202/1995 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

Schválený:
202/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 11. srpna 1995
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
 
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) elektrické zařízení zařízení k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu a spotřebě elektrické energie,
b) obsluhu elektrického zařízení činnosti a úkony spojené s provozem elektrického zařízení, jakými jsou například spínání, regulování, sledování údajů trvale umístěných přístrojů, synchronizování, výměna závitových a přístrojových pojistek,
c) prohlídku elektrického zařízení vizuální prohlídka a smyslová kontrola stavu elektrického zařízení a kontrola jeho činnosti,
d) práci na elektrickém zařízení montáž, revize, opravy a údržba elektrického zařízení, jakož i všechny úkony pro zajišťování pracoviště a měření přenosnými přístroji,
e) práci na elektrickém zařízení pod napětím práce, při které je osoba v přímém styku s živými částmi elektrického zařízení nebo je v nebezpečné zóně kteroukoliv částí těla nebo nástrojem, přístrojem nebo zařízením, se kterými pracuje,
f) práci na elektrickém zařízení bez napětí práce na elektrickém zařízení nebo jeho částech, které nejsou pod napětím ani není na nich nebezpečný náboj, včetně opatření, jimiž bylo zajištěno, že nehrozí nebezpečný elektrický proud,
g) nebezpečnou zónu prostor kolem elektrického zařízení nebo jeho částí pod napětím, ve kterém úroveň izolace není zajištěna tak, aby zabránila vzniku nebezpečí od tohoto zařízení,
h) bezpečnou vzdálenost vzdálenost pro bezpečnou práci mimo nebezpečnou zónu stanovenou s přihlédnutím ke druhu vykonávané práce, dosažené kvalifikace a velikosti napětí na elektrickém zařízení,
i) zábranu překážka zabraňující v přístupu a styku s elektrickým zařízením,
j) práci s dohledem práce na elektrickém zařízení určenou osobou podle podrobných pokynů obsahujících potřebná bezpečnostní opatření a pod kontrolou pověřené osoby,
k) práci s dozorem práce na elektrickém zařízení, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem,
l) bezpečnostní příkaz (dále jen "příkaz B") příkaz k provedení nutných technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti práce na elektrickém zařízení,
m) zajištění pracoviště souhrn úkonů potřebných k vytvoření podmínek bezpečné práce na elektrickém zařízení (vypnutí, odpojení, odzkoušení beznapěťového stavu, zkratování apod.),
n) pracovní pomůcky pomůcky sloužící k zajištění práce a obsluhy na elektrických zařízeních (zkratovací a zemnicí zařízení, vybíjecí zařízení, izolační spínací tyče, fázovací tyče, zkoušečky napětí, měřicí přístroje, lana, izolované nářadí apod.),
o) prokazatelný způsob seznámení písemný záznam o seznámení zaměstnance s právním předpisem, pravidlem nebo pokynem, jakož i pracovním příkazem podepsaný zaměstnancem s uvedením jeho obsahu a doby vydání.
 
§ 3
Obsluha elektrického zařízení
(1) Obsluhovat elektrická zařízení mohou jen zaměstnanci, kteří byli s tímto zařízením prokazatelně seznámeni.
(2) Zaměstnanec obsluhující elektrické zařízení se smí dotýkat jen těch částí elektrického zařízení, které jsou určeny k obsluze, například rukojeti vypínačů, táhla odpínačů, páčky nebo tlačítka spínačů.
(3) Zaměstnanec obsluhující elektrické zařízení se nesmí přiblížit k částem elektrického zařízení pod napětím blíže než na bezpečnou vzdálenost; bezpečné vzdálenosti jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.
(4) Při poškození elektrického zařízení nebo poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví, musí zaměstnanec obsluhující elektrické zařízení učinit opatření, která toto nebezpečí vyloučí nebo alespoň sníží. Zaměstnanec obsluhující elektrické zařízení ohlásí poškození nebo poruchu zařízení zaměstnavateli.
 
§ 4
Práce na elektrickém zařízení
(1) Práce na elektrickém zařízení se mohou provádět zásadně bez napětí. Pod napětím lze pracovat pouze tehdy, pokud nelze potřebnou část elektrického zařízení nebo celé zařízení vypnout, jsou-li zařízení přehledná a části, na nichž se má pracovat, přístupné.
(2) Práce na zařízení, které nebylo dosud připojeno pod napětí, kde však nelze vyloučit ze souběžného nebo křižujícího vedení vznik nebezpečného napětí indukcí, se považují za práce pod napětím.
(3) Práce na elektrickém zařízení pod napětím nesmí být prováděny v prostorách těsných, vlhkých, mokrých, v prostorách se zvýšenou agresivitou, dále na všech pracovištích venku za deště, bouřky, mlhy, vichřice a sněžení, pokud zvláštní předpis1) nestanoví jinak.
(4) Při pracech v blízkosti částí elektrického zařízení pod napětím a při pracech na částech pod napětím smí být nechráněná pouze ta část elektrického zařízení, na které se pracuje. Ostatní části musí být chráněny zábranami.
(5) Práce na elektrickém zařízení s napětím nad 1000 V jsou zakázány, pokud by zaměstnanec byl nucen pracovat na tomto zařízení v předklonu nebo v jiné nestabilní poloze.
 
§ 5
Bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení bez napětí
(1) Práce na elektrickém zařízení bez napětí může vykonávat osoba poučená2) s dohledem, případně osoba s vyšší kvalifikací.
(2) Před zahájením práce na elektrickém zařízení bez napětí se elektrické zařízení musí zajistit vypnutím, případně vypnutím a odpojením. Elektrické zařízení se musí vypnout, případně vypnout a odpojit ze všech stran možného napájení. V místě, kde se elektrické zařízení vypne nebo odpojí, umístí zaměstnanec bezpečnostní tabulku: "Nezapínat, na zařízení se pracuje". Kde nelze vyloučit nežádoucí zapnutí, musí být vypínač, odpínač nebo odpojovač uzamčen nebo jinak zajištěn, stykače musí být zajištěny rozpojením ovládacích obvodů, u tlakovzdušných pohonů musí být uzavřeny ventily tlakovzdušného ovládání, rozpojeny ovládací obvody a vypnuto dálkové ovládání.
(3) V případě práce na silovém obvodu elektrického zařízení se musí vyjmout pojistkové vložky.
(4) Po vypnutí, případně odpojení elektrického zařízení zaměstnanec ověří zkoušečkou nebo měřicím přístrojem, že elektrické zařízení nebo jeho část, na níž se má pracovat, je ve všech pólech nebo fázích bez napětí. Od tohoto ověření beznapěťového stavu lze upustit, když bude možnost zjistit vypnutý stav jiným spolehlivým způsobem. Zkratovací zařízení se může instalovat až po ověření beznapěťového stavu, a to tak, že se nejdříve spojí se zemí a potom se připojí na všechny vodiče vypnutého zařízení.
(5) Zkratování a uzemnění elektrického zařízení se provede ze všech stran možného napájení a zároveň se učiní taková opatření, aby nikdo nemohl vstoupit na místo s částmi pod napětím. Při práci na elektrickém zařízení je nutno vyznačit únikové cesty, které musí zůstat trvale volné.
 
§ 6
Bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení v blízkosti části pod napětím
(1) Práce na elektrickém zařízení v blízkosti části pod napětím může vykonávat osoba znalá,3) případně osoba s vyšší kvalifikací.
(2) Při práci na elektrickém zařízení v blízkosti části pod napětím musí být dodržena bezpečná vzdálenost. Není-li možno bezpečnou vzdálenost dodržet, musí být část pod napětím chráněna kryty nebo zábranami, které vyloučí dotyk s živou částí.
(3) Práci na elektrickém zařízení mohou osoby poučené vykonávat
a) na elektrickém zařízení do 1000 V při dodržení bezpečné vzdálenosti s dohledem osoby pro samostatnou činnost,4)
b) na elektrickém zařízení nad 1000 V pod dozorem osoby pro samostatnou činnost.
 
§ 7
Bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení pod napětím
(1) Práce na elektrickém zařízení pod napětím do 1000 V může provádět osoba znalá.
(2) Práce na elektrickém zařízení pod napětím nad 1000 V mohou být prováděny nejméně dvěma osobami znalými, z nichž alespoň jedna je osobou pro samostatnou činnost, která je současně pověřena výkonem dozoru.
(3) Práce na elektrickém zařízení pod napětím na základě příkazu B mohou být prováděny
a) u zařízení nad 1000 V nebo v jeho blízkosti, pokud je vzdálenost menší než bezpečná;
b) u zařízení do 1000 V, jsou-li
- společné prostory elektrického zařízení do 1000 V se zařízením nad 1000 V,
- vodiče venkovního vedení elektrického zařízení do 1000 V v souběhu s vedením nad 1000 V nebo jej křižují a může tak vzniknout nebezpečné indukované napětí.
(4) Na základě příkazů B musí být také prováděny práce na elektrickém zařízení do 1000 V pod napětím, jsou-li
a) společné prostory elektrického zařízení do 1000 V se zařízením nad 1000 V,
b) vodiče venkovního vedení elektrického zařízení do 1000 V v souběhu s vedením nad 1000 V nebo jej křižují a může vzniknout nebezpečné indukované napětí.
(5) Příkaz B vydává zaměstnanec určený provozovatelem. Příkaz B se vydává pouze pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu s dohledem nebo dozorem určené osoby na práce na elektrickém zařízení pod napětím a je platný 24 hodin od okamžiku zahájení prací na zajištění pracoviště. U dlouhotrvajících prací, kdy elektrické zařízení zůstane trvale odpojeno a pokud nedošlo ke změně určené osoby, může být příkaz B vydán na delší dobu, nejdéle však na jeden týden. Platnost příkazu B končí posledním úkonem, pro který byl příkaz B vydán, vždy však uplynutím doby. Pokud jsou příkazy B vydány na související práce pro několik skupin, musí se evidovat na jednom místě u určeného zaměstnance, který práce koordinuje.
(6) Příkaz B musí obsahovat
a) číslo příkazu,
b) datum a hodinu jeho vydání,
c) jméno a podpis zaměstnance, který příkaz vydal,
d) jméno a podpis zaměstnance pověřeného dozorem nebo dohledem včetně data a hodiny převzetí příkazu B,
e) jména a podpisy zaměstnanců, kteří jsou povinni zajistit pracoviště,
f) jména a podpisy členů pracovní skupiny,
g) místo a druh práce,
h) způsob a postup zajištění pracoviště,
i) upozornění a označení nejbližších míst, kde jsou části elektrického zařízení pod napětím.
(7) Příkaz B musí být vyhotoven a předává se prokazatelně určeným zaměstnancem
a) telekomunikačními prostředky,
b) osobně,
c) poslem.
(8) Od vydání příkazu B je možno upustit
a) v nebezpečí z prodlení, zejména v případě ohrožení lidského života,
b) pokud je příkaz B nahrazen vydáním pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákoníku práce,
c) při ověřování beznapěťového stavu na elektrickém zařízení vypnutém, ale nezajištěném.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
v z. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.
náměstek
 
Příl.
Velikosti nebezpečné zóny a bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení   Přehled vzdáleností v závislosti na napětí živých částí
           elektrických zařízení

----------------------------------------------------------------
Jmenovité  Nejvyšší  Vzdušné   Vzdušné   Vzdušné
napětí   napětí   vzdálenosti vzdálenosti vzdálenosti
UN     UM     D1      D3      D2
----------------------------------------------------------------
kV     kV     mm      mm      mm
----------------------------------------------------------------
1      1      0      400     400
----------------------------------------------------------------
3      3,6    60      500     560
----------------------------------------------------------------
6      7,2    90      500     590
----------------------------------------------------------------
10      12    120      500     620
----------------------------------------------------------------
30      36    320      800     1120
----------------------------------------------------------------
45      52    480      900     1380
----------------------------------------------------------------
110     123   1100     1500     2600
----------------------------------------------------------------
220     245   2100     2500     4600
----------------------------------------------------------------
400     420   3400     3600     7000
----------------------------------------------------------------
1) § 216, 225 a 244 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. § 68, 77 a 96 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. § 34, 43 a 57 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.
2) § 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
3) § 5 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.
4) § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.

Související dokumenty