226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Schválený:
226/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2015
o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Změna: 311/2021 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 54 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a
b) náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho strukturu.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) parametrem L minimální vzdálenost výchozí hranice zóny havarijního plánování od zařízení,
b) typovým scénářem zjednodušený průběh závažné havárie, při jehož realizaci může dojít k smrtelným nebo nevratným účinkům na zdraví nechráněných osob,
c) modifikačním faktorem číselná hodnota, která charakterizuje očekávané následky podle typového scénáře a nebezpečnost látky nebo skupiny látek shodné klasifikace a obdobných fyzikálně-chemických vlastností, které mají vliv na stanovení velikosti zóny havarijního plánování,
d) efektivním množstvím hodnota získaná vynásobením množství látky v zařízení modifikačním faktorem, která se použije k odečtu na grafu příslušného typového scénáře.
 
§ 3
Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování
(1) Zóna havarijního plánování se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen „vnější hranice“) s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán.
(2) Výchozí hranice zóny havarijního plánování (dále jen „výchozí hranice“) se vymezuje jako minimální oblast, ve které se v případě realizace typového scénáře uplatní opatření ochrany obyvatelstva.
(3) Vnější hranice se stanovuje z výchozí hranice jako výsledná hranice zóny havarijního plánování stanovená v § 5.
(4) Výchozí hranicí se rozumí hranice pro stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 4
Určení výchozí hranice
(1) Výchozí hranice se určí
a) jako kružnice soustředná s nejmenší kružnicí opsanou kolem půdorysného průmětu objektu nebo zařízení, přičemž podkladem pro určení jejího poloměru je parametr L stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; vzor je uveden na obrázku č. 1 a č. 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) jako ohraničení plochy vymezené vzdáleností parametru L na obě strany od osy potrubí v případě, že je zařízením potrubí, přičemž podkladem pro určení vzdálenosti je parametr L stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; vzor je uveden na obrázku č. 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) s použitím nejvyšší hodnoty parametru L, zahrnuje-li zařízení různé nebezpečné látky nebo umožňuje-li hodnotit různé typové scénáře; vzor je uveden na obrázku č. 4 v příloze č. 1 k této vyhlášce,
d) zvětšením parametru L o poloměr nejmenší kružnice opsané kolem půdorysného průmětu zařízení, pokud je tento poloměr větší nebo roven 1/5 parametru L; vzor je uveden na obrázku č. 5 v příloze č. 1 k této vyhlášce,
e) pro povrchové technologie podzemních zásobníků plynu a provozní sondy podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách a kavernách podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a takto stanovené parametry L na území jednoho chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry jsou u jednoho provozovatele považovány za jednu zónu havarijního plánování; vzor je uveden na obrázku č. 6 v příloze č. 1 k této vyhlášce,
f) jako hranice sjednocení více půdorysných ploch určených podle písmen a) až e), nachází-li se ve společném vymezeném prostoru více zařízení jednoho nebo více provozovatelů; vzor je uveden na obrázku č. 7 v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
g) s využitím výstupů analýzy a hodnocení rizik11) při dodržení pravidel podle přílohy č. 1 oddílu 3, pokud nelze výchozí hranici určit podle písmen a) až f).
(2) Je-li výchozí hranice shodná nebo menší než plocha území objektu, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, zóna havarijního plánování se nestanovuje.
 
§ 5
Postup při stanovení vnější hranice
(1) Vnější hranice se stanoví z výchozí hranice úpravou podle urbanistických, terénních, demografických nebo klimatických poměrů, případně dalších faktorů hodných zřetele, s tím, že se přihlíží k možnosti domino efektu. Při úpravě se zohlední postupně tyto zásady
a) vnější hranice musí být stanovena tak, aby
1. zohlednila podmínky, které mohou ovlivnit rozptyl nebezpečné látky, šíření tepla nebo tlakové vlny, a
2. nedělila jednotlivé domy ani obytné celky, nebo obydlená území dělila s ohledem na charakter a intenzitu ohrožení a plánovaná opatření ochrany obyvatelstva a
b) vnější hranice sleduje části hranic správních území, případně hranic pozemků, pokud nelze použít hranici správního území či hranici pozemku, vnější hranice respektuje přirozené hranice, jako jsou vodní toky, silnice, dálnice nebo železniční tratě.
(2) Zóna havarijního plánování se vyznačuje do mapového podkladu v měřítku přiměřeném účelu využití mapového podkladu nebo elektronicky v geografickém informačním systému a zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím krajského geoportálu.
 
§ 6
Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura
(1) Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Podkladem pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou
a) vymezená zóna havarijního plánování,
b) podklady vypracované provozovatelem objektu zařazeného do skupiny B, zejména bezpečnostní zpráva a další podklady od provozovatele,
c) dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány veřejné moci a
d) vyjádření veřejnosti a dotčených obcí k jeho návrhu.
(3) Hasičský záchranný sbor kraje si může, je-li to nezbytné pro vypracování vnějšího havarijního plánu, vyžádat další podklady.
 
§ 7
Přechodná ustanovení
(1) Zóny havarijního plánování vymezené podle vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, se považují po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za zóny havarijního plánování vymezené podle této vyhlášky.
(2) Vnější havarijní plány zpracované podle vyhlášky č. 103/2006 Sb. se po dobu 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považují za vnější havarijní plány podle této vyhlášky.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
Ministr:
Chovanec v. r.
 
Příloha 1
Vymezení zóny havarijního plánování
Oddíl 1 Základní způsob stanovení výchozí hranice pomocí parametru L
a) Vytvoření soupisu zařízení
1. Shromáždí se informace o všech zařízeních a způsobech dopravy nebezpečných látek v objektu. U každého zařízení se zjistí další informace potřebné pro stanovení maximálního množství nebezpečné látky, které může svými nebezpečnými účinky vyvolat závažnou havárii, a příslušná kategorie nebezpečné látky podle tabulky I a II přílohy č. 1 zákona. Při tom se vychází z dokumentace provozovatele, především z podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, bezpečnostní zprávy (zejména posouzení rizik závažné havárie), vnitřního havarijního plánu a dalších nezbytných údajů vyžádaných krajským úřadem a dále údajů vyžádaných hasičským záchranným sborem kraje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení se zanáší do tabulky A. 2., sloupce 2, přičemž se k němu dále ve sloupci 1 uvede příslušný název nebezpečné látky a kategorie její nebezpečnosti. Do tabulky A. 2. se zanáší i zařízení v objektech určených podle § 7 odst. 1 zákona.
2. Za zařízení se považuje také potrubí v případech, že spojuje dvě zařízení, u nichž je součet jejich předběžných parametrů 1 vypočtených podle písmene e) tohoto oddílu menší než jejich vzájemná vzdálenost. U vícenásobného propojení dvou zařízení se pro účely věty první posuzuje každé potrubí samostatně. U potrubí mezi dvěma zařízeními může být trasa rozdělena na jednotlivé úseky, čímž se rozumí armaturami samostatně uzavíratelné části potrubí. Jde o armatury s automatickými nebo dálkově ovladatelnými uzávěry s nezávislým zdrojem energie, nebo armatury s výchozím stavem zavřeno, které se v případě ztráty ovládání samy uzavřou silou gravitace, pružiny nebo tlakem.
b) Přiřazení typových scénářů havárií
1. Ke každému jednotlivému zařízení se ve sloupci 4 na základě druhu nebezpečné látky přiřadí jeden nebo více typových scénářů podle tabulky A. 3. K zařízení s nebezpečnou látkou, která není uvedena v tabulce A. 3., se typový scénář přiřadí na základě kategorie nebezpečnosti přítomné nebezpečné látky podle tabulky A. 4. Jestliže je k nebezpečné látce přiřazeno více typových scénářů, uvedou se tyto scénáře pro dotčené zařízení ve sloupci 4 jako oddělené položky, v samostatných řádcích. Při přiřazování typového scénáře musí být dodrženy následující zásady respektující druh zařízení:
1.1 Při přiřazování typového scénáře FireBall z BLEVE se množství nebezpečné látky v propojených zdrojích rizika nesčítá, jednotlivá zařízení se hodnotí samostatně. Hodnotí se množstvím v jednom zásobníku.
1.2 Typový scénář FireBall z BLEVE se nepřiřazuje u atmosférického skladování, pro skladování v tlakových láhvích, pro potrubní rozvody hořlavých plynů a pro podzemní zásobníky a zásobníky polozasypané.
2. V případě těžebních sond podzemních zásobníků plynu se typový scénář nepřiřazuje.
c) Určení množství nebezpečných látek
1. Pro jednotlivé zařízení se uvede ve sloupci 3 a 5 tabulky A. 2. množství umístěné nebezpečné látky a skupenství, ve kterém se látka v zařízení vyskytuje. Pokud jsou zařízení vzájemně propojená a nemají mezi sebou dostatečně účinnou separaci, použije se pro stanovení množství nebezpečné látky sloužícího k určení typového scénáře součet množství nebezpečné látky v těchto zařízeních.
2. Za účinnou separaci se považuje existence samostatných jímek u jednotlivých nádrží s dostatečnou vzdáleností mezi okrajem jímky a další nádrží, používání automatických nebo dálkově ovládaných uzavíracích armatur s nezávislým zdrojem energie, armatur s výchozím stavem zavřeno, které se v případě ztráty ovládání samy uzavřou, nebo dostatečně odolná mechanická překážka mezi jednotlivými zařízeními.
3. U zařízení v podobě potrubí s plynem, u kterého není možné určit maximální množství nebezpečné látky z dokumentace provozovatele, se maximální množství nebezpečné látky určí podle grafu č. 6. Maximální množství nebezpečné látky stanovené podle grafu č. 6 nemůže být vyšší než součet maximálních množství nebezpečné látky v zařízeních, která potrubí s plynem spojuje.
4. Pro povrchové technologie podzemního zásobníku plynů včetně těžebních sond se místo množství nebezpečné látky uvádí tlak, předběžný parametr 1 se odečte z tabulky A. 3.
d) Výpočet efektivního množství nebezpečné látky
Efektivní množství nebezpečné látky se vypočte vynásobením maximálního množství nebezpečné látky (sloupec 5 v tabulce A. 2.) příslušným modifikačním faktorem nebezpečné látky uvedeným v tabulce A. 3. nebo příslušným modifikačním faktorem nebezpečné látky uvedeným v tabulce A. 4.
U toxických kapalin se maximální množství nebezpečné látky určí:
1. pro chemické látky vyjmenované v tabulce A. 3. vynásobením množství nebezpečné látky koeficientem výparu K
V
, který se odečte z tabulky A. 1. s využitím rovnice č. 1,
2. pro chemické látky a směsi neuvedené v tabulce A. 3. vynásobením množství nebezpečné látky koeficientem výparu K
V
, který se odečte z tabulky A. 1. s využitím rovnice č. 1.
Výsledná hodnota se zanese do sloupce 7 tabulky A. 2.
Pro povrchové technologie podzemních zásobníků plynů včetně těžebních sond se efektivní množství nestanovuje.
e) Stanovení předběžného parametru 1
Předběžný parametr 1 se stanoví na základě jeho konstantní hodnoty uvedené v tabulce A. 3. nebo tabulce A. 4. nebo na základě grafu č. 1, 2, 3, 4 nebo 5 podle příslušného typového scénáře. Výsledná hodnota se uvede ve sloupci 8 tabulky A. 2. Předběžný parametr 1 se stanovuje zvlášť pro každou položku jako samostatný řádek tabulky A. 2. Nelze-li vzdálenost z grafů odečíst pro malou hodnotu efektivního množství, stanoví se předběžný parametr 1 v hodnotě 50 m.
f) Stanovení parametru L
Parametr L se stanoví jako maximální dosažená hodnota všech předběžných parametrů 1 získaných postupem podle písmene e) tohoto oddílu. Parametr L se zanese do sloupce 9 tabulky A. 2.
Oddíl 2 Vzory způsobů stanovení výchozí hranice


Obrázek č. 1
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. a)
Popis: r < 1/5 L, H = kružnice se středem v S a poloměrem L.


Obrázek č. 2
Vzor stanovení výchozí hraníce podle § 4 odst. 1 písm. a)
Popis: r < 1/5 L (parametr L je sice výrazně větší, než rozměry zařízení, ale rozměry území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán, nejsou z hlediska velikosti zanedbatelné).


Obrázek č. 3
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. b)
Popis: vzdálenost L
3
stanovená jako vzdálenost na obě strany od osy potrubí (P)


Obrázek č. 4
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. c)
Popis: zařízení s různými typovými scénáři


Obrázek č. 5
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. d)
Popis: r > 1/5 L (vypočítaný parametr L je ve zřejmém nepoměru k rozměrům zařízení).


Obrázek č. 6
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. e)
Popis: vzdálenost L se stanoví pro všechny povrchové technologie podzemního zásobníku plynu a všech provozních (vtlačně - odběrových) sond podzemního zásobníku plynu (PZP) v rámci jednoho chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kúry PZP a provozované jedním provozovatelem
CH - chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry podzemního zásobníku plynu
PT - povrchová technologie centrálního areálu nebo střediska
PS - provozní sonda


Obrázek č. 7
Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 písm. f)


Rovnice č. 1:
 
   T - T
t
T
K
= --------- T
V
- Tt kde: T
K
teplotní koeficient pro přepočet množství toxických kapalin; T teplota skladování nebo teplota v procesu; je-li teplota skladování menší než 5°C, použije se teplota 5°C; T
t
teplota tání (tuhnutí) za normálního tlaku (°C); T
V
teplota varu za normálního tlaku (°C).
Teplota varu a teplota tání jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Teplota skladování nebo teplota v procesuje uvedena v bezpečnostní dokumentaci. Normálním tlakem se rozumí tlak o hodnotě 101,325 kPa. Pokud je nebezpečná látka používána v zařízení za různých teplot, zařízení s konkrétní rozdílnou teplotou se v tabulce A. 2. eviduje a posuzuje jako samostatné zařízení.
Tabulka A. 1.: Odečet koeficientu výparu
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Teplotní koeficient (T
K
) I Koeficient výparu (K
V
) I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Větší než 0,95 I 1 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 0,8 - 0,95 I 0,5 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 0,6 - 0,8 I 0,15 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 0,4 - 0,6 I 0,05 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 0,2 - 0,4 I 0,01 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Menší než 0,2 I 0,005 I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Tabulka A. 2.: Soupis zařízení
I-------------------------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I 1.              I 2      I 3.      I 4.    I 5.    I 6.     I 7     I 8.    I 9.    I
I-------------------------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I Nebezpečná látka       I Zařízení   I Skupenství*) I Typový  I Maximální I Modifikační I Efektivní I Předběžný I Parametr I
I--------------I----------------I       I       I scénář**) I množství I faktor   I množství I parametr I L (m)  I
I Název    I Kategorie   I       I       I      I m (t) /  I       I me (t)  I l (m)   I     I
I       I nebezpečnosti I       I       I      I maximální I       I      I      I     I
I       I podle směrnice I       I       I      I tlak p  I       I      I      I     I
I       I 2012/18/EU   I       I       I      I (MPa)***) I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I          I      I       I      I      I     I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
 
 *) V případě toxických kapalin se uvede do závorky rovněž teplota skladování
   či procesu ve °C.
 **) V případě toxických kapalin se uvede do závorky koeficient výparu
   (K
V
). ***) V případě povrchových technologií podzemního zásobníku plynů včetně těžebních sond se místo množství nebezpečné látky uvádí hodnota tlaku.
Tabulka A. 2.1.: Vzor vyplnění tabulky A. 2.
I-------------------------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I 1.              I 2      I 3.      I 4.    I 5.    I 6.     I 7     I 8.    I 9.    I
I-------------------------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I Nebezpečná látka       I Zařízení   I Skupenství  I Typový  I Maximální I Modifikační I Efektivní I Předběžný I Parametr I
I--------------I----------------I       I       I scénář  I množství I faktor   I množství I parametr I L (m)  I
I Název    I Kategorie   I       I       I      I m (t)/  I       I me (t)  I l (m)   I     I
I       I nebezpečnosti I       I       I      I maximální I       I      I      I     I
I       I podle     I       I       I      I tlak p  I       I      I      I     I
I       I Směrnice    I       I       I      I (MPa)   I       I      I      I     I
I       I 2012/18/EU   I       I       I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I Automobilový I P5a Hořlavá  I Zásobník   I kapalina   I EXPL   I 7 000 t  I 0,035    I 245 t   I 800 m   I 800 m  I
I benzín    I kapalina, kat. I atmosférický I       I      I      I       I      I      I     I
I       I 1       I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I Potrubí   I kapalina   I EXPL   I 0,5 t   I 0,035    I 0,0175 t I 35 m   I 35 m   I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I Autocisterna I kapalina   I EXPL   I 28,5 t  I 0,035    I 0,9975 t I 130 m   I 200 m  I
I       I        I       I       I FIRE   I      I-------------I-----------I-----------I     I
I       I        I       I       I      I      I 0,85    I 24,225 t I 200 m   I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I Chlor    I H2 Akutní   I Zásobník   I zkapalněný  I TOX    I 50 t   I 0,35    I 17,5 t  I 2 300 m  I 2 300 m I
I       I toxicita, kat. I       I plyn     I      I      I       I      I      I     I
I       I 2       I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I Železniční  I zkapalněný  I TOX    I 45 t   I 0,35    I 15,75 t  I 2 150 m  I 2 150 m I
I       I        I cisterna   I plyn     I      I      I       I      I      I     I
I       I        I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I       I        I Potrubí   I zkapalněný  I TOX    I 0,4 t   I 0,35    I 0,141   I 150 m   I 150 m  I
I       I        I       I plyn     I      I      I       I      I      I     I
I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
I Formaldehyd, I H2 Akutní   I Zásobník   I kapalina   I TOX, K
V
= I 8601 I 0,03 I 0,258 t I 410 m I 410m I I 32 % I toxicita, kat. I I (20°C) I 0,01 I I I I I I I I 3 I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I ... I ... I ... I ... I ... I ... I ... I ... I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I LPG I P2 Hořlavý I I plyn I EXPL I 288 t I 0,1 I 28,8 t I 400 m I 580 m I I I plyn, kat. 1 I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I Zásobníkové I I FIRE I 96 t I 1 I 96 t I 580 m I I I I I pole (3x96 I I I I I I I I I I I t) I I I I I I I I I I I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I ... I ... I ... I ... I I ... I ... I ... I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I Kyslík I P4 Oxidující I Zásobník I plyn I OXI I 330 t I 1 I 330 t I 80 m I 80 m I I I plyny, kat. 1 I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I ... I ... I ... I ... I I ... I ... I ... I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I Zemní plyn I P2 Hořlavý I Těžební I plyn I - I < 10 I I - I 80 m I 80 m I I I plyn, kat. 1 I sonda I I I MPa I I I I I I I I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I ... I ... I ... I ... I I ... I ... I ... I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I Perunit I P1a I Sklad I tuhá látka I EXPL I 45 t I 1 I 45 t I 460 m I 460 m I I I Výbušniny, I I I I I I I I I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I oddíl 1.1 I ... I ... I ... I ... I I ... I ... I ... I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I I I I I I I I I I I I I--------------I----------------I--------------I--------------I-----------I-----------I-------------I-----------I-----------I----------I
Tabulka A. 3.: Typové scénáře a modifikační faktory pro jmenovitě uvedené látky
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Nebezpečné látky           I Číslo CAS  I Typový    I Graf  I Modifikační I
I                    I (je uváděno I scénář    I    I faktor   I
I                    I pouze pro  I       I    I       I
I                    I informaci) I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan amonný, definovaný podle   I       I Exploze   I EXPL  I 0,0025   I
I řádky č. 1 Tabulky II, přílohy č. 1  I       I výbušnin a  I    I       I
I zákona                I       I směsí    I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan amonný definovaný podle   I       I Exploze   I EXPL  I 0,005    I
I řádky č. 2 Tabulky II, přílohy č. 1  I       I výbušnin a  I    I       I
I zákona                I       I směsí    I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan amonný definovaný dle řádky I       I Exploze   I EXPL  I 0,01    I
I č. 3 Tabulky II, přílohy č. 1 zákona I       I výbušnin a  I    I       I
I                    I       I směsí    I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan amonný definovaný dle řádky I       I Exploze   I EXPL  I 0,5     I
I č. 4 Tabulky II, přílohy č. 1 zákona I       I výbušnin a  I    I       I
I                    I       I směsí    I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan draselný definovaný dle   I       I Exploze   I EXPL  I Modifikační I
I řádky č. 5 Tabulky II, přílohy č. 1  I       I výbušnin a  I    I faktor se  I
I zákona                I       I směsí    I    I neurčuje,  I
I                    I       I       I    I parametr l I
I                    I       I       I    I je     I
I                    I       I       I    I konstantně I
I                    I       I       I    I 50 m.    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Dusičnan draselný definovaný dle   I       I Exploze   I EXPL  I Modifikační I
I řádky č. 6 Tabulky II, přílohy č. 1  I       I výbušnin a  I    I faktor se  I
I zákona                I       I směsí    I    I neurčuje,  I
I                    I       I       I    I parametr l I
I                    I       I       I    I je     I
I                    I       I       I    I konstantně I
I                    I       I       I    I 50 m.    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Oxid arseničný, kyselina arseničná  I 1303-28-2  I Toxický únik I TOX  I 0,01    I
I nebo její soli            I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo I 1327-53-3  I Toxický únik I TOX  I 0,2     I
I její soli               I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Brom                 I 7726-95-6  I Toxický únik I TOX  I 0,121    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Chlor                 I 7782-50-5  I Toxický únik I TOX  I 0,35    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Sloučeniny niklu v inhalovatelné   I       I Toxický únik I TOX  I 0,02    I
I práškové formě: oxid nikelnatý, oxid I       I       I    I       I
I nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid  I       I       I    I       I
I niklitý, oxid niklitý         I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Ethylenimin              I 151-56-4  I Toxický únik I TOX  I 0,862    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Fluor                 I 7782-41-4  I Toxický únik I TOX  I 0,54    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Formaldehyd (koncentrace rovno nebo  I 50-00-0   I Toxický únik I TOX  I 0,1     I
I větší 90 %)              I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Vodík                 I 1333-74-0  I Výbuch mraku I EXPL  I 0,2     I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Chlorovodík              I 7647-01-0  I Toxický únik I TOX  I 0,03    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Alkyly olova             I       I Toxický únik I TOX  I 0,588    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Zkapalněné hořlavé plyny, kateg. 1  I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,1     I
I nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn   I       I par (VCE)  I    I       I
I (včetně upraveného bioplynu      I       I--------------I--------I-------------I
I definovaného podle řádky č. 18    I       I FireBall z  I FIRE  I 1      I
I Tabulky II, přílohy č. 1 zákona o   I       I BLEVE    I    I       I
I prevenci závažných havárií      I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Zemní plyn v podzemních zásobnících  I       I Modifikační faktor se neurčuje,   I
I plynu v přirozených vrstvách,     I       I předběžný parametr 1 je konstantně I
I vodonosných vrstvách a kavernách   I       I 250 m od oplocení areálu podzemních I
I                    I       I zásobníků plynu, 150 m od provozní I
I                    I       I sondy s tlakem na ústí nad 10 MPa a I
I                    I       I 80 m pro provozní sondy s tlakem na I
I                    I       I ústí do 10 MPa včetně.       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Acetylen               I 74-86-2   I Výbuch mraku I EXPL  I 0,1     I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Ethylenoxid              I 75-21-8   I Toxický únik I TOX  I 0,4     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Propylenoxid             I 75-56-9   I Toxický únik I TOX  I 0,4     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Methanol               I 67-56-1   I FireBall z  I FIRE  I 0,33    I
I                    I       I BLEVE    I    I       I
I                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I 4, 4'-Methylene bis (2-chloraniline) I 101-14-4  I Toxický únik I TOX  I 2      I
I nebo jeho soli, v práškové formě   I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Methylisokyanát            I 624-83-9  I Toxický únik I TOX  I 133     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Kyslík                I 7782-44-7  I Podporování I OXI  I 1      I
I                    I       I požáru    I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
    I 2,4 -Toluen diisokyanát        I 584-84-9  I Toxický únik I TOX  I 3,571    I
I 2,6 -Toluen diisokyanát        I 91-08-7   I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Karbonyldichlorid (fosgen)      I 75-44-5   I Toxický únik I TOX  I 7,4     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Arsan (arsenovodík)          I 7784-42-1  I Toxický únik I TOX  I 1,17    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Fosfan (fosforovodík)         I 7803-51-2  I Toxický únik I TOX  I 4,55    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Chlorid sirnatý            I 10545-99-0 I Zóna havarijního plánování se    I
I                    I       I nestanovuje.            I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Oxid sírový              I 7446-11-9  I Toxický únik I TOX  I 0,666    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Polychlordibenzofurany a       I       I Toxický únik I TOX  I 58     I
I polychlordibenzodioxiny (včetně    I       I       I    I       I
I TCDD), kalkulované jako ekvivalent  I       I       I    I       I
I TCDD                 I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Tyto KARCINOGENY nebo směsi      I       I Toxický únik I TOX  I 10     I
I obsahující tyto karcinogeny v     I       I       I    I       I
I koncentracích vyšších než 5 %     I       I       I    I       I
I hmotnostních: 4-aminobifenyl nebo   I       I       I    I       I
I jeho soli, benzotrichlorid, benzidin I       I       I    I       I
I nebo jeho soli,            I       I       I    I       I
I bis(chlormethyl)ether,        I       I       I    I       I
I chlormethylmethylether,        I       I       I    I       I
I 1,2-dibrommethan, diethylsulfát,   I       I       I    I       I
I dimethylsulfát,            I       I       I    I       I
I dimethylkarbamoylchlorid,       I       I       I    I       I
I 1,2-dibrom-3-chlorpropan,       I       I       I    I       I
I 1,2-dimethylhydrazin,         I       I       I    I       I
I dimethylnitrosoamin,         I       I       I    I       I
I hexamethylfosfotriamid, hydrazin,   I       I       I    I       I
I 2-nafthylamin nebo jeho soli,     I       I       I    I       I
I 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton   I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Ropné produkty a alternativní paliva I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I a) benzíny a primární benzíny,    I       I FireBall z  I FIRE  I 0,85    I
I                    I       I BLEVE    I    I       I
I                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,035    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I b) letecké petroleje (včetně paliva  I       I FireBall z  I FIRE  I 0,75    I
I pro reaktivní motory),        I       I BLEVE    I    I       I
I                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Požár    I P-FIRE I 0,59    I
I                    I       I kapalin   I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I c) plynové oleje (včetně motorové   I       I FireBall z  I FIRE  I 0,76    I
I nafty, topných olejů pro domácnost a I       I BLEVE    I    I       I
I směsí plynových olejů),        I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Požár    I P-FIRE I 0,6     I
I                    I       I kapalin   I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I d) těžké topné oleje,         I       I FireBall z  I FIRE  I 0,76    I
I                    I       I BLEVE    I    I       I
I                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Požár    I P-FIRE I 0,37    I
I                    I       I kapalin   I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I e) alternativní paliva sloužící ke  I       I Typový scénář se volí podle     I
I stejným účelům a mající podobné    I       I podobností s písmeny a), b), c)   I
I vlastnosti, pokud jde o hořlavost a  I       I nebo d) ropných produktů a     I
I nebezpečnost pro životní prostředí,  I       I alternativních paliv, podle kterých I
I jako produkty uvedené v písmenech a), I       I došlo k zařazení          I
I b), c) nebo d).            I       I                   I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Bezvodý amoniak            I 7664-41-7  I Toxický únik I TOX  I 0,025    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Fluorid boritý            I 7637-07-2  I Toxický únik I TOX  I 0,11    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Sirovodík               I 7783-06-4  I Toxický únik I TOX  I 1      I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Piperidin               I 110-89-4  I Toxický únik I TOX  I 0,1     I
I                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin I 3030-47-5  I Toxický únik I TOX  I 0,1     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I 3-(2-ethylhexyloxy)propylamin     I 5397-31-9  I Toxický únik I TOX  I 0,1     I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Směsi (*) chlornanu sodného      I       I Zóna havarijního plánování se    I
I klasifikované ve třídě akutní     I       I nestanovuje.            I
I toxicita pro vodní prostředí,     I       I                   I
I kategorie 1 [H400] obsahující méně  I       I                   I
I než 5 % aktivního chlóru a      I       I                   I
I neklasifikované v žádné jiné     I       I                   I
I kategorii nebezpečnosti podle řádku  I       I                   I
I č. 41 Tabulky II, přílohy č. 1 zákona I       I                   I
I-----------------           I       I                   I
I (*) Za předpokladu, že směs při    I       I                   I
I nepřítomnosti chlornanu sodného    I       I                   I
I nebude klasifikována ve třídě akutní I       I                   I
I toxicita pro vodní prostředí 1 [H400] I       I                   I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Propylamin definovaný dle řádky č. 42 I 107-10-8  I Toxický únik I TOX  I 0,01    I
I Tabulky II, přílohy č. 1 zákona    I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Výbuch mraku I EXP  I 0,007    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Tert-butyl-akrylát definovaný dle   I 1663-39-4  I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I řádky č. 43 Tabulky II, přílohy č. 1 I       I par (VCE)  I    I       I
I zákona                    I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Toxický únik I TOX  I 0,036    I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I 2-methyl-3-butennitril definovaný dle I 16529-56-9 I Toxický únik I TOX  I 0,017    I
I řádky č. 44 Tabulky II, přílohy č. 1 I       I--------------I--------I-------------I
I zákona                I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-    I 533-74-4  I Zóna havarijního plánování se    I
I thiadiazin-2-thion (Dazomet)     I       I nestanovuje.            I
I definovaný dle řádky č. 45 Tabulky  I       I                   I
I II, přílohy č. 1 zákona        I       I                   I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I Methylakrylát definovaný dle řádky č. I 96-33-3   I Toxický únik I TOX  I 0,037    I
I 46 Tabulky II, přílohy č. 1 zákona  I       I--------------I--------I-------------I
I                    I       I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I                    I       I par (VCE)  I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I 3-methylpyridin definovaný dle řádky I 108-99-6  I Toxický únik I TOX  I 0,01    I
I č. 47 Tabulky II, přílohy č. 1 zákona I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
I 1-brom-3-chlorpropan definovaný dle  I 109-70-6  I Toxický únik I TOX  I 0,037    I
I řádky č. 48 Tabulky II, přílohy č. 1 I       I       I    I       I
I zákona                I       I       I    I       I
I---------------------------------------I-------------I--------------I--------I-------------I
Tabulka A. 4.: Typové scénáře a modifikační faktory pro látky zařazené podle kategorie nebezpečnosti
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I Kategorie nebezpečnosti v souladu s I Typový    I Graf  I Modifikační I
I nařízením (ES) č. 1272/2008     I scénář    I    I faktor    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I H1 Akutní toxicita kategorie 1,   I Toxický únik I TOX  I 1      I
I všechny cesty expozice       I       I    I nebo     I
I                   I       I    I modifikační I
I                   I       I    I faktor podle I
I                   I       I    I tabulky A. 5 I
I                   I       I    I (použije se I
I                   I       I    I v případě,  I
I                   I       I    I že látku lze I
I                   I       I    I považovat za I
I                   I       I    I extrémně   I
I                   I       I    I toxickou)  I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I H2 Akutní toxicita         I Toxický únik I TOX  I 0,17     I
I - kategorie 2, všechny cesty    I       I    I       I
I expozice              I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I - kategorie 3, inhalační cesta   I Toxický únik I TOX  I 0,03     I
I expozice              I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I H3 Toxicita pro specifické cílové  I Toxický únik I TOX  I 0,03     I
I orgány - jednorázová expozice    I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P1a Výbušniny            I Exploze   I EXPL  I 1      I
I - Nestabilní výbušniny, nebo    I výbušnin a  I    I       I
I - výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3,  I směsí    I    I       I
I 1.5 nebo 1.6, nebo         I       I    I       I
I - látky nebo směsi, které mají   I       I    I       I
I výbušné vlastnosti podle metody A. I       I    I       I
I 14 podle nařízení (ES) č. 440/2008 I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P1b Výbušniny            I Exploze   I EXPL  I Modifikační I
I Výbušniny, oddíl 1.4        I výbušnin a  I    I faktor se  I
I                   I směsí    I    I neurčuje,  I
I                   I       I    I parametr je I
I                   I       I    I l konstantně I
I                   I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P2 Hořlavé plyny          I FireBall z  I FIRE  I 1      I
I Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2  I BLEVE    I    I       I
I                   I--------------I--------I--------------I
I                   I Výbuch mraku I EXPL  I 0,1     I
I                   I par (VCE)  I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P3a Hořlavé aerosoly ("Hořlavé"   I Výbuch mraku I EXPL  I 0,01     I
I aerosoly kategorie 1 nebo 2     I par (VCE)  I    I       I
I obsahující hořlavé plyny kategorie I       I    I       I
I 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny   I       I    I       I
I kategorie 1             I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P3b Hořlavé aerosoly "Hořlavé"   I Požár    I P-FIRE I 1      I
I aerosoly kategorie 1 nebo 2     I kapalin   I    I       I
I neobsahující hořlavé plyny     I       I    I       I
I kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé   I       I    I       I
I kapaliny kategorie 1        I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P4 Oxidující plyny         I Podporování I OXI  I 1      I
I Oxidující plyny, kategorie 1    I požáru    I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P5a Hořlavé kapaliny        I FireBall z  I FIRE  I 0,85     I
I - Hořlavé kapaliny, kategorie 1,  I BLEVE    I    I       I
I nebo                I--------------I--------I--------------I
I - hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo I Výbuch mraku I EXPL  I 0,035    I
I 3 udržované za teplot nad jejich  I par (VCE)  I    I       I
I bodem varu nebo           I       I    I       I
I -jiné kapaliny s bodem vzplanutí  I       I    I       I
I <= 60 °C, udržované za teplot    I       I    I       I
I nad jejich bodem varu        I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P5b Hořlavé kapaliny        I Výbuch mraku I EXPL  I 0,007    I
I - Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo I par (VCE)  I    I       I
I 3, u kterých zejména podmínky    I       I    I       I
I zpracování jako vysoký tlak nebo  I       I    I       I
I vysoká teplota mohou vytvořit    I       I    I       I
I nebezpečí závažné havárie, nebo   I       I    I       I
I - jiné kapaliny s bodem vzplanutí  I       I    I       I
I < = 60 °C, u kterých zejména     I       I    I       I
I podmínky zpracování jako vysoký   I       I    I       I
I tlak nebo vysoká teplota mohou   I       I    I       I
I vytvořit nebezpečí závažné havárie I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P5c Hořlavé kapaliny        I BoilOver   I FIRE  I 0,01     I
I Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 I       I    I       I
I nespadající pod položky P5a a P5b  I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P6a Samovolně reagující látky a   I Exploze   I EXPL  I 0,25     I
I směsi a organické peroxidy     I výbušnin a  I    I       I
I                   I směsí    I    I       I
I Samovolně reagující látky a směsi, I       I    I       I
I typ A nebo B, nebo organické    I       I        I       I
I peroxidy, typ A nebo B       I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P6b Samovolně reagující látky a   I Požár    I P-FIRE I Modifikační I
I směsi a organické peroxidy     I kapalin   I    I faktor se  I
I                   I       I    I neurčuje,  I
I Samovolně reagující látky a směsi, I       I    I parametr je I
I typ C, D, E nebo F, nebo organické I       I    I l konstantně I
I peroxidy, typ C, D, E nebo F    I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P7 Samozápalné kapaliny a tuhé   I Podporování I OXI  I 0,5     I
I látky                I požáru    I    I       I
I                   I       I    I       I
I Samozápalné kapaliny, kategorie 1  I       I    I       I
I Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 I       I    I       I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I P8 Oxidující kapaliny a tuhé látky I Podporování I OXI  I Modifikační I
I                   I požáru    I    I faktor se  I
I Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 I       I    I neurčuje,  I
I nebo 3, nebo oxidující tuhé látky, I       I    I parametr je I
I kategorie 1, 2 nebo 3        I       I    I l konstantně I
I                   I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí I Zóna havarijního plánování se    I
I v kategorii akutní 1 nebo chronická I nestanovuje.             I
I 1                  I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí I Zóna havarijního plánování se    I
I v kategorii chronická 2       I nestanovuje.             I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I O1 Látky nebo směsi se standardní  I Exploze   I EXPL  I Modifikační I
I větou o nebezpečnosti EUH014 -   I výbušnin a  I    I faktor se  I
I Prudce reaguje s vodou       I směsí    I    I neurčuje,  I
I                   I       I    I parametr je I
I                   I       I    I l konstantně I
I                   I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I O2 Látky a směsi, které při styku s I Výbuch mraku I EXPL  I Modifikační I
I vodou uvolňují hořlavé plyny    I par (VCE)  I    I faktor se  I
I kategorie 1             I       I    I neurčuje,  I
I                   I       I    I parametr je I
I                   I       I    I l konstantně I
I                   I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
I O3 Látky nebo směsi se standardní  I Toxický únik I TOX  I Modifikační I
I větou o nebezpečnosti EUH029 -   I       I    I faktor se  I
I Uvolňuje toxický plyn při styku s  I       I    I neurčuje,  I
I vodou                I       I    I parametr je I
I                   I       I    I l konstantně I
I                   I       I    I 50 m.    I
I-------------------------------------I--------------I--------I--------------I
Tabulka A. 5.: Modifikační faktory pro extrémně toxické látky. Použije se největší nalezený modifikační faktor.
I-------------------------------------------------------I--------------------I
I Odhad akutní toxicity (jedná se o hodnotu LC
50
nebo I Modifikační faktor I I LD
50
, která je pro danou látku k dispozici) I I I-------------------------------------------------------I--------------------I I 0,05 < LD
50
(mg/kg, oral) <= 0,5 I 10 I I-------------------------------------------------------I I I 0,5 < LD
50
(mg/kg, dermal) <= 5 I I I-------------------------------------------------------I I I 1 < LC
50
(ppm
V
, inh., 4h) <= 10 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,005 < LC
50
(mg/l, inh., 4h) <= 0,05 I I I-------------------------------------------------------I--------------------I I 0,005 < LD
50
(mg/kg, oral) <= 0,05 I 100 I I-------------------------------------------------------I I I 0,05 < LD
50
(mg/kg, dermal) <= 0,5 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,1 < LC
50
(ppm
V
, inh., 4h) <= 1 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,0005 < LC
50
(mg/l, inh., 4h) <= 0,005 I I I-------------------------------------------------------I--------------------I I 0,0005 < LD
50
(mg/kg, oral) <= 0,005 I 1000 I I-------------------------------------------------------I I I 0,005 < LD
50
(mg/kg, dermal) <= 0,05 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,01 < LC
50
(ppm
V
, inh., 4h) <= 0,1 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,00005 < LC
50
(mg/l, inh., 4h) <= 0,0005 I I I-------------------------------------------------------I--------------------I I 0,00005 < LD
50
(mg/kg, oral) <= 0,0005 I 10000 I I-------------------------------------------------------I I I 0,0005 < LD
50
(mg/kg, dermal) <= 0,005 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,001 < LC
50
(ppm
V
, inh., 4h) <= 0,01 I I I-------------------------------------------------------I I I 0,000005 < LC
50
(mg/l, inh., 4h) <= 0,00005 I I I-------------------------------------------------------I--------------------I I (pokračovat dále v násobcích 10) I I I-------------------------------------------------------I--------------------IGraf č. 1: Stanovení předběžného parametru l pro typový scénář toxický únik (TOX)Graf č. 2: Stanovení předběžného parametru l pro typové scénáře exploze výbušnin a směsí a výbuch mraku par (VCE)Graf č. 3: Stanovení předběžného parametru l pro typové scénáře FireBall z BLEVE a BoilOver (FireBall)Graf č. 4: Stanovení předběžného parametru l pro typový scénář požár kapalin (P-FIRE)Graf č. 5: Stanovení předběžného parametru l pro typový scénář podporování požáru (OXI)Graf č. 6: Stanovení množství uniklého plynu z nadzemního potrubí
Oddíl 3 Pravidla pro stanovení parametru L s využitím výstupů analýzy a hodnocení rizik
1. Výběr typového scénáře: je vztažen k jednotlivým fyzikálně-chemickým vlastnostem chemických látek a směsí a způsobu nakládání a respektuje typové scénáře podle tabulky A. 3. a A. 4.
2. Množství nebezpečné látky a směsí: v úvahu se bere množství, u kterého se reálně předpokládá, že se může účastnit havárie. Nemusí se jednat o projektované množství v daném zařízení, snížení však musí být definováno a zdůvodněno, například charakterem technologického procesu.
3. Rychlost uvolňování nebezpečných látek do ovzduší: rychlost uvolňování respektuje fyzikální stav a podmínky zacházení s látkou (například formu skladování jako zkapalněný nebo stlačený plyn, tenze páry nad hladinou, koncentrace nebezpečné látky ve směsi při úniku, prášková nebo kompaktní forma látky).
4. Zmírňující faktory: lze započítat pouze účinnou separaci zabraňující úniku, popřípadě snižující uniklé množství ze zařízení (pasivní bariéry bezpečnosti). Nelze započítat organizační opatření, tedy zmírnění vyžadující aktivní zásah obsluhy nebo záchranných složek.
5. Limitní hodnoty účinků na zdraví člověka (koncentrace látky, tepelný tok, přetlak): doporučené jsou nejnižší odhadované hodnoty, které mohou způsobit smrt člověka, který není mimořádně vnímavý jedinec.
6. Požárně technické a výbuchové charakteristiky látek/směsí: využití pouze podložených hodnot požárně technických a výbuchových charakteristik látek/směsí.
7. Atmosférické podmínky: doporučuje se použít třída stability ovzduší D podle Pasquilla a rychlost větru 3 m/s nebo menší, popřípadě horší hodnoty rozptylových podmínek. Jsou-li použity jiné rozptylové podmínky, musí být tato volba zdůvodněna.
8. Teplota nebezpečné látky: v úvahu se bere teplota látky v zařízení, a to i v mimořádných technologických stavech.
9. Hustota plynu pro rozptylový model: volba se provádí podle molekulové hmotnosti nebezpečné látky, koncentrace a teploty její směsi se vzduchem (například rozptylový model „Rozptyl těžkého plynu“).
10. Doba a rychlost úniku nebezpečné látky ze zařízení: obě hodnoty musí být zdůvodněny. Není-li tomu tak, počítá se s dobou úniku veškerého předpokládaného množství za 30 minut. V případě použití zdůvodněných hodnot doby úniku jsou tyto hodnoty rovny minimálně době potřebné k rozeznání havárie plus 10 minut.
11. Výpočet úniku kapaliny: v úvahu se bere charakter zařízení. Z uniklé látky vzniklá kaluž o zdůvodněných rozměrech, nebo kaluž o ploše odpovídající rozměrům záchytné jímky.
12. Množství nebezpečné látky účastnící se reakce: u výbušnin maximální množství přítomné v konkrétním skladu nebo zařízení. U hořlavých plynů a par musí být uvedeno, jaká část uniklého množství se účastní reakce, jaké modely byly použity a jaké jsou použité vstupní podmínky.
 
Příloha 2
Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura
Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy, grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně.
Pro potřeby řešení závažné havárie zařízení může být území zóny havarijního plánování členěno na dva nebo více sektorů a jejich úseky. V závislosti na směru nebo způsobu šíření unikající nebezpečné látky a výsledcích monitorování se v těchto sektorech (jejich úsecích) uplatní ochranná opatření stanovená vnějším havarijním plánem. Příslušná opatření se zpracují podle specifických vlastností nebezpečné látky a podle scénářů jejího působení mimo zařízení při havárii pro jednotlivé sektory. V bezprostředním okolí zařízení nebo v blízkosti průniku látky do prostředí (vody, půdy nebo ovzduší) budou zpravidla uplatňována příslušná a předem stanovená opatření bez ohledu na rozsah šíření nebezpečných látek při havárii a bez ohledu na výsledky monitorování situace (dále jen "neodkladná opatření"). Průběh hranic sektorů se přizpůsobí místním urbanistickým, terénním, demografickým a klimatickým poměrům, případně dalším faktorům hodných zřetele.
Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro příslušné části zóny havarijního plánování, jejich výběr a způsob zpracování se volí přiměřeně k velikosti zóny a charakteru ohrožení.
V případě, že požadavky na obsah jednotlivých částí vnějšího havarijního plánu jsou pro zónu havarijního plánování obsaženy v minimálně stejném rozsahu v jiné plánovací dokumentaci řešící problematiku ochrany obyvatelstva, lze provést na tuto dokumentaci odkaz a ve vnějším havarijním plánu pouze uvést specifika pro zónu havarijního plánování.
Vnější havarijní plán se člení na:
A. Informační část
Informační část obsahuje
a) identifikaci provozovatele, popis objektů a zařízení, určení zdroje rizika,
b) charakteristiku území zóny havarijního plánování, zejména geografickou, demografickou, klimatickou, hydrogeologickou, a popis infrastruktury,
c) přehled objektů, v nichž lze předpokládat výskyt většího počtu osob (např. školská, zdravotnická a sociální zařízení, sportovní areály, nákupní centra),
d) vymezení zóny havarijního plánování,
e) přehled počtu osob v zóně havarijního plánování (včetně osob vyskytujících se v zóně havarijního plánování dočasně, např. v zaměstnání, ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních),
f) organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování,
g) výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracovaného posouzení rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů (včetně domino efektu),
h) základní informace o působení nebezpečné látky na lidský organismus a základy poskytování první pomoci při zasažení osob nebezpečnou látkou.
B. Operativní část
Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna po vyrozumění, varování a informování o podezření na vznik nebo o vzniku havárie provozovatelem. Rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané situaci a její očekávané časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečených úkolů jednotlivých správních úřadů nebo právnických a podnikajících fyzických osob při realizaci neodkladných opatření. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru havárie.
Operativní část obsahuje
a) úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob při havárii,
b) způsob koordinace řešení závažné havárie,
c) způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací,
d) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů havárie mimo zónu havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů.
C. Plány konkrétních činností
Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací v zóně havarijního plánování se zpracuje zejména plán:
a) vyrozumění,
b) varování a informování obyvatelstva,
c) ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb,
d) evakuace obyvatelstva,
e) individuální ochrany obyvatelstva,
f) dekontaminace,
g) monitorování,
h) záchranných a likvidačních prací,
i) preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie,
j) regulace pohybu osob a vozidel,
k) traumatologický,
l) veterinárních opatření,
m) zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody kontaminovaných nebezpečnou látkou,
n) opatření při hromadném úmrtí osob,
o) opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí,
p) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,
q) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
r) nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii.
Vyrozumění
Pro potřeby vyrozumění se zpracuje plán vyrozumění, který obsahuje:
a) jména a názvy dotčených subjektů, adresy a způsoby kontaktního spojení na:
1. operační střediska působící na území kraje,
2. příslušné pověřené zaměstnance krajského úřadu a dotčeného obecního úřadu, v jejichž správních obvodech se nachází objekt provozovatele nebo do jejichž území zasahuje zóna havarijního plánování,
3. příslušné zaměstnance ostatních složek integrovaného záchranného systému,
4. další krajské nebo obecní úřady s působností v zóně havarijního plánování a dotčená operační střediska na jejich území, případně další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními,
5. další dotčené územní správní úřady,
6. dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností,
7. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zóně havarijního plánování, včetně provozovatelů budov navštěvovaných veřejností (zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení),
b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného provozovatelem nebo popis způsobu vyrozumění, který provozovatel zabezpečuje.
V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky integrovaného záchranného systému a pověřených zaměstnanců krajských a jiných územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po vyrozumění (např. vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu).
Varování a informování obyvatelstva
Pro potřeby varování a informování obyvatelstva se zpracuje plán varování a informování obyvatelstva, který vychází z podkladů o varování a informování obyvatelstva zabezpečovaného provozovatelem a dále obsahuje:
a) zvolený způsob varování a informování obyvatelstva, včetně poskytnutí tísňové informace,
b) zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy,
c) náhradní způsob varování a informování obyvatelstva.
Ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb
Pro potřeby ukrytí se zpracují zásady pro ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb, které obsahují:
a) způsoby využití ochranných vlastností staveb v zóně havarijního plánování,
b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí s využitím ochranných vlastností staveb.
Evakuace osob
Pro potřeby evakuace osob v případě závažné havárie se zpracuje evakuační plán. Evakuační plán obsahuje zejména:
a) seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci,
b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání,
c) počty osob k evakuaci a místa, odkud a kam budou evakuovány,
d) počty osob vyžadujících zvláštní péči,
e) systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace,
f) popis doporučeného evakuačního zavazadla,
g) systém evidence evakuovaných osob,
h) evakuační trasy a jejich zabezpečení,
i) přehled nouzového ubytování evakuovaných a navazujících opatření k zajištění nouzového přežití.
Individuální ochrana obyvatelstva
Pro potřeby ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla se zpracují zásady, které obsahují možnosti a způsob použití prostředků improvizované ochrany.
Dekontaminace
Pro potřeby dekontaminace se zpracuje plán dekontaminace, který obsahuje:
a) seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,
b) možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního plánování,
c) způsoby likvidace dekontaminačních prostředků včetně zacházení s oplachovou vodou,
d) síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení,
e) způsob zajištění zdravotnické pomoci dekontaminovaným osobám,
f) způsob zajištění náhradního oblečení pro dekontaminované osoby.
Monitorování
Pro potřeby monitorování se zpracuje plán monitorování, který obsahuje:
a) rozsah a způsob zapojení subjektů zajišťujících monitorování,
b) způsob předávání zjištěných údajů,
c) sledované veličiny pro monitorování, stanovení limitů pro realizaci a odvolání opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva a ochraně složek životního prostředí.
Záchranné a likvidační práce
Pro potřebu povolání předurčených sil a prostředků se využívá poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje7).
Pro potřeby nasazení předurčených sil a prostředků se zpracuje plán jejich nasazení, obsahuje zejména:
a) konkrétní možné nasazení,
b) plněné úkoly,
c) způsob řízení zásahu,
d) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek integrovaného záchranného systému.
Preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie
Pro zabránění nebo omezení dopadů havárie se zpracuje plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektů havárie, který obsahuje:
a) seznam a dislokace objektů nebo zařízení, které mohou způsobit domino efekt nebo mohou být při havárii ohroženy domino efektem,
b) organizační, technická nebo jiná opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost vzniku domino efektu havárie, včetně uvedení právnických osob a fyzických osob zodpovědných za realizaci těchto opatření.
Regulace pohybu osob a vozidel
Pro potřeby regulace pohybu osob a vozidel se zpracuje plán, který obsahuje:
a) stanovení hranic uzavřeného prostoru,
b) určení vstupních a výstupních míst,
c) možné způsoby regulace pohybu osob a vozidel,
d) síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů,
e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.
Traumatologický plán
Pro potřeby zabezpečení přednemocniční neodkladné zdravotní péče se zpracuje traumatologický plán, který stanovuje způsob její organizace.
Traumatologický plán obsahuje:
a) systém a organizaci zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní péče a první pomoci obyvatelstvu, osobám provádějícím záchranné a likvidační práce a osobám, které zabezpečují opatření v souvislosti s řešením mimořádné události a byly v souvislosti s mimořádnou událostí vystaveny působení nebezpečné látky,
b) systém zajištění vhodných profilaktik a způsob jejich podávání,
c) zásady činnosti a postupy dotčených poskytovatelů zdravotních služeb a správních úřadů při zajištění neodkladné zdravotní péče a první pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým osobám postiženým mimořádnou událostí,
d) způsob zajištění zdravotnické pomoci evakuovanému anebo ukrývanému obyvatelstvu,
e) způsob zajištění zdravotnické pomoci dekontaminovaným osobám,
f) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimořádné události, režimy ochrany zdraví osob zasahujících složek integrovaného záchranného systému a pacientů a zdravotnických pracovníků dotčených poskytovatelů zdravotních služeb.
Veterinární opatření
Pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při havárii se zpracuje v souladu s jiným právním předpisem8) plán veterinárních opatření.
Plán veterinárních opatření obsahuje:
a) stavy a umístění hospodářských zvířat,
b) opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,
c) hospodářská zvířata určená k evakuaci před intoxikací, jeho počty, trasy přesunu, způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění a způsoby veterinárního třídění,
d) opatření vůči intoxikovaným hospodářským zvířatům při havárii, včetně likvidace uhynulých zvířat.
Zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou
Pro zamezení distribuce a požívání se zpracuje plán zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou, který obsahuje:
a) způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody,
b) způsob vydání pokynu k zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,
c) varianty možných opatření,
d) způsob likvidace potravin, krmiv a vody kontaminovaných nebezpečnou látkou,
e) způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv,
f) stanovení zodpovědnosti za zamezení distribuce, kontroly a likvidace potravin, vody a krmiv.
Opatření při hromadném úmrtí osob v oblasti zasažené havárií
Pro potřeby realizace opatření vůči zemřelým osobám v zasažené oblasti se zpracuje, v souladu s jiným právním předpisem9), plán zacházení se zemřelými osobami v zasažené oblasti. Tento plán obsahuje:
a) způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace
b) způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých osob,
c) stanovení způsobu pohřbení.
Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí
Pro minimalizaci dopadů havárie na ovzduší, vodu, půdu, rozsáhlé ekosystémy a další složky tvořící životní prostředí v zóně havarijního plánování a pro minimalizaci šíření poškození životního prostředí mimo zónu havarijního plánování (vodní toky, podzemní prameny, ovzduší, migrace kontaminovaných živočichů apod.) se zpracuje plán opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního prostředí, který obsahuje:
a) přehled dopadů působení nebezpečné látky na jednotlivé složky životního prostředí,
b) přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření k zamezení dopadů nebezpečné látky na životní prostředí (instalace norných stěn, čerpání podzemní vody, vytváření vodních clon, skrývka a kompostování kontaminované zeminy, likvidace uhynulých a kontaminovaných živočichů apod.),
c) přehled orgánů vykonávajících státní správu na úseku prevence závažných havárií a právnických osob a podnikajících fyzických osob odpovědných ze zákona za provedení těchto opatření.
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
Pro potřebu udržení veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracuje plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje:
a) způsoby zabezpečení,
b) opatření zaměřená na omezení rabování a projevů hyenismu v evakuovaných nebo vylidněných oblastech,
c) činnost příslušných orgánů.
Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
Pro zabezpečení informovanosti a komunikace s veřejností se zpracuje plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, který se týká jak poskytování informací o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé závažné havárii, tak informací poskytovaných v rámci preventivně výchovné činnosti. Tento plán obsahuje:
a) komunikaci v případě bezprostředního nebezpečí:
1. formy, způsoby a postupy poskytování informací o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva,
2. náhradní způsoby informování obyvatelstva,
3. rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
b) komunikaci v rámci preventivně výchovné činnosti/preventivní komunikace:
1. formy, způsoby a postupy poskytování informací právnickým a fyzickým osobám v zóně havarijního plánování o charakteru možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva,
2. rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky.
Nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii
Pro účely nakládání s odpady se zpracuje, v souladu s jiným právním předpisem10), plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. Tento plán obsahuje:
a) způsob nakládání s odpady (shromažďování, odstraňování apod.),
b) seznam osob oprávněných k nakládání s odpady,
c) seznam zařízení, která mohou přijímat odpady vzniklé při závažné havárii (např. skládky odpadů),
d) určení osoby odpovědné za provedení odstranění odpadů.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 311/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Zóna havarijního plánování vymezená podle vyhlášky č. 226/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pro toxické kapaliny, látky podporující hoření nebo ropné látky se vymezí způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 226/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.
7) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
8) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 9 zákona č. 224/2015 Sb., vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.

Související dokumenty

Související články

Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných