192/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
192/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:
1. V bodě II. se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.".
2. V bodě III. se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).
3. V bodě III. písm. e) bodě 1 se za slovy "systémů a složek" slovo "leteckých" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019