195/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Schválený:
195/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Čl.I
Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:
1. Bod 14.4. zní:
"
------------------------------------------------ ------------------------------------------ --------------------
14.4. Asistent pedagoga                                       36
------------------------------------------------ ------------------------------------------ --------------------
                                                       ".
2. Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5., který zní:
"
------------------------------------------------ ------------------------------------------ --------------------
14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost                           32 až 36
   jako podpůrné opatření                                   
------------------------------------------------ ------------------------------------------ --------------------
                                                       ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
Čl.III
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se za slovo "příloze" vkládá text "č. 1".
2. V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo "jednu" nahrazuje číslem "1".
3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "jednu" nahrazuje slovy "1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,".
4. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 5a
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči
Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.
 
§ 5b
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu
(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.
(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.".
5. V § 6 se za slovo "přílohy" vkládá text "č. 1" a slovo "jedním" se nahrazuje číslem "1".
6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.
7. V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se slovo "jedné" nahrazuje číslem "1" a v poznámce č. 3 se na konci textu věty první doplňují slova "a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy".
8. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu
A1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání
1)
I---------I------------I------------------------------------------I----------------------------------I
I Skupina I  Kód   I       Obor vzdělání        I Údaje pro stanovení maximálního I
I     I      I                     I počtu hodin výuky s asistentem  I
I     I      I                     I pedagoga - průměrný počet žáků  I
I     I      I                     I       ve třídě       I
I---------I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I
I 79 Obecná příprava - základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 I méně než 4 I 4 - méně I 6 a více I
I školského zákona
2)
I I než 6 I I I---------I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I I I 79-01-C/01 I Základní škola (1. stupeň) I 0 I 20 I 24 I I I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I I I 79-01-C/01 I Základní škola (1. stupeň) zřízená pro I 0 I 40 I 48 I I I I žáky s tělesným postižením, závažnými I I I I I I I vývojovými poruchami chování, souběžným I I I I I I I postižením více vadami nebo autismem I I I I I I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I I I 79-01-C/01 I Základní škola (2. stupeň) I 0 I 26 I 31 I I I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I I I 79-01-C/01 I Základní škola (2. stupeň) zřízená pro I 0 I 52 I 62 I I I I žáky s tělesným postižením, závažnými I I I I I I I vývojovými poruchami chování, souběžným I I I I I I I postižením více vadami nebo autismem I I I I I---------I------------I------------------------------------------I------------I----------I----------I
A2 Obory vzdělání poskytující základy vzdělání
1)
I---------I------------I------------------------------------------I----------------------------------I
I Skupina I  Kód   I       Obor vzdělání        I Údaje pro stanovení maximálního I
I     I      I                     I počtu hodin výuky s asistentem  I
I     I      I                     I pedagoga - průměrný počet žáků  I
I     I      I                     I       ve třídě       I
I---------I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I
I 79 Obecná příprava                       I  méně než 4  I  4 a více   I
I---------I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I
I     I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (I. díl, první I    0    I    23    I
I     I      I stupeň)
3), 4)
I I I I I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I I I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (I. díl, první I 0 I 69 I I I I stupeň)
3), 4)
v případě vzdělávání žáků I I I I I I se závažnými vývojovými poruchami I I I I I I chování, tělesným postižením, souběžným I I I I I I postižením více vadami nebo autismem
5)
I I I I I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I I I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (I. díl, druhý I 0 I 29 I I I I stupeň)
3), 4)
I I I I I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I I I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (I. díl, druhý I 0 I 87 I I I I stupeň)
3), 4)
v případě vzdělávání žáků I I I I I I se závažnými vývojovými poruchami I I I I I I chování, tělesným postižením, souběžným I I I I I I postižením více vadami nebo autismem
5)
I I I I I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I I I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (II. díl)
4)
I 0 I 42 I I I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I I I 79-01-B/01 I Základní škola speciální (II. díl)
4)
v I 0 I 63 I I I I případě vzdělávání žáků se závažnými I I I I I I vývojovými poruchami chování, tělesným I I I I I I postižením, souběžným postižením více I I I I I I vadami nebo autismem
5)
I I I I---------I------------I------------------------------------------I----------------I-----------------I
B Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C
I---------I------------I-------------------------------I---------------------------------------------I
I Skupina I  Kód   I    Obor vzdělání     I  Údaje pro stanovení hodnoty maximálního  I
I     I      I                I počtu hodin výuky s asistentem pedagoga - I
I     I      I                I     průměrný počet žáku ve třídě    I
I---------I------------I-------------------------------I------------I----------I----------I----------I
I 78 Obecně odborná příprava
6)
I méně než 4 I 4 - méně I 6 - 10 I více než I I I I než 6 I I 10 I I---------I------------I-------------------------------I------------I----------I----------I----------I I I 78-62-C/02 I Praktická škola dvouletá I 0 I 24 I 32 I 48 I I I------------I-------------------------------I------------I----------I----------I----------I I I 78-62-C/01 I Praktická škola jednoletá I 0 I 23 I 30 I 43 I I---------I------------I-------------------------------I------------I----------I----------I----------I
Další pravidla pro postup výpočtu maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu:
1)
V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.
2)
Tyto maximální počty hodin se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v jedné třídě se použije maximální počet hodin stanovený pro druhý stupeň. Tyto počty se však neuplatní pro školu nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.
3)
V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.
4)
V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl.
5)
Žáci s těmito znevýhodněními musí činit většinu žáků dané třídy.
6)
V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá a oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019