191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
191/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 131/2019 Sb.
Změna: 581/2020 Sb.
Změna: 581/2020 Sb. (část)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18 odst. 1 a § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti
a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele,
b) hlasovacího lístku,
c) formuláře přihlášky pohledávky,
d) formuláře seznamu přihlášených pohledávek,
e) formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
f) vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň,
g) formuláře soupisu majetkové podstaty dlužníka,
h) formuláře konečné zprávy,
i) reorganizačního plánu,
j) zprávy o reorganizačním plánu,
k) formuláře zprávy o plnění reorganizačního plánu,
l) formuláře návrhu na povolení oddlužení,
m) zprávy pro oddlužení,
n) zprávy o přezkumu,
o) záznamu o jednání s dlužníkem,
p) zprávy o plnění oddlužení a
q) zprávy o splnění oddlužení.
 
§ 2
Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele
(1) Formulář návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele obsahuje
a) označení "Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení původního věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
d) označení nového věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e) návrh, aby nabyvatel pohledávky nebo osoba podle § 183 odst. 3 nebo § 184 odst. 3 insolvenčního zákona vstoupila do insolvenčního řízení místo původního věřitele,
f) bližší informace o smlouvě nebo jiné právní skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, nebo bližší informace o skutečnosti, která osobu, od které může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, nebo osobě, která podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona uspokojila pohledávku, ohledně níž byla přihláška pohledávky vzata zpět, opravňuje podat návrh na vstup do řízení místo věřitele,
g) označení a výši pohledávky nebo její části, ohledně které vstupuje nový věřitel do řízení, a případně též označení a výši části pohledávky, ohledně které pokračuje původní věřitel v řízení,
h) seznam příloh a
i) datum a podpis.
(2) Přílohami formuláře návrhu věřitele na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení místo původního věřitele jsou
a) veřejná listina nebo listina, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly, dokládající existenci smlouvy nebo jiné právní skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, pokud převod nebo přechod přihlášené pohledávky nevyplývá přímo z právního předpisu,
b) plná moc, pokud je původní věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu, a
c) souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení.
Hlasovací lístek
 
§ 3
Hlasovací lístek obsahuje
a) označení "Hlasovací lístek",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, nejde-li o hlasování mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení,
c) označení dlužníka,
d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e) údaje o přihlášce pohledávky, ohledně níž věřitel vykonává hlasovací právo,
1. celkovou výši pohledávek věřitele s rozlišením celkové výše zajištěných i nezajištěných pohledávek a označení přihlášky pohledávky, které se věřitel pro účely hlasování dovolává; toto označení se nevyžaduje, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení, a
2. údaje o osobě, která přihlášku podala, pokud jde o osobu odlišnou od hlasujícího věřitele,
f) údaj o tom, zda byla pohledávka zjištěna, je-li věřiteli znám,
g) vymezení předmětu hlasování,
h) informace o hlasování věřitele,
i) údaje o osobě, která hlasovací lístek podepsala, jde-li o osobu odlišnou od věřitele,
j) datum hlasování a
k) úředně ověřený podpis.
 
§ 4
(1) Vymezení předmětu hlasování obsahuje popis návrhu či jiné záležitosti, která je předmětem hlasování.
(2) Je-li předmětem hlasování přijetí reorganizačního plánu, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení, a označení věřitele, který je navrhovatelem reorganizačního plánu, nebo informaci, že jde o reorganizační plán navržený dlužníkem.
(3) Je-li předmětem hlasování způsob oddlužení dlužníka, nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení.
 
§ 5
(1) V informaci o hlasování věřitele se uvádí, zda věřitel hlasuje pro nebo proti přijetí návrhu či schválení jiné záležitosti, která je předmětem hlasování.
(2) Jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro nebo proti oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zda věřitel hlasuje proti všem těmto způsobům oddlužení dlužníka.
 
§ 6
(1) V informaci o hlasování věřitele se dále uvádí výše pohledávky, s níž věřitel hlasuje, je-li nižší než celková výše přihlášené pohledávky.
(2) Jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, uvádí se rovněž prohlášení věřitele, že v celém rozsahu pohledávky, jíž hlasuje, je nezajištěným věřitelem.
 
§ 7
Pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc. Příloha musí být zřetelně označena na první straně nahoře slovy "Příloha hlasovacího lístku".
 
§ 8
Přihláška pohledávky
(1) Formulář přihlášky pohledávky obsahuje
a) označení "Přihláška pohledávky",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem,
c) označení dlužníka,
d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,
f) údaj, zda pohledávka či její část je vykonatelná,
g) údaj o pořadí pohledávky, přičemž
1. u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů, a způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení vznikne nárok,
2. u pohledávek zajištěných jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky údaje o rozsahu zajištění a údaje o tom, zda takové pohledávky jsou zajištěny majetkem jiných osob, než je dlužník, s uvedením předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, jeho vlastníka a data zřízení zajištění takového majetku, nebo zda takové pohledávky jsou zajištěny ručením jiné osoby s uvedením ručitele a data vzniku ručení,
3. u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno včetně data zřízení zajištění takového majetku, a
4. u podřízených pohledávek údaje o jejich podřízenosti,
h) údaj o povaze pohledávky,
i) údaj o výši pohledávky, a to
1. údaj o celkové výši jistiny pohledávky a výši jistiny pohledávky k okamžiku vzniku této pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky, a
2. údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství,
j) prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky,
k) seznam příloh,
l) údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele,
m) datum a podpis a
n) kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení.
(2) Údaji o povaze pohledávky se rozumí údaje o tom, zda jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, pohledávku neurčité výše, pohledávku podmíněnou nebo nepodmíněnou, pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo v cizí měně. Pokud je pohledávka vyjádřena v cizí měně, obsahuje přihláška pohledávky popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a použitého směnného kurzu.
(3) Přílohami formuláře přihlášky pohledávky jsou
a) listiny dokládající existenci věřitele - právnické osoby, zejména výpis ze zahraničního obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném registru,
b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky,
c) plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není založena ve spise,
d) čestné prohlášení věřitele, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle jiného právního předpisu1), včetně uvedení důvodu, pro který se podle jiného právního předpisu1) považuje za skutečného majitele.
 
§ 9
Seznam přihlášených pohledávek
(1) Formulář seznamu přihlášených pohledávek sestává z následujících částí:
a) Část 1 - Přehledový list,
b) Část 2 - Přezkumný list pro nezajištěného věřitele,
c) Část 3 - Přezkumný list pro zajištěného věřitele.
(2) Přehledový list obsahuje
a) označení "Seznam přihlášených pohledávek",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) datum konání přezkumného jednání nebo přezkumu přihlášených pohledávek,
e) přehled přihlášených zajištěných pohledávek a nezajištěných pohledávek,
1. pořadové číslo věřitele,
2. pořadové číslo přihlášky,
3. označení věřitele,
4. výši a stručné shrnutí důvodu vzniku přihlášené pohledávky,
5. údaj o tom, v jaké výši nebyla pohledávka dosud uspokojena,
6. údaj o tom, v jaké výši je pohledávka nepodřízená,
7. údaj o tom, jak a v jaké výši byla pohledávka popřena,
8. údaj o tom, v jaké výši je pohledávka vykonatelná,
9. údaj o tom, jak a v jaké výši je pohledávka podmíněná,
10. údaj o tom, jaký je podíl výše přihlášené pohledávky na celkové výši všech přihlášených pohledávek a
11. v případě zajištěných pohledávek též bližší údaje o skutečnosti, která je důvodem vzniku zajištění, o způsobu zajištění a o věci, právu, pohledávce nebo jiné majetkové hodnotě, která je předmětem zajištění,
f) údaj o tom, co je insolvenčnímu správci známo o propojení dlužníka a věřitele podle § 53 odst. 1, 3 nebo 5 insolvenčního zákona,
g) bližší údaje o pohledávkách nezařazených na přezkumné jednání,
h) návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu u pohledávek, které zatím nejsou přezkoumány, a
i) datum a podpis.
(3) Přezkumný list pro nezajištěného věřitele obsahuje
a) označení "Přezkumný list nezajištěné pohledávky",
b) číslo přihlášky pohledávky a číslo dílčí pohledávky,
c) označení věřitele,
d) bližší údaje o přihlášené pohledávce,
1. celkovou výši přihlášené pohledávky,
2. celkovou výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku,
3. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka vykonatelná, a to včetně označení vykonatelného rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu,
4. údaj o tom, zda je pohledávka podmíněná, a to včetně popisu podmínky,
5. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka nepodřízená, a případný popis způsobu podřízení, a
6. bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky,
e) údaj o tom, zda insolvenční správce nebo dlužník
1. popírá pravost pohledávky,
2. popírá výši pohledávky s uvedením toho, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky, anebo
3. popírá pořadí pohledávky s uvedením toho, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena,
f) stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce, v jaké části a z jakého důvodu popírá pohledávku,
g) bližší údaje o popření pohledávky přihlášeným věřitelem a
h) bližší údaje o výsledku sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.
(4) Přezkumný list pro zajištěného věřitele obsahuje kromě náležitostí podle odstavce 3 písm. b) až h) označení "Přezkumný list zajištěné pohledávky".
(5) V seznamu přihlášených pohledávek vyhotoví insolvenční správce přezkumný list pro každou přihlášenou a popřenou pohledávku zvlášť.
(6) Přílohou formuláře seznamu přihlášených pohledávek vyhotoveného v souvislosti s přezkoumáním přihlášených pohledávek podle § 410 insolvenčního zákona je přehled přihlášených pohledávek s uvedením toho, zda dlužník pohledávku popírá nebo nepopírá; ke svému stanovisku připojí dlužník podpis.
 
§ 10
Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
(1) Formulář popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje
a) označení "Popření pohledávky přihlášeným věřitelem",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení věřitele, který pohledávku popírá,
d) označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána,
e) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky,
f) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky,
g) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uspokojena, jde-li o popření pořadí pohledávky,
h) seznam příloh,
i) údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala, a
j) datum a podpis.
(2) Přílohami formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou
a) kopie smluv, soudních rozhodnutí a dalších listin dokládajících důvody popření pohledávky a
b) plná moc, pokud je přihlášený věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu.
 
§ 11
Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň
(1) Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň obsahuje
a) označení "Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení osoby s dispozičními oprávněními,
d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele, a údaj o bankovním spojení věřitele,
e) označení insolvenčního správce,
f) bližší údaje o uplatněné pohledávce,
1. celkovou výši uplatněné pohledávky,
2. celkovou výši jistiny uplatněné pohledávky,
3. údaj o tom, v jaké výši nebyla pohledávka dosud uspokojena,
4. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka splatná,
5. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka vykonatelná,
6. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka podmíněná, a to včetně popisu podmínky,
7. údaj o tom, zda a v jaké výši je pohledávka podřízená, a to včetně popisu způsobu podřízení, a
8. bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky,
g) další údaje o uplatněné pohledávce, jde-li o zajištěnou pohledávku,
1. údaj o výši, ve které je pohledávka zajištěna,
2. údaj o pořadí zajištění,
3. bližší údaje o skutečnosti, která je důvodem vzniku zajištění,
4. bližší údaje o způsobu zajištění a
5. bližší údaje o věci, právu, pohledávce nebo jiné majetkové hodnotě, která je předmětem zajištění,
h) seznam příloh,
i) údaje o osobě, která vyrozumění podepsala, jde-li o osobu odlišnou od věřitele,
j) datum a podpis.
(2) Přílohami vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň jsou
a) listiny dokládající existenci věřitele - právnické osoby, zejména výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,
b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené ve vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň a
c) plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu.
 
§ 12
Soupis majetkové podstaty
(1) Formulář soupisu majetkové podstaty obsahuje
a) označení "Soupis majetkové podstaty",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) označení insolvenčního správce,
e) datum a pořadové číslo vyhotovení soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení,
f) přehled majetkové podstaty s údaji o výši ocenění a výši zpeněžení nemovitého i movitého majetku, finančních prostředků, pohledávek dlužníka a dalšího majetku ke dni vyhotovení soupisu majetkové podstaty, společně s uvedením výše, ve které je takový majetek předmětem zajištění,
g) pořadové číslo položky sepisovaného majetku,
h) údaje sloužící k identifikaci sepisovaného majetku, nejde-li o majetek nepatrné hodnoty; podnik nebo jiná hromadná věc a soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být zřejmé, co do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu,
i) údaj o výši ocenění sepisovaného majetku nebo informace, že od ocenění bylo upuštěno,
j) údaj o osobě, která provedla ocenění sepisovaného majetku,
k) údaj o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo, údaj o osobě, které sepisovaný majetek náleží, nebo údaj o osobě, která tvrdí, že existuje jiný důvod, pro který by položka majetku neměla být zahrnuta do soupisu majetkové podstaty,
l) důvod, pro který byl majetek zapsán nebo vyloučen z majetkové podstaty,
m) datum zapsání nebo vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,
n) údaj, zda je sepsaný majetek předmětem zajištění,
o) jestliže nejde o první soupis majetkové podstaty v řízení, shrnutí a vysvětlení změn oproti předchozímu soupisu majetkové podstaty,
p) seznam příloh,
q) datum a podpis.
(2) Přílohami formuláře soupisu majetkové podstaty jsou
a) list vlastnictví, je-li zapsaná nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, a
b) písemné potvrzení dlužníka o úplnosti a správnosti soupisu majetkové podstaty, jestliže o to insolvenční správce požádal.
 
§ 13
Konečná zpráva
Formulář konečné zprávy obsahuje
a) označení "Konečná zpráva",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení insolvenčního správce předkládajícího konečnou zprávu a dalších insolvenčních správců s uvedením období, po které vykonávali svou funkci, důvodu ukončení výkonu funkce a zda insolvenční soud schválil vyúčtování jejich odměny a hotových výdajů,
d) označení dlužníka,
e) přehled incidenčních sporů, které nebyly ke dni podání konečné zprávy pravomocně skončeny,
f) přehled jednání a právních úkonů významných pro průběh insolvenčního řízení,
g) přehled zpeněžení majetkové podstaty,
1. číslo položky majetkové podstaty,
2. označení rozhodnutí insolvenčního soudu a rozhodnutí nebo uděleného souhlasu věřitelského orgánu se způsobem zpeněžení položky majetkové podstaty,
3. bližší popis majetku a popis postupu jeho zpeněžení a
4. výši výtěžku zpeněžení majetku,
h) přehled majetku, který nebyl zpeněžen,
1. číslo položky majetkové podstaty,
2. označení rozhodnutí insolvenčního soudu a rozhodnutí nebo uděleného souhlasu věřitelského orgánu se způsobem zpeněžení položky majetkové podstaty a
3. bližší popis majetku, popis postupu při jeho zpeněžování a uvedení důvodu, pro který nebyl majetek zpeněžen,
i) přehled výdajů z majetkové podstaty,
j) přehled plnění zajištěným věřitelům,
1. označení zajištěného věřitele,
2. číslo jednací usnesení insolvenčního soudu, kterým se vyslovuje souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, a
3. výši výtěžku zpeněžení vydaného zajištěnému věřiteli po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením majetku, který je předmětem zajištění,
k) vyúčtování odměny insolvenčního správce,
1. údaj o tom, zda je insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty,
2. podrobný výpočet odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení majetku, který není předmětem zajištění, z výtěžku zpeněžení majetku, který je předmětem zajištění, a z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek,
l) výsledek částečného rozvrhu, pokud k němu došlo,
m) přehled plnění určených k rozdělení mezi nezajištěné věřitele,
1. číslo věřitele,
2. označení věřitele,
3. výši zjištěné pohledávky,
4. údaj o tom, v jaké výši byla pohledávka uspokojena do okamžiku vydání konečné zprávy,
5. výši plnění určeného k uspokojení pohledávky věřitele a
6. procentuální vyjádření podílu výše plnění určeného k uspokojení pohledávky věřitele vůči součtu výší plnění určených k uspokojení pohledávek všech nezajištěných věřitelů,
n) seznam příloh a
o) datum a podpis.
 
§ 14
Reorganizační plán
Reorganizační plán obsahuje
a) označení "Reorganizační plán",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li reorganizační plán předkládán po zahájení insolvenčního řízení,
c) označení dlužníka,
d) označení předkladatele reorganizačního plánu, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,
e) popis dlužníkova podnikání a příčin vzniku dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku,
f) přehled majetku dlužníka; majetek, který je předmětem zajištění, musí být uveden zvlášť,
g) výčet předpokladů pro schválení reorganizačního plánu a podmínek přípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona, jejichž splnění se předkladatel dovolává, s uvedením skutečností, na základě nichž předkladatel jejich splnění dovozuje,
h) popis všech závazků dlužníka; věřitelé se rozdělují do skupin s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách a v jakém rozsahu budou uspokojeny,
i) určení způsobu reorganizace a určení opatření k plnění reorganizačního plánu, údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek, údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a údaj o opatřeních, která mají být uskutečněna,
j) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky nebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit,
k) údaj o tom, zda a které závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace,
l) seznam příloh a
m) datum a podpis.
 
§ 15
Zpráva o reorganizačním plánu
(1) Zpráva o reorganizačním plánu se člení do následujících částí:
a) Část 1 - Úvodní strana,
b) Část 2 - Obsah,
c) Část 3 - Procesní upozornění,
d) Část 4 - Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu,
e) Část 5 - Popis dlužníkova podnikání,
f) Část 6 - Dosavadní průběh insolvenčního řízení,
g) Část 7 - Majetek dlužníka,
h) Část 8 - Závazky dlužníka,
i) Část 9 - Navrhované podnikání a financování dlužníka,
j) Část 10 - Dopady reorganizace na věřitele a další osoby,
k) Část 11 - Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka,
l) Část 12 - Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka,
m) Část 13 - Účast dalších osob,
n) Část 14 - Rizikové faktory,
o) Část 15 - Předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem,
p) Část 16 - Opravné prostředky,
q) Část 17 - Zdroje informací obsažených ve zprávě o reorganizačním plánu a
r) Část 18 - Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu.
(2) Přílohou zprávy o reorganizačním plánu je návrh reorganizačního plánu.
(3) Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(4) Informace, které nejsou uvedeny v příloze této vyhlášky a které je přesto třeba v daném případě považovat za informace, které musí podle insolvenčního zákona zpráva o reorganizačním plánu obsahovat, je třeba uvést v té části zprávy, která obsahuje informace obsahově nejbližší. Není-li takové části, uvedou se tyto informace v části zvlášť k tomu vytvořené, na což se v obsahu zprávy o reorganizačním plánu upozorní.
 
§ 16
Zpráva o plnění reorganizačního plánu
(1) Formulář zprávy o plnění reorganizačního plánu obsahuje
a) označení "Zpráva o plnění reorganizačního plánu",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) označení předkladatele zprávy o plnění reorganizačního plánu,
e) den, ke kterému je zpráva o plnění reorganizačního plánu předkládána,
f) datum vyhotovení,
g) bližší údaje o přihlášených pohledávkách,
1. celkovou výši přihlášených zajištěných a nezajištěných pohledávek,
2. celkovou výši zajištěných a nezajištěných pohledávek přezkoumaných na přezkumném jednání,
3. celkovou výši popřených zajištěných a nezajištěných pohledávek a
4. celkovou výši zjištěných zajištěných a nezajištěných pohledávek,
h) přehled míry uspokojení věřitelů podle skupin,
1. celkovou míru uspokojení stanovenou reorganizačním plánem,
2. dosaženou míru uspokojení ke dni, ke kterému je zpráva o plnění reorganizačního plánu podávána,
3. dosaženou míru uspokojení věřitelů od okamžiku účinnosti reorganizačního plánu a
4. údaj o tom, zda se jedná o skupinu zajištěného věřitele,
i) údaje o počtu zaměstnanců dlužníka v pracovním poměru a zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to ke dni zahájení insolvenčního řízení, k okamžiku účinnosti reorganizačního plánu a ke dni, ke kterému je zpráva o plnění reorganizačního plánu podávána,
j) údaj o vlivu reorganizačního plánu na zaměstnanost v dlužníkově podniku,
k) seznam příloh a
l) datum a podpis.
(2) Přílohami zprávy o plnění reorganizačního plánu jsou
a) přehled provádění základních opatření k plnění reorganizačního plánu sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a
b) přehled incidenčních sporů zahrnující seznam účastníků řízení o incidenčních sporech s výjimkou osoby s dispozičními oprávněními a údaj o tom, zda byl incidenční spor pravomocně skončen a s jakým výsledkem.
 
§ 17
Návrh na povolení oddlužení
(1) Formulář návrhu na povolení oddlužení obsahuje
a) označení "Návrh na povolení oddlužení",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li návrh podáván po zahájení insolvenčního řízení,
c) označení dlužníka, a má-li ji zřízenu, elektronickou adresu nebo adresu datové schránky,
d) údaje o tom, zda je návrh podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, včetně podrobného popisu skutečností, které to osvědčují, je-li návrh na oddlužení podáván spolu s insolvenčním návrhem,
e) údaje o všech dlužníkových příjmech, například o příjmu ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmu z kapitálového majetku, příjmu z pronájmu, autorských odměnách, za posledních 12 měsíců a údaje o všech příjmech, které dlužník očekává v následujících 12 měsících,
f) údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil jinou než zákonem určenou výši splátky, a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek navrhuje, navrhovanou výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení, vysvětlení důvodů pro snížení splátek a důvodů, které vedly k jeho úpadku,
g) údaj o dlužníkem vyživovaných osobách s uvedením celkové výše výživného stanovené soudem,
h) podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka,
i) navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje konkrétní způsob oddlužení,
j) údaj o tom, zda v posledních
1. 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny,
2. 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo schválené oddlužení zrušeno, a
3. 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět,
k) údaj o dlužníku známých zahraničních věřitelích, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie, jejich zahraniční adresy a důvodu vzniku závazku,
l) prohlášení dlužníka, že údaje uvedené v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé,
m) seznam příloh,
n) údaje o osobě, která návrh na oddlužení podepsala, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,
o) datum a
p) podpis osoby, která návrh podala, a úředně ověřený podpis dalších osob, které jsou povinny návrh na povolení oddlužení spolupodepsat.
(2) Přílohami formuláře návrhu na povolení oddlužení jsou
a) listiny dokládající existenci dlužníka - právnické osoby, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném registru,
b) seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajištění sloužícího k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajištění sloužícího k uspokojení věřitelů, se uvádí zvlášť,
c) listiny dokládající dlužníkovy příjmy za posledních 12 měsíců, zejména kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání nebo výpisy z bankovních účtů,
d) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona; zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl,
e) listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují skutečnosti tvrzené v návrhu na povolení oddlužení,
f) listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují návrh na povolení oddlužení,
g) plná moc, pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu,
h) prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů, pokud je podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení; podpisy manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny, a
i) čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.
 
§ 18
Zpráva pro oddlužení
(1) Zpráva pro oddlužení obsahuje
a) označení "Zpráva pro oddlužení",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka, a má-li ji zřízenu, elektronickou adresu nebo adresu datové schránky,
d) označení insolvenčního správce,
e) číslo účtu majetkové podstaty,
f) bližší údaje o skutečnostech, na základě kterých lze očekávat splnění oddlužení v době 3 let od schválení oddlužení,
g) údaje o počtu vyživovaných osob, výši výživného určené rozhodnutím soudu a výši dlužného výživného,
h) údaje o výši a druhu příjmů dlužníka zejména z podnikání nebo ze závislé činnosti a údaje o jménu nebo názvu plátce příjmu, jeho sídle a identifikačním čísle,
i) údaje o dárci, plátci důchodu nebo plátci jiné pravidelné peněžní dávky dlužníku, jeho jménu a adrese bydliště,
j) údaje o výši a druhu příjmů dlužníka nepodléhajících výkonu rozhodnutí,
k) přehled majetkové podstaty s údaji o výši ocenění nemovitého i movitého majetku, finančních prostředků, pohledávek dlužníka a dalšího majetku ke dni vyhotovení soupisu majetkové podstaty, s uvedením výše, ve které je takový majetek předmětem zajištění, odůvodnění ocenění položek soupisu,
l) bližší údaje o obydlí v majetkové podstatě dlužníka, zda slouží k zajištění pohledávky věřitele a zajištění je předmětem sporu o určení pořadí, a pokud nikoli, o očekávané výši výtěžku zpeněžení obydlí dlužníka, a údaj o tom, zda by dlužník měl být povinen vydat své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle jiného právního předpisu,
m) bližší údaje o potenciálně neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě,
n) bližší údaje o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek s uvedením důvodů vedoucích k úpadku dlužníka, opatření dlužníka k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků a důvody pro učinění návrhu až při jednání s insolvenčním správcem,
o) údaj o zpracovateli insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení nebo návrhu na povolení oddlužení včetně údaje o uhrazené a neuhrazené výši odměny za sepis a podání takového návrhu,
p) údaj o uhrazení zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce,
q) údaje o výši očekávaného výtěžku zpeněžení majetkové podstaty určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,
r) předpokládaná míra uspokojení zajištěných i nezajištěných věřitelů pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,
s) dlužníkem navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje způsob oddlužení,
t) údaj o tom, zda existují skutečnosti bránící schválení oddlužení, a insolvenčním správcem doporučený způsob oddlužení,
u) propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů oddlužením zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a návrh distribučního schématu splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele,
v) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje uložit dlužníku povinnost využít služby odborného sociálního poradenství, jakým poskytovatelem takových služeb, z jakých důvodů a v jakém rozsahu,
w) seznam příloh a
x) datum a podpis.
(2) Přílohami zprávy pro oddlužení jsou
a) znalecký posudek, kterým znalec nemovitost ocenil, je-li v majetkové podstatě nemovitost, a
b) vyjádření insolvenčního správce k návrhu dlužníka podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona.
 
§ 19
Zpráva o přezkumu
(1) Zpráva o přezkumu obsahuje
a) označení "Zpráva o přezkumu",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) označení insolvenčního správce,
e) datum vyhotovení,
f) údaj o tom, zda insolvenční správce přistoupil k vlastnímu přezkoumání přihlášených pohledávek tak, že označil jednotlivé přihlášky věřitelů dle seznamu přihlášených pohledávek a sdělil dlužníku jejich podstatný obsah,
g) průběh a výsledek přezkoumání přihlášených pohledávek,
h) bližší údaje o přezkoumaných pohledávkách,
1. počet přezkoumaných přihlášek pohledávek,
2. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek včetně podřízených částí takových pohledávek a
3. celkovou výši přezkoumaných nezajištěných pohledávek bez podřízených částí takových pohledávek.
i) seznam příloh a
j) datum a podpis.
(2) Přílohami zprávy o přezkumu jsou
a) záznam o jednání s dlužníkem,
b) seznam přihlášených pohledávek a
c) doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena.
 
§ 20
Záznam o jednání s dlužníkem
(1) Záznam o jednání s dlužníkem obsahuje
a) označení "Záznam o jednání s dlužníkem",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) označení insolvenčního správce,
e) čas zahájení a čas ukončení osobního jednání insolvenčního správce s dlužníkem, adresu místa včetně označení místnosti, kde jednání proběhlo, a způsob pořízení záznamu o jednání,
f) údaj o tom, zda insolvenční správce informoval dlužníka o důvodech a průběhu přezkoumání přihlášených pohledávek, o možnosti popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek a o účincích takového popření,
g) údaje o dalších skutečnostech, které jsou rozhodné pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
h) údaj o tom, zda dlužník na jednání s insolvenčním správcem požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a
i) datum a podpis.
 
§ 21
Zpráva o plnění oddlužení
(1) Zpráva o plnění oddlužení obsahuje
a) označení "Zpráva o plnění oddlužení",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) datum vydání usnesení o úpadku,
e) období, za které je zpráva o plnění oddlužení podávána,
f) údaj o tom, zda dlužník plní povinnosti v rozsahu schváleného způsobu oddlužení, a jestliže je neplní, důvod, pro který dlužník neplní povinnosti v rozsahu schváleného způsobu oddlužení, a stanovisko dlužníka ke způsobu, jakým způsobem hodlá řešit vzniklou situaci,
g) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje zrušit schválené oddlužení a z jakých důvodů,
h) míru uspokojení nezajištěných věřitelů ke dni podání zprávy o plnění oddlužení a očekávanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů,
i) výkaz plnění splátkového kalendáře za každý kalendářní měsíc, je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,
1. výši příjmů a mimořádných příjmů dlužníka,
2. výši částky připadající k rozdělení na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, na pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, na jiné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň a na zbývající nezajištěné věřitele a
3. míru uspokojení nezajištěných věřitelů a celkovou výši částky obdrženou nezajištěnými věřiteli v oddlužení,
j) distribuční schéma splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele s uvedením zjištěné výše pohledávky a výše i míry jejího uspokojení ke dni podání zprávy o plnění oddlužení,
k) seznam příloh a
l) datum a podpis.
(2) Pro zprávu o plnění společného oddlužení manželů platí odstavec 1 obdobně.
 
§ 22
Zpráva o splnění oddlužení
Zpráva o splnění oddlužení obsahuje
a) označení "Zpráva o splnění oddlužení",
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení dlužníka,
d) datum vydání rozhodnutí o úpadku, datum vydání rozhodnutí o povolení oddlužení a datum vydání rozhodnutí o schválení oddlužení,
e) zprávu o průběhu oddlužení včetně uvedení důvodů případných okolností, které vedly ke krátkodobému neplnění splátkového kalendáře dlužníkem, popřípadě k nižší míře plnění poskytovaného nezajištěným věřitelům,
f) datum poslední splátky splátkového kalendáře,
g) údaj o procentuální míře uspokojení a výši plnění poskytnutého zajištěným a nezajištěným věřitelům k úhradě jejich pohledávek včetně údaje o předpokládané procentuální míře uspokojení a výši plnění před schválením oddlužení,
h) údaj o výši přeplatku na splátkách při plnění splátkového kalendáře,
i) údaj o tom, zda a ve kterém období došlo k přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení,
j) datum zaslání výzvy plátci příjmu k ukončení provádění srážek,
k) bližší údaje o tom, zda byl v oddlužení zpeněžen veškerý majetek náležící do majetkové podstaty dlužníka,
l) údaj o skutečnosti, zda dlužník splnil všechny povinnosti podle insolvenčního zákona a povinnosti uložené rozhodnutím soudu,
m) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň,
n) vyčíslení celkové odměny insolvenčního správce, hotových výdajů insolvenčního správce, odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení majetku, který je předmětem zajištění, a odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele stanovené podle jiného právního předpisu2) a údaj o tom, zda je insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty,
o) prohlášení insolvenčního správce o tom, zda dlužník řádně plnil všechny povinnosti podle insolvenčního zákona a povinnosti uložené rozhodnutím soudu a jeho doporučení, zda má být dlužníku přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, nebo zda má být schválené oddlužení zrušeno,
p) seznam příloh a
q) datum a podpis.
 
§ 23
Druhy formátů formulářů elektronických podání
Elektronické formuláře podání uvedených v § 2, 3, § 8 až 13 a v § 16 až 22 v datovém formátu PDF uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
 
§ 24
Společná ustanovení
(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a bydlištěm. Fyzická osoba - podnikatel se označuje jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem. Zahraniční fyzická osoba se označuje též státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se místo data narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo.
(2) Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby, u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje podání označení příslušné organizační složky státu, která za stát v insolvenčním řízení vystupuje.
(3) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem se rozumí tuzemská nebo zahraniční adresa.
(4) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje
a) název obce nebo vojenského újezdu,
b) název části obce, není-li totožný s názvem obce,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,
e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou "č. ev."; číslo orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se lomítkem.
(5) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo (kód ZIP) a název státu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení
 
§ 25
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb. a vyhlášky č. 397/2013 Sb., se mění takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
Tato vyhláška upravuje jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich.".
2. V § 5 odst. 1 se slova "do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni" nahrazují slovy "do 3 pracovních dnů ode dne".
3. V § 5 odst. 2 se za slovo "považuje" vkládá slovo "čtvrtý" a slovo "nejblíže" se zrušuje.
4. Ustanovení § 11, 14, část třetí a příloha se včetně nadpisů zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 26
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
 
Příl.
Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu
1. Úvodní strana zprávy obsahuje alespoň
a) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
b) označení dlužníka,
c) označení předkladatele reorganizačního plánu, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,
d) kontaktní údaje předkladatele reorganizačního plánu či jeho právního zástupce,
e) výrazně uvedené označení "Zpráva o reorganizačním plánu" ve spojení se jménem, obchodní firmou nebo názvem dlužníka,
f) upozornění v následujícím znění: "Tato zpráva o reorganizačním plánu se vztahuje k insolvenčnímu řízení, jímž mohou být dotčena práva všech zúčastněných osob, zejména věřitelů. Pohledávky věřitelů mohou být reorganizačním plánem změněny, pokud jde o jejich výši, splatnost, i další podmínky. Ve vlastním zájmu prostudujte pozorně tuto zprávu i přiložený návrh reorganizačního plánu a věnujte pozornost procesním upozorněním uvedeným v části 3."
2. Obsah musí být rozčleněn na jednotlivé části a kromě předepsaných částí zprávy uvádí i jejich další pododdíly, jsou-li číslovány. Pododdíly musejí být členěny tak, aby zpráva byla co nejpřehlednější.
3. Část "Procesní upozornění” obsahuje alespoň
a) datum a místo konání schůze věřitelů, která má o reorganizačním plánu hlasovat,
b) upozornění na to, že pro účely hlasování o předkládaném reorganizačním plánu jsou věřitelé v reorganizačním plánu rozděleni do skupin s uvedením toho, na kterém místě reorganizačního plánu lze zjistit, do které skupiny má být věřitel zařazen,
c) upozornění na to, jak může postupovat věřitel, který nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny,
d) upozornění na to, že o reorganizačním plánu lze hlasovat mimo schůzi věřitelů s popisem způsobu, kterým tak může věřitel učinit, a s upozorněním na to, jakým způsobem si věřitel může opatřit hlasovací lístek.
4. Část "Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu" má sloužit jako celkové shrnutí účinků reorganizačního plánu, podmínek a předpokladů, s jejichž splněním předkladatel reorganizačního plánu pro účely proveditelnosti reorganizačního plánu počítá, a rizik, která mohou negativně ovlivnit schopnost dlužníka reorganizační plán splnit. Tato část by měla poskytnout celkový přehled ohledně rozhodujících parametrů navrhované reorganizace. Tam, kde tato část uvádí některé skutečnosti ve zkrácené nebo v zjednodušené podobě, musí rovněž odkázat na místo zprávy o reorganizačním plánu, na němž lze najít ohledně předmětné skutečnosti další podrobnosti.
5. Část "Popis dlužníkova podnikání” obsahuje popis historie a současného podnikání dlužníka, trhů, na nichž dlužník podniká, vývoje poptávky a soutěžní situace na těchto trzích, dlužníkových vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a popis důvodů, které vedly k úpadku nebo hrozícímu úpadku dlužníka. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o příčinách krize dlužníkova podnikání, zejména o tom, do jaké míry jde o příčiny interní a do jaké míry o příčiny externí. Na základě informací obsažených v této části by si věřitel měl být schopen utvořit informovanou úvahu o tom, zda je stávající obchodní model dlužníka udržitelný či nikoli a zda jeho podnikání má či nemá pokračovat pod stávajícím vedením.
6. Část "Dosavadní průběh insolvenčního řízení" obsahuje popis dosavadního průběhu insolvenčního řízení, zejména údaje o výši a plnění pohledávek za majetkovou podstatou včetně pohledávek z úvěrového financování, výši nákladů spojených s insolvenčním řízením, údaje o tom, zda dodavatelé a zákazníci dlužníka s dlužníkem i nadále obchodují či zda ukončili nebo omezili obchodování s dlužníkem, a údaje o postupu v souvislosti s neúčinnými právními úkony. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, jak se dlužník chová a jak hospodaří v průběhu insolvenčního řízení, tedy zejména o tom, jaké byly s insolvenčním řízením dosud spojeny náklady, zda a jaké pohledávky za podstatou dosud vznikly a jak jsou tyto pohledávky dlužníkem plněny, zda dlužníkovi dodavatelé a zákazníci projevují důvěru dlužníkově schopnosti vyřešit krizi reorganizací a ve kterých případech bylo zahájeno řízení o neúčinnosti právních úkonů dlužníka.
7. Část "Majetek dlužníka" obsahuje popis majetku dlužníka a jeho hodnoty, včetně popisu majetku, jenž je předmětem zajištění, a majetku, ohledně nějž jsou vedeny incidenční spory. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o majetku dlužníka, zejména o majetku podstatném pro provedení navrhované reorganizace, ať již si má dlužník podle reorganizačního plánu majetek ponechat, nebo ať má dojít k jeho prodeji či jinému převodu. Zvlášť je třeba popsat, který majetek je předmětem zajištění, a dále, který majetek je předmětem sporů o jeho vyloučení z majetkové podstaty dlužníka. Zvlášť je rovněž třeba označit všechen majetek, který dlužník užívá nikoli jako vlastník, ať již jde o majetek pronajatý, poskytnutý třetími osobami na základě jiných obdobných smluv, nebo majetek prodaný dlužníku s výhradou vlastnictví. Je-li majetek, jehož vlastníkem je jiná osoba než dlužník, případně majetek, ohledně nějž je veden incidenční spor, podstatný pro provedení navrhované reorganizace, je rovněž třeba popsat opatření, z nichž lze usuzovat, že navrhovanou reorganizaci lze přesto provést. Pokud jde o hodnotu majetku, vychází předkladatel reorganizačního plánu především z ocenění znalce provedeného podle § 153 a násl. insolvenčního zákona; tam, kde se předkladatel reorganizačního plánu od tohoto ocenění odchyluje, je na to třeba výslovně upozornit a zdůvodnit, proč tomu tak je.
8. Část "Závazky dlužníka" musí obsahovat popis závazků dlužníka a jejich výše, s rozčleněním podle pořadí, a popis závazků, ohledně nichž jsou vedeny incidenční spory. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o výši a pořadí závazků dlužníka. Závazky téhož pořadí lze popsat souhrnně, vždy je však třeba jednotlivě popsat 10 nejvyšších závazků každého pořadí. Jednotlivě je rovněž třeba popsat závazky, jejichž výše či pořadí je předmětem sporu, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky pohledávkám za majetkovou podstatou postavené na roveň.
9. Část "Navrhované podnikání a financování dlužníka" musí obsahovat popis hlavních opatření obsažených v reorganizačním plánu, pokud jde o podnikání dlužníka a jeho financování, včetně popisu zdrojů financování dalšího podnikání dlužníka a splnění jeho závazků podle reorganizačního plánu. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, zda podnikání dlužníka má podle předkladatele reorganizačního plánu pokračovat ve stávající podobě či zda se navrhují změny a jaké. Pokud jde o financování dlužníka, je účelem této části podrobně popsat zdroje a podmínky financování dalšího podnikání dlužníka, a to jak do pravomocného schválení reorganizace insolvenčním soudem, tak pro období následující, a to až do splnění všech závazků dlužníka plynoucích z reorganizačního plánu.
10. Část "Dopady reorganizace na věřitele a další osoby" musí obsahovat popis účinků reorganizačního plánu na jednotlivé skupiny věřitelů, na společníky dlužníka, na statutární orgán, na členy statutárního orgánu a na vedoucí zaměstnance dlužníka, včetně předpokladů a odhadů použitých při ocenění plnění, které má být podle reorganizačního plánu poskytnuto. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, jaké plnění má být poskytnuto které skupině věřitelů a společníků, a nejsou-li tímto plněním peníze, jak je toto plnění pro účely § 348 odst. 1 písm. d) a § 349 insolvenčního zákona předkladatelem reorganizačního plánu oceněno a jakou část nominální výše pohledávek věřitelů jednotlivých skupin toto plnění představuje. Zvlášť je třeba uvést, kteří ze členů statutárních a jiných orgánů dlužníka a vedoucích zaměstnanců mají zůstat ve svých funkcích, jaké plnění od zahájení insolvenčního řízení doposud za svou činnost obdrželi a jaké plnění mají obdržet za svou činnost od schválení reorganizačního plánu do splnění závazků dlužníka podle reorganizačního plánu.
11. Část "Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka" musí obsahovat odhad pravděpodobného uspokojení jednotlivých skupin věřitelů a společníků v případě řešení úpadku dlužníka konkursem. Účelem této části je poskytnout srovnání navrhované reorganizace s pravděpodobným uspokojením věřitelů v konkursu dlužníka. V této části vychází předkladatel reorganizačního plánu z ocenění znalce, provedeného podle § 153 a násl. insolvenčního zákona.
12. Účelem části "Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka" je uvedení informací o dopadech navrhované reorganizace na daňovou pozici věřitelů a společníků dlužníka. Postačí, pokud zpráva poskytne tyto informace ve vztahu k věřitelům a společníkům, jejichž daňový domicil je v České republice. Pokud by daňové dopady řešení úpadku dlužníka konkursem byly odlišné, je třeba na to upozornit a popsat, v čem by odlišnost spočívala.
13. V části "Účast dalších osob" se uvádějí podrobné informace o tom, zda současná nebo minulá ovládající osoba dlužníka nebo jiné osoby ovládané v současnosti nebo minulosti stejnou ovládající osobou jako dlužník nebo zda osoby blízké dlužníku nebo minulí či současní členové statutárních či jiných orgánů dlužníka nebo jeho minulí či současní vedoucí zaměstnanci mají podle reorganizačního plánu či v souvislosti s jeho prováděním přímo či nepřímo získat jakékoli plnění či být přímo či nepřímo stranou jakékoli transakce, již reorganizační plán předpokládá nebo která je k jeho provedení nutná. Pokud tomu tak je, je třeba podrobně popsat plnění, kterého se má takovým osobám v průběhu provádění reorganizačního plánu dostat, nebo transakce, jejichž stranou mají být.
14. V části "Rizikové faktory" se poskytují podrobné informace o tom, jaké rizikové faktory mohou negativně ovlivnit schopnost dlužníka splnit závazky podle reorganizačního plánu, ať již na straně obchodní, nebo na straně finanční. U jednotlivých rizik je třeba popsat pravděpodobnost, s níž podle názoru předkladatele reorganizačního plánu mohou rizikové skutečnosti nastat, a pravděpodobné dopady, které by to na navrhovanou reorganizaci mělo.
15. Část "Předpoklady pro schválení plánu soudem" popisuje zákonné požadavky na schválení reorganizačního plánu věřiteli a podmínky, za nichž insolvenční soud smí reorganizační plán schválit, včetně podmínek, za nichž insolvenční soud smí schválit reorganizační plán, pro jehož přijetí nehlasovaly všechny skupiny věřitelů.
16. Část "Opravné prostředky" obsahuje informace o právu odvolat se proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu a o tom, jak lze toto právo vykonat.
17. Část "Zdroje informací obsažených ve zprávě" musí popsat prameny, z nichž pocházejí informace obsažené ve zprávě, a to jak informace interní, tedy o dlužníku a jeho podnikání, tak informace externí, tedy zejména o trzích, na nichž dlužník podniká, o úrokových a kursových sazbách. V případě, že jsou tyto informace uváděny ve zprávě průběžně, obsahuje část 17 celkový přehled pramenů použitých informací. Tam, kde předkladatel reorganizačního plánu v části 17 či jiných částech zprávy používá odhady budoucího vývoje, je třeba na to upozornit a odhad náležitě vysvětlit a zdůvodnit.
18. Část "Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu" obsahuje následující prohlášení předkladatele reorganizačního plánu:
"Prohlašuji, že k datu vyhotovení této zprávy jsou
i. splněny všechny podmínky pro schválení reorganizace tak, jak je navržena v přiloženém reorganizačním plánu,
ii. informace ohledně minulých a současných skutečností, obsažené v této zprávě, úplné a správné, a
iii. odhady budoucího vývoje byly provedeny s řádnou péčí a v dobré víře ve správnost těchto odhadů."
Tato část musí dále obsahovat jména a podpisy osob oprávněných jednat za předkladatele reorganizačního plánu.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 131/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 191/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů.