225/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Schválený:
225/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. července 2016,
kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
Čl.I
Vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, se mění takto:
1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo "hluboká" vkládá text "á 1 cm".
2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8    Poranění sliznic do 10 cm
2
4 za každých dalších 10 cm
2
připočítat 2 body ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí      za jedno pohmožděné místo
     kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a        10 - 20 bodů
     svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.11   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných       za jedno pohmožděné místo
     částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části         5 - 20 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.15   Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm
2
2 - 4 za každých dalších 100 cm
2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.41   Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře              součet bodů příslušných
                                        položek z položek 7.25 až
                                        7.40, nejvýše však 500 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
6. Na konci přílohy č. 4 se doplňuje položka 6.1.2, která zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2   Nedomykavost, dysfonie, fonastenie                          2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 277/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Chovanec v. r.