221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Schválený:
221/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Změna: 514/2020 Sb.
Změna: 458/2021 Sb.
Změna: 89/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:
 
§ 1
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku
Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v
a) oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce ve výrobě"),
b) technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v technologickém centru"), nebo
c) centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru strategických služeb"), přičemž tato investiční akce je realizována v
1. centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru pro tvorbu softwaru"),
2. datovém centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v datovém centru"),
3. opravárenském centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v opravárenském centru"), nebo
4. centru sdílených služeb podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru sdílených služeb").
 
§ 2
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci
Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být poskytnuta na
a) investiční akci ve výrobě,
b) investiční akci v technologickém centru,
c) investiční akci v opravárenském centru, nebo
d) investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.
 
§ 3
Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí
(1) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 80 000 000 Kč, přičemž nejméně 40 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b) realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce v kalendářním roce je nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje, a současně
1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací2), s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje3) a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získat investiční pobídku vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 2 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4) dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 10 % nebo podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4) v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 10 %,
2. podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 3 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 3 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje3) příjemce investiční pobídky, nebo
3. příjemce investiční pobídky pořídil strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje3), přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.
(2) Hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. a) se sníží na polovinu, pokud celá investiční akce ve výrobě má být realizována
a) v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných osob nejméně ve výši 7,5 % a současně tento podíl je alespoň o 50 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice; podílem nezaměstnaných osob se rozumí podíl nezaměstnaných osob uvedený ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za kalendářní pololetí bezprostředně předcházející dni předložení záměru získat investiční pobídku,
b) na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, nebo
c) na území zvýhodněné průmyslové zóny.
(3) Průměrnou měsíční hrubou mzdou v kraji podle odstavce 1 písm. b) se rozumí průměrná měsíční hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců za první až čtvrté čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem společně s údajem o průměrné měsíční hrubé mzdě za čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce se zjišťuje na počet zaměstnanců v místě realizace investiční akce přepočtený na počet zaměstnanců se stanovenou týdenní pracovní dobou6).
(4) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, pokud
a) má být celá investiční akce realizována v okrese uvedeném v odstavci 2 písm. a),
b) má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník, nebo
c) se jedná o strategickou investiční akci s výjimkou strategické investiční akce podle § 5 odst. 2 písm. b).
(5) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v technologickém centru dále jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 10 000 000 Kč, přičemž nejméně 5 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b) vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách.
(6) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v centru strategických služeb dále jsou v případě
a) investiční akce v centru pro tvorbu softwaru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je tvorba nového softwaru nebo inovace7) stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
b) investiční akce v datovém centru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
c) investiční akce v opravárenském centru
1. vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
d) investiční akce v centru sdílených služeb
1. vytvoření nejméně 70 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby8) nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.
(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky střední podnikatel9), nebo na čtvrtinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel9). Počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý nebo střední podnikatel9).
(8) Podmínka vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a) bodu 1, odstavce 6 písm. b) bodu 1, odstavce 6 písm. c) bodu 1 a odstavce 6 písm. d) bodu 1 se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.
 
§ 4
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 5
Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci
(1) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce ve výrobě pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 2 000 000 000 Kč, přičemž nejméně 1 000 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 250 nových pracovních míst.
(2) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počet nových pracovních míst uvedené v odstavci 1 se nepoužijí, pokud se jedná o investiční akci ve výrobě,
a) kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení nebo výrobek určený k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nebo
b) která bude realizována v odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení11), a která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 3 odst. 1 písm. b), kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Klíčovými umožňujícími technologiemi podle odstavce 2 jsou
a) technologie pokročilých materiálů, jako jsou pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery, pokročilá keramika, nové kompozity, pokročilé biopolymery a jiné pokročilé materiály,
b) nanotechnologie, jíž se rozumí technologie pro struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů alespoň v jednom rozměru,
c) pokročilá výrobní technologie, jíž se rozumí výrobní systémy a související služby, procesy, provozy a zařízení pro ostatní klíčové umožňující technologie, zahrnující automatizaci, robotiku, měřicí systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy,
d) biotechnologie, jíž se rozumí průmyslové biotechnologie využívající mikroorganismy nebo enzymy pro průmyslové zpracování a výrobu bioproduktu v chemickém průmyslu, materiálové výrobě, energetice (biopaliva), potravinářství, zdravotní péči, textilním a papírenském průmyslu a technologie z oblasti lékařských a přírodních věd, jako jsou genomika, genové inženýrství, buněčné a tkáňové inženýrství, syntetická biologie, biosensory, bioaktivátory a neurotechnologie,
e) fotonika, jíž se rozumí technologie zahrnující generaci světla, vedení světla, manipulaci se světlem, detekci světla, zesilování světla a využívání světla v aplikacích,
f) mikroelektronika, jíž se rozumí vysoce miniaturizované polovodičové komponenty a elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů,
g) nanoelektronika, jíž se rozumí vysoce miniaturizované polovodičové komponenty a elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů, se strukturou na úrovni nanometrů, a
h) technologie umělé inteligence, jíž se rozumí analýza velkých dat, strojové učení, neuronové sítě, genetické algoritmy, softwarové technologie, inteligentní roboti, virtuální agenti, distribuované systémy a autonomní dopravní prostředky.
(4) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v technologickém centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 70 nových pracovních míst.
(5) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v opravárenském centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 100 nových pracovních míst.
(6) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst podle odstavců 1, 4 a 5 se nepoužijí, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.
 
§ 6
Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci
(1) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může činit nejvýše 20 % z celkových způsobilých nákladů.
(2) Má-li být investiční akce realizována v regionu soudržnosti České republiky s přípustnou mírou veřejné podpory nižší než 20 %, nesmí výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci překročit přípustnou míru veřejné podpory stanovenou nařízením vlády upravujícím přípustnou míru veřejné podpory v regionech České republiky.
(3) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci v technologickém centru nebo centru strategických služeb může činit nejvýše 500 000 000 Kč.
 
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
 
Příloha 1
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je změněná nařízením vlády č. 514/2020 Sb.
V tiskopisu ve větě první se slova "zákonem o investičních pobídkách" nahrazují slovy "zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů", za slova "nařízením vlády" se vkládá text "č. 221/2019 Sb.," a za slova "zákona o investičních pobídkách" se vkládají slova "(dále jen "nařízení vlády")
V tiskopisu v části označené "II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI" bod 14 zní:
      


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je změněná nařízením vlády č. 458/2021 Sb.
V tiskopisu v části označené "III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE" na konci bodu 7 se doplňuje podbod č. 7.2, který zní:
      


Pozn. ASPI: Příloha je změněná nařízením vlády č. 89/2023 Sb.
V tiskopisu v části označené "II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI" se na konci bodu 3 doplňuje podbod 3.1, který zní:
      


bod 14.0 zní:
      


a bod 15.2 zní:
      


V tiskopisu v části označené "II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI" v bodě 15.4 se slova "č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů" nahrazují slovy "č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb." a text "č. 383/2001 Sb." se nahrazuje textem "č. 273/2021 Sb.
V tiskopisu v části označené "III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE" se na konci bodu 7.2 doplňují podbody 7.2.3 až 7.2.5, které znějí:
      


a na konci bodu 10 se doplňuje podbod 10.10, který zní:
      


 
Příloha 2
Vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob
1. Respirátory třídy FFP 2 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.
2. Respirátory třídy FFP 3 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.
3. Filtrační polomasky s vyměnitelným ochranným filtrem.
4. Ochranné celoobličejové masky.
5. Vyměnitelné filtry do filtračních polomasek a ochranných celoobličejových masek.
6. Ochranné brýle.
7. Ochranné štíty.
8. Ochranné obleky (overaly s kapucí).
9. Vyšetřovací rukavice.
10. Ochranné návleky na obuv.
11. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (laboratorní testy) a prostředky pro provedení předanalytické fáze těchto testů.
12. Prostředky pro odběr biologických vzorků pro laboratorní in vitro diagnostiku.
13. Odběrové krevní vaky a diagnostika pro určení krevních skupin a infekčních markérů používaná při výrobě transfuzních přípravků.
14. Vybavení pro operační sály
14.1. vysoce flexibilní, elektronicky řízené výkonné odsávací systémy s automatickým řešením bezpečnosti provozu,
14.2. účinné a bezpečné prostředky pro anestézii,
14.3. technické prostředky pro uplatnění medicinálních plynů.
15. Chirurgické nástroje.
16. Implantáty a endoprotézy využívající optimalizovaných konstrukcí a pokročilých materiálů a technologií.
17. Technické prostředky určené pro vytváření a udržování vysoce čistých prostor.
18. Radioterapeutické ozařovací přístroje.
19. Zdravotnické prostředky pro medicínu katastrof a krizové situace.
20. Digitalizovaná nemocniční lůžka a další zdravotnický nábytek s prvky elektroniky, komunikačních a informačních technologií.
21. Digitalizované novorozenecké inkubátory s inteligentními diagnostickými funkcemi, možností autonomní funkce i připojení na informační sítě.
22. Sterilizátory.
23. Inkubátory, zejména pro buněčné terapie.
24. Lékařská laboratorní technika.
25. Prostředky pro protetiku a ortotiku.
26. Prostředky pro rehabilitaci a manipulaci, zejména rehabilitační roboty a robotizovaná manipulační a asistivní technika.
27. Chirurgické roušky, sterilní šicí materiál, sterilní tkaniny, sterilní oděvy.
28. Informační a komunikační prostředky pro zdravotnictví, prostředky pro telemedicínu a pro eHealth.
29. Vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť, včetně operačních stolů.
30. Nanovlákenné zdravotnické prostředky pro scaffoldy, krytí ran a náhrady tkání.
31. Materiály pro regenerativní medicínu, které převyšují běžně dosahované parametry a vlastnosti.
32. Laboratorní i lékařské přístroje pro regenerativní medicínu.
33. Lékařské přístroje pro neinvazivní diagnostiku a měření biologických veličin, které převyšují běžně dosahované parametry.
34. Přístroje pro výrobu nanovlákenných produktů pro medicínu.
35. Zdravotnické prostředky nové generace pro fyzikální intervence.
36. Přístroje pro chirurgii využívající fyzikálních energií.
37. Přístroje pro destrukci nádorových a jiných tkání pomocí vysokovýkonného fokusovaného ultrazvuku, elektromagnetického pole, laserového záření, případně jiných forem neionizujícího záření, přístroje aplikující rázovou vlnu.
38. Dialyzační přístroje.
39. Externí i interní kardiostimulátory.
40. Defibrilátory s vyšší bezpečností a účinností.
41. Přístroje pro desinfekci fyzikální cestou.
42. Výrobky pro regenerativní medicínu.
43. Prostředky pro rekonstrukční chirurgii.
44. Makroskopické biosenzory pro pokročilý biomedicínský screening.
45. Mikrosenzory a nanosenzory implantabilní do léčených tkání.
46. Terapeutické a stimulační prostředky
46.1. přístroje pro podporu periferního prokrvení,
46.2. lékařské fototerapeutické lampy,
46.3. flebologické kompresní prostředky pasivní i aktivní,
46.4. podpůrné prostředky pro stimulaci angiogeneze,
46.5. hypoxické a hyperoxické medicínské stimulátory.
47. Přístroje a spotřební materiál pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny.
48. Léčivé přípravky10).
 
Příloha 3
Výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie
1. Výzkum a vývoj s využitím technologie pokročilých materiálů nebo nanotechnologie
1.1. výzkum a vývoj nanomateriálů a jejich využití,
1.2. výzkum a vývoj materiálů a technologií pro detekci ionizujícího záření,
1.3. výzkum a vývoj technologií umožňujících včasnou detekci poškození materiálů,
1.4. výzkum a vývoj implantátů do kostí a dentálních implantátů, včetně jejich povrchových úprav a speciálních povrchů, a orgánových náhrad,
1.5. výzkum a vývoj pokročilých biokompatibilních materiálů.
2. Výzkum a vývoj s využitím pokročilé výrobní technologie
2.1. výzkum a vývoj technologií a zařízení pro měření, diagnostiku, kontrolu a metrologické účely v elektronice, elektrotechnice, strojírenství, informačních a telekomunikačních technologiích,
2.2. výzkum a vývoj v oblasti aditivní výroby a 3D tisku,
2.3. výzkum a vývoj využití vodíkových technologií,
2.4. výzkum a vývoj virtuálního modelování,
2.5. výzkum a vývoj související s bateriovým hodnotovým řetězcem.
3. Výzkum a vývoj s využitím biotechnologie
3.1. výzkum a vývoj pokročilých výrobních zařízení využitelných v biotechnologiích, zejména v bioreaktorech, při zplynování, fermentaci, plasmové technologii a membránové separaci,
3.2. výzkum a vývoj průmyslových biotechnologií a jejich využití ve strojírenství, energetice, hutnictví a chemické výrobě,
3.3. výzkum a vývoj biomateriálů a jejich využití,
3.4. výzkum a vývoj zaměřený na oblast bioniky a biomimetiky,
3.5. výzkum a vývoj technologií, systémů a zařízení využitelných v biotechnologiích a přírodních vědách,
3.6. výzkum a vývoj biomateriálů pro zdravotní účely, aditivní výrobu a lékařskou techniku,
3.7. výzkum a vývoj v oblasti cirkulární ekonomiky.
4. Výzkum a vývoj s využitím fotoniky, mikroelektroniky nebo nanoelektroniky
4.1. výzkum a vývoj bezpečné radiačně odolné nanoelektroniky,
4.2. výzkum a vývoj optických a elektronických prvků, systémů a zařízení využitelných v dopravě, dopravních prostředcích, družicových systémech a nosných raketách,
4.3. výzkum a vývoj zaměřený na využití elektronických a optoelektronických systémů a metod v zemědělství a potravinové výrobě, zejména elektrochemických metod, elektrokoagulace, dopravy, osvětlení a fluorescence,
4.4. výzkum a vývoj v oblasti výroby polovodičových substrátů pro elektronické aplikace,
4.5. výzkum a vývoj v oblasti výroby integrovaných obvodů,
4.6. výzkum a vývoj v oblasti návrhu digitálních integrovaných obvodů,
4.7. výzkum a vývoj volatilních a nevolatilních pamětí založených na integrovaných obvodech a jiných polovodičových technologiích,
4.8. výzkum a vývoj optických obvodů a jiných optických prvků určených pro výpočetní úlohy,
4.9. výzkum a vývoj hardwarových prvků kvantových sítí,
4.10. výzkum a vývoj polovodičových prvků kvantových počítačů,
4.11. výzkum a vývoj kvantových počítačů.
5. Výzkum a vývoj s využitím technologie umělé inteligence
5.1. výzkum a vývoj metod pro vytváření digitálních dvojčat,
5.2. výzkum a vývoj autonomních vozidel a jejich systémová architektura.
 
Příloha 4
Vybrané výrobky určené k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo ke snižování energetické náročnosti budov
1. Tepelná čerpadla včetně řídicích systémů.
2. Fotovoltaické systémy včetně řídicích systémů.
3. Solární termické systémy včetně řídicích systémů.
4. Solární hybridní systémy, rekuperační jednotky a teplovzdušné solární panely.
5. Jaderné reaktory a neozářené palivové články pro jaderné reaktory.
6. Parogenerátory a kondenzátory.
7. Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory.
8. Větrné turbíny.
9. Generátorová soustrojí poháněná energií větru.
10. Elektrolyzéry pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie, vodíkové palivové články.
11. Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie.
12. Bateriová úložiště pro elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů energie včetně řídicích systémů.
13. Izolační materiály používané jako tepelná izolace konstrukcí a rozvodů ve stavebnictví.
14. Dobíjecí stanice pro elektromobily, plnicí stanice pro vodíková elektrická vozidla.
15. Teplovodní kotle na biomasu a elektřinu pro vytápění vnitřních prostorů.
16. Výkonové čipy.
17. Trakční baterie pro elektrická vozidla včetně řídicích systémů.
18. Elektromotory pro elektrická vozidla.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
V řízeních o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 458/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
Čl.II nařízení vlády č. 89/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Na záměry získat investiční pobídku podle zákona o investičních pobídkách podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2) § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.
4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 79 zákoníku práce.
7) Čl. 1.3 sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).
8) § 74 až 78 zákona o obchodních korporacích.
9) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
10) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
11) Oddíly 21 a 26 a skupina 30.3 přílohy Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 8. 2019 – 2. 9. 2019)