224/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
224/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení vlády č. 448/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.
2. § 5 včetně nadpisu zní:
 
㤠5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku23),
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.
(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.
3. § 6 včetně nadpisu zní:
 
㤠6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.
4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.
5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
 
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                        Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  6 780  7 360  7 980  8 650  9 380 10 180 11 040 11 980 12 990 14 100 15 300 16 590 17 980 19 510 21 190 22 980
 2   do 2 let   7 030  7 630  8 280  8 980  9 730 10 560 11 450 12 420 13 490 14 630 15 880 17 220 18 670 20 260 21 990 23 840
 3   do 4 let   7 300  7 920  8 600  9 320 10 120 10 960 11 890 12 900 14 000 15 190 16 480 17 870 19 380 21 020 22 830 24 740
 4   do 6 let   7 580  8 220  8 930  9 670 10 500 11 380 12 340 13 390 14 540 15 770 17 100 18 540 20 100 21 810 23 690 25 670
 5   do 9 let   7 870  8 530      9 270 10 030 10 890 11 800 12 810 13 890 15 080 16 370 17 740 19 240 20 870 22 630 24 580 26 650
 6   do 12 let  8 170  8 850  9 620 10 430 11 310 12 260 13 290 14 420 15 650 16 990 18 430 19 970 21 660 23 490 25 510 27 650
 7   do 15 let  8 480  9 210  9 980 10 820 11 740 12 710 13 800 14 960 16 240 17 630 19 120 20 720 22 470 24 380 26 470 28 680
 8   do 19 let  8 800  9 560 10 350 11 220 12 190 13 200 14 320 15 530 16 850 18 290 19 840 21 500 23 320 25 300 27 460 29 770
 9   do 23 let  9 130  9 920 10 760 11 660 12 650 13 700 14 870 16 120 17 500 19 000 20 590 22 310 24 200 26 250 28 510 30 890
 10   do 27 let  9 480 10 290 11 160 12 090 13 130 14 220 15 440 16 730 18 160 19 710 21 370 23 160 25 110 27 240 29 570 32 060
 11   do 32 let  9 850 10 690 11 590 12 550 13 630 14 750 16 030 17 360 18 840 20 460 22 170 24 040 26 060 28 270 30 690 33 270
 12   nad 32 let 10 220 11 100 12 030 13 030 14 140 15 300 16 640 18 010 19 560 21 230 23 010 24 950 27 040 29 340 31 850 34 520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                        Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  6 550  7 110  7 710  8 350  9 060  9 830 10 660 11 570 12 550 13 620 14 780 16 020 17 370 18 850 20 470 22 200
 2   do 2 let   6 790  7 370  8 000  8 670  9 400 10 200 11 060 12 000 13 030 14 130 15 340 16 630 18 030 19 570 21 240 23 030
 3   do 4 let   7 050  7 650  8 300  9 000  9 770 10 580 11 480 12 460 13 520 14 670 15 920 17 260 18 720 20 300 22 050 23 900
 4   do 6 let   7 320  7 940  8 620  9 340 10 140 10 990 11 920 12 930 14 040 15 230 16 520 17 910 19 420 21 070 22 880 24 800
 5   do 9 let   7 600  8 240  8 950  9 690 10 520 11 400 12 370 13 420 14 570 15 810 17 140 18 580 20 160 21 860 23 740 25 740
 6   do 12 let  7 890  8 550  9 290 10 070 10 920 11 840 12 840 13 930 15 120 16 410 17 800 19 290 20 920 22 690 24 640 26 710
 7   do 15 let  8 190  8 890  9 640 10 450 11 340 12 280 13 330 14 450 15 690 17 030 18 470 20 010 21 710 23 550 25 570 27 710
 8   do 19 let  8 500  9 230 10 000 10 840 11 770 12 750 13 830 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
 9   do 23 let  8 820  9 580 10 390 11 260 12 220 13 230 14 360 15 570 16 900 18 350 19 890 21 550 23 380 25 360 27 540 29 840
 10   do 27 let  9 150  9 940 10 780 11 680 12 680 13 730 14 910 16 160 17 540 19 040 20 640 22 370 24 260 26 310 28 570 30 970
 11   do 32 let  9 510 10 320 11 190 12 120 13 160 14 250 15 480 16 770 18 200 19 760 21 420 23 220 25 170 27 310 29 650 32 140
 12   nad 32 let  9 870 10 720 11 620 12 580 13 660 14 780 16 070 17 400 18 890 20 510 22 230 24 100 26 120 28 340 30 770 33 350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                        Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku   7 680  8 340  9 040  9 800 10 630 11 520 12 500 13 570 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 26 040
 2   do 2 let   7 970  8 660  9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 27 020
 3   do 4 let   8 260  8 990  9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 28 030
 4   do 6 let   8 570  9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 29 100
 5   do 9 let   8 920  9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830 30 190
 6   do 12 let   9 260 10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880 31 320
 7   do 15 let   9 610 10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970 32 500
 8   do 19 let   9 970 10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110 33 730
 9   do 23 let  10 340 11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290 35 000
 10   do 27 let  10 750 11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510 36 310
 11   do 32 let  11 150 12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770 37 690
 12   nad 32 let  11 580 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070 39 110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                        Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  8 640  9 360 10 150 11 010 11 930 12 940 14 050 15 240 16 520 17 950 19 450 21 090 22 890 24 840
 2   do 2 let   8 970  9 710 10 540 11 440 12 390 13 430 14 580 15 810 17 140 18 620 20 180 21 900 23 750 25 790
 3   do 4 let   9 310 10 080 10 930 11 870 12 850 13 940 15 140 16 410 17 810 19 350 20 950 22 720 24 650 26 760
 4   do 6 let   9 660 10 480 11 350 12 320 13 350 14 470 15 720 17 030 18 480 20 070 21 730 23 570 25 580 27 760
 5   do 9 let  10 020 10 870 11 780 12 790 13 850 15 020 16 320 17 670 19 170 20 830 22 560 24 460 26 540 28 810
 6   do 12 let  10 400 11 280 12 220 13 270 14 370 15 580 16 940 18 330 19 890 21 620 23 410 25 380 27 540 29 900
 7   do 15 let  10 810 11 710 12 690 13 770 14 920 16 160 17 580 19 050 20 650 22 430 24 300 26 350 28 590 31 020
 8   do 19 let  11 210 12 160 13 160 14 300 15 480 16 770 18 240 19 760 21 420 23 280 25 220 27 340 29 660 32 200
 9   do 23 let  11 630 12 620 13 670 14 840 16 070 17 400 18 920 20 500 22 240 24 150 26 170 28 360 30 790 33 430
 10   do 27 let  12 080 13 100 14 180 15 410 16 680 18 060 19 650 21 280 23 080 25 060 27 150 29 440 31 950 34 690
 11   do 32 let  12 530 13 590 14 720 16 000 17 310 18 760 20 390 22 090 23 950 26 000 28 180 30 550 33 160 35 990
 12   nad 32 let 13 010 14 110 15 270 16 610 17 960 19 460 21 170 22 920 24 870 27 000 29 240     31 710 34 410 37 340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                        Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  8 340  9 040  9 800 10 630 11 520 12 500 13 570 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000
 2   do 2 let   8 660  9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910
 3   do 4 let   8 990  9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850
 4   do 6 let   9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820
 5   do 9 let   9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830
 6   do 12 let  10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880
 7   do 15 let  10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970
 8   do 19 let  10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110
 9   do 23 let  11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290
 10   do 27 let  11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510
 11   do 32 let  12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770
 12   nad 32 let 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:
 
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
 
-------------------------------------------------------
Platový Počet let       Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
-------------------------------------------------------
            11   12   13   14
-------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  23 130 24 630 27 820 31 170
 2   do 2 let   23 800 25 350 28 620 32 030
 3   do 4 let   24 520 26 130 29 450 32 930
 4   do 6 let   25 250 26 900 30 300 33 860
 5   do 9 let   26 000 27 730 31 190 34 820
 6   do 12 let  26 790 28 580 32 110 35 820
 7   do 15 let  27 610 29 470 33 070 36 870
 8   do 19 let  28 460 30 390 34 070 37 940
 9   do 23 let  29 330 31 340 35 090 39 070
 10   do 27 let  30 240 32 330 36 170 40 230
 11   do 32 let  31 180 33 350 37 280 41 440
 12   nad 32 let  32 170 34 420 38 430 42 690
-------------------------------------------------------
 
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let         Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
------------------------------------------------------------------------
            11   12   13   14   15   16
------------------------------------------------------------------------
 1   do 1 roku  22 340 23 790 26 870 30 110 32 000 34 040
 2   do 2 let   22 990 24 490 27 650 30 940 32 910 35 020
 3   do 4 let   23 690 25 240 28 450 31 810 33 850 36 030
 4   do 6 let   24 390 25 990 29 270 32 710 34 820 37 100
 5   do 9 let   25 120 26 790 30 130 33 640 35 830 38 190
 6   do 12 let  25 880 27 610 31 020 34 600 36 880 39 320
 7   do 15 let  26 670 28 470 31 950 35 620 37 970 40 500
 8   do 19 let  27 490 29 360 32 910 36 650 39 110 41 730
 9   do 23 let  28 330 30 280 33 900 37 740 40 290 43 000
 10   do 27 let  29 210 31 230 34 940 38 860 41 510 44 310
 11   do 32 let  30 120 32 220 36 010 40 030 42 770 45 690
 12   nad 32 let  31 080 33 250 37 130 41 240 44 070 47 110
------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový Počet let                Platová třída
stupeň  započitatelné
     praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   do 6 let   9 890 10 720 11 600 12 580 16 100 20 200 20 350 20 650 21 000 21 450 22 200
 2   do 12 let  10 670 11 550 12 530 13 560 16 750 20 500 20 730 21 050 21 700 22 350 23 630
 3   do 19 let  11 440 12 420 13 460 14 650 17 600 20 980 21 250 21 680 22 800 23 980 25 600
 4   do 27 let  12 370 13 410 14 550 15 740 18 600 21 630 22 080 22 630 24 280 26 030 28 230
 5   nad 27 let 13 300 14 440 15 630 16 980 19 700 22 550 23 100 23 900 26 350 28 500 31 250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.
7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:
„3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.
8. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 3 se v úvodní větě slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
9. V příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za slovo „operačních“ vkládají slova „a porodních“.
10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4 úvodní věta zní:
„Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.
(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.