203/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.

Schválený:
203/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. září 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ústředních orgánů státní správy, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, odlišné úpravy některých pracovněprávních vztahů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.
(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví- -li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.
2. Nadpisy části první a oddílu prvního znějí:
 
"ČÁST PRVNÍ
POVINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první
Povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů
3. V § 2 odst. 1 se slovo "Orgány" nahrazuje slovy "Ústřední orgány státní správy" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby")
4. § 2 odst. 2 zní:
"(2) Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnické osoby odpovídá statutární orgán a u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v objektu více právnických osob a podnikajících fyzických osob, mohou se se souhlasem okresního úřadu dohodnout, že některé úkoly na úseku požární ochrany budou zajišťovat společně. Součástí dohody musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.
5. § 3 zní:
 
"§ 3
Povinnosti ústředních orgánů státní správy
Ústřední orgány státní správy v rozsahu své působnosti spolupracují s Ministerstvem vnitra při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.
Současně se vypouští dosavadní nadpis nad § 3.
6. Dosavadní poznámka č. 1) se vypouští.
7. § 4 a 5 se vypouštějí.
8. § 6 včetně nadpisu zní:
"Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
 
§ 6
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Vymezení činností a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedeno v příloze tohoto zákona.
(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje
a) zhodnocení možnosti vzniku a šíření požárů,
b) zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku,
c) stanovení způsobu účinné likvidace požárů,
d) návrh na opatření.
(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby předloží posouzení požárního nebezpečí před zahájením jimi provozované činnosti a u objektů podle odstavce 1 do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o jejich kolaudaci ke schválení orgánu vykonávajícímu státní požární dozor. Opatření stanovená na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny dodržovat. Změní-li se charakter provozované činnosti nebo charakter užívání objektu podle odstavce 1, zabezpečí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nové posouzení požárního nebezpečí.
(4) Odborně způsobilou osobou podle odstavce 1 se rozumějí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů, vedeném krajskými soudy, a fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé k výkonu této činnosti (§ 11).".
9. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:
 
"§ 6a
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu; u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany lze obstarávat, instalovat a používat pouze schválené druhy,
b) udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají, a udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany,
c) oznamovat bez odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu (okresnímu operačnímu středisku) každý požár vzniklý v objektech, které vlastní nebo užívají,
d) umožňovat orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu provedení kontroly zajištění požární ochrany a poskytovat jim požadované podklady a informace; plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požárního dozoru,
e) označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a odstraňovat zjištěné závady,
f) zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
g) mít k dispozici požárnětechnické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,
h) informovat jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.
 
§ 6b
Právní předpis stanoví
a) množství, druhy a způsob vybavení objektů právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby požární signalizací, hasicími zařízeními a dalšími věcnými prostředky požární ochrany, jakož i jejich montáž, údržbu, opravy a kontrolu,
b) druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany,
c) podrobnosti o způsobu posuzování požárního nebezpečí u právnických osob a podnikajících fyzických osob,
d) podrobnosti o pravidelném čistění a kontrole komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
10. § 7 včetně nadpisu a § 8 až 10 se vypouštějí.
11. Dosavadní poznámka č. 2) se vypouští.
12. § 11 zní:
 
"§ 11
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost fyzických osob k výkonu činností podle § 6 odst. 1 a § 16 odst. 1 se získává absolvováním vysoké školy ve studijním oboru požární ochrany nebo střední školy požární ochrany. Tato odborná způsobilost se získává též absolvováním odborné přípravy v oboru požární ochrany a složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Osvědčení o odborné způsobilosti těmto osobám vydává Ministerstvo vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra může osobám, které získaly odbornou způsobilost podle odstavce 1, osvědčení o odborné způsobilosti odejmout, vykazují-li ve své činnosti závažné nedostatky. O odnětí osvědčení o odborné způsobilosti rozhoduje Ministerstvo vnitra na návrh orgánu vykonávajícího státní požární dozor.
(3) Podrobnosti o ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení a ustavení komise stanoví právní předpis.
13. § 12 se vypouští.
14. § 13 zní:
 
"§ 13
Požární hlídka
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky
a) na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
b) v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím s výjimkou objektů uvedených v příloze tohoto zákona v bodu 2 písm. a),
c) v případech určených obcí, popřípadě okresním úřadem, zejména při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
(2) Úkolem požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.
15. § 14 se vypouští.
16. § 15 odst. 1 zní:
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby uvedené v § 6 odst. 1 a ústřední orgány státní správy jsou povinny zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem předepsanou dokumentaci požární ochrany.
17. § 16 zní:
 
"§ 16
Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby uvedené v § 6 odst. 1 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany. Odbornou přípravu zabezpečují prostřednictvím odborně způsobilých osob (§ 11).
(2) Školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení zaměstnanců se v přiměřeném rozsahu vztahuje i na fyzické osoby, které se s vědomím právnických osob a podnikajících fyzických osob zdržují na jejich pracovištích.
(3) Druhy, obsah a rozsah školení zaměstnanců o požární ochraně, jakož i druhy, obsah a rozsah odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany stanoví právní předpis.
18. § 17 odst. 1 písm. b) zní:
b) zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
19. V § 17 odst. 1 v písmenu e) a v písmenu f) se vypouštějí slova "rodinných domcích a v jiných".
20. V § 18 písm. d) se slova "národního výboru" nahrazují slovem "obce".
21. V § 19 se slova "národního výboru" nahrazují slovem "obce".
22. § 20 včetně poznámky č. 1) zní:
 
"§ 20
Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc
(1) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na
a) útvary a vojáky Armády České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,
b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,
c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.1)
(2) Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
23. Dosavadní poznámky č. 3) a 4) se vypouštějí.
24. V § 21 odst. 1 se ve větě třetí slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu" a ve čtvrté větě se slova "národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
25. § 21 odst. 2 zní:
"(2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.
26. Dosavadní poznámka č. 5) se vypouští.
27. V § 22 odst. 2 se za slova "Je-li to" vkládá slovo "nezbytně", slova "národním výborem, který" se nahrazují slovy "okresním úřadem nebo obcí, které", slovo "organizuje" se nahrazuje slovem "organizují" a za slovem "uvědoměn" se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení.".
28. V § 22 odst. 3 se slova "národní výbor, který" nahrazují slovy "okresní úřad nebo obec, které", slovo "organizuje" se nahrazuje slovem "organizují" a druhá věta se nahrazuje větou "To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.
29. § 22 odst. 4 včetně poznámky č. 2) zní:
"(4) O vstupu do objektů a zařízení Armády České republiky, Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby platí zvláštní předpisy.2)
2) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, § 22 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.
30. Dosavadní poznámka č. 6) se vypouští.
31. Nadpisy části druhé a oddílu prvního znějí:
 
"ČÁST DRUHÁ
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první
Orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost".
32. § 23 zní:
 
"§ 23
Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a okresní úřady. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také obce.
33. § 24 odst. 1 písm. c), d) a e) znějí:
"c) vykonává státní požární dozor a ve vztahu k okresním úřadům kontroluje výkon státního požárního dozoru,
d) zabezpečuje ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory okresů sestavení podkladů pro financování vybrané požární techniky, vybraných věcných prostředků požární ochrany a vybraných staveb,
e) zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování účelově vázaných finančních prostředků ze státního rozpočtu na pořízení investičního majetku pro hasičské záchranné sbory okresů,".
34. V § 24 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:
"f) stanoví koncepci rozvoje Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí určených požárním poplachovým plánem okresu k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen "vybrané obce"),
g) předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace ze státního rozpočtu České republiky pro hasičské záchranné sbory okresů a pro vybrané obce,".
35. V § 24 odst. 1 se vkládá za nové písmeno g) nové písmeno h), které zní:
h) řídí odbornou přípravu na úseku požární ochrany, Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena i) až m).
36. V § 24 odst. 1 písm. j) se vypouštějí slova "a provádí".
37. § 24 odst. 1 písm. m) zní:
"m) v dohodě s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období branné pohotovosti státu a řídí činnost na tomto úseku,".
38. V § 24 odst. 1 se za písmeno m) připojuje nové písmeno n), které zní:
"n) na vyžádání okresního úřadu poskytuje odbornou pomoc při posuzování dokumentace staveb zvláštního významu.
39. V § 24 odst. 2 se za slovo "staveb" připojují slova a technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
40. V § 25 odst. 1 se odkaz na poznámku č. 7) nahrazuje odkazem na poznámku č. 3); dosavadní poznámka č. 7) se označuje jako poznámka č. 3) a zní:
"3) § 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
41. § 26 včetně nadpisu a § 27 se vypouštějí.
42. § 28 zní:
 
"§ 28
Okresní úřad
(1) Okresní úřad plní tyto úkoly
a) vykonává státní požární dozor,
b) k zajištění hašení požárů a záchranných prací vydává požární poplachový plán okresu,
c) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany, pokud toto řízení není svěřeno tímto zákonem Ministerstvu vnitra,
d) řídí a organizuje odbornou přípravu, zejména velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a preventistů požární ochrany obcí,
e) zabezpečuje materiální a finanční potřeby hasičského záchranného sboru okresu a náklady sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, spojené se zásahy mimo jejich územní obvod,
f) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
g) koordinuje zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány a občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany ve svém územním obvodu,
h) organizuje požární ochranu pro období branné pohotovosti státu a zabezpečuje přípravu pro činnost v tomto období.
(2) K plnění úkolů státní správy na úseku požární ochrany zřizuje okresní úřad zvláštní orgán, okresního požárního radu. Okresního požárního radu jmenuje do funkce a odvolává přednosta okresního úřadu na návrh vrchního požárního rady České republiky.
(3) Zástupce okresního požárního rady jmenuje do funkce a odvolává přednosta okresního úřadu na návrh okresního požárního rady. Zástupce okresního požárního rady vykonává působnost okresního požárního rady v době, kdy ji okresní požární rada nemůže vykonávat.
(4) Obecně závaznou vyhláškou okresní úřad
a) vydává požární poplachový plán okresu,
b) stanoví podmínky k zabezpečení
1. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
2. požární ochrany v budovách zvláštního významu v souladu s požadavky stanovenými Ministerstvem vnitra podle § 24 odst. 2,
3. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
4. vodních zdrojů pro hašení požárů,
5. plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
43. § 29 zní:
 
"§ 29
Obec
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která provádí hašení požárů a záchranné práce ve svém územním obvodu,
b) zabezpečuje odbornou přípravu členů svých jednotek požární ochrany a požárních hlídek s výjimkou případů uvedených v § 28 odst. 1 písm. d),
c) zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany s výjimkou případů uvedených v § 28 odst. 1 písm. e),
d) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svého územního obvodu,
e) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
f) zřizuje ohlašovny požárů.
(2) Obec v přenesené působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly
a) provádí preventivní požární kontroly,
b) zabezpečuje podle požárního poplachového plánu okresu hašení požárů a záchranné práce mimo svůj územní obvod,
c) projednává přestupky ve věcech, které jsou jí na tomto úseku státní správy svěřeny,
d) zajišťuje na úseku požární ochrany úkoly stanovené pro období branné pohotovosti státu.
44. V § 30 písm. c) se slova "národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů a obcí".
45. § 31 zní:
 
"§ 31
Výkon státního požárního dozoru
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností ústředních orgánů státní správy, právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním dokumentace staveb a technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti,
c) posuzováním výrobků, které nebyly určeny ke schvalování státním zkušebnám, z hlediska jejich požární bezpečnosti,
d) posuzováním činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a posuzováním požárně bezpečnostních zařízení,
e) zjišťováním příčin vzniku požárů,
f) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a materiálně technického vybavení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob,
g) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a f) vyhotoví orgán vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být projednány s pověřeným pracovníkem ústředního orgánu státní správy, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.
(3) Podrobnosti o vykonávání státního požárního dozoru stanoví právní předpis.
46. § 32 včetně poznámky č. 4) zní:
 
"§ 32
(1) Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor
a) v ústředních orgánech státní správy z hlediska plnění jejich povinností stanovených v § 3,
b) posuzováním dokumentace staveb4) včetně technologií u staveb, které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů,
c) posuzováním výrobků, u nichž si posuzování vyhradí.
(2) Vyhradí-li si Ministerstvo vnitra podle odstavce 1 písm. c) k posouzení výrobek, jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které takový výrobek vyrábějí nebo dováží, povinny na svůj náklad předložit Ministerstvu vnitra vzorek výrobku v nezbytně nutném množství a s požadovanou dokumentací. Ministerstvo vnitra vrátí vzorky právnické osobě a podnikající fyzické osobě ve stavu, v jakém se nacházejí po zkouškách.
(3) Má-li výrobek závažné nedostatky z hlediska požární bezpečnosti, může Ministerstvo vnitra zakázat jeho výrobu, uvádění do oběhu nebo dovoz anebo uložit provedení jiných opatření.
4) Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.
47. Dosavadní poznámky č. 8) a 9) se vypouštějí.
48. § 33 a 34 se vypouštějí.
49. § 35 zní:
 
"§ 35
(1) Okresní úřad vykonává státní požární dozor u právnických osob a podnikajících fyzických osob uvedených v § 6 odst. 1, které podle výsledku posouzení požárního nebezpečí určí; státní požární dozor vykonává v rozsahu § 31 odst. 1, s výjimkou případů, kdy tento dozor přísluší Ministerstvu vnitra.
(2) Při posuzování výrobků postupuje okresní úřad způsobem uvedeným v § 32 odst. 2 a 3.
50. § 36 odst. 1 zní:
"(1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne o
a) vyloučení věci z užívání,
b) zákazu činnosti,
c) zastavení provozu.
51. § 37 zní:
 
"§ 37
Vydání rozhodnutí o zastavení provozu podle § 36 odst. 1 písm. c) musí být předem projednáno se statutárním orgánem právnické osoby, s podnikající fyzickou osobou anebo jejím odpovědným zástupcem.
52. V § 38 se slova "nebo obnovit zastavený provoz [§ 36 odst. 1 písm. b)]" nahrazují slovy "obnovit zakázanou činnost [§ 36 odst. 1 písm. b)] nebo obnovit zastavený provoz [§ 36 odst. 1 písm. c)]" a za slovo "rozhodl" se vkládají slova "o zákazu činnosti anebo".
53. § 39 zní:
 
"§ 39
Účelem preventivních požárních kontrol je prověrka dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
a) u právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž se nevykonává státní požární dozor,
b) v nebytových prostorách objektů ve vlastnictví nebo užívání fyzických osob.
54. § 40 zní:
 
"§ 40
(1) Obec vytváří k provádění preventivních požárních kontrol kontrolní skupiny. Do těchto skupin zařazuje zpravidla členy občanských sdružení působících na úseku požární ochrany, popřípadě i jiné osoby; přitom přihlíží zejména k jejich odborným předpokladům.
(2) Obec ustanovuje pro zabezpečení požární prevence a pro organizování a vyhodnocování preventivních požárních kontrol preventistu požární ochrany obce, zpravidla z členů občanských sdružení působících na úseku požární ochrany.
55. § 41 odst. 1 zní:
(1) Kontrolní skupiny při provádění preventivních požárních kontrol upozorní fyzické osoby a příslušné pracovníky právnických osob a podnikajících fyzických osob na zjištěné nedostatky, požadují jejich neodkladné odstranění a pro tyto účely poskytují potřebné informace a vysvětlení; nedostatky, které není možné odstranit neodkladně, uvedou v zápisu a oznamují obci.
56. V § 41 odst. 2 se v návětí slova "Místní národní výbor" nahrazují slovem "Obec".
57. § 41 odst. 2 písm. c) zní:
c) navrhuje okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zákazu činnosti a o zastavení provozu [§ 36 odst. 1 písm. b) a c)].
58. Nadpisy části třetí a oddílu prvního znějí:
 
"ČÁST TŘETÍ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první
Postavení a organizace Hasičského záchranného sboru České republiky".
59. § 43 zní:
 
"§ 43
(1) Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vzdělávací a technická zařízení Ministerstva vnitra, hasičské záchranné sbory okresů, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a hasičské záchranné sbory měst Brna, Ostravy a Plzně.
(2) Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
(3) Hasičský záchranný sbor České republiky je budován podle zásady nadřízenosti a podřízenosti. Ministr vnitra je představeným příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
60. § 44 zní:
 
"§ 44
(1) Úkoly Ministerstva vnitra na úseku požární ochrany plní ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které je součástí Ministerstva vnitra. V čele tohoto ředitelství je vrchní požární rada České republiky, kterého jmenuje do funkce a odvolává ministr vnitra.
(2) K plnění úkolů odborné a fyzické přípravy a k plnění úkolů uvedených v § 24 odst. 2 zřizuje Ministerstvo vnitra vzdělávací a technická zařízení.
(3) Úkoly uvedené v § 45 plní hasičský záchranný sbor okresu zřízený okresním úřadem. Hasičské záchranné sbory okresů jsou příspěvkovými organizacemi.
(4) Okresní požární rada je ředitelem hasičského záchranného sboru okresu. Zástupce okresního požárního rady je zástupcem ředitele hasičského záchranného sboru okresu.
61. § 45 zní:
 
"§ 45
(1) Hasičský záchranný sbor okresu
a) připravuje podklady pro výkon státní správy na úseku požární ochrany,
b) hasí požáry a poskytuje pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech; při tom se řídí požárním poplachovým plánem okresu,
c) provádí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra odbornou přípravu zejména velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a preventistů požární ochrany obcí,
d) organizuje a provádí preventivně výchovnou a propagační činnost na úseku požární ochrany,
e) poskytuje odborné, pohotovostní a další služby nebo práce (§ 97).
(2) Hasičský záchranný sbor okresu je řízen okresním úřadem; v otázkách výkonu služby na úseku požární ochrany je řízen Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra kontroluje, jak hasičský záchranný sbor okresu plní své úkoly na úseku požární ochrany.
62. Dosavadní poznámka č. 10) se vypouští.
63. § 46 zní:
 
"§ 46
(1) Vláda určí celkové početní stavy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
(2) Organizaci a početní stavy ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky stanoví ministr vnitra. Organizaci a početní stavy hasičských záchranných sborů okresů stanoví vrchní požární rada České republiky po projednání s přednostou okresního úřadu.
64. Nadpis oddílu druhého v části třetí zní:
"Pracovněprávní vztahy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
65. § 47 odst. 1 zní:
"(1) Příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník") může být jen státní občan České republiky, který je bezúhonný a zdravotně způsobilý pro předpokládaný druh práce v Hasičském záchranném sboru České republiky, dosáhl požadovaného vzdělání a dovršil věk 18 let.
66. § 48 odst. 1 zní:
"(1) Po vzniku pracovního poměru, nejdříve však po dovršení 18 let věku, skládá příslušník tento slib: "Slibuji, že budu chránit životy a zdraví občanů a majetek před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi. Při plnění svých povinností se budu řídit Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém jednání budu mít stále na zřeteli obecný zájem."
67. Nadpis § 49 zní: "Zkušební doba"; současně se vypouští odstavec 1 a zrušuje se číslování odstavců.
68. V § 50 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Za důležitou potřebu služby se podle tohoto zákona považuje zabezpečení prací spojených se zdoláváním požárů, záchrannými pracemi při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
69. § 51 zní:
 
"§ 51
Pracovní cesta při plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky
(1) Hasičský záchranný sbor okresu je povinen na požádání ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyslat potřebný počet příslušníků na pracovní cestu k plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky.
(2) Za mimořádné úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky podle tohoto zákona se považují úkoly, které nelze zabezpečit silami a prostředky příslušného hasičského záchranného sboru okresu při
a) zabezpečování požární ochrany při významných společenských a jiných akcích,
b) zdolávání závažných požárů a výkonu prací s tím bezprostředně souvisejících,
c) záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
d) zjišťování příčin vzniku požárů.
(3) K plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky může být příslušník vyslán na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby, nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Přitom může být pověřen i jinou prací, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě.
(4) Při plnění mimořádných úkolů na pracovní cestě podle odstavce 1 podléhá příslušník rozkazům a pokynům ředitele nebo vedoucích organizačních útvarů té organizační součásti Hasičského záchranného sboru České republiky, v jehož působnosti se mimořádné úkoly plní.
(5) Náklady spojené s vysláním příslušníka na pracovní cestu k plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky uhradí ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo hasičský záchranný sbor okresu, v jejichž působnosti se mimořádné úkoly plní.
(6) Jestliže hasičský záchranný sbor okresu, u kterého je příslušník v pracovním poměru, uhradil tomuto příslušníkovi škodu, ke které došlo při plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky, má nárok na náhradu vůči tomu hasičskému záchrannému sboru okresu, v jehož působnosti se mimořádné úkoly plní. Totéž platí, jestliže se mimořádné úkoly plní v působnosti ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
70. § 53 odst. 1 zní:
"(1) Příslušník je povinen vedle ostatních povinností vyplývajících z jeho pracovního poměru
a) plnit důsledně a přesně úkoly vyplývající ze základního poslání Hasičského záchranného sboru České republiky a z rozkazů a pokynů ředitelů a vedoucích organizačních útvarů tohoto sboru; splnění rozkazu odmítne pouze v případě, jestliže by jeho splněním spáchal trestný čin,
b) prohlubovat své odborné znalosti a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost; tyto prokazovat zkouškou odborné a fyzické způsobilosti,
c) dodržovat zásady služební zdvořilosti.
71. § 54 zní:
 
"§ 54
Odměny a kárná opatření
(1) Ministr vnitra, vrchní požární rada České republiky a ředitelé hasičských záchranných sborů okresů mohou podřízeným příslušníkům udělovat odměny a ukládat kárná opatření. Kárné opatření lze uložit za zaviněné závažné nebo opětovné porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy se příslušník takového porušení dopustil.
(2) Odměnami jsou
a) věcný dar,
b) peněžitá odměna,
c) mimořádné povýšení nebo jmenování do první důstojnické hodnosti.
(3) Kárnými opatřeními jsou snížení hodnosti o jeden stupeň na dobu jednoho roku nebo prodloužení doby výsluhy let v hodnosti o jeden rok.
(4) Přednosta okresního úřadu může udělovat odměny řediteli hasičského záchranného sboru okresu podle odstavce 2 písm. a) a b), zpravidla na návrh vrchního požárního rady České republiky. Odměnu podle odstavce 2 písm. c) uděluje řediteli hasičského záchranného sboru okresu vrchní požární rada České republiky.
(5) Kárná opatření podle odstavce 3 ukládá ředitel hasičského záchranného sboru nebo vrchní požární rada České republiky příslušný jmenovat a povyšovat příslušníka do hodnosti podle § 61 odst. 4.
(6) Dosahuje-li příslušník mimořádných pracovních výsledků, může mu příslušný ředitel hasičského záchranného sboru nebo vrchní požární rada České republiky po uplynutí šesti měsíců zbývající část kárného opatření prominout.
(7) Rozhodnutí o kárném opatření se vydává písemně a doručuje se příslušníkovi.
(8) Podrobnosti o udělování odměn a ukládání kárných opatření stanoví právní předpis.
72. § 55 odst. 2 a 3 znějí:
"(2) Příslušníkovi se poskytuje nejpozději po každých pěti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávka na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Při pracovní směně trvající 18 hodin se do pracovní doby započte dalších 30 minut. Jednotlivé přestávky na jídlo a oddech se započítávají do pracovní doby v rozsahu nejvýše dvě hodiny za směnu.
(3) Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a počátkem druhé směny může být příslušníkovi staršímu 18 let zkrácen až na šest hodin při likvidaci požárů, následků živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí a při nutném zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany.".
73. V § 55 se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Začátek a konec pracovní doby a rozvržení pracovní doby příslušníků stanoví právní předpis.".
74. V § 57 odst. 1 se slova "Náčelník správy Sboru požární ochrany" nahrazují slovy "Ředitel hasičského záchranného sboru okresu" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby a podnikající fyzické osoby".
75. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:
 
"§ 57a
Ozdravný pobyt
(1) Ozdravného pobytu k upevnění tělesného a duševního zdraví v trvání 14 kalendářních dnů nepřetržitě v kalendářním roce jsou povinni se zúčastnit příslušníci
a) starší 40 let, kteří konají zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou práci,
b) kteří vykonávají práci v hasičském záchranném sboru nejméně po dobu deseti let,
c) u nichž to rozhodne lékař.
(2) Ozdravný pobyt organizuje Ministerstvo vnitra. Účast na ozdravném pobytu se považuje za výkon práce.
(3) Druhy prací zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých a podrobnosti o zabezpečování ozdravného pobytu stanoví právní předpis.
76. § 58 zní:
 
"§ 58
(1) Některé administrativní a pomocné činnosti v Hasičském záchranném sboru České republiky vykonávají zaměstnanci, na které se nevztahují odchylky pracovněprávních vztahů od zákoníku práce. Těmto zaměstnancům nepřísluší stejnokroj a hodnosti.
(2) Činnosti podle odstavce 1, které vykonávají zaměstnanci, stanoví právní předpis.
77. § 60 zní:
 
"§ 60
Hodnosti
(1) Příslušníkům náležejí hodnosti.
(2) Stanoví se tyto hodnosti:
a) praporčické: rotný, rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík,
b) důstojnické: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník.
78. § 61 včetně nadpisu zní:
"Jmenování a povyšování do hodností
 
§ 61
(1) Po vzniku pracovního poměru je příslušník jmenován do hodnosti rotného; jestliže má úplné střední vzdělání, do hodnosti rotmistra, a jestliže má vysokoškolské vzdělání, do hodnosti podporučíka.
(2) Po vzniku pracovního poměru lze příslušníka jmenovat do vyšší hodnosti, než je uvedeno v odstavci 1, a to až do hodnosti, kterou dosáhl
a) v předchozím pracovním poměru v Hasičském záchranném sboru České republiky nebo v jednotce hasičského záchranného sboru podniku,
b) ve služebním poměru vojáka z povolání, příslušníka Policie České republiky nebo Vězeňské služby, jestliže pro funkci, do které má být zařazen, je tato hodnost plánována.
(3) Příslušník, který má vysokoškolské vzdělání, může být po vzniku pracovního poměru jmenován do hodnosti vyšší, než je uvedená v odstavci 1, jestliže jeho předchozí praxe odpovídá činnosti ve funkci, do které má být zařazen, a doba takové praxe je delší než součet doby výsluhy potřebné k dosažení vyšší hodnosti. Příslušník však může být jmenován nejvýše do hodnosti o jeden stupeň nižší, než je plánovaná hodnost pro tuto funkci.
(4) Do hodnosti rotný až kapitán jmenuje a povyšuje příslušníky příslušný ředitel hasičského záchranného sboru okresu. Do hodnosti major až plukovník jmenuje a povyšuje příslušníky vrchní požární rada České republiky. Ministr vnitra jmenuje a povyšuje do hodnosti vrchního požárního radu České republiky a jeho zástupce.
(5) Příslušník má nárok na povýšení, jestliže
a) vykonává po určenou dobu funkci, pro kterou je stanovena vyšší hodnost,
b) dosahuje dobrých výsledků ve službě,
c) uplynula mu určená doba výsluhy let v hodnosti,
d) splňuje podmínky požadovaného vzdělání nebo mu byl nedostatek tohoto vzdělání prominut.
(6) Povýšení do hodnosti plukovníka je výběrové.".
79. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:
 
"§ 61a
Příslušníkovi lze po dobu výkonu řídicí funkce mimořádně propůjčit vyšší hodnost, než která by mu náležela podle kvalifikačních předpokladů. Po pominutí důvodu k propůjčení hodnosti se příslušníkovi přiznává hodnost, která by mu náležela při dodržení pravidel povyšování (§ 61 odst. 5). Při propůjčování hodnosti se postupuje podle § 61 odst. 4.
80. V § 64 se za slova "stejnokroji příslušníků," vkládají slova podrobnosti při jmenování do hodnosti, povyšování a propůjčování hodnosti, jakož i
81. § 65 odst. 1 zní:
"(1) Jednotkami požární ochrany jsou
a) jednotka hasičského záchranného sboru okresu, která je složena z příslušníků,
b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále jen "zaměstnanec podniku"),
c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v těchto jednotkách požární ochrany jako své zaměstnání; tyto osoby jsou zpravidla členy občanských sdružení působících na úseku požární ochrany,
d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.".
82. V § 65 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členové jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků musí být starší 18 let.
(3) Ministerstvo vnitra může k plnění zvláštních úkolů na úseku požární ochrany zřídit jednotku Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
83. § 66 zní:
 
"§ 66
Jednotka hasičského záchranného sboru okresu
(1) Jednotka hasičského záchranného sboru okresu je součástí hasičského záchranného sboru okresu.
(2) V případech určených vládou může být zřízena jednotka hasičského záchranného sboru okresu i u právnické osoby.
84. § 67 zní:
 
"§ 67
Jednotka hasičského záchranného sboru podniku
(1) Jednotku hasičského záchranného sboru podniku zřizuje k plnění úkolů uvedených v § 70 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 6 odst. 1, kterou určí okresní úřad. Okresní úřad přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jmenuje a odvolává velitele této jednotky po vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou zrušit jednotku hasičského záchranného sboru podniku jen se souhlasem okresního úřadu.
85. § 68 včetně nadpisu zní:
Jednotky sborů dobrovolných hasičů
 
§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 6 odst. 1, kterou určí okresní úřad, zřizuje místo jednotky hasičského záchranného sboru podniku jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Okresní úřad přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí. Velitele této jednotky, po vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
(3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s okresním úřadem.
86. § 69 zní:
 
"§ 69
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kterou na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí určí okresní úřad, zřizuje místo jednotky požární ochrany požární hlídku.
(2) Obec může se souhlasem okresního úřadu zřídit místo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce požární hlídku.".
87. Za § 69 se doplňuje nový § 69a, který zní:
 
"§ 69a
(1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, hasičské záchranné sbory okresů a obce mohou sdružovat prostředky a na základě smlouvy o sdružení zřídit společnou jednotku požární ochrany. Druhy společných jednotek se stanoví podle toho, jakou jednotku jsou tyto osoby, sbory nebo obce, sdružující prostředky, povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1.
(2) Okresní úřad koordinuje zřizování společných jednotek požární ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy požadavky předpisů o požární ochraně.
88. V § 70 odst. 1 se za písmeno b) připojuje nové písmeno c), které zní:
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru okresu.
89. V § 70 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
(3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
90. V § 70 odst. 4 se slova "útvary Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "Policií České republiky".
91. V § 70 odst. 4 se odkaz na poznámku č. 11) nahrazuje odkazem na poznámku č. 5); dosavadní poznámka č. 11) se označuje jako poznámka č. 5) a zní:
"5) Např. § 16 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.".
92. V 71 1 se slovo "pracovníci" nahrazuje slovy "zaměstnanci podniku".
93. V § 71 odst. 2 se na konci věty slova "tomu národnímu výboru nebo organizaci, která jednotku zřídila" nahrazují slovy "zřizovateli této jednotky".
94. V § 71 odst. 3 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovy "zaměstnanců podniku".
95. § 72 odst. 1 zní:
"(1) Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.
96. V § 72 odst. 2 se slovo "pracovníci" nahrazuje slovy "zaměstnanci podniku".
97. V § 72 odst. 3 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci podniku"; v druhé závorce se za slova "§ 65 odst. 1 písm. c)" doplňují slova "a písm. d)"; odkaz na poznámku č. 12) na konci se nahrazuje odkazem na poznámku č. 6); dosavadní poznámka č. 12) se označuje jako poznámka č. 6).
98. V § 72 se za odstavec 4 doplňují nové odstavce 5 až 7, které znějí:
"(5) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování odborné způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí
a) Ministerstvo vnitra u příslušníků, u velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb jednotek hasičských záchranných sborů podniků a u osob vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků jako svoje zaměstnání,
b) okresní úřad u velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků.
(6) Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení odejmout, vykazuje-li odborně způsobilá osoba ve své činnosti závažné nedostatky.
(7) Podrobnosti o odborné způsobilosti, jejím ověřování a osvědčování, jakož i o vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti stanoví právní předpis.
99. § 73 odst. 1 zní:
"(1) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny si poskytovat při zdolávání požárů vzájemnou pomoc.
100. V § 73 odst. 2 věta druhá zní:
"Obdobné oprávnění má Ministerstvo vnitra při potřebě nasazení jednotek požární ochrany a věcných prostředků požární ochrany z více okresů, při poskytování mezistátní pomoci, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.".
101. V § 73 odst. 3 se slova "národních výborů" nahrazují slovem "obcí" a slova "v organizacích" se nahrazují slovy "u právnických osob a podnikajících fyzických osob".
102. V § 73 odst. 4 se odkaz na poznámku č. 13) nahrazuje odkazem na poznámku č. 7); dosavadní poznámka č. 13) se označuje jako poznámka č. 7) a zní:
"7) Např. vyhláška ministra zahraničních věcí č. 80/1971 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách.
103. Nadpis části páté zní:
SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI
104. § 74 zní:
 
"§ 74
Ministerstvo vnitra, okresní úřady, obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby při plnění úkolů podle tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.
105. Nadpis § 75 zní:
"Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany
106. V § 75 v návětí se slova "Svaz požární ochrany pomáhá národním výborům" nahrazují slovy "Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany pomáhají okresním úřadům a obcím
107. V § 75 písm. b) se slova "dobrovolných veřejných požárních sborů" nahrazují slovy "jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
108. § 75 písm. c) zní:
"c) se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a požárních hlídek, jakož i na odborné přípravě členů kontrolních skupin a preventistů požární ochrany obcí,
109. V § 75 písm. e) se slova "místních národních výborů" nahrazují slovem "obcí".
110. V § 75 písm. f) se slova "dobrovolných veřejných požárních sborů" nahrazují slovy "jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
111. § 75 písm. g) zní:
"g) se podílí na plnění úkolů při přípravě požární ochrany pro brannou pohotovost státu.
112. Nadpis části šesté zní:
POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB
113. § 76 včetně nadpisu zní:
Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
 
§ 76
(1) Okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 100 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
a) neoznačí pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, příslušnými příkazy, zákazy a pokyny,
b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany,
c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu jednotky požární ochrany a požárních hlídek,
d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,
e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem,
f) nezabezpečí vybavení objektu požární signalizací, hasicími zařízeními, požární technikou a jinými věcnými prostředky požární ochrany v množství a druzích odpovídajících požárnímu nebezpečí v objektech právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo tyto neudržuje v použitelném stavu,
g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoliv k tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo okresního úřadu,
h) neoznámí bez odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu vznik požáru v objektech, které jsou v jejím užívání,
i) nepodá písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor.
(2) Okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
a) nepředloží v zákonné lhůtě ke schválení posouzení požárního nebezpečí činností nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,
b) znemožní přístup k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany, zejména nesprávným uskladněním materiálů; neudržuje nástupní plochy ve stavu použitelném pro požární zásah,
c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,
d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany odborně způsobilou osobou nebo nezřídí požární hlídku,
e) nezřídí nebo smluvně nezajistí zřízení jednotky požární ochrany, ačkoliv k tomu byla povinna podle rozhodnutí okresního úřadu, nebo ji nevybaví potřebnou požární technikou a jinými věcnými prostředky požární ochrany nebo ji po-užívá k činnosti, která by mohla ohrozit její akceschopnost,
f) nedodrží opatření stanovená při posouzení požárního nebezpečí pro činnosti nebo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím,
g) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,
h) postupuje v rozporu s rozhodnutím, kterým byla zakázána výroba, uvádění do oběhu nebo dovoz anebo bylo uloženo provedení jiných opatření u výrobků vykazujících závažné nedostatky z hlediska požární bezpečnosti,
i) neposkytne na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany obce nebo okresního úřadu potřebnou věcnou pomoc, neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním požáru nebo záchrannými pracemi, ačkoliv k tomu byla povinna,
j) nedodržuje předpisy o skladování a manipulaci s hořlavými látkami,
k) nemá k dispozici požárnětechnické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,
l) neinformuje jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.
(3) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně porušila povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 a 2.
(4) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
(5) Uložením pokuty podle odstavců 1 až 3 zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu a postih jejich zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.
114. V § 77 odst. 2 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu" a vypouštějí se slova "České socialistické republiky".
115. § 78 zní:
 
"§ 78
(1) Přestupku se na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo
a) poruší právní předpisy nebo příkazy na jejich základě vydané o vybavení hasicími zařízeními a jinými věcnými prostředky požární ochrany,
b) neumožní nebo ztíží provedení preventivní požární kontroly nebo jiných opatření na úseku požární ochrany,
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydaného podle § 88 odst. 2 písm. a),
d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
e) nezajistí pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a neodstraní zjištěné závady,
f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená okresním úřadem nebo obcí na základě právních předpisů o požární ochraně,
g) poškodí, odstraní, zneužije nebo jinak sníží účinnost zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry nebo vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany,
h) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoliv k tomu je povinen,
i) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv k tomu je povinen podle rozhodnutí okresního úřadu nebo obce,
j) nedodrží právní předpisy o skladování a manipulaci s hořlavými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody,
k) poruší příkazy a zákazy o kouření a o manipulaci s otevřeným ohněm na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
l) neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo při záchranných pracích,
m) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,
n) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoliv nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
o) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
p) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
r) vypaluje plošně porosty.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) až i) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) až r) pokutu do 15 000 Kč.
116. V § 79 odst. 1 se odkaz na poznámku č. 14) nahrazuje odkazem na poznámku č. 8); dosavadní poznámka č. 14) se označuje jako poznámka č. 8) a zní:
"8) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
117. V § 79 odst. 2 se slova "národního výboru, který ji uložil" nahrazují slovy "obce nebo okresního úřadu, které ji uložily".
118. V § 80 odst. 1 písm. a) se slova "dobrovolném veřejném požárním sboru" nahrazují slovy "jednotce sboru dobrovolných hasičů obce".
119. V § 80 odst. 1 se odkaz na poznámku č. 15) nahrazuje odkazem na poznámku č. 9); dosavadní poznámka č. 15) se označuje jako poznámka č. 9) a zní:
"9) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
120. V § 80 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
121. V § 81 odst. 1 se vypouštějí slova "České socialistické republiky".
122. V § 81 odst. 2 se slova "pracovníkovi jednotky požární ochrany" nahrazují slovy "zaměstnanci podniku" a slova "dobrovolného závodního požárního sboru" nahrazují slovy "jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku".
123. § 81 odst. 3 zní:
"(3) Jednorázové mimořádné odškodnění zaměstnancům podniku, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, jakož i jiným zaměstnancům právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a pozůstalým po nich poskytuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pokud ke škodě na zdraví došlo v souvislosti s činností jejich jednotek požární ochrany na vlastní nemovitosti nebo v jejich vlastních objektech. V ostatních případech poskytuje jednorázové mimořádné odškodnění Ministerstvo vnitra.
124. V § 82 se slovo "Občan" nahrazuje slovy "Právnická nebo fyzická osoba" a slovo "mu" se nahrazuje slovem "jí".
125. V § 83 odst. 1 se slovo "Občanovi" nahrazuje slovy "Právnické nebo fyzické osobě" a slovo "mu" se nahrazuje slovem "jí".
126. V § 83 odst. 2 se slova "občanovi, jehož" nahrazují slovy "právnické nebo fyzické osobě, jejíž".
127. V § 84 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".
128. § 84 odst. 2 zní:
"(2) Jestliže vznikla právnické nebo fyzické osobě věcná škoda v souvislosti s pomocí poskytnutou v zájmu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, má okresní úřad vůči této právnické osobě nebo této podnikající fyzické osobě právo na náhradu toho, co právnické nebo fyzické osobě poskytl.
129. V § 85 odst. 1 se v návětí slova " , krajského národního výboru a okresního národního výboru" nahrazují slovy "a okresního úřadu" a slova "místního národního výboru" se nahrazují slovem "obce".
130. V § 85 odst. 1 písm. a) se slova "Československé lidové armády, vojsk Ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy" nahrazují slovy "Armády České republiky, Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby".
131. V § 85 odst. 1 písm. b) se na konci připojují slova "která vykonává státní správu na tomto úseku,".
132. V § 85 odst. 2 se slova " , krajského národního výboru a okresního národního výboru" nahrazují slovy "a okresního úřadu".
133. V § 86 a 87 se slova "Československá socialistická republika" nahrazují slovy "Česká republika".
134. V § 88 odst. 1 se slova "organizací a občanů" nahrazují slovy "právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob".
135. V § 88 odst. 2 se v úvodu věty slova "závodních požárních útvarů" nahrazují slovy "jednotek hasičských záchranných sborů podniků", slova "dobrovolných veřejných požárních sborů nebo dobrovolných závodních požárních sborů" se nahrazují slovy "jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků".
136. § 88 odst. 2 písm. b) zní:
"b) vyzvat fyzickou osobu, u níž je podezření, že porušila předpisy o požární ochraně, aby prokázala svoji totožnost,".
137. V § 88 odst. 2 se za písmeno b) doplňuje nové písmeno c), které zní:
"c) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.
138. V § 89 odst. 2 písm. a) se slova "náčelník správy Sboru požární ochrany" nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky a ředitel hasičského záchranného sboru okresu".
139. V § 89 odst. 2 písm. b) se slova "náčelník správy Sboru požární ochrany okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresní požární rada".
140. V § 90 se odkaz na poznámku č. 16) nahrazuje odkazem na poznámku č. 10); dosavadní poznámka č. 16) se označuje jako poznámka č. 10) a zní:
"10) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.".
141. V § 91 odst. 1 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovy "zaměstnanců podniků".
142. V § 91 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.
143. V § 92 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovy "zaměstnanců podniků".
144. V § 93 odst. 1 se slovo "Pracovníkům" nahrazuje slovy "Zaměstnancům podniků", slova "závodních požárních útvarů" nahrazují slovy "jednotek hasičských záchranných sborů podniků" a slova "závodnímu požárnímu útvaru" se nahrazují slovy "jednotce hasičského záchranného sboru podniku".
145. V § 93 odst. 2 se slova "dobrovolných veřejných požárních sborů a dobrovolných závodních požárních sborů" nahrazují slovy "jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků".
146. V § 93 odst. 3 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovy "zaměstnanců podniku".
147. § 94 včetně poznámek č. 11) a 12) zní:
 
"§ 94
Působnost hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně
(1) Působnost okresních úřadů podle tohoto zákona vykonává na území hlavního města Prahy hlavní město Praha.11)
(2) Působnost okresních úřadů podle tohoto zákona na území Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město vykonávají magistráty těchto měst, není-li dále stanoveno jinak.12)
(3) Působnost přednosty okresního úřadu podle tohoto zákona vykonávají v hlavním městě Praze rada zastupitelstva a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň rady těchto měst.
(4) Působnost okresního požárního rady a jeho zástupce vykonává v hlavním městě Praze požární rada hlavního města Prahy a jeho zástupce. Požárního radu hlavního města Prahy jmenuje do funkce a odvolává rada zastupitelstva na návrh vrchního požárního rady České republiky. Zástupce požárního rady hlavního města Prahy jmenuje do funkce a odvolává rada zastupitelstva na návrh požárního rady hlavního města Prahy.
(5) Působnost okresního požárního rady a jeho zástupce vykonává ve městech Brno, Ostrava a Plzeň městský požární rada a jeho zástupce. Městského požárního radu jmenuje do funkce a odvolává rada města na návrh vrchního požárního rady České republiky. Zástupce městského požárního rady jmenuje do funkce a odvolává rada města na návrh městského požárního rady.
(6) Úkoly hasičského záchranného sboru okresu plní v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň hasičské záchranné sbory těchto měst, které zřizují jejich zastupitelstva jako příspěvkové organizace.
11) § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 5 odst. 4 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění č. 403/1992 Sb.).".
Současně se vypouští dosavadní poznámka č. 17).
148. § 95 zní:
 
"§ 95
Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
Na rozhodování podle § 32 odst. 1 písm. b) a c), § 54 odst. 7 a § 73 odst. 2 tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.".
Současně se vypouští dosavadní poznámka č. 18).
149. § 96 zní:
 
"§ 96
Vznikne-li pochybnost o povinnosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle § 6, 6a, § 13 odst. 1, § 15 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 73 odst. 2, rozhodne o této povinnosti okresní úřad.".
150. § 97 zní:
 
"§ 97
Hasičský záchranný sbor okresu a jednotky požární ochrany mohou poskytovat odborné, pohotovostní a další služby nebo práce za úplatu za předpokladu, že se jedná o práce související se základní náplní jejich činností a že nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti a plnění základních úkolů. Jiné činnosti mohou vykonávat, jen pokud to umožňují zvláštní předpisy.".
151. § 98 včetně nadpisu, § 99 a 100 se vypouštějí. Současně se vypouští dosavadní poznámka č. 19).
152. § 101 včetně nadpisu zní:
"Závěrečná ustanovení
 
§ 101
Ministerstvo vnitra vydá
a) právní předpisy k provedení § 6b písm. a), b) a c), § 11 odst. 3, § 15 odst. 2, § 16 odst. 3, § 17 odst. 4, § 24 odst. 2, § 30, § 31 odst. 3, § 42, § 57 odst. 2, § 65 odst. 4, § 70 odst. 5, § 71 odst. 3, § 72 odst. 4 a 7 a § 88 odst. 3 tohoto zákona,
b) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným odborovým orgánem právní předpisy k provedení § 47 odst. 3, § 53 odst. 2, § 54 odst. 8, § 55 odst. 4, § 56 odst. 6, § 57a odst. 3 a § 58 odst. 2 tohoto zákona,
c) v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí právní předpis k provedení § 25 odst. 3 tohoto zákona,
d) po projednání s Ministerstvem obrany právní předpis k provedení § 64 a § 93 odst. 3 tohoto zákona.".
153. Za § 101 se doplňuje nový § 101a, který zní:
 
"§ 101a
Ministerstvo hospodářství vydá v dohodě s Ministerstvem vnitra právní předpis k provedení § 6b písm. d) a § 17 odst. 1 písm. b).".
154. § 102 se vypouští.
155. Pokud se v tomto zákoně používá slovo "organizace"", nahrazuje se slovy "právnická osoba" vyjma ustanovení § 50 odst. 2 a § 56 odst. 5. Pokud se používá slovo "občan", nahrazuje se slovy "fyzická osoba" vyjma ustanovení § 47 odst. 1, § 48 odst. 1, § 80 odst. 1 a § 91. Pokud se používají slova "vedoucí organizace", nahrazují se slovy "statutární orgán právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba anebo její odpovědný zástupce". Pokud se používá slovo "pracovník", nahrazuje se slovem "zaměstnanec". Pokud se používají slova "obecně závazný právní předpis", nahrazují se slovy "právní předpis".
Čl.II
1. Správy Sboru požární ochrany a útvary Sboru požární ochrany okresních úřadů, správy Sboru požární ochrany a útvary Sboru požární ochrany hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně zřízené podle dosavadních předpisů se považují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za hasičské záchranné sbory okresů a těchto měst podle tohoto zákona.
2. Závodní požární útvary se považují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za jednotky hasičských záchranných sborů podniků podle tohoto zákona.
3. Dobrovolné veřejné požární sbory a dobrovolné závodní požární sbory se považují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků podle tohoto zákona.
4. Příslušníci správ a útvarů Sboru požární ochrany okresních úřadů a příslušníci správ a útvarů Sboru požární ochrany hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně se považují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona za příslušníky a zaměstnance hasičských záchranných sborů okresů a těchto měst. Složení slibu u příslušníků zabezpečí vrchní požární rada České republiky a ředitelé hasičských záchranných sborů okresů nejpozději do jednoho měsíce po nástupu příslušníků do práce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou povinny zabezpečit posouzení požárního nebezpečí (§ 6 odst. 1) do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
 
Příl.
ČINNOSTI A OBJEKTY SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
1. Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti, při nichž se
a) používají, zpracovávají nebo skladují za běžných provozních podmínek pevné hořlavé látky, které svou velikostí, formou, množstvím nebo podmínkami uložení mohou zvyšovat podstatně intenzitu a šíření případného požáru,
b) používají, zpracovávají nebo skladují stébelnaté provzdušněné suché hořlavé látky,
c) usazuje při výrobě nebo manipulaci hořlavý prach v souvislé vrstvě nejméně 1 mm vysoké, schopné šířit požár, nebo při výrobě, případně manipulaci vzniká hořlavý prach v takové míře, že je trvale v ovzduší a vznik výbušné koncentrace nelze vyloučit,
d) vyrábějí, používají, zpracovávají, přečerpávají, dopravují nebo skladují hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 100 C v množství větším než 250 litrů,
e) vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny nebo hořlavé a hoření podporující plyny,
f) používají látky, které při styku se vzduchem nebo vodou nebo vzájemně mezi sebou se mohou vznítit nebo mohou uvolnit hořlavé páry nebo plyny, které mohou ve směsi se vzduchem vytvořit výbušnou směs,
g) požární riziko u výrobních nebo skladovacích prostorů vyjadřuje dobou trvání požáru větší než 90 minut, nebo činnosti, při nichž se požární riziko u ostatních občanských a jiných prostor vyjadřuje nahodilým požárním zatížením větším než 90 kg/m2,
h) používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v přítomnosti hořlavých látek tuhého, kapalného nebo plynného skupenství.
2. Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se považují objekty
a) sloužící k bydlení a ubytování o devíti a více nadzemních podlažích nebo o celkové výšce větší než 27 m,
b) v nichž se může v kterémkoliv prostoru současně vyskytovat více než 200 osob (např. divadla, obchodní domy, hotely, kina),
c) u nichž je v případě požáru ztížena evakuace osob o kapacitě větší než 50 osob s omezenou schopností pohybu (např. ústavy sociální péče, nemocnice, domovy, penziony, dětské jesle, mateřské školy, základní školy).