203/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
203/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl.I
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona č. 57/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropské unie38) a".
Poznámka pod čarou č. 38 zní:
"38) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.".
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku".
3. V § 15 odst. 6 se slova "zákona o rodině" nahrazují slovy "občanského zákoníku".
4. V § 20 odst. 1 se slova "státní zástupce nebo opatrovníka" nahrazují slovy "státní zástupce".
5. § 42 včetně nadpisu zní:
 
"§ 42
Práva mladistvého
(1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
(2) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.
(3) Mladistvého je třeba též poučit o
a) stadiích trestního řízení a úloze orgánů činných podle tohoto zákona během těchto stadií,
b) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého být poučen o právech, která mladistvému náleží,
c) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého zúčastnit se těch úkonů, kterých se může podle zákona zúčastnit mladistvý,
d) ochraně jeho soukromí v trestním řízení,
e) povinnosti orgánů činných podle tohoto zákona se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat příčiny jeho provinění a skutečnosti významné pro posouzení jeho osobních, rodinných i jiných poměrů a
f) nutnosti konat hlavní líčení a veřejné zasedání v jeho přítomnosti, nejde-li o řízení proti uprchlému.
(4) Ve vhodných případech je třeba mladistvého poučit i o
a) tom, že může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak, že rozhodnutí o vzetí do vazby musí být řádně odůvodněno, dále o trvání vazby, o přezkoumávání důvodů vazby a o možnostech nahrazení vazby jiným opatřením a
b) podmínkách pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání.".
6. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 42a
Nutná obhajoba mladistvého
(1) Mladistvý musí mít obhájce
a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit,
b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném zasedání, nebo
c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném zasedání,
a to do dovršení osmnácti let věku.
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) musí mít mladistvý obhájce až do dovršení jednadvaceti let věku, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za vhodné s přihlédnutím k dosaženému stupni rozumové a mravní vyspělosti mladistvého a okolnostem případu.".
7. V § 43 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny bez zbytečného odkladu poučit zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého o právech, která mladistvému náleží; pominou-li důvody pro ustanovení opatrovníka podle odstavce 2, poučí se zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého o těch právech mladistvého, která lze v probíhajícím stadiu trestního řízení uplatnit.".
8. V § 43 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce ustanoví opatrovníkem osobu navrženou mladistvým; pokud mladistvý žádnou osobu nenavrhne nebo navrhne-li osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že nebude řádně hájit jeho zájmy, ustanoví předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce jinou vhodnou osobu, kterou může být zejména osoba blízká, zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže anebo advokát.".
9. V § 43 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.
10. V § 55 odst. 1 větě druhé se za slovo "pečlivostí" vkládají slova "a bez zbytečného odkladu".
11. V § 55 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , které, je-li to vhodné, zapojí do zjišťování poměrů mladistvého zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého".
12. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Orgány činné podle tohoto zákona provedou zjištění poměrů mladistvého opětovně, lze-li důvodně předpokládat, že se tyto poměry podstatně změnily.".
13. V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Je-li to vhodné, zapojí orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo Probační a mediační služba do vypracování této zprávy zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého.".
14. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Orgány činné podle tohoto zákona aktualizují zprávu podle odstavce 1 nebo ji vypracují opětovně, lze-li důvodně předpokládat, že se osobní, rodinné a sociální poměry mladistvého nebo jeho aktuální životní situace podstatně změnily.".
15. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Je-li to vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého vhodné a je-li to technicky možné, je o výslechu mladistvého pořizován obrazový a zvukový záznam.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
16. V § 69 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
"a) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání39),
39) § 179g a 179h trestního řádu.".
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
 
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl.II
V § 33 odst. 5 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se slova "obviněného o jeho právech poučit" nahrazují slovy "poučit obviněného o jeho právech, a to se zaměřením na probíhající stadium trestního řízení,".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o výkonu vazby
Čl.III
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 25 se číslo "18." nahrazuje slovem "osmnáctý".
2. V § 26 odst. 1 se za větu první vkládá věta "To platí i tehdy, dovrší-li mladistvý ve výkonu vazby osmnáctý rok svého věku, odůvodňují-li to jeho osobní poměry a není-li to v rozporu s nejlepšími zájmy ostatních společně umístěných mladistvých.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
v z. Schillerová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019