22/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
22/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 19 odst. 7 písm. b) veterinárního zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb., vyhlášky č. 129/2009 Sb. a vyhlášky č. 51/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".
2. V § 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
3. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
4. V § 16 se odstavce 3 a 4 zrušují.
5. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.
6. § 18 až 24 se včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.
7. V příloze č. 3 části II Podrobná pravidla pro odběr úředních vzorků se v bodě 2.3.1.2. slova "podle § 23 této vyhlášky" zrušují.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019.
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020