222/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Schválený:
222/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:
1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
2. V § 1 písm. c) se za slovo „sadech“ vkládá slovo „ , školkách“.
3. V § 3 písmeno d) zní:
„d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“.
4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova „zejména druhy“ vkládají slova „ , popřípadě rody“ a za slova „s uvedením druhového“ se vkládají slova „ , popřípadě rodového“.
5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 9. 2017 - 2. 10. 2017)