20/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Schválený:
20/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se mění takto:
1. V § 3 písm. f) bodu 1 se slova „s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby“ zrušují.
2. V § 3 písm. f) bod 4 zní:
„4. stavba pro skladování minerálních hnojiv,“.
3. V § 3 písm. f) se doplňují body 5 a 6, které znějí:
„5. stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
6. příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin,“.
4. V § 3 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) havarijní jímkou - jímka, záchytná vana nebo nádrž, určená k zadržení závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené.“.
5. V § 11 odstavce 3 až 5 znějí:
„(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.
(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.
(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m
3
/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO
2
, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.“.
6. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
(7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.
7. V § 13 odst. 1 se slova „obytné místnosti“ nahrazují slovy „všechny byty“.
8. V § 13 odst. 2 se věta první zrušuje.
9. V § 14 odst. 3 se slova „a příček“ nahrazují slovy „ , příček a stropů“.
10. V § 20 odstavec 2 zní:
„(2) Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliže jejich vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost splňují minimální požadavky dané normovými hodnotami.“.
11. V § 26 odst. 1 se slova „Konstrukce výplní“ nahrazují slovem „Výplně“.
12. V § 26 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami.
(3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby10).“.
13. V § 34 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „splňovat“ vkládají slova „v souladu s normovými hodnotami“.
14. V § 34 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Minimální vybavení bytu elektrickým zařízením a přístroji je dáno normovými hodnotami.“.
15. V § 43 odstavec 5 zní:
„(5) Předsíň pokoje hosta musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje hosta oddělena dveřmi.“.
16. V § 44 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení.“.
17. V § 47 odst. 5 se za slovo „par“ vkládají slova „a nebezpečí výbuchu“.
18. V § 50 odst. 5 písm. a) se slova „s těmito“ nahrazují slovy „se závadnými“.
19. V § 53 se v nadpisu zrušují slova „a přípravků na ochranu rostlin“.
20. V § 53 se odstavec 6 zrušuje.
21. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:
 
㤠53a
Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin
(1) Základní zabezpečení staveb musí zamezit samovolnému pronikání látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního terénu a podloží a následně do povrchových a podzemních vod
a) nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku se závadnými látkami,
b) odkanalizováním, případně stavebními úpravami znemožňujícími únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo splachem.
(2) Stavby musí být členěny na
a) úsek příjmu a vyskladnění přípravků a prostředků na ochranu rostlin se zastřešenou manipulační plochou s rampou a záchytným havarijním prostorem,
b) úsek skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin pro oddělené skladování jednotlivých druhů, prázdných znečištěných obalů pro zpětný odběr30), úsek musí být samostatně odvětratelný s možností temperování a sledování teploty vzduchu,
c) úsek pomocných a hygienických provozů samostatně odvětratelný s možností temperování, zejména umývárny, WC a šatny.
(3) Podlaha musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků, s povrchem umožňujícím snadné čištění a vyspádovaná do samostatné havarijní jímky.
(4) Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované přípravky.
(5) Stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin musí být vybavena havarijní jímkou, která musí mít povrch odolný proti chemickým účinkům uskladněných přípravků a musí být zabezpečena proti přítoku srážkové vody z okolních ploch a proti pronikání podzemní vody. Musí být dimenzována minimálně na 10 % celkového objemu skladovaných kapalin, avšak nejméně na celý objem jednoho největšího skladovaného přepravního obalu nebo nádoby.
(6) Podlaha příručního skladu musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků a prostředků na ochranu rostlin, musí být opatřena zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního prahu jako náhrada za havarijní jímku. Příruční sklad musí být samostatně odvětratelný s možností temperování a sledování teploty vzduchu, technické a dispoziční řešení musí umožňovat uložení přípravků a prostředků na ochranu rostlin přehledně a odděleně podle druhu nebezpečnosti v přepravních obalech, kontejnerech a nádobách, oddělené ukládání znečištěných obalů30), osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů, při dodržování podmínek hygienických, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Na příruční sklad se nevztahují odstavce 1 až 5.
30) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.“.
Čl. III
Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.
Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.
Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

Související dokumenty