2/1990 Sb. o základních podmínkách dodávky elektřiny

Schválený:
2/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva paliv a energetiky
ze dne 8. prosince 1989
o základních podmínkách dodávky elektřiny
Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. a podle § 18 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje vztahy vznikající mezi socialistickými organizacemi při dodávce a odběru elektřiny, pokud zvláštní předpis 1) nestanoví jinak.
 
§ 2
Dodací a technické podmínky
(1) Dodávka je splněna přechodem smluveného množství elektřiny ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.
(2) U odběru elektrické práce ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny je ve smluvním období přípustná tolerance + 1 % a - 5 % smluvní hodnoty.
(3) U dodávky a odběru elektrické práce ze závodních zdrojů elektřiny (dále jen "závodní elektrárna") do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny je ve smluvním období přípustná tolerance + 5 % a - 2 % smluvní hodnoty.
(4) Při překročení hodnot stanovených v odstavcích 2 a 3 se pro účely výpočtu majetkových sankcí k toleranci nepřihlíží.
(5) Odběr elektřiny u velkoodběratelů a středních odběratelů s měřením na sekundární straně transformátoru 2) se skládá z hodnoty naměřené na měřícím zařízení a transformačních ztrát činné a jalové energie. Činné transformační ztráty se stanoví u odběrů z velmi vysokého napětí ve výši 3 % naměřené hodnoty a u odběrů z vysokého napětí ve výši 6 % naměřené hodnoty. Odběr jalové energie transformátoru se k naměřeným hodnotám odběru nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojeno kompenzační zařízení o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a je-li toto zařízení v provozu. Poruchy na kompenzačním zařízení je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned po jejich zjištění. Odběratel je povinen ověřit nejméně jednou ročně správnou funkci kompenzačního zařízení a výsledky měření sdělit dodavateli. Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný.
(6) U kmitočtu je přípustná tolerance + - 1 % od hodnoty stanovené v technické normě; 3) může se měřit v kterémkoliv místě odběrného elektrického zařízení.
(7) U napětí je přípustná tolerance podle technické normy. 4) Dodavatel není povinen dodržet příslušnou toleranci v době, kdy
a) odběratel odebírá elektřinu s účiníkem jiným než stanoveným nebo dohodnutým,
b) odběratel překračuje hranice negativního zpětného působení na síť nebo provozuje nesymetrické odběry a zdroje vyšších harmonických v rozporu s technickou normou, 5)
c) a dále v případech uvedených v § 10 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) a m), této vyhlášky.
(8) Odběratel je povinen odebírat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny trvale s hodnotou induktivního účiníku (cos fí) 0,93 až 0,98. 6) Organizace provozující závodní elektrárnu je povinna dodávat do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v denní době elektřinu trvale s hodnotou induktivního účiníku (cos fí) 0,9, 6) nedohodnou-li se organizace podle místních síťových podmínek jinak.
(9) Odběratel nemůže bez souhlasu dodavatele
a) připojit ve svém odběrném elektrickém zařízení stacionární náhradní zdroj elektřiny,
b) přenechat elektřinu podružně připojeným odběratelům,
c) dodávat do sítě jalovou energii,
d) připojovat a provozovat elektrické spotřebiče pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.
(10) Odběratel je povinen provést na svém odběrném zařízení připojeném na zařízení pro veřejný rozvod elektřiny takové úpravy, aby vlivem zpětného působení na síť (zkreslení sinusového průběhu napětí a proudu, nesouměrná zátěž a kolísání napětí) neovlivňoval nad hodnoty dané technickou normou 5)
a) kvalitu dodávky elektřiny ostatním odběratelům,
b) činnost hromadného dálkového ovládání.
(11) Odběratel je povinen zajistit technické blokování odběru elektřiny akumulačními spotřebiči pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v době od 6.00 do 22.00 hodin středoevropského času, pokud dodavatel neurčí jinak.
(12) Odběratel odpovídá za řádný stav odběrného elektrického zařízení.
 
§ 3
Řízení odběru a spotřeby
(1) Dodavatel může podle vývoje palivoenergetické situace stanovit na některé období pro řízení odběru a spotřeby elektřiny v nezbytném rozsahu rozšířená pásma energetických špiček 7) tak, aby plně pokrývala doby maximálního zatížení elektrizační soustavy Československé socialistické republiky.
(2) Pro účely dálkového signalizování a ovládání spotřeby elektřiny může dodavatel po dohodě s odběratelem umístit do zařízení odběratele přijímač hromadného dálkového ovládání nebo jiná signalizační a ovládací zařízení.
(3) Všichni odběratelé jsou povinni sledovat a řídit se pravidelnými hlášeními o situaci v dodávce elektřiny v hromadných sdělovacích prostředcích a signalizačními zařízeními, ke kterým mají přístup.
 
ČÁST DRUHÁ
Dodávky elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod
 
§ 4
Rozdělení odběratelů
(1) Velkoodběratelé jsou odběratelé elektřiny, kteří jsou připojeni na přípojnici generátorového napětí nebo na síť velmi vysokého nebo vysokého napětí s jedním nebo více transformátory, s výjimkou záložních transformátorů, o celkovém příkonu nad 160 kVA.
(2) Střední odběratelé jsou odběratelé, kteří jsou připojeni na síť vysokého napětí s jedním nebo více transformátory, s výjimkou záložních transformátorů, o celkovém příkonu do 160 kVA včetně.
(3) Maloodběratelé jsou odběratelé, kteří jsou připojeni na síť nízkého napětí.
(4) Za jedno odběrné místo se považuje odběr elektřiny jednoho odběratele na souvislém pozemku, který tvoří samostatný, prostorově uzavřený a trvale elektricky propojený celek, i když má více elektrických přípojek.
(5) U maloodběratelů se za jedno odběrné místo považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřícím zařízením.
(6) Pro účely sledování a vyhodnocování odběru elektrické práce u trakčního vedení Československých státních drah a městské hromadné dopravy se za jedno odběrné místo považuje odběr elektřiny všech napájecích stanic jednoho oblastního ředitelství nebo městského dopravního podniku od jednoho dodavatele (krajského energetického podniku). Pro účely fakturace se za odběrné místo považuje odběr jedné napájecí stanice.
 
§ 5
Hospodářské smlouvy
(1) Hospodářské smlouvy na odběr elektřiny se uzavírají pro každé odběrné místo zvlášť. Náležitosti potřebné pro vznik smlouvy s velkoodběrateli a středními odběrateli jsou
a) potvrzená přihláška k odběru elektřiny,
b) technické a dodací podmínky, které se sjednávají zpravidla na dobu neurčitou,
c) odběrový diagram, ve kterém se sjednává předmět plnění a smluvní období.
(2) Předmětem hospodářských smluv uzavíraných s velkoodběrateli je množství elektrické práce a výše elektrického výkonu ve smluvním období, které je u elektrické práce čtvrtletní a u elektrického výkonu měsíční. V odběrovém diagramu s velkoodběrateli se dále sjednává
a) rozpis množství elektrické práce na jednotlivé měsíce,
b) průběh hodnot hodinových výkonů,
c) 1/4 hod. výkon kW (maximum),
d) hodnoty regulačních stupňů, kterými se upravuje výše elektrického výkonu v případě vyhlášení regulačních opatření podle jednotného regulačního plánu.
(3) Předmětem hospodářských smluv uzavíraných se středními odběrateli je množství elektrické práce ve smluvním období, které je roční. Součástí smlouvy je protokol o programovém snížení odběru elektrického výkonu.
(4) Hospodářská smlouva s maloodběrateli se uzavírá na dobu neurčitou a tvoří ji potvrzená přihláška k odběru elektřiny.
(5) Velkoodběratelé a střední odběratelé jsou povinni nejpozději 30 dnů před započetím odběru předložit dodavateli přihlášku a návrh technických a dodacích podmínek na tiskopisech, které jim vydá dodavatel. K předloženým dokladům se dodavatel vyjádří do 20 dnů od jejich doručení.
(6) Odběrový diagram jsou velkoodběratelé a střední odběratelé povinni sjednat s dodavatelem nejpozději 5 dnů před začátkem smluvního období.
(7) Odběratelé jsou povinni předložit dodavateli novou přihlášku k odběru v těchto případech
a) velkoodběratelé a střední odběratelé
1. při změně jmenovitého příkonu transformátoru připojeného na rozvodné zařízení dodavatele,
2. při rekonstrukci odběrného elektrického zařízení (změna napětí a druhu dodávané elektřiny, změna způsobu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím),
3. při zvýšení odběru nad hodnotu sjednaného technického maxima,
4. při instalaci stacionárního náhradního zdroje elektřiny do odběrného elektrického zařízení,
5. při změně sazby,
b) maloodběratelé
1. při požadovaném zvýšení přípojné hodnoty o 5 kW a více (přípojnou hodnotou se rozumí součet příkonů všech elektrických spotřebičů podle údajů na jejich štítku),
2. při rekonstrukci odběrného elektrického zařízení (změna napětí a druhu dodávané elektřiny, změna způsobu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím),
3. při připojení spotřebičů sloužících pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, a to i v případě, kdy přípojná hodnota těchto spotřebičů je menší než 5 kW,
4. při instalaci stacionárního náhradního zdroje elektřiny do odběrného elektrického zařízení,
5. při změně sazby.
 
§ 6
Změny a ukončení odběru
(1) Přejímá-li nový uživatel objekty, v nichž je odběrné elektrické zařízení připojeno k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením odběru předložit dodavateli přihlášku k odběru elektřiny a do 3 dnů od převzetí objektů oznámit stav počitadel elektroměrů ke dni převzetí.
(2) Ukončení odběru je povinen každý odběratel oznámit písemně dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu, odebrání měřících zařízení, popřípadě provedení dalších opatření souvisejících s ukončením odběru. Velkoodběratelé a střední odběratelé současně musí odpojit odběrné elektrické zařízení od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.
(3) Pokud odběratel nesplní povinnosti uvedené v odstavci 2, uhradí odebranou elektřinu včetně poplatků za užívání měřících zařízení až do podání přihlášky k odběru novým odběratelem nebo odebrání měřících zařízení.
Měření a odečty
 
§ 7
(1) Odběr elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny měří dodavatel zpravidla v místě, kde elektřina přechází ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele, a to podle údajů vlastního měřícího zařízení, které odběrateli za úhradu instaluje a zapojí. Umístění a druh měřícího zařízení a měřících transformátorů, jakož i způsob měření určí dodavatel.
(2) Odběratel je povinen pečovat o měřící zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení, sledovat jejich chod a veškeré závady v měření ohlásit dodavateli nejpozději do 3 dnů po zjištění.
(3) Instalování podružných měřících, kontrolních, signalizačních a regulačních zařízení napojených na měřící zařízení dodavatele je možné jen s jeho souhlasem. Připojení provádí dodavatel na náklad odběratele.
 
§ 8
(1) Na žádost odběratele nebo z vlastního podnětu přezkouší dodavatel správnost údajů měřícího zařízení do 30 dnů od jeho výměny. Zkoušku musí provést podle technických norem. 8)
(2) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřící zařízení udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští technická norma, 8) uhradí zvýhodněná organizace částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla; nelze-li to zjistit, ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřícího zařízení hradí dodavatel.
(3) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřícího zařízení se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští technická norma, 8) uhradí veškeré náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřícího zařízení odběratel v případě, že o přezkoušení požádal.
(4) Nelze-li přesně zjistit spotřebu elektřiny, hodnotu maxima nebo hodnoty potřebné pro výpočet účiníku, stanoví se spotřeba elektřiny nebo potřebné hodnoty v závislosti na rozsahu a druhu závady podle
a) sjednaných hodnot na příslušné období, nebo
b) hodnot srovnatelného uceleného období v průběhu smluvního období, kdy údaje byly správně měřeny, nebo
c) fakturačních hodnot z minulých srovnatelných smluvních období, kdy byly údaje správně měřeny, nebo
d) spotřeby elektřiny v následujícím srovnatelném období (u nových odběrů nebo při změně odběrových poměrů).
(5) Jestliže při dodávce elektřiny vznikla závada na zařízení, kterým se přepínají sazby, rozdělí se celá spotřeba od posledního odečtu až do odstranění závady v poměru spotřeby elektřiny v sazbách podle srovnatelného období, v němž měřící zařízení správně měřilo.
 
§ 9
(1) Odečty elektroměrů pro měření činné, popřípadě jalové elektřiny provádí dodavatel u velkoodběratelů a středních odběratelů měsíčně a u maloodběratelů nejméně jednou ročně.
(2) Měsíční lhůta uvedená v odstavci 1 se považuje za splněnou, provede-li dodavatel odečet nejdříve 4 pracovní dny před a nejpozději 2 pracovní dny po jejím uplynutí; dodavatel je však povinen provést odečet stejný počet pracovních dnů před nebo po skončení měsíce jako byl proveden odečet v předchozím měsíci.
(3) Odečty elektroměrů pro měření činné a jalové elektřiny pro účely sledování a vyhodnocování spotřeby a odběru provádí odběratel takto
a) velkoodběratelé, u kterých se odebíraný výkon měří pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima, jsou povinni provádět písemné odečty na začátku a na konci pracovní doby a v dvousměnných a nepřetržitých provozech v pracovních dnech v 6, 14 a 22 hodin; součástí těchto odečtů je i záznam o dosaženém 1/4 hod. maximu a hodnotě účiníku. Při uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny 9) jsou velkoodběratelé povinni v pracovní době provádět hodinové odečty odběru elektřiny a vést o tom písemný záznam,
b) velkoodběratelé, u kterých se odebíraný výkon měří registračním zařízením 10) jsou povinni provádět písemné odečty elektroměrů jalové elektřiny na začátku a na konci pracovní doby a v dvousměnných a nepřetržitých provozech v pracovní dny v 6, 14 a 22 hodin.
(4) Odběratelé uvedení v odstavci 3 jsou povinni na vyžádání předkládat dodavateli záznamy o odečtech při sjednávání odběrových diagramů.
(5) Velkoodběratelé jsou povinni sledovat a vyhodnocovat hodinový průběh odběru elektřiny v pracovní době v druhé středě měsíců stanovených dodavatelem a v sobotu a v neděli po druhé středě v červnu a v prosinci. Do tří pracovních dnů po sledovaném dni jsou velkoodběratelé povinni zaslat dodavateli řádně vyplněný výkaz. Neúplně nebo nesprávně vyplněný výkaz se považuje za neodeslaný.
Omezení a přerušení dodávky
 
§ 10
(1) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku elektřiny
a) při provádění plánovaných rekonstrukcí, údržbových a revizních prací na svém zařízení,
b) při událostech charakteru živelní pohromy (bouře, vichřice, povodeň, sesutí půdy, námraza apod.),
c) při likvidaci systémových a závažných poruch v elektrizační soustavě Československé socialistické republiky,
d) při změně napětí nebo druhu elektřiny,
e) při mimořádných událostech narušujících provoz propojených elektrizačních soustav v rámci Centrální dispečerské organizace států Rady vzájemné hospodářské pomoci,
f) při provádění regulačních opatření podle jednotného regulačního plánu nebo při jejich nedodržení odběratelem a při provádění dispečerských opatření podle vypínacího plánu,
g) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení technickým normám 11) do té míry, že může ohrozit zdraví, život nebo majetek,
h) zabraňuje-li nebo neumožní-li odběratel dodavateli přístup k měřícím nebo elektrickým zařízením,
i) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr,
j) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet transformátorů sloužících k přímému odběru elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nebo jejich přípojnou hodnotu,
k) nesplní-li odběratel v dohodnutém termínu příkaz dodavatele k odstranění závad v odběrném elektrickém zařízení, které způsobují plýtvání elektřinou nebo nadměrné ztráty při spotřebě, mimořádný pokles nebo kolísání napětí u jiných odběratelů, popřípadě neodstraní-li rušení telekomunikačních zařízení energetiky, hromadného dálkového ovládání, rozhlasu, televize nebo jiných telekomunikačních zařízení,
l) má-li zařízení odběratele nižší účiník než stanovený nebo dohodnutý a odběratel nevyhověl v dané lhůtě výzvě dodavatele ke zjednání nápravy,
m) překročí-li velkoodběratel nebo střední odběratel technické maximum sjednané ve smlouvě,
n) z nutných provozních důvodů; v době, kdy měl odběratel podle smlouvy nárok odebírat elektřinu však přerušení nesmí být v jednotlivých případech delší než 15 minut,
o) při vzniku úrazu na zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při odstraňování jeho následků,
p) z důvodů neplacení za odebranou elektřinu, jestliže odběratel nesplnil svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že dodávku přeruší. V těchto případech neodpovídá dodavatel za vzniklé škody ani za ušlý zisk. 12)
(2) Omezením dodávky se rozumí zákaz používání některých spotřebičů, buď vůbec nebo v určité době; přerušením dodávky se rozumí odpojení odběrného elektrického zařízení od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny na určitou dobu, aniž dojde ke skončení smluvního vztahu.
 
§ 11
(1) Omezení nebo přerušení dodávky elektřiny podle § 10 odst. 1 písm. a) je dodavatel povinen oznámit velkoodběratelům alespoň 3 měsíce předem s tím, že přesný termín dodavatel oznámí nejméně 10 dnů před omezením nebo přerušením dodávky.
(2) Změnu napětí či druhu elektřiny oznámí dodavatel odběratelům podle zvláštních předpisů. 13)
 
§ 12
Neoprávněný odběr
(1) Za neoprávněný odběr se považuje
a) odebírá-li odběratel elektřinu bez smlouvy s dodavatelem mimo případy, kdy hospodářská smlouva nebyla uzavřena z důvodů na straně dodavatele,
b) provede-li odběratel taková opatření, aby měřicí zařízení spotřebu buď nezaznamenávalo, nebo ji zaznamenávalo v neprospěch dodavatele, anebo jestliže odběratel takto upravené zařízení užívá,
c) přenechá-li odběratel bez souhlasu dodavatele elektřinu dalším odběratelům,
d) poškodí-li odběratel měřící zařízení dodavatele, jeho úřední nebo podnikové plomby, nebo neohlásí-li poškození či ztrátu měřícího zařízení do 3 dnů po zjištění,
e) zvýší-li maloodběratel přípojnou hodnotu odběrného elektrického zařízení o 5 kW a více bez souhlasu dodavatele,
f) odebírá-li odběratel elektřinu pro spotřebiče, jejichž připojování nebo provozování je touto vyhláškou nebo smlouvou zakázáno nebo časově omezeno.
(2) Množství elektřiny neoprávněně odebrané se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů stanoví takto
a) u maloodběratelů se štítkové výkony všech zjištěných spotřebičů neměřených nebo nesprávně měřených nebo neoprávněně použitých vynásobí dobou využití,
b) u velkoodběratelů a středních odběratelů se štítkové výkony všech transformátorů sloužících k přímému odběru elektřiny vynásobí dobou využití 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; pro výpočet se použije účiník cos fí = 1 a za odebraný elektrický výkon se považuje sjednané technické maximum.
(3) Denní spotřeba stanovená podle odstavce 2 se násobí počtem dnů neoprávněného odběru a není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za poslední odečítací období.
(4) Nelze-li u maloodběratelů zjistit počet a druh skutečně užívaných spotřebičů, použijí se pro výpočet údaje o spotřebičích, které jsou uvedeny v přihlášce k odběru elektřiny.
(5) K částce vypočtené podle odstavců 2 a 3 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru.
 
§ 13
Majetkové sankce
(1) Za překročení smluveného množství elektrické práce je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 2 Kčs za každou překročenou kWh.
(2) Za překročení smluveného elektrického výkonu se penále stanoví takto
a) odběratelé, u nichž se odebíraný elektrický výkon měří pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima zaplatí dodavateli penále
1. 300 Kčs za každý kW, který odebrali nad smluvený čtvrthodinový výkon v kW ve stanovených pásmech energetických špiček, 7)
2. 100 Kčs za každý kW, který odebrali nad smluvený hodinový výkon v době uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny, 9)
b) odběratelé, u nichž se odebíraný elektrický výkon měří registračním zařízením, 10) zaplatí dodavateli penále
1. 5 Kčs za kW a hodinu při překročení do 5 % hodnoty odběrového diagramu,
2. 10 Kčs za každý kW a hodinu při překročení do 10 % hodnoty odběrového diagramu,
3. 20 Kčs za každý kW a hodinu při překročení nad 10 % hodnoty odběrového diagramu.
(3) Neumožní-li dodavatel odběrateli, s výjimkou případů podle § 10 odst. 1 této vyhlášky, odebrat smluvené množství elektrické práce, je povinen zaplatit penále ve výši 2 Kčs za každou neodebranou kWh.
(4) Neodebere-li odběratel smluvené množství elektrické práce, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,50 Kčs za každou neodebranou kWh.
(5) Dodává-li dodavatel elektřinu souvisle po dobu delší než 15 minut s kmitočtem nebo napětím mimo rámec stanovené nebo dohodnuté tolerance, a nejde-li o postup podle § 2 odst. 6 této vyhlášky, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,50 Kčs za každou takto dodanou kWh. Toto penále se platí jenom tehdy, když je nedodržení kmitočtu nebo napětí zjištěno úředně ověřenými přístroji s grafickým záznamem.
(6) Za neoprávněný odběr podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny neoprávněně odebrané elektřiny.
(7) Odběratel je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 2500 Kčs
a) za neoprávněný odběr podle § 12 odst. 1 písm. c), d) a e) této vyhlášky,
b) zjistí-li dodavatel u odběru s měřením na sekundární straně transformátoru 2) poruchu na kompenzačním zařízení, kterou odběratel neohlásil,
c) přemístí-li měřicí zařízení dodavatele bez jeho souhlasu,
d) za neoprávněný odběr podle § 12 odst. 1 písm. f) této vyhlášky, a to za každý spotřebič,
e) za překročení technického maxima sjednaného ve smlouvě ve 1/4 hod. intervalu v kteroukoli dobu, jestliže se elektrický výkon měří pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima, anebo individuálním měřením elektrického výkonu,
f) za nedodržení povinností podle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 3.
(8) Při zhoršení účiníku proti stanovené nebo dohodnuté hodnotě zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši 0,50 Kčs za každou takto odebranou kVArh, nejméně však 2000 Kčs měsíčně. Při měření na sekundární straně transformátoru 2) se do výpočtu účiníku započítává i odběr jalové energie transformátoru naprázdno, pokud není vykompenzován.
(9) Za překročení technického maxima sjednaného ve smlouvě je odběratel, u něhož se odebíraný elektrický výkon měří registračním zařízením, 10) povinen zaplatit penále ve výši 10 Kčs za každý překročený kW ve čtvrthodinovém intervalu, nejméně však 2500 Kčs.
 
§ 14
Fakturování a placení
Fakturování a placení dodávek elektřiny upravují zvláštní předpisy. 14)
 
ČÁST TŘETÍ
Dodávky elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny
 
§ 15
Hospodářské smlouvy
(1) Hospodářské smlouvy o dodávce elektřiny ze závodní elektrárny do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny se uzavírají pro každou závodní elektrárnu zvlášť. Náležitosti potřebné pro vznik smlouvy jsou
a) technické a dodací podmínky, které se sjednávají na dobu neurčitou,
b) diagram, ve kterém se sjednává předmět plnění a smluvní období.
(2) Předmětem smluv s velkoodběrateli provozujícími závodní elektrárnu je množství elektrické práce a výše elektrického výkonu dodávaných do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny ve smluvním období, které je u elektrické práce čtvrtletní a u elektrického výkonu měsíční. Předmětem smluv s ostatními odběrateli provozujícími závodní elektrárnu je množství elektrické práce ve smluvním období, které je roční.
(3) U velkoodběratelů provozujících závodní elektrárnu se v diagramu sjednávají tyto další hodnoty
a) množství elektrické práce v jednotlivých měsících,
b) průběh hodinových hodnot dodávky elektřiny ze závodních elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MW; u ostatních závodních elektráren průměrný hodinový výkon v prvé a druhé směně v pracovní dny,
c) hodnoty regulačních stupňů, kterými se upravuje výše elektrického výkonu v případě vyhlášení regulačních opatření podle jednotného regulačního plánu,
d) výroba a celková spotřeba elektřiny v závodní elektrárně.
(4) U ostatních odběratelů provozujících závodní elektrárnu se v diagramu sjednává dále pohotový výkon.
(5) Výroba elektřiny v závodní elektrárně se měří na svorkách generátorů měřicím zařízením organizace provozující závodní elektrárnu.
(6) Organizace provozující závodní elektrárnu je povinna nejpozději 60 dnů před připojením k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny předložit energetickému podniku návrh technických a dodacích podmínek na tiskopisu, který jí vydá energetický podnik. K návrhu se energetický podnik vyjádří do 20 dnů od jeho doručení.
(7) Organizace provozující závodní elektrárnu je povinna sjednat s energetickým podnikem diagram nejpozději 5 dnů před začátkem smluvního období.
(8) Podmínky poskytnutí výpomocné dodávky v případě havárie nebo poruchy na výrobním zařízení závodní elektrárny energetickým podnikem dohodnou organizace ve smlouvě.
 
§ 16
Měření a odečty
(1) Dodávky do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny měří organizace provozující závodní elektrárnu svým zařízením zpravidla v místě, kde elektřina přechází do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.
(2) Odečty elektroměrů pro měření činné a jalové elektřiny dodávané do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny provádí organizace provozující závodní elektrárnu měsíčně.
(3) Odečty elektroměrů pro měření činné a jalové elektřiny pro účely sledování a vyhodnocování výroby, odběru dodávky a vlastní účelové spotřeby provádějí velkoodběratelé provozující závodní elektrárnu takto:
a) při provozu elektrárny s instalovaným výkonem nad 1 MW odečítají skutečně dosažené hodinové a směnové hodnoty výroby, odběru, dodávky a spotřeby elektřiny v době od 6 do 22 hodin,
b) při provozu elektráren s instalovaným výkonem do 1 MW včetně, odečítají skutečně dosažené směnové hodnoty výroby, odběru dodávky a spotřeby elektřiny v pracovní dny v 6, 14 a 22 hodin.
(4) Ostatní organizace provozující závodní elektrárnu odečítají skutečně dosažené hodnoty výroby, odběru, dodávky a spotřeby elektřiny měsíčně.
(5) Velkoodběratelé provozující závodní elektrárnu jsou povinni sledovat hodinový průběh výroby, odběru a spotřeby elektřiny v druhé středě v měsíci a v sobotu a neděli po druhé středě v červnu a prosinci. O povinnosti vyplnit a zaslat výkaz energetickému podniku platí ustanovení § 9 odst. 5 obdobně.
 
§ 17
Majetkové sankce
(1) Za nedodání smluveného množství elektrické práce do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny je organizace provozující závodní elektrárnu povinna zaplatit energetickému podniku penále ve výši 0,20 Kčs za každou kWh.
(2) Za nedodání smluveného elektrického výkonu do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny ve stanovených pásmech energetických špiček, 7) v době mimošpičkové při uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny,9) je organizace provozující závodní elektrárnu povinna zaplatit energetickému podniku penále ve výši 0,20 Kčs za kW a hodinu, nejméně však 500 Kčs.
(3) Za překročení elektrického výkonu odebíraného ze závodní elektrárny pro vlastní účelovou spotřebu v závodě v době uplatnění závazných opatření sloužících k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny,9) je organizace provozující závodní elektrárnu povinna zaplatit energetickému podniku penále podle § 13 odst. 2 písm. b). Právo na penále nevznikne v případě, že organizace provozující závodní elektrárnu sníží vlastní účelovou spotřebu tepla a tím zvýší elektrický výkon dodávaný do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny o množství odpovídající určenému snížení vlastní účelové spotřeby.
(4) Za nesplnění povinnosti zaslat řádně vyplněný výkaz ve lhůtě stanovené v § 16 odst. 5 zaplatí organizace provozující závodní elektrárnu energetickému podniku penále ve výši 100 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 2500 Kčs.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na dodávky elektřiny z malých vodních elektráren o instalovaném výkonu do 1 MW.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 
§ 18
Organizace se nemohou dohodnout odchylně od ustanovení § 5 odst. 1 až 4, § 10 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1 a 2.
 
§ 19
Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.
 
§ 20
Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva paliv energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny, ve znění vyhlášky č. 128/1983 Sb.
 
§ 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Ministr:
Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.
1) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách.
2) Sekundární stranou transformátoru se rozumí strana nižšího napětí.
3) ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení.
4) ČSN 34 0035 Dovolené úchylky napětí elektrických soustav na střídavý proud.
ČSN 33 0120 Jmenovitá napětí elektrických zdrojů, sítí a spotřebičů všeobecného použití.
5) ČSN 33 3430 Požadavky na elektrická zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu.
6) Tím se rozumí průměrné hodnoty účiníku vyhodnocované v 15 minutovém intervalu.
7) Ceník velkoobchodních cen VC 3/2/1988 odbor 117.
8) ČSN 35 6106 Prevádzkové elektromery. Metódy skúšania pre úradné overovanie.
9) Např. při vyhlášení některého ze stupňů jednotného regulačního plánu určujícího dodržení nebo snížení spotřeby elektřiny.
10) Grafická registrace, magnetické médium.
12) , úplné znění vyhlášené pod č. 80/1989 Sb.
13) Vyhláška ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l. , (Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona).
14) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy. Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

Související dokumenty