225/2015 Sb. o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Schválený:
225/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. srpna 2015
o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 21 odst. 5 zákona:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje:
a) požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt,
b) kategorie a povahu režimových opatření,
c) požadavky na zajištění fyzické ostrahy,
d) kategorie technických prostředků a jejich vymezení a
e) způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opatření přijímaných v objektu.
 
§ 2
Požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt
[K § 21 odst. 5 písm. a) zákona]
Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt zahrnuje alespoň posouzení
a) předmětu činnosti provozovatele,
b) interních předpisů provozovatele,
c) organizační a personální struktury provozovatele,
d) technického a technologického vybavení provozovatele,
e) stavebního řešení objektu nebo zařízení,
f) rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů a
g) hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace a jejího vývoje a z mimořádných událostí.
 
§ 3
Kategorie a povaha režimových opatření
[K § 21 odst. 5 písm. b) zákona]
(1) Režimová opatření jsou podle jejich povahy stálá nebo doplňková.
(2) Režimová opatření stálá zahrnují alespoň
a) vymezení části objektu nebo zařízení nebo území, kde se uplatňují požadavky fyzické ochrany,
b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků v pracovní a mimopracovní době, včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu na majetku nebo životním prostředí nebo ohrozit bezpečnost objektu,
c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci,
d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich částí, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám,
e) způsob vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob jejich kontroly,
f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí a způsob jejich ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením,
g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu při mimořádných událostech, a
h) režim manipulace s klíči, identifikačními kartami s magnetickou stopou nebo čipem a jinými prostředky užívanými pro ovládání zámkových mechanismů.
(3) Režimová opatření doplňková zahrnují opatření a postupy pro mimořádné události, zejména
a) omezení vstupů do objektu a zařízení na přesně stanovené období pro definovaný okruh osob,
b) dočasné zablokování určených průchodů,
c) vyžadování zvýšené identity osob,
d) periodické kontroly objektů a
e) dostupnost bezpečnostních pracovníků.
 
§ 4
Požadavky na zajištění fyzické ostrahy
[K § 21 odst. 5 písm. c) zákona]
Fyzická ostraha zahrnuje alespoň
a) způsob zabezpečení střežení objektu nebo zařízení, zejména smluvně bezpečnostními službami nebo vlastními zaměstnanci,
b) způsob provádění fyzické ostrahy, zejména na pevném stanovišti, obchůzkou nebo kombinovaným způsobem,
c) rozsah střežení objektu nebo zařízení, zejména celého objektu nebo zařízení nebo jeho části a
d) postup fyzické ostrahy v případě mimořádné události v objektu nebo zařízení.
 
§ 5
Kategorie technických prostředků a jejich vymezení
[K § 21 odst. 5 písm. d) zákona]
(1) Technickými prostředky jsou mechanické zábranné prostředky a elektronické sledovací a poplachové prostředky.
(2) Mechanické zábranné prostředky zahrnují zejména oplocení, mříže, rolety nebo zámky v takovém rozsahu a s takovými technickými parametry, aby vytvořily systém zábran, které budou svou konstrukcí a mechanickou odolností splňovat bezpečnostní funkce stanovené českými technickými normami.
(3) Elektronické sledovací a poplachové prostředky zahrnují zejména kamerové a přístupové systémy, elektrickou požární signalizaci, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, zařízení pro detekci nebezpečných plynů a par, zařízení omezující rozsah úniku nebezpečných látek, zvláštní technická opatření proti neoprávněné manipulaci nebo systém rychlé odstávky objektu nebo zařízení v takovém rozsahu, aby byla vytvořena ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a účinný zákrok v narušeném objektu nebo zařízení.
 
§ 6
Způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opatření přijímaných v objektu
[K § 21 odst. 5 písm. e) zákona]
Bezpečnostní opatření podle § 3 až 5 se v objektu nebo zařízení uskutečňují na základě výsledků analýzy možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty nebo zařízení v takovém rozsahu, aby byla zajištěna účinná ochrana objektu před neoprávněnými činnostmi a před útokem.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných