   I A   I A  I
I---I----------I-----I----------I------I------I------I--------I--------I-------I-----I
* Klasifikace C pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.
Návod k použití tabulky:
1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 8, druhého oka ve sloupcích 1 - 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.
2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.
3. Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují +- 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Připouští se maximální korekce:
- ve sl. II klasifikace A do +- 4 D, klasifikace C u krátkozrakosti do -6 D, u dalekozrakosti do + 8 D,
- ve sl. III nejvýše +- 10 D.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
 
Příl.2
 
Příl.3
Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti občana
    
 
Příl.4
Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti příslušníka
    
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 181/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud byl pro řízení ve věcech služebního poměru, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, nebo podle vyhlášky č. 226/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, sdělí poskytovatel pracovnělékařských služeb na žádost služebního funkcionáře údaje v rozsahu odůvodnění posudku o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 226/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 310/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Periodické prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny podle vyhlášky č. 226/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech stanovených po- dle vyhlášky č. 226/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 42a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 8. 2019 do 14. 10. 2019